Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. februar 2019

Mødefakta

Dato: Onsdag den 6. februar 2019
Mødetidspunkt: Kl. 12:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Benthe Viola Holm (A)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Charlotte Munch (V)
 • Niels Ulsing (F)

Fraværende med afbud

 • Anders Liltorp (A)

Bemærkninger

Finn Gerdes mødte som suppleant for Anders Liltorp

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2019

Administrationen orienterede om opdateret vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet.

 

Handicap- og Psykiatrichefen orienterede om, at formand for Handicaprådet, Jan Nielsen, træder tilbage. Den 13. februar 2019 vælges ny formand.

 

Sagsfremstilling

 • Opdateret vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet.

Bilag

 1. Oversigt fra STAR over opdateringer i Vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet (pdf)
 2. Brev fra Beskæftigelsesministeren vedr. opdatering af Vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet (pdf)

3. Godkendelse af at oplysninger om borgerrådgiverfunktionen ikke gøres til en fast del af kommunens afgørelsesbreve til borgerne

Beslutningstema

En borger har stillet spørgsmål til kommunalbestyrelsen i spørgetiden:

 • om muligheden for at indsætte borgerrådgiverens kontaktoplysning i kommunens afgørelser,
 • om kommunen er én blandt 15 kommuner, der - ifølge en artikel i Information - har et så dårligt arbejdsmiljø, at det går ud over sagerne, og
 • hvordan kommunalbestyrelsen vil sikre, at lovbestemte svarfrister overholdes.

 

Spørgsmålene blev udvalgshenvist til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, men sagen fremlægges i samtlige fagudvalg med henblik på anbefaling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, da spørgsmålene overordnet set angår alle sagsområder.

 

Administrationen kan ikke anbefale, at oplysninger om borgerrådgiverfunktionen gøres til en fast del af Hvidovre Kommunes afgørelsesbreve til borgerne. Det er efter administrationens opfattelse mere relevant fortsat at udbrede kendskabet til borgerrådgiveren blandt kommunens borgere gennem en løbende kommunikationsindsats.

 

Administrationen har fra Information fået oplyst, at Hvidovre Kommune ikke er blandt de 15 nævnte kommuner i artiklen.

 

Administrationen anser det i øvrigt for en ledelsesmæssig opgave at sikre, at svarfrister er kendte og overholdes af relevante medarbejdere.

 

Kommunalbestyrelsen skal herefter alene godkende, at oplysninger om borgerrådgiverfunktionen ikke gøres til en fast del af Hvidovre Kommunes afgørelsesbreve til borgerne.

Indstilling

Direktørerne indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Bygge- og Planudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at oplysninger om borgerrådgiverfunktionen ikke gøres til en fast del af Hvidovre Kommunes afgørelsesbreve til borgerne.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 06-02-2019

For: Gruppe A

 

Imod: Gruppe V og Liste H. Med bemærkning om, at vi skal sikre, at vores mest sårbare borgere kender til borgerrådgiverens funktion med henblik på at få en fair sagsbehandling.

 

Undlader at stemme: Gruppe O

 

Grundet stemmeligheden foreligger der ikke nogen anbefaling fra Bygge- og Planudvalget overfor Økonomi- og Kommunalbestyrelsen i denne sag.

 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2019

Gruppe A følger indstillingen.

Gruppe F er imod.

Gruppe O afventer stillingtagen i Kommunalbestyrelsen.

 

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2019

For stemte: Gruppe A

Imod stemte: Gruppe F og Gruppe V

Undlader at stemme: Gruppe O

 

Bemærkning fra Gruppe V:

Vi skal sikre, at vores mest sårbare borgere kender til borgerrådgiverens funktion, med henblik på at få en fair sagsbehandling.

Gruppe F tilslutter sig bemærkningen.

 

Grundet stemmeligheden foreligger der ikke nogen anbefaling fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i denne sag.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-02-2019

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe F.

Undlod: Gruppe O,C og Ø, idet stillingtagen afventer kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

 

Anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-02-2019

Anbefales godkendt.

 

For: Gruppe A og C

 

Imod: Gruppe F og Liste H. Med bemærkning om, at vi skal sikre, at vores mest sårbare borgere kender til borgerrådgiverens funktion med henblik på at få en fair sagsbehandling.

 

Undlader at stemme: Gruppe O og V.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-02-2019

For: Gruppe A og Liste H
Imod: Gruppe F
Undlod at stemme: Gruppe C og O, idet stillingtagen afventes til Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

 

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

I spørgetiden ved kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2018 mødte en borger frem og stillede en række spørgsmål til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen tilkendegav, at borgerens henvendelse ville blive udvalgshenvist, og dette er baggrunden for, at direktionen fremlægger denne sag for samtlige fagudvalg.

 

Borgerens motivation for at møde frem i spørgetiden og de deraf følgende spørgsmål til kommunalbestyrelsen fremgår af vedlagte bilag ”Forslag indleveret af borger i spørgetiden ved kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2018” som blev indleveret til borgmesteren som afrunding på borgerens mundtlige indlæg.

 

Spørgsmålene lyder i en forkortet form:

 

 1. ”Vil kommunalbestyrelsens medlemmer stille sig positivt til at borgerrådgiverens kontaktoplysninger blev fast del af Hvidovre Kommunes afgørelsesbreve til borgerne?”

 

 1. ”Hvordan vil kommunalbestyrelsen sikre, at det undersøges, om Hvidovre Kommune er én af de 15 kommuner omtalt i artiklen fra information?”

 

 1. ”Hvordan vil kommunalbestyrelsesmedlemmerne sikre sig, at det undersøges, at lovbestemte svarfrister (inklusive dem bestemt af jer som kommunalbestyrelse) bliver informeret om til relevante medarbejdere med borgerkontakt, og overholdt og sagsbehandlingstider kommer væsentlig ned i forhold til hvad jeg selv har oplevet som græsrodsaktivist og hørt om i avisomtaler?”

 

Ad 1)

Det er administrationens vurdering, at det kan være i strid med forvaltningslovens regler om såvel vejledning som klagevejledning, hvis generel vejledning om borgerrådgiverfunktionen sammenblandes med konkret klagevejledning om rette klageinstans i afgørelsessager.

 

Udover disse juridiske betænkeligheder, så finder administrationen i øvrigt ikke, at det er relevant at oplyse om borgerrådgiverfunktionen, når kommunen giver klagevejledning i afgørelsessager.

 

Klagevejledningen i afgørelsessager har til formål at oplyse borgerne om, hvordan der kan klages over selve afgørelsen, hvor der typisk er en lovfæstet klageinstans.

 

At indskrive borgerrådgiveren i den sammenhæng er efter administrationens opfattelse meningsforstyrrende, da borgerrådgiveren ikke kan træffe afgørelser eller ændre afgørelser. 

 

Borgerrådgiverens kompetenceafgrænsning i denne henseende følger både af kommunestyrelseslovens regler og den lokalt fastsatte vedtægt for funktionen som kommunalbestyrelsen har vedtaget indenfor rammerne af kommunestyrelsesloven.

 

Det er efter administrationens opfattelse mere relevant fortsat at udbrede kendskabet til borgerrådgiveren blandt kommunens borgere gennem en løbende kommunikationsindsats.

 

Der kan med fordel tages stilling til behovet for en eventuelt forøget kommunikationsindsats, når fordelingsnøglen mellem Ishøj Kommune og Hvidovre Kommune skal evalueres på baggrund af to fulde beretningsår 2017 og 2018 i løbet af foråret 2019.

 

Det påhviler i øvrigt ledelsen at sikre, at relevante medarbejdere kender funktionen og kan henvise dertil, hvis borgere undervejs i et sagsforløb giver udtryk for, at de vil klage over kommunens sagsbehandling, personalets optræden eller betjeningen.

 

Henvisning vil typisk være aktuel, hvis borgeren oplever, at dialogen med administrationen er kørt af sporet, gået i stå eller endt i en hårdknude.

 

Administrationen har indhentet borgerrådgiverens bemærkninger til spørgsmålet vedrørende kontaktoplysninger til borgerrådgiveren som en fast del af afgørelsesbreve. Borgerrådgiverens bemærkninger fremgår nedenfor under afsnittet ”Høring”.

 

Det bemærkes, at administrationen ikke er bekendt med eksempler fra andre kommuner – ud over det eksempel fra Ishøj Kommune, som borgerrådgiveren nævner – på, at man fast indskriver borgerrådgiveren, når kommunerne giver klagevejledning i afgørelsessager.

 

Det kan ikke udelukkes, at en sådan ordning er indført helt eller delvist i enkelte kommuner.

 

Det er til gengæld almindeligt, at borgerrådgivere hjælper borgere med at forstå en afgørelse, giver vejledning i forbindelse med borgeres ønske om at klage over en afgørelse, og også kan tilbyde at hjælpe udsatte borgere med eventuelt at formulere klagen over en afgørelse.

 

Ad 2)

Information v/journalist Laura Friis Wang har på telefonisk forespørgsel fra administrationen den 28. november 2018 har oplyst, at Hvidovre Kommune ikke er blandt de 15 kommuner, som der er henvist til i den omtalte artikel.

 

Ad 3)

Administrationen anser det for en ledelsesmæssig opgave at sikre, dels at relevante medarbejdere med borgerkontakt er bekendt med de svarfrister, som gælder indenfor deres respektive sagsområder, dels at medarbejderne i praksis er i stand til at overholde disse.

 

Det er også en ledelsesmæssig opgave at sikre, at medarbejdere i fornødent omfang kan vejlede om, hvortil der kan rettes henvendelse, når det angår spørgsmål om svarfrister indenfor kommunens øvrige sagsområder - det vil sige, at medarbejderne i almindelighed skal være i stand til enten at henvise eller videresende sådanne henvendelser til relevante center.

 

Administrationen er meget optaget af, at svarfrister overholdes, og ledelsen følger løbende op.

Politiske beslutninger og aftaler

Borgerrådgiverfunktionens kompetenceafgrænsning er reguleret lokalt i ”Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018” vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. november 2017 (punkt 23) og 19. december 2017 (punkt 3) og ”Vedtægt for Hvidovre Kommunes Borgerrådgiver” vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2014 (punkt 3).

 

Kommunalbestyrelsen har på møde den 24. april 2018, punkt 7, taget status for den delte borgerrådgiverfunktion med Ishøj Kommune til efterretning og godkendt, at fordelingsnøglen evalueres på baggrund af to fulde beretningsår 2017 og 2018 i løbet af foråret 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 65 e, stk. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 1031 af 6. juli 2018, hvorefter en borgerrådgiverfunktion kun kan varetage opgaver vedrørende rådgivning og vejledning af borgerne og vedrørende tilsyn med kommunens administration. Der er således ikke hjemmel til, at en borgerrådgiver kan træffe afgørelser eller ændre afgørelser. Samme kompetenceafgrænsning følger af § 19, stk. 2, i kommunens styrelsesvedtægt og § 5 i vedtægten for kommunens borgerrådgiver.

 

Desuden forvaltningslovens § 7 omhandlende vejledningspligten samt pligten til at videresende henvendelser til rette myndighed og samme lovs §§ 25-26 omhandlede klagevejledning (jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 med senere ændringer).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag, men administrationen har indhentet borgerrådgiverens bemærkninger til det første spørgsmål vedrørende kontaktoplysninger til borgerrådgiveren som en fast del af afgørelsesbreve. Borgerrådgiveren har givet følgende bemærkninger:

 

”Det fremgår af vedtægten for borgerrådgiverfunktionen, at borgerrådgiverens opgaver bl.a. består i at hjælpe borgere med at forstå en afgørelse samt at give vejledning i forbindelse med klager og hjælpe med at formulere klagen hvis der er behov for det.

 

Det er derfor borgerrådgiverens opfattelse, at det kan være en god borgerservice, at orientere om borgerrådgiverfunktionen i klagevejledninger.

 

I forbindelse med orienteringen kan det tydeliggøres, at borgerrådgiveren kan bistå med at forstå afgørelsen og vejlede i klageprocessen, men at borgerrådgiveren ikke kan træffe afgørelse i sagen eller ændre afgørelser.

 

Borgerrådgiveren gør opmærksom på, at en orientering om borgerrådgiverfunktionen i afgørelsesbreve vil betyde en øget synlighed af funktionen. Den øgede synlighed kan medføre et øget ressourcetræk, hvis omfang ikke kan forudsiges. Funktionen er ikke pt gearet til et øget ressourcetræk.

 

Borgerrådgiveren er ansat i en delt borgerrådgiverfunktion med Ishøj Kommune. Borgerrådgiveren kan oplyse, at en afdeling indenfor velfærdsområdet i Ishøj Kommune af egen drift har valgt at orientere om borgerrådgiverfunktionen i deres klagevejledning. Dette har ikke medført et væsentligt ændret henvendelsesmønster.”

Bilag

 1. Forslag indleveret af borger i spørgetiden ved kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2018.pdf (pdf)

4. Orientering om kommissorie til ekstern undersøgelse af jobcentrets ressourceforbrug, indsatser og effekter

Beslutningstema

Under budgetforhandlingerne for finansåret 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der i

indeværende år skal udarbejdes en ekstern konsulentrapport, som belyser jobcentrets

ressourceforbrug, indsatser og deraf afledte effekter.

 

Administrationen har på denne baggrund udarbejdet et kommissorium for varetagelsen af den

forestående analyseopgave.

 

Økonomiudvalget godkendte den 21. januar 2019 kommissoriets rammesætning for den eksterne undersøgelse af ressourceanvendelsen i Hvidovre Kommunes samlede beskæftigelsesindsats. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres på denne baggrund om indholdet af kommissoriet for den forestående analyse af jobcentrets beskæftigelsespolitiske indsats.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

 1. at tage orienteringen vedrørende kommissoriet for den eksterne undersøgelse af jobcentrets ressourceforbrug, indsatser og effekter til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2019

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Under udarbejdelsen af budgetaftalen for 2019 besluttede forligspartierne, at

beskæftigelsesområdets ressourceanvendelse skal afdækkes via en ekstern analyse af

Jobcenter Hvidovres udgifter, indsatser og resultater.

 

Administrationen har i den forbindelse udformet et kommissorie, som udstikker de analytiske

rammer for undersøgelsen af Hvidovre kommunes beskæftigelsesindsats. Den 21. januar 2019 blev kommissoriet godkendt i Økonomiudvalget, og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres derfor om kommissoriet for den eksterne afdækning af beskæftigelsesområdet i Hvidovre Kommune – se vedlagte bilag: ”Kommissorium til ekstern undersøgelse af jobcentrets ressourceforbrug, indsatser og effekter”.

 

Overordnet beskrivelse af kommissoriet indstillet til godkendelse i Økonomiudvalget

 

I kommissoriet for den eksterne undersøgelse fremgår det, at analyseopgavens overordnede formål består i at afdække, hvorvidt Hvidovre kommunes beskæftigelsesindsats fremmer borgernes arbejdsmarkedstilknytning eller evne til at mestre eget liv.

 

Analysen skal konkret udmønte sig i en rapport bestående af to dele, hvoraf den ene

udarbejdes som en benchmarkinganalyse af Jobcenter Hvidovres udgifter og

enhedsomkostninger til drift og aktivering. Hvidovre Kommunes jobcenter vil i den forbindelse blive sammenholdt med 10 andre kommuner, der har beslægtede rammevilkår i form af sammenlignelige socioøkonomiske faktorer, arbejdsmarkedsstrukturer, demografiske forhold mv. Konkret vil enhedsomkostningerne blive sammenholdt med de afgangsrater og resultater, som opnås i indsatsen for jobcentrets forskellige målgrupper. Den anden del skal bestå i en vurdering af, hvorvidt den samme beskæftigelseseffekt kan opnås ved brugen af færre ressourcer – herunder om et sådan mål kan tilvejebringes ved indførelsen af ”best practice” fra andre jobcentres beskæftigelsesindsats.

 

De nærmere detaljer for analysen af Hvidovre Kommunes beskæftigelsesrettede udgifter – både hvad angår administration og aktivering – såvel som enhedsomkostninger, indsatser og resultater i forhold til jobcentrets forskellige målgrupper fremgår af det vedlagte kommissorie.

Politiske beslutninger og aftaler

På kommunalbestyrelsens møde den 9. oktober 2018 besluttede budgetforligspartierne, at

gennemføre en analytisk afdækning af beskæftigelsesområdets ressourceanvendelse og deraf

afledte effekter.

Økonomiske konsekvenser

Prisen for undersøgelsen skal aftales nærmere, og er afhængig af

analysens detaljeringsgrad, mængden af interviews, dataanalyser mv.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 18, stk. 2, jf. nr. 1031 af 6. juli 2018.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Kommissorium til ekstern undersøgelse af jobcentrets ressourceforbrug, indsatser og effekter (pdf)

5. Godkendelse af puljemidler til implementering af ny beskæftigelseslov

Beslutningstema

Forligskredsen bag beskæftigelsesreformen har besluttet at afsætte 8,3 mio. kr. i 2018 til kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i jobcentre og a-kasser, der kan understøtte implementeringen af aftale om forenkling af lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

 

Center for beskæftigelse har den 21. december 2018 fået tilsagn om puljemidler.

 

Indtægts- og udgiftsbevillingen skal godkendes.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende at der i 2019 gives en indtægtsbevilling til Hvidovre Kommunes andel af midler fra pulje til implementering af LAB på 134.200 kr.
 2. at godkende at der i 2019 gives en udgiftsbevilling til Hvidovre Kommunes andel af midler fra pulje til implementering af LAB på 134.200 kr.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

 

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kommuner, organisationer og a-kasser har en stor opgave i at implementere den nye LAB-aftale, der forventes at træde i kraft den 1. juli 2019. Aftalen medfører ændringer i regler på tværs af målgrupperne i beskæftigelsesindsatsen, og der er derfor tale om en stor, tværgående implementeringsopgave for de relevante aktører.

 

Center for Beskæftigelse har fået tilsagn om puljemidler til et kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarbejdere med fokus på at omsætte den nye lovgivningsmæssige ramme

til strategi for den beskæftigelsesrettede indsats og i en ny styringspraksis, der kan sikre, at Hvidovre Kommune bevæger indsatsen i den rigtige retning og med rette faglighed og kvalitet i borgerforløbene.

 

I kompetenceudviklingsforløbet arbejdes med fire overordnede kerneelementer:

 1. Samtale og indsatsstrategier
 2. Produktionsplanlægning
 3. Styring og opfølgning
 4. Kvalitet og faglighed

 

Kompetenceudviklingen vil foregå i en serie af læringsworkshops for ledere og medarbejdere.

 

Projektperioden er december 2018 – december 2019.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling på 134.200 kr. i 2019. Center for beskæftigelse medfinansierer 36.800 kr., da der er krav om minimum 20 pct. medfinansiering. Medfinansieringen finansieres inden for centrets eksisterende budgetramme.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven nr. 2 af 4. januar 2018 § 40, stk. 2.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


6. Godkendelse af bevilling fra Socialstyrelsens pulje til modning af forebyggende metoder til psykisk sårbare unge

Beslutningstema

Administrationen har søgt og fået bevilget 3,046 mio. kr. fra Socialstyrelsens pulje til modning af forebyggende metoder til psykisk sårbare unge.

 

Projektet har titlen: ”Modning af ungeindsatsen i Broen – et fremrykket, opsøgende og forebyggende tilbud med brobygning til sociale fællesskaber, sundhed, uddannelse og beskæftigelse”. Det funderes i Center for Handicap og Psykiatris nye afdeling ”Broen”.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende udgifts- og indtægtsbevilling af puljemidler fra Socialstyrelsen på 3,046 mio. kr.  til projektet ”Modning af ungeindsatsen i Broen”.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2019

Anbefales godkendt.

 

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Administrationen har søgt og fået bevilget midler fra Pulje til modning af forebyggende metoder til psykisk sårbare unge (vedlagt som bilag ”Tilsagn fra Socialstyrelsen” samt ”Tillæg til tilskud fra Socialstyrelsen”). Administrationens hensigt er at udvikle arbejdet medunge med psykisk sårbarhed mellem 16 til 30 år, der udviser tegn på psykisk mistrivsel eller sociale problemer. Indsatsen forankres i Center for Handicap og Psykiatris afdeling ”Broen”.

 

Det bevilgede beløb dækker perioden fra oktober 2018 til og med december 2020.Beløbet dækker løn til projektleder og medarbejdere.

 

Administrationen har beskrevet projektets organisationsstruktur i ansøgningen. Der er nedsat styregruppe, interessentgruppe, implementerings- og læringsteam, fagprofessionelt team, og forventes også nedsat et ungeteam.

 

Ansøgningen består af syv projektspor. Arbejdet med hver enkelt spor er beskrevet i ansøgningsmaterialet (vedlagt som bilag ”Ansøgning til Socialstyrelsens pulje til modning af forebyggende metoder til unge med psykisk sårbarhed”). De syv projektspor ses nedenfor.

 

 1. Modning af indsatser.
 2. Understøtte organisering af et tværfagligt- og tværsektorielt samarbejde.
 3. Understøtte ny indgang til voksenområdet i Broen med tilbud om korterevarende og tidsafgrænset, individuelt planlagt forløb.
 4. Understøtte brobygning til kultur- og fritidsliv i det frivillige foreningsliv.
 5. Understøtte brobygning til kommunale sundhedstilbud.
 6. Understøtte brobygning til fastholdelse i uddannelse eller arbejde.
 7. Dataindsamling, evaluering, lokal forankring og formidling til andre kommuner.

 

Effekterne af projektet forventes at være, at flere unge med psykisk sårbarhed opnår øget trivsel og mestring af hverdagslivet, indgår i meningsfulde sociale fællesskaber og opnår uddannelse og beskæftigelse. Indsatsen forventes også på længere sigt at bidrage til en reduktion i en række omkostninger på socialområdet og beskæftigelsesområdet.

 

Hvidovre Kommune er en af i alt fire kommuner, der har fået bevilget midler fra puljen. Der vil være en fælles proces for kommunerne omkring samarbejdet med de leverandører som Socialstyrelsen har entreret med til afvikling af kompetenceudvikling for medarbejderne, evaluering m.v.

 

De fire projekter indgår i en større sammenhæng hvor Socialstyrelsen arbejder med at modne, udvikle og afprøve metoder.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er givet en samlet bevilling fra Socialstyrelsen på 3,046 mio. kr. til projektet ”Modning af ungeindsatsen i Broen”.

 

Administrationen indstiller, at der gives udgifts- og indtægtsbevillinger, som fordeler sig således i projektperioden.

 

 

2018

2019

2020

Udgiftsbevilling

182.000

1.077.000

1.787.000

Indtægtsbevilling

-182.000

-1.077.000

-1.787.000

 

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til modning af forebyggende metoder til sårbare unge, nr. 417 af 2. maj 2018.

Høring

Der er ikke høringspligt.

Personalemæssige konsekvenser

Ansættelse af medarbejdere i projektet jf. puljeansøgningen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Projektet skal bidrage til bedre trivsel for unge med psykisk mistrivsel eller sociale problemer.

Bilag

 1. Ansøgning til Socialstyrelsens pulje til modning af forebyggende metoder til unge med psykisk sårbarhed (pdf)
 2. Tilsagn fra Socialstyrelsen (pdf)
 3. Tillæg til tilskud fra Socialstyrelsen (pdf)

7. Eventuelt

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2019

Niels Ulsing (F) spurgte til Socialt frikort. Udvalget orienteres på næste møde.

 

Charlotte H. Larsen (O) spurgte til en borgersag.

 

Charlotte Munch (V) spurgte til en borgersag.

 


8. Orientering om borgersag

Lukket sag