Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Lokalplan 233 for Phønixhusene

Kommunalbestyrelsen har den 29. april 2014 vedtaget Lokalplan 233 for Phønixhusene endeligt. Lokalplanen omfatter husene på Brostykkevej 124-174 og 147-201. Vedtagelsen offentliggøres den 26. maj 2014.
26. maj 2014

Kommunalbestyrelsen har vedtaget Lokalplan 233 for Phønixhusene endeligt. I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen besluttede Kommunalbestyrelsen at imødekomme flere af indsigelserne ved at foretage følgende ændringer af lokalplanen:

  • Et afsnit om trafik i redegørelsen om lokalplanens indhold udtages, og der indsættes i stedet et nyt afsnit om trafik i redegørelsen om lokalplanens forhold til anden planlægning
  • Bestemmelsen om, at gavle og facader skal beklædes med lodret træbeklædning og lodrette lister, gælder kun for de bevaringsværdige bygninger; se § 7.13
  • Bestemmelsen om, at tagbeklædning på indgangspartier og vindfang skal være listeinddækket tagpap eller zink, gælder kun for de bevaringsværdige bygninger; se § 7.17
  • Bestemmelsen om, at der ikke må opsættes solceller, solfangere og antenner på de bevaringsværdige bygninger gælder kun, hvis de er synlige fra Brostykkevej; se § 7.22.

Læs planen her: Lokalplan 233

Efter planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der meddeles dispensation til dette efter planlovens § 19. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte som hidtil, lige som allerede godkendte og lovlige bebyggelser fortsat er lovlige.

Klagevejledning
Efter planlovens § 58, stk. 1, kan kommunalbestyrelsens afgørelser efter planloven påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klage skal være indgivet inden fire uger fra den dag afgørelsen er meddelt, dvs. inden den 22. juni 2014.

Klagen skal sendes til Hvidovre Kommune, der videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Send klagen til bt@hvidovre.dk eller som brev til By- og Teknikforvaltningen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr.

Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Gebyret tilbagebetales under nærmere angivne omstændigheder. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk.
I henhold til planlovens § 62, stk. 1, kan afgørelsen indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget.