Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27. september 2018

Mødefakta

Dato: Torsdag den 27. september 2018
Mødetidspunkt: Kl. 15:30
Mødested: Frihedens Idrætscenter

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Niels Ulsing (F)

Fraværende med afbud

 • Charlotte Munch (V)

Bemærkninger

Borgmesteren deltog under punkt 3. Niels Ulsing deltog fra punkt 2. Benthe Viola Holm forlod mødet under punkt 6.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27-09-2018

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27-09-2018

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgsformanden orienterede

 • om henvendelse om tilsyn på botilbud og om svar fra udvalget
 • om henvendelse vedrørende møde med to borgere i 2017

 

Handicap- og psykiatrichefen orienterede om initiativet Lykke Ligaen.


3. Orientering om analysen af det voksenspecialiserede socialområde (del 1)

Beslutningstema

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2018 blev det besluttet at iværksætte en ekstern analyse af det voksenspecialiserede socialområde, med det formål at sikre den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne på området. KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) har nu leveret første del af analysen, som fremlægges mundtlig af Peter Bogh fra KLK for udvalget til orientering. Anden og sidste del af analysen forventes færdig til november 2018.

 

Udvalget orienteres om de foreløbige resultater af analysen af det voksenspecialiserede socialområde (del 1).

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

 1. at tage orienteringen om analysen af det voksenspecialiserede socialområde (del 1) til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27-09-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

 

Siden 2015 har Hvidovre Kommune været udfordret på det voksenspecialiserede socialområde. Der har været et massivt udgiftspres, som betyder, at området forventes at gå ud med et betydeligt merforbrug i 2018.

 

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2018 blev det besluttet at iværksætte en ekstern analyse af det voksenspecialiserede socialområde i 2018, med det formål at sikre den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne på området.

 

På baggrund heraf har KLK udarbejdet den første del af analysen af det voksenspecialiserede socialområde (vedlagt som bilag ”Analyse af det voksenspecialiserede område - benchmarking og økonomistyring (del 1)”). Analysen består af en benchmarking af området i forhold til andre kommuner samt en analyse af økonomistyringen på området i Hvidovre Kommune. Denne sagsfremstilling og mundtlige orientering på udvalgsmødet omhandler udelukkende den første del af analysen (del 1), der er forløbet over foråret 2018.

 

Anden del (del 2) består af en analyse af visitationspraksis og serviceniveau. Den vil forløbe hen over efteråret 2018. Derudover vil denne analyse omfatte et læringsperspektiv med henblik på udvikling af de samlede socialfaglige kompetencer i visitationsenheden. Del 2 forventes færdig ved udgangen af året.

 

Der er i forbindelse med analysen nedsat en styregruppe med Direktøren og relevante ledere fra Center for Handicap og Psykiatri samt fra Center for Økonomi og Analyse. På baggrund af analysens del 1 har styregruppen netop afholdt en temadag, hvor indsatser og handleplaner er blevet drøftet.

På baggrund heraf er følgende besluttet:

 

 • Ledelsesinformationen vil tage udgangspunkt i mængder, priser og prognosticering
 • Ledelsesinformationen lægges kvartalsvis op til SAU med henblik på at skabe dialog om forudsætningerne for budgettet og dets udvikling.
  Ligeledes lægges der op til en drøftelse af, hvorledes der arbejdes med de politisk besluttede rammer (eksempelvis kvalitetsstandarder), hvordan disse afspejles i den socialfaglige praksis samt på hvilke områder udvalget kan medvirke til at skabe synergieffekter mellem forskellige fagcentre og den tværfaglige tilgang på området.  
 • Det sidste trin vil omhandle kvaliteten i den socialfaglige praksis, hvilket afventer resultaterne af analysens del 2.

 

De endelige indsatser vil blive fremlagt politisk med en handleplan i november-december 2018.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 10. oktober 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen, at der skulle gennemføres en ekstern analyse af det voksenspecialiserede område i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse om kommunernes styrelse nr. 1031 af den 6. juli 2018.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Analyse af det voksenspecialiserede område - benchmarking og økonomistyring (del 1)_Endelig (pdf)

4. Beslutning om hvornår og hvor Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møder skal afholdes i 2019

Beslutningstema

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal tage stilling til, hvor og hvornår de ordinære møder i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal afholdes i 2019.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at godkende at Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets ordinære møder i 2019 afholdes på følgende dage kl. 12.00:
  • mandag den 14. januar 2019
  • onsdag den 6. februar 2019
  • mandag den 11. marts 2019
  • mandag den 8. april 2019
  • mandag den 13. maj 2019
  • tirsdag den 11. juni 2019
  • mandag den 19. august 2019 (budgetmøde)
  • mandag den 9. september 2019
  • mandag den 7. oktober 2019
  • mandag den 11. november 2019
  • tirsdag den 3. december 2019

 

 1. at godkende at Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets ordinære møder i 2019 afholdes på Hvidovre Rådhus, medmindre andet aftales

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27-09-2018

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.

 

Formanden orienterede om, at mødet i november 2018 afholdes på Belægningen og mødet i december 2018 afholdes på Bofællesskaberne på Holmelundsvej

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal beslutte dato og klokkeslæt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets ordinære møder i 2019, og at møderne afholdes på Hvidovre Rådhus, medmindre andet aftales.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets ordinære møder afholdes som udgangspunkt en gang om måneden, dog med undtagelse af juli måned.

 

Udkast til den samlede mødeplan for 2019 er vedlagt som bilag.

 

Det bemærkes, at kommunalbestyrelsen har henstillet til fagudvalgene, at udvalgsmøderne samlet afholdes på en mødedag (2. mandag i måneden i mødeplan 2019).

 

Udkastet til mødeplan, hvor udvalgsmøderne er jævnt fordelt uden overlap, er udarbejdet i tråd med denne henstilling.

 

Udvalgene skal hver især være opmærksomme på, at der – i det omfang henstillingen ikke følges – skal undgås sammenfald i udvalgsmøderne på tværs af udvalgene.

 

Et sådant sammenfald vil ikke harmonere med følgende rettigheder efter styrelsesloven:

 

 • Retten for udvalgene til at tilkalde andre personer, herunder andre medlemmer af kommunalbestyrelsen, til at overvære forhandlingerne, når det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning (styrelseslovens § 20, stk. 4).

 

 • Retten for grupperne, der har indvalgt et udvalgsmedlem i et udvalg, til at bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe udvalgsmedlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at vare kortere end en måned (styrelseslovens § 28, stk. 2, 2. pkt., jf. styrelsesvedtægtens § 7, stk. 2).

 

 • Retten for kommunalbestyrelsens formand til – uden at være medlem af udvalget – at deltage i møderne i udvalget uden stemmeret men med taleret (styrelseslovens § 31a, stk. 1, 1. pkt.).

 

 • Retten for ethvert udvalgsmedlem til, at der ikke – uden tvingende grunde – fastsættes uhensigtsmæssige mødetidspunkter for et mindretal af udvalgsmedlemmer, hvilket helt åbenlyst vil være tilfældet, hvis et udvalgsmedlem sidder i flere udvalg, hvor der er mødepligt, men hvor mødeplanerne kolliderer indbyrdes (mødeplanen kan forlanges indbragt for kommunalbestyrelsen, jf. styrelseslovens § 20, stk. 1, 4. pkt.).

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen henstillede på møde den 28. august 2018, punkt 5, til fagudvalgene, at udvalgsmøderne samlet afholdes på en mødedag (2. mandag i måneden i mødeplan 2019).

Økonomiske konsekvenser

Når en del af fagudvalgene holder møde inden for den daglige arbejdstid, vil der endvidere være en besparelse på merarbejdskontoen i kantinen, idet der ikke skal serveres nær så meget mødeforplejning uden for den almindelige arbejdstid.

 

Der vil derfor anslået være en besparelse på 36.000 kr. på mødeforplejning.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1031 af 6. juli 2018:

 

Ifølge styrelseslovens § 20, stk. 1, 2. pkt., træffer hvert af de stående udvalg årligt en beslutning om, hvor og hvornår de ordinære udvalgsmøder skal afholdes. Ifølge styrelseslovens § 20, stk. 1, 3. pkt., skal møderne afholdes i så god tid inden møder i kommunalbestyrelsen, at eventuelle udvalgserklæringer kan udsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer senest fire hverdage før møder i kommunalbestyrelsen, jf. samme lovs § 8, stk. 4.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Udkast til den samlede mødeplan 2019 (pdf)
 2. Forslag til fordeling af møder i fagudvalg, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen (pdf)

5. Økonomirapportering pr. 31. august - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutningstema

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 8 første måneders forbrug, foretaget en økonomisk vurdering af budget 2018 på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område. På baggrund af vurderingen søges der om tillægsbevilling til mindreudgifter på i alt 3,7 mio. kr. på udvalgets ramme.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage økonomirapportering pr. 31. august 2018 til efterretning
 2. at give tillægsbevilling til merudgifter på 9,1 mio. kr. til områder inden for servicerammen og til mindreudgifter på 12,7 mio. kr. på områder uden for servicerammen – i alt mindreudgifter på 3,7 mio. kr.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27-09-2018

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet indstillingen.

 

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 8 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2018.

 

På udvalgets område forventes et samlet merforbrug på ca. 9,1 mio. kr. inden for servicerammen og mindreforbrug på 12,7 mio. kr. uden for servicerammen. På udvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på ca. 3,7 mio. kr.

 

På udvalgets områder inden for servicerammen forventes et samlet merforbrug på ca. 9,1 mio. kr., som alene omfatter det voksenspecialiserede område.

 

Det voksenspecialiserede område har haft en markant stigning i udgifterne de senere år. I løbet af 2017 var der en forventning til budgetåret 2018 om at udgifterne ville overstige de afsatte midler med 25 mio. kr. Derfor vedtog Kommunalbestyrelsen at tilføre 15 mio. kr. til områdets budget i året 2018. Center for Handicap og Psykiatri har dermed til opgave at fremlægge forslag til effektiviseringer for de resterende 10 mio. kr. i budgetåret.

 

På udvalgets møde den 28. februar 2018 blev forelagt i alt tre sager om indsatser målrettet nedbringelse af merforbrug på det voksenspecialiserede område.

 

Den seneste budgetopfølgning på området viser et forventet merforbrug på 9,1 mio. kr., hvilket således er ca. 0,9 mio. kr. mindre end de forventede 10 mio. kr.

 

Center for Handicap og Psykiatri har foruden de besluttede tiltag fortsat skærpet fokus på budgetoverholdelse.

 

På udvalgets områder uden for servicerammen forventes et samlet mindreforbrug på 12,7 mio. kr.

 

Mindreforbruget på arbejdsmarkedsområdet på i alt 4,8 mio. kr. skyldes især et fald i antallet af sygedagpengemodtagere og seniorjobbere. Heraf udgør sygedagpenge 4 mio. kr., mens det lavere antal personer ansat i et seniorjob betyder et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Herudover har kommunen modtaget en beskæftigelsesbonus for flygtninge på 325.000 kr. Udbetaling af beskæftigelsesbonus til kommunerne er et led i regeringens to-partsaftale om integration med KL, hvor det er besluttet, at kommunerne bliver belønnet med et tilskud på 25.000 kr. for hver ekstra flygtning, kommunen får hjulpet ind på arbejdsmarkedet.

 

Herudover er der merindtægter på 2,5 mio. kr. som følge af en berigtigelse af statsrefusion vedrørende integration.

 

Der forventes merindtægter på refusion af særligt dyre enkeltsager på 4,4 mio. kr. i 2018, hvoraf 3,7 mio. kr. skyldes merindtægter vedrørende 2017, som indgik i endelig afregning af statsrefusioner for 2017.

Politiske beslutninger og aftaler

I henhold til kommunens ”Regulativ for økonomistyring” (KB 14/12-2010 pkt. 8) udarbejder administrationen økonomirapportering til fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

 

Afrapporteringen til udvalget indgår i Økonomiudvalgets samlede afrapportering pr. 31. august og forventede regnskab 2018 til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

På udvalgets område forventes et samlet merforbrug på ca. 9,1 mio. kr. inden for servicerammen og mindreforbrug på 12,7 mio. kr. uden for servicerammen.

 

De økonomiske konsekvenser indgår i en samlet sag til Kommunalbestyrelsen om økonomirapportering for hele kommunen.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse § 42 Stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

 


6. Etablering af intern rusmiddelbehandling for voksne

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 18. juni 2016 Handleplanen for det voksenspecialiserede område. På baggrund af denne handleplan fremlægger Center for Handicap og Psykiatri projektbeskrivelsen for etablering af et internt rusmiddelcenter for voksne for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til godkendelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende etablering af et rusmiddelcenter for voksne i Hvidovre Kommune

 

 1. at driftsudgifter til rusmiddelcentret afholdes indenfor det nuværende budget under Center for Handicap og Psykiatri

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27-09-2018

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

 

Derudover ønsker udvalget en kommunikationsplan og forslag til navn forelagt på et senere møde.

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

I 2017 var der et merforbrug på hele rusmiddelområdet på 1 mio. kr., mens der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. i 2018.

 

Rusmiddelområdet er en del af det voksenspecialiserede område og merforbruget indgår således i det samlede forventede merforbrug i 2018 på knap 10 mio. kr., og indgår dermed i det behov, der er for omlægninger og effektiviseringer på området.

 

Center for Handicap og Psykiatri visiterer i dag primært borgere til rusmiddelbehandling i eksterne tilbud, bl.a. KABS og Fonden Novavi. Derudover visiteres centrets unge borgere til Hvidovre Kommunes eksisterende rusmiddelbehandlingstilbud, Pulsen, hvis målgruppe er op til 30 år.

 

Som følge af Handleplanen for det voksenspecialiserede område fra juni 2016 har Center for Handicap og Psykiatri udarbejdet en projektbeskrivelse med forslag til etablering af et lokalt rusmiddelcenter til voksne med rusmiddelproblemer. Det vurderes, at et rusmiddelcenter vil give både økonomiske og faglige fordele. Derudover vil etablering af et tilbud for voksne sikre, at der er lige muligheder for behandling i nærmiljøet for alle kommunens borgere.

 

Center for Handicap og Psykiatri har de seneste år stået overfor økonomiske udfordringer. En af de udgiftsposter, der er steget, er rusmiddelområdet. Erfaringer fra andre kommuner viser, at der er store økonomiske fordele ved at etablere rusmiddelbehandling i eget regi. Dette skyldes, at månedsprisen pr. borger bliver mindre og indskrivningsperioden forkortes. I Gladsaxe Kommune ses det f.eks., at udgiftsniveauet på trods af en stigning på over 100 % i antallet af borgere, der modtager hjælp, kun er steget 9 %. Samtidig ses det, at den gennemsnitlige indskrivningslængde er faldet fra at vare flere år til at vare 350 dage inkl. efterbehandling. 

 

Ud over de økonomiske fordele ved at etablere intern rusmiddelbehandling er der også en lang række faglige fordele. Forskning og erfaring fra andre kommuner viser, at den kortere afstand til behandlingstilbuddet er med til at fastholde og stabilisere borgerne i deres behandling, således at de gennemfører forløbet. Derudover ses det, at flere ansøger om hjælp, når behandlingstilbuddet findes i nærmiljøet. Rusmiddelbehandling i eget regi øger desuden muligheden for helhedssyn i behandlingen, da der lettere kan etableres samarbejde med kommunes øvrige instanser, f.eks. på beskæftigelsesområdet.

 

Målgruppe:

Målgruppen af borgere, der modtager rusmiddelbehandling, er meget bred. Der er bl.a. forskel på intensiteten af behandling (ambulant, dag- eller døgnbehandling) og på, om der er en psykiatrisk diagnose ud over rusmiddelproblematikken.

 

Med et lokalt rusmiddelcenter kan Center for Handicap og Psykiatri hjemtage de borgere der har brug for ambulant behandling i varierende intensitet. Borgere i døgnbehandling vil derimod forblive i eksterne tilbud. Borgere i medicinsk substitutionsbehandling (lægeordineret metadon, suboxone, subutex eller heroin) vil ligeledes ikke blive hjemtaget til at starte med, men der vil blive arbejdet hen imod hjemtagelse af denne gruppe, når indsatsen for de øvrige borgere er veletableret.

 

Rusmiddelcenterets målgruppe vil være alle voksne borgere, herunder også borgere med psykiatriske sindslidelser, dog med undtagelse af borgere med psykotiske tilstande. 

 

Aldersgrænse:

Nogle unge modtager fortsat støtte via børneområdet, indtil de fylder 23 år, og overgår derefter til voksenområdet. Denne overgang er således velkendt i overgangen fra barn til voksen, og derfor sættes aldersgrænsen for behandling i det nye rusmiddelcenter dér. Unge over 18 år vil dog have mulighed for at tilvælge behandling i det nye rusmiddelcenter fremfor i behandlingstilbuddet Pulsen. Ligeledes være unge, der har været i behandling i Pulsen frem til de fylder 23 år have mulighed for at forblive i dette tilbud, i den resterende del af deres behandling.  

 

Samarbejde med behandlingstilbuddet Pulsen:

Hvidovre Kommunes behandlingstilbud Pulsen, er et socialpædagogisk og helhedsorienteret rådgivnings- og behandlingstilbud, der i dag tilbyder rusmiddelbehandling af unge op til 30 år. Pulsens behandling er en del af en tilbudsvifte på børne-ungeområdet, og er placeret i et fagligt og fysisk ungemiljø. Pulsen vurderer selv, at det er afgørende for Pulsens succes med de helt unge, at der er denne kobling.

 

Hvis der oprettes et internt rusmiddelcenter for voksne, vil der være tæt samarbejde mellem Rusmiddelcentret og Pulsen samt en høj grad af fleksibilitet mellem de to tilbud.

 

Placering:

Det forslås, at Rusmiddelcentret vil blive placeret på Hvidovrevej 98, hvor der pt ligger en del af Børnehuset Trekløveren. Der er tale om et stort, lyst og rummeligt hus, som kan rumme et stort antal borgere. Huset indeholder mange lokaler, som er velegnede til både individuelle – og gruppesamtaler. Huset kræver desuden ikke en stor ombygning, men kun en mindre istandsættelse. Bygningen på Hvidovrevej 98, vil blive ledig, når børnehuset fraflytter.

Politiske beslutninger og aftaler

I 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen Handleplanen for det voksenspecialiserede område. Et af initiativerne i handleplanen er etablering af eget rusmiddelcenter.

Økonomiske konsekvenser

Med etablering af et rusmiddelcenter er det vurderingen, at der vil skulle anvendes ca. 2,3 mio. kr. mindre end det nuværende niveau. Det vil dermed være en del af løsningen til nedbringelse af forbruget på det voksenspecialiserede område.

 

Med etablering af et rusmiddelcenter vil der således ikke opnås en besparelse, som kan tilgå kassebeholdningen, men alene nedbringe det forventede merforbrug på det voksenspecialiserede område. Såfremt oprettelse af rusmiddelcenter besluttes, må det forventes at kunne ibrugtages ultimo 2019, og dermed vil besparelsen først kunne opnås fra 2020.

 

Center for Trafik og Ejendomme skønner, at der vil være behov for 0,51

mio. kr. til ombygning. Disse anlægsmidler er der ikke taget højde for i budgettet.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter servicelovens § 101 (LBK nr. 988 af 17/08/2017) og tilbyder behandling til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens § 141 (LBK nr. 191 af 28/02/2018).

Høring

Handicaprådet er ikke høringsberettigede, da sagen ikke vedrører handicappolitiske forhold.

Bilag

 1. PROJEKTBESKRIVELSE RUSMIDDELCENTER (2018) (pdf)

7. Overgange mellem det specialiserede socialområde og ældreområdet

Beslutningstema

Center for Handicap og Psykiatri har en stigende borgergruppe på 65 år eller derover. Samtidig er centerets lovområde og tilbud målrettet borgere i alderen 18-64 år.

 

Borgere med handicap får med højere alder ofte et øget behov for pleje og omsorg, mens behovet for en socialpædagogisk indsats mindskes.

 

Med henblik på at ligestille ældre borgere med handicap med øvrige ældre borgere i forhold til at kunne modtage kvalificeret sundhedsfaglig hjælp, skal Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget tage stilling til, om der skal etableres en overgang fra Handicapområdet til Ældreområdet, når borgerne fylder 65 år.

 

Overgangen vil indeholde etablering af et tættere samarbejde på tværs af de to centre i forhold til borgerens boform og fremtidige tilbud, samt en fordeling af udgifterne for borgere i alderen 65 år og derover.

 

Det forslås, at udgifterne knyttet til borgerens botilbud fremover vil blive løftet af Center for Sundhed og Ældre efter en beskrevet overgangsmodel.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende, at der etableres en overgang for borgere med handicap på 65 år og derover fra Center for Handicap og Psykiatri til Center for Sundhed og Ældre.

 

 1. at godkende, at Center for Sundhed og Ældre fremover afholder alle bo-udgifter for alle borgere over 65 år. De resterende udgifter til borgeren afholdes forsat i Center for Handicap og Psykiatri.

 

 1. Overførsel af budget fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (Center for Handicap og Psykiatri) til Ældre- og Sundhedsudvalget (Center for Sundhed og Ældre) håndteres som en teknisk korrektion til budget 2019-2022.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 19-09-2018

Ad 1) Anbefales godkendt.

Ad 2) Anbefales godkendt.

Ad 3) Anbefales godkendt.

 

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27-09-2018

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

 

Ældrerådets og Handicaprådets bemærkninger indgik i sagens behandling.

Direktøren omdelte administrationens bemærkninger til rådenes høringssvar.

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri og Center for Sundhed og Ældre har i samarbejde udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Baggrund

Borgere i Hvidovre Kommune, der bor i bo- og dagtilbud på det specialiserede voksenområde, bliver typisk boede i tilbuddet efter de er fyldt 65 år. Det kan betyde, at disse borgere i dag ikke modtager relevante sundheds- og plejefaglige tilbud i tilstrækkeligt omfang (bilag 1).

 

Borgere med handicap, som bliver ældre, har ofte behov for pleje og omsorg, fuldstændigt ligesom øvrige ældre. Derimod mindskes behovet for en socialpædagogisk indsats ofte med stigende alder. Der er derfor behov for, at ældre borgere med handicap ligestilles med øvrige ældre borgere i forhold til at kunne modtage kvalificeret sundhedsfaglig hjælp af en medarbejdergruppe, hvis spidskompetencer er ældre og helbredsmæssigt svækkede borgere. Lighed i sundhed gør sig således gældende ikke kun for handicappede borgere i alderen 18-65 år, men også for gruppen af ældre med handicap.

 

Center for Handicap og Psykiatris lovområde og tilbud er målrettet borgere i alderen 18-64 år. Samtidig rummer centret i dag en stigende gruppe borgere på 65 år eller derover. Som følge heraf ses øgede udgifter til særtakster efter servicelovens § 85 på botilbuddene, efterhånden som borgerne bliver mere plejekrævende.

 

Administrationen foreslår derfor en ny deling af opgaver og ansvar mellem centrene vedrørende borgere med handicap, der fylder eller er fyldt 65 år.

 

Center for Sundhed og Ældre vil på baggrund heraf øge indsatsen inden for rehabilitering og tilpasse den eksisterende tilbudsvifte med henblik på at kunne rumme flere borgere over 65 år med handicap.

 

Center for Sundhed og Ældre og Center vil i samarbejde med Center for Handicap og Psykiatri, revurdere borgere, der overgår til Center for Sundhed og Ældre i forhold til de tilbud, de er visiteret til, ligesom arbejdsgange vedr. overgangen fra voksenhandicap til ældreområdet skal indarbejdes systematisk (bilag 1).

 

For at skabe sammenhæng mellem ansvar og budget for de ældre borgere på hhv. ældre- og handicapområderne foreslås følgende økonomimodel:

 

 1. Center for Sundhed og Ældre afholder boligudgifter til alle borgere over 65 år, uanset om de ældre bor på et plejecenter eller i et botilbud
 2. For så vidt angår ældre borgere, som har været tilknyttet Center for Handicap og Psykiatri afholder Center for Sundhed og Ældre udgiften svarende til en årlig gennemsnitspris på 575.000 kr. for en udenbys plejehjemsplads. Beløbet er fastsat med udgangspunkt i, at Hvidovre Kommune i 2018 i gennemsnit betaler 575.000 kr. pr. år for, at en ældre borger fra Hvidovre Kommune bor på en anden kommunes plejehjem.
  Center for Handicap og Psykiatri afholder de resterende udgifter til borgerne i målgruppen.

 

Med denne praksis sikres det, at udgifterne afholdes på det alderssvarende område og afhænger således ikke af, om borgeren bor i et botilbud eller på et plejehjem.

Retsgrundlag

Det specialiserede voksenområde:

Lov om social service § 104 (aktivitets- og samværstilbud), § 108 (længerevarende botilbud), § 107 (midlertidigt botilbud), § 85 (socialpædagogisk støtte), §103 (beskyttet beskæftigelse) og §97 (ledsagelse).

 

Lov om almene boliger § 105 (almen ældre/handicapbolig)

 

Sundheds- og ældreområdet:

Lov om almene boliger § 58a-e.

 

Styrelsesvedtægten for Hvidovre Kommune, §§ 17 og 18.

Økonomiske konsekvenser

I 2017 har de samlede udgifter været på ca. 25 mio. kr. til de pt. 32 borgere, som er 65 år eller derover og der forventes udgifter på samme niveau i 2018. Udgiften bliver i dag afholdt på det voksenspecialiserede område.

 

Administrationens forslag indebærer, at fra 2019 afholder Center for Sundhed og Ældre boligudgifter til alle borgere over 65 år, uanset om de ældre bor på et plejecenter eller i et botilbud. Og dermed også for de pt. 32 borgere, der bor i et botilbud og som er tilknyttet Center for Handicap og Psykiatri. Boligudgiften til disse borgere fastsættes til 575.000 kr. pr. år (2019-priser) svarende til en gennemsnitlig udenbys plejeboligplads. Center for Handicap og Psykiatri afholder de resterende udgifter vedrørende borgeren.

 

Der vil skulle ske en overførsel af budget fra Center for Handicap og Psykiatri til Center for Sundhed og Ældre svarende til 32 borgere a 575.000 kr.

 

Overførsel af budget fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (Center for Handicap og Psykiatri) til Ældre- og Sundhedsudvalget (Center for Sundhed og Ældre) håndteres som en teknisk korrektion til budget 2019-2022.

Høring

Ældrerådet og Handicaprådet er høringsberettigede. Høringssvar og administrationens notat vedrørende høringssvarene vil tilgå udvalgenes medlemmer inden sagens behandling.

Bilag

 1. notat vedr. overgang fra voksenhandicap til ældreområdet (docx)
 2. Ældrerådets høringssvar til overgang mellem det specialiserede socialområde og ældreområdet (pdf)
 3. Handicaprådets høringssvar til Overgange mellem det specialiserede socialområde og ældreområdet. (pdf)
 4. Forklæde handicaprådet og ældrerådets udtalelse - overgange mellem det specialiseret socialområde og ældreområdet (pdf)

8. Beslutning om godkendelse af Beskæftigelsesplan 2019

Beslutningstema

Landets kommuner skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, som i form af jobcentrets politiske rammesætning angiver retningen for det kommende års kommunale beskæftigelsesindsats.

 

Administrationen har i dialog med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget udformet et forslag til Hvidovre Kommunes beskæftigelsesplan for 2019.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal træffe afgørelse om godkendelse af Beskæftigelsesplan 2019.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende Beskæftigelsesplan 2019.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27-09-2018

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Hvidovre Kommune skal ligesom landets øvrige kommuner hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der i kraft af en række overordnede pejlemærker og konkrete målsætninger udstikker den politiske kurs for beskæftigelsesindsatsen kommunale udmøntning.

 

Efter Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen skal kommunens beskæftigelsesplan senest den 31. december vedtages af kommunalbestyrelsen, hvorefter den sendes til orientering i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd. Planen skal endvidere tilpasses lokale forhold og udfordringer, og kan tage afsæt i beskæftigelsesministerens vejledende målsætninger for det pågældende års aktive beskæftigelsesindsats.

 

I Hvidovre Kommune består processen for beskæftigelsesplanens udarbejdelse af følgende fire trin:

 

1)     Social- og Arbejdsmarkedsudvalget udvælger i samspil med administrationen en række beskæftigelsespolitiske pejlemærker for de kommende to år.

 

2)     Dialogmøde mellem Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og administrationen. På mødet formulerer politikerne de overordnede målsætninger for beskæftigelsesindsatsen.

 

3)     Administrationen omsætter politikernes målsætninger inden for de forskellige pejlemærker til konkrete mål for jobcentret og Center for Beskæftigelse.

 

4)     Løbende opfølgning og dokumentation af effekt.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 21. marts 2018, at følgende fem områder skal udgøre de politiske pejlemærker for Hvidovre Kommunes beskæftigelsesindsats i 2019.

 

1)     Virksomhedsindsats

2)     Integration

3)     Brancheskift, ”Det gode match” & Opkvalificering

4)     Langtidsforsørgelse

5)     Unge

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, nr. 1482 af 23. december 2014, § 4.

Høring

Beskæftigelsesplan 2019 vil blive sendt til høring i Handicaprådet.

Bilag

 1. Beskæftigelsesplan 2019 (pdf)
 2. Bilag 1 - ANALYSEKAPITEL (pdf)
 3. Bilag 2 - Beskæftigelsesministerens målsætninger for 2019.pdf (pdf)

9. Beslutning om opløsning af UU Center Syd

Beslutningstema

I forbindelse med implementeringen af reformen ”Bedre veje til uddannelse og job” ønsker UU-Center Syds ejerkommuner at hjemtage vejledningsopgaven og dermed opløse centret samt virksomhedsoverdrage medarbejderne til eget regi.

 

Udvalget skal træffe beslutning om godkendelse af en forestående lukning og virksomhedsoverdragelse af UU-Center Syd.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende opløsningen af UU-Center Syd til fordel for virksomhedsoverdragelsen af medarbejdere og opgaver til Hvidovre Kommunes eget regi.
 2. at godkende at UU-vejlederne virksomhedsoverdrages pr. den 1. april 2019, og det øvrige administrative personale virksomhedsoverdrages pr. den 31. juli 2019.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27-09-2018

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Som et led i Folketingets aftale om en sammenhængende kommunal ungeindsats skal vejledningsopgaven vedrørende uddannelse integreres i kommunens øvrige arbejde med de unge. Aftalen indebærer således, at kravet om, at kommunernes vejledning skal ske i regi af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) bortfalder. På denne baggrund ønsker UU-center syds ejerkommuner (Brøndby, Ishøj & Hvidovre) at hjemtage vejledningsopgaven og virksomhedsoverdrage centrets medarbejdere og opgaver til den kommunale FGU-enhed.

 

Hjemtagelsen af vejledningsopgaven – og den deraf følgende opløsning af UU-Center Syd - udgør således et led i ejerkommunernes bestræbelse på at skabe en øget grad af sammenhæng og kontinuitet i den kommunale ungeindsats. En indsats, hvis fremadrettede opgaveløsning skal forankres i en samlet handleplan karakteriseret ved gennemsigtighed og sammenhæng i målsætninger og indsatser på tværs af kommunernes forskellige enheder. Ved at konstruere en mere sammenhængende ungeindsats, og dermed reducere omfanget af sektorielle brudflader, vil den samlede ungeindsats kunne løftes til fordel for en øget andel af unge som bliver parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

 

Proces for lukning og kommunal integration af UU-center syd

 

På bestyrelsesmødet den 30. august 2018 drøftede UU-Center Syds bestyrelse en mulig proces for en forestående centerlukning samt sideløbende overdragelse af medarbejdere og opgaver til de tre ejerkommuner. Bestyrelsen forslår i den forbindelse følgende:

 

 • Der udarbejdes en drejebog for lukningen af UU-Center Syd
 • Der nedsættes en overdragelsesgruppe, der fremadrettet skal træffe en række centrale afgørelser i relation til nedlukningen af UU-Center Syd og den parallelle integration i kommunerne. Hvidovre Kommune udpeger en repræsentant til arbejdsgruppen, der skal bistå arbejdet med at skabe og facilitere et gnidningsfrit overdragelsesforløb.
 • Vejlederne overdrages den 1. april 2019.
 • Øvrige administrative medarbejdere overdrages den 31. juli 2019.
 • Hvidovre Kommune overtager en IT-supporter fra UU-Center Syd.

 

Indstillingen vedrørende opløsningen af UU-Center Syd, og den derpå følgende integration af centrets opgaver og medarbejdere i de respektive ejerkommuners eget regi, vil ligeledes blive præsenteret på Ishøj og Brøndbys forestående kommunalbestyrelsesmøder.

Politiske beslutninger og aftaler

UU Center Syd er etableret på baggrund af § 60 i kommunestyrelsesloven. I aftalen vedrørende etableringen af et fælles Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter mellem Brøndby, Hvidovre og Ishøj kommune fremgår det af § 15, at kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner, dersom deltagerne er enige herom, efter nærmere aftale kan beslutte at ophæve UU-Center Syd.

Økonomiske konsekvenser

Af § 15 stk. 2 fremgår det, at alle udgifter i forbindelse med ophævelsen af UU-Center Syd fordeles efter samme fordelingsnøgle som nævnt i § 9, stk. 1 (de deltagende kommuner betaler en andel af UU Center Syds etablerings- og driftsudgifter i forhold til antallet af borgere).

 

Af § 15 stk. 3 fremgår det, at evt. formue i UU Center Syd ved ophævelsen vil blive fordelt efter samme fordelingsnøgle som drifts- og etableringsudgifterne bliver fordelt, jf. § 9 stk. 1.

 

Løn og driftsudgifterne forventes at kunne afholdes indenfor det eksisterende budget til Ungdommens Uddannelsesvejledning, som er en del af Social- Arbejdsmarkedsudvalgets samlede budget. De økonomiske konsekvenser vil dog blive afdækket yderligere i takt med at detaljerne herom kortlægges.

Retsgrundlag

Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. af den 28. september 2017, § 9.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


10. Integrationsrådets beretning, 2017

Beslutningstema

Integrationsrådets beretning 2017 fremlægges.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 1. at tage Integrationsrådets beretning for 2017 til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27-09-2018

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

I medfør af forretningsorden for Integrationsrådet, skal rådet hvert år

udarbejde en skriftlig beretning over rådets virksomhed, samt afgive en

vejledende udtalelse om integrationsindsatsen i kommunen.

 

I beretningen er det bl.a. anført, at Integrationsrådets flertal havde et ønske om at ændre rådets sammensætning, således at der ikke sidder kommunalbestyrelsesmedlemmer i rådet.

 

Dette ønske er motiveret således: ”Baggrunden er, at flertallet i Integrationsrådet mener, at det vil øge interessen for at få besat de vakante poster og gøre Integrationsrådet mere mangfoldigt uden at gøre Integrationsrådet større antalsmæssigt. Desuden vil Integrationsrådet kunne bestå af mennesker med oprigtig interesse i at støtte op om Integrationsrådets formål og have en tilgang til Hvidovre Kommunes integrationsindsats, der var positiv og kunne deltage aktivt i Integrationsrådets arbejde, uanset hvilke politiske holdninger man har. Det vil også gøre det nemmere at forelægge Integrationsrådets holdninger og forslag for Kommunalbestyrelsen, hvis der ikke var udpegede politikere i rådet.”

 

Integrationsrådets beretning er vedlagt som bilag i sin fulde ordlyd.

 

Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Integrationsrådet for indeværende valgperiode er under sammensætning.Status på rådets sammensætning er flg.:

 

Repræsentanter for KB

Medlem: Yasir Iqbal (A)

Stedfortræder: Lars Gundelack Jensen (A)

 

Medlem: Charlotte Munch (V)

Stedfortræder: Torben Nowicki Rasmussen (V)

 

Medlem: Mogens Leo Hansen (Ø)

Stedfortræder: Kristina E. Young (H)

 

Repræsentanter for flygtninge/indvandrere (4 medlemmer)

Kommunalbestyrelsen udpeger blandt indstillede kandidater

 

Repræsentanter for de almene boligorganisationer (2 medlemmer)

Marie-Louise Peschardt Jørgensen

Vakant

 

Repræsentant for kultur- og idrætsforeninger i Hvidovre Kommune (1 medlem)

Kommunalbestyrelsen udpeger blandt indstillede kandidater

 

Repræsentant for LO (1 medlem)

Vakant

 

Repræsentant for Hvidovre Erhvervskontaktudvalg (1 medlem)

Niels Ulsing

 

Repræsentant for skolekontaktrådet i Hvidovre (1 medlem)

Vælges 20/9 2018

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Integrationsrådet fastslår, at der hvert år skal udarbejdes en skriftlig beretning.

Høring

Ingen høringsforpligtelse.

Bilag

 1. Beretning 2017 (pdf)

11. Orientering om bruttoledighed i Hvidovre Kommune maj-jul 2018

Beslutningstema

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om de senest registrerede ledighedstal for Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden.

 

Udvalget orienteres om nedenstående nøgletal for at kunne følge med i Hvidovre Kommunes aktuelle ledighed, og sammenligne den med Region Hovedstaden som helhed. På denne baggrund kan Social- og Arbejdsmarkedsudvalget følge effekten af Hvidovre Kommunes beskæftigelsesrettede indsats, og – i henhold til den kommunale styrelsesvedtægt - justere indsatsen såfremt tallene ændrer sig væsentligt.

 

Udvalget skal tage orienteringen vedrørende Hvidovre Kommunes bruttoledighed til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

 1. at tage orienteringen vedrørende Hvidovre Kommunes ledighedstal til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27-09-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Det nationale såvel som kommunale ledighedstal kan opgøres på flere måder, og administrationen har i den forbindelse valgt at orientere Social- og Arbejdsmarkedsudvalget om antallet af bruttoledige i Hvidovre Kommune. Dette skyldes, at bruttoledigheden – ved at inkludere gruppen af aktiverede ledige – giver et overblik over hvor mange arbejdsmarkedsparate personer, der aktuelt står til rådighed for arbejdsmarkedet (se definition af bruttoledighed sidst i dagsordenspunktet).

 

De tre senest registrerede tal for bruttoledigheden i Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden som helhed kan aflæses af tabellen nedenfor (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken):

 

 

Maj. (18)

Jun. (18)

Jul. (18)

Hvidovre

3,5 pct. svarende til 917 personer.

 

3,5 pct. svarende til 902 personer.

3,2 pct. svarende til 841 personer.

Region Hovedstaden

3,9 pct. svarende til 35,192 personer.

 

3,8 pct. svarende til 34,599 personer.

3,7 pct. svarende til 33,067 personer.

Kilde: Danmarks statistik

 

Af tabellen fremgår det, at bruttoledigheden i Hvidovre Kommune var på 3,2 pct. i juni 2018, hvorimod den samlede ledighed for Region Hovedstaden var på 3,7 pct. i samme periode. Bruttoledigheden i Hvidovre Kommune er således 0,5 pct. lavere end gennemsnittet for hovedstadsområdet, ligesom den – som det fremgår af vedlagte bilag – er den næstlaveste blandt de otte kommuner på Vestegnen.

 

Se vedlagte bilag ”Ledighedstal”.

 

Hvordan opgøres bruttoledigheden?
Bruttoledigheden består både af de registrerede ledige i a-kasserne og jobcentrene (de nettoledige), og de aktiverede dagpenge- og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Bruttoledigheden udgør således summen af de jobparate modtagere af dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp, samt de jobparate aktiverede dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere (herunder personer i løntilskud). Ved at inkludere jobparate personer i aktivering kan den registrerede bruttoledighed give et overblik over, hvor mange arbejdsmarkedsparate personer, der er til rådighed for arbejdsmarkedet.

Politiske beslutninger og aftaler

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen nr. 1481 af 23. december 2014, § 3.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen nr. 1481 af 23. december 2014, § 3.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Bruttoledighed på Vestegnen (maj-jul 2018) .pdf (pdf)

12. Eventuelt

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27-09-2018

Intet.