Referat - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. april 2019

Mødefakta

Dato: Mandag den 8. april 2019
Mødetidspunkt: Kl. 12:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Charlotte Munch (V)

Fraværende med afbud

 • Niels Ulsing (F)

Bemærkninger

Sara Benzon deltog for Niels Ulsing.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-04-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Indstilling

 • Invitation politisk møde om Socialpolitik 9. maj i Aalborg

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-04-2019

Direktørerne orienterede om det videre forløb om Parallelvej.

 

Arbejdsmarkedschefen orienterede om, at forenklingsreformen er fremsat og første behandlet i Folketinget, men at ikrafttrædelse først bliver den 1. januar 2020.

Bilag

 1. Invitation til politisk møde om socialpolitik på KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum d. 9. maj - Invitation politisk møde om Socialpolitik 9. maj i Aalborg (pdf)

3. Beslutning om ansøgning til Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har indsendt en ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af læge- og sundhedshuse. Ældre- og Sundhedsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget bedes godkende ansøgningen, der er afsendt til Sundheds- og Ældreministeriet d. 20. marts 2019. Ansøgningen er afsendt med forbehold for endelig politisk godkendelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at drøfte perspektiverne i ansøgningen
 2. at godkende Hvidovre Kommunes ansøgning til Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-04-2019

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Anbefales godkendt overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Sundheds- og Ældreministeriet har i januar 2019 opslået en pulje til etablering af læge- og sundhedshuse.

 

Formål med puljen er at kommuner og regioner kan søge puljemidlerne til læge- og sundhedshuse, som har fokus på at sikre bedre lægedækning og den rette kvalitet i det nære sundhedsvæsen.

 

De ansøgte projekter skal have fokus på at understøtte, at flere praktiserende læger organiserer sig i flermandspraksis, samt at der generelt skabes bedre adgang for borgerne til praktiserende læge.

 

Hvidovre Kommune har udarbejdet en ansøgning til puljen. Ansøgningen er udarbejdet af kommunens fundraiser i samarbejde med Center for Sundhed og Ældre, Center for Børn og Familie, Center for Trafik og Ejendomme, Center for Handicap og Psykiatri, Center for Skole og Uddannelse og Center for Plan og Miljø.

 

Ansøgningen rummer konkret en sammen- og udbygning af det eksisterende Sundhedscenter og Børnesundhedshus. Der bygges en ny bygning, der binder de to eksisterende bygninger sammen, samt en ny etage på Børnesundhedshuset. Samlet set vil projektet skabe ca. 1400 nye m2.

 

Det nye Hvidovre Sundhedscenter forventes at komme til at rumme en række kommunale og regionale funktioner, samt private praksisydere. Udlejning til private aktører sker på markedsvilkår.

 

Formålet med at samle de forskellige funktioner i Hvidovre Sundhedscenter er at skabe rammer, der kan understøtte opgavevaretagelsen i fremtidens nære sundhedsvæsen. Både ved at understøtte bedre lægedækning i almen praksis og i forhold til løsningen af de nye opgaver, som omstillingen af dele af det specialiserede sundhedsvæsen hen imod det nære sundhedsvæsen, vil medføre.

 

Hvidovre Kommune vil således med ansøgningen sikre fysiske rammer, der kan være medvirkende til at løfte det fælles ansvar for borgernes sundhed, både fysisk, mentalt og socialt, i relation til sundhedsområdet, psykiatriområdet (både børn, unge og voksenpsykiatrien) og socialområdet.  

 

De kommunale funktioner, der ønskes samlet i Hvidovre Sundhedscenter, er eksisterende funktioner, der samles med henblik på synergi i opgaveløsningen. Der er således ikke tale om at der oprettes nye kommunale funktioner.

 

På samme måde overtager Hvidovre Kommune ikke opgaveansvaret i forhold til eventuelle regionale funktioner, der vil blive placeret i Hvidovre Sundhedscenter. Potentialet ligger i at have fremskudte lokale funktioner. Det sikrer, at opgaveløsningen varetages tæt på borgernes hverdag som muligt og i sammenhæng med øvrige kommunale og regionale funktioner.

 

Ansøgningen er en beskrivelse af, hvordan Hvidovre Sundhedscenter kunne se ud og hvilke funktioner det vil kunne rumme.

 

Såfremt Hvidovre Kommune modtager midler fra puljen, igangsættes en proces med de relevante parter, hvor projektet skal konkretiseres. Herunder skal det afklares hvilke specifikke funktioner, der skal have plads i huset. Både PLO-Hvidovre og Region Hovedstaden har stillet sig positive i forhold til ansøgningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede budget er på 46.386.000 kr. Hvidovre Kommune skal medfinansiere med 25 % svarende til 11.596.000 kr.

 

Sundheds- og Ældreministeriet ansøges således om 34.789.500 kr.

 

Hvidovre Kommunes medfinansiering foreslås afsat på forslag til investeringsoversigt 2020 – 2023. Afledt drift indregnes i budget 2020 – 2023.

Retsgrundlag

Sundhedslovens § 119, hvor det er bestemt, at kommunen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne (lovbekendtgørelse nr. 1286 af 02-11-2018).

Høring

Der er høringspligt i denne sag. Dagsordenspunktet skal i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

Notat med administrationens vurdering af høringssvar vil foreligge på mødet

Personalemæssige konsekvenser

Såfremt der opnås midler, vil nuværende funktioner skulle flytte til det nye Hvidovre Sundhedshus. Der vil i begrænset omfang ske nyansættelser i forbindelse med projektet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Det nye Hvidovre Sundhedscenter vil give nye samarbejdsmuligheder på tværs af sundheds-, ældre- handicap-, psykiatri-, social- og børneområdet.

Bilag

 1. Ansøgning fra Hvidovre Kommune til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse - Hvidovre Kommune Ansøgning til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse.pdf (pdf)
 2. Ældrerådets høringssvar til Ansøgning fra Hvidovre Kommune til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (pdf)
 3. Handicaprådets høringssvar til Nyt læge- og sundhedshus (pdf)
 4. Forklæde vedr. Handicaprådets høringssvar angående Beslutning om ansøgning til Pulje til etablering (pdf)

4. Orientering om tilsyn med Hvidovre Kommunes misbrugsbehandlingstilbud, Pulsen, 2018

Beslutningstema

Hvidovre Kommunes misbrugsbehandlingstilbud, Pulsen, tilbyder misbrugsbehandling til unge under 30 år. Pulsen er godkendt til 32 pladser.

 

Børne- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om tilsynsrapport fra Pulsen foretaget af Socialtilsyn Hovedstaden i 2018.

Tilsynsrapporterne fra Socialtilsyn Hovedstaden er blevet forelagt udvalgene til orientering siden socialtilsynenes oprettelse i 2014.

Det indstilles til udvalgene at tage orientering om tilsynsrapporten til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage orientering om tilsyn af Hvidovre Kommunes misbrugsbehandlingstilbud, Pulsen, til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-04-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Børn og familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Pulsen er et rådgivnings- og behandlingstilbud til unge med stof- og alkoholproblematikker.

 

Pulsen er en afdeling af Ungekontakten, som organisatorisk er placeret i Hvidovre Ungecenter.

 

Tilbuddet har dels til opgave at tilbyde unge, der har et overforbrug af rusmidler et behandlingstilbud, dels at forebygge unges brug af rusmidler.

 

Pulsen begyndte sine aktiviteter den 1. marts 2014 med en midlertidig godkendelse fra Socialtilsyn Hovedstaden og i oktober 2014 fik Pulsen sin endelige godkendelse.

 

Pulsen får henvist unge under 18 år fra Familierådgivningen og unge mellem 18 og 30 år fra Voksenrådgivningen. De unge kan også selv henvende sig, ligesom deres forældre kan henvende sig for at få råd og vejledning.

 

Pulsen er oprettet i henhold til servicelovens § 101, som omfatter behandling af stofmisbrug og sundhedslovens § 141, som omfatter behandling af alkoholmisbrug.

 

Socialtilsyn Hovedstaden var på anmeldt tilsynsbesøg i Pulsen den 25. september 2018.

 

Samlet vurdering af Pulsen

Af den samlede vurdering fremgår, at Pulsen er godkendt.

 

Det fremgår af vurderingen, at borgerne udtrykker stor tilfredshed med den hjælp og støtte, de modtager.

 

Det er socialtilsynets vurdering, at de metoder og den tilgang, der beskrives, stemmer overens med den praksis socialtilsynet ser udøvet i tilbuddet, samt at metoderne i høj grad bidrager til positive resultater for de unge/borgerne.

 

Pulsen har en faglig tilgang, som er narrativ, systemisk løsningsfokuseret, kognitiv og anerkendende. Pulsens metoder er defineret som motiverende samtale og jeg-støttende samtale. Herudover er en medarbejder mindfulnessinstruktør, og det er tanken at der på et tidspunkt skal laves gruppeforløb med mindfulness.

 

Opmærksomhedspunkter

Der er ingen opmærksomhedspunkter under den samlede vurdering i rapporten.

 

Tilsynets gennemgang

I henhold til socialtilsynsloven vurderes Pulsens kvalitet inden for en samlet vurdering af følgeren temaer:

 

 1. Uddannelse og beskæftigelse
 2. Selvstændighed og relationer
 3. Målgrupper, metode og resultater
 4. Sundhed og trivsel
 5. Organisation og ledelse
 6. Kompetencer
 7. Økonomi
 8. Fysiske rammer

 

Som det fremgår af rapporten er hvert tema inddelt i kriterier og indikatorer, der bedømmes på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst.

 

Udviklingspunkter

Rapporten fra 2018 har ingen anførte udviklingspunkter.

 

I tilsynsrapporten fra 2017 fremgik et udviklingspunkt under temaet ”kompetencer”.  Her anbefalede Socialtilsynet, at lederen af Pulsen understøttede en forventningsafstemning hos personalegruppen, og at faglige tilgange og metoder blev drøftet, så der blev sikret en fælles forståelse af tilbuddets faglige rammer og arbejdets tilrettelæggelse.

 

I rapporten fra 2018 fremgår det, at Socialtilsynet bemærker, at lederen af Pulsen har understøttet dels fælles drøftelser af faglige tilgange og metoder, der er med til at sikre fælles forståelse for tilbuddets faglige ramme og udfoldelsen heraf, og dels har biddraget til, at der i tilbuddet er skabt en kultur, hvor man spørger ind til hinandens faglige valg. Medarbejderne vurderer, at dette understøtter en åbenhed i dialogen, som i sidste ende kommer borgeren til gode.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede at etablere et rusmiddelbehandlingstilbud til de unge i forbindelse med budget 2014.

 

Den aktuelle rusmiddelhandleplan er godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget den 4. september 2014, punkt 19.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Retsgrundlag

Serviceloven

Af servicelovens § 101, stk. 1 og 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018 med senere ændringer, fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere, og at behandlingen skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen.

 

Sundhedsloven

Af sundhedslovens § 141, stk. 1 og 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 1286 af 2. november 2018 med senere ændringer, fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere, og at behandlingen skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen.

 

Socialtilsynsloven

Formålet med lov om socialtilsyn (lovbekendtgørelse nr. 42 af 19. januar 2018 med senere ændringer) er ifølge lovens § 1, at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service og kapitel 40 i sundhedsloven. Formålet er at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene på en systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent måde.

 

Af lovens § 4 fremgår det, at socialtilsynet skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med stofmisbrugsbehandlingssteder efter servicelovens § 101 og alkoholbehandlingssteder efter sundhedslovens § 141.

Høring

Pulsen har ikke udfærdiget høringssvar til rapporten.

Bilag

 1. Tilsynsrapport vedr. tilsyn i Pulsen den 25. september 2018 (pdf)

5. Orientering om forsøgsordning med socialt frikort

Beslutningstema

I 2018 vedtog Folketinget ”Lov om forsøg med et socialt frikort” som trådte i kraft den 1. januar 2019, og i en forsøgsperiode på to år giver socialt udsatte borgere ret til at modtage et socialt frikort.Med frikortetfår udsatte mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året via småjobs på ordinære vilkår, og dermed forbedre sin økonomi samt skabe normalitet, status og indhold i tilværelsen.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om lovens formål, målgruppe og videre indhold, samt den aktuelle proces for Hvidovre Kommunes fortløbende implementering heraf.

 

Udvalget skal tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

 1. at tage orienteringen vedrørende Lov om socialt frikort til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-04-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Den 1. januar 2019 trådte folketingets toårige forsøgsordning med frikort til socialt udsatte borgere i kraft. Formålet med frikortet består i, at personer med særlige sociale problemer i forsøgsperioden 2019-2020 kan visiteres til et socialt frikort der giver dem mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder mv., uden at indtægten modregnes i deres offentlige forsørgelse eller andre indkomstafhængige ydelser - boligsikring fx.

 

Det sociale frikort skal på baggrund af ovenstående fremme de socialt udsattes mulighed for at indgå i samfundets fællesskaber, få fodfæste på arbejdsmarkedet og generelt opleve værdi i hverdagen. Af Børne- og Socialministeriets beskrivelse af forsøgsordningen fremgår det endvidere, at det sociale frikort skal tilskynde virksomheder til at påtage sig et socialt ansvar ved at engagere udsatte borgere.

 

Målgruppe og Visitation:

 

Det er kommunerne, der på baggrund af en konkret vurdering af den enkeltes situation – herunder individuelle ressourcer og behov – skal visitere borgere til ordningen med det sociale frikort.

 

Det forventes, at praksis for visitationen følger tilsvarende praksis i serviceloven, eftersom målgruppen skal opfylde betingelserne for at kunne modtage hjælp efter servicelovens afsnit 5 - ydelser og tilbud til voksne på baggrund af særlige sociale problemer. Målgruppen omfatter således socialt belastede borgere, der fx er udsatte som følge af hjemløshed eller har psykiske udfordringer i form af angst eller depression. Denne afgrænsning indebærer, at borgere med fysiske eller kognitive handicap ikke er i målgruppen for det sociale frikort medmindre de parallelt hermed har særlige sociale problemer. Det er ligeledes en forudsætning, at målgruppens personkreds skal være langt fra beskæftigelse og uddannelse, hvorfor de hverken må have været under uddannelse eller haft en arbejdsindkomst over 10.000 kr. inden for det seneste år forud for tilkendelsen af et socialt frikort.

 

Lov om socialt frikort administreres af kommunerne via en fælleskommunal it-løsning, som KL og virksomheden KOMBIT har ansvaret for, og som skal anvendes af borgerne, virksomhederne og de offentlige myndigheder. Konkret visiterer kommunerne til ordningen, imens virksomhederne indberetter borgernes aktiviteter. Borgerne identificerer sig ved hjælp af et identifikationsnummer, der er tilknyttet den pågældendes sociale frikort, hvorved både sagsbehandler, borger og virksomhed kan danne sig et overblik over frikortets restsaldo.

 

Det sociale frikort erstatter ikke øvrige tilbud til borgeren, hvorfor kommunerne fortsat har pligt til at iværksætte indsatser i overensstemmelse med anden lovgivning. Det er i forlængelse heraf kommunernes ansvar at sikre en meningsfuld sammenhæng mellem frikortet og de eksisterende kommunale tilbud til målgruppen.

 

Status på brug af socialt frikort i Hvidovre Kommune

 

I Hvidovre har Jobcentret og Voksenrådgivningen på lederniveau drøftet processen omkring visitering til det sociale frikort, og begge enheder vil fremadrettet være opmærksom på borgere, der vurderes at være i målgruppen for – og kunne profitere af – loven om det sociale frikort.  Såfremt jobcentret er i dialog med en person, der skønnes at være i målgruppen for afsnit 5 i loven om social service, videreformidles denne til voksenrådgivningen som har visitationsretten til det sociale frikort. Jobcentret vil i forlængelse heraf bistå med oplysninger om, hvorvidt eventuelle borgere opfylder de beskæftigelsesrelaterede betingelser for modtagelsen heraf. Jobcentret kan i kraft af sit tætte samarbejde med Hvidovres lokale virksomheder samt indgående kendskab til det regionale arbejdsmarked derudover understøtte udbredelsen af det sociale frikort ved at indtænke det i den eksisterende virksomhedsindsats.   

Politiske beslutninger og aftaler

Lov om forsøg med socialt frikort blev den 31. maj 2018 vedtaget af Folketinget for perioden 2019-2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om et forsøg med socialt frikort af 08/06-2018.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


6. Beslutning om pejlemærker i Beskæftigelsesplan 2020

Beslutningstema

Hvidovre Kommune skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, som i form af en række overordnede pejlemærker og konkrete målsætninger angiver retningen for jobcentrets samlede indsats.

 

Pejlemærkerne er styrende for beskæftigelsesplanens konkrete mål, og udgør således Hvidovre Kommunes beskæftigelsespolitiske fikspunkter.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal beslutte, hvilke pejlemærker der skal indgå i Hvidovre Kommunes beskæftigelsesplan for 2020.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

 1. at beslutte hvilke pejlemærker, der skal indgå i Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2020.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-04-2019

Udvalget besluttede følgende pejlemærker:

 

 1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. Dette skal ske ud fra en gensidig forpligtigelse mellem virksomhederne og kommunen. Pejlemærket udarbejdes i overensstemmelse med samme i Greater Copenhagen regi.
 2. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
 3. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse. Her skal handicap forstås bredt.

 

Derudover fortsætter de to eksisterende pejlemærker Langtidsforsørgede og Unge.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Alle kommuner skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der udfolder beskæftigelsesindsatsens politiske rammesætning og i kraft af en række målsætninger udstikker retningen for den lokale beskæftigelsesindsats konkrete udmøntning.

 

I henhold til Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen skal planen senest den 31. december vedtages af kommunalbestyrelsen. Beskæftigelsesplanen skal endvidere tilpasses lokale forhold, og kan tage afsæt i beskæftigelsesministerens vejledende mål for den kommunale udførelse af landets aktive beskæftigelsespolitik.

 

I 2019 er Hvidovre Kommunes beskæftigelsespolitiske pejlemærker:

 

 • Virksomhedsindsats (udvalgt 2018)
 • Integration (udvalgt 2018)
 • Brancheskift, ”det gode match” og opkvalificering (udvalgt 2018)
 • Langtidsforsørgede (udvalgt 2019)
 • Unge (udvalgt 2019)

 

Da pejlemærkerne i beskæftigelsesplanen er toårige, anbefaler administrationen at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget viderefører punkterne ”Unge” og ”Langtidsforsørgede” til planen for 2020. 

 

I forlængelse heraf har beskæftigelsesministeren - med opbakning fra beskæftigelsesrådet – fornyeligt annonceret tre målsætninger for 2020, som han vurderer, vil være et relevant afsæt for kommunernes beskæftigelsespolitiske indsats (se vedlagte bilag).

 

Ministerens mål for den kommunale beskæftigelsesindsats i 2020 er:

 

 1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
 2. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 3. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

 

Ministermålene indebærer således et fokus på at understøtte virksomhedernes rekrutteringsbehov, og sikre en opkvalificeringsindsats målrettet virksomhedernes specifikke efterspørgsel. Der fokuseres ligeledes på, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt bliver en del af arbejdsmarkedet med henblik på at opbygge de kvalifikationer og netværk, som er forudsætningen for varig beskæftigelse og selvforsørgelse. Ministerens fokus kredser endvidere om en styrkelse af beskæftigelsesindsatsen rettet mod personer i handicap, eftersom kun hver tredje borger med et større handicap er i job – dette skal sammenholdes med, at en stor andel heraf vurderer de har en arbejdsevne.

 

Administrationen i Center for Beskæftigelse anbefaler, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget supplerer de videreførte pejlemærker fra 2019 med to eller flere udledt af beskæftigelsesministerens ovenfor skitserede målsætninger.

 

På dialogmødet i maj skal Social- og Arbejdsmarkedsudvalget specificere de beskæftigelsespolitiske pejlemærker for 2020, hvorefter administrationen – med afsæt i udvalgets drøftelser – vil udarbejde en række konkrete mål for indsatsen.  

Politiske beslutninger og aftaler

Udvælgelsen af politiske pejlemærker udgør første skridt i udarbejdelsen af Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2020.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., nr. 1482 af 23. december 2014, § 4.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


7. Orientering om decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Beslutningstema

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har på Beskæftigelsesministeriets vegne gennemgået revisionsberetningen for Hvidovre Kommunes sociale regnskaber for 2017, og i en decisionsskrivelse taget stilling til revisors bemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud på ministeriets sagsområder.

 

I decisionsskrivelsen kan ministeriet tage forbehold for eller godkende refusionshjemtagelsen afhængig af, om Hvidovre Kommune forvalter de refusionsbelagte administrationsområder i overensstemmelse med loven.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal tage decisionsskrivelsen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

 1. at tage orienteringen vedrørende decisionsskrivelsen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-04-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse for Beskæftigelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.  

 

Staten giver kommunerne refusion på Beskæftigelsesområdet. Statsrefusionen er dog betinget af, at kommunen forvalter området i overensstemmelse med loven, hvorfor de refusionsbelagte administrationsområder afsluttes med en såkaldt decisionsskrivelse fra Beskæftigelsesministeriet (udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering).

 

Decisionsskrivelsen tager afsæt i bemærkningerne fra de dele af kommunens årlige revisionsberetning, som har betydning for statsrefusion og tilskud på ministeriets sagsområder.

 

I decisionsskrivelsen kan ministeriet enten tage forbehold for eller godkende refusionshjemtagelsen alt efter hvad revisor påpeger som udfordringer i sine bemærkninger til kommunens sociale årsregnskaber.

 

Det er således først med decisionsskrivelsen, at det afklares, hvorvidt den af kommunen modtagne statsrefusion i det pågældende regnskabsår er accepteret af staten, herunder om staten stiller krav om yderligere berigtigelser eller undersøgelser.

 

Hovedkonklusioner i decisionsskrivelsen for Beskæftigelsesministeriets område

 

Af decisionsskrivelsen fremgår det, at revisors gennemgang af årsregnskabet ikke har givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område.

 

Styrelsen noterer sig endvidere, at alle personsagsområder generelt bliver administreret i overensstemmelse med reglerne, og at Hvidovre Kommune har etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange på personsagsområderne.

Det bemærkes derudover, at Jobcentret og Ydelseskontoret har etableret en velfungerende kvalitetskontrol, som løbende udføres i overensstemmelse med kommunens retningslinjer og minimerer risikoen for fejl.

 

Styrelsen noterer sig ligeledes, at Hvidovre Kommune – som supplement til kvalitetskontrollen – har indført en række øvrige kontroller, der skal sikre en korrekt statsrefusion via en korrekt kontering i sagerne. Den systematiske kvalitetskontrol skønnes – i samspil med de betryggende arbejdsgange og supplerende kontroller – at have medført, at Hvidovre Kommune udfører en god dokumentation og journalføring i de enkelte sager, ligesom konteringen generelt sker i overensstemmelse med reglerne på området.

 

Se bilaget ”Decisionsskrivelse fra STAR vedrørende revision af de sociale regnskaber 2017” for uddybning af styrelsens kommentarer til de beskæftigelsesrelaterede dele af Hvidovre Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2017.  

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Decisionsskrivelse fra STAR vedrørende revision af de sociale regnskaber for 2017 (pdf)

8. Orientering om bruttoledighed i Hvidovre Kommune (nov. 2018 -jan 2019)

Beslutningstema

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om de senest registrerede ledighedstal for Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden.

 

Udvalget orienteres om nedenstående nøgletal for at kunne følge med i Hvidovre Kommunes aktuelle ledighed, og sammenligne den med Region Hovedstaden som helhed. På denne baggrund kan Social- og Arbejdsmarkedsudvalget følge effekten af Hvidovre Kommunes beskæftigelsesrettede indsats, og – i henhold til den kommunale styrelsesvedtægt - justere indsatsen såfremt tallene ændrer sig væsentligt.

 

Udvalget skal tage orienteringen vedrørende Hvidovre Kommunes bruttoledighed til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

 1. at tage orienteringen vedrørende Hvidovre Kommunes ledighedstal til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-04-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Det nationale såvel som kommunale ledighedstal kan opgøres på flere måder, og administrationen har i den forbindelse valgt at orientere Social- og Arbejdsmarkedsudvalget om antallet af bruttoledige i Hvidovre Kommune. Dette skyldes, at bruttoledigheden – ved at inkludere gruppen af aktiverede ledige – giver et overblik over hvor mange arbejdsmarkedsparate personer, der aktuelt står til rådighed for arbejdsmarkedet (se definition af bruttoledighed sidst i dagsordenspunktet).

 

De tre senest registrerede tal for bruttoledigheden i Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden som helhed kan aflæses af tabellen nedenfor (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken):

 

 

Nov. 18

Dec. 18

Jan. 19

Hvidovre

 

3,3 pct. svarende til 865 personer.

 

3,4 pct. svarende til 882 personer. 

3,5 pct. svarende til 922 personer.

Region Hovedstaden

3,8 pct. svarende til 34.751 personer.

3,8 pct. svarende til 34.787 personer.

4,0 pct. svarende til 36.606 personer.

 

Kilde: Danmarks statistik

 

Af tabellen fremgår det, at bruttoledigheden i Hvidovre Kommune var på 3,5 pct. i januar 2019, hvorimod den samlede ledighed for Region Hovedstaden var på 4,0 pct. i samme periode. Bruttoledigheden i Hvidovre er således 0,5 pct. lavere end gennemsnittet for hovedstadsområdet, ligesom den – som det fremgår af vedlagte bilag – er den laveste blandt Vestegnens otte kommuner.

 

Se vedlagte bilag ”Bruttoledighed på Vestegnen (nov. 2018 - jan. 2019)”.

 

Hvordan opgøres bruttoledigheden?

 

Bruttoledigheden består både af de registrerede ledige i a-kasserne og jobcentrene (de nettoledige), og de aktiverede dagpenge- og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Bruttoledigheden udgør således summen af de jobparate modtagere af dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp, samt de jobparate aktiverede dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere (herunder personer i løntilskud). Ved at inkludere jobparate personer i aktivering kan den registrerede bruttoledighed give et overblik over, hvor mange arbejdsmarkedsparate personer, der er til rådighed for arbejdsmarkedet.

Politiske beslutninger og aftaler

På udvalgsmødet den 20. september 2017 besluttede Arbejdsmarkedsudvalget, at ledighedstallene fremadrettet skulle udgøre et fast punkt på dagsordenen til udvalgets møder.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen nr. 1482 af 23. december 2014, § 3.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Bruttoledighed på Vestegnen (nov. 2018 - jan. 2019). (pdf)

9. Godkendelse af opdateret forretningsorden for Integrationsrådet

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende opdateret forretningsorden for Integrationsrådet. Ændringer i forretningsordenen skal vedtages af kommunalbestyrelsen, jf. § 17, stk. 2 i gældende forretningsorden. Integrationsrådet ønsker en opdatering for at gøre forretningsordenen tidssvarende.

 

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med opdateringen beslutte, om de vil imødekomme Integrationsrådets anmodning om at blive høringsberettiget i sager om kommunens integrationsindsats. Det vil ifølge Integrationsrådet være en vigtig anerkendelse af rådets arbejde, at høring af rådet bliver en pligt.

Indstilling

Direktørerne indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 

 1. at beslutte hvilken af følgende to forslag til opdateret forretningsorden for Hvidovre Kommunes Integrationsråd, der skal være gældende

 

a)     Forslag A: Forslag til opdateret forretningsorden for Integrationsrådet uden høringsberettigelse.

b)     Forslag B: Forslag til opdateret forretningsorden for Integrationsrådet med høringsberettigelse.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-04-2019

Punkt 1. B anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Gruppe O afventer behandlingen i kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Gældende forretningsorden for Hvidovre Kommunes Integrationsråd blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 24. september 2013. Da forretningsordenen på nogle punkter ikke afspejler de aktuelle forhold vedr. rådet, fremlægger administrationen forslag om opdatering af forretningsordenen. ”Forslag til opdateret forretningsorden for Integrationsrådet uden høringsberettigelse” er vedlagt som bilag.

 

Integrationsrådet har endvidere besluttet at indstille til kommunalbestyrelsen, at rådet som noget nyt bliver høringsberettiget. Dette skal i givet fald indgå i forretningsordenen. Forslag til opdateret forretningsorden med bestemmelse om høringsberettigelse er vedlagt som bilag med benævnelsen ”Forslag til opdateret forretningsorden for Integrationsrådet med høringsberettigelse”.

 

Integrationsrådet har motiveret anmodningen om at blive høringsberettiget således:

 

”Integrationsrådet ønsker at blive høringsberettiget i sager, hvor den kommunale integrationsindsats spiller en rolle. Det er vigtigt at have et integrationsråd, som er høringsberettiget, da det vil skabe et samlet overblik over integrationsindsatsen i Hvidovre Kommune, og derved kan rådet bidrage med viden til fagudvalgene i konkrete politiske sager.

 

I denne valgperiode har Hvidovre Kommune fået nedsat et godt sammensat integrationsråd med meget engagerede medlemmer, som ønsker at arbejde aktivt med integrationen i kommunen via deres plads i rådet. Medlemmerne i rådet er enige om, at de ser det som en udfordring, at rådet ikke er høringsberettiget i sager, hvor integrationen spiller en rolle.

 

Udfordringen ligger i, at rådet ikke får den nødvendelige viden om integrationsrelaterede sager fra fagudvalgene, hvilket medfører, at det gør det svært for rådet at udtale sig. Hvis rådet udtaler sig uden at være høringsberettiget, vil rådet ikke automatisk få tilbagemeldinger fra fagudvalgene.

 

Et høringsberettiget integrationsråd, vil medføre et mere stabilt og engageret råd, da medlemmerne vil føle, at deres indsats i rådet bliver taget seriøst af kommunalbestyrelsen. Det vil også fremme muligheden for, at rådet kan udarbejde og påvirke tiltag, som vil fremme integrationen i Hvidovre Kommune.”

 

Forslag A: Forslag til opdateret forretningsorden for Integrationsrådet, uden høringsberettigelse.

I det følgende omtales de paragraffer i forretningsordenen som foreslås ændret:

 

Paragraf

Gældende ordlyd

Forslag til ny ordlyd

Motivation

§ 2, stk. 1

Endvidere er Hvidovre Kommunes administration, Arbejdsmarkedscentret repræsenteret, dog alene med observatørstatus.

Endvidere er Hvidovre Kommunes administration repræsenteret, dog alene med observatørstatus.

Der er ikke præcedens for, at Center for Beskæftigelse deltager. ”Arbejdsmarkeds-centret” er derfor slettet

 

§ 2, stk. 2

Udpegningen af medlemmerne sker efter reglerne i lov om kommunernes styrelse.

Udpegningen af medlemmerne sker efter reglerne i § 26 i lov om kommunernes styrelse.

Mere præcis angivelse af § i loven

§ 3, stk. 2

På det konstituerende møde vælger integrationsrådet blandt sine medlemmer en formand og en næstformand efter reglerne i den kommunale styrelseslov.

På det konstituerende møde vælger integrationsrådet blandt sine medlemmer en formand og en næstformand efter reglerne i § 24, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.

Mere præcis angivelse af § i loven

§ 3, stk. 3

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvilket medlem af integrationsrådet, der skal lede valget.

Integrationsrådets sekretær leder valget af formand og næstformand.

Forslaget handler om at gøre arbejdsgangen ifm. valg mere enkel

§ 4, stk. 1

For hvert medlem af integrationsrådet udpeges en stedfortræder. Stedfortræderen deltager i integrationsrådets møder i medlemmets sted i ethvert tilfælde af medlemmets fravær.

For hvert medlem af integrationsrådet udpeges så vidt muligt en stedfortræder. Er det ikke muligt at udpege en stedfortræder for hvert medlem, kan en stedfortræder i stedet vælges som stedfortræder for flere i en repræsentantgruppe. Stedfortræderen deltager i integrationsrådets møder i ethvert tilfælde af fravær hos det enkelte medlem eller de enkelte medlemmer af en repræsentantgruppe.

Det har i praksis aldrig været muligt at udpege stedfortrædere for alle integrationsrådets medlemmer. Forslaget tager højde for dette forhold.

§ 4, stk. 2

Et medlem af integrationsrådet udtræder af rådet, hvis medlemmet ophører med at have bopæl i kommunen, jf. forretningsordenes § 2 eller jf. integrationsloven.

Et medlem af integrationsrådet udtræder af rådet, hvis medlemmet ophører med at have bopæl i kommunen, jf. forretningsordenens § 2 eller jf. integrationsloven § 42, stk. 3

Mere præcis angivelse af §er

§ 4, stk. 3

Hvis et medlem eller en stedfortræder fratræder sit hverv eller dør, udpeges et nyt medlem eller en ny stedfortræder efter reglerne i den kommunale styrelseslov.

Hvis et medlem eller en stedfortræder fratræder sit hverv eller dør, udpeges et nyt medlem eller en ny stedfortræder efter reglerne i § 28 i lov om kommunernes styrelse.

Mere præcis angivelse af § i loven

§ 6, stk. 1

Formanden indkalder til møde ved fremsendelse af udkast til dagsorden senest 1 uge før mødets afholdelse.

Formanden indkalder i samarbejde med sekretariatet til møde ved fremsendelse af udkast til dagsorden senest 1 uge før mødets afholdelse.

Forslag i overensstemmelse med praksis

§ 6, stk. 4

En sag der ikke har været optaget på udkastet til dagsordenen, jf. stk. 1, kan ved mødets begyndelse optages på dagsordenen, hvis formanden finder, at sagen ikke tåler opsættelse, og hvis dette kan tiltrædes af et flertal af rådets medlemmer.

En sag der ikke har været optaget på udkastet til dagsordenen, jf. stk. 1, kan ved mødets begyndelse optages på dagsordenen, hvis formanden finder, at sagen ikke tåler udsættelse, og hvis dette kan tiltrædes af et flertal af rådets medlemmer.

”Opsættelse” ændres til ”udsættelse” for at opnå mere nutidigt og forståeligt sprog

§ 6, stk. 5

Formanden er bemyndiget til at træffe en formandsbeslutning, såfremt øjemedet forspildes, hvis § 6 stk. 2 skal overholdes.

Formanden er bemyndiget til at træffe en formandsbeslutning, såfremt afgørelsen ikke kan afvente møde i integrationsrådet, hvis § 6 stk. 2 skal overholdes.

Sproglig omformulering for at opnå mere nutidigt og forståeligt sprog

§ 10, stk. 1

Integrationsrådets beslutninger træffes ved stemmeflertal hvor intet andet særligt er bestemt. Et mindretal kan kræve sin opfattelse tilført rådets vejledende udtalelser.

Integrationsrådets beslutninger træffes ved stemmeflertal hvor intet andet særligt er bestemt. Et mindretal kan kræve sin opfattelse tilført rådets udtalelser.

”vejledende” foreslås slettet, da det er irrelevant

§ 10, stk. 2

Integrationsrådets vejledende udtalelser offentliggøres og sendes til relevante myndigheder, organisationer og personer.

Integrationsrådets udtalelser offentliggøres og sendes til relevante myndigheder, organisationer og personer.

”vejledende” foreslås slettet, da det er irrelevant

§ 13, stk. 2

Et referat betragtes som godkendt, medmindre et eller flere medlemmer af integrationsrådet på det førstkommende møde protesterer herimod.

Et referat betragtes som godkendt, medmindre et eller flere medlemmer af integrationsrådet på det førstkommende møde protesterer herimod. I tilfælde af ændringer udsendes referatet på ny.

Ændringsforslagene til § 13, stk. 2, 3 og 4 skal ses i sammenhæng og handler om at minimere i unødvendige procedurer

§ 13, stk. 3

Der træffes ved hvert møde beslutning om, hvorvidt det godkendte referat skal offentliggøres. Referatet offentliggøres ikke, hvis et eller flere medlemmer af integrationsrådet protesterer herimod.

Et godkendt referat skal offentliggøres, med mindre det indeholder personoplysninger, jf. § 13, stk. 2.

Jf. forrige motivation

§ 13, stk. 4

Det godkendte referat udsendes til integrationsrådets medlemmer og stedfortrædere for disse.

[slettes helt]

Omskrivningen i § 13, stk. 2 gør sætningen irrelevant.

§ 14

Sekretariatsfunktionen varetages af Borgmesterkontoret.

Sekretariatsfunktionen varetages af Center for Politik og Ledelse.

Ændring til korrekt betegnelse

§ 16

Integrationsrådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed. Beretningen skal indeholde integrationsrådets vejledende udtalelse om integrationsindsatsen i kommunen.

Integrationsrådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed. Beretningen skal indeholde integrationsrådets udtalelser om integrationsindsatsen i kommunen.

”vejledende” foreslås slettet, da det er irrelevant

§ 17, stk. 1

Denne forretningsorden er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 24. September 2013 og træder i kraft samme dato.

Denne forretningsorden er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 26. marts 2019 og træder i kraft samme dato.

Opdatering til dato for godkendelse af seneste ændringer

 

 

Forslag B: Forslag til opdateret forretningsorden for Integrationsrådet, med høringsberettigelse.

I det følgende omtales de paragraffer i forretningsordenen som skal ændres, hvis det besluttes at Integrationsrådet skal være høringsberettiget, foruden de ændringer som er foreslået i afsnittet ovenfor.

 

Paragraf

Gældende ordlyd

Forslag til ny ordlyd

Motivation

§ 1, stk. 2

Integrationsrådet kan af egen drift eller efter anmodning afgive vejledende udtalelser om den almene integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af kommunalbestyrelsen.

Integrationsrådet er høringsberettiget i alle sager, der vedrører den almene integrationsindsats i kommunen.

Motivation for ønsket om at blive høringsberettiget er gengivet i sagsfremstillingen ovenfor.

§ 14

Kommunalbestyrelsen drager endvidere omsorg for at holde integrationsrådet orienteret om emner, der ligger inden for rådets formål, herunder om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen drager endvidere omsorg for, at integrationsrådet informeres, så snart der er emner inden for rådets formål, som kræver høring.

Motivation for ønsket om at blive høringsberettiget er gengivet i sagsfremstillingen ovenfor.

 

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. september 2013 de seneste ændringer til forretningsordenen for Hvidovre Kommunes Integrationsråd.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Integrationslovens § 42 hvor det er bestemt, at kommunalbestyrelsen kan nedsætte et integrationsråd, bestående af mindst syv medlemmer med bopæl i kommunen (lbk. 1127 af 11/10/2017).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Forslag til opdateret forretningsorden for integrationsrådet med høringsberettigelse (pdf)
 2. Forslag til opdateret forretningsorden for integrationsrådet uden høringsberettigelse (pdf)

10. Eventuelt

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-04-2019

Udvalgsformanden orienterede om en borgerhenvendelse.

Udvalgsformanden orienterede desuden om møde med en borger i træffetiden.

 

Sara Benzon (F) spurgte til, hvor mange socialrådgivere og socialformidlere er der ansat i ressourceteamet.