Forslag til Lokalplan 455

Kommunalbestyrelsen fremlægger forslag til Lokalplan 455 for boligbebyggelse på Langkildevej 5 i offentlig høring indtil den 3. marts 2015
6. januar 2015

Kommunalbestyrelsen har den 16. december 2014 vedtaget forslag til Lokalplan 455 for boligbebyggelse på Langkildevej 5. Forslaget fremlægges i offentlig høring fra den 6. januar til den 3. marts 2015. 

Lokalplanforslaget udlægger området til boligformål med mulighed for etablering af boliger som en kombination af tæt-lave boliger og etageboliger. 

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslagene. Dine bemærkninger vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af planforslagene. Vi skal have dine bemærkninger senest den 3. marts 2015. 

Send dem via digital post på hvidovre.dk eller borger.dk, som mail til bt@hvidovre.dk, eller pr. brev til Plan- og Miljøafdelingen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.


Forslag til Lokalplan 455 (pdf)


Midlertidige retsvirkninger 
Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering 
Planforslaget er blevet screenet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har vurderet, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering, jævnfør lovens § 3, stk. 1, nr. 3 og § 4, stk. 2. 

Dette er en afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage skal være indgivet inden den 3. februar 2015. 

Du kan klage på to forskellige måder: 
  • Gennem Klageportalen, som du finder på borger.dk eller virk.dk – søg efter ’Klageportal’
  • Send en mail eller et brev til Hvidovre Kommune, der videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Send klagen til bt@hvidovre.dk eller som brev til Plan- og Miljøafdelingen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. 

Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Gebyret tilbagebetales under nærmere angivne omstændigheder. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk.