Referat - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13. maj 2019

Mødefakta

Dato: Mandag den 13. maj 2019
Mødetidspunkt: Kl. 12:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Charlotte Munch (V)
 • Niels Ulsing (F)

Fraværende med afbud

 • Benthe Viola Holm (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-05-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-05-2019

Administrationen orienterede om to oplæg til kommende sag om etablering af botilbud på Parallelvej.

 

Arbejdsmarkedschefen orienterede om tilsagn fra Bikubenfonden til projekt for unge i samarbejde med Meyers Madhus, Hotel- og Restaurationsskolen, Professionshøjskolen Absalon og A2B, samt Københavns Kommune.

 

Direktøren orienterede om afslag på ansøgningen om puljemidler til etablering af lægehus.


3. Beslutning om Klub Hvids fremtidige organisering

Beslutningstema

I forbindelse med budgetforlig 2019 blev det besluttet, at borgerne ikke kan have mere end et aktivitetstilbud. Det har bevirket, at over halvdelen af Klub Hvids medlemmer reelt ikke kan gå der mere. Endelig har Socialtilsynet fremsat ønske om mere gennemsigtighed i forhold til lovgrundlag og klubbens økonomi.

 

Administrationen foreslår på den baggrund, at der dispenseres fra kvalitetsstandarderne således, at medlemmerne af Klub Hvid fortsat både kan have et aktivitetstilbud i dagtimerne og være medlem af Klub Hvid. Desuden orienterer administrationen om omlægningen af driften i klubben.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende dispensationen fra kvalitetsstandarden samt godkende ny visitationspraksis. Desuden skal Kommunalbestyrelsen tage administrationens orientering vedrørende drift og brugerbetaling til efterretning.

 

Notat med administrationens vurdering af handicaprådets høringssvar vil foreligge til mødet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

 1. at godkende, at Klub Hvid fortsat er et internt klubtilbud efter Servicelovens § 104, hvor medlemmerne sideløbende kan have et aktivitetstilbud i dagtimerne.
 2. at godkende ny visitationspraksis.
 3. at tage administrationens orientering om drift og brugerbetaling i Klub Hvid til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-05-2019

Ad 1. Godkendt

Ad 2. Godkendt

Ad 3. Taget til efterretning

 

Handicaprådets bemærkninger indgik i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Baggrund

Klub Hvid blev oprettet i 2001 som et aktivitetstilbud efter § 104 i Serviceloven. Praksis har igennem årene været, at klubben har fungeret som et internt tilbud for Hvidovreborgere med funktionsnedsættelser.

Klubben blev organisatorisk placeret under Voksenhandicap, som dengang bestod af bofællesskaberne Hvidovregade, Holmelundsvej, Lille Friheden og senere Støttecentret, som er et støtteteam for borgere i eget hjem. Klub Hvid har således altid været bemandet af personale, som var forankret i et af tilbuddene i Voksenhandicap.

Det var lederen af Voksenhandicap, der var visiterende myndighed til klubben.

Økonomien til klubben blev tildelt bofællesskabernes rammebudget og klubben fik kun et mindre budget.

Der har altid været tilbud om spisning og aktiviteter i klubben og derfor har medlemmerne dannet en forening, hvis formål var at yde tilskud til medlemmernes aktiviteter samt danne økonomisk ramme om måltiderne i klubben. 

 

Ny organisation

Med præciseringen i kvalitetsstandarderne, hvor borgerne ikke kan have mere end ét samværs- og aktivitetstilbud, foreslår administrationen, at Klub Hvid fortsat skal være et internt tilbud for borgere bosiddende i Hvidovre kommunes egne bofællesskaber samt for borgere i egen bolig med støtte fra Hvidovre kommune. Borgerne indenfor målgruppen skal således kunne fortsætte i klubben – også selvom de har et samværstilbud efter § 103 eller § 104 i dagtimerne.

 

Visitation

Hidtil har lederen af Voksenhandicap visiteret til Klub Hvid. Fremadrettet foreslår administrationen, at rådgiverne i Center for Handicap og Psykiatri bliver visiterende myndighed. Det vil sikre et ensartet serviceniveau og desuden træffe afgørelse om den enkelte borgers behov for befordring.

Visiterende myndighed vil fortsat kunne afvige fra princippet om tilknytning til Hvidovre ved kapacitetsoverskud.

 

Drift og budget

Klub Hvid hører fortsat organisatorisk ind under Voksenhandicap, som efter justeringen i 2017 kun består af bofællesskaberne Hvidovregade og Lille Friheden. Det efterlader finansieringen af Klub Hvids aktivitetsudgifter, vikarudgifter samt personaleudgifter ud over de almindelige klubaftner alene på de to bofællesskaber Hvidovregade og Lille Friheden.

Administrationen vil fremover udskille økonomi til Klub Hvid fra Socialpsykiatrien, Holmelunden og Voksenhandicap efter en fordelingsnøgle, så klubben får sit eget selvstændige budget. Dette vil resultere i en større gennemsigtighed i økonomien dels i klubben, men også i bofællesskaberne, hvilket Socialtilsynet har efterspurgt. Desuden vil det bevirke en mere retfærdig fordeling af udgifterne til Klub Hvid.

Det er fortsat det samme personale, som skal bemande klubben.

 

Medlemmerne i Klub Hvid dannede den 16. september 2010 en forening, hvis formål dels var at yde tilskud til medlemmernes aktiviteter i klubben og dels var at danne økonomisk ramme om måltiderne i klubben. Foreningen er således et levn fra tiden før BDO-rapporten fra 2013 og er i bedste fald problematisk.

Foreningen nedlægges og erstattes med almindelig brugerbetaling til aktiviteter, mad og ture. Klub Hvid vil således være et gratis tilbud, hvor medlemmerne alene betaler for deltagelse i aktiviteter, ture og til mad.

Bandet White Stars undtages fra brugerbetalingen for så vidt, at undervisning og instrumenter fortsat stilles gratis til rådighed. Eventuelle indtægter fra koncerter vil gå til indspilning af cd samt tilskud til transport til og fra optrædener. 

 

Notat med administrationens vurdering af handicaprådets høringssvar vil foreligge til mødet.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 12. december 2000 punkt 6 at oprette et kommunalt klubtilbud til voksne udviklingshæmmede på baggrund af lukningen af Klub Vest.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2018 punkt 16 kataloget over kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Serviceloven § 104. Lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018.

Høring

Sagen sendes i høring i handicaprådet.

Personalemæssige konsekvenser

Det vil fortsat være det samme personale, der bemander klubben. Deres lønkroner vil blot blive overført til Klub Hvid.

Bilag

 1. Baggrundsnotat vedr. rammer for Klub Hvid (pdf)
 2. Handicaprådets høringssvar til Klub Hvid (pdf)

4. Beslutning om leje af Holmelundsvej 1, 2.tv.

Beslutningstema

Botilbuddet Holmelunden mangler personalefaciliteter til botilbuddets personale, ligesom Arbejdstilsynet har påpeget at der mangler personalefaciliteter. Der er afsat anlægsmidler i budget 2019 til etablering af en pavillon til formålet. Indtil pavillonen står klar med de nye faciliteter, ønsker administrationen at tage et af de lejemål, som hidtil har været anvendt som beboerlejlighed i botilbuddet, i brug til kontorfaciliteter for personalet i stedet. Lejemålet er p.t. ledigt. Boligselskabet har udarbejdet en lejekontrakt, som skal anvendes for lejemålet i den midlertidige periode.

 

Med baggrund i Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt skal den midlertidige nedlæggelse af beboerlejemål godkendes af fagudvalget og den nye lejekontrakt mellem Boligselskabet Lejerbo og Hvidovre Kommune godkendes af Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget

 1. at godkende, at boligen Holmelundsvej 1, 2. tv. nedlægges midlertidigt.

 

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

 1. at godkende, at Hvidovre Kommune lejer Holmelundsvej 1, 2.tv. af Boligselskabet Lejerbo.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-05-2019

Ad 1 Anbefales godkendt.

 

Handicaprådets bemærkninger indgik i sagens behandling.

 

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Bofællesskabet Holmelunden blev sammenlagt under en leder for godt et år siden. Siden da har et arbejde pågået med sammenlægning af de to personalegrupper samt godkendelse af Socialtilsynet af Holmelunden som ét tilbud under almenbolig- og serviceloven efter §105/85. Holmelunden afventer aktuelt besøg af Socialtilsynet med henblik på godkendelse.

 

Ved behandlingen af budget 2019, blev der afsat budget til etablering af en pavillon. Der arbejdes fortsat med etablering og placering af pavillonen mellem Holmelundens to bygninger. Det er en proces, som strækker sig over en lidt længere periode end oprindeligt forventet.

 

Medio 2017 havde Holmelunden besøg af Arbejdstilsynet, som påpegede, at der manglede kontorfaciliteter for det samlede personale og ledelsen.

Administrationen har efterfølgende afsøgt muligheder for at indfri behovet for kontorfaciliteter til Holmelundens medarbejdere og ledelsen.

 

Indtil pavillonen er færdig kan et af botilbuddets beboerlejemål anvendes til kontorfaciliteter. Det forudsætter, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget giver tilladelse til midlertidig nedlæggelse af boligen og at lejekontrakten godkendes af Økonomiudvalget. Administrationen vurderer, at behovet for fælles kontorfaciliteter er påkrævet i forhold til medarbejdernes arbejdsforhold og trivsel, hvorfor man ikke kan afvente opførelsen af den planlagte pavillon.

 

Boligselskabet Lejerbo har udarbejdet en erhvervslejekontrakt for lejemålet (vedlagt som bilag ”Lejekontrakt mellem Lejerbo Hvidovre og Hvidovre Kommune”).

 

Lejekontrakten er tidsbegrænset og ophører den 31. oktober 2019 uden yderligere varsel.

Politiske beslutninger og aftaler

Som del af behandlingen af budget 2019 (i oktober 2018) er afsat anlægsmidler til etablering af pavillon.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. juni 2017 under punkt 11 ”Justering af strukturen i Bofællesskaberne, Voksenhandicap”. Sagen beskriver blandt andet sammenlægning af Bofællesskabet Holmelundsvej med Plejekollektivet Holmelundsvej under én leder i et nyt Bofællesskab, samt planerne om at etablere kontorfaciliteter til leder og medarbejdere tæt på opgaveløsningen hos borgerne.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være udgifter til husleje på 7.549 kr. pr. måned og herudover forbrugsudgifter til vand og varme. Udgifterne finansieres inden for Center for Handicap og Psykiatri’s samlede ramme.

Retsgrundlag

Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018, § 18, stk. 2 samt § 10, stk. 5.

Høring

Handicaprådet er høringsberettiget.

Bilag

 1. Handicaprådets høringssvar om Holmelunden (pdf)

5. Godkendelse af en strategi om hjemtagelse indenfor det specialiserede voksenområde

Beslutningstema

I forbindelse med budget 2019 blev administrationen bedt om at udarbejde en strategi for det specialiserede voksenområde, med henblik på at etablere flere egne botilbud i Hvidovre Kommune. I dag køber kommunen mange ydelser hos eksterne leverandører.

 

Strategien fremlægges hermed til politisk behandling og beskriver hvilke typer af botilbud administrationen vurderer, der er behov for. Formålet med strategien er dels at styrke den faglige kvalitet, dels at styrke borgernes ressourcer og udviklingspotentiale. Gennem strategien forventer administrationen samtidig at opnå en bedre faglig og økonomisk styring af området.

 

Hvidovre Kommune har gennem de seneste år været udfordret af et stort merforbrug på området. Hjemtagelse af indsatser kan sikre bedre gennemsigtighed og overblik over området. Ligeledes får administrationen bedre mulighed for at arbejde med fleksibiliteten mellem forskellige former for støtte, når botilbud ydes lokalt.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende strategien ”Borgeren i lokalmiljøet – Strategi for hjemtagelse og udvikling af lokale botilbud i Hvidovre”

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-05-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

 

Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Med udgangspunkt i den overordnede strategi ”Ramme og Retning - Strategi for borgere med handicap og borgere med sociale udfordringer” har administrationen udarbejdet en plan for hjemtagelse af indsatser på botilbudsområdet: ”Borgeren i lokalmiljøet – Strategi for hjemtagelse og udvikling af lokale botilbud i Hvidovre” (vedlagt som bilag ”Borgeren i lokalmiljøet – Strategi for hjemtagelse og udvikling af lokale botilbud i Hvidovre”).

 

Ligesom i landets øvrige kommuner oplever Hvidovre Kommune en stor tilgang til det specialiserede voksenområde og et vedvarende behov for at organisere indsatser og tilbud så optimalt og hensigtsmæssigt som muligt.

 

Hvidovre Kommune driver selv tre botilbud med i alt 46 pladser. Det dækker ikke behovet, hvorfor langt størstedelen af pladser købes udenfor Hvidovre hos andre kommuner, regioner og private botilbud.

 

Hjemtagelsesstrategien skal sikre bedre mulighed for at tilbyde borgerne indsatser i lokalområdet og understøtter samtidig ønsket blandt mange borgere og pårørende om at kunne blive boende i Hvidovre tæt på deres familie m.fl. Samtidig får administrationen bedre mulighed for at støtte borgere med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og udviklingsmuligheder.

 

Formålet med hjemtagelsesstrategien er således at:

 • beskrive en plan for udvikling af egne tilbud i Hvidovre Kommune,
 • styrke den faglige kvalitet gennem tættere samarbejde mellem myndighed og udfører
 • styrke borgerens ressourcer og udviklingspotentiale med henblik på mindst indgribende indsats.

 

Strategien belyser kommunens nuværende brug af henholdsvis længerevarende og midlertidige botilbud og fremhæver, hvordan etablering af flere egne botilbud vil kunne medvirke til et tættere samarbejde og en fælles styrket faglighed mellem myndighed og udfører.

 

Ved etablering af egne tilbud vil administrationen opnå bedre muligheder for at støtte borgere med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og udviklingsmuligheder, da det bliver muligt at udvikle større fleksibilitet i indsatserne og udvikle relationer til lokalsamfundet.

 

Strategien beskriver de tiltag der allerede arbejdes med i administrationen, heriblandt projekter som er politisk vedtaget.

 

Administrationen har vurderet, hvilke målgrupper det vil være mest hensigtsmæssigt at etablere botilbud til og peger særligt på etableringen af egne midlertidige botilbud.

 

Hertil er der fokus på at arbejde med at udvikle fleksibiliteten i og mellem de forskellige indsatser som borgerne ydes.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 7. juni 2016 under punkt 8 godkendte daværende Social- og Sundhedsudvalg punktet ”Ramme og Retning – Strategi for borgere med handicap og borgere med sociale udfordringer”.

 

Den 7. juni 2016 under punkt 7 behandlede det daværende Social- og Sundhedsudvalg punktet ”Handleplan vedrørende det specialiserede socialområde”. Udvalget tog opfølgningen på den tidligere handleplan til efterretning og anbefalede, at forvaltningen arbejdede videre med ”model 2”.

 

Den 5. september 2017 under punkt 9 behandlede det daværende Social- og Sundhedsudvalg punktet ”Forslag til imødegåelse af merforbrug på Handicap og Psykiatri”. Forslag til omlægninger drøftedes og udvalget anmodede direktøren om at fremlægge sag med konkrete forslag vedr. de foreslåede ændringer til udvalget.

 

Den 28. februar 2018 under punkt 4 behandlede Social- og Arbejdsmarkedsudvalget punktet ”Indsatser målrettet merforbrug i Center for Handicap og Psykiatri”. Udvalget tog orienteringen til efterretning. Udvalget ønskede derudover en sag på et senere møde, der analyserer behovet for lokale botilbud for særlige målgrupper.

 

Den 26. juni 2018 under punkt 25 behandlede kommunalbestyrelsen ”Valg af tilbud for salg af ejendom” og besluttede at de fire grunde ikke sælges. I stedet blev det besluttet at bruge den store grund til et bofællesskab.

 

Den 27. september 2018 under punkt 3 tog Social- og Arbejdsmarkedsudvalget punktet ”Orientering om analysen af det voksenspecialiserede socialområde (del 1)” til efterretning.

 

Den 14. januar 2019 under punkt 3 tog Social- og Arbejdsmarkedsudvalget punktet ”Orientering om analysen af det voksenspecialiserede socialområde (del2)” til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Godkendelse af strategi for hjemtagelse har ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Serviceloven §§ 79 og 81, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018. Hertil Servicelovens §§ 85, 107 og 108. Almenboliglovens §105, lovbekendtgørelse nr. 119 af 1. januar 2019.

Høring

Handicaprådet er høringsberettiget.

Bilag

 1. Borgeren i lokalmiljøet - Strategi for hjemtagelse og udvikling af lokale botilbud i Hvidovre (pdf)
 2. Handicaprådets høringssvar til Strategi hjemtagelse (pdf)
 3. Forklæde til høringssvar fra handicaprådet om strategi om hjemtagelse. (pdf)

6. Orientering om handleplan på det voksenspecialiserede socialområde

Beslutningstema

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2018 blev det besluttet at iværksætte en ekstern analyse af det voksenspecialiserede socialområde, med det formål at sikre bedst mulig udnyttelse af ressourcerne på området. KL’s konsulentvirksomhed (KLK) har efterfølgende udarbejdet en analyse af området, som er forelagt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

 

På baggrund af analysen har administrationen udarbejdet en handleplan, som indeholder en række konkrete indsatser.

 

For at sikre en succesfuld implementering vil indsatserne blive iværksat trinvis. Der tages i første omgang fat i tre indsatsområder for hver delanalyse, hvorefter de andre løbende implementeres i 2019-2022. Enkelte af indsatsområderne er allerede igangsat, som led i implementeringen af de vedtagne budgetbesparelser på i alt 6.56 mio. kr. for 2019.

 

Handleplanen fremlægges hermed for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til orientering.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

 1. at tage orienteringen om handleplanen på det voksenspecialiserede socialområde til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-05-2019

Ad 1. Taget til efterretning.

Der eftersendes et notat om ledelsesinformation på området.

 

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Hvidovre kommune har siden 2015 været udfordret på det voksenspecialiserede socialområde i form af et stort udgiftspres og merforbrug. På baggrund heraf, blev det i forbindelse med Budget 2018 besluttet at iværksætte en ekstern analyse af området. Dette blev besluttet, for at sikre den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne på det voksenspecialiserede socialområde. KLK har efterfølgende udarbejdet en analyse af området. Analysen indeholder to delanalyser, hvoraf del 1 omhandler benchmarking og økonomistyring og del 2 omhandler visitationspraksis og serviceniveau. Begge delanalyser indeholder en række anbefalinger.

 

På baggrund af KLK’s anbefalinger har administrationen udarbejdet en handleplan, som indeholder en række konkrete indsatser (vedlagt som bilag ”KLK Handleplan del 1 og del 2”). Handleplanen er, på samme måde som analysen, opdelt i to dele. Handleplanen indeholder dels KLK’s forslag og dels de handlinger, som administrationen vil iværksætte for at imødekomme anbefalingerne. Handleplanen indeholder desuden en tidshorisont samt en tydeliggørelse af, hvem der er ansvarlig for implementeringen og opfølgningen af indsatserne.

 

For at sikre en succesfuld implementering vil indsatserne blive iværksat trinvis. Enkelte af indsatserne er allerede blevet iværksat under udarbejdelsen af analysen, som led i de vedtagne besparelser for budget 2019-22, mens andre vil blive iværksat løbende i 2019 og frem til 2022. Der tages i første omgang fat i de indsatser, som KLK vurderer bør prioriteres. 

 

Handleplanens del 1 – Benchmarking og økonomistyring

KLK’s delanalyse 1 indeholder dels konkrete anbefalinger til indsatser, der kan nedbringe de samlede udgifter på det voksenspecialiserede socialområde, og dels anbefalinger til den økonomiske styring af området. Anbefalingerne til reduktion af udgifter tager afsæt i en benchmarkanalyse, hvor særligt følgende sociale indsatser udpeges:

 

 • De midlertidige botilbud (SEL § 107)
 • Beskæftigelses-, aktivitets, og samværstilbud (SEL §§ 103, 104)
 • Rusmiddelbehandling (SEL § 101 og Sundhedslovens § 141)

 

De indsatser, der peges på, med henblik på øget økonomisk styring, er:

 

 • Systematisk brug af ledelsesinformation i både den politiske, økonomiske og faglige praksis
 • Styrkelse af implementeringen af strategier og øvrige politisk besluttede indsatser i den faglige praksis
 • Realisering af et tværsektorielt perspektiv på borgerne

 

Derudover peges der på mulighederne ved en tidlig forebyggende indsats, hvilket allerede er igangsat i form af etableringen af centrets nye forebyggende tilbud, Broen.

 

 

Handleplanens del 2 – visitationspraksis og serviceniveau

I KLK’s delanalyse 2 identificeres seks fokusområder, som udgør rammen for den videre udvikling af en fælles faglig praksis med afsæt i et rehabiliterende og recovery-orienteret perspektiv. Disse fokuspunkter er:

 

 • VUM-praksis
 • Helhedsorientering og koordination
 • Målorienteret visitation og indsats
 • Indsatsmål
 • Tydelig og målrettet dialog mellem udfører og myndighed
 • Opfølgning

 

Handleplanen tager udgangspunkt i de seks fokuspunkter, som alle i større eller mindre grad kræver en indsats. De indsatser, som først tages fat i, er styrkelse af VUM-udredningerne, udvikling af målorienteret visitation og indsats samt styrkelse af arbejdet med indsatsmål. Dette vil bl.a. gøres ved et fælles kompetenceløft i Voksenrådgivningen omkring VUM og SMART-mål, med fokus på sikre ensartethed, systematik og en ressourceorienteret tilgang.   

 

Handleplanen vil blive opdateret halvårligt.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 10. oktober 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen på 2. behandling af budgetforslag 2018 under punkt nr. 3, at der skulle gennemføres en ekstern analyse af det voksenspecialiserede socialområde i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2018.

 

Delanalyse 1 blev forelagt til orientering på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgsmødet d. 27. september 2018, punkt nr. 3, hvor den blev taget til efterretning.

 

Delanalyse 2 blev forelagt til orientering på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgsmødet d. 14. januar 2019, punkt nr. 3, hvor den blev taget til efterretning.

 

Den 20. marts 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen etableringen af Tidlig Indsats (Broen) under punkt 20.

Den 9. oktober 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen på 2. behandling af budgetforslag 2019 under punkt nr. 3, at der skulle gennemføres en række effektiviseringsforslag på det voksenspecialiserede socialområde i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der er indarbejdet reduktioner på Center for Handicap og Psykiatri i budget 2019 på i alt 6,6 mio. kr. Dette omfatter ”Tidlig indsats” (2 mio. kr.) og ”Styrket myndighed” (2 mio. kr.), Hjemtagelse af 10 borgere til egen bolig (1,56 mio. kr.), ledsagelse § 97 (0,5 mio. kr.) samt Beskæftigelse-, aktivitets- og samværstilbud §§103 og 104 (0,5 mio. kr.)

 

KLK handleplanen omfatter indsatser, der skal sikre udmøntning af de vedtagne reduktioner.

Retsgrundlag

Kap. 2 i Serviceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag

Bilag

 1. KLK Handleplan del 1 og del 2 (pdf)

7. Orientering om mål for Handicap- og Psykiatriområdet 2018-2021

Beslutningstema

I forlængelse af dialogmøde mellem Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og lederne i Center for Handicap og Psykiatri, har udvalget vedtaget 4 pejlemærker for Handicap- og Psykiatriområdet i perioden 2018 - 2021. Dette er et led i Hvidovre Kommunes dialogbaserede styringsmodel.

 

Center for Handicap og Psykiatri har omsat de 4 pejlemærker til 4 konkrete udviklingsmål.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal orienteres om 4 mål, som Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet på baggrund af de politisk vedtagne pejlemærker.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

 1. attage 4 mål for Handicap- og Psykiatriområdet 2018-2021 til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-05-2019

Ad 1. Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt i samarbejde med Center for Handicap og Psykiatri.

 

På baggrund af de 4 pejlemærker, som Social- og Arbejdsmarkedsudvalgetvedtog den 14. januar 2019, har Center for Handicap og Psykiatri udarbejdet følgende mål:

 

Pejlemærke: Vi vil skabe bedre muligheder for, at alle kan indgå i og bidrage til fællesskaber i lokalområdet.

Institution/ afdeling eller center

Mål

Hvilken effekt ønsker vi?

Hvordan vil vi måle/følge op på vores mål?

Alle:

Voksenrådgivningen

Socialpsykiatrien

Voksenhandicap

Holmelunden

 

HAP har en fælles portal over foreninger og fællesskaber i lokalområdet, som er tilgængelige for målgruppen.

Medarbejderne anvender portalen i samarbejde med borgerne.

 

Styrke borgernes muligheder for at indgå i og bidrage til fællesskaberne.

 

Senest med udgangen af 2019 er portalen etableret.

 

Januar 2020 har alle medarbejdere viden om portalen.

 

Der er etableret en redaktørgruppe på tværs af centeret, som kvalitetssikrer og opdaterer portalen.

 

 

Pejlemærke: Vi vil arbejde med, at vores indsatser skaber effekt, værdi og mening for borgeren.

Institution/ afdeling eller center

Mål

Hvilken effekt ønsker vi?

Hvordan vil vi måle/følge op på vores mål?

Alle:

Voksenrådgivningen

Socialpsykiatrien

Voksenhandicap

Holmelunden

 

Center for Handicap og Psykiatris indsatser er baseret på Socialstyrelsens ”Lovende praksis på det voksen-specialiserede socialområde” og er dokumenteret.

 

Størst mulig værdiskabelse og sammenhæng for borgeren.

Ledergruppen deler viden og følger op på anvendelse af ”Lovende praksis” på ledergruppens aprilmøde og oktober møde årligt.

 

 

Pejlemærke: Fysik og mental sundhed er en prioriteret del af alle indsatser, uanset om de leveres af interne eller eksterne leverandører.

Institution/ afdeling eller center

Mål

Hvilken effekt ønsker vi?

Hvordan vil vi måle/følge op på vores mål?

Alle:

Voksenrådgivningen

Socialpsykiatrien

Voksenhandicap

Holmelunden

 

Sundheds- og forebyggelsespolitikkener implementeret på Center for Handicap og Psykiatris område.

Styrket indsats for at fremme borgernes mentale og fysiske sundhed.

 

 

 

 

Gøre status på de konkrete indsatser i centerets enheder to gange årligt, på ledermødet i april og oktober.

 

Pejlemærke: Vi vil sikre rammer for, at frivillige i lokalsamfundet kan involveres i at skabe velfærd for og sammen med borgerne.

Institution/ afdeling eller center

Mål

Hvilken effekt ønsker vi?

Hvordan vil vi måle/følge op på vores mål?

Alle:

Voksenrådgivningen

Socialpsykiatrien

Voksenhandicap

Holmelunden

 

Med afsæt i erfaringerne om samarbejdet med frivillige på de øvrige velfærdområder samt i Center for Kultur og Fritid, vil vi sikre rammerne for vores samarbejde med frivillige.

 

 

Center for Handicap og Psykiatri får en øget viden om samarbejdet med frivillige.

 

Vi skaber velfærd sammen med frivillige.

 

Sikre at der er udarbejdet retningslinjer for samarbejdet medio 2020.

 

Vi gør status på vores samarbejder med frivillige primo 2021 ved

”Udvikling og Administration”.

 

 

 

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 29. maj 2018, punkt 7, forslaget til let justeret dialogbaseret styringsmodel, samt forslaget til administrativ og politisk proces.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på møde den 14. januar 2019, punkt 4, de politiske pejlemærker for Handicap- og Psykiatriområdet 2018-2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


8. Beslutning om danmarkskortet over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter indenfor det sociale område

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal inden årets udgang behandle Børne- og Socialministeriets danmarkskort over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på det sociale område.

 

Formålet med danmarkskortet er at øge den lokalpolitiske opmærksomhed på vigtigheden af lovmedholdelig sagsbehandling. Desuden skal danmarkskortet medvirke til, at kommuner af egen drift tager initiativer til at forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen, hvis det skønnes nødvendigt.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende administrationens handleplan vedrørende sager børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet.

 

Notat med administrationens vurdering af høringssvar vil blive eftersendt eller omdelt inden sagens behandling.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende administrationens handleplan vedrørende afgørelser på børnehandicapområdet samt voksenhandicapområdet.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-05-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

 

Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri samt Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Baggrund

Hvert år offentliggør Børne- og Socialministeriet 3 danmarkskort over omgørelsesprocenter inden for socialområdet. Danmarkskortet skaber gennemsigtighed over, hvor mange sager de enkelte kommuner får omgjort i Ankestyrelsen på socialområdet. Danmarkskortet gør det desuden muligt at sammenligne kommunerne med hinanden.

 

Kortene er interaktive og giver bedst mening digitalt.

 

Der er et kort for socialområdet generelt:

https://socialministeriet.dk/danmarkskort/2019/mar/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-2018/

 

Dette kort indeholder alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Det vil sige både på børne- og voksenområdet for såvel almen- som handicapområdet.

 

Desuden er der ét kort specifikt for børnehandicapområdet:

https://socialministeriet.dk/danmarkskort/2019/mar/omgoerelsesprocenter-paa-boernehandicapomraadet-2018/

 

Derudover er der ét kort specifikt for voksenhandicapområdet: https://socialministeriet.dk/danmarkskort/2019/mar/omgoerelsesprocenter-paa-voksenhandicapomraadet-2018/

 

Afgørelserne på de to sidstnævnte kort er således indeholdt i kortet for socialområdet generelt.

Afgørelsestyper

Der anvendes tre afgørelsestyper, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter.

 

 • Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
 • Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler oplysninger i en sag, sender Ankestyrelsen den tilbage til kommunen. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at kommunen skal genoptage sagen og afgøre den på ny.
 • Ændring/ophævelse: betyder at Ankestyrelsen er helt eller delvis uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.

 

Når en afgørelse hjemvises eller ændres, kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort, også selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af afgørelser, der bliver omgjort (hjemvist eller ændret/ophævet) ud af alle realitetsbehandlede afgørelser.

Kort over socialområdet generelt

Ankestyrelsen har i 2018 afgjort 123 sager på socialområdet i Hvidovre. Heraf blev 74 af kommunens afgørelser stadfæstet, 35 blev hjemvist og 14 afgørelser blev ændret.

 

Dermed omgjorde Ankestyrelsen 40 pct. af de afgørelser som de behandlede fra socialområdet i Hvidovre i 2018. På landsplan var Ankestyrelsens omgørelsesprocent på socialområdet 36 pct. i 2018.

I 2017 var omgørelsesprocenten på det samlede socialområde i Hvidovre 45 pct.

 

Kort specifikt for børnehandicapområdet

Danmarkskortet for børnehandicapområdet indeholder i alt 35 afgørelser i Hvidovre, som fordeler sig på følgende paragraffer:

 

 • §§ 32, 32a og 36 Særlige pasningstilbud, hjemmetræning m.m. I alt 0 afgørelser.
 • § 41 Merudgifter. I alt 23 afgørelser, hvoraf 13 er stadfæstet, 5 er hjemvist og 5 er ændret.
 • § 42 Økonomisk kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. I alt 8 afgørelser, hvoraf 4 er stadfæstet, 2 er hjemvist og 2 er ændret.
 • §§ 44 og 45 Personlig hjælp og ledsagelse.  I alt 4 afgørelser, hvoraf 1 er stadfæstet, 2 er hjemvist og 1 er ændret.

 

Omgørelsesprocenten var i 2018 49 pct., hvilket er lidt over landsgennemsnittet, som var på 47 pct.

I 2017 var omgørelsesprocenten i Hvidovre 55 pct. og på landsgennemsnit 52 pct.

 

Handleplan vedrørende afgørelser på børnehandicapområdet

Børnehandicap uddrager læring af Ankestyrelsens afgørelser samt udvikler og forbedrer løbende deres sagsbehandling gennem følgende:

 • Alle afgørelser fra Ankestyrelsen på børnehandicapområdet gennemgås på Børnehandicaps gruppemøder for at lære af dem.
 • Ankestyrelses principafgørelser gennemgås med henblik på, at afgørelserne bruges i Børnehandicaps daglige arbejde
 • Børnehandicap får løbende ekstern supervision
 • Børnehandicap deltager i ERFA-møder med 10 andre kommuner hver 3. måned
 • Børnehandicaps sager gennemgås 1 gang årligt af teamets koordinator med henblik på kvalitetssikring af beslutningerne i henhold til Servicelovens § 32, § 41 og § 42.
 • Rådgiverne i Børnehandicap deltager i kurser og temadage for at opdatere deres viden på området.

Kort specifikt for voksenhandicapområdet

Danmarkskortet for voksenhandicapområdet indeholder i alt 29 afgørelser i Hvidovre, som fordeler sig på følgende paragraffer:

 

 • § 95 Kontant tilskud til privat hjælper. I alt 2 afgørelser, hvoraf 1 er stadfæstet og 1 er hjemvist til yderligere behandling.
 • § 96 Borgerstyret personlig assistance (BPA). I alt 0 afgørelser.
 • § 97 Ledsagerordning. I alt 0 afgørelser.
 • § 100 Merudgifter. I alt 27 afgørelser, hvoraf 13 er stadfæstet, 3 er ændret og 11 er hjemvist.

 

For ovenstående paragraffer var omgørelsesprocenten samlet på 48 pct. (2 afviste sager er medregnet), hvilket er over landsgennemsnittet på 32 pct.

I 2017 var omgørelsesprocenten i Hvidovre 47 pct. Og på landsgennemsnit 21 pct.

 

Ud af de i alt 29 sager behandlet i Ankestyrelsen i 2018 på voksenhandicapområdet er 27 afgørelser vedrørende § 100.

 

Handleplan vedrørende servicelovens § 100.

Voksenrådgivningen uddrager læring af Ankestyrelsens afgørelser samt udvikler og forbedrer løbende deres sagsbehandling gennem følgende:

 • § 100 teamet er pr. 1. april opnormeret med 10 timer om ugen.
 • Det er administrationens forventning, at sagsbehandlingstiden bliver nedbragt som følge af opnormeringen.
 • Opmærksomhed på dokumentationen af sagerne skærpes, så afgørelserne er bedre oplyst og antallet af hjemviste sager bliver nedbragt.
 • Alle afgørelser fra Ankestyrelsen på området gennemgås på teammøder med ledelsen for at drage læring af dem.
 • Ankestyrelsens principafgørelser gennemgås systematisk med henblik på, at afgørelserne inddrages i det daglige arbejde.
 • Medarbejderne i § 100 teamet opdaterer løbende deres viden om ny lovgivning og udvikling på området gennem kursusdeltagelse og temamøder herom.

 

Notat med administrationens vurdering af høringssvar vil blive eftersendt eller omdelt inden sagens behandling.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen tog den 18. december 2018 orienteringen vedrørende Børne- og Socialministeriets danmarkskort over omgørelsesprocenter i 2017 til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre kommune.

Retsgrundlag

Det fremgår af bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nr. 1064 af 21. august 2018, § 84 a, at Børne- og Socialministeren hvert år inden den 1. juli offentliggør et kommuneopdelt danmarkskort over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter serviceloven.

 

Af § 79 b i samme lov fremgår, at danmarkskortet skal behandles af kommunalbestyrelsen inden årets udgang.

Høring

Sagen sendes til høring i Handicaprådet.

Bilag

 1. Handicaprådets høringssvar til Ankestyrelsens Danmarkskort (pdf)
 2. Forklæde til handicaprådets høringssvar vedr. Danmarkskortet (pdf)

9. Afrapportering på Beskæftigelsesplan 2018

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen godkender hvert år en beskæftigelsesplan, der i form af jobcentrets politiske rammesætning udstikker en række overordnede pejlemærker såvel som konkrete målsætninger for Hvidovre Kommunes beskæftigelsesindsats.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget modtager den endelige afrapportering på Beskæftigelsesplan 2018 med henblik på at følge op på udmøntningen af det forgange års beskæftigelsespolitiske målsætninger.

 

Udvalget skal tage afrapporteringen på Beskæftigelsesplan 2018 til efterretning. 

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

 1. at tage afrapporteringen på Beskæftigelsesplan 2018 til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-05-2019

Ad 1. Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 28/11-2017 godkendte Kommunalbestyrelsen beskæftigelsesplanen for 2018, og angav derved retningen for jobcentrets samlede beskæftigelsesindsats.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget modtager i vedlagte bilag en afrapportering på Beskæftigelsesplan 2018, som indeholdte følgende 4 pejlemærker og 14 mål. Se bilag ”Afrapportering på Beskæftigelsesplan 2018”.

 

Brancheskift, ”Det gode match” og Opkvalificering

 

1a

Jobcentret skal understøtte lediges mobilitet og forandringsparathed for at motivere borgere med et begrænset jobperspektiv til at se nye beskæftigelsesmuligheder.

1b

Ved hjælp af opkvalificering og videndeling vil jobcentret udvikle medarbejdernes evne til at fremme brancheskift blandt ledige.

1c

Jobcentret vil målrette opkvalificering af ledige indenfor brancher med gode beskæftigelsesmuligheder.

1d

Jobcentret vil have fokus på forventningsafstemninger for at kvalificere matchet mellem de lediges kvalifikationer og virksomhedernes efterspørgsel.

 

Integration

 

2a

A-dagpenge-, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere med anden etnisk baggrund end dansk og manglende danskkundskaber skal have tilbudt særlig brancherettet danskundervisning, når det vurderes relevant.

2b

Jobcentret vil målrettet arbejde på at etablere flere IGU-forløb til gruppen af 18 – 40-årige flygtninge og familiesammenførte

2c

Jobcentret vil igennem tilbud om virksomhedsrettede indsatser øge afgangen til ordinær beskæftigelse og uddannelse blandt gruppen af flygtninge og indvandrere med ikke-vestlig baggrund.

 

Virksomhedsindsats

 

3a

Jobcentret vil igennem en vedvarende kontakt fastholde relationen til Hvidovre Kommunes lokale virksomheder og dermed tilstræbe et mere varigt samarbejde

3b

Jobcentret vil iværksætte og facilitere flere jobrettede events, hvorigennem ledige borgere og potentielle arbejdsgivere kan blive ført sammen

3c

Jobcentret skal udvide sin kontaktflade og dermed øge den kreds af erhvervsdrivende, som virksomhedskonsulenterne er i dialog med.

3d

Jobcentret skal i 2018 omtale mulighederne for at få handicappede personer i støttet beskæftigelse overfor alle erhvervsdrivende, som virksomheds-konsulenterne er i kontakt med.

 

Langtidsforsørgede

 

4a

Jobcentret vil fokusere på at give en tværfaglig og helhedsorienteret indsats i de tilfælde, hvor det kan forbedre de langtidsforsørgedes muligheder for at udvikle en relation til arbejdsmarkedet

4b

Flere langtidsforsørgede modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse skal have fodfæste på arbejdsmarkedet. Enten i ordinære timer eller i et virksomhedsrettet forløb, der peger frem mod ordinære timer.

4c

Jobcentret vil afrapportere på antallet af socialøkonomiske virksomheder, som jobcentret samarbejder med

 

Politiske beslutninger og aftaler

Den 28/11-2017 godkendte Kommunalbestyrelsen Beskæftigelsesplan 2018 med det nye tilføjede mål 3 d: ”Jobcenteret skal i 2018 omtale mulighederne for at få handicappede personer i støttet beskæftigelse overfor alle erhvervsdrivende som virksomhedskonsulenterne er i kontakt med.”.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, § 4

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Afrapportering på Beskæftigelsesplan 2018 (pdf)

10. Orientering om bruttoledighed i Hvidovre Kommune (dec. 2018 - feb. 2019)

Beslutningstema

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om de senest registrerede ledighedstal for Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden.

 

Udvalget orienteres om nedenstående nøgletal for at kunne følge med i Hvidovre Kommunes aktuelle ledighed, og sammenligne den med Region Hovedstaden som helhed. På denne baggrund kan Social- og Arbejdsmarkedsudvalget følge effekten af Hvidovre Kommunes beskæftigelsesrettede indsats, og – i henhold til den kommunale styrelsesvedtægt - justere indsatsen såfremt tallene ændrer sig væsentligt.

 

Udvalget skal tage orienteringen vedrørende Hvidovre Kommunes bruttoledighed til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

 1. at tage orienteringen vedrørende Hvidovre Kommunes ledighedstal til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-05-2019

Ad 1. Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Det nationale såvel som kommunale ledighedstal kan opgøres på flere måder, og administrationen har i den forbindelse valgt at orientere Social- og Arbejdsmarkedsudvalget om antallet af bruttoledige i Hvidovre Kommune. Dette skyldes, at bruttoledigheden – ved at inkludere gruppen af aktiverede ledige – giver et overblik over hvor mange arbejdsmarkedsparate personer, der aktuelt står til rådighed for arbejdsmarkedet (se definition af bruttoledighed sidst i dagsordenspunktet).

 

De tre senest registrerede tal for bruttoledigheden i Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden som helhed kan aflæses af tabellen nedenfor (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken):

 

 

Dec. 18

Jan. 19

Feb. 19

Hvidovre

3,4 pct. svarende til 882 personer.

 

3,5 pct. svarende til 922 personer.

3,5 pct. svarende til 927 personer.

Region Hovedstaden

3,8 pct. svarende til 34.787 personer.

 

4 pct. svarende til 36.606 personer.

4 pct. svarende til 36.627 personer.

 

Kilde: Danmarks statistik

 

Af tabellen fremgår det, at bruttoledigheden i Hvidovre Kommune var på 3,5 pct. i februar 2019, hvorimod den samlede ledighed for Region Hovedstaden var på 4,0 pct. i samme periode. Bruttoledigheden i Hvidovre er således 0,5 pct. lavere end gennemsnittet for hovedstadsområdet, ligesom den – som det fremgår af vedlagte bilag – sammen med Vallensbæk er den laveste blandt Vestegnens otte kommuner.

 

Se vedlagte bilag ”Bruttoledighed på Vestegnen (dec. 2018 - feb. 2019)”.

 

Hvordan opgøres bruttoledigheden?

 

Bruttoledigheden består både af de registrerede ledige i a-kasserne og jobcentrene (de nettoledige), og de aktiverede dagpenge- og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Bruttoledigheden udgør således summen af de jobparate modtagere af dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp, samt de jobparate aktiverede dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere (herunder personer i løntilskud). Ved at inkludere jobparate personer i aktivering kan den registrerede bruttoledighed give et overblik over, hvor mange arbejdsmarkedsparate personer, der er til rådighed for arbejdsmarkedet.

Politiske beslutninger og aftaler

På udvalgsmødet den 20. september 2017 besluttede Arbejdsmarkedsudvalget, at ledighedstallene fremadrettet skulle udgøre et fast punkt på dagsordenen til udvalgets møder.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen nr. 1482 af 23. december 2014, § 3.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Bruttoledighed på Vestegnen (dec. 2018 - feb. 2019). (pdf)

11. Orientering om økonomirapportering pr. 31. marts 2019 - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutningstema

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 3 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2019 på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, og økonomirapporteringen forelægges udvalget til efterretning.

Indstilling

Direktørerneindstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

 1. at tage økonomirapportering pr. 31. marts 2019 til efterretning

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-05-2019

Ad 1. Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 3 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2019.

 

Vurderingen er foretaget uafhængigt af overførsel af budgetmidler fra år 2018.

 

På nuværende tidspunkt forventes ingen afvigelser på udvalgets område.

Politiske beslutninger og aftaler

I henhold til kommunens ”Regulativ for økonomistyring” (KB 14/12-2010 pkt. 8) udarbejder administrationen økonomirapportering til fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med indstillingen.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse § 42 Stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


12. Eventuelt

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-05-2019

Charlotte Munch spurgte til tildeling af førtidspension og evt. frakendelse.