Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Landzonetilladelse til ændring af skel i Strandengen

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 15. januar 2014, at meddele landzonetilladelse til at udstykke afvandingskanalerne i Strandengen fra matr.nr. 43gb og del af 16ad Avedøre By, Avedøre.
11. februar 2014
Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 15. januar 2014, at meddele landzonetilladelse til at udstykke afvandingskanalerne i Strandengen fra matr.nr. 43gb og del af 16ad Avedøre By, Avedøre. Kanalerne vil efter udstykning overgå til HOFOR.

Landzonetilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden tre år efter, at den er meddelt. Hvis der klages over tilladelsen, vil modtageren af zonetilladelsen straks blive underrettet om klagen af By- og Teknikforvaltningen. Rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til By- og Teknikforvaltningen på tlf.: 36 39 36 39 eller med e-mail til bt@hvidovre.dk  

Klagevejledning
I henhold til planlovens § 58, stk. 1 kan afgørelser i landzonesager påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, uanset hvad der begrunder klagen, og hvad der nærmere klages over. Afgørelsen kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der varetager interesser inden for natur, miljø eller arealanvendelse.

Klagen skal sendes til Hvidovre Kommune, der videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klager bedes sendt til bt@hvidovre.dk. Du kan også fortsat sende et brev til By- og Teknikforvaltningen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen den 11. februar 2014, det vil sige inden den 11. marts 2014.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet på 500 kr. Vejledning om gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

I henhold til planlovens § 62, stk.1 kan afgørelsen indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse skal være anlagt inden 6 måneder efter, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er meddelt.