Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 11. marts 2019

Mødefakta

Dato: Mandag den 11. marts 2019
Mødetidspunkt: Kl. 08:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Niels Ulsing (F)
 • Yasir Iqbal (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-03-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-03-2019

Formanden orienterede om, at Hvidovre Kommunes museumschef har opsagt sin stilling.

 

Formanden orienterede om igangværende dialog med Hvidovre Lokalhistorisk Selskab om udvikling af den nye bymidte.

 

Meddelelser taget til efterretning.

 


3. Drøftelse ud fra dialogbaseret styringsmodel: første institutionsledermøde

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 14. december 2018 fem politiske pejlemærker for kultur- og fritidsområdet 2018-2021. Som led i Hvidovre Kommunes dialogbaserede styringsmodel skal de fem pejlemærker omsættes til en række konkrete mål.

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal over tre udvalgsmøder i dialog med administrationen - herunder relevante institutionsledere - formulere en række mål på kultur- og fritidsområdet, som skal gælde den resterende udvalgsperiode.

 

På dette møde skal udvalget i dialog med Hvidovre Kommunes bibliotekschef diskutere mulige målsætninger for biblioteksområdet. På denne baggrund vil administrationen konkretisere forslagene yderligere, hvorefter udvalget på et senere udvalgsmøde skal godkende de endelige målformuleringer og målopfølgninger.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at drøfte mulige målsætninger for biblioteksområdet med Hvidovre Kommunes bibliotekschef
 2. at godkende, at drøftelse med bibliotekschefen indgår i den videre målformulering

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-03-2019

Ad 1. Drøftet.

 

Ad 2. Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dagsordenspunktet.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. februar 2015 dialogbaseret styringsmodel for Hvidovre Kommune. Målet med styringsmodellen er, at politikerne får ejerskab over arbejdet med at opstille politiske pejlemærker for de enkelte fagområder, som via dialog med administrationen kan blive omsat til konkrete mål for områderne. 

 

I forlængelse af dette godkendte Kultur- og Fritidsudvalget den 4. december 2018 fem politiske pejlemærker:

 

1. Byen som motionsrum

2. Etablering af Team Hvidovre

3. Brugen af kommunens ejendomme og faciliteter

4. Underbygning af foreningernes sociale ansvar og indsats

5. Kultur i hverdagen

 

Med afsæt i disse pejlemærker skal administrationen i dialog med udvalget udarbejde en række konkrete udviklingsmål for den indeværende udvalgsperiode. For at give rum til dialog med det personale, der er ansvarlige for kommunens kerneydelser og tæt på borgerne i dagligdagen, afholdes der en række dialogmøder med kommunens institutionsledere på kultur- og idrætsområdet; institutionslederne vil på disse møder få mulighed for at diskutere konkrete målsætninger for deres respektive områder.

 

Nærværende dialogmøde med bibliotekschefen vil især tage udgangspunkt i pejlemærket ”Kultur i hverdagen”, der sigter mod at udvide rammerne for, at flere Hvidovre-borgere kan møde kultur i hverdagen. Pejlemærket er især henvendt børnefamilier, og sigtet er, at kulturelle tilbud arrangeret af væsentlige kulturinstitutioner som bl.a. HvidovreBibliotekerne, Forstadsmuseet og Teater Vestvolden bliver mere synlige i hverdagen og ikke opleves som noget, der er forbeholdt de få. For at understøtte projektet kan der blandt andet arbejdes med formidling i byens rum; samarbejde med kulturaktører og foreninger om kulturevents; inddragelse og brug af digitale formidlingskanaler med mere.

 

Der er foruden nærværende dialogmøde med bibliotekschefen planlagt dialogmøde med museumschefen for Forstadsmuseet samt et fælles dialogmøde med de tre inspektører af kommunens idrætscentre samt Hvidovre Stadion.

 

Efter dialogmøderne vil administrationen konkretisere de foreslåede udviklingsmål, hvorefter udvalget skal godkende de endelige målformuleringer og målopfølgninger.

 

En uddybet beskrivelse af de besluttede politiske pejlemærker er vedlagt sagen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. februar 2015 dialogbaseret styringsmodel for Hvidovre Kommune.

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 4. december 2018 fem politiske pejlemærker på kultur- og fritidsområdet gældende for valgperioden 2018-2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Politiske pejlemærker for Kultur og Fritidsudvalget (pdf)

4. Beslutning om bevilling af tilskud til projektet Stjerneby

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning om tilskud på 40.000 kr. fra HvidovreBibliotekerne til afvikling af projektet Stjerneby, der med forskellige temaer har været afholdt med støtte fra Kultur- og Fritidsudvalget siden 2017.

 

Projektet kobler musik sammen med science og har i år klima og miljø som omkredsende tema. To udskolingsklasser vil gennemgå et workshopforløb med forskellige musikere samt undervisere og vil bl.a. arbejde med instrumentbyggeri og musikproduktion på baggrund af affald fundet lokalt. De involverede elever vil så deltage i en koncert den 20. juni ved Hvidovre Strandpark.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at beslutte, hvorvidt der skal bevilges tilskud til HvidovreBibliotekerne til afholdelse af projektet Stjerneby. Såfremt der bevilges et tilskud, skal udvalget desuden beslutte tilskuddets beløbsstørrelse.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-03-2019

Der bevilges 20.000 kr. til HvidovreBibliotekerne. Der henstilles til, at de resterende 20.000 kr. findes på skole- og undervisningsområdet. De bevilgede midler må ikke anvendes til forplejningsudgifter.

 

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

HvidovreBibliotekerne har ansøgt Kultur- og Fritidsudvalget om 40.000 kr. til afvikling af projektet Stjerneby, der afvikles i perioden april-juni 2019.

 

Projektet afholdes i samarbejde med musikproducenten Sound21 og involverer bl.a. et tværfagligt og kreativt workshop-forløb for skoleelever i Hvidovre; pt. er der dialog med Langhøjskolen og Engstrandskolen om at indgå i samarbejdet.

 

Projektet kobler musik sammen med science og har i år klima og miljø som omkredsende tema. Indledningsvist vil der under Forskningens Døgn i slutningen af april blive afholdt et foredrag om astronomi og miljø på Avedøre Bibliotek tilegnet skoler i Hvidovre og andre interesserede borgere. Derefter vil to udskolingsklasser gennemgå et workshopforløb med forskellige musikere samt undervisere, som bl.a. vil involvere arbejde med instrumentbyggeri og musikproduktion på baggrund af affald fundet lokalt. På finaledagen arrangeres der musik- og scienceoptræden; både med involverede skoler fra de nævnte workshops samt andre skoler og lokale miljøaktører.

 

Workshopforløbet og den efterfølgende koncert er tredje del af HvidovreBibliotekernesStjerneby-projekt, som indledtes i 2017 med tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Forløbet i 2017 bød bl.a. på artist talk og koncert med musikeren Morten Schantz og foredrag med Michael Linden-Vørnle fra DTU Space. I 2018 satte de involverede skoleelever konkret musik til naturvidenskaben ved at skrive sange inspireret af bl.a. solsystemet, som senere blev fremført til en koncert i Kometen under Vestegnens Kulturuge i september 2018.

 

Der ansøges om 40.000 kr. til et samlet udgiftsbudget på 60.000 kr. Tilskuddet skal anvendes på undervisningstimer, lyd- og musikproduktion, koncertafvikling samt teltleje. Samlet budget fremgår af vedhæftede ansøgning. HvidovreBibliotekerne bidrager selv til projektet med 20.000 kr.

 

Ansøgningen lever op til kriterierne for Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje. Puljekriterierne specificerer dog, at der ikke gives tilskud til undervisningsformål. På trods af, at projektet involverer workshopforløb målrettet skoleelever, vurderer administrationen dog, at der i høj grad er tale om et kulturelt projekt, hvor projektdeltagerne får mulighed for at udfolde sig kreativt inden for en kulturel ramme.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere bevilget tilskud til HvidovreBibliotekerne til brug for projektet Stjerneby:

 • 4. oktober 2017 (pkt. 9): 20.000 kr.
 • 11. juni 2018 (pkt. 9): 16.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

En bevilling af det ansøgte tilskud vil formindske Kultur- og Fritidsudvalgets

Rådighedspulje med op til 40.000 kr.

 

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje:

363.876 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til kulturelle formål.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Ansøgning om tilskud til projekt Stjerneby (pdf)

5. Beslutning om bevilling af tilskud til Hvidovre Ishockey Klub

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Ishockey Klub om

økonomisk tilskud på op til 69.500 kr. til brug for indkøb af diverse ishockeyudstyr samt materialer til at bygge reoler til udstyrsopbevaring.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at beslutte, hvorvidt der skal bevilges tilskud til Hvidovre Ishockey Klub til brug for indkøb af diverse ishockeyudstyr samt materialer til at bygge reoler. Såfremt der bevilges et tilskud, skal udvalget desuden beslutte tilskuddets beløbsstørrelse.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-03-2019

Der bevilges 35.000 kr. til Hvidovre Ishockey Klub til indkøb af rekrutteringsudstyr. Det henstilles til Hvidovre Ishockey Klub at gøre en indsats for at tilbagehente det udstyr, der udlånes til nye medlemmer. 

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Hvidovre Ishockey Klub har ansøgt Hvidovre Kommune om økonomisk tilskud til brug for indkøb af diverse ishockeyudstyr samt materialer til at bygge reoler til udstyrsopbevaring.

 

Ønske om indkøb af nyt rekrutteringsudstyr til børn

Hvidovre Ishockey Klub ønsker at indkøbe rekrutteringsudstyr; dvs. ishockeyudstyr, der kan udlånes midlertidigt til nye medlemmer, der ikke selv har udstyr. Foreningens eksisterende udstyr er nedslidt og utidssvarende, og foreningen har derfor udtrykt behov for nyt materiel.

 

Foreningen har selv indkøbt 10 komplette udstyrssæt til den indeværende sæson, og håber på at kunne rejse midler til indkøb af op til 20 yderligere sæt, så foreningen kan tilbyde flere børn i alderen 7-9 år at gå til ishockey i den kommende sæson, der starter op i august 2019.

 

Et udstyrssæt indeholdende skøjter, stav, hjelm, panser, bukser, handsker, taske, strømper og halskrave koster 3.500 kr. Hvidovre Ishockey Klub ansøger om 35.000 kr. til indkøb af 10 sæt.

 

Ønske om indkøb af supplerende ishockeyudstyr til foreningens ”Lej-Isen” koncept

Hvidovre Ishockey Klub tilbyder forskellige ishockeyarrangementer for firmaer og private under konceptet ”Lej Isen”.  Foreningen ønsker at indkøbe nyt udstyr til formålet, da foreningens eksisterende udstyr er slidt.

 

Der ansøges specifikt om 29.500 kr. til indkøb af 20 hjelme, 20 par skøjter og 10 par handsker. Foreningen investerer selv i udskiftning af panser, bukser, stave mm.

 

Det er administrations vurdering, at det er i strid med kommunalfuldmagten at bevilge tilskud til materialer som skal anvendes i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed.

 

Ønske om indkøb af materialer til at bygge reoler til udstyrsopbevaring

Foreningen har fået råderet over et nyt lokale (tidligere benyttet af Hvidovre Isstok Forening) i Frihedens Idrætscenter og har derfor behov for nyt inventar; herunder nye reoler til brug for udstyrsopbevaring. Foreningen søger om tilskud til at indkøbe de nødvendige materialer, da foreningen selv påtænker at bygge og opsætte de ønskede reoler. Der ansøges om 5.000 kr. til indkøb af plader, skruer, vinkler mm.

 

Sammenlagt søger Hvidovre Ishockey Klub dermed Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud på op til 69.500 kr.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 6. februar 2019 ansøgning fra Hvidovre Ishockey Klub om tilskud til foreningens deltagelse i den svenske ishockeyliga DamEttan i Sydsverige.

 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at…(mødet endnu ikke afholdt)

Økonomiske konsekvenser

En bevilling af det ansøgte tilskud vil formindske Kultur- og Fritidsudvalgets

Rådighedspulje med op til 69.500 kr.

 

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje:

363.876 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til kulturelle og idrætslige formål.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Ansøgning til fra Hvidovre Ishockey Klub (pdf)

6. Godkendelse af forslag om afholdelse af ekstraordinære møder for Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende administrationens forslag til ekstraordinære møder til brug for foreningsbesøg og lignende i løbet af 2019.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende administrationens forslag til ekstraordinære møder til brug for foreningsbesøg, temamøder og lignende i løbet af 2019

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-03-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Det har tidligere været kutyme, at et antal af Kultur- og Fritidsudvalgets årlige ordinære møder har været afholdt hos relevante foreninger og institutioner i kommunen; enten på opfordring fra udvalget eller fra de pågældende foreninger og institutioner.

 

Da samtlige af udvalgets ordinære møder for 2019 er skemalagt fra kl. 08:00 – 10:00 på Hvidovre Rådhus, er muligheden for foreningsbesøg og lignende stærkt begrænset.

 

Kultur- og Fritidsudvalget har derfor bedt om, at administrationen forelægger forslag til datoer for tre ekstraordinære møder i løbet af 2019. Administrationen foreslår på denne baggrund følgende tidspunkter for afholdelse af ekstraordinære møder:

 • 25. marts 2019 kl. 16-18
 • 20. juni 2019 kl. 16-19
 • 3. oktober 2019 kl. 16-19

 

Inden for de foreslåede tidspunkter kan udvalget besøge foreninger eller andre relevante interessenter, som ønsker at møde udvalget. Såfremt interessenterne ikke selv har egnede mødefaciliteter, foreslås møderne afholdt på Multihuset eller på Hvidovre Rådhus. Administrationen sammensætter til hver ekstraordinære mødedato et program ud fra indkomne ønsker fra interessenter eller ønsker fra udvalgsmedlemmerne selv.

Politiske beslutninger og aftaler

På mødet den 14. januar 2019 drøftede Kultur- og Fritidsudvalget (pkt. 4), hvorvidt der ønskedes afholdt temamøder, foreningsbesøg eller lignende i løbet af 2019. Udvalget besluttede, at der ønskes afholdt tre ekstraordinære møder, og at administrationen skal forelægge forslag til datoer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare konsekvenser for Hvidovre Kommune. Ved behov eller ønske om mødeforplejning kan der opstå begrænsede udgifter hertil.

Retsgrundlag

Det følger lov om kommunernes styrelse (LBK nr. 47 af 15/01/2019) § 20, stk. 1, 2. pkt., at de stående udvalg for hvert regnskabsår træffer beslutning om, når og hvor udvalgets møder skal afholdes. Mødeplanen med dens angivelse af tid og sted for udvalgets møder er bindende, men bestemmelsen afskærer dog ikke udvalgets formand fra at afholde ekstraordinære møder, hvilket udvalgets flertal også kan pålægge udvalgets formand at indkalde til.

Høring

Der er ikke høringspligt til denne sag.


7. Godkendelse af proces for udarbejdelse af ny kultur- og fritidspolitik

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende administrationens oplæg til arbejdsproces for udarbejdelse af ny kultur- og fritidspolitik.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende administrationens oplæg til arbejdsproces for udarbejdelse af ny kultur- og fritidspolitik

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-03-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Baggrund

Den seneste Kultur- og Fritidspolitik gælder for perioden 2015-2018, og der skal derfor udarbejdes en ny politik for området gældende for udvalgets resterende udvalgsperiode 2019-2021.

 

Den seneste politik tager udgangspunkt i fire tematiske overskrifter:

 • Vi vil bruge det vi allerede har – og bruge det bedre og mere
 • Vi vil udvikle talenter
 • Vi vil udvise mod og gå nye veje
 • Vi vil understøtte begejstring

Udover de fire tematiske overskrifter indgår begreberne folkeoplysning og det aktive medborgerskab som gennemgående temaer. Politikken er desuden udarbejdet med sigte på Hvidovre Kommunes vision, der fremhæver, at Hvidovre skal være ’Børnenes og familiernes by med udfordrende tilbud om læring og fritidsliv.’

 

På mødet den 14. januar 2019 tog Kultur- og Fritidsudvalget evaluering af den nuværende kultur- og fritidspolitik til efterretning og drøftede samtidig rammerne for en ny politik. I den forbindelse besluttede udvalget, at der skal afholdes borgermøder med henblik på at indhente borgernes input og ideer til en kommende politik, og at administrationen skulle udarbejde udkast til en drejebog for en kommende arbejdsproces.

 

Evalueringen af den nuværende kultur- og fritidspolitik viste, at der var gennemført og iværksat en lang række tiltag inden for de fastsatte arbejdstemaer, og at flere af politikkens målsætninger dermed var blevet opfyldt. På denne baggrund anbefaler administrationen, at der i en kommende politik i store træk arbejdes videre med de eksisterende tematikker (som dog kan blive justeret og tilrettet efter behov), men at der i dialog med borgere og relevante interessentgrupper skabes en række nye delmål under de forskellige temaer.

 

Oplæg til arbejdsproces
Administrationen foreslår, at der umiddelbart efter sommerferien afholdes en eller flere offentlige workshops for borgere, foreninger og relevante interessenter, hvor de deltagende parter i mindre grupper bliver præsenteret for de fire tematiske overskrifter fra den gældende politik og herudfra formulerer en række ord eller sætninger, der beskriver deltagernes tanker, drømme og visioner for fremtidens kultur- og fritidsområde samt de fire temaer.

 

Ord og sætninger samles i en ”wordcloud”, der løbende bliver projiceret op på en storskærm og dermed vil være synlige for alle deltagere under mødet. Deltagerne får dermed også mulighed for at beskrive og sætte ord på hinandens bidrag, og formålet bliver dermed at få indsamlet så mange ideer og visioner som muligt.

 

Administrationen vil efter borgermødet indsamle alle bidrag og herudfra udarbejde et udkast til en ny kultur- og fritidspolitik, som efterfølgende sendes i høring til alle relevante interessenter og høringsberettigede på området; herunder alle deltagende parter fra borgermødet. En ny kultur- og fritidspolitik forventes at kunne blive forelagt til politisk behandling i løbet af november eller december 2019.     

 

Valg af facilitator

Til at facilitere borgermødet vil administrationen forsøge at engagere en relevant og professionel fagperson med rod i kultur- og fritidsområdet, der foruden at styre arbejdsprocesserne også vil kunne indlede og afslutte mødet med relevante indlæg. Administration vil i dialog med en mulig facilitator planlægge de nærmere rammer for workshopforløbet; herunder de konkrete øvelser og forløb, som deltagerne skal gennemgå.

 

Produktion af kortfilm

Administrationen foreslår desuden, at der forinden afholdelse af borgermødet produceres en kort video, hvor fire-fem tilfældige borgere, foreningsfolk e.l. interviewes om, hvad kultur- og fritid betyder for dem og deres liv. Videoen ville kunne vises som en inspirerende indledning på borgermødet, og ville også kunne anvendes på kommunens hjemmeside, Facebook m.m.

 

Mulig opinionsundersøgelse
Administrationen forelægger desuden som mulighed, at der afholdes en opinionsundersøgelse via digitale spørgeskemaundersøgelser, som fremsendes til et afgrænset antal tilfældigt udvalgte borgere. Spørgeskemaerne vil desuden kunne gøres tilgængelige på kommunens hjemmeside, Facebook-side o.l. På denne måde ville det være muligt at indhente ideer og visioner fra borgere, der ikke ønsker eller kan deltage i de planlagte workshopforløb.

 

Borgerinddragelse

Administrationen planlægger at invitere en så bred målgruppe som muligt for at skabe mest mulig opmærksomhed om de planlagte borgerworkshops; dette inkluderer opslag på skolers og institutioners intranet; opslag på Hvidovre Foreningsportal; artikler i Hvidovre Avis samt opslag på Hvidovre Kommunes hjemmeside og Facebook-side.

 

Foreslået tidsplan

April-maj 2019

Indgåelse af kontrakt med mulig facilitator og dialog om konkret workshopforløb

 

Juni-juli 2019

Eventuel opinionsundersøgelse

 

Juni-juli 2019

Udsendelse af invitationer til borgerworkshops

 

August 2019

Afholdelse af borgerworkshops

 

August-September 2019

Administrativ behandling af borgerbidrag og udarbejdelse af udkast til politik

 

Oktober 2019

Politisk godkendelse af politikudkast

Oktober 2019

Politikudkast i høring

 

November 2019

Administrativ revision af udkast efter høringsproces

December 2019

Politisk behandling af endeligt udkast

 

Pejlemærker og styringsmål

Administrationen bemærker, at Kultur- og Fritidsudvalget den 4. december 2018 godkendte følgende fem pejlemærker:

 • Byen som motionsrum
 • Etablering af Team Hvidovre
 • Brugen af kommunens ejendomme og faciliteter
 • Underbygning af foreningernes sociale ansvar og indsats
 • Kultur i hverdagen

 

Det bemærkes desuden, at der over de kommende måneder er iværksat en dialogmøderække for Kultur- og Fritidsudvalget med institutionslederne på kultur- og fritidsområdet med den hensigt at fastlægge konkrete styringsmål ud fra pejlemærkerne. Styringsmålene forventes at blive godkendt inden sommerferien, og vil dermed kunne indarbejdes i politikken og potentielt indgå som inspirerende indspark i de planlagte borgerworkshops.

 

Revidering af eliteidrætspolitikken

Den nuværende eliteidrætspolitik eksisterer som en selvstændig politik til den overordnede kultur- og fritidspolitik. På mødet den 14. januar 2019 drøftede Kultur- og Fritidsudvalget, om eliteidrætspolitikken skulle revideres og indarbejdes i en kommende kultur- og fritidspolitik. Kultur- og Fritidspolitikkens sigte er at sætte de overordnede rammer for kultur- og idrætslivet i Hvidovre Kommune; en såkaldt paraplypolitik. Eliteidrætspolitikkens sigte retter sig mod et afgrænset område af idrætslivet og beskriver kommunens ambitioner, forudsætninger og nødvendige handlinger for at realisere målene; og derfor er eliteidrætspolitikken, efter administrationens opfattelse, en delpolitik til kultur- og fritidspolitikken.

 

Det anbefales, at kultur- og fritidspolitikken bliver den overordnede politik for det samlede kultur-, fritids- og idrætsområde, og at eliteidrætspolitikken bliver en delpolitik med afsæt i kultur- og fritidspolitikken.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 24. marts 2015 ny Kultur- og Fritidspolitik 2015-2018.

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 4. december 2018 fem pejlemærker på Kultur- og Fritidsområdet.

 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 14. januar 2018, at der ønskes afholdt borgermøder med henblik på at indhente borgernes input og ideer til en kommende politik.  Administrationen blev desuden bedt om at forelægge udkast til drejebog for en kommende arbejdsproces på udvalgsmødet den 11. marts 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare konsekvenser for Hvidovre Kommune. Der vil dog opstå afledte udgifter til udarbejdelse af en ny kultur- og fritidspolitik, såfremt der engageres en professionel facilitator til brug for afvikling af borgerworkshops og der igangsættes en digital opinionsundersøgelse.

Retsgrundlag

Kommunen kan efter kommunalfuldmagtsreglerne støtte kultur- og fritidsaktiviteter.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


8. Orientering om Hvidovre Bådelaugs udtrædelse af kommunal brugsretsaftale

Beslutningstema

I 2005 indgik Hvidovre Bådelaug og Grundejerforeningen Strandøre en delt kommunal

brugsretsaftale med Hvidovre Kommune vedrørende et hus beliggende i Kystagerparken mellem Nrd. og Sdr.

Kystagervej.

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal orienteres om, at Hvidovre Bådelaug er udtrådt af den delte brugsretsaftale. Grundejerforeningen Strandøre bibeholder brugsretten over det kommunalt ejede hus.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage orientering om Hvidovre Bådelaugs udtrædelse af kommunal brugsretsaftale til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-03-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

I 2005 indgik Hvidovre Bådelaug og Grundejerforeningen Strandøre en delt kommunal

brugsretsaftale vedrørende et hus beliggende i Kystagerparken mellem Nrd. og Sdr.

Kystagervej.

 

Det omtalte hus er et træhus på ca. 50 m2 opført ca. 1930 af Grundejerforeningen

Strandøre og siden overdraget til Hvidovre Kommune. I dag anvendes huset hovedsageligt til

opbevaringsformål.

 

Efter fælles aftale mellem de to foreninger har Hvidovre Bådelaug rettet henvendelse til

Hvidovre Kommune med ønske om at træde ud af den gældende brugsretsaftale, da de ikke

længere har behov for opbevaringspladsen. Grundejerforeningen Strandøre har i den

forbindelse meddelt kommunen, at foreningen ønsker at beholde brugsretten til huset efter

bådelaugets udtræden af aftalen.

Politiske beslutninger og aftaler

Nuværende brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Bådelaug og

Grundejerforeningen Strandøre vedrørende hus beliggende i Kystagerparken, matr. Nr. 17a,

beliggende mellem Ndr. og Sdr. Kystagervej blev indgået 4. januar 2005.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Af brugsretsaftale af 4. januar 2005 mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Bådelaug og Grundejerforeningen Strandøre § 3 fremgår, at brugsretsaftalen af både kommunen og hver af brugerne kan opsiges med 6 måneders varsel uden begrundelse. Opsigelse kan afgives til og af hver enkelt bruger hver for sig.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag. Grundejerforeningen Strandøre er dog blevet orienteret om Hvidovre Bådelaugs udtrædelse af den delte kommunale brugsaftale, og har meddelt, at foreningen ønsker at overtage brugsretten.

Bilag

 1. Gældende brugsretsaftale pr. 2005 (pdf)

9. Godkendelse af brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Klub

Beslutningstema

Som følge af Hvidovre Ishockey Fighters ApS’ konkurs er ishockeyselskabets kommunale lejemål vedrørende faciliteter i Frihedens Idrætscenter blevet opsagt.

 

Hvidovre Ishockey Klub ønsker at overtage brugen af de pågældende faciliteter, og såfremt Kommunalbestyrelsen ønsker at imødekomme foreningens ønske, skal der indgås en brugsretsaftale imellem kommunen og foreningen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 1. at godkende brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Klub

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-03-2019

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Den 9. juni 2017 indgik Hvidovre Kommune sponsor-, reklame samt lejeaftale med Hvidovre Ishockey Fighters ApS. Reklame- og lejeaftalen blev indgået for perioden 15. juli 2017 til 31. juli 2019, mens sponsoraftalen blev indgået for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2019.

 

Den 23. januar 2019 blev Hvidovre Ishockey Fighters ApS erklæret konkurs, og den kommunale lejeaftale blev opsagt pr. 8. februar 2019.

 

Hvidovre Ishockey Klub ønsker nu at gøre brug af de faciliteter, der tidligere har været anvendt af Hvidovre Ishockey Fighters ApS, og ansøger derfor om at indgå en brugsretsaftale med Hvidovre Kommune om brug af følgende faciliteter i Frihedens Idrætscenter:

 

 • Kontor
 • 4 omklædningsrum
 • Træner/lederrum
 • Sliberum
 • VIP-lounge
 • Omklædningsbygning; herunder 3 træningsrum, 2 værksteder og vaskerum

 

Administrationen bemærker, at de pågældende faciliteter qua tidligere anvendelse er indrettet og egnet til brug for netop ishockey. Hvidovre Ishockey Klub har gennem aftale med Hvidovre Ishockey Fighters ApS desuden haft delvis adgang til visse af faciliteterne tidligere, hvorfor administrationen finder det naturligt, at foreningen nu overtager den samlede brugsret for de pågældende faciliteter.

 

Den tidligere kommunale lejeaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Fighters ApS indebar betalingen af en husleje til kommunen på 515.515 kr. årligt, som blev modregnet i det kommunale sponsorat. Da Hvidovre Ishockey Klub ikke er en erhvervsdrivende virksomhed, kan der indgås en kommunal brugsretsaftale, der giver foreningen brugsret over de pågældende faciliteter uden opkrævning af husleje.  

 

Den foreslåede brugsretsaftale træder i kraft ved underskrivelse og varer indtil én af parterne med tre måneders varsel opsiger aftalen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 5. maj 2017 (pkt. 3) at der skulle indgås en gensidigt bebyrdende sponsor-, reklame- og lejeaftale med Hvidovre Ishockey Fighters ApS for sæsonen 2017/18 og 2018/19. Reklameaftalen og lejeaftalen blev indgået for perioden 15. juli 2017 til 31. juli 2019, og sponsoraftalen blev indgået for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Hvidovre Kommune kan efter kommunalfuldmagtsreglerne stille lokaler til rådighed for foreninger, der udøver idrætslige aktiviteter.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Klub (pdf)

10. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-03-2019

Formanden spurgte ind til muligheden for at cementere stien fra parkeringspladserne ind til banerne på Avedøre Stadion. Administrationen undersøger muligheden.

 

Anders Liltorp(A) spurgte ind til status på etablering af nye låsesystemer i omklædningen i Frihedens Idrætscenter. Fritidschefen informerede om, at der er indkøbt nøglearmbånd, der fungerer hensigtsmæssigt.

 

Formanden orienterede om parkeringsproblematikker grundet lastbiler ved Avedøre Idrætscenter.

 


11. Lukket sag: Beslutning om mulig eftergivelse af kommunalt lån

Lukket sag