Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 8. april 2019

Mødefakta

Dato: Mandag den 8. april 2019
Mødetidspunkt: Kl. 08:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Yasir Iqbal (A)

Fraværende med afbud

 • Niels Ulsing (F)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-04-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-04-2019

Direktøren informerede om organisationsændringer på museumsområdet.

Formanden informerede om kommende kunstprojekt i regi af Vestegnens Kulturuge.

Evaluering af Vinterjazz omdelt til udvalget.

 

Meddelelser taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Oversigt over administrativt behandlede tilskudsansøgninger
 • Orientering om ny politisk scenekunstaftale

Bilag

 1. Ansøgning: Store Cykeldag 2019 (pdf)
 2. Oversigt over administrativt behandlede tilskudsansøgninger pr. 8. april 2019 (pdf)
 3. Ny scenekunstaftale (pdf)
 4. Evaluering Vinterjazz 2019Jazz i Hvidovre (pdf)

3. Beslutning vedrørende Kultur- og Fritidsudvalgets ekstraordinære møde den 25. marts 2019

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte ekstraordinært møde afholdt den 25. marts 2019. Mødet bestod af fire separate dialogmøder med foreningerne Rosenhøj Boldklub, Hvidovre Volleyball Klub, Avedøre IF samt selskabet Hvidovre Fodbold A/S.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at drøfte udvalgets ekstraordinære møde afholdt den 25. marts 2019

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-04-2019

Drøftet.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 11. marts 2019 at afholde tre ekstraordinære møder til brug for foreningsbesøg og lignende aktiviteter i løbet af 2019. Det første ekstraordinære møde blev afholdt mandag den 25. marts kl. 16:00-18:00, og bestod af fire separate dialogmøder med foreningerne Rosenhøj Boldklub, Hvidovre Volleyball Klub, Avedøre IF samt selskabet Hvidovre Fodbold A/S.

 

Der blev diskuteret følgende på de fire dialogmøder:

Dialogmøde med Rosenhøj Boldklub

 

Drøftelse om foreningens forskellige ønsker til udvikling af foreningens faciliteter ved Sønderkær.
 

Dialogmøde med Hvidovre Volleyball Klub

 

Drøftelse af faciliteter og træningstider samt foreningens kommende afholdelse af midsommermarked. Desuden diskussion om foreningens ønske om tildeling af containerplads og fornyelse af kommunal reklameaftale.

 

Dialogmøde med Avedøre IF

 

Drøftelse om foreningens ønsker til udvikling af bane 1 samt tilhørende faciliteter på og ved Avedøre Stadion. Desuden drøftelse om muligt kommunalt samarbejde om genoprettelse af ungdomsafdeling i klubben samt andre initiativer.

 

Dialogmøde med Hvidovre Fodbold A/S

 

Drøftelse af selskabets fremtidsplaner samt diskussion vedrørende kommunalt sponsorat.

 

Administrationen indstiller til udvalget at drøfte og evaluere de afholdte dialogmøder.

 

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 11. marts 2019 at afholde tre ekstraordinære møder til brug for foreningsbesøg, temamøder og lignende i løbet af 2019. Møderne afholdes på følgende tidspunkter:

 • 25. marts 2019 kl. 16-18
 • 20. juni 2019 kl. 16-19
 • oktober 2019 kl. 16-19

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


4. Beslutning vedrørende dialogbaseret styringsmodel: andet institutionsledermøde

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 14. december 2018 fem politiske pejlemærker for kultur- og fritidsområdet 2018-2021. Som led i Hvidovre Kommunes dialogbaserede styringsmodel skal de fem pejlemærker omsættes til en række konkrete mål.

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal over tre udvalgsmøder i dialog med administrationen - herunder relevante institutionsledere - formulere en række mål på kultur- og fritidsområdet, som skal gælde den resterende udvalgsperiode.

 

På dette møde skal udvalget i dialog med inspektørerne fra Hvidovre Stadion, Frihedens Idrætscenter og Avedøre Idrætscenter diskutere mulige målsætninger for idrætsområdet. På denne baggrund vil administrationen konkretisere forslagene yderligere, hvorefter udvalget på et senere udvalgsmøde skal godkende de endelige målformuleringer og målopfølgninger.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at drøfte mulige målsætninger for idrætsområdet med inspektørerne for Hvidovre Stadion, Frihedens Idrætscenter og Avedøre Idrætscenter
 2. at godkende, at drøftelsen indgår i den videre målformulering

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-04-2019

Ad 1.Drøftet.

Ad 2.Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. februar 2015 dialogbaseret styringsmodel for Hvidovre Kommune. Målet med styringsmodellen er, at politikerne får ejerskab over arbejdet med at opstille politiske pejlemærker for de enkelte fagområder, som via dialog med administrationen kan blive omsat til konkrete mål for områderne. 

 

I forlængelse af dette godkendte Kultur- og Fritidsudvalget den 4. december 2018 fem politiske pejlemærker:

 

1. Byen som motionsrum

2. Etablering af Team Hvidovre

3. Brugen af kommunens ejendomme og faciliteter

4. Underbygning af foreningernes sociale ansvar og indsats

5. Kultur i hverdagen

 

Med afsæt i disse pejlemærker skal administrationen i dialog med udvalget udarbejde en række konkrete udviklingsmål for den indeværende udvalgsperiode. For at give rum til dialog med det personale, der er ansvarlige for kommunens kerneydelser og tæt på borgerne i dagligdagen, afholdes der en række dialogmøder med kommunens institutionsledere på kultur- og idrætsområdet; institutionslederne vil på disse møder få mulighed for at diskutere konkrete målsætninger for deres respektive områder.

 

Nærværende dialogmøde med inspektørerne for Hvidovre Stadion, Frihedens Idrætscenter og Avedøre Idrætscenter vil især tage udgangspunkt i pejlemærket”Brugen af kommunens ejendomme og faciliteter”. Pejlemærket sigter mod bedre og mere effektiv brug af kommunensejendomme og faciliteter; herunder effektivisering af lokalebooking og haltider samt underbygning af mere fleksibel lokalebrug.

 

Kultur- og Fritidsudvalget afholdte dialog med Hvidovre Kommunes bibliotekschef på mødet den 11. marts 2019, og foruden nærværende dialogmøde med de tre inspektører af kommunens idrætscentre samt Hvidovre Stadion,er der planlagt et fælles dialogmødemed forskningschefen og afdelingslederen fra Forstadsmuseet.

 

Efter dialogmøderne vil administrationen konkretisere de foreslåede udviklingsmål, hvorefter udvalget skal godkende de endelige målformuleringer og målopfølgninger.

 

En uddybet beskrivelse af de besluttede politiske pejlemærker er vedlagt sagen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. februar 2015 dialogbaseret styringsmodel for Hvidovre Kommune.

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 4. december 2018 fem politiske pejlemærker på kultur- og fritidsområdet gældende for valgperioden 2018-2021.

 

Kultur- og Fritidsudvalget afholdte den 11. marts 2019 dialogmøde med Hvidovre Kommunes bibliotekschef ud fra den dialogbaserede styringsmodel.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Politiske pejlemærker for Kultur og Fritidsudvalget (pdf)

5. Beslutning om bevilling af tilskud til Hvidovre Volleyball Klub

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Volleyball Klub om tilskud til afholdelse af markedsfest lørdag den 22. juni og søndag den 23. juni 2019 i forbindelse med årets fejring af Sankt Hans ved Rebæk Sø.

 

Hvidovre Volleyball Klub ansøger om økonomisk tilskud på op til 35.790 kr. til brug for diverse udstyr og materiel til afvikling af markedsfesten.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at beslutte, hvorvidt der skal bevilges tilskud til Hvidovre Volleyball Klub til brug for foreningens afholdelse af markedsfest i forbindelse med årets fejring af Sankt Hans ved Rebæk Sø. Såfremt der bevilges et tilskud, skal udvalget desuden beslutte tilskuddets beløbsstørrelse.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-04-2019

Der bevilges 21.409 kr. til Hvidovre Volleyball Klub til dækning af el-arbejde og leje af toiletfaciliteter.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Hvidovre Volleyball Klub planlægger i lighed med sidste år at afholde markedsfest i forbindelse med årets fejring af Sankt Hans ved Rebæk Sø. Markedsfesten tænkes i år afholdt over to dage fra lørdag den 22. juni til søndag den 23. juni 2019.

 

I den forbindelse har Hvidovre Volleyball Klub ansøgt om tilskud på op til 35.790 kr. til brug for diverse udstyr og materiel mm.:

Volleyballudstyr

2.000 kr.

Præmier

800 kr.

Udstyr til afmærkning og etablering

2.000 kr.

Leje af kassevogn

2.500 kr.

El-arbejde

7.563 kr.

Palletank

2.081 kr.

Hundevagt

5.000 kr.

Toiletfaciliteter

13.846 kr.

I alt

35.790 kr.

 

Hvidovre Volleyball Klub investerer desuden selv arbejdstid, markedsføring mm. i projektet og har i ansøgningen estimeret foreningens egne omkostninger til 80.790 kr. Foreningen forventer indtægter på 60.000 kr. fra salg af mad og drikke, billetter til aktiviteter samt udlejning af kræmmerstande.

 

Som en del af Hvidovre Volleyball Klubs opsøgende projekt ”Volleyball: læring, bevægelse og venskab”, planlægger foreningen desuden at tilbyde et antal fribilletter og armbånd til foreningsløse og socialt udfordrede børn til brug for forskellige aktiviteter, madboder mm.

 

Aktiviteter
Arrangementet vil indeholde kræmmermarked, salg af mad/drikke, børnetivoli samt forskellige aktiviteter som f.eks. hoppeborge, trampolin, græsvolley, ”bumperball”, fodbolddart mm. Lokale foreninger vil planmæssigt blive inviteret til gratis at deltage med boder og stande.

 

Arrangementet koordineres i dialog med Center for Kultur og Fritid, der i samarbejde med Vej og Park vil stå for planlægning og opsætning af bål, musik samt opstilling af hegn og materiel med mere.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 8. maj 2018 9.000 kr. til Hvidovre Volleyball Klub til diverse udstyr og materiel til brug for afholdelse af markedsfest i forbindelse med årets fejring af Sankt Hans ved Rebæk Sø.

Økonomiske konsekvenser

En bevilling af det ansøgte tilskud vil formindske Kultur- og Fritidsudvalgets pulje med op til 35.790 kr.

 

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje:

259.976 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til kulturelle og idrætslige formål.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Uddybet beskrivelse af arrangementet (pdf)
 2. Ansøgning: Midsommermarked 2019 (pdf)

6. Beslutning om bevilling af tilskud til Hvidovre Petanque Klub

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Petanque Klub om tilskud på 11.625 kr. til leje af to toiletvogne til brug ved en petanqueturnering, der planmæssigt afholdes den 4-5. maj 2019.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at beslutte, hvorvidt der skal bevilges tilskud til Hvidovre Petanque Klub til brug for leje af toiletvogne i forbindelse med en petanqueturnering, der afholdes den 4.-5. maj 2019. Såfremt der bevilges et tilskud, skal udvalget desuden beslutte tilskuddets beløbsstørrelse.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-04-2019

Der bevilges 11.625 kr. til Hvidovre Petanque Klub til leje af to toiletvogne.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Hvidovre Petanque Klub har ansøgt Hvidovre Kommune om tilskud på 11.625 kr. til leje af to toiletvogne til brug ved en petanqueturnering, der planmæssigt afholdes den 4.-.5. maj 2019.
Klubben forventer ca. 160 spillere lørdag den 4. maj og ca. 120 spillere søndag den 5. maj foruden deltagelse af tilskuere og hjælpere fra klubben.

Der søges om tilskud til leje af toiletvogne, da foreningens egne toiletfaciliteter ikke er egnede.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere bevilget støtte til Hvidovre Petanque Klub til lignende formål:

 

12. april 2018

11.625 kr. til leje af to toiletvogne

15. august 2017

5.812 kr. til leje af en enkelt toiletvogn

4. januar 2017

4.650 kr. til leje af en enkelt toiletvogn

16. august 2016

6.625 kr. til leje af to toiletvogne

7. marts 2016

6.625 kr. til leje af to toiletvogne

 

Økonomiske konsekvenser

Det bevilgede tilskud vil formindske Kultur- og fritidsudvalgets rådighedspulje med 11.625 kr.

 

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedspulje:

259.976 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til kulturelle og

idrætslige formål.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Ansøgning fra Hvidovre Petanque Klub (pdf)
 2. Tilbud på leje af toiletvogne (pdf)

7. Beslutning om organisatorisk sammenlægning af Fritidsbutikken og Avedøre Bibliotek

Beslutningstema

For at styrke udviklingen af de kommunale kultur- og fritidstilbud i Avedøre og for at revitalisere kommunens kulturelle profil i området, foreslår administrationen, at institutionen Fritidsbutikken fremadrettet sammenlægges organisatorisk med Avedøre Bibliotek under et samlet Avedøre Bibliotek og Kulturhus. 

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 

 1. at godkende administrationens oplæg til organisatorisk sammenlægning af Fritidsbutikken og Avedøre Bibliotek under Avedøre Bibliotek og Kulturhus

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-04-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kulturinstitutionen Fritidsbutikken, der er placeret i Enghøjhuset, har til formål at understøtte det lokale kultur- og fritidsliv i Avedøre; blandt andet ved at stille ressourcer til rådighed for foreninger og borgere, der ønsker at engagere sig frivilligt ved at skabe kulturelle arrangementer, fritidsaktiviteter og lignende.

 

Institutionen har således stor fokus på frivillighed og arbejder målrettet på at indgå partnerskaber med foreninger, boligselskaber, organisationer, private og professionelle aktører. Samtidig arbejder institutionen meget tæt sammen med de kommunale institutioner Avedøre Bibliotek, Buqetten og projektet God Fritid Til Alle.

 

Fritidsbutikken blev etableret i forbindelse med kvarterløftet i 1999 og har dermed eksisteret længe som kulturel institution i Avedøre med mange faste aktiviteter på programmet. Fritidsbutikken har igennem det seneste års tid arbejdet med at udvikle nye aktiviteter og projekter for at engagere endnu flere borgere og frivillige. Blandt andet er der afholdt flere succesfulde folkekøkkener og fællesspisningsarrangementer. Det er dog administrationens erfaring, at der er behov for at udvikle og styrke kommunens overordnede kulturelle profil i området for at højne institutionernes synlighed og gøre tilbuddene mere attraktive og tilgængelige for borgere, foreninger og andre potentielle samarbejdspartnere.

 

Administrationen foreslår derfor at relancere institutionen ved at sammenlægge Fritidsbutikken organisatorisk med Avedøre Bibliotek i et kommende Avedøre Bibliotek og Kulturhus. Ved at samle institutionerne organisatorisk forventer administrationen at kunne styrke den offentlige profil og identitet, understøtte det fælles arbejde med udvikling af lokale projekter og arrangementer og skabe et synligt og tidssvarende kulturelt fyrtårn, der kan inddrage endnu flere borgere og frivillige. Ændringsforslaget foreslås igangsat den 1. maj 2019.

 

Fritidsbutikkens opgaver og projekter
Fritidsbutikkens oprindelige hovedformål og opgaveportefølje bliver bevaret i den nye konstruktion. Disse opgaver tæller blandt andet:

 • Fastholdelse af samarbejder med Avedøre Boligselskab/KAB; herunder administration af midler målrettet aktiviteter for beboerne i området (der laves pt. en lang række flotte arrangementer for, med og af de lokale beboere)
 • Fortsat understøttelse af samskabelsesprocesser og det frivillige arbejde i området
 • Fastholdelse af tovholderfunktion ift. Kulturtogrådet, Sjov Lørdag med mere
 • Fastholdelse og udbyggelse af det tætte samarbejde med lederne af BuQetten og Avedøre Bibliotek

 

Derudover vil den foreslåede organisatoriske sammenlægning kunne underbygge følgende udviklingsprojekter:

 • Udvikling og større synliggørelse aktiviteter i kulturdelen på Enghøjhuset med den hensigt at skabe mere liv og flere aktiviteter i aulaen og de fire kulturlokaler
 • Større og bedre sammenhæng i aktiviteter og samarbejde mellem Avedøre Stationsby og resten af Hvidovre Kommune; herunder tættere dialog og samarbejde med de øvrige kulturmedarbejdere i kommunen; herunder Kultur- og Fritidsafdelingen, HvidovreBibliotekerne, Forstadsmuseet, BuQetten m.fl. Formålet er at understøtte den samlede koordinering af arrangementer i hele Hvidovre Kommune, så organisationens kompetencer udnyttes bedst muligt
 • Understøttelse af de borgernære samskabelsesprocesser; herunder skal Avedøre Bibliotek og Kulturhus være en endnu mere aktiv medspiller med de mange frivillige, som støtter op om de mange alsidige kulturaktiviteter
 • Udvikling af samarbejdet med lokale råd og foreninger

 

Det er administrationens vurdering, at Avedøre Biblioteks og HvidovreBibliotekernes store netværk og berøringsflade kan være med til at markedsføre og udbrede Fritidsbutikkens mange aktiviteter til en endnu større kreds af kommunens borgere, end det er tilfældet i dag. Biblioteket kan også være med til at understøtte og videreudvikle arrangementer og aktiviteter i det nye kulturhus.

 

Inspiration fra Københavns Kommune
Til brug for udarbejdelse af ændringsforslaget har administrationen blandt andet været på inspirationsbesøg på biblioteket på Rentemestervej i Københavns Nordvestkvarter, hvor bibliotek, kulturhus, borgerservice, café samt koncert- og teatersal samles under ét tag. Det er administrationens erfaring, at denne institutionskonstruktion effektivt underbygger de involverede institutioners samarbejde og skaber et synligt kulturelt fyrtårn til gavn for de lokale borgere.

Politiske beslutninger og aftaler

Et af de overordnede mål i Hvidovre Kommunes gældende Kultur- og Fritidspolitik er at ”Vi vil bruge det vi har og bruge det bedre og mere”. Kommunen vil her igennem blandt andet arbejde for at skabe og udvikle de bedst tænkelige rammer inden for både kultur, idræt og bevægelse. Dette gælder både de faste fysiske rammer og byrummet derimellem.

 

Et andet mål i den nævnte politik er at ”Vi vil udvise mod og gå nye veje” ved at engagere borgerne og gøre dem til medskabere af aktiviteter, events og oplevelser.

 

En sammenlægning af Fritidsbutikken med Avedøre Bibliotek vil underbygge begge mål, idet Avedøres lokale kulturinstitutioner bliver styrket og profileret med den hensigt at udbygge og højne rammerne for arbejdet med frivillige og foreninger med mere. 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, idet sammenlægningen af Fritidsbutikken og Avedøre ikke indebærer ændringer i forhold til fysisk placering eller personalemæssigt antal.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 17 stk. 7, hvor det er bestemt, at kommunalbestyrelsen kan træffe bestemmelser om administrationens indretning (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15-01-2019.)

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Projektmedarbejderen tilknyttet Fritidsbutikken vil efter den foreslåede sammenlægning administrativt blive placeret under Avedøre Bibliotek. Fritidsbutikkens aktiviteter videreføres, men den formelle ledelse overgår til lederen af Avedøre Bibliotek.


8. Beslutning om opsætning af snackautomater ved Friluftsbadet Præstemosen

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. november 2018 ny forpagtningskontrakt vedrørende Restaurant Halvleg i Frihedens Idrætscenter. I det godkendte tilbud fravalgte den nye forpagter betjening af kiosken i Friluftsbadet Præstemosen, hvorfor kiosken ikke vil være bemandet fremover.   

 

Administrationen har undersøgt mulighederne for fortsat salg af sodavand, is og andre kioskvarer ved Friluftsbadet. Da det er administrationens vurdering, at driften af en bemandet kiosk ved Friluftsbadet ikke er rentabel, derfor foreslås det, at der i stedet opsættes snackautomater, hvor besøgende kan købe is, sodavand og lignende kioskvarer.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og

Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende administrationens forslag om opsætning af snackautomater ved Friluftsbadet Præstemosen

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-04-2019

Anbefales godkendt. Der ønskes en status på projektet efter et halvt år.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. november 2018 ny forpagtningskontrakt vedrørende Restaurant Halvleg i Frihedens Idrætscenter. Kiosken i Friluftsbadet Præstemosen havde hidtil været inkluderet i den samlede forpagtningskontrakt, men i det godkendte tilbud fravalgte den nye forpagter – i overensstemmelse med udbudsvilkårene - betjeningen af kiosken i Friluftsbadet, hvorfor kiosken ikke vil være bemandet fremover.   

 

For at sikre en fortsat betjening af de besøgende gæster i Friluftsbadet, har administrationen undersøgt mulighederne for fortsat salg af sodavand, is og andre kioskvarer.

 

Friluftsbadet åbner den 1. juni og har sidste åbningsdag den 25. august; der er derfor tale om en begrænset årlig åbningsperiode med et tilsvarende begrænset indtægtsgrundlag. Besøgstal og kundegrundlag er desuden meget varierende og betinget af vejrlige forhold.

 

Administrationen vurderer på denne baggrund, at driften af en bemandet kiosk ved Friluftsbadet ikke er rentabel, og foreslårat der i stedet opsættes snackautomater, hvor besøgende kan købe is, sodavand og lignende kioskvarer.

 

Løbende vedligehold og vareopfyldning af snackautomaterne foreslås varetaget af personalet fra Avedøre Idrætscenter.

 

Et potentielt overskud fra automaternes varesalg vil gå til vedligeholdelse og forbedring af Friluftsbadet.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 27. november 2018, at administrationen skulle udarbejde oplæg til udbud af forpagtningen af kiosken i Friluftsbadet Præstemosen.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være engangsomkostninger forbundet med indkøb af snackautomater til Friluftsbadet Præstemosen samt afledte driftsudgifter hertil. Udgifterne til anskaffelse og drift finansieres af de løbende indtægter fra salg af varer.  Avedøre Idrætscenter forestår vedligehold og vareopfyldning af snackautomaterne.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne om accessorisk virksomhed. Et potentielt overskud fra automaternes varesalg vil gå til vedligeholdelse og forbedring af Friluftsbadet.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Såfremt Avedøre Idrætscenter får ansvaret for at vedligeholde og opfylde snackautomaterne ved Friluftsbadet, vil centrets personale skulle varetage de tilknyttede opgaver i form af vedligehold, vareopfyldning med mere.


9. Beslutning om godkendelse af reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Klub

Beslutningstema

Som følge af Hvidovre Ishockey Fighters ApS’ konkurs er ishockeyselskabets kommunale

reklameaftale vedrørende reklamepladser i og omkring Frihedens Idrætscenter blevet opsagt.

 

Hvidovre Ishockey Klub ønsker at overtage retten til de pågældende reklamepladser, og såfremt Kommunalbestyrelsen ønsker at imødekomme foreningens ønske, skal der indgås en

reklameaftale imellem kommunen og foreningen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og

Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Klub

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-04-2019

Anbefales godkendt. Grundet uoverensstemmelser i antallet af reklamepladser i aftaleudkastet foretages der en optælling af samtlige reklamepladser inden sagens behandling i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Den 9. juni 2017 indgik Hvidovre Kommune sponsor-, reklame samt lejeaftale med Hvidovre

Ishockey Fighters ApS. Sponsoraftalen blev indgået for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2019, mens reklame- og lejeaftalen blev indgået for perioden 15. juli 2017 til 31.

juli 2019.

 

Den 23. januar 2019 blev Hvidovre Ishockey Fighters ApS erklæret konkurs, og den

kommunale reklameaftale blev ophævet pr. 13. februar 2019.

 

Hvidovre Ishockey Klub ønsker nu at overtage rettighederne til de pågældende reklamepladser, og ansøger derfor om at indgå en reklameaftale med Hvidovre Kommune.

 

Aftalen vedrører følgende reklamepladser i og udenfor Frihedens Idrætscenter:

 

Opvisningshallen:

 • 38 bandereklamer (ca. 400x80 cm.)
 • 27 primære vægreklamer
 • 48 sekundære vægreklamer
 • 46 reklamepladser på panserglas
 • 13 reklamepladser på isen (ca. 400x100 cm.)
 • 2 arena-/megaskilte (ca. 425x123 cm.)
 • 1 reklameplads på port ud mod materialegård (ca. 300x150 cm.)

 

Træningshallen:

 • 35 bandereklamer (ca. 300x100 cm.)
 • 8 vægreklamer

 

Udendørs reklameskilte:

 • 4 outdoorskilte på Hvidovrevej 446 (ca. 200x30 cm.)

 

Diverse:

 • Diverse mindre reklamepladser på inventar som ismaskiner mm.

 

Den tidligere kommunale reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Fighters ApS indebar betalingen af en reklameafgift til kommunen på 120.000 kr. årligt, som blev modregnet i det kommunale sponsorat. Da Hvidovre Ishockey Klub ikke er en erhvervsdrivende virksomhed, kan der i medføre af kommunalfuldmagtsreglerne indgås en kommunal reklameaftale, der giver foreningen brugsret over de pågældende reklamepladser uden opkrævning af reklameafgift.

 

Den foreslåede reklameaftale træder i kraft ved underskrivelse og varer indtil én af parterne

- med tre måneders varsel - opsiger aftalen. Det er således muligt for Hvidovre Kommune med kort varsel at opsige aftalen og overdrage reklamerettighederne til en tredje part; f.eks. i det tilfælde et nyt lokalt ishockeyselskab optages i Metalligaen og ansøger om reklamerettighederne eller lignende.

 

Administrationen bemærker, at der kan være virksomheder, der har indgået reklamekontrakt med Hvidovre Ishockey ApS før den kommunale reklameaftale blev ophævet, og som dermed har eksisterende reklamer ophængt i Frihedens Idrætscenter. Administrationen har dog hverken overblik over antallet af eksisterende reklamer eller de vilkår og rammer der har været aftalt mellem Hvidovre Ishockey Fighter ApS og potentielle virksomheder.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 5. maj 2017 (pkt. 3) at der skulle indgås en gensidigt

bebyrdende sponsor-, reklame- og lejeaftale med Hvidovre Ishockey Fighters ApS for sæsonen

2017/18 og 2018/19. Reklameaftalen og lejeaftalen blev indgået for perioden 15. juli 2017 til

31. juli 2019, og sponsoraftalen blev indgået for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

 

I henhold til de netop ophørte sponsor-, reklame- og lejeaftaler mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Fighters ApS, udbetalte Hvidovre Kommune i 2018 1,2 mio. kr. netto i kommunalt sponsorat til ishockeyselskabet vedrørende sæson 2018/19. Af dette beløb var på forhånd modregnet 120.000 kr. i reklameafgift og 515.515 kr. i lokaleleje. Der er ikke afsat penge i budgettet til sponsor-, reklame- og lejeaftalerne fremadrettet.  

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til kulturelle og

idrætslige formål.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Klub (pdf)

10. Beslutning om godkendelse af forpagtningsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre IF Håndbold

Beslutningstema

Forpagtningsaftalen mellem Hvidovre Kommune og foreningen Hvidovre IF Håndbold vedrørende cafeteriet Grotten i Dansborghallen udløber den 31. juli 2019. Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor tage stilling til en fornyelse af aftalen. Det indstilles, at den nye aftaler løber indtil videre med en opsigelsesfrist på 6 måneder for begge parter.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende forpagtningsaftalen mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre IF Håndbold

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-04-2019

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Forpagtningsaftalen mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre IF Håndbold vedrørende cafeteriet Grotten i Dansborghallen udløber den 31. juli 2019. Der skal derfor indgås en ny kommunal forpagtningsaftale. 

 

Ændringer til forpagtningsaftalen

Administrationen har efter dialog med Hvidovre IF Håndbold udarbejdet et udkast til en fornyet aftale med følgende ændringer:

 

 • §3 Forpagtningsperiode: Forpagtningsperioden ændres fra at være tidsbegrænset i 4 år til at være tidsubegrænset; dog med 6 måneders opsigelsesfrist for begge parter

 

 • §10 Forpagtningsafgift og revision: Der opkræves en forpagtningsafgift på 5% af det beløb, som forpagterens omsætning ekskl. moms overstiger 1 mio. kr. i et kalenderår

 

Grundlaget for opgørelsen af forpagtningsafgiften er forpagterens momsindberetning. Forpagtningsafgiften forfalder til betaling 1 måned efter indberetning af moms for december måned. I tidligere forpagtningsaftaler mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre IF Håndbold har der ikke været opkrævet forpagtningsafgift. Ændringen er indskrevet, så aftalen bliver samstemmende med øvrige aftaler på området. 

 

 • §11 Betaling for elforbrug: betaling for elforbrug forfalder ikke længere månedsvis, men i to årlige rater

 

Bemærkninger vedrørende opkrævning af forpagtningsafgift

For at fastlægge markedsniveauet for kommunale forpagtningsafgifter udarbejdede den daværende Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltning i samarbejde med den daværende Økonomi- og Stabsforvaltning i 2013 en undersøgelse af niveauet for foreningsdrevne forpagtninger i omegnskommunerne. På baggrund af undersøgelsen blev det dengang konkluderet, at markedsniveauet for forpagtningsafgiften er 0 kr. for så vidt angår små foreningsdrevne forpagtninger af kiosker, cafeterier o.l. med en omsætning under 1. mio. kr.

 

Center for Kultur og Fritid vurderer ikke, at disse forudsætninger er ændret, hvorfor det fortsat vurderes, at forpagtningsafgiften i aftalen fastsættes til 0 kr. for omsætning under 1 mio. kr., mens omsætning over 1 mio. kr. pålægges en forpagtningsafgift på 5%.

 

Det fremgå af regnskabet fra HIF, Håndbold at der i 2018 var et nettooverskud på 38.686 kr. vedrørende driften af Grotten. Administrationen bemærker, at nettooverskuddet er så begrænset, at der hidtil ikke har været økonomisk grundlag for at ændre afgiftsrammen. Denne følger desuden rammerne for kommunens andre foreninger; herunder de professionelle klubber.

 

HIF, Håndbold har haft udkastet til ny forpagtningsaftale til gennemsyn og har ingen bemærkninger til aftalen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 24. juni 2015 forpagtningsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre IF Håndbold for perioden 1. august 2015 – 31. juli 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til kulturelle og

idrætslige formål.

Høring

Udkast til ny forpagtningsaftale har været til udtalelse hos Hvidovre IF Håndbold. Foreningen har ikke haft bemærkninger eller ændringer til udkastet.

Bilag

 1. Forpagtningsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre IF Håndbold (pdf)

11. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-04-2019

Formanden spurgte ind til muligheden for etablering af skaterbane. Administrationen undersøger muligheden.

 

Formanden spurgte ind til muligheden for at igangsætte kampagne mod vandalisering af det offentlige rum, kommunalt inventar mm. Administrationen undersøger muligheden.