Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Dispensation til oprensning af vandhul på Kanalholmen 28

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 15. januar 2014 at meddele dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1 til oprensning af vandhul for at fjerne tilgroning med primært tagrør.
7. februar 2014
Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 15. januar 2014 at meddele dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1 til oprensning af vandhul for at fjerne tilgroning med primært tagrør. Vandhullet er beliggende på Spildevandscentret på Avedøre Holme.

Dispensationen har hjemmel i naturbeskyttelseslovens §65, stk. 3, jf. § 3 og klagereglerne findes i §§ 78 og 86.

Hvis der klages over tilladelsen, vil modtageren af dispensationen straks blive underrettet om klagen af By- og Teknikforvaltningen. Rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til By- og Teknikforvaltningen på tlf.: 36 39 36 39 eller med e-mail til bt@hvidovre.dk.

Klagevejledning
I henhold til naturbeskyttelseslovens §§ 78 og 86 kan afgørelser efter naturbeskyttelsesloven påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, uanset hvad der begrunder klagen, og hvad der nærmere klages over. Afgørelsen kan påklages af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder, lokale og landsdækkende foreninger og organisationer, der varetager interesser inden for natur, miljø eller har relevante interesser som formål.

Klagen skal sendes til Hvidovre Kommune, der videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klager bedes sendt til bt@hvidovre.dk. Du kan også fortsat sende et brev til By- og Teknikforvaltningen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen den 28. januar 2014, det vil sige den 7. marts 2014 kl. 15.00.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet på 500 kr. Vejledning om gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside (nyt vindue).

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er meddelt. Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis dispensationen ikke udnyttes inden 3 år fra den 7. marts 2014, bortfalder den jf. naturbeskyttelseslovens § 66. 

Tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 3 (pdf)