Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 13. maj 2019

Mødefakta

Dato: Mandag den 13. maj 2019
Mødetidspunkt: Kl. 08:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Niels Ulsing (F)
 • Yasir Iqbal (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-05-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-05-2019

Kultur- og Fritidschefen orienterede om, at den planlagte årlige skoleturnering i regi af Hvidovre Fodbold A/S ikke kan afholdes som forventet grundet manglende tilmelding fra de kommunale skoler. Fodboldselskabet afleverer en redegørelse snarest.

 

Formanden orienterede om ansøgning fra Hvidovre Idrætsråd om tilskud til gps-trackere til årets skoleløb. Ansøgningen kan ikke tids nok nå at blive behandlet inden skoleløbets afvikling. Der ønskes en drøftelse i udvalget om sagen. 

 

Meddelelser taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

 • Status på Forstadsmuseets udstilling Familien Danmark På Hjul
 • Orientering om problematik vedrørende brevdueforeningen VIDO’s klubhus

3. Beslutning vedrørende dialogbaseret styringsmodel: tredje institutionsledermøde

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 14. december 2018 fem politiske pejlemærker for kultur- og fritidsområdet 2018-2021. Som led i Hvidovre Kommunes dialogbaserede styringsmodel skal de fem pejlemærker omsættes til en række konkrete mål.

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal over tre udvalgsmøder i dialog med administrationen - herunder relevante institutionsledere - formulere en række mål på kultur- og fritidsområdet, som skal gælde den resterende udvalgsperiode.

 

På dette møde skal udvalget i dialog med forskningschefen og afdelingslederen fra Forstadsmuseet diskutere mulige målsætninger for biblioteksområdet. På denne baggrund vil administrationen konkretisere forslagene yderligere, hvorefter udvalget på et senere udvalgsmøde skal godkende de endelige målformuleringer og målopfølgninger.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at drøfte mulige målsætninger for museumsområdet med forskningschefen og afdelingslederen fra Forstadsmuseet
 2. at godkende, at drøftelsen indgår i den videre målformulering

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-05-2019

Ad 1. Drøftet

Ad 2. Godkendt

 

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. februar 2015 dialogbaseret styringsmodel for Hvidovre Kommune. Målet med styringsmodellen er, at politikerne får ejerskab over arbejdet med at opstille politiske pejlemærker for de enkelte fagområder, som via dialog med administrationen kan blive omsat til konkrete mål for områderne. 

 

I forlængelse af dette godkendte Kultur- og Fritidsudvalget den 4. december 2018 fem politiske pejlemærker:

 

1. Byen som motionsrum

2. Etablering af Team Hvidovre

3. Brugen af kommunens ejendomme og faciliteter

4. Underbygning af foreningernes sociale ansvar og indsats

5. Kultur i hverdagen

 

Med afsæt i disse pejlemærker skal administrationen i dialog med udvalget udarbejde en række konkrete udviklingsmål for den indeværende udvalgsperiode. For at give rum til dialog med det personale, der er ansvarlige for kommunens kerneydelser og tæt på borgerne i dagligdagen, afholdes der en række dialogmøder med kommunens institutionsledere på kultur- og idrætsområdet; institutionslederne vil på disse møder få mulighed for at diskutere konkrete målsætninger for deres respektive områder.

 

Nærværende dialogmøde med forskningschefen og afdelingslederen fra Forstadsmuseet vil især tage udgangspunkt i pejlemærket ”Kultur i hverdagen”, der sigter mod at udvide rammerne for, at flere Hvidovre-borgere kan møde kultur i hverdagen. Pejlemærket er især henvendt børnefamilier, og sigtet er, at kulturelle tilbud arrangeret af væsentlige kulturinstitutioner som bl.a. HvidovreBibliotekerne, Forstadsmuseet og Teater Vestvolden bliver mere synlige i hverdagen og ikke opleves som noget, der er forbeholdt de få. For at understøtte projektet kan der blandt andet arbejdes med formidling i byens rum; samarbejde med kulturaktører og foreninger om kulturevents; inddragelse og brug af digitale formidlingskanaler med mere.

 

Kultur- og Fritidsudvalget afholdte dialog med Hvidovre Kommunes bibliotekschef på mødet den 11. marts 2019 og fælles dialogmøde med de tre inspektører af kommunens idrætscentre samt Hvidovre Stadion på mødet den 8. april 2019.

 

Efter afholdelsen af nærværende dialogmøde vil administrationen konkretisere de foreslåede udviklingsmål, hvorefter udvalget skal godkende de endelige målformuleringer og målopfølgninger.

 

En uddybet beskrivelse af de besluttede politiske pejlemærker er vedlagt sagen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. februar 2015 dialogbaseret styringsmodel for Hvidovre Kommune.

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 4. december 2018 fem politiske pejlemærker på kultur- og fritidsområdet gældende for valgperioden 2018-2021.

 

Kultur- og Fritidsudvalget afholdte den 11. marts 2019 dialogmøde med Hvidovre Kommunes bibliotekschef og den 8. april 2019 dialogmøde med de tre inspektører af kommunens idrætscentre samt Hvidovre Stadion ud fra den dialogbaserede styringsmodel.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Politiske pejlemærker for Kultur og Fritidsudvalget (pdf)

4. Orientering om økonomirapportering pr. 31. marts 2019 - Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutningstema

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de tre første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2019 på Kultur- og Fritidsudvalgets område og denne forelægges udvalget til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage økonomirapportering pr. 31. marts 2019 til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-05-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 3 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2019, og forventer på nuværende tidspunkt at den samlede ramme på udvalgets område overholdes.

 

Vurderingen er foretaget uafhængigt af overførsel af budgetmidler fra år 2018. Der er et begrænset merforbrug på Stadions institutionsområde på 0,2 mio. kr. Merforbruget hidrører fra udgifter til pedelfunktionen på Sønderkærskolen. Merforbruget forventes håndteret indenfor rammerne af de eksisterende budgetter på området.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog 14. december 2010 under pkt. 8 et revideret

Regulativ for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med indstillingen.

Retsgrundlag

Efter Lov om kommuners styrelse § 42, stk. 7 (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019) fastsætter kommunalbestyrelsen de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ.

 

Det fremgår af Hvidovre Kommunes Regulativ for Økonomistyring pkt. 4.2, at administrationen 3-4 gange årligt forelægger en økonomirapportering for fagudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


5. Beslutning om bevilling af tilskud til Hvidovre Volleyball Klub

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning om tilskud på 37.000 kr. fra Hvidovre Volleyball Klub om tilskud til indkøb af diverse udstyr som følge af nye forbundskrav fra Volleyball Danmark. Der søges om tilskud til indkøb af nye bolde, bander samt en computer.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at beslutte, hvorvidt der skal bevilges tilskud til Hvidovre Volleyball Klub til indkøb af diverse udstyr. Såfremt der bevilges et tilskud, skal udvalget desuden beslutte tilskuddets beløbsstørrelse

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-05-2019

Der bevilges 9.000 kr. til Hvidovre Volleyballklub til indkøb af nye bander. Foreningen opfordres til at ansøge kommunens Engangspulje ift. at opnå tilskud til køb af bolde.

 

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Hvidovre Volleyball Klub har ansøgt Kultur- og Fritidsudvalget om økonomisk støtte på i alt 37.000 kr. til indkøb af diverse udstyr som følge af forbundskrav fra Volleyball Danmark.

 

 • For at opgradere foreningens muligheder for at føre online statistik og håndtere video søger foreningen tilskud til indkøb af en laptopcomputer. Computeren er i den indsendte ansøgning prissat til 8.000 kr. 

 

 • For at underbygge krav til opsætning af banebander søger foreningen tilskud til indkøb af 6 dobbeltbander. Banderne er i den indsendte ansøgning prissat til 9.000 kr.

 

 • For at underbygge krav til nye kampbolde søger foreningen tilskud til indkøb af bolde. Kravene om brug af nye kampbolde indføres forskelligt afhængig af divisionsrækker og turneringer, og foreningen vurderer derfor at få behov for 60 nye kampbolde til en pris af 24.000 kr. i 2019 og 60 nye kampbolde til en pris af 24.000 kr. i 2020.  (Administrationen bemærker, at kravene til indføring af nye kampbolde først indføres endegyldigt fra 2020 i Danmarksturneringen, og fra 2021 i 1. og 2. division, men at Hvidovre Volleyballklub ønsker nye bolde indkøbt allerede nu, således at foreningens spillere kan bruge boldene under træning og på den måde tilvænne sig de nye bolde hurtigere).

 

Ovenstående udstyr udgør sammenlagt 65.000 kr. Hvidovre Volleyball Klub finansierer selv 28.000 kr., og søger således 37.000 kr. af Hvidovre Kommune. 

 

Administrationen bemærker, at Kultur- og Fritidsudvalget den 6. september 2017 også bevilgede 34.249 kr. til Hvidovre Volleyball Klub til brug for indkøb af teknisk udstyr og nye banebander. Volleyball Danmark justerer løbende forbundskravene til banebander og andet materiel, og foreningen har derfor løbende udfordringer med at leve op til de reviderede krav. På stående fod mangler foreningen således 6 bander for at kunne leve op til de forbundskrav, der vil være gældende fra 2022. Hvidovre Volleyball Klub har dog bekræftet, at foreningens nuværende tekniske udstyr lever fuldt op til mindstekrav til videohåndtering mm., og nærværende ansøgning beror derfor på et internt ønske om at opgradere til bedre udstyr.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere bevilget økonomisk tilskud til Hvidovre Volleyball Klub:

 • 8. april 2019: 21.409 kr. til brug for afholdelse af markedsfest i forbindelse med Sankt Hans 2019
 • 3. oktober 2018: 20.000 kr. til diverse udstyr til projektet Seniorfit
 • 3. oktober 2018: 10.065 kr. til brug for deltagelse i NCC 2018
 • 8. maj 2018: 9.000 kr. til brug for afholdelse af markedsfest i forbindelse med Sankt Hans 2018
 • 6. december 2017: 12.801 kr. til brug for indkøb af UV-udstyr
 • 4. oktober 2017: 30.450 kr. til brug for deltagelse i NCC 2017
 • 6. september 2017: 34.249 kr. til brug for indkøb af teknisk udstyr og banebander

Økonomiske konsekvenser

En bevilling af det ansøgte tilskud vil formindske Kultur- og Fritidsudvalgets pulje med op til 37.000 kr.

 

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje:

259.976 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til kulturelle og

idrætslige formål.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Ansøgning fra Hvidovre Volleyball Klub (pdf)

6. Beslutning om bevilling af tilskud til Hvidovre-Avedøre Rideklub

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning om tilskud på 30.000 kr. fra Hvidovre-Avedøre Rideklub til indkøb af en vejtromle til brug for vedligehold af foreningens baner, løbegange med mere.

 

Foreningen søger om tilskud til at dække udgifter til scenografi.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at beslutte, hvorvidt der skal bevilges tilskud til Hvidovre-Avedøre Rideklub til indkøb af vejtromle. Såfremt der bevilges et tilskud, skal udvalget desuden beslutte tilskuddets beløbsstørrelse

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-05-2019

Der bevilges 30.000 kr. til Hvidovre-Avedøre Rideklub til køb af vejtromle.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Hvidovre- Avedøre Rideklub har ansøgt Kultur og Fritidsudvalget om økonomisk tilskud til indkøb af en vejtromle til brug for vedligeholdelse af foreningens tre udendørsbaner, løbegange (bruges når hestene løber til og fra fold) samt ridehus (ca. 21.000 m2 sammenlagt). Især udendørsbanerne bliver harvet flere gange ugentligt i sommerhalvåret, hvor de benyttes meget.

 

Foreningens gangarealer og parkeringsplads er desuden meget dårligt drænet, og regnvand har medført fordybninger, der løbende bliver dybere.

 

Foreningen har hidtil lejet en vejtromle én gang årligt for at vedligeholde de nævnte arealer, men vurderer at dette ikke længere er tilstrækkeligt. Foreningen ønsker derfor at erhverve en brugt vejtromle, og har fundet en model til 55.000 kr. Foreningen vil selv bidrage med 25.000 kr. og ansøger derfor Kultur- og Fritidsudvalget om 30.000 kr.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere bevilget økonomisk tilskud til Hvidovre-Avedøre Rideklub:

 • 27. januar 2016: 23.375 kr. til brug for leje af rejsestald og stævnebokse i forbindelse med voltigeringsstævne
 • 17. april 2015: 17.875 kr. til brug for leje af rejsestald og stævne bokse i forbindelse med voltigeringsstævne
 • 4. marts 2014: 16.500 kr. til brug for leje af rejsestald og stævne bokse i forbindelse med voltigeringsstævne

Økonomiske konsekvenser

En bevilling af det ansøgte tilskud vil formindske Kultur- og Fritidsudvalgets pulje med op til 30.000 kr.

 

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje:

259.976 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til kulturelle og

idrætslige formål.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Ansøgning om tilskud til tromle (pdf)
 2. Eksempel på brugt vejtromle (pdf)

7. Beslutning om bevilling af tilskud til Musik- og Teaterforeningen Fragmentet

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning om tilskud på 35.000 kr. fra Musik- og Teaterforeningen Fragmentet til opsætning af musicalen IF/THEN, der afholdes i Kometen fra den 13. – 21. marts 2020.

 

Foreningen søger om tilskud til at dække udgifter til scenografi.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at beslutte, hvorvidt der skal bevilges tilskud til Musik- og Teaterforeningen Fragmentet til brug for scenografi til foreningens kommende opsætning af musicalen IF/THEN. Såfremt der bevilges et tilskud, skal udvalget desuden beslutte tilskuddets beløbsstørrelse.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-05-2019

Der bevilges 15.000 kr. til Musik- og Teaterforeningen Fragmentet til køb af scenografi til foreningens kommende opsætning af musicalen IF/THEN.

 

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Musik- og Teaterforeningen Fragmentet ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til opsætning af musicalen IF/THEN. Fragmentets opsætning af den amerikanske musical IF/THEN bliver den første opsætning i Danmark, og forestillingen vil planmæssigt spille 8 gange i Kometen fra den 13. til den 21. marts 2020. 

 

Foreningen ansøger om økonomisk tilskud på op til 35.000 kr. til at dække udgifter til scenografi. Forestillingen, der foregår i New York, har omfattende krav til scenografi og udspiller sig på over 40 forskellige lokationer.

 

Foreningens samlede arbejde med forestillingen forløber over ca. 8 måneder med prøvestart medio august 2019 og vil involvere omkring 20 af foreningens sangere, dansere og skuespillere foruden 13 musikere, der alle vil deltage på scenen. Antallet af medvirkende bagom scenen estimeres til omkring 20 frivillige hjælpere (baseret på antallet af foreningens nuværende aktive medlemmer).

 

Forestillingen har et samlet budget på ca. 265.000 kr., der hovedsageligt søges dækket via billetindtægter og tilskud fra fonde og lignende. Foreningen lægger desuden selv 30.000 kr. i projektet. Et samlet indtægts- og udgiftsbudget fremgår af foreningens ansøgning, der er vedlagt dagsordenspunktet. 

 

Ved bevilling af et eventuelt tilskud fra Hvidovre Kommune tilbyder Fragmentet at synliggøre kommunens engagement – f.eks. via nævnelse i forestillingsprogrammet.

 

Kort om foreningen Fragmentet

Musik- og Teaterforeningen Fragmentet er en forening for alle teater- og musikinteresserede i Hvidovre, hvis medlemmer bl.a. tæller tidligere aktører fra Hvidovre Musikskoles Musicalhold og Hvidovre Ungdoms Teater, og som derfor har flere års erfaring indenfor produktion af musicals, musik og teater.

 

Fragmentet har siden sin opstart afholdt ca. tre koncertarrangementer årligt, og har deltaget i den lokale teaterfestival samt Vestegnens Kulturuge. Foreningens første store musicalprojekt ”Spring Awakening” havde premiere i 2015.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere bevilget økonomisk tilskud til Musik- og Teaterforeningen Fragmentet til lignende projekter:

 

Den 1. april 2014 bevilgede udvalget 15.750 kr. til brug for forestillingen Spring Awakening, og den 11. april 2016 bevilgede udvalget 25.000 kr. til brug for forestillingen Next To Normal. 

Økonomiske konsekvenser

En bevilling af det ansøgte tilskud vil formindske Kultur- og Fritidsudvalgets pulje med op til 35.000 kr.

 

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje:

259.976 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til kulturelle formål; herunder sceneopsætninger.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. IFTHEN: Ansøgning inkl. budget (pdf)

8. Beslutning om fordeling af Elite2650-puljen for 2019

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til fordeling af midlerne fra Hvidovre Kommunes Elite2650-pulje for 2019.

 

Puljen har til formål at støtte elitemiljøer og enkeltpersoner i kommunens eliteforeninger og -klubber.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 

 1. at godkende arbejdsgruppens indstilling til fordeling af puljen Elite2650 for 2019;herunder at merforbrug på 7.500 kr. tages af Kultur- og FritidsudvalgetsRådighedspulje
 2. at beslutte, at administrationen igangsætter evaluering af de nuværende puljekriterier for Elite2650

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-05-2019

Ad 1. Godkendt

Ad 2. Godkendt

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Elite2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsforeninger og sigter mod at opretholde eller højne foreningernes idrætslige niveau.

 

Puljen fordeles på årlig basis af en arbejdsgruppe bestående af formanden og et menigt medlem af Kultur- og Fritidsudvalget samt formanden og et menigt medlem af Idrætsrådet Hvidovre.

 

Den idrætsfaglige vurdering af de indkomne ansøgninger er uddelegeret til Idrætsrådet, som vurderer og pointgiver ansøgerne ud fra en række fastsatte kriterier. Disse kriterier omhandler foreningers idrætslige niveau; hvilke supportmuligheder og faciliteter de har til rådighed samt organiseringen af deres eliteindsatser. Derudover tages der hensyn til foreningernes placeringer i forbund samt deres opnåede sportslige resultater for indeværende år.

 

Elite2650-puljen er i 2019 på 1.067.500 kr. Administrationen har modtaget i alt 10 ansøgninger til en samlet ansøgningssum på 2.213.000 kr. Arbejdsgruppens fordelingsforslag fremgår som bilag til sagen.

 

Evaluering af nuværende puljekriterier

I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse af puljefordelingen for 2018 blev det besluttet, at modellen for tildeling af elitemidler skal evalueres. Administrationen indstiller til derfor desuden udvalget at beslutte, at administrationen igangsætter den ønskede evaluering nu.

Politiske beslutninger og aftaler

De gældende ansøgningskriterier blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2011.

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 8. maj 2018 ved fordeling af Elite2650-puljen at evaluere modellen for tildeling af elitemidler.

Økonomiske konsekvenser

Kultur- og Fritidsudvalget har de seneste år fordelt følgende beløb fra Elite2650-puljen:

 

2018

1.075.200 kr.

2017

1.045.913 kr.

2016

1.055.000 kr.

 

Ved godkendelse af arbejdsgruppens forslag vil Elite2650-puljen blive fuldt udmøntet.

Differencen på 7.500 kr. mellem det budgetterede beløb og det udmøntede tilskud foreslås dækket af Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje.

 

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje:

259.976 kr.

Retsgrundlag

Efter Eliteidrætslovens §7 (Lovbekendtgørelse nr. 1155 af 25. september 2013) kan kommuner yde økonomisk støtte til eliteidræt, medmindre der er tale om egentlig erhvervsvirksomhed.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Oversigt over Elite2650 (pdf)

9. Beslutning om udvidelse af træningstid til Hvidovre Skøjte Klub

Beslutningstema

Hvidovre Skøjteklub har søgt om udvidelse af foreningens træningstid i Ishal 2 i Frihedens Idrætscenter mandage i tidsrummet 18:30 – 19:00 i sæson 2019/2020 (ultimo juli 2019 til medio april 2020).

 

I det pågældende tidsrum afholdes der på nuværende tidspunkt offentligt skøjteløb.

 

Kultur og Fritidsudvalget skal beslutte, om foreningens ansøgning kan imødekommes.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 

 1. at beslutte, hvorvidt Hvidovre Skøjteklub skal tildeles træningstiden 18:30 – 19:00 i Ishal 2 i Frihedens Idrætscenter gældende alle mandage i sæson 2019/2020

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-05-2019

Godkendt med det forbehold, at hallen åbnes for offentligt skøjteløb senest kl. 19:00.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Hvidovre Skøjteklub har på nuværende tidspunkt en fast træningstid i tidsrummet 14:30 – 18:30 hver mandag i Ishal 2 i Frihedens Idrætscenter. Foreningen søger nu om en 30 minutters udvidelse af træningstiden, så denne fremover løber frem til kl. 19:00. Baggrunden for ansøgningen er, at foreningen oplever tilgang i medlemsantallet, hvorfor foreningen også oplever et behov for mere træningstid.

 

På nuværende tidspunkt afholdes der offentligt skøjteløb om mandagen i Ishal 2 fra kl. 18:30 – 23:00. En godkendelse af foreningens forespørgsel vil derfor medføre, at den offentlige åbningstid vil blive indskrænket med 30 minutter. Administrationen har dog været i dialog med halinspektøren fra Frihedens Idrætscenter og bemærker, at der er relativt få borgerbesøg i det pågældende tidsrum; besøgstallet er typisk størst fra kl. 19:00 samt på andre ugedage end mandage.

 

Det understreges, at personalet i Frihedens Idrætscenter umiddelbart efter foreningens træningstid skal kunne nå at gøre isen klar til åbningen af det offentlige skøjteløb, og at foreningen derfor maksimalt kan udnytte isen frem til kl. 18:45.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Skøjteklub har tidligere ansøgt om udvidelse af istid. Kommunalbestyrelsen godkendte således på mødet den 19. december 2017 at udvide istiden i Frihedens Idrætscenter fra 1. april 2018 til 30. april 2018.

Økonomiske konsekvenser

En indskrænkning af den offentlige åbningstid vil forventeligt medføre færre betalende besøgende. De økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune forventes dog at være minimale, idet Frihedens Idrætscenter erfaringsmæssigt oplever meget få besøg i det pågældende tidsrum.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan støtte idrætslige formål.

Høring

Administrationen har været i dialog med halinspektøren i Frihedens Idrætscenter vedrørende Hvidovre Skøjteklubs ønske om udvidet træningstid.

Bilag

 1. Ansøgning om udvidelse af træningstid (pdf)

10. Beslutning om reviderede kriterier for Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende revision af kriterierne for udvalgets Rådighedspulje. Revisionen indeholder nærmere vilkår for tilskud til jubilæumsarrangementer; herunder foreslås det, at der kan ydes tilskud til foreningers afholdelse af jubilæumsarrangementer med 25 års intervaller (dvs. 25-, 50-, 75- og 100-års jubilæer og derover); at der kan ydes op til 15.000 kr. i tilskud til denne type arrangementer; samt at tilskud til denne type arrangementer kan anvendes til forplejning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende de fremtidige kriterier for Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-05-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 6. februar 2019 ansøgning om tilskud til Hvidovre Svømmeklub i forbindelse med foreningens 50-års jubilæum. Udvalget ønskede i den forbindelse en drøftelse af regelsættet vedrørende tilskud til jubilæumsarrangementer og lignende.

 

Administrationen har undersøgt kommunens overordnede procedurer for tildeling af tilskud til jubilæumsarrangementer og kan konkludere, at der ikke eksisterer noget centralt regelsæt gældende for Hvidovre Kommune. Der har dog tidligere eksisteret en central, økonomisk pulje til brug for netop jubilæumsarrangementer, som dog i dag er nedlagt. Det er dog kutyme, at Borgmesteren ved deltagelse i officielle jubilæer og lignende medbringer mindre jubilæumsgaver på vegne af kommunen.

 

Den 12. april 2018 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at sammenlægge udvalgets tre forskellige økonomiske puljer (Puljen til kulturelle aktiviteter, Profileringspuljen og Rådighedspuljen) i én samlet pulje: Kultur- og Fritidsudvalget Rådighedspulje. Samtidig blev nye retningslinjer til puljen drøftet. Af disse retningslinjer fremgår, at der kan ydes tilskud til foreningers afholdelse af jubilæumsarrangementer med 25 års intervaller (dvs. 25-, 50-, 75- og 100-års jubilæer og derover). Der er dog ikke angivet beløbsgrænser og anvendelsesformål vedrørende jubilæumstilskud specifikt.

 

På denne baggrund har administrationen udarbejdet en revideret kriterieliste, der også tager forbehold for beløbsgrænser og anvendelsesformål vedrørende jubilæumstilskud. Ifølge den reviderede kriterieliste foreslås det, at der kan bevilges op til 15.000 kr. til brug for jubilæumsarrangementer.

 

Samtidig foreslås det, at tilskud bevilget til jubilæer – i modsætning til almene tilskud – godt kan anvendes til sociale arrangementer uden kulturel eller idrætslig karakter, samt at bevilgede tilskud – i modsætning til almene tilskud - godt kan anvendes til forplejning. Ændringerne foreslås tilføjet puljekriterierne, da administrationen erfaringsmæssigt kan konstatere, at tidligere kommunalt støttede jubilæumsarrangementer ofte tager form som sociale arrangementer, hvor støttebeløbene har været anvendt til forplejning i forbindelse med receptioner og lignende.    

 

Administrationen foreslår, at tilskud forbundet med jubilæumsarrangementer skal leve op til tilskudskriteriernes resterende og tidligere godkendte retningslinjer. Disse foreskriver, at der ikke gives tilskud til undervisningsformål, erhvervsrelaterede og kommercielle projekter, befordring samt tilskud af driftsmæssig karakter. Ligeledes gives der ikke tilskud til allerede igangsatte eller afsluttede projekter.

 

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere bevilget tilskud til foreningers jubilæumsarrangementer:

Dato

Tilskudsmodtager

Tilskudsbeløb

Anvendelsesformål

6. februar 2019

Hvidovre Svømmeklub, 50-års jubilæum

29.400 kr.

”Udgifter til promovering og indkøb af merchandise”

 

5. september 2018

Hvidovre Skøjteklub, 50-års jubilæum

17.500 kr.

”Indkøb af oppyntning samt mindegave”

 

15. marts 2016

Aktive Morgensvømmere, 10-års jubilæum

 

2.100 kr.

”Indkøb af forplejning til morgenbord”

22. januar 2016

Hvidovre Ishockey Klub, 50-års jubilæum

7.500 kr.

”Udgifter forbundet med jubilæumsreception”

 

 

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 12. april 2018, pkt. 8, at sammenlægge udvalgets tre separate puljer til én enkeltstående pulje, der blev navngivet ”Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje”.

 

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 6. februar 2019, pkt. 3, ansøgning om tilskud til Hvidovre Svømmeklub i forbindelse med foreningens 50-års jubilæum. Udvalget ønskede i den forbindelse en drøftelse af regelsættet vedrørende tilskud til jubilæumsarrangementer og lignende.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til kulturelle og idrætslige formål.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Udkast til nye retningslinjer for Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje (pdf)

11. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-05-2019

Maria Durhuus orienterede om Cykling Uden Alders 6-års fødselsdag den 12. maj 2019 og foreslog i den forbindelse et muligt fremtidigt samarbejde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget om en understøttelse af projektet.

 

Maria Durhuus orienterede om kommende dialogmøde med Hvidovre Pensionistforening vedrørende foreningens genhusning under lukningen af Risbjerggaard ifm. etablering af den nye bymidte.