Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 9. september 2019

Mødefakta

Dato: Mandag den 9. september 2019
Mødetidspunkt: Kl. 08:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Niels Ulsing (F)
 • Yasir Iqbal (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-09-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-09-2019

Formanden bad administrationen undersøge muligheden for igangsættelse af følgende projekter:

Modul til online billetsalg i idrætscentret

Udvidet åbning af svømmehallen i Avedøre Idrætscenter

Udvidet åbning af skøjtehallen i Frihedens Idrætscenter

Etablering af terrasse og dørparti i Avedøre Idrætscenter

Indkøb af elektroniske chip til brug ved afvikling af idrætsaktiviteter mm.

Administrationen udarbejder et notat til udvalgets budgetmøde den 23. september 2019.

 

Formanden informerede om afholdt møde med Rosenhøj Boldklub om foreningens ønske om etablering af kunstgræsbane, omklædningsbygning mm. Direktøren informerede i den sammenhæng om mulige miljømæssige problematikker på baneområdet, der skal afklares. Der ønskes afholdt møde med foreningen i nærmeste fremtid.

 

Centerchefen for Kultur og Fritid informerede om, at cafeteriet i Avedøre Idrætscenter er åbnet. 

 

Centerchefen for Kultur og Fritid informerede om status på foreningen Avedøre Monarchs etablering af nye omklædningsfaciliteter. Foreningen har selv rejst de manglende midler til projektet.

 

Centerchefen for Kultur og Fritid informerede om status på Vestegnens Kulturuge.

 

Meddelelser taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Orientering om administrativt behandlede tilskudsansøgninger

Bilag

 1. Oversigt over administrativt behandlede tilskudsansøgninger pr. 9. september 2019 (pdf)
 2. Tilskudsansøgning fra Hvidovre Harmonika Venner (pdf)

3. Beslutning om hvornår og hvor Kultur- og Fritidsudvalgets møder skal afholdes i 2020

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, hvor og hvornår de ordinære møder i Kultur- og Fritidsudvalget skal afholdes i 2020.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende at Kultur- og Fritidsudvalgets ordinære møder i 2020 afholdes på følgende dage kl. 8.00:
  • mandag den 13. januar 2020
  • mandag den 3. februar 2020
  • mandag den 9. marts 2020
  • mandag den 30. marts 2020
  • mandag den 11. maj 2020
  • mandag den 8. juni 2020
  • mandag den 17. august 2020 (budgetmøde)
  • mandag den 7. september 2020
  • mandag den 5. oktober 2020
  • mandag den 9. november 2020
  • mandag den 30. november 2020

 

 1. at godkende, at Kultur- og Fritidsudvalgets ordinære møder i 2020 afholdes på Hvidovre Rådhus, medmindre andet aftales.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-09-2019

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte dato og klokkeslæt for Kultur- og Fritidsudvalgets ordinære møder i 2020, og at møderne afholdes på Hvidovre Rådhus, medmindre andet aftales.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets ordinære møder afholdes som udgangspunkt en gang om måneden, dog med undtagelse af juli måned.

 

Udkast til den samlede mødeplan for 2020 er vedlagt som bilag.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter forbundet med møderne afholdes indenfor den allerede afsatte økonomiske ramme.

Retsgrundlag

Efter styrelseslovens § 20, stk. 1, 2. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019

træffer hvert af de stående udvalg årligt en beslutning om, hvor og hvornår de ordinære udvalgsmøder skal afholdes. Efter § 20, stk. 1, 3. pkt., skal møderne afholdes i så god tid inden møder i kommunalbestyrelsen, at eventuelle udvalgserklæringer kan udsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer senest fire hverdage før møder i kommunalbestyrelsen, jf. samme lovs § 8, stk. 4.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Mødeplan 2020 - UDKAST (pdf)

4. Beslutning om bevilling af tilskud til HIF Fodbold

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra HIF Fodbold om tilskud til igangsættelse af sundhedsprojektet Fodbold på recept, der afvikles i samarbejde med DBU og Hvidovre Sundhedscenter.

 

Projektet går ud på at tilbyde sundhedsfremmende fodboldaktiviteter til borgere med tilknytning til kommunens forebyggelses- og rehabiliteringsindsatser.  

 

HIF Fodbold ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om 17.500 kr.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at beslutte, hvorvidt der skal bevilges tilskud til HIF Fodbold til igangsættelse af sundhedsprojektet Fodbold på recept. Såfremt der bevilges et tilskud, skal udvalget desuden beslutte tilskuddets beløbsstørrelse

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-09-2019

Der bevilges 17.500 kr. Til HIF Fodbold til brug for igangsættelse af sundhedsprojektet Fodbold på recept. Foreningen informeres om muligheden for at ansøge den kommunale Sundhedspulje i 2020.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

HIF Fodbold (amatørafdelingen) har ansøgt Kultur- og Fritidsudvalget om 17.500 kr. i tilskud til igangsættelse af Sundhedsprojektet Fodbold på recept, der afvikles i samarbejde med DBU og Hvidovre Sundhedscenter.

 

Forskning peger på fodbold som en effektiv sygdomsforebyggende motionsform, ligesom deltagelse i motionsfællesskaber rummer en række positive effekter såsom forbedring af sociale netværk samt øget livskvalitet og selvværd. DBU har på denne baggrund siden 2011 arbejdet med konceptet Fodbold Fitness, der kombinerer boldspil med fitnesssport, og har nu udviklet konceptet Fodbold på recept, som er skræddersyet borgere med tilknytning til kommunale forebyggelses- og rehabiliteringsindsatser.

 

Med konceptet Fodbold på recept kan lokale fodboldklubber – via rådgivning fra DBU - tilbyde borgere et alternativ motionstilbud, hvor fodbold, frivillighed og forpligtende fællesskaber er omdrejningspunktet. På den måde underbygger og styrker foreningslivet de traditionelle kommunale sundhedsopgaver, mens de lokale foreninger kan opnå nye medlemmer fra en specifik målgruppe, som normalt ikke er aktive i sports- og fodboldforeninger.

 

Projektet koordineres i samarbejde med Hvidovre Sundhedscenter, der vil stå for visitationen af potentielle projektdeltagere, der herefter tilbydes deltagelse i fodboldaktiviteter hos lokale fodboldklubber. I skrivende stund er kun HIF Fodbold engageret i projektet, men foreningen har taget kontakt til andre lokale foreninger om mulige fremtidige samarbejder.

 

De ansøgte midler vil bl.a. blive benyttet til aflønning af ekstern instruktør fra DBU, men foreningen forventer, at egne instruktører vil kunne stå for træningen på sigt. Foreningen håber desuden, at projektet med tiden kan blive fast forankret efter det indledende opstartsprojekt, der forventes at vare ca. et halvt år.

 

HIF Fodbold ansøger på denne baggrund Kultur- og Fritidsudvalget om 17.500 kr., der skal anvendes til opstart af en Fodbold på recept-projektgruppe på ca. 15-18 borgere. Midlerne skal gå til følgende formål:

 • 2.500 kr.: licens/medlemskab af DBU’s Fodbold på recept-koncept
 • 15.000 kr.: aflønning af instruktør fra DBU

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

En bevilling af det ansøgte tilskud vil formindske Kultur- og Fritidsudvalgets puljer med 17.500 kr.

 

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje: 77.823 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til kulturelle og idrætslige formål.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Sundhedscentret bidrager med at rekruttere borgere til forløbet.

Bilag

 1. Fodbold på Recept - Ansøgning (pdf)
 2. Fodbold og motion på recept - Følgebrev (pdf)

5. Beslutning om bevilling af tilskud til Hvidovre Skøjte Klub

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Skøjte Klub om tilskud til stævnet HSK Cup 2019, der afholdes den 27.-29. september 2019 i Frihedens Idrætscenter.

 

190 løbere fra skøjteklubber i hele landet vil planmæssigt deltage i stævnet.

 

Hvidovre Skøjte Klub ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om op til 45.700 kr.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at beslutte, hvorvidt der skal bevilges tilskud til Hvidovre Skøjteklub til brug for stævnet HSK Cup 2019. Såfremt der bevilges et tilskud, skal udvalget desuden beslutte tilskuddets beløbsstørrelse

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-09-2019

Der bevilges 19.000 kr. til Hvidovre Skøjte Klub til brug for stævnet HSK Cup 2019. Tilskudsmidlerne skal anvendes til dommerhonorarer, plakater og bannere.

 

Foreningen opfordres til at indkøbe genanvendelige bannere, der kan bruges til senere arrangementer og stævner.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Hvidovre Skøjteklub har ansøgt Kultur- og Fritidsudvalget om op til 45.700 kr. i tilskud til brug for stævnet HSK Cup 2019, der planmæssigt afholdes den 27.-29. september 2019 i Frihedens Idrætscenter.

 

Konkurrencen er for mesterskabs- og konkurrenceløbere i alderen 7-25 år, og vil involvere 190 løbere fra skøjteklubber i hele landet, som vil løbe sammenlagt 230 programmer på isen i løbet af stævnet.

 

Hvidovre Skøjteklub ansøger om op til 45.700 kr., der skal anvendes på følgende udgifter:

Blomster til oppyntning

3.500 kr.

Plakater

500 kr.

Banner

6.000 kr.

Kodaafgift

1.200 kr.

Flytransport af udenlandske dommere

15.000 kr.

PC til live opdatering af resultater

7.000 kr.

Dommerhonorar

12.500 kr.

 

Administrationen bemærker, at der ifølge gældende retningslinjer til Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje (som blev godkendt på mødet den 13. maj 2019) ikke ydes tilskud til befordring og driftsudgifter, hvorfor administrationen anbefaler, at der ikke udbetales tilskud til flytransport samt indkøb af PC.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Skøjte Klub har tidligere modtaget kommunalt tilskud til stævner og arrangementer:
 

15. november 2018

12.000 kr. til afholdelse af juleshow

2. oktober 2018

22.000 kr. til afholdelse af HSK Cup 2018

5. september 2018

17.500 kr. til afholdelse af 50-års jubilæumsfest

20. marts 2018

12.105 kr. til afholdelse af Skate Copenhagen 2018

 

Økonomiske konsekvenser

En bevilling af det ansøgte tilskud vil formindske Kultur- og Fritidsudvalgets puljer med op til 45.700 kr.

 

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje: 77.823 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til kulturelle og idrætslige formål.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Ansøgning om tilskud til HSK Cup 2019 (pdf)

6. Beslutning vedrørende dialogbaseret styringsmodel: godkendelse af målsætninger på kultur- og fritidsområdet

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 14. december 2018 fem politiske pejlemærker for kultur- og fritidsområdet 2018-2021. Som led i Hvidovre Kommunes dialogbaserede styringsmodel skal de fem pejlemærker omsættes til en række konkrete mål.

 

Kultur- og Fritidsudvalget har over tre udvalgsmøder været i dialog med institutionslederne for biblioteks-, idræts- og museumsområdet omkring mulige målsætninger, og administrationen har på denne baggrund formuleret en række konkrete mål for kultur- og fritidsområdet, som skal gælde den resterende udvalgsperiode.

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende administrationens foreslåede målsætninger.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende administrationens foreslåede målsætninger for kultur- og fritidsområdet gældende for den resterende udvalgsperiode

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-09-2019

Godkendt.

 

Det ønskes desuden, at der arbejdes mere målrettet med kommunikation og formidling af kommunens kultur- og fritidstilbud; og at der under punkt 2, ”Etablering af Team Hvidovre” arbejdes med en model for indgåelse af sponsorater med erhvervsvirksomheder; bl.a. via digitale løsninger.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. februar 2015 dialogbaseret styringsmodel for Hvidovre Kommune. Målet med styringsmodellen er, at politikerne får ejerskab over arbejdet med at opstille politiske pejlemærker for de enkelte fagområder, som via dialog med administrationen kan blive omsat til konkrete mål for områderne.

 

I forlængelse af dette godkendte Kultur- og Fritidsudvalget den 4. december 2018 fem politiske pejlemærker:

 

1. Byen som motionsrum

2. Etablering af Team Hvidovre

3. Brugen af kommunens ejendomme og faciliteter

4. Underbygning af foreningernes sociale ansvar og indsats

5. Kultur i hverdagen

 

Med afsæt i disse pejlemærker skal administrationen i dialog med udvalget udarbejde en række konkrete udviklingsmål for den indeværende udvalgsperiode. For at give rum til dialog med det personale, der er ansvarlig for kommunens kerneydelser og er tæt på borgerne i dagligdagen, afholdtes en række dialogmøder med kommunens institutionsledere på kultur og idrætsområdet, hvor institutionslederne fik mulighed for at diskutere konkrete målsætninger for deres respektive områder.

 

Kultur- og Fritidsudvalget afholdte således dialog med Hvidovre Kommunes bibliotekschef på mødet den 11. marts 2019; fælles dialog med de tre inspektører af kommunens idrætscentre samt Hvidovre Stadion på mødet den 8. april 2019 og dialog med forskningschefen og afdelingslederen fra Forstadsmuseet på mødet den 13. maj 2019.

 

Administrationen har på denne baggrund sammenfattet og konkretiseret en række målsætninger for kultur- og fritidsområdet gældende for den resterende udvalgsperiode:

 

Biblioteksområdet

HvidovreBibliotekerne arbejder hovedsageligt med pejlemærket Kultur i hverdagen. Bibliotekerne arbejder således målrettet med læsning, som både er en vigtig færdighed og en nøgle til kultur og oplevelser. Bibliotekerne har således fokus på at nære læsebegejstringen hos både børn, unge og voksne gennem indkøb, indretning og formidling.

Bibliotekerne arbejder på at få læsningen og oplevelsen af litteratur ind som en del af hverdagen for borgerne i Hvidovre og som et værdifuldt tilbud for den enkelte; også via samarbejder med andre eksisterende projekter.

 

HvidovreBibliotekerne har desuden fokus på det digitale; både som en platform, hvor fortællinger lever, men også som et felt, der præsenterer os alle sammen for dilemmaer, muligheder og trusler.

 

Målsætning: Formidling i byens rum
Bibliotekeerne har fokus på at videreudvikle det mobile bibliotek, hvor en eller flere medarbejdere rykker ud i byen med udvalgte bøger til udlån samt information om bibliotekets tilbud generelt; der vil også blive afholdt book talks o.l.

 

Målsætning: Samarbejde om formidling af Hvidovreborgernes egne historier

Bibliotekerne ønsker at fortsætte det gode samarbejde med f.eks. Lokalhistorisk Arkiv og Forstædernes Museum laver arrangementer (f.eks. under Kulturugen), hvor Hvidovreborgere kan fortælle deres egne historier.

 

Målsætning: Samarbejde om events

Bibliotekerne indgår i samarbejde med andre kulturaktører; f.eks. om teaterfestivaler o.l.

 

Målsætning: Fokus på stressramte via forløb med gruppelæsning/-lytning

Bibliotekerne vil undersøge mulighederne for et konkret samarbejde med Sundhedscentret

 

Målsætning: Digital formidling

Bibliotekerne ønsker at arbejde med formidling på skærme i biblioteksrummene samt via digitale kommunikationskanaler. Bibliotekerne har desuden opstartet et projekt, som undersøger borgernes behov for viden om ny teknologi med henblik på at designe tilbud, der passer til de konkrete behov; herunder hvordan emnet kan indarbejdes i de undervisningsforløb, der planlægges for skoler mv.

 

 

Idrætsområdet

Idrætsinstitutionerne arbejder hovedsageligt med pejlemærkerne Brugen af kommunens ejendomme og faciliteter og Byen som motionsrum.

Institutionerne ønsker således at opsætte et nyt overvågningssystem, der kan være med til at forbedre udnyttelsen af kommunens idrætsfaciliteter samt opsætte motionsredskaber i byrummet til brug for aktivering af byens borgere.

 

Målsætning: implementering af nyt overvågningssystem

Der planlægges opsat særlige kameraer i kommunens idrætsfaciliteter, som i specificerede tidsintervaller optæller antallet af de personer, der anvender faciliteterne. Systemet tænkes både anvendt i haller og på udendørs boldbaner. Ved at analysere den indsamlede data vil der kunne opnås et langt bedre overblik over idrætsfaciliteternes udnyttelse end i dag, hvilket forventes at medføre en mere effektiv lokalefordeling og optimeret brug af faciliteterne.

 

Målsætning: opsætning af motionsredskaber

Der planlægges opsat diverse motions- og idrætsredskaber såsom motionscykler, crosstrainere og romaskiner i byrummet i og omkring eksisterende idrætsfaciliteter. På den måde vil det være muligt at aktivere borgere, der normalvis ikke dyrker motion eller er foreningsaktive. Det vil desuden være muligt at aktivere ”passive besøgende” såsom forældre, der har fulgt deres børn til træning, og dermed kan udnytte ventetiden med lidt fysisk aktivtet.  

 

 

Museumsområdet

 

Målsætning: tilgængeliggørelse af PHD-projekt for Hvidovres borgere

’Periurban phase and sphere’ er titlen på Poul Sverrilds PhD-afhandling, der blev forsvaret den 7. oktober 2016. Den knap 400 sider lange afhandling om Hvidovres vej fra landbrugssamfund til forstad vil blive formidlet på dansk til hverdagsbrug for Hvidovres borgere i en rigt illustreret bog med arbejdstitlen ’Vejene til Hvidovre’.

Der er indgået aftale med forlaget Frydenlund, og størstedelen af manuskriptet er leveret. Bogen planlægges udgivet inden udgangen af 2019.

 

Målsætning: udvikling af matiné i Fægtesalen

Forstadsmuseet vil skabe et tilbud rettet mod byens ældre borgere, hvor museets faglighed bliver bragt i spil på en ny måde, og hvor der skabes rum for socialisering borgerne imellem. Det skal ske ved at lave op til fire årlige matinéer i Fægtesalen, hvor fortælling blandes med underholdning og engagerende tiltag. Det kan være ved at blande fortællingen om modstandskampen i Hvidovre med alsang; ved at blande tryllekunst ind i fortællingen om Danmarks største magiker Truxa; ved at arrangere quiz; historisk billedlotteri mm.

Igangsættelse forventes i september 2019.

 

Målsætning: gentænkning og nyudvikling af konceptet Historien i Gaden

Historien i Gaden blev lanceret i 1999 efter inspiration fra USA og Storbritannien.

Konceptet om in-situ historieformidling og fokus på total tilgængelighed var epokegørende museumstænkning dengang, men er blevet almindelig museumspraksis siden da.

Videreudvikling af konceptet skal baseres på ny museumsstrategisk tænkning med opmærksomhed på både nye kulturarvsperspektiver og på nye befolkningsgrupper.

Der skal organiseres en projektgruppe, indhentes viden og inspiration, formuleres en ny model, og der skal konkretiseres eksempler på den nye formidlingspraksis.

Projektet igangsættes i efteråret 2019 og søges afsluttet sommeren 2020.

 

Målsætning: udvikling af danseestrade

Grundejerforeningen Strandøre drev siden midten af 1930’erne en lille træbygning, som brugtes til sommerfester o.l. Brugen ophørte i midten af 1950’erne, da det private initiativ blev udkonkurreret af kommunalt støttede festligheder i den nyanlagte Hvidovre Havn.

Den gamle danseestrade ligger i dag relativt velbevaret i kanten af Kystagerparken, og grundejerforeningen Strandøre ser den gerne bragt til live igen som støttepunkt for kulturelle og sociale aktiviteter.

Forstadsmuseet skal i samarbejde med grundejerforeningen afdække husets kulturarvsværdi og dets fremtidige anvendelsesmuligheder, og museet skal bistå grundejerforeningens arbejde med fundraising med henblik på at huset bliver renoveret og stillet til rådighed for grundejerforeningen og en gruppe definerede institutionelle samarbejdsparter.

Projektet er igangsat og forventes afsluttet i efteråret 2020.

 

Målsætning: afvikling af gøglerfestival

Cirkusmuseet vil i samarbejde med Gøglerforum - en sammenslutning for artister og gøglere - arrangere en gøglerfestival, hvor 20-30 gøglere og artister vil optræde forskellige steder i byen med kerne i og omkring Cirkusmuseet. Arrangementet vil være en spektakulær event, der vil skabe liv og omtale af byen og sætte fokus på den diversitet, som Hvidovre repræsenterer. Derudover vil arrangementet markere Cirkusmuseet som et primært samlingspunkt for cirkus- og artistlivet i Danmark med mulighed for at udbygge museets professionelle netværk.

Festivalen afvikles planmæssigt i uge 37 2020 i forbindelse med Vestegnens Kulturuge.

 

Målsætning: potentiel statsanerkendelse og museumssammenlægning

På baggrund af Kulturstyrelsens tidligere positive indstillinger til statsanerkendelse af Forstadsmuseet (med Cirkusmuseet), arbejdes der videre mod en endelig statsanerkendelse. Der arbejdes på en proces, som involverer forhandlinger med Kroppedal Museum med henblik på at skabe en ny museumskonstruktion dækkende over en række københavnske omegnsmuseer.

Målet er en styrkelse af Hvidovre Kommunes museumsvæsen.

Forhandlinger er igangsat på trilateral basis mellem kommunerne Hvidovre, Høje-Taastrup og Albertslund og bilateral basis mellem Forstadsmuseet og Kroppedal Museum.

Projektet forventes tidligst afsluttet ultimo 2020.

 

 

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. februar 2015 dialogbaseret styringsmodel for

Hvidovre Kommune.

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 4. december 2018 fem politiske pejlemærker på kultur- og fritidsområdet gældende for valgperioden 2018-2021.

 

Kultur- og Fritidsudvalget afholdte den 11. marts 2019 dialogmøde med Hvidovre Kommunes Bibliotekschef; den 8. april 2019 dialogmøde med de tre inspektører for kommunens idrætscentre samt Hvidovre Stadion og den 13. maj 2019 dialogmøde med forskningschefen og afdelingslederen fra Forstadsmuseet ud fra den dialogbaserede styringsmodel.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Politiske pejlemærker for Kultur og Fritidsudvalget (pdf)

7. Beslutning vedrørende genhusning af Hvidovre Pensionistforening

Beslutningstema

Hvidovre Pensionistforening har brugsret over en række kommunalt ejede lokaler på Risbjerggård. Grundet den planlagte etablering af den kommende bymidte, skal dele af Risbjerggård nedrives og istandsættes, hvorfor foreningen skal genhuses fra den 1. januar 2020.

 

Administrationen har i dialog med foreningen udarbejdet et scenarie for genhusning i Sønderkærbygningen.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende forslag til genhusning, samt at udgifter forbundet med genhusningen m.v. på 65.000 kr. ekstraordinært finansieres af Ældre- og Sundhedsudvalgets ramme til aktiviteter for frivillige i 2019. Kommunalbestyrelsen skal ligeledes beslutte, hvorvidt Hvidovre Pensionistforening skal tilbydes adgang til Musikskolens store koncertsal til brug for foreningens faste festarrangementer på enten fredage eller onsdage.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende genhusning af Hvidovre Pensionistforening i Sønderkærbygningen
 2. at godkende, at genhusningen foretages ud fra administrationens foreslåede scenarie
 3. at beslutte, hvorvidt Hvidovre Pensionistforening skal tilbydes adgang til Musikskolens store koncertsal til brug for foreningens faste festarrangementer på enten fredage eller onsdage
 4. at godkende, at udgifter forbundet med genhusningen m.v. på 65.000 kr. ekstraordinært finansieres af Ældre- og Sundhedsudvalgets ramme til aktiviteter for frivillige i 2019

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-09-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

 

Ad 2. Anbefales godkendt.

 

Ad 3. Gruppe A og O anbefaler, at Hvidovre Pensionistforening tilbydes adgang til Musikskolens store koncertsal på onsdage til brug for foreningens faste festarrangementer. Gruppe F afventer kommunalbestyrelsen.

 

Ad 4. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Hvidovre Pensionistforening, der består af ca. 250 medlemmer, skal genhuses fra den 1. januar 2020. Foreningen har pt. brugsret over en række lokaler på Risbjerggård, som grundet den planlagte etablering af den kommende bymidte delvist skal nedrives og istandsættes.

 

Foreningen har på Risbjerggård været enebrugere af et samlet areal på ca. 278 m² bestående af to opholdsrum (i alt ca. 107 m²), to spiserum (i alt ca. 66 m²) og et køkken (ca. 38,4 m²) i stueetagen samt kontor- og mødefaciliteter (i alt ca. 64 m²) på 1. sal. Herudover har foreningen til festbrug haft lejlighedsvis adgang til salen i stueetagen (ca. 188 m²). I alt har foreningen dermed haft adgang til ca. 466 m² lokalearealer på Risbjerggård (ekskl. toiletter og gangarealer). En plantegning over de berørte lokaler findes som bilag til sagen.

 

Foreningens aktiviteter tæller billard, dart, underholdning og socialt samvær. Foreningen afholder fast fællesspisning (”lørdagsspisninger”) for ca. 50 medlemmer hver anden lørdag. Derudover afholdes fest (”onsdagsfester”) hver tredje onsdag i måneden, hvor der gennemsnitligt deltager ca. 100 medlemmer.

 

Løsningsforslag
Administrationen har udarbejdet et løsningsforslag, der indebærer, at Hvidovre Pensionistforening genhuses i kommunalt ejede forenings- og institutionslokaler i Sønderkærbygningen (den gamle Sønderkær skole).

 

Hovedparten af de berørte lokaler benyttes i dag af gymnastikforeningen HVG37, mens enkelte lokaler anvendes af Hvidovre Musikskole, og løsningsforslaget vil derfor involvere sambrug af lokalerne. Sambrugen muliggøres af, at pensionistforeningens lokalebehov normalvis kun skal dække aktiviteter frem til senest kl. 17:00, mens HVG37 og musikskolen først skal anvende lokalerne om eftermiddagen og om aftenen.

 

Pensionistforeningen har godkendt administrationens forslag, og både HVG37 samt musikskolen har indvilget i at stille de berørte lokaler til rådighed for sambrug med pensionistforeningen.   

 

Lokaleanvendelse
Administrationens udarbejdede scenarie indebærer, at pensionistforeningen afholder daglige sociale aktiviteter i HVG37’s to klubrum (i alt ca. 84 m²) i kælderetagen, der i dag benyttes som opholdslokaler. Samtidig får pensionistforeningen adgang til HVG 37’s køkkenfaciliteter (ca. 17 m²) og toilet, der ligeledes er placeret i kælderetagen.

 

Billard- og dartaktiviteter foreslås afholdt i et opdelt afsnit af et stort undervisningsrum i kælderetagen, der i dag anvendes et par gange om ugen af musikskolen til større musikhold. For at foretage en fysik opdeling af lokalet; herunder sikre de forskellige brugeres inventar, foreslås det at opsætte en mobil skillevæg i lokalet. Pensionistforeningens del af undervisningsrummet vil ifølge det foreslåede scenarie herefter udgøre ca. 70 m². I kælderetagen vil pensionistforeningen desuden få råderet over et depotrum (ca. 15 m²); herudover forventes behov for opsætning af yderligere skabe til inventaropbevaring (ca. 5 m²). 

 

Pensionistforeningens bestyrelsesmøder o.l. foreslås afholdt i et undervisningsrum (ca. 48 m²) i stueetagen. Musikskolen anvender selv lokalet til mødebrug o.l., og det er aftalt, at pensionistforeningen reserverer lokalet gennem musikskolen.

 

Pensionistforeningens lørdagsspisninger og onsdagsfester foreslås placeret i musikskolens store koncertsal (ca. 203 m²) på første sal, hvortil foreningen også vil have adgang til tilhørende køkkenfaciliteter (ca. 15 m²).

 

Det foreslåede scenarie indebærer, at Hvidovre Pensionistforening får adgang til i alt ca. 457 m² lokalearealer (ekskl. gangarealer og toiletter). En plantegning over de berørte lokaler findes som bilag til sagen.

 

Hovedadgang til de nævnte lokaler foreslås placeret via Musikskolens hovedindgang i stueetagen, da tilgængelighed og adgangsforhold er optimale her grundet et fåtal af trapper.

 

Problemstillinger forbundet med genhusningen
Genhusningen af Hvidovre Pensionistforening via administrationens foreslåede scenarie indebærer en række problemstillinger.

 

Hvor pensionistforeningen på Risbjerggård hidtil har haft adgang til to toiletter, får foreningen i det foreslåede scenarie som udgangspunkt kun adgang til ét enkelt toilet i kælderetagen. For at imødekomme dette forhold forslår administrationen, at pensionistforeningen fra juni 2020 desuden får adgang til Hvidovre Privatskoles toiletfaciliteter (ligeledes beliggende på Sønderkærbygningens kælderetage), da Privatskolen på dette tidspunkt fraflytter det nuværende lejemål.

 

Det vurderes at være nødvendigt at etablere gelændere ved trappearealer mm. for at forbedre tilgængeligheden for Pensionistforeningen, da flere foreningsmedlemmer er gangbesværede.

 

Det vurderes desuden at være nødvendigt at etablere skabe til opbevaring af pensionistforeningens inventar og materialer. I kælderetagen forventes der således at kunne etableres ca. 5 skabe, der vil frigive i alt ca. 5 m² opbevaringsareal.

 

Afholdelse af festarrangementer i koncertsalen

Pensionistforeningen afholder i dag faste festarrangementer (”onsdagsfester”) hver tredje onsdag i måneden; i alt 8 gange om året. Da Musikskolens lungekor (koraktivitet for KOL-ramte) har faste hold i koncertsalen om onsdagen, vil begge aktiviteter ikke kunne afholdes i koncertsalen om onsdagen. Administrationen har derfor været i dialog med pensionistforeningen om muligheden for fremadrettet at placere foreningens festarrangementer om fredagen, hvor koncertsalen er ubenyttet, hvilket pensionistforeningen dog ikke ønsker.

 

Hvis pensionistforeningen fortsat skal kunne afholde fester om onsdagen skal lungekorets aktiviteter på de pågældende 8 årlige datoer derfor flyttes. Flytningen er logistisk ladsiggørligt, men vil potentielt kræve omlægninger i Musikskolens samlede holdplanlægning og dermed være ubelejligt for både brugere og undervisere.

 

Administrationen indstiller på denne baggrund til kommunalbestyrelsen at beslutte, hvorvidt pensionistforeningen skal tilbydes adgang til Musikskolens store koncertsal til brug for foreningens faste festarrangementer på enten fredage eller onsdage.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. februar 2017 en helhedsplan for fremtidens Hvidovre Bymidte ved rådhuset, Medborgerhuset, Sundhedscentret og Risbjerggård.

 

Ombygningen af Risbjerggård forventes igangsat den 1. januar 2020 og forventes afsluttet ultimo 2022.

Økonomiske konsekvenser

Etablering af skabe til inventaropbevaring, montering af gelændere ved trappearealer samt opsætning af mobile skillevægge til brug for opdeling af lokaler samt flytteomkostninger vil medføre estimerede omkostninger på i ca. 65.000 kr.

 

Center for Økonomi og Analyse foreslår, at disse midler ekstraordinært finansieres af Ældre- og Sundhedsudvalgets ramme til aktiviteter for frivillige, idet der her vurderes at være ledige midler i denne størrelsesorden i 2019.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne giver kommuner mulighed for at støtte foreningsaktiviteter, herunder at stille lokaler til rådighed for lokale foreninger.

Høring

Administrationen har været i dialog med både Hvidovre Pensionistforening, Hvidovre Musikskole samt gymnastikforeningen HVG37 omkring det skitserede scenarie for genhusningen.

Personalemæssige konsekvenser

Den kommunale rengøring vil fra den 1. januar 2020 rengøre de lokaler i Sønderkærbygningen, som Hvidovre Pensionistforeningen foreslås råderet over.

Arbejdstimerne til dette arbejde vil modsvare de arbejdstimer, der skulle være brugt på rengøring af foreningens nuværende lokaler på Risbjerggård, og der vil således ikke forekomme merudgifter til rengøring efter pensionistforeningens genhusning på Sønderkær.

 

 

Sundhedsmæssige konsekvenser

 

 

 

Miljømæssige konsekvenser

 

 

 

Bilag

 1. Plantegning over Sønderkær (pdf)
 2. Plantegning over Risbjerggård (pdf)

8. Beslutning om ny model for aktivitetstilskud til de folkeoplysende foreninger

Supplerende beslutningstema

Sagen har været sendt i høring hos Handicaprådet, Idrætsrådet og Samrådet. Notater med høringssvar er vedlagt dagsordenspunktet som bilag.

Supplerende indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget at anbefale over for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage indkommende høringssvar til efterretning og godkende den nye model for beregning af medlemstilskud

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 15-08-2019

Godkendt.

 

Det præciseres at den nye ordning indfases over 3 år således at der er en 1/3 effekt første år, 2/3 efter andet år og fuld effekt i det 3 år.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-09-2019

Høringssvar anbefales taget til efterretning og ny model anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af indkommende høringssvar skal Folkeoplysningsudvalget beslutte om den nye model for beregning af aktivitetstilskud kan godkendes. Sagen sendes derefter til videre behandling i Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Supplerende høring

Sagen har været sendt til høring i Idrætsrådet Hvidovre, Samrådet Hvidovre og Handicaprådet Hvidovre. Idrætsrådet og Handicaprådet har afgivet høringssvar. Disse er vedlagt dagsordenspunktet som bilag.

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal beslutte en model, som årligt fordeler aktivitetstilskud til de folkeoplysende foreninger.

En arbejdsgruppe nedsat af Folkeoplysningsudvalget er kommet frem til en medlemstilskudsordning med en bestemt faktorinddeling, hvor beløbsstørrelserne i tilskud pr. medlem er differentieret efter aldersgrupper og egenbetaling. Ordningen foreslås indført med en 2-årig indfasningsperiode gældende fra 2020.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget at anbefale over for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. atgodkende arbejdsgruppens nye model for beregning af medlemstilskud til de folkeoplysende foreninger med en overgangsordning over 2 år, gældende fra 2020.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-06-2019

Godkendt.

 

Idrætsrådet vil informere om den nye ordning for de berørte foreninger.

Administrationen vil ligeledes orientere om ordningen på foreningsmøder.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Folkeoplysningsudvalget nedsatte i april 2018 en ny arbejdsgruppe med repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget, som fik til hensigt at drøfte en eventuel ny model for aktivitetstilskud.

Arbejdsgruppen har i løbet af 2018 arbejdet frem imod, at kunne præsentere en ny gennemarbejdet model til Folkeoplysningsudvalget.

Arbejdsgruppen har taget højde for medlemsregistrering i CFR (Det Centrale Forenings Register), og har endvidere også taget højde for DGI-rapporten State Of The City, som detaljeret beskriver hvor Hvidovre Kommune har problemer med at aktivere aldersgrupper i foreningslivet.

 

Det blev besluttet i Folkeoplysningsudvalget at arbejdsgruppens arbejdsgrundlag var følgende:

 • at gøre det mere gennemsigtigt og lettere for foreningerne at udregne deres kommende tilskud, så disse kan indsættes i deres budgetter.
 • At gøre det administrativt lettere at forvalte.

 

Arbejdsgruppen har kortlagt og drøftet mange muligheder for en ny model, og er efter grundig gennemgang og gensidig forventningsafstemning nået til enighed om fremlæggelsen af en ny model for medlemstilskud til godkendelse i Folkeoplysningsudvalget.

 

Den nye model er faktorinddelt og medlemstilskuddet er opbygget på følgende måde:

 

 • Faktor 1 gives til medlemmer mellem 0-6 år
 • Faktor 2 gives til medlemmer mellem 7-12 år
 • Faktor 3 gives til medlemmer mellem 13-18 år
 • Faktor 1 gives til medlemmer mellem 19-24 år
 • Handicappede medlemmer gives faktor 2 uanset alder (der er derved ingen forskel fra eksisterende model)

 

Desuden tilføjes der yderligere:

 

 • Foreningernes tilskud må ikke overstige den totale egenbetaling for medlemmer under 25-år, dvs. kontingentindtægter og øvrig deltagerbetaling. I så fald reguleres tilskuddet ned til det totale beløb (som den eksisterende model).

 

Arbejdsgruppen foreslår en model med en ’overgangsordning’ på 2 år, som derved tager hensyn til de foreninger som ’mister’ mere end 15% i tilskud. Beløbet skal dog være minimum 5.000 kr.

Arbejdsgruppen foreslår, at man, indenfor den eksisterende tilskudsramme, finder midler til overgangsordningen. Det gøres ved at tage en lille procentdel fra de foreninger, som får et større tilskud ved den nye ordning. Arbejdsgruppen foreslår endvidere, at der det første overgangsår bliver reguleret med 2/3 i kompensation for det mistede, og i det andet overgangsår med 1/3 i kompensation. På den måde minimeres generne for foreningerne, som skal have mindre tilskud ved den nye model.

 

Det skal bemærkes, at det kun drejer sig om tre foreninger, som ’mister’ mere end 15% og minimum 15.000 kr. Det drejer sig om Hvidovre Volleyball Klub, TASK og Rosenhøj Boldklub. Disse foreninger tilbydes en overgangsordning.

 

Foreningen ”DUI Leg & Virke, Hvidovre afdeling” foreslås undtaget fra overgangsordningen, på grund af deres nylige omstrukturering og udskillelse af Cirkus Arcus. Samlet set bliver disse foreninger minimalt berørt af ændringerne.

 

Det er en enig arbejdsgruppe, som fremlægger og foreslår den nye model for tilskud (medlemstilskud) til politisk godkendelse samt at modellen skal være gældende fra 2020.

 

Arbejdsgruppen bemærker endvidere, at der ligger en fordel i, at det fulde budget vil blive uddelt hvert år, hvilket ikke er muligt ved nuværende model.

 

Bilaget indeholder foreningernes nuværende tilskud, tilskud ved beslutning om ny model, forskel i kroner og forskel i procent. Bilaget er vedlagt dagsordenspunktet som illustration.

Politiske beslutninger og aftaler

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 29. juni 2015 (punkt 2) blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med to repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget, én repræsentant fra Idrætsrådet og én repræsentant fra Samrådet.

 

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 19. april 2018 (punkt 3) blev den aktuelle arbejdsgruppe nedsat. Her skulle der vælges tre repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget, én repræsentant fra Idrætsrådet og én repræsentant fra Samrådet.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2019 budgetteret med 5.325.583 kr. på folkeoplysningsudvalgets ramme til

aktivitetstilskud. Dette er besluttet fordelt ved Folkeoplysningsudvalgets møde den 25. april 2019.

Ved godkendelse, af en evt. ny tildelingsmodel, vil dette træde i kraft i 2020.

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens § 15 som beskriver kommunalbestyrelsens pligt til at yde tilskud til for

børn og unge under 25 år, jf. Folkeoplysningslovens §§ 1 og 14.

Høring

Såfremt den nye model bliver godkendt i Folkeoplysningsudvalget, vil sagen føres til høring i Idrætsrådet Hvidovre, Samrådet Hvidovre og Handicaprådet. Herefter genbehandles sagen i Folkeoplysningsudvalget, hvorefter sagen sendes videre til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.


9. Beslutning om ændrede retningslinjer for godkendelse af kulturelle foreninger

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal beslutte om de fremadrettet vil godkende kulturelle foreninger under Folkeoplysningslovens kapitel 5, som vedrører frivilligt foreningsarbejde.

Udvalget har tidligere godkendt foreninger, med kulturelle aktiviteter som formål, gennem kapitel 5.

Foreninger der er godkendt efter kapitel 5 kan søge de samme tilskud, og har samme rettigheder til lokaler, som øvrige folkeoplysende foreninger. Kulturelle foreninger kan godt godkendes efter kapitel 5, men det skal bero på en lokalt forankret aftale.
 

Udvalget skal beslutte, om kulturelle foreninger i Hvidovre Kommune, fremadrettet skal godkendes som folkeoplysende foreninger.

Supplerende indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende, at sager vedrørende kulturelle foreninger fremadrettet skal høre under Kultur- og Fritidsudvalgets ressortområe

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-09-2019

Godkendt.

 

Administrationen udarbejder udkast til regelsæt samt økonomisk model vedrørende godkendelse af kulturelle foreninger.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. atbeslutte om udvalget i fremtiden vil godkende kulturelle foreninger gennem folkeoplysningslovens kapitel 5, ud fra en af administrationens tre anbefalinger.
 2. at beslutte om allerede godkendte kulturelle foreninger fortsat skal være folkeoplysende

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 15-08-2019

Ad 1 og 2. Folkeoplysningsudvalget oversender sagen til Kultur- og Fritidsudvalget, idet udvalget ikke betragter foreningerne som folkeoplysende, men anbefaler at de kulturelle foreninger forankres i Kultur- og Fritidsudvalgets regi.

Supplerende sagsfremstilling

På mødet den 15. august 2019 behandlede Folkeoplysningsudvalget sag om ændrede retningslinjer for godkendelse af kulturelle foreninger. På baggrund af et enigt Folkeoplysningsudvalg ønsker administrationen og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget at fremsætte sagen for Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Såfremtindstillingen godkendes, vil administrationen udarbejde udkast til formelle retningslinjer for sager vedrørende kulturelle foreninger.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Folkeoplysningsudvalget er forpligtet til at godkende foreninger hjemmehørende i Hvidovre Kommune, som opfylder folkeoplysningslovens kriterier for godkendelse. Endvidere kan kommuner også godkende andre foreninger jf. kapitel 5, gennem lokalt formulerede kriterier. Der er derfor intet der hindrer, Hvidovre Kommune i også yde tilskud til ’andre’ almennyttige og demokratiske foreninger efter kapitel 5.

 

Hvidovre Kommune har på nuværende tidspunkt ikke nogen gældende praksis omkring godkendelse af kulturelle foreninger. Kommunen har pr. juni 2019, seks godkendte kulturelle foreninger hvis formålsparagraf ikke direkte har af gøre med folkeoplysende aktivitet. Derudover er der 2 øvrige foreninger der søger om godkendelse, med nærværende sag som grundlag for godkendelse eller afvisning.

 

I de pågældende seks foreninger er der fokus på kulturmødet mellem den danske, og flere øvrige udenlandske kulturer og befolkningsgrupper. Flere af disse arbejder aktivt med integration.
Formålene tæller bredt, og har ofte at gøre med etniske minoriteter bosiddende i Danmark, samt udbredelsen af disse kulturer i det danske samfund.

 

Administrationen foreslår at folkeoplysningsudvalget beslutter en fremtidig procedure for godkendelse eller afslag af nye ansøgere, med udgangspunkt i administrationens tre løsningsforslag (se bilag), samt med inspiration fra Kommunekataloget (se bilag).

 

Endvidere anbefaler administrationen at Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling om de omtalte seks foreninger skal have fremadrettet skal være folkeoplysende.
Såfremt udvalget beslutter at afgodkende de allerede godkendte kulturelle foreninger, foreslår administrationen at udvalget vil give dem året ud til at finde en løsning, således at de pr. januar 2020 overgår til ny status som låneberettigede foreninger.


De låneberettigede foreninger har mulighed for at søge tilskud gennem KFU’s rådighedspulje, og øvrige kommunale puljer der matcher med deres formål.

 

Kommunen har pr. juni 2019 1 kulturel forening der har søgt og modtager aktivitetstilskud.

 

Øvrige kulturelle foreninger har ligeledes mulighed for at søge om aktivitetstilskud, hvis de overholder de gældende kriterier på området.

Politiske beslutninger og aftaler

Folkeoplysningsudvalget har tidligere godkendt kulturelle foreninger efter folkeoplysningslovens kapitel 5. Seneste godkendte kulturelle forening blev godkendt i 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Folkeoplysningsudvalget er forpligtet til at udbetale tilskud til folkeoplysende foreninger som er godkendt gennem kapitel 5 i Folkeoplysningsloven.

Når kulturelle foreninger godkendes som folkeoplysende og søger tilskud vil midlerne derfor blive fordelt blandt flere foreninger end udvalget er forpligtet til at udbetale tilskud til.

Retsgrundlag

Kommunens folkeoplysningsudvalg kan i medfør af reglerne i kapitel 5 i folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 31. august 2018 godkende foreninger med kulturelle formål som folkeoplysende foreninger.


10. Beslutning om nyt medlem af Hvidovre Kunstråd

Beslutningstema

Hvidovre Kunstråd har udpeget Stinne Bo Schmidt som nyt rådsmedlem. Ifølge Kunstrådets vedtægter skal Kommunalbestyrelsen godkende nye medlemmer efter indstilling fra Kunstrådet og Kultur- og Fritidsudvalget.  

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende Stinne Bo Schmidt som nyt medlem af Hvidovre Kunstråd.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende Stinne Bo Schmidt som nyt medlem af Hvidovre Kunstråd

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-09-2019

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Hvidovre Kunstråd er et kommunalt nedsat råd, der har til formål at og synliggøre den professionelle billedkunst i kommunen gennem kvalitetsprægede kunstprojekter og -aktiviteter, udsmykninger og kunstindkøb.

 

Kunstrådet består af 7 medlemmer, hvoraf de 5 skal være professionelt arbejdende billedkunstnere og/eller kunstfaglige personer. Kommunalbestyrelsen godkender nye medlemmer efter indstilling fra Kunstrådet og Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Da Solveig Isbrand har valgt at udtræde af Kunstrådet, er der behov for at udpege et nyt medlem til rådet. Kunstrådet peger i denne forbindelse på Stinne Bo Schmidt.

 

Stinne Bo Schmidt arbejder som lektor i dansk, billedkunst samt design og arkitektur på Nørre Gymnasium i København og har en cand.mag i dansk og billedkunst med tilvalgsfag i design og arkitektur. Stinne Bo Schmidt fungerer desuden som sekretariatskoordinator for KULT-skolerne, der er et samarbejde mellem fire københavnske skoler om kunstprojekter inden for bl.a. billedkunst, drama, film, litteratur mm.

 

Stinne Bo Schmidt bor i Hvidovre.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 6. marts 2012 etableringen af et kommunalt billedkunstråd. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunerne kan efter Kommunalfuldmagtsreglerne yde økonomisk støtte til kulturelle formål, herunder kunst. Efter § 5 i lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning, jf. lov nr. 457 af 8. maj 2013, kan kommuner nedsætte lokale billedkunstråd til fremme af billedkunsten i lokalområdet. Rådene kan rådgive lokale myndigheder vedrørende billedkunstneriske spørgsmål, yde støtte til billedkunsten og medvirke til gennemførelsen af lokale udsmykningsopgaver.De nærmere regler om de lokale billedkunstråds sammensætning og virksomhed fastsættes af kommunalbestyrelsen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Medlemssammensætning - Hvidovre Kunstråd (pdf)
 2. Vedtægter for Hvidovre Kunstråd pr. 2-9-2014 (pdf)

11. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-09-2019

Intet.