Forslag til Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2009

Forslag til Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2009 for rammeområde 4A1 ved Langkildevej fremlægges i offentlig høring indtil den 3. marts 2015.
6. januar 2015

Kommunalbestyrelsen har den 16. december 2014 vedtaget et forslag til Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2009 for rammeområde 4A1 ved Langkildevej. Området er udlagt til blandet byområde. Kommuneplantillægget gør det muligt også at opføre eller indrette tæt-lav boligbebyggelse i området. 

Forslaget fremlægges sammen med forslag til Lokalplan 455 i perioden fra den 6. januar til den 3. marts 2015.

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslagene. Dine bemærkninger vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af planforslagene.
Vi skal have dine bemærkninger senest den 3. marts 2015. 

Send dem via digital post på hvidovre.dk eller borger.dk, som mail til bt@hvidovre.dk, eller pr. brev til Plan- og Miljøafdelingen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.


Forslag til Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2009


Miljøvurdering 

Planforslaget er blevet screenet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har vurderet, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering, jævnfør lovens § 3, stk. 1, nr. 3 og § 4, stk. 2. 

Dette er en afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage skal være indgivet inden den 3. februar 2015. 

Du kan klage på to forskellige måder: 

  • Gennem Klageportalen, som du finder på borger.dk eller virk.dk – søg efter ’Klageportal’
  • Send en mail eller et brev til Hvidovre Kommune, der videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Send klagen til bt@hvidovre.dk eller som brev til Plan- og Miljøafdelingen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre. 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. 

Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Gebyret tilbagebetales under nærmere angivne omstændigheder. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk.