Referat - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19. august 2019

Mødefakta

Dato: Mandag den 19. august 2019
Mødetidspunkt: Kl. 12:00
Mødested: Skriftlig votering

Medlemmer

  • Anders Liltorp (A)
  • Benthe Viola Holm (A)
  • Charlotte H. Larsen (O)
  • Charlotte Munch (V)
  • Niels Ulsing (F)

Bemærkninger

Afgjort ved skriftlig votering. I Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets forretningsorden § 3 stk. 2 fremgår det, at en sag kan afgøres ved skriftlig votering, hvis der er enighed herom i udvalget

Indholdsfortegnelse


1. Økonomirapportering pr. 30. juni 2019 - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutningstema

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2019 på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, og økonomirapporteringen forelægges udvalget til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

  1. at tage økonomirapportering pr. 30. juni 2019 til efterretning

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-08-2019

Taget til efterretning ved skriftlig votering.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet indstillingen.

 

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2019.

 

Vurderingen er foretaget uafhængigt af overførsel af budgetmidler fra år 2018.

 

I forbindelse med budget 2019 blev der indarbejdet besparelser på i alt 2,56 mio. kr. på det voksenspecialiserede område. Herudover var der allerede tidligere i 2018 besluttet reduktioner af områder med i alt 4 mio. kr. i 2019 til imødegåelse af forventet merforbrug med forslag om iværksættelse af styrket myndighed og tidlig indsats. I alt forventninger om mindreforbrug på området for 6,56 mio. kr.

 

På nuværende tidspunkt er status for budget 2019, at der forventes et merforbrug på 4,4 mio. kr. bl.a. som følge af, at forudsætningerne i for iværksættelse af bl.a. styrket myndighed og tidlig indsats ikke er fuldt ud opfyldt.

Politiske beslutninger og aftaler

I henhold til kommunens ”Regulativ for økonomistyring” (KB 14/12-2010 pkt. 8) udarbejder administrationen økonomirapportering til fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

 

Afrapporteringen til udvalget indgår i Økonomiudvalgets samlede afrapportering af kommunens forventede regnskab 2019 til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

På nuværende tidspunkt forventes ingen afvigelser på udvalgets område.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse § 42 Stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.