Referat - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 23. maj 2018

Mødefakta

Dato: Onsdag den 23. maj 2018
Mødetidspunkt: Kl. 15:00
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Charlotte Munch (V)
 • Niels Ulsing (F)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 23-05-2018

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 23-05-2018

Direktøren orienterede om, at der har været en drøftelse med Handicaprådet omkring procedure for høringssvar, og at en misforståelse omkring proceduren blev afklaret.

Arbejdsmarkedschefen orienterede om:

 • Nye flygtningekvoter for 2018 og 2019
 • Ekstraordinært tilskud fra staten på 325.000 kr., da Jobcenter Hvidovre har fået flere flygtninge i arbejde
 • KL’s Jobcamp d. 8-9. november 2018 i Aalborg
 • Beskæftigelsesministerens mål for 2019

3. Økonomirapportering pr. 31. marts 2018 - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutningstema

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 3 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2018 på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, og økonomirapporteringen forelægges udvalget til efterretning.

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet indstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage økonomirapportering pr. 31. marts 2018 til efterretning

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 23-05-2018

Taget til efterretning. Udvalget ønsker en redegørelse over udgifterne for et §107 og §108 tilbud i eksternt og internt regi.

Sagsfremstilling

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 3 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2018.

Vurderingen er foretaget uafhængigt af overførsel af budgetmidler fra år 2017.

På udvalgets område forventes et samlet merforbrug på ca. 7,3 mio. kr., som alene omfatter det voksenspecialiserede område.

Det voksenspecialiserede område har haft en markant stigning i udgifterne de senere år. I løbet af 2017 var der en forventning til budgetåret 2018 om at udgifterne ville overstige de afsatte midler med 25 mio. kr. Derfor vedtog Kommunalbestyrelsen at tilføre 15 mio. kr. til områdets budget i året 2018. Center for Handicap og Psykiatri har dermed til opgave at fremlægge forslag til effektiviseringer for de resterende 10 mio. kr. i budgetåret.

På udvalgets møde den 28. februar 2018 blev forelagt i alt tre sager om indsatser målrettet nedbringelse af merforbrug på det voksenspecialiserede område.

Den seneste budgetopfølgning på området viser et forventet merforbrug på 7,3 mio. kr., hvilket således er ca. 2,6 mio. kr. mindre end de forventede 10 mio. kr.

Center for Handicap og Psykiatri har foruden de besluttede tiltag fortsat skærpet fokus på budgetoverholdelse.

Direktøren har et markant fokus på overholdelse af de givne økonomiske rammer på hele udvalgets område.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse § 42 Stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

Politiske beslutninger og aftaler

I henhold til kommunens ”Regulativ for økonomistyring” (KB 14/12-2010 pkt. 8)udarbejder administrationen økonomirapportering til fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Økonomiske konsekvenser

På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på udvalgets område på 7,3 mio. kr.


4. Ankestatistik på social- og beskæftigelsesområdet 2017

Beslutningstema

Center for Beskæftigelse, Center for Borgerservice og Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet sagsfremstillingen.

Ankestyrelsen offentliggør årligt en oversigt over de afgørelser, som den i løbet af 2017 har truffet indenfor social- og beskæftigelsesområdet for Hvidovre Kommune og landet som helhed.

Ankestatistikken kan tjene til at illustrere, hvorvidt Hvidovre Kommunes sagsbehandling er i overensstemmelse med de love, der gælder for Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om antallet og udfaldet af de klager over Hvidovre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet, som Ankestyrelsen har modtaget og behandlet i løbet af 2017. Udvalget orienteres med det formål at få indblik i, hvorvidt administrationen af områderne er lovmedholdelig.

Sagen har været sendt til høring i Handicaprådet. Notatet om rådets høringssvar vil forelægge til udvalgets møde.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage orienteringen vedrørende Ankestyrelsens statistik for behandlingen af Hvidovre Kommunes klagesager på social- og beskæftigelsesområdet i 2017 til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 23-05-2018

Taget til efterretning. Handicaprådets høringssvar og administrationens svar herpå indgik i sagen behandling. Den fremtidige præsentation blev drøftet.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen offentliggjorde i februar 2018 en opgørelse over deres behandling af klagesager vedrørende Hvidovre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet - se vedlagte bilag ”Ankestatistik 2017 Hvidovre Kommune”.

De af ankestyrelsen behandlede klagesager kommer fra tre centre, som har truffet afgørelserne efter flere forskellige lovgrundlag. Nedenfor følger en redegørelse fra hvert center, som gennemgår tallene fra opgørelsen over Ankestyrelsens behandling af klager indenfor de respektive centres sektorområder.

Hvordan læses Ankestyrelsens opgørelse

De afgjorte klagesager opdeles i fire kategorier: Afvisning, hjemvisning, ændring og stadfæstelse. Forholdet mellem behandlede klagesager og dem som er omgjort udtrykkes i ”omgørelsesprocenten”.

Afvisning: Ankestyrelsen behandler ikke sagen, hvilket fx kan dække over tilfælde, hvor der er klaget for sent eller Ankestyrelsen ikke er den rigtige at klage til. Det kan også skyldes, at klageren beslutter sig for at opgive klagen, eller klagen af anden grund bortfalder.

Hjemvist: Sagen bliver sendt tilbage til kommunen, der skal genbehandle sagen og træffe en afgørelse igen. Sagen kan hjemvises, hvis Ankestyrelsen mener, at der er tale om alvorlige sagsbehandlingsfejl eller hvis Ankestyrelsen mener, at der er behov for nye oplysninger. En sag kan desuden delvis hjemvises, hvis et af flere klagepunkter hjemvises. Den samlede sag kommer i sådan et tilfælde, til at fremgå som hjemvist i statistikken og de stadfæstede punkter i afgørelsen vil således ikke kunne aflæses direkte.

Ændring: Ankestyrelsen er uenig i kommunens afgørelse og ændrer den som følge heraf.

Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

Omgørelsesprocenten: Er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i andelen af alle klager, eksklusiv de afviste/bortfaldne klagesager. For mange kommuner kan der være ret få klagesager inden for de enkelte lovområder, hvorfor omgørelsesprocenten kan bygge på få behandlede klagesager.

Center for Beskæftigelse

Af Ankestyrelsens opgørelse over klagesager fra Center for Beskæftigelse - herunder Jobcenter Hvidovre - fremgår det, at Ankestyrelsen i 2017 har behandlet 57 sager på beskæftigelsesområdet. Af disse er:

·2 klagesager blevet omgjort,

·44 klagesager er blevet stadfæstet

·3 klagesager er blevet hjemvist

·8 sager er blevet afvist,

hvilket svarer til en omgørelsesprocent på 10 pct. Ser man derimod kun på antallet af ændrede klagesager, vurderet i henhold til den samlede mængde af klagesager, er den egentlige reguleringsprocent på 3,5 pct.

Klagesagerne i Ankestyrelsen fordeler sig over flere lovområder, som hører under forskellige afdelinger i jobcentret. Ankestyrelsen har således både behandlet klagesager vedrørende Hvidovres kommunale beskæftigelsesindsats – jf. lov om aktiv beskæftigelsespolitik -, samt klagesager omhandlende sygedagpenge og førtidspension. Nedenstående inddeling viser, hvordan Ankestyrelsens afgørelser har fordelt sig i relation til jobcentrets forskellige sagsområder.

Loven om aktiv beskæftigelsespolitik: Formålet med loven er at fremme et velfungerende arbejdsmarked ved at bistå ledige med at finde arbejde, servicere virksomheder i forhold til rekruttering og fastholde personer med nedsat arbejdsevne i beskæftigelse.

Af opgørelsen fremgår det, at der i 2017 har været behandlet 13 klagesager, hvoraf de 10 sager er blevet stadfæstet. Én sag er blevet afvist, én sag er blevet hjemsendt og en enkelt sag er blevet ændret.

Loven om social pension og loven om højeste, mellemste mv. førtidspension: Formålet med loven set i relation til beskæftigelsesområdet er at sikre, at personer uden arbejdsevne - og uden mulighed for at udvikle den – tilkendes førtidspension.

Af statistikken fremgår det, at der indenfor Pensionslovens område har været behandlet 15 klagesager i 2017, hvoraf de 11 er blevet stadfæstet. Én sag er blevet omgjort, og en enkelt sag er blevet hjemvist til yderligere behandling.

Sygedagpenge: Formålet med loven er at sikre, at sygemeldte med eller uden arbejde hurtigst muligt vender tilbage til arbejdsmarkedet. Dagpenge efter sygedagpengeloven ydes på grund af sygdom - herunder tilskadekomst - eller ved barsel og adoption.

Af statistikken fremgår det, at der indenfor sygedagpengeområdet har været behandlet 29 klagesager i 2017, hvoraf de 23 er blevet stadfæstet. 5 klagesager er blevet afvist, og en enkelt er blevet hjemvist.

Jobcentrets omgørelsesprocenter ligger generelt under landsgennemsnittet, hvilket indikerer, at lovgivningen forvaltes i overensstemmelse med dens forskrifter. Statistikken viser således, at beskæftigelsesområdet overordnet udøver en korrekt fortolkning af den lovgivning, som gælder for Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område. 

Center for Borgerservice

Lov om aktiv socialpolitik: Formålet med loven er at sikre et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, som ikke på anden vis kan skaffe de nødvendige midler til at forsørge sig selv og sin familie.

Af statistikken fremgår det, at der inden for Ydelsescentrets område har været behandlet 36 klagesager i 2017, hvoraf de 23 er blevet stadfæstet. Af de resterende sager er 3 blevet omgjort, 5 hjemsendt og 5 afvist.

Center for Handicap og Psykiatri

Klagesager fra Center for Handicap og Psykiatri påklaget til Ankestyrelsen fordeler sig på:

 • Servicelovens § 85 (Socialpædagogisk støtte) med 4 klagesager
 • § 96 (Borgerstyret personlig assistance) med 4 klagesager
 • § 97 (Ledsagelse) med 6 klagesager
 • § 100 (Merudgifter) med 27 klagesager
 • § 101-102 (Behandling) med 2 klagesager
 • § 103-106 (Beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud) med 5 klagesager
 • § 107-110 (Botilbud) med 11 klagesager.

Der er sket en positiv udvikling i klager over afgørelser fra Center for Handicap og Psykiatri, som Ankestyrelsen har behandlet. I 2017 er over halvdelen af klagesagerne blevet stadfæstet, hvilket viser, at afgørelserne truffet i Center for Handicap og Psykiatri har været korrekte.

I alt har der i 2017 været 59 klagesager i Ankestyrelsen. Heraf blev 53 % stadfæstet og 39 % hjemvist, mens resten fordeler sig på ændret og afvist.

Den positive udvikling kan ses, når man måler afgørelserne fra 2017 op i mod afgørelserne som Ankestyrelsen har behandlet i 2016. I 2016 var der i alt 38 klagesager i Ankestyrelsen. Heraf blev 32 % stadfæstet og 50 % hjemvist, mens resten fordeler sig på ændret og afvist. Selvom antallet af klagesager til Ankestyrelsen i 2017 er større end 2016, er hjemvisningerne faldet og stadfæstelserne næsten steget til det dobbelte, hvilket viser, at afgørelserne Center for Handicap og Psykiatri træffer, i større grad er korrekte og uden bemærkninger fra Ankestyrelsen.

For en uddybning af tallene fordelt på paragraffer, se vedlagte bilag ”Center for Handicap og Psykiatris andel af sager i Ankestyrelsen” og ”Udviklingen i afgørelser og omgørelsesprocenten (Handicap og Psykiatri)”.

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, nr. 188 af 8. marts 2018, kap. 10 og 11.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Bilag

 1. Ankestatistik 2017 - Hvidovre Kommune. (pdf)
 2. Center for Handicap og Psykiatri's andel af klagesager i Ankestyrelsen (pdf)
 3. Udvikling i afgørelser og omgørelsesprocenten (pdf)
 4. Handicaprådets høringssvar til Ankestatistik på social- og beskæftigelsesområdet 2017 (pdf)
 5. Forklæde til Handicaprådets høringssvar om Ankestatistik (pdf)

5. Evaluering af God træning mod slidgigt

Beslutningstema

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet sagsfremstillingen.

Hvidovre Kommune har i en toårig forsøgsperiode fra maj 2016 til december 2017 tilbudt borgere med slidgigt i hofte eller knæ God træning mod slidgigt.

Ældre- og Sundhedsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om resultater fra evalueringen, der er gennemført af Statens Institut for Folkesundhed.

Sagen har været sendt i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Notat om rådenes høringssvar vil foreligge til udvalgenes møder.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget og til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage orientering om evaluering af God træning mod slidgigt til efterretning

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 23-05-2018

Taget til efterretning.

Høringssvarene fra Ældrerådet og Handicaprådet indgik ved sagens behandling. De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til bemærkninger fra administrationen, og der forelå derfor ikke notat om høringssvarene til mødet.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 23-05-2018

Taget til efterretning. Ældrerådets høringssvar og Handicaprådets høringssvar indgik i behandlingen. Udvalget anbefalede, at der orienteres om, at gigtskolens tilbud fra projektet bliver en integreret del af kommunens eksisterende sundhedstilbud.

Sagsfremstilling

Gigtskole i Hvidovre Kommune

Hvidovre Kommune har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Gigtforeningen i 2013 – 2014 gennemført projekt SLID, en gigtskole, med positive resultater.

Kommunalbestyrelsen besluttede på den baggrund med vedtagelse af budgettet i oktober 2015 at implementere Gigtskolen for en toårig periode.

Social- og Sundhedsudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på møder i januar 2016 en plan for gigtskolen for en toårig forsøgsperiode. Titlen på gigtskolen blev i den forbindelse ændret til God træning mod slidgigt.

Fakta om slidgigt og gigtskoler

Slidgigt, eller artrose, er en degenerativ ledsygdom, hvor brusk og væv omkring leddene langsomt ødelægges. Mange borger lider af slidgigt. Nogle lever fint med sygdommen og føler sig ikke syge. Andre har smerter, og sygdommen påvirker deres funktionsevne, bevægelighed og livskvalitet.

Det er velkendt, at der er betydelige kommunale omkostninger forbundet med slidgigt.

Studier viser, at symptomer kan lindres, samt at forværring af sygdommen kan udskydes ved hjælp af en basisbehandling, der er tilrettelagt ud fra principper fra GLA:D, Godt Liv med Artrose i Danmark.

GLA:D blev startet, da mange behandlingsforløb ikke levede op til de kliniske retningslinjer, der anbefaler, at behandling for slidgigt i hofte og knæ starter med uddannelse, træning og vægttab. Kirurgi skal kun overvejes, når ikke-operativ behandling ikke giver tilfredsstillende resultater.

Det fremgår af hjemmesiden www.glaid.dk, at metoden anvendes overalt i landet. Der er 427 private og offentlige GLA:D-enheder i Danmark, der tilbyder GLA:D-træning.

Slutevaluering

Statens Institut for Folkesundhed har gennemført en slutevaluering af God træning mod slidgigt, der har været et tilbud til borgere i Hvidovre Kommune med slidgigt i hofte eller knæ fra maj 2016 til december 2017.

God træning mod slidgigt har bestået af tre dele:

 1. Uddannelse af fysioterapeuter
 2. Uddannelse og træning af borgere
 3. Registrering af data i det nationale GLA:D-register

Indholdet i tilbuddet for den enkelte borger er en indledende undersøgelse og fysiske test. Herefter holdbaseret undervisning og træning over seks uger, to gange ugentligt.

Evalueringen fokuserer på rekruttering, kvalitet i tilbuddet, fastholdelse af træning samt tilknytning til arbejdsmarkedet. I det følgende beskrives nogle af hovedresultaterne fra evalueringen:

 • Rekruttering. 299 borgere er henvist til, eller har selv henvendt sig, størstedelen har været selvhenvendere. Heraf er 235 startet på 21 hold.

En delevaluering belyste udfordringen forbundet med rekruttering til tilbuddet fra Arbejdsmarkedsafdelingen. Udfordringen skyldes bl.a., at tilbuddet ses som et sundhedsrettet tilbud og ikke et beskæftigelsesrettet tilbud. Trods kendskab til udfordringen er det ikke lykkedes at øge rekrutteringen.

 • Kvalitet i tilbuddet. Overordnet har deltagerne oplevet forbedringer på en række parametre på før- og eftermålinger. Det gælder i forhold til funktionsniveau, ledsmerter og smertestillende medicin. Den gennemsnitlige ledrelaterede livskvalitet og egen vurdering af helbred er også steget.

Andelen, der har smerter dagligt eller næsten dagligt, er faldet fra 75% til 59% ved tre måneders opfølgning. Ligeledes er andelen med stærk eller moderat smerte faldet. Andelen, der tager smertestillende medicin, er faldet fra 58% til 48%. Endelig er andelen, der oplyser, at de har gangproblemer som følge af knæ- eller hoftebesvær, faldet fra 67% til 49%.

 • Fastholdelse. Hovedparten af deltagerne synes godt eller meget godt om forløbet. 88% ved tre måneders opfølgning og 83% ved 12 måneders opfølgning.

Efter 3 måneder anvender næsten halvdelen principper fra forløbet minimum én gang om dagen. Efter 12 måneder næsten en tredjedel.

 • Tilknytning til arbejdsmarkedet. 43 % er i arbejde ved start på gigtskolen. Der er ingen forskel i andelen, der er i arbejde ved opfølgningerne. Og der er ikke påvist et sikkert fald i sygefravær ved 12 måneders opfølgning.

Af de 235 borgere, der deltog i tilbuddet, er der baseline-oplysninger på 214, mens der er oplysninger på 169 ved tre måneders opfølgning og 87 ved 12 måneders opfølgning.

Det bemærkes i rapporten, at resultaterne udelukkende er baseret på før- og eftermålinger. Det kan ikke vurderes, om eventuelle ændringer er en effekt af deltagelse i God træning mod slidgigt, eller om deltagerne ville have oplevet de samme ændringer uanset deltagelse.

Efter afslutning på gigtskolen

Genoptræningen har haft individuelle samtaler med alle borger i projektet efter endt forløb på gigtskolen. Borgerne fik udleveret en træningselastik, og de blev vejledt i øvelser, som var tilrettet den enkeltes niveau. De fik endvidere udleveret ”Motionsguiden”, der indeholder et overblik over motionstilbud i kommunen. Genoptræningen har supplerende informeret om hhv. kommunes tilbud om Livsstilshold og Diabeteshold, hvis det var relevant.

Borgerne blev samtidig opfordret til at forsætte deres træning i Hvidovre Motionscenter, som de kender fra deres træning i projektet. Personalet i Hvidovre Motionscenter har informeret nærmere om muligheden.

Efter forsøgsperioden er nye borgere blevet henvist til at finde tilbud på glaid.dk. Hvis de har en genoptræningsplan modtager de træning i Genoptræningen i Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Jf. Sundhedsloven § 119 skal Kommunalbestyrelsen etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 6. oktober 2015 med vedtagelse af budget 2016 at afsætte midler til at etablere en gigtskole i årene 2016 og 2017 som forsøg.

Social- og Sundhedsudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på møder i januar 2016 en plan for gigtskolen, God træning mod slidgigt, for en toårig forsøgsperiode.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med budget 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte 380.000 kr. i 2016 og 720.000 kr. i 2017 til etablering af gigtskole. Der er ikke afsat midler til fortsættelse af tilbuddet.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Symptomer fra slidgigt kan lindres, og sygdommen kan udskydes ved en velafprøvet basisbehandling, der består af træning, undervisning om trænings gavnlige effekter samt håndtering af smerter i hverdagen.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Bilag

 1. Rapport. God træning mod slidgigt. Slutevaluering 2018. (pdf)
 2. Ældrerådets høringssvar til Evaluering af God træning mod slidgigt (pdf)
 3. Handicaprådets høringssvar til evaluering af god træning mod slidgigt (pdf)

6. Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Ældreråd og Hvidovre Kommune

Beslutningstema

Hvidovre Ældreråd og Hvidovre Kommune har indgået en samarbejdsaftale, der sætter rammen for samarbejdet parterne imellem. Ældrerådets vedtægter er ligeledes en del af denne aftale. I forbindelse med nyvalgt Ældreråds tiltræden 1. februar 2018 skal aftalen genforhandles for de næste fire år.

Der fremlægges korrekturmæssige justeringer i forlængelse af centerstrukturen 1. maj 2017 samt Ældrerådets forslag til justeringer i aftalen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende Vedtægter og Samarbejdsaftale førend den er gyldig.

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet sagsfremstillingen.

Sagen er bygget op på baggrund af dialogmøder med Ældrerådet d. 21. februar 2018 og d. 24. april 2018 og har været sendt i høring hos Ældrerådet

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, de korrekturmæssige justeringer som følge af organisationsændringen til centerstruktur 1. maj 2017.

 2. at træffe beslutning om hvorvidt diætudløsende aktiviteter fremover også omfatter Ældrerådsmedlemmers deltagelse i relevante konferencer. Den samlede diætudgift stiger med 14.700 kr. fra 70.560 kr. til i alt 85.260 kr.

 3. at træffe beslutning om møderækken mellem Ældreråd og Ældre- og Sundhedsudvalg fra 2019 skal udvides fra 3 til 4 årlige møder. Udvidelsen vil medføre en forøgelse af den årlige diætudgift med yderlig 2.940 kr.

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Bygge og Planudvalget, Teknik og Miljøudvalget og Kultur og Fritidsudvalget, at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget træffer beslutning om hvorvidt personkredsen ved de 3 årlige dialogmøder skal omfatte udvalgsformanden fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

 2. at Bygge og Planudvalget træffer beslutning om hvorvidt personkredsen ved de 3 årlige dialogmøder skal omfatte udvalgsformanden fra Bygge og Planudvalget.

 3. at Teknik og Miljøudvalget træffer beslutning om hvorvidt personkredsen ved de 3 årlige dialogmøder skal omfatte udvalgsformanden fra Teknik og Miljøudvalget.

 4. at Kultur og Fritidsudvalget træffer beslutning om hvorvidt personkredsen ved de 3 årlige dialogmøder skal omfatte udvalgsformanden fra Kultur og Fritidsudvalget.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 23-05-2018

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Udvalget anbefaler godkendt, at diætudløsende aktiviteter fremover også omfatter Ældrerådsmedlemmers deltagelse i relevante konferencer - herunder at den samlede diætudgift stiger med 14.700 kr. fra 70.560 kr. til i alt 85.260 kr.

Ad 3. Udvalget anbefaler godkendt, at møderækken mellem Ældreråd og Ældre- og Sundhedsudvalg fra 2019 udvides fra 3 til 4 årlige møder - herunder at udvidelsen vil medføre en forøgelse af den årlige diætudgift med yderligere 2.940 kr.

Høringssvaret fra Ældrerådet indgik ved sagens behandling. Det indkomne høringssvar har ikke givet anledning til bemærkninger fra administrationen, og der forelå derfor ikke notat om høringssvaret til mødet.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 23-05-2018

Ad 4. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Ældrerådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Hvidovre Ældreråd. Aftalen regulerer samarbejdet mellem Ældrerådet og kommunen, og fastligger de overordnende rammer for afholdelse af ældrerådsvalg hvert fjerde år. Derudover indeholder aftalen også ældrerådets vedtægter.

Konstitueringsmøde i Ældrerådet

Det nyvalgte Ældrerådet konstituerede sig d. 29. januar 2018 og trådte i funktion 1.februar 2018. På konstitueringsmødet blev formandskab og kasserer udpeget. De er følgende:

 • Formand:        Birthe Mingon
 • Næstformand:  Grete Hagedorn
 • Kasserer:        Christian Thode

Funktionsperioden for Ældrerådet er 1.februar 2018 til 31. december 2021.

Ændringer i samarbejdsaftalen

Korrektur og præciseringsændringer:

Sidste aftale blev godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 27.september 2016, hvor afholdelse af ældrerådsvalg samtidig med regions- og kommunalvalg blev vedtaget.

I den udgave der foreligger til godkendelse nu, er der foretaget præciserings – og korrekturmæssige rettelser i forlængelse af Hvidovre Kommunes organisatoriske overgang til centerstruktur 1.maj 2017.

Der er foretaget præcisering og korrekturmæssige justeringer følgende steder i samarbejdsaftalen;
§4, stk. 4, §5 stk. 3, §6, stk. 5 og §7, stk. 1.

Ældrerådets ønsker til justering i samarbejdsaftalen

Center for Sundhed og Ældre har ligeledes været i dialog med Hvidovre Ældreråd i forhold til samarbejdsaftalen for de kommende fire år. Ældrerådet har fremført følgende ønsker til justering i samarbejdsaftale:

 • Udvidelse af diætudløsende aktiviteter ( §5, stk. 3).

 • Udvidelse af personkreds på de 3 årlige dialogmøder med udvalgsformænd  fra andre udvalg end Ældre- og Sundhedsudvalget ( § 4, stk. 4).

Udvidelse af diætudløsende aktiviteter

Diæter til ordinære ældrerådsmøder:

Der udbetales diæter til rådsmedlemmerne i forbindelse med de ordinære ældrerådsmøder og ekstraordinære ældrerådsmøder.

Ældrerådet afholder 10 ordinære møder, og i ca. 3 til 5 ekstraordinære møder. Denne mødeaktivitet er fastlagt i Ældrerådets forretningsorden.

Diæter til møder fastlagt i samarbejdsaftalen:

Derudover udbetales diæter til møder fastlagt i samarbejdsaftalen mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd: Der er fastlagt følgende møder:

 • 4 årlige kontaktgruppe møder mellem Center for Sundhed og Ældre og Ældreråd
 • 3 årlige møder mellem Ældre- og Sundhedsudvalg og Ældreråd
 • 3 årlige møder mellem Ældreråd/Handicapråd og udvalgsformænd fra Teknik og miljø samt Kultur og Fritidsudvalget, samt relevante medarbejdere fra centrene Plan og Miljø og Trafik og Ejendomme.

Ældrerådet har på dialogmøde d. 24. april 2018 givet udtryk for ønske om at udvide møderækken med Ældre- og Sundhedsudvalget fra 3 til 4 årlige møder.

Diæter til andre møder, konferencer mv.:

Der udbetales ikke diæter til konferencer og lign. som rådet deltager i. Udgifter i dén forbindelse skal pt. dækkes fra det afsatte årlige driftstilskud, som ældrerådet modtager til egen disponering (se evt. bilag B).

Ældrerådet har på dialogmøde om samarbejdsaftalen d. 21. februar 2018 og 24. april 2018 givet udtryk for, at deltagelse i relevante konferencer og seminarer indenfor ældre og sundhedsområdet er en del af medlemmernes løbende kompetenceudvikling, for at kunne varetage rollen som opdateret sparrings og høringspartner på ældreområdet.

Samlet diætudgift ved Ældrerådets forslag til ny samarbejdsaftale

Center for Sundhed og Ældre vurderer, at der vil være tale om konferencedeltagelse i størrelsen af 4-5 konferencer årligt, hvilket vil medføre en samlet udvidelse af diætudgifterne fra 70.560 kr. til 85.260 kr. ved samtlige 7 ældrerådsmedlemmers deltagelse i fem årlige konferencer.

Såfremt møderækken med Ældre- og Sundhedsudvalget udvides fra 3 til 4 årlige møder øges diætudgiften med yderligere 2.940 kr., så den samlede diætudgift bliver 88.200 kr. (se bilag B for oversigt over nuværende årlige diætudgift og estimat over udvidelse).

Udvidelse af personkredsen på dialogmøder

I forlængelse af den organisatoriske ændring til centerstruktur pr. 1. maj 2017 har Ældrerådet påpeget, at området voksenrådgivningen (der har pensionsområdet) eksempelvis ikke længere er repræsenteret på dialogmøderne.

Ældrerådet foreslår i forlængelse af overgang til centerstrukturen derfor en udvidelse af personkredsen på dialogmøderne mellem Ældreråd/Handicapråd, udvalgsformænd og andre fagcentre end Center for Sundhed og Ældre.

Ældrerådet ønsker at personkredsen på de 3 årlige dialogmøder udvides til at omfatte følgende:

Formand for:

Teknik og Miljøudvalget (deltager i nuværende møderække)
Kultur og Fritidsudvalget (deltager i nuværende møderække)

Bygge og Planudvalget (deltager ikke i nuværende møderække)

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (deltager ikke i nuværende møderække)

På møderne deltager også relevante medarbejdere fra centrene Plan og Miljø, Kultur og Fritid, Psykiatri og Handicap, og Trafik og Ejendomme efter behov.

I bilag A kan samarbejdsaftalen læses med forslag til de korrekturmæssige justeringer og præciseringer, samt med forslag til formulering, såfremt Ældrerådets ønsker om justeringer godkendes politisk.

Retsgrundlag

Ældrerådet er lovpligtigt jævnfør Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale område § 30-32.

I samme lov § 33 anføres det, at kommunen skal udarbejde vedtægter i samarbejde med Ældrerådet. Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte sidste samarbejdsaftale mellem Ældrerådet og Hvidovre Kommune d. 26. september 2017.

Økonomiske konsekvenser

Årligt driftstilskud:

Der afsættes et årligt driftsbeløb til Ældrerådet. I 2018 er der afsat 166.638 kr. Ældrerådet administrerer selv beløbet, og aflægger årligt regnskab over anvendelse af midlerne. Driftsbeløbet reguleres årligt med den almindelige prisfremskrivning.

Udvidelse af diætudløsende aktiviteter:

Samlet diætudgift for ældrerådets syv medlemmer ved godkendelse af ovenstående stiger med 17.640 kr. fra 70.560 kr. til i alt 88.200 kr. Stigningen finansieres indenfor eksisterende ramme.

Diætudløsende aktiviteter:

Ved udvidelse af diætudløsende aktiviteter vil der ske en forhøjelse af den årlige diætudgift fra 70.560 kr. til 85.260 kr. ved samtlige ældrerådsmedlemmers deltagelse på 5 årlige konferencer.

Udvidelse af møderække med Ældre- og Sundhedsudvalg:
Såfremt Ældrerådets ønske om udvidelse af møderække med Ældre- og Sundhedsudvalget fra 3 til 4 årlige møder vil det øge den årlige diæt udgift med yderligere 7x420 kr. i alt 2.940 kr.

Bilag

 1. Bilag A: Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Ældreråd og Hvidovre Kommune_udkast med ændringer for perioden 2018-2021 (pdf)
 2. Bilag B. Udgiftsniveau ved diætudløsende aktiviteter_Ældrerådet (pdf)
 3. Ældrerådets høringssvar til Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Ældreråd og Hvidovre kommune (pdf)

7. Dialogmøde - Beskæftigelsesplan 2019

Beslutningstema

Hvidovre kommune skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, som angiver den politiske retning for jobcentrets beskæftigelsesindsats.

Som en del af processen for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2019 skal der på udvalgsmødet indgås en dialog om de udvalgte pejlemærker for næste års beskæftigelsesindsats.

Udvalget skal på mødet formulere de beskæftigelsespolitiske målsætninger og fokusområder inden for de enkelte pejlemærker i Beskæftigelsesplan 2019.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at drøfte pejlemærkerne for Beskæftigelsesplan 2019.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 23-05-2018

Drøftet.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 25. april 2018 blev Social- og Arbejdsmarkedsudvalget introduceret for en række baggrundsinformationer vedrørende de pejlemærker, som det på mødet den 21. marts udpegede til Beskæftigelsesplan 2019.

Pejlemærkerne er:

1)Unge

2)Integration

3)Brancheskift, ”Det gode match” og Opkvalificering

4)Langtidsforsørgede

5)Virksomhedsservice

På mødet i marts fik medlemmerne af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget udleveret en ”Beskæftigelsesindsatsen palet” til inspiration forud for dialogen om pejlemærkerne i Beskæftigelsesplan 2019.

På dette møde skal Social- og Arbejdsmarkedsudvalget komme med input til temaer og overordnede målsætninger indenfor de fem pejlemærker, som i 2019 skal udgøre Hvidovre Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., nr. 1482 af 23. december 2014, § 4.

Politiske beslutninger og aftaler

Social - og Arbejdsmarkedsudvalget udpegede på udvalgsmødet den 21. marts 2018 de fem pejlemærker, der skal indgå i Beskæftigelsesplan 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


8. Eventuelt

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 23-05-2018

Niels Ulsing (F) spurgte til en borgerhenvendelse.