Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Vedtaget Lokalplan 459 for Langhusene og Dybenskærhave samt Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009

Kommunalbestyrelsen har den 25. november 2014 vedtaget Lokalplan 459 og Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009 endeligt. Lokalplanen omfatter Langhusene og Dybenskærhave. Det tilknyttede kommuneplantillæg vedrører ændringer i rammeområderne 4B4 og 4B5 i samme område.
16. december 2014
Kommunalbestyrelsen har den 25. november 2014 vedtaget Lokalplan 459 og Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009 endeligt. Lokalplanen omfatter Langhusene og Dybenskærhave. Det tilknyttede kommuneplantillæg vedrører ændringer i rammeområderne 4B4 og 4B5 i samme område. 

I forbindelse med den endelige vedtagelse besluttede Kommunalbestyrelsen at give mulighed for at bibeholde et eksisterende fælles skur ved Mellemvangsvej med mulighed for udvide dette.

Muligheden for at placere en boldbane og at opsætte et boldhegn omkring denne i den nordøstlige del af bebyggelsens grønne fællesareal udgår desuden af planen.

Lokalplan 459 for Langhusene og Dybenskærhave (pdf)

Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009 (pdf)


Retsvirkninger

Efter planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der meddeles dispensation til dette efter planlovens § 19. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte som hidtil, lige som allerede godkendte og lovlige bebyggelser fortsat er lovlige.

Klagevejledning

Efter planlovens § 58, stk. 1, kan kommunalbestyrelsens afgørelser efter planloven påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage skal være indgivet inden den 13. januar 2015.

Du kan klage på to forskellige måder: 

  • Gennem Klageportalen, som du finder på borger.dk eller virk.dk – søg efter ’Klageportal’
  • Send en mail eller et brev til Hvidovre Kommune, der videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Send klagen til bt@hvidovre.dk eller som brev til Plan- og Miljøafdelingen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. 

Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Gebyret tilbagebetales under nærmere angivne omstændigheder. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk.

I henhold til planlovens § 62, stk. 1, kan afgørelsen indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden den 16. juni 2015.