Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Lokalplan 232 og kommuneplantillæg 9

Kommunalbestyrelsen har den 26. august 2014 vedtaget Lokalplan 232 og Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 endeligt.
19. september 2014

Kommunalbestyrelsen har den 26. august 2014 vedtaget Lokalplan 232 og Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 endeligt. 

Lokalplanen omfatter erhvervsområdet ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibliotekvej og Høvedstensvej. Det tilknyttede kommuneplantillæg vedrører ændringer i rammeområderne 2A1 og 2F2 i samme erhvervsområde.

I forbindelse med den endelige vedtagelse besluttede Kommunalbestyrelsen at opstille ændrede bestemmelser vedrørende detailhandel i området.

Læs planerne her: 

Lokalplan 232 for erhvervsområdet ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibliotekvej og Høvedstensvej

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009


Retsvirkninger

Efter planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der meddeles dispensation til dette efter planlovens § 19. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte som hidtil, lige som allerede godkendte og lovlige bebyggelser fortsat er lovlige.

Klagevejledning
Efter planlovens § 58, stk. 1, kan kommunalbestyrelsens afgørelser efter planloven påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. 

Klage skal være indgivet inden fire uger fra den dag afgørelsen er meddelt, dvs. inden den 17. oktober2014. 

Klagen skal sendes til Hvidovre Kommune, der videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Send klagen til bt@hvidovre.dk eller som brev til Plan- og Miljøafdelingen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. 

Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Gebyret tilbagebetales under nærmere angivne omstændigheder. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk. 

I henhold til planlovens § 62, stk. 1, kan afgørelsen indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget.