Referat - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28. februar 2018

Mødefakta

Dato: Onsdag den 28. februar 2018
Mødetidspunkt: Kl. 19:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Charlotte Munch (V)
 • Niels Ulsing (F)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-02-2018

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutningstema

 • Punkt på udvalgsmødet i marts om præsentation af fagområderne
 • Orientering om svar på spørgsmål stillet i Kommunalbestyrelsens spørgetid d. 30. januar 2018 til Eva-Pernille Naserian Stæhr Poulsen
 • Orientering om KL’s jobCamp 2018

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-02-2018

Udvalgsformanden orienterede om:

 • Svar på spørgsmål stillet i Kommunalbestyrelsens spørgetid d. 30. januar 2018 til Eva-Pernille Naserian Stæhr Poulsen
 • Punkt på udvalgsmødet i marts om præsentation af fagområderne.

Arbejdsmarkedschefen orienterede om KL’s jobCamp i Aalborg 8. - 9. november 2018.


3. Styrket myndighed

Beslutningstema

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet sagsfremstillingen.

Beskrivelsen af Styrket myndighed forelægges Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til orientering.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 1.  at tage iværksættelsen af ”Styrket myndighed” til efterretning
 2. at Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-02-2018

Ad 1. Taget til efterretning. Udvalget gjorde opmærksom på, at administrationen fremadrettet skal være opmærksom på sprogbruget i sagsfremstilling med udgangspunkt i Handicaprådets høringssvar.

Ad 2. Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog i december 2014 en Handleplan på det specialiserede voksenområde med henblik på at reducere det stigende forbrug på området. På trods af dette tiltag ses fortsat en markant stigning i udgifterne, og i 2017 havde Center for Handicap og Psykiatri et merforbrug på ca. 25 mio. kr.

Som følge af det høje merforbrug har Center for Handicap og Psykiatri iværksat en række indsatser, som forventes at kunne nedbringe de samlede omkostninger på den tildelte støtte. En af disse indsatser er ”Styrket myndighed”, som tager udgangspunkt i KL’s katalog over budgetforslag ”Kommunale veje til effektivisering” fra 2017.

Styrket myndighed handler helt overordnet om at styrke og løfte myndighedsområdet på det specialiserede voksenområde. Det drejer sig om at iværksætte omkostningseffektiv støtte, målstyre og sikre progression i igangværende forløb.

Nogle af tiltagene er allerede iværksat i 2017, mens andre vil blive iværksat i 2018. De konkrete tiltag er følgende:

1)Din Vej

Din Vej er et projekt, som handler om tidlig forebyggende, effektiv og borgerorienteret sagsbehandling i Voksenrådgivningen. Center for Handicap og Psykiatri modtog i december 2016 midler fra kommunens SMART-pulje til etablering af dette projekt. Centret har efterfølgende udviklet og iværksat indholdet i løbet af 2017. Projektet tager udgangspunkt i fire overordnede indsatser, herunder:

-Mere tid til kvalitet i sagsbehandlingen:

Opnormering: For at kunne arbejde forebyggende er Voksenrådgivningen blevet opnormeret med to rådgiverstillinger. Sagsantallet pr. rådgiver bliver derfor væsentlig mindre. Dette medfører mulighed for at foretage tæt opfølgning i sagerne. Der er som følge heraf fastsat nye opfølgningsfrekvenser, der vil medføre hyppigere opfølgninger, særligt i sager med udviklingspotentiale.

Styrket dialog med borgerne: For at øge tilliden og borgertilfredsheden samt mindske omfanget af klager, skal rådgiverne i Voksenrådgivningen styrke dialogen med borgerne. Dette skal ske gennem et øget antal møder, telefonsamtaler, mails, sms’er og breve i alle faser i sagsbehandlingen. Det kan f.eks. dreje sig om at ringe og orientere borgeren om, hvornår vedkommende kan forvente at modtage en afgørelse. Det kan også dreje sig om at ringe og orientere borgeren om, at afgørelsen nu er truffet og vil blive fremsendt.

Indsatstrappe: Der er udarbejdet en indsatstrappe i Voksenrådgivningen, der består af de forskellige indsatstrin fra de tidligere indsatser i lokalmiljøet til de mere indgribende foranstaltninger i kommunalt regi. Borgerne vil befinde sig forskellige steder på indsatstrappen, når indsatsen iværksættes, men den overordnede tankegang er, at indsatsen skal bevæge sig ned ad trappen, således at omfanget løbende bliver mindre indgribende.

Tværfagligt samarbejde: For at sikre helhedsorientering og høj faglig kvalitet øges det tværfaglige samarbejde. Dette gælder både samarbejdet med centrets interne tilbud, samarbejdet med andre centre i kommunen og samarbejdet med eksterne leverandører. Der vil i denne forbindelse være særligt fokus på det tværfaglige samarbejde med Center for Børn og Familier vedrørende overgangen fra barn til voksen.

-Etablering af modtagelse

Voksenrådgivningen har etableret en Modtagelse, som er et tværfagligt team, bestående af administrative medarbejdere og socialrådgivere. Modtagelsen er borgernes indgang, hvor de kan få råd og vejledning om muligheden for støtte samt få vejledning om økonomi, bolig og akutte sociale problemstillinger.

-Ansættelse af medarbejder til ledelsesinformation

For at opnå større viden om de bevægelser og den udvikling, der løbende sker på det voksenspecialiserede område, og derved opnå effektiv, faglig og økonomisk styring af området, er der midlertidigt ansat en konsulent til at arbejde med ledelsesinformation.

-Kompetenceudvikling af rådgiverne

Der har været arbejdet med og vil fortsat blive arbejdet med kompetenceudvikling af rådgiverne i Voksenrådgivningen, for at geare dem bedst muligt til at skabe de ønskede forandringer. Kompetenceudviklingen sker på en lang række punkter. Ét fokuspunkt er at sikre høj kvalitet og faglighed i de hyppige opfølgninger i sagerne. Et andet fokuspunkt er at sikre det rette match mellem borger og indsats, bl.a. i botilbud, både hvad angår kvalitet, faglighed og økonomi. For at opnå denne viden er der udviklet et ’Knowledge board’, som er en visuel oversigt over de botilbud, Voksenrådgivningen anvender til de fem største borgergrupper på midlertidige botilbud efter servicelovens § 107.

2)Nyt IT-system

I 2018 vil der blive indført et nyt fagsystem, Cura social (ESJ). Det forventes at systemet vil bidrage til større faglig kvalitet og driftssikkerhed. Derudover vil det bidrage til bedre ledelsesinformation, idet det forventes, at det bliver lettere at trække relevante informationer ud af systemet. Der er tale om et tværgående system, som bl.a. også erstatter Bostedsystemet, hvilket medfører, at alle medarbejdere på tværs af myndighed og udførere fremadrettet vil anvende samme system. Dette vil styrke samarbejdet omkring borgernes mål.

3)Ændret procedure for visitationsmøderne

Proceduren for visitationsmøderne i Voksenrådgivningen vil blive ændret i 2018. Alle rådgivere vil fremadrettet skulle udfylde et indstillingsskema, inden sagen udsendes til visitationsudvalget. I dette skema besvares en række spørgsmål om baggrund, formål, mål og varighed af den ønskede foranstaltning. Formålet med skemaet er at støtte rådgiverne i at holde fokus på sammenhængen mellem borgernes behov, mål, muligheder for progression – og de konkrete indsatser, deres varighed og pris. Herefter kan visitationsudvalget på et oplyst grundlag bevillige de mindst muligt indgribende foranstaltninger.

Der vil samtidig blive sat fokus på at bevillige tidsbegrænsede forløb, f.eks. når der bevilliges ekstern socialpædagogisk støtte, fordi tidsbegrænsning er et godt incitament til at fastholde fokus på indsatsmål, progression og hurtigst mulig nedbringelse eller afslutning af forløb. Samtidig er tidsbegrænsning incitament til at sikre hyppige opfølgninger og revisitationer.

4)Tæt ledelsesfaglig opfølgning og sparring

Der vil i 2018 være ledelsesmæssigt fokus på progression, effekt, økonomi, opfølgning og implementering af de iværksatte tiltag. Derudover vil der være fokus på ledelsesinformation, både internt i centret og tværgående med kommunens øvrige centre. Den indsamlede ledelsesinformation vil blive videregivet til rådgivergruppen på deres afdelingsmøder og teammøder, således at alle opnår forståelse for centrets og Voksenrådgivningens økonomi.

5)Voksenudredningsmetode (VUM)

Voksenudredningsmetoden (VUM) er udviklet af Socialministeriet og KL til brug for myndighedssagsbehandlingen på det specialiserede voksenområde. En VUM indeholder to vurderinger: en temavurdering (vurdering af borgerens funktionsniveau i forhold til 11 temaer) og en samlet vurdering (vurdering af borgerens generelle funktionsniveau). En VUM indeholder derudover også et indsatsformål og 1-3 indsatsmål. Indsatsformålet beskriver det overordnede formål med indsatsen og er således et pejlemærke for indsatsen. Indsatsmålene angiver derimod de mere konkrete mål, som indsatsen skal bidrage til at opnå.

I 2018 vil Voksenrådgivningen arbejde fokuseret med at udarbejde fagligt stærke temavurderinger og samlede vurderinger for at sikre iværksættelse af den rette indsats. Derudover vil der blive udarbejdet klare, tydelige og letforståelige indsatsformål og indsatsmål. Målene skal udarbejdes, så de kan danne grundlag for systematiske opfølgninger på resultater og vurderinger af indsatsernes relevans.

I en VUM skal der fremadrettet foretages en differentiering mellem kompenserende og udviklende støtte, herunder vurderes om der er tale om et udviklingsperspektiv hos den enkelte borger, eller om der er tale om en vedligeholdende indsats. Denne sondring foretages med henblik på at centrets ressourcer anvendes bedst muligt til gavn for borgerne.

6)Brug af videomøder:

I 2018 vil Voksenrådgivningen sammen med Socialpsykiatrien undersøge muligheden for at supplere fysiske møder med videomøder. Dette gælder både i forhold til individuelle møder, netværksmøder og administrative møder. Det skal undersøges, om videomøder kan medføre en mere effektiv mødeafvikling og reducere transporttid for medarbejdere, så der kan frigives tid til styrket myndighed. Derudover vil videomøder bidrage til en mere fleksibel adgang til støtte for borgerne i Socialpsykiatrien.

Retsgrundlag

Styrket myndighed vedrører servicelovens kapitel 5 om voksne (lbk 988 17/08/2017).

Politiske beslutninger og aftaler

I 2014 vedtog kommunalbestyrelsen en Handleplan for det specialiserede voksenområde og efterfølgende blev strategien ”Ramme og Retning – strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer” vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget i 2016. Derudover blev Styrket myndighed vedtaget i Social- og Sundhedsudvalget i september 2017. Din Vej blev vedtaget i Social- og Sundhedsudvalget i december 2016 og projektbeskrivelsen blev godkendt i december 2017.

Økonomiske konsekvenser

Det er Center for Handicap og Psykiatris vurdering, at der – med styrket myndighedsindsats – kan opnås en samlet besparelse ca. 4,2 mio. kr. med fuld effekt i år 2020. Besparelsen anvendes til delvis nedbringelse af merudgifterne på det voksenspecialiserede område.

Bilag

 1. Projektbeskrivelse Din Vej (kort udgave) (pdf)
 2. Handicaprådets høringssvar til Styrket myndighed (pdf)

4. Indsatser målrettet merforbrug i Center for Handicap og Psykiatri

Beslutningstema

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet sagsfremstillingen.

Hvidovre Kommune har oplevet et stigende forbrug og større økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde gennem de senere år.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres med sagsfremstillingen og tilhørende bilag om centerets udfordringer og om hvordan administrationen har arbejdet med at imødekomme dem. Der orienteres om delanalyser på de større udgiftsområder, samt om de indsatser, der er igangsat med henblik på at reducere merforbruget indenfor handicap og psykiatriområdet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at

 1. tage orienteringen fra administrationen til efterretning
 2. Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-02-2018

Ad 1. Taget til efterretning. Udvalget ønsker en sag på et senere møde der analyserer behovet for lokale botilbud for særlige målgrupper.

Ad 2. Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Der har været udfordringer med et stigende forbrug indenfor det specialiserede socialområde i en årrække. Administrationen har derfor fokus på indsatser, som kan bidrage til at styre udviklingen i forbruget og overholde budgettet.

Området har i de seneste år blandt andet arbejdet med politisk besluttede handleplaner, der har beskrevet overordnede fokuspunkter og gennemgået muligheder for at tilrettelægge de borgerrettede indsatser mere omkostningseffektivt. Første handleplan blev udarbejdet og politisk besluttet i forbindelse med budgetlægningsprocessen 2015-2018.

På trods af en målrettet og massiv indsats med udgangspunkt i denne handleplan kunne der fortsat konstateres store økonomiske udfordringer ved handleplanens opfølgning. Administrationen konkluderede i opfølgningen, at særligt den manglende adgang til at boligplacere borgere i Hvidovre Kommune havde stor betydning. Samtidig konstaterede den, at udgifterne til borgere på botilbud og ophold på krisecentre og herberger havde være væsentligt større end handleplanen forudså. Dertil havde tilgangen af borgere med behov for særlig støtte været stigende. Administrationen forventede ikke, at behovet ville være faldende de kommende år.

Med henblik på at imødegå den fortsatte budgetudfordring blev en opfølgende handleplan politisk vedtaget i 2016. Den havde fokus på følgende: konsekvent fastsættelse af egenbetaling, omlægning af ordninger for borgerstyret personlig assistance, etablering af netværksboliger på Gl. Køge Landevej, generel nedjustering af bevillingsniveau, etablering af plejepladser i eget regi for ældre borgere på længerevarende botilbud, omlægning af tilbud i eget regi, herunder misbrugsbehandling, samt at undersøge muligheder for etablering af botilbud efter servicelovens §107 tilbud. Center for Handicap og Psykiatri har på forskellig vis arbejdet med alle disse tiltag. Enkelte af dem er fortsat i gang, mens andre har vist sig ikke at være mulige at etablere i den givne periode.

Udover de konkrete handleplaner er der i juni 2016 truffet politisk beslutning om strategien for området: ”Ramme og Retning – Strategi for borgere med handicap og borgere med sociale udfordringer”.

Der ses fortsat økonomiske udfordringer. I budgetåret 2018 forventes områdets udgifter at overstige de afsatte midler med 25 mio. kr. Det er derfor blevet politisk besluttet at tilføre 15 mio. kr. til områdets budget i 2018. Center for Handicap og Psykiatri har samtidig til opgave at finde effektiviseringer for de resterende 10 mio. kr. i budgetåret.

Ændring i ledelsen og konsekvenserne heraf

I efteråret 2017 indgik centerchefen en fratrædelsesaftale med myndighedslederen, som en del af ønsket om at styrke myndighedsarbejdet og dets strategiske afsæt. Konsekvensen heraf er på den korte bane, at produktionen i afdelingen er nedsat. Det betyder, at det er vanskeligt at arbejde fuldt ud med de planlagte nye tiltag, indtil der er ansat en ny leder, samtidig med at de forventede besparelser kan blive svære at indhente i 2018. På den lange bane forventes det, at afsættet for at arbejde målrettet med begrænsning af udgiftsudviklingen vil blive styrket.

Analyser

Administrationen har undersøgt flere ydelsesområder nærmere for få bedre indblik i, hvor og hvordan centeret kan handle for at påvirke og styre udgiftsudviklingen.

Følgende udgiftsområder har været genstand for nærmere undersøgelse:

 • Krisecenterpladser og herbergspladser
 • køb af socialpædagogisk støtte eksternt
 • samværs og aktivitetstilbud efter servicelovens § 104
 • midlertidige pladser i botilbud efter servicelovens §107

De er tilknyttet som bilag til sagsfremstillingen, hver enkelt er tilføjet en forside med et kort resume.

Nye tiltag

På trods af den aktuelle udfordring med nedsat produktion på myndighedssiden, arbejder Administrationen med at udvikle flere projekter og nye tilbud, som blandt andet skal medvirke til at begrænse udgiftsudviklingen.

Der arbejdes p.t. med følgende nye borgerrettede tilbud:

 • en ny indgang for borgerne kaldt ”Tidlig Indsats”.

Som et andet spor videreudvikler centeret sin myndighedsdel via tiltaget:

 • ”Styrket myndighed”

Administrationen arbejder desuden på at undersøge mulighederne for at oprette eget rusmiddelcenter.

Opsamling

Administrationen oplever store udfordringer med at skabe balance mellem forbrug og budget. Centeret har et vedvarende fokus på, hvordan der kan handles for at for at styre udviklingen.

Der udarbejdes analyser af delområder for at opnå en større indsigt i udviklingen indenfor de forskellige typer af støtte. Der arbejdes med etablering af nye borgerrettede tilbud, som blandt andet skal bidrage til at gøre de ydelser, centeret tilbyder, mere omkostningseffektive. Der arbejdes ligeledes med at styrke centerets myndighedsfunktion.

Administrationen forventer at fortsætte arbejdet med analyser af udvalgte ydelsesområder og med at finde løsninger, der bidrager til at centerets ydelser leveres så omkostningseffektivt som muligt.

Udover administrationens egne analyser er der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 truffet politisk beslutning om, at købe en ekstern analyse af administrationens myndighedsdel. Administrationen er i gang med at træffe konkret aftale om denne.

Retsgrundlag

Lov om Social Service.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har behandlet ”Handleplan vedrørende det specialiserede socialområde” punkt 18 på møde den 21. juni 2016.

”Ramme og Retning – Strategi for borgere med handicap og borgere med sociale udfordringer” er godkendt punkt 8 i Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. juni 2016.

Social- og Sundhedsudvalget har den 5. september 2017 drøftet sagsfremstillingen ”Forslag til imødegåelse af merforbrug på Handicap og Psykiatri” og har i denne sammenhæng anmodet Direktøren om, at fremlægge sag med konkrete forslag vedr. de foreslåede ændringer til udvalget. Konkretisering fremgår af sagerne Styrket myndighed og Tidlig indsats, som behandles i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i dag den 28. februar 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med indstillingen, idet tiltag vedrørende handleplanen forelægges enkeltvis for udvalget.

Med udgangspunkt i regnskab 2017 forventes merudgifter på det voksenspecialiserede område på 25 mio. kr. I budgettet for 2018 er tilført området 15 mio. kr., men ikke de efterfølgende år.

I de to sager (Tidlig indsats og Styrket myndighed) er der forslag om indsatser til nedbringelse af merforbruget. Af nedenstående tabel fremgår de forventede konsekvenser af disse indsatsområder.

Med de – på nuværende tidspunkt – foreslåede indsatser og forventet effekt af disse, vil der fortsat forventes et merforbrug, som i 2018 udgør 8 mio. kr. og væsentligt større i de efterfølgende år jf. nedenstående oversigt.

I mio. kr.

2018

2019

2020

2021

Forventet merforbrug på

Center for Handicap og Psykiatri

(forventet med udgangspunkt i regnskab 2017)

-25,00

-25,00

-25,00

-25,00

Tilført i forbindelse med budget 2018

15,00

Forventet merforbrug på

Center for Handicap og Psykiatri

-10,00

-25,00

-25,00

-25,00

Indsatser målrettet merforbrug på Center for Handicap og Psykiatri:

Tidlig indsats

1,00

2,00

3,00

3,00

Styrket myndighed

1,00

2,00

4,20

4,20

Forventet merforbrug med indsatser målrettet nedbringelse af merforbrug

-8,00

-21,00

-17,80

-17,80

Der vil snarest blive forelagt forslag til imødegåelse af de resterende forventede merforbrug.

Bilag

 1. Notat om udvikling i forbrug af §109 krisecentre og §110 herberger (pdf)
 2. Fokus på socialpædagogisk støtte leveret af ekstern leverandør (pdf)
 3. Analyse af aktivitets- og samværstilbud §104 (pdf)
 4. Analyse af midlertidige botilbud §107 (pdf)
 5. Handicaprådets høringssvar til sager til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets og Ældre- og Sundhedsudvalgets møder den 28. februar 2018 - Høringssvar 20180223 - 2 - Indsatser målrettet merforbrug i Center for Handicap og Psykiatri. (pdf)

5. Tidlig Indsats, intensiv og tidlig forebyggende indsats

Beslutningstema

Center for Handicap og Psykiatri fremlægger status på intensiv og tidlig forebyggende indsats, benævnt som ”Tidlig Indsats”, for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget med indstilling til godkendelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at godkende etablering af Tidlig Indsats
 2. at Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-02-2018

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri arbejder på at etablere en ny indgang for borgerne til centerets ydelser. Formålet er at støtte borgernes ressourcer med en intensiv og tidlig indsats på borgernes egne præmisser med henblik på at forebygge, at borgeren får brug for at få bevilliget ydelser over en længere periode.Der vil være tale om problematikker, der helt eller delvist kan imødekommes i kortere, tidsbegrænsede forløb.

Forløbene vil tage udgangspunkt i borgerens egne ressourcer og motivation og tænkes at få en varighed på mellem 4 og 20 uger. Forløbene vil blive faciliteret lokalt i et tværfagligt samarbejde mellem medarbejdere fra Voksenrådgivningen (myndighed) og Socialpsykiatrien. Konkret vil der være tale om individuelle og gruppebaserede tilbud om samtaler og træning, der kan imødegå borgerens problematik. Der vil i denne forbindelse blive arbejdet på at inddrage kommunens øvrige centre, frivillige organisationer og foreninger som vigtige samarbejdspartnere i forhold til forløbets aktiviteter og borgerens afslutning og overgang til støtte i frivilligt regi.

Hvis borgeren ikke vurderes at være i målgruppen for indsatsen under de indledende samtaler, henvises borgeren videre til rette instans. Udgangspunktet er dog, at næsten alle kan hjælpes på kort sigt.

Ved at borgerne tilbydes støtte ud fra egne definerede behov, inden deres problemer har vokset sig for store og kræver udgiftstunge indsatser, er forventningen, at varigheden og tyngden af borgernes indsatser vil nedbringes. Dermed vil der blive frigivet økonomiske og personalemæssige ressourcer i organisationen. Eksempelvis viser erfaringer fra andre kommuner, at socialpædagogisk støtte (§85-støtte) er faldet i antal og omfang.

Tidlig Indsats kræver et helhedsorienteret fokus for at lykkes, og Center for Handicap og Psykiatri er i dialog med de øvrige fagcentre for at realisere dette og for at skabe et godt grundlag for synergieffekterne for borger såvel som for kommunen som helhed.

Tilgangen er beskrevet som en af mulighederne for at arbejde mere omkostningseffektivt i KLs katalog over styringsværktøjer. Center for Handicap og Psykiatri har indhentet viden og inspiration i andre kommuner, særligt Fredericia.

Tidlig Indsats etableres i det tidligere Dagcenter Karetmagerportens lokaler. Der er udarbejdet en ny lejekontrakt, som forelægges udvalget i særskilt sag. Det forventes, at Tidlig Indsats kan åbne for borgere 1. juni 2018 med de første aktiviteter. Aktiviteterne vil blive udbygget og løbende tilpasset behovet.

På nuværende tidspunkt er styregruppe og arbejdsgruppe nedsat. Styregruppen har afholdt de første møder. De første møder for arbejdsgruppen vil finde sted i februar 2018. Der er endvidere truffet beslutning om at ansætte en projektleder, der kan etablere indsatsen og evt. videreføre driften. Denne ansættelsesproces vil ligeledes blive igangsat i februar 2018 med henblik på, at projektlederen kan starte 1. maj 2018. Øvrigt personale rekrutteres internt fra Voksenrådgivningen (myndighed) og Socialpsykiatrien.

Projektbeskrivelsen vedlægges som bilag.

Retsgrundlag

Lov om Social Service (lbk. 988 17/08/2017). Særligt fokus er på det nye afsnit ”Tidlig forebyggende indsats”, med:

 • § 82a (om tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte),
 • § 82b (om tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte) og
 • § 82d (om hjælp og støtte etableret i samarbejde med frivillige).

Økonomiske konsekvenser

Til brug for etablering og drift af Tidlig Indsats vil der overvejende være tale om en omlægning af eksisterende ressourcer.

Da Hvidovre Kommune har haft driftsoverenskomsten med Dagcenteret Karetmagerporten, er der i forvejen afsat midler til leje af lokalerne. Personaleressourcer dækkes ved intern rokering af medarbejdere, mens udgift til ny leder dækkes inden for de nuværende ressourcer.

Ressourcer til udvikling og etablering af ny praksis samt til kompetenceudvikling af medarbejderne dækkes af Center for Handicap og Psykiatris udviklingsmidler.

Med etablering af Tidlig Indsats forventer centeret at kunne optimere ressourceudnyttelsen og i 2018 reducere denne med 1 mio. kr. stigende til 3 mio. kr. i 2020. Besparelsen anvendes til delvis finansiering af det forventede merforbrug på det voksenspecialiserede område.

Bilag

 1. Projektskitse Tidlig Indsats (pdf)
 2. Handicaprådets høringssvar til Tidlig indsats intensiv og tidlig forebyggende indsats (pdf)

6. Afsluttende afrapportering på projekter finansieret af ARU's Udviklingspulje

Beslutningstema

Center for Beskæftigelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

I dette dagsordenspunkt får Social- og Arbejdsmarkedsudvalget en afrapportering på de fire projekter, som det tidligere Arbejdsmarkedsudvalg besluttede at finansiere gennem udvalgets udviklingspulje for 2017.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget får en afrapportering på puljeprojekterne, fordi det tidligere Arbejdsmarkedsudvalg besluttede det.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-02-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Som del af budgetaftalen for 2017 fik det tidligere Arbejdsmarkedsudvalg en udviklingspulje på 500.000 kr. til disposition. Puljen kunne anvendes til afgrænsede projekter, der havde til formål at stimulere samt afprøve nye veje i beskæftigelsesindsatsen.

Puljemidlerne for 2017 skulle bruges på projekterne:

·Fokus: Sygedagpenge 0 – 22 uger, stress coach.

·Nytænkning omkring tilbud til fleksjobberettigede.

·Samarbejdsseminar (sygedagpenge og praktiserende læger).

·Sort arbejde.

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede, at Center for Beskæftigelse skal give en afrapportering på de fire puljeprojekter, når projekterne er afsluttede.

Afrapporteringerne på de fire puljeprojekter er vedlagt som bilag ”Evaluering af puljeprojekter”.

Der er samlet set brugt 439.737 kr. fra puljen. Der er således en rest på 60.263 kr., da nogle af projekterne blev billigere end forventet.
Det skal i den forbindelse nævnes, at Arbejdsmarkedsudvalget besluttede, at Center for Beskæftigelse skulle undersøge muligheden for, at puljen kunne bruges til at etablere en kommunalt drevet socialøkonomisk virksomhed i form af et økologisk landbrug på Avedøresletten. Center for Beskæftigelse undersøgte i foråret 2017 forskellige muligheder for at indfri ønsket, men det viste sig imidlertid ikke at kunne lade sig gøre.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. § 5, stk. 2.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiske konsekvenser

De ubrugte midler indgår i det samlede regnskab for Arbejdsmarkedsudvalget i 2017.

Bilag

 1. Evaluering af puljeprojekter (pdf)

7. Nøgletal - ledighed

Beslutningstema

Center for Beskæftigelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om de senest registrerede ledighedstal for Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden.

Udvalget orienteres om nedenstående nøgletal med henblik på at kunne følge med i Hvidovre Kommunes aktuelle ledighed, og sammenligne den med Region Hovedstaden som helhed. På denne baggrund kan Social- og Arbejdsmarkedsudvalget justere Hvidovre Kommunes beskæftigelsesrettede indsats, såfremt tallene ændrer sig væsentligt.

Sagen behandles på udvalgsmødet, da det i henhold til kommunens styrelsesvedtægt er Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets kompetence at fastlægge og følge den beskæftigelsesrettede indsats.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at

 1. tage orienteringen vedrørende Hvidovre Kommunes ledighedstal til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-02-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Omfanget af ledighed kan opgøres på flere måder, og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget bliver i det følgende orienteret om antallet af bruttoledige i Hvidovre Kommune.

Bruttoledigheden består både af de registrerede ledige i a-kasserne og jobcentrene (de nettoledige), og de aktiverede dagpenge- og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Bruttoledigheden udgør således summen af de jobparate modtagere af dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp, samt de jobparate aktiverede dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere (herunder personer i løntilskud). Ved at inkludere jobparate personer i aktivering kan den registrerede bruttoledighed blandt andet give et overblik over, hvor mange arbejdsmarkedsparate personer, der er til rådighed for arbejdsmarkedet.

De tre senest registrerede tal for bruttoledigheden i Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden som helhed kan aflæses af tabellen nedenfor (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken):

Okt.

Nov.

Dec.

Hvidovre

3,8 pct. svarende til 971 personer

3,8 pct. svarende til 967 personer

3,8 pct. svarende til 981 personer

Region Hovedstaden

4,2 pct. svarende til 37.743 personer

4,2 pct. svarende til 37.451 personer

4,3 pct. svarende til 38.235 personer

Kilde: Danmarks statistik

Af tabellen fremgår det, at bruttoledigheden i Hvidovre Kommune har ligget stabilt på 3,8 pct. i perioden mellem oktober og december 2018.

Til sammenligning var bruttoledigheden i Region Hovedstaden på 4,3 pct. i december, hvilket repræsenterer en stigning på 0,1 pct. i forhold til de to forudgående måneder.

Se bilag ”Ledighedstal” og ”Bruttoledighed fordelt på aldersgrupper”.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen nr. 1481 af 23. december 2014, § 3

Politiske beslutninger og aftaler

På udvalgsmødet den 20. september 2017 besluttede Arbejdsmarkedsudvalget, at ledighedstallene fremadrettet skulle udgøre et fast punkt på dagsordenen til udvalgets møder.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Ledighedstal 28-02-2018.pdf (pdf)
 2. Bruttoledighed fordelt på aldersgrupper (28-02-2018).pdf (pdf)

8. Orientering om valg af virksomhedspraktik til borgere på integrationsydelse

Beslutningstema

Center for Beskæftigelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 29. januar 2018 blev der spurgt til karakteren af de praktiksteder, som Hvidovre Kommune etablerer til borgere på integrationsydelse. Udvalget ønskede at behandle spørgsmålet på det kommende møde.

Center for Beskæftigelse har undersøgt, hvor integrationsydelsesmodtagerne med et igangværende virksomhedsforløb pr. 5. februar 2018 er aktiveret.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget kan vælge at tage orienteringen vedrørende den pågældende målgruppes verserende virksomhedsforløb til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage orienteringen vedrørende integrationsydelsesmodtagernes virksomhedsforløb til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-02-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 29. januar 2018 blev der spurgt ind til hvilke praktiksteder, som Hvidovre Kommune opretter for gruppen af borgere på integrationsydelse.

Center for Beskæftigelse har på denne baggrund udarbejdet en liste hvoraf det fremgår, hvilke specifikke virksomheder som aktuelt har borgere på integrationsydelse enten i virksomhedspraktik eller ansat i løntilskud. 

Listen omfatter 22 igangværende virksomhedsforløb pr. 5. februar 2018.  Se bilag ”flygtninge og praktik”.

Retsgrundlag

Integrationslovens, nr. 1127 af 10. november 2017, § 17 a og § 23 a, stk. 3 og Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven, nr. 1208 af 27. september 2016, Kap, 5, 8-9.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


9. Driftstilskudsaftale mellem Hvidovre Kommune og AOF Daghøjskolen i Hvidovre

Beslutningstema

Center for Beskæftigelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Der skal tages stilling til en ny toårig driftstilskudsaftale mellem Hvidovre Kommune og AOF Daghøjskolen i Hvidovre.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende driftstilskudsaftale mellem Hvidovre Kommune og AOF Daghøjskolen i Hvidovre for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2019.
 2. at godkende, at aftalen indebærer et driftstilskud på 151.584 kr. i 2018.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-02-2018

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Indeværende driftstilskudsaftale udløb den 31. december 2017. Såfremt AOF Daghøjskolen i Hvidovre fortsat skal modtage et årligt driftstilskud, skal ny aftale godkendes.


Den tidligere aftale har været gældende for en periode på to år fra 1. januar 2016 til 31. december 2017.

AOF Daghøjskolen i Hvidovre har haft aftalen til udtalelse, og der er ikke foretaget ændringer i det nye aftaleudkast i forhold til indeværende aftale.

Administrationen finder, at de nedenstående forudsætninger for at yde støtte fortsat er til stede.

Daghøjskolen har mange års erfaring i at opkvalificere ledige borgere og klæde dem på med nye, forbedrede kompetencer. Der tilbydes job- og uddannelsescoaching, der klæder ledige på til job og uddannelse.

Der tilbydes desuden gratis undervisning til alle – inkl. ordblinde - i dansk og matematik. Der er fokus på at lære at bruge it mv. for at gøre brugernes hverdag nemmere - i fritiden, på jobbet eller i uddannelsen.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen kan yde driftstilskud til Daghøjskolen i Hvidovre.

Efter folkeoplysningslovens § 45a, kan Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om at yde tilskud til en daghøjskole, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1)Daghøjskolen er en uafhængig, selvejende institution med vedtægter, der er godkendt af en kommunalbestyrelse, og med en bestyrelse, hvis medlemmer opfylder betingelserne i § 5, stk. 4 og 6.

2)Daghøjskolens formål er at tilbyde undervisning tilrettelagt for voksne med et folkeoplysende sigte, der bl.a. kan fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab, eller et beskæftigelsesfremmende sigte.

3)Tilskuddet anvendes alene til daghøjskolens folkeoplysende eller beskæftigelsesfremmende virksomhed.

4)Ved daghøjskolens ophør skal eventuelle overskydende midler anvendes til folkeoplysende eller beskæftigelsesfremmende formål efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

5) En kommunalbestyrelse fører tilsyn med, om daghøjskolen opfylder tilskudsbetingelserne, og kommunalbestyrelsen kan af skolen forlange de nødvendige oplysninger meddelt.

Kommunalbestyrelsen kan som vilkår for at yde tilskud kræve, at der for ansatte ved daghøjskolen følges regler om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsvilkår, som er fastsat af eller aftalt med en kommunalbestyrelse.

Kommunalbestyrelsen kan fastsætte yderligere betingelser for at yde tilskud, herunder om tilbagebetaling af tilskud, hvis tilskudsbetingelserne ikke er opfyldt.

Undervisningsministeren kan yde konsulenttilskud til daghøjskoleområdet.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 27. oktober 2015 driftstilskudsaftale mellem Hvidovre Kommune og AOF Daghøjskolen i Hvidovre for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2017.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2018 er der afsat 151.584 kr. til driftstilskud med AOF Daghøjskolen. I 2019 reguleres tilskuddet efter KL’s pris- og lønskøn.

Bilag

 1. Udkast til driftstilskudsaftale mellem Hvidovre Kommune og AOF Daghøjskolen i Hvidovre (docx)

10. Sundhedsaftale 4

Beslutningstema

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet sagsfremstillingen.

Som en del af procesplanlægningen for udarbejdelsen af kommende Sundhedsaftale 2019-2022 har Embedsmandsudvalget for Sundhed fremsendt et notat til de nye fagudvalg i kommunerne.

Notatet beskriver arbejdet med sundhedsaftalen herunder inddragelse, formål, og hvordan man som fagudvalgsmedlem kan opnå indflydelse på arbejdet og indholdet i KKR arbejdet.

Indstilling

Direktørerne indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at

 1. tage orienteringen om Sundhedsaftale 4 til efterretning
 2. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-02-2018

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Kravet til regioner og kommuner om at udarbejde sundhedsaftaler blev indført med sundhedsloven fra 2007. Det er nu fjerde gang siden Kommunalreformen, at den lovpligtige sundhedsaftale skal udarbejdes.

Arbejdet med en ny sundhedsaftale gældende fra 2019-2022 er igangsat. Aftalen skal være klar til godkendelse i Sundhedsstyrelsen den 1. juli 2019.

Som en del af procesplanlægningen for udarbejdelsen af den kommende sundhedsaftale har Embedsmandsudvalget for Sundhed fremsendt et notat til de nye fagudvalg i kommunerne.

Den politiske og administrative samarbejdsstruktur giver et godt udgangspunkt for at sætte et kommunalt præg på sundhedsaftalen.

Fagudvalget har bl.a. i forbindelse med løbende planlagte dialogmøder og temamøder mulighed for at drøfte og tilkendegive ønsker til aftalen. Udvalget modtager meddelelse, når det er besluttet, hvornår disse møder forventes afholdt.

Retsgrundlag

Rammerne er fastsat i Sundhedsloven § 205 samt i bekendtgørelse og vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

Politiske beslutninger og aftaler

Sundhedsaftale 3 for perioden 2015-2018 blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 27. januar 2015.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Sundhedsaftalen har betydning for sundhedsindsatsen og for sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksissektor.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Bilag

 1. Notat til fagudvalg om Sundhedsaftale 4 og det tværgående kommunale samarbejde (pdf)
 2. Handicaprådets høringssvar til Sundhedsaftale 4 (pdf)
 3. Ældrerådets høringssvar til Sundhedsaftale 4 (pdf)

11. Eventuelt

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-02-2018

Niels Ulsing (F) spurgte til borgersager i serien ”Magtesløs i Systemet” på DR2, og brug af sengepraktik.

Anders Liltorp (A) spurgte til køb af eksterne mentorer, vejledning mv. på beskæftigelsesområdet.

Udvalget drøftede svar i borgersag.


12. Indgåelse af lejekontrakter for Karetmagerporten 3 A og 5 A

Lukket sag