Afgørelse om ikke VVM-pligt på BIOFOS Renseanlæg Avedøre, Kanalholmen 28

Hvidovre Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt i forbindelse med etablering af anlæg til opgradering af biogas til naturgas på BIOFOS Renseanlæg Avedøre, Kanalholmen 28, 2650 Hvidovre.
12. december 2014
Hvidovre Kommune har meddelt BIOFOS A/S, Renseanlæg Avedøre, afgørelse om, at etableringen af anlæg til opgradering af biogas til naturgas, som beskrevet i anmeldelse af 8. december 2015, ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af anlæggets virkning på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1184 af 6-11-2014.

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt, BIOFOS A/S Renseanlæg Avedøre

VVM afgørelse BIOFOS


Klagevejledning

Efter planlovens § 58, stk. 1, kan kommunalbestyrelsens afgørelser efter planloven påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. 

Klage skal være indgivet inden fire uger fra den dag afgørelsen er meddelt, dvs. senest den 16. januar 2015, kl. 12. 

Du kan klage på to forskellige måder: 

Gennem Klageportalen, som du finder på borger.dk eller virk.dk – søg efter ’Klageportal’

Send en mail eller et brev til Hvidovre Kommune, der videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Send klagen til bt@hvidovre.dk eller som brev til Plan- og Miljøafdelingen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre. 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Gebyret tilbagebetales under nærmere angivne omstændigheder. 

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk. 

I henhold til planlovens § 62, stk. 1, kan afgørelsen indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget.