Referat - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 20. august 2018

Mødefakta

Dato: Mandag den 20. august 2018
Mødetidspunkt: Kl. 14:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Charlotte Munch (V)
 • Niels Ulsing (F)

Bemærkninger

Borgmesteren deltog under mødes punkt 3.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 20-08-2018

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 20-08-2018

Arbejdsmarkedschefen orienterede om kampagnerne ”Sporskifte” og ”småJOB”,

 

 • uddelte notat om undersøgelser fra Ankestyrelsen om 225-timersreglen og kontanthjæpsloftet,
 • uddelte Parlør til Arbejdsmarkedsområdet
 • uddelte pjece fra venskabsbytræffet om integration i de nordiske lande.

Bilag

 1. Notat om praksisundersøgelse af 225-timersreglen samt praktikertjek af kontanthjælpsloft og 225-timersreglen (pdf)
 2. Parlør arbejdsmarkedsområdet (pdf)
 3. Integration & Employment - 2018 (pdf)

3. Budget 2019-2022 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte status for Budget 2019, herunder de effektiviseringsforslag, der er fremsat for udvalgets eget område.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at drøfte budgetsituationen på udvalgets eget område
 2. at indstille effektiviseringsforslag fra Direktionens budgetkatalog på eget område
 3. at drøfte yderligere forslag til imødegåelse af den fagudvalgsopdelte ramme
 4. at drøfte takster for 2019 på udvalgets område
 5. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 20-08-2018

Ad 1. Drøftet

 

Ad 2. Udvalget med undtagelse af Gruppe F indstiller følgende effektiviseringsforslag: 49, 50, 51, 52, 53 og 54. Gruppe F afventer de videre politiske drøftelser. Forslag 49 tilføjes, at det på grund af den lave ledighed ikke vil få konsekvenser i forhold til de forsikrede lediges mulighed for at komme i løntilskud. Derudover tilføjes antallet af løntilskud i Hvidovre Kommune.

 

Ad 3. Forslag fra Gruppe A om egne mentorer på beskæftigelsesområdet. Der udarbejdes notat om mentorområdet til budgetprocessen.

 

Ad 4. Oversendes til Økonomiudvalget. Det bør fremgå af takstkatalog, om taksten beregnes ud fra en metode fastsat i lovgivningen.

 

Ad 5.  Udvalget oversender sagen til Økonomiudvalget med de faldne bemærkninger.

 

 

Handicaprådets høringssvar indgik i udvalgets behandling af sagen.

 

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Udgangspunktet for budget 2019 er budgetoverslagsåret 2019 som det så ud med vedtagelsen af budget 2018. På daværende tidspunkt blev kassetrækket for 2019 opgjort til knap 90 mio. kr. For overslagsårene 2020 og 2021 var kassetrækket henholdsvis 75 og 45 mio. kr. I overslagsårenes kassetræk var der ikke taget højde for likviditetstilskud og særstilskud.

 

Økonomiaftale for 2019 og konsekvenser for Hvidovre Kommune

Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 7. juni 2018 aftale om kommunernes økonomi for 2019.

 

Hovedelementerne i aftalen er (for alle kommuner):

• Der gives ekstra 1,7 mia. kr. til borgernær velfærd herunder demografisk pres

• Der gives ekstra 0,8 mia. kr. til anlæg

• Finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. bevares.

 

Regeringen og KL er med afsæt i de gennemførte initiativer i det fælles moderniserings- og effektiviseringsprogram enige om, at der i 2019 samlet kan frigøres 1 mia. kr.

Heraf frigøres 0,5 mia. kr. til prioritering bredt i den offentlige sektor.

 

I forhold til budget 2019 blev der ikke – som forventet – en afklaring af udligningsreformen, men alene en ændring af ”data” i forhold til udligning af uddannelseskriterierne.

 

I forlængelse af den indgåede økonomiaftale for 2019 har Økonomi- og Indenrigsministeriet den 28. juni udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer (skatter, udligning og generelle tilskud) for 2019.

 

For Hvidovre Kommune medfører det netto et stort set uændret udgangspunkt sammenholdt med det kendte før udmeldingen fra ministeriet.

 

Dette dækker dog over nogle underliggende bevægelser som tilsammen går mere eller mindre lige op.

 

De væsentligste ændringer i forhold til forventningerne i det vedtagne budget 2018 for året 2019 er følgende:

 

Indtægter:

• Aftagende skatteindtægter (-20 mio. kr.)

• Øgede bloktilskudsmidler til drift og demografi (17 mio. kr.)

• En negativ regulering af bloktilskuddet vedrørende arbejdsmarkedsområdet (-20 mio. kr.)

• Likviditetstilskud er indregnet (29 mio. kr.)

• Forøget bloktilskud som følge af udligning af uddannelseskriterier (20 mio. kr.)

• Forøget bloktilskud fra staten på baggrund af kommunernes generelle økonomi
   (balancetilskud) (10 mio. kr.)

 

Udgifter:

• Øget udgiftspres som følge af demografi (-14 mio. kr.)

• Merforbrug på voksenspecialiserede område. (-21 mio. kr.)

• Ikke udmøntede besparelser fra sidste års budget er taget ud (-14 mio. kr.)

• Beslutning om hjemtagelse af dagrenovation medfører anskaffelse af biler og
   udstyr, som i de efterfølgende år tilbagebetales via de brugerfinansierede renovationstakster
   (-17 mio. kr.)

• Forslag om lavere anlægsniveau (16 mio. kr.)

 

Strukturel ubalance og konsekvenser heraf

Samlet set er udfordringen nu på et - stort set - tilsvarende niveau for 2019, som den tog sig ud for 2019 ved budgetvedtagelsen i 2018. Der er således tale om fortsat store forventede kassetræk, som Direktionen vurderer dækker over en strukturel ubalance.

 

Den strukturelle ubalance forventes ikke at blive forbedret i de kommende år. Det skyldes ikke mindst, at der bliver et stadig større gab imellem skatteindtægterne og de forøgede udgifter som følge af det demografisk pres, der følger af befolkningens aldersmæssige sammensætning.

 

I erkendelse af denne strukturelle ubalance er det Direktionens vurdering, at der skal arbejdes med nedbringelse af udgiftsniveauet med 70 mio. kr.

 

Ved vedtagelsen af budgettet for 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle arbejdes med indfasning af besparelser for i alt 46 mio. kr. frem mod 2021. Til brug for dette udmøntningsarbejde har organisationen dels udmøntet de første 13 mio. kr. for 2018 og derudover foreligger forslag for yderligere 35 mio. kr. i 2019 stigende til 54 mio. kr. i 2021.

 

Direktionen foreslår, at der sker en fagudvalgsopdelt fordeling i forhold til udmøntning af de samlede 70 mio. kr. I arbejdet med udmøntning foreslår Direktionen, at de allerede udarbejdede effektiviseringsforslag for 2019-2022 indgår.

 

Fordeling af 70 mio. kr. på udvalg

 

På udvalgets områder foreligger effektiviseringsforslag for 4,84 mio. kr. i 2019 stigende til 12,66 mio. kr. i 2022.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets samlede budgetramme for 2019 udgør 1.016,5 mio. kr., hvoraf 303,0 mio. kr. er inden for servicerammen.

 

Med udgangspunkt i den fagudvalgsopdelte ramme foreslår Direktionen, at effektiviseringsforslagene behandles på fagudvalgenes budgetmøder i august og at udvalgene indstiller hvilke forslag, der skal indgå i det videre budgetarbejde ligesom udvalget kan drøfte yderligere forslag til imødegåelse af den fagudvalgsopdelte ramme.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2019-2022 jf. beslutning i Økonomiudvalget 16. april 2018 pkt. 7.

 

Der skal hvert år udarbejdes forslag til budgetproces jf. Hvidovre Kommunes ”Regulativ for Økonomistyring” pkt. 3.2

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Retsgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse §37, jf. Lovbekendtgørelse nr. 2 af 4 januar 2017.

 

Hvidovre Kommunes Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018 §10, stk. 4.

Høring

Der er udsendt høringsmateriale i forbindelse med budget 2019. Høringssvarene vil løbende indgå i den politiske behandling af budgettet.

Bilag

 1. Finansieringsoversigt 2019-22 (er udleveret) (pdf)
 2. Direktionens budgetkatalog (effektiviseringsforslag) (er udleveret) (pdf)
 3. Investeringsoversigt 2019-22 (er udleveret) (pdf)
 4. Budgetafdækninger (er udleveret) (pdf)
 5. Budgetrapport 2017-22 (er udleveret) (pdf)
 6. Takstforslag 2019 (er udleveret) (pdf)
 7. Høringssvar Handicaprådet (pdf)

4. Økonomirapportering pr. 30. juni 2018 - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutningstema

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2018 på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, og økonomirapporteringen forelægges udvalget til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage økonomirapportering pr. 30. juni 2018 til efterretning

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 20-08-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet indstillingen.

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2018.

Vurderingen er foretaget uafhængigt af overførsel af budgetmidler fra år 2017.

På udvalgets områder inden for servicerammen forventes et samlet merforbrug på ca. 9,1 mio. kr., som alene omfatter det voksenspecialiserede område.

Det voksenspecialiserede område har haft en markant stigning i udgifterne de senere år. I løbet af 2017 var der en forventning til budgetåret 2018 om at udgifterne ville overstige de afsatte midler med 25 mio. kr. Derfor vedtog Kommunalbestyrelsen at tilføre 15 mio. kr. til områdets budget i året 2018. Center for Handicap og Psykiatri har dermed til opgave at fremlægge forslag til effektiviseringer for de resterende 10 mio. kr. i budgetåret.

På udvalgets møde den 28. februar 2018 blev forelagt i alt tre sager om indsatser målrettet nedbringelse af merforbrug på det voksenspecialiserede område.

Den seneste budgetopfølgning på området viser et forventet merforbrug på 9,1 mio. kr., hvilket således er ca. 0,9 mio. kr. mindre end de forventede 10 mio. kr.

Center for Handicap og Psykiatri har foruden de besluttede tiltag fortsat skærpet fokus på budgetoverholdelse.

På udvalgets områder uden for servicerammen forventes et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Mindreforbruget på arbejdsmarkedsområdet på i alt 1,8 mio. kr. skyldes især et fald i antallet af seniorjobbere i kommunen. Det lavere antal personer ansat i et seniorjob betyder et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Herudover har kommunen modtaget en beskæftigelsesbonus for flygtninge på 325.000 kr. Udbetaling af beskæftigelsesbonus til kommunerne er et led i regeringens to-partsaftale om integration med KL, hvor det er besluttet, at kommunerne bliver belønnet med et tilskud på 25.000 kr. for hver ekstra flygtning, kommunen får hjulpet ind på arbejdsmarkedet.

Der forventes merindtægter på refusion af særligt dyre enkeltsager på 0,72 mio. kr. i 2018.

Direktørerne har et markant fokus på overholdelse af de givne økonomiske rammer på hele udvalgets område.

Politiske beslutninger og aftaler

I henhold til kommunens ”Regulativ for økonomistyring” (KB 14/12-2010 pkt. 8)udarbejder administrationen økonomirapportering til fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Afrapporteringen til udvalget indgår i Økonomiudvalgets samlede afrapportering af kommunens halvårsregnskab og forventede regnskab 2018 til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på udvalgets område på 9,1 mio. kr. inden for servicerammen og nettomindreudgifter på 2,5 mio. kr. uden for servicerammen.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse § 42 Stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag


5. Orientering om tilsyn med Bofællesskabet Lille Friheden 2018

Beslutningstema

Socialtilsyn Hovedstaden har godkendt bofællesskabet Lille Friheden efter et anmeldt tilsynsbesøg den 7. maj 2018.

Tilsynsrapporten forelægges til orientering.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage orienteringen om Socialtilsyn Hovedstadens tilsynsrapport for bofællesskabet Lille Friheden til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 20-08-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet sagsfremstillingen.

Baggrund.

Socialtilsyn Hovedstaden har ansvar for at godkende og føre tilsyn med sociale døgntilbud i Region Hovedstadens kommuner. Socialtilsynet vurderer, om kvaliteten i tilbuddet i praksis er tilstrækkelig og om betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt.

Tilsynsrapportens opbygning.

Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos tilbuddet ud fra en kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet.

Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, stk. 2, i Lov om socialtilsyn.

Temaerne er:

- Uddannelse og beskæftigelse

- Selvstændighed og relationer

- Målgruppe, metoder og resultater

- Sundhed og Trivsel

- Organisation og ledelse

- Kompetencer

- Fysiske rammer

Kvaliteten indenfor hvert tema bliver målt på et antal kvalitetsindikatorer. De enkelte indikatorer bliver bedømt på følgende skala:

5. i meget høj grad opfyldt.

4. i høj grad opfyldt.

3. i middel grad opfyldt.

2. i lav grad opfyldt.

1. i meget lav grad opfyldt.

Tilsynsrapporten samt oversigt over udviklingspunkter er vedlagt som bilag 1 og 2.

Afgørelsen og den samlede vurdering af kvaliteten af tilbuddet.

Resultatet af Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på bofællesskaberne Lille Friheden er: ”godkendt”. Der er ikke givet nogen påbud.

Socialtilsynets samlede vurdering er, at Lille Frihedens beboere trives og føler sig anerkendt af personalet. Beboerne støttes i at skabe relationer både indenfor bofællesskabet samt i det omliggende samfund.

Det anmeldte tilsyn i Lille Friheden havde fokus på udviklings- og opmærksomhedspunkterne fra 2017 samt på borgerperspektivet i tilbuddet.

Socialtilsynets samlede vurdering for Lille Friheden:

”Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppe beskrivelse og med relevante tilgange og metoder, der fører til udvikling og trivsel for borgerne.

Socialtilsynet vurderer endvidere, at medarbejderne i indsatsen holder stor fokus på borgerperspektivet og understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Tilbuddet skal pr. 01.06 2018 levere en ny ydelse, i henhold til §83 støtte, hvilket tilbuddet er ved at gøre sig klar til og som vurderes til at være med til at sikre borgerne højere grad af kontinuitet og sammenhæng, i det borgerne fremadrettet mødes af en samlet medarbejdergruppe.”

”Tilbuddet har en ny ledelse, og har oplevet noget personalegennemstrømning, hvilket betyder, at tilbuddet har været igennem en omskiftelig periode.

Det vurderes, at den nye ledelse har taget hånd om de forandringer, der er i gang på tilbuddet og gør tiltag i retning af at stabilisere tilbuddet og sikre borgernes tryghed i hverdagen.”

”Tilbuddet har fortsat et udviklingspotentiale i forhold til resultatdokumentationen, hvor målarbejdet og den systematiske opfølgning med fordel kan styrkes. Ledelsen udtrykker, at dette område får skærpet ledelsesopmærksomhed det næste år.”

”Socialtilsynet vil følge processen omkring de fysiske rammer og en optimering af disse på fællesarealerne, herunder bede om løbende orientering herom.”

Tilsynsrapporten er offentlig tilgængelig på Tilbudsportalen samt i Lille Friheden efter den politiske orientering i SAU.

Politiske beslutninger og aftaler

Forrige tilsynsrapport fra Socialtilsynet vedr. bofællesskabet Lille Friheden blev behandlet i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, ØU samt KB i april-møderækken 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre kommune.

Retsgrundlag

BEK nr. 1251 af 13/11/2017 om socialtilsyn.

Høring

Der er ikke høringsforpligtelse, da sagen er til orientering.

Bilag

 1. Endelig tilsynsrapport lille friheden 2018 (pdf)
 2. Udviklingspunkter samt score 2015-2018 Lille Friheden (pdf)

6. Fastsættelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal på det sociale område fastsætte sagsbehandlingsfrister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet.

 

Administrationen foreslår desuden, at der fastsættes sagsbehandlingsfrister for enkelte andre sagsområder. Det drejer sig om anvisning af bolig, lån til betaling af beboerindskud, lån til betaling af ejendomsskat samt rekruttering og generel erhvervsservice, kontakt til virksomhed.

Indstilling

Direktørerne indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende sagsbehandlingsfristerne indenfor hvert af de respektive udvalgsområder, der er markeret med lyseblå, rød og grøn farve i vedlagte bilag ”Sagsbehandlingsfrister”, med undtagelse af handicap- og psykiatriområdet, hvor det i stedet er sagsbehandlingsfristerne gengivet i højre kolonne i tabellen i sagsfremstillingen som indstilles godkendt.

 

 1. at pålægge administrationen at holde sagsbehandlingsfristerne ajour på kommunens hjemmeside.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 20-08-2018

Anbefales godkendt.

 

Udvalget ønsker en uddybning af sagsbehandlingsfristen i forhold til enkeltydelserfra Center for Borgerservice.

 

Handicaprådets og Ældrerådets høringssvar indgik i udvalgets behandling af sagen.

 

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 20-08-2018

Ad 1) Anbefales godkendt.

Ad 2) Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kommunalbestyrelsen skal på det sociale område fastsætte sagsbehandlingsfrister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Dette gælder for behandlingen af alle ansøgninger på de enkelte sociale sagsområder. Det gælder dog ikke, hvis der i lovgivningen er fastsat en særskilt sagsbehandlingsfrist for det pågældende sociale sagsområde.

 

Sagsbehandlingsfristerne skal offentliggøres tydeligt på kommunens hjemmeside.

 

Hvis sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

 

Sagsbehandlingsfristen er udtryk for den længste periode der må gå fra kommunens modtagelse af en ansøgning, indtil kommunen træffer og meddeler en afgørelse.

 

Kommunen skal altid – uanset sagsbehandlingsfristerne - behandle ansøgninger på de pågældende sagsområder så hurtigt som muligt.

 

For afgørelser efter Lov om social service gælder sagsbehandlingsfristerne ligeledes for hjemviste klagesager. Det vil sige sager, som Ankestyrelsen har sendt tilbage til fornyet behandling i kommunen.

 

Administrationen foreslår desuden, at der fastsættes sagsbehandlingsfrister for enkelte andre sagsområder. Det drejer sig om anvisning af bolig, lån til betaling af beboerindskud, lån til betaling af ejendomsskat samt rekruttering og generel erhvervsservice, kontakt til virksomhed.

 

Ankestyrelsen kan ikke behandle klager over længden af de offentliggjorte sagsbehandlingsfrister, men kan behandle en klage over manglende overholdelse af de offentliggjorte sagsbehandlingsfrister som led i afgørelsen af en konkret sag. I tilfælde af at kommunalbestyrelsen ikke fastsætter sagsbehandlingsfrister på alle de relevante sociale sagsområder kan Tilsynet, Ankestyrelsen, udtale kritik af dette.

 

Administrationen indstiller til at godkende sagsbehandlingsfristerne, indenfor hvert af de respektive udvalgsområder, der er markeret med blå, rød og grøn farve, i vedlagte bilag ”Sagsbehandlingsfrister”, dog med undtagelse af fristerne for handicap- og psykiatriområdet.

 

Sagsbehandlingsfristerne indenfor handicap- og psykiatriområdet markeret med rødt i samme bilag vedrørende afgørelser efter Servicelovens §§ 85, 96, 97, 100, 104, 107 og 108 har givet anledning til et kritisk høringssvar fra Handicaprådet med henvisning til andre kommuner.

 

Dette høringssvar har givet administrationen anledning til at overveje sagsbehandlingsfristerne indenfor handicap- og psykiatriområdet på ny og der er i vedlagte bilag ”Forklæde til handicaprådets høringssvar” givet følgende reviderede forslag til netop disse frister:

 

Sagsbehandlingsfrister på handicap- og psykiatriområdet

Oprindeligt forslag til frist (indeholdt i bilag 1, omregnet til uger)

Revideret forslag til frist (som indstilles godkendt i stedet)

Socialpædagogisk støtte

Servicelovens § 85

6 uger

6 uger

Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Servicelovens § 96

24 uger

10 uger

Ledsagelse
Servicelovens § 97

6 uger

4 uger

Merudgifter

Servicelovens § 100

12 uger

10 uger

Aktivitets- og samværstilbud

Servicelovens § 104

12 uger

6 uger

Midlertidige botilbud

Servicelovens § 107

12 uger

6 uger

Længerevarende botilbud

Servicelovens § 108

12 uger

6 uger

 

Administrationen indstiller til at dette reviderede forslag til sagsbehandlingsfrister indenfor handicap- og psykiatriområdet for afgørelser efter Servicelovens §§ 85, 96, 97, 100, 104, 107 og 108 godkendes.

 

Administrationen vil fremover holde sagsbehandlingsfristerne ajour og løbende vedligeholdt samt tydeligt placeret på kommunens hjemmeside.

 

Dette med henblik på, at administrationen skal kunne foretage tilpasninger ved lovændringer – fx fjernelse af kommunens egne sagsbehandlingsfrister i det omfang disse måtte blive afløst af lovmæssigt bindende sagsbehandlingsfrister. Samt med henblik på, at administrationen skal fremlægge en ny sag om sagsbehandlingsfrister til politisk behandling, hvis der opstår behov for justering af kommunens egne sagsbehandlingsfrister eller for vedtagelse af helt nye sagsbehandlingsfrister. Administrationen skal herefter ligeledes sikre, at sagsbehandlingsfristerne til enhver tid er tydeligt placeret på kommunens hjemmeside.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommunalbestyrelse godkendte den 19. december 2017, under punkt 11, sagsbehandlingsfrister i ”Sundhed, træning, pleje og bolig Kvalitetsstandarder 2018”.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

De indstillede sagsbehandlingsfrister er i overensstemmelse med den nuværende sagsbehandlingspraksis med undtagelse af handicap- og psykiatriområdet, hvor der i medfør af høringssvar nu sker en forbedring.

Retsgrundlag

Efter Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 3, stk. 1-2 og § 3 a, 1. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 1096 af den 13. september 2017 med senere ændringer skal kommunalbestyrelsen indenfor alle de enkelte sociale sagsområder fastsætte sagsbehandlingsfrister.

 

Efter Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område § 1, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 1249 af den 13. november 2017) betyder alle de enkelte sociale sagsområder alle sagsområderne der er omfattet af følgende lovgivninger og samtidig omhandler behandling af ansøgninger:

1.       Lov om social pension.

2.   Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig

førtidspension m.v.

3.       Lov om individuel boligstøtte (boligstøtteloven).

4.       Lov om sygedagpenge.

5.       Lov om aktiv socialpolitik.

6.       Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

7.       Lov om social service (serviceloven).

8.       Lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling.

9.       Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge

(dagtilbudsloven).

10.     Lov om seniorjob.

11.     Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

12.     Lov om kontantydelse.

13.     Kapitel 2 i Lov om friplejeboliger.

 

Efter Ankestyrelsens principafgørelse 49-16, jf. kendelse nr. 9853 af den 30. august 2016 kan Ankestyrelsen behandle en klage over manglende overholdelse af de offentliggjorte sagsbehandlingsfrister som led i afgørelsen af en konkret sag.

Høring

Hvidovre Handicapråd samt Hvidovre Ældreråd skal høres i denne sag.

Administrationen har derfor foretaget høring af disse råd.

 

Rådenes høringssvar er vedlagt som bilag.

 

Administrationen har fremsat bemærkninger til disse høringssvar. Bemærkningerne er vedlagt som bilag.

Bilag

 1. Sagsbehandlingsfrister (pdf)
 2. Ældrerådets høringssvar til fastsættelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område. (pdf)
 3. Handicaprådets høringssvar til Fastsættelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område (pdf)
 4. Forklæde til handicaprådets høringssvar (pdf)
 5. Forklæde til Ældrerådets høringssvar vedr. sagsbehandlingsfrister (pdf)

7. Eventuelt

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 20-08-2018

Intet.