Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 6. februar 2019

Mødefakta

Dato: Onsdag den 6. februar 2019
Mødetidspunkt: Kl. 08:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Niels Ulsing (F)
 • Yasir Iqbal (A)

Fraværende med afbud

 • Anders Liltorp (A)

Bemærkninger

Kl. 08.00 dialog med Søren Espersen fra Det Spiselige Hvidovre Benthe Viola Holm deltog på vegne af Anders Liltorp.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2019

Udvalget afholdt dialog med foreningen Det Spiselige Hvidovre.

 

Direktøren informerede om, at det er nødvendigt at revidere kriterierne for tildeling af støtte til den nyligt godkendte Fritidspas-ordning. Administrationen udarbejder revidererede kriterier.

 

Kulturchefen informerede om, at Center for Kultur og Fritid har fået bevilget

tilskudsmidler under Sundhedspuljen.

 

Meddelelser taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Oversigt over administrativt behandlede tilskudsansøgninger
 • Orientering om KL’s Kultur- og Fritidskonference 2019
 • Orientering om Danmarks Biblioteksforenings topmøde 2019

Bilag

 1. Oversigt over administrativt behandlede tilskudsansøgninger pr. 6. februar 2019 (pdf)

3. Beslutning om bevilling af tilskud til Hvidovre Svømmeklub

Beslutningstema

Hvidovre Svømmeklub har 50-års jubilæum i 2019. I den anledning ansøger foreningen om økonomisk tilskud på 29.400 kr. til afholdelse af en reception i Lille Friheden fredag den 22. marts 2019.   

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte, hvorvidt der skal bevilges tilskud til Hvidovre Svømmeklub.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at beslutte, hvorvidt der skal bevilges tilskud til Hvidovre Svømmeklub til brug for foreningens 50-års jubilæumsreception den 22. marts 2019. Såfremt der bevilges et tilskud, skal udvalget desuden beslutte tilskuddets beløbsstørrelse.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2019

Administrationen undersøger det kommunale regelsæt for uddeling af tilskud til jubilæumsarrangementer og informerer efterfølgende udvalget. Såfremt regelsættet ikke vedrører Kultur- og Fritidsudvalget, bevilges der 29.400 kr. til Hvidovre Svømmeklub til brug for promoveringsudgifter og køb af merchandise.

 

Der ønskes en drøftelse af regelsættet vedrørende tilskud til jubilæumsarrangementer o.l.

 

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Hvidovre Svømmeklub afholder reception den 22. marts 2019 i Lille Friheden i anledning af foreningens 50-års jubilæum. Der forventes 200-250 deltagere i arrangementet, der hovedsageligt er målrettet tidligere og nuværende personale, svømmere, bestyrelsesmedlemmer og forældre.

 

Hvidovre Kommune ansøges om 29.400 kr. ud af et samlet budget på 79.400 kr., der bl.a. skal dække udgifter til forplejning, promovering, merchandise mm.

 

Hvidovre Svømmeklub har selv afsat 50.000 kr. til arrangementet.

 

Ifølge kriterierne for Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje kan udvalget yde tilskud til afholdelse af jubilæumsarrangementer med 25 års intervaller (dvs. 25-, 50-, 75- og 100-års jubilæer og derover). Som udgangspunkt kan Rådighedspuljen dog ikke dække udgifter til forplejning, hvorfor administrationen anbefaler, at et eventuel tilskud skal dække udgifter til promovering og merchandise, der sammenlagt udgør et beløb på 54.400 kr.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 12. april 2018 rammerne for tilskudsbevillinger fra udvalgets Rådighedspulje. I retningslinjerne fremgår bl.a., at der kan ydes tilskud til foreningers afholdelse af jubilæumsarrangementer, men at der ikke ydes tilskud til forplejning. 

Økonomiske konsekvenser

En bevilling af det ansøgte tilskud vil formindske Kultur- og Fritidsudvalgets

Rådighedspulje med 29.400 kr.

 

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje:

363.876 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til kulturelle og idrætslige formål. 

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Ansøgning om tilskud til 50 års jubilæumsarrangement - Hvidovre Svømmeklub (pdf)

4. Beslutning om bevilling af tilskud til Hvidovre Ishockey Klub

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Ishockey Klub om økonomisk tilskud på op til 78.000 kr. til brug for foreningens deltagelse i den svenske ishockeyliga DamEttan i Sydsverige.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at beslutte, hvorvidt der skal bevilges tilskud til Hvidovre Ishockey Klub til brug for foreningens deltagelse i den svenske ishockeyliga DamEttan i Sydsverige. Såfremt der bevilges et tilskud, skal udvalget desuden beslutte tilskuddets beløbsstørrelse.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2019

Der bevilges 59.500 kr. til Hvidovre Ishockey Klub til brug for transportudgifter i forbindelse med foreningens deltagelse i den svenske ishockeyliga DamEttan. Det understreges, at tilskuddet er ekstraordinært og gives uden præcedens. Der ønskes samtidig en status på foreningens økonomi.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Hvidovre Ishockey Klub har ansøgt Hvidovre Kommune om økonomisk tilskud til brug for foreningens kvindeholds deltagelse i den sydsvenske første division DamEttan.

 

Hvidovres kvindehold har et så højt niveau, at det er vanskeligt at finde egnet modstand i Danmark. For at klubbens spillere kan udvikles sportsligt, er det derfor nødvendigt at deltage i turneringer i udlandet, hvor niveauet generelt er højere. Sydsverige er af logistiske hensyn derfor en oplagt destination for foreningen, der allerede har deltaget i turneringens første halvdel af sæson 18/19.

 

Hvidovre Ishockey Klub hører til i Frihedens Idrætscenter, hvor det netop konkursramte selskab Hvidovre Ishockey Fighters hidtil har haft råderet over samtlige reklame- og sponsorpladser i forbindelse med ishockeyfaciliteterne. Den begrænsede reklamemulighed har medført, at Hvidovre Ishockey Klub pt. har meget begrænsede indtjeningsmuligheder, og foreningen har derfor set sig nødsaget til at ansøge kommunen om økonomisk støtte.

 

Foreningen ansøger på denne baggrund om tilskud til deltagergebyr på 4.200 kr., transportudgifter på 59.500 kr. og forplejningsudgifter på 14.800 kr.

 

Administrationen bemærker, at der ifølge kriterierne for Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje normalvis ikke ydes tilskud til forplejning og befordring. Det anbefales derfor, at der ydes tilskud på 4.200 kr. svarende til det ansøgte deltagergebyr, og at Hvidovre Ishockey Klub anbefales at ansøge Elite2650-puljen om det resterende beløb. Elite2650 har ansøgningsfrist den 1. marts 2019.

 

Administrationen forventer desuden, at Hvidovre Ishockey Klub i nærmeste fremtid fremsender ansøgning om fornyet kommunal reklameaftale vedrørende faciliteterne i Frihedens Idrætscenter.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 12. april 2018 rammerne for tilskudsbevillinger fra

udvalgets Rådighedspulje. I retningslinjerne fremgår bl.a., at der ikke ydes tilskud til forplejning.

Økonomiske konsekvenser

En bevilling af det ansøgte tilskud vil formindske Kultur- og Fritidsudvalgets

Rådighedspulje med op til 78.000 kr.

 

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje:

363.876 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til kulturelle og

idrætslige formål.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Ansøgning fra Hvidovre Ishockey Klub (pdf)
 2. Kriterier for Rådighedspuljen (pdf)

5. Godkendelse af at oplysninger om borgerrådgiverfunktionen ikke gøres til en fast del af kommunens afgørelsesbreve til borgerne

Beslutningstema

En borger har stillet spørgsmål til kommunalbestyrelsen i spørgetiden:

 • om muligheden for at indsætte borgerrådgiverens kontaktoplysning i kommunens afgørelser,
 • om kommunen er én blandt 15 kommuner, der - ifølge en artikel i Information - har et så dårligt arbejdsmiljø, at det går ud over sagerne, og
 • hvordan kommunalbestyrelsen vil sikre, at lovbestemte svarfrister overholdes.

 

Spørgsmålene blev udvalgshenvist til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, men sagen fremlægges i samtlige fagudvalg med henblik på anbefaling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, da spørgsmålene overordnet set angår alle sagsområder.

 

Administrationen kan ikke anbefale, at oplysninger om borgerrådgiverfunktionen gøres til en fast del af Hvidovre Kommunes afgørelsesbreve til borgerne. Det er efter administrationens opfattelse mere relevant fortsat at udbrede kendskabet til borgerrådgiveren blandt kommunens borgere gennem en løbende kommunikationsindsats.

 

Administrationen har fra Information fået oplyst, at Hvidovre Kommune ikke er blandt de 15 nævnte kommuner i artiklen.

 

Administrationen anser det i øvrigt for en ledelsesmæssig opgave at sikre, at svarfrister er kendte og overholdes af relevante medarbejdere.

 

Kommunalbestyrelsen skal herefter alene godkende, at oplysninger om borgerrådgiverfunktionen ikke gøres til en fast del af Hvidovre Kommunes afgørelsesbreve til borgerne.

Indstilling

Direktørerne indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Bygge- og Planudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at oplysninger om borgerrådgiverfunktionen ikke gøres til en fast del af Hvidovre Kommunes afgørelsesbreve til borgerne.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 06-02-2019

For: Gruppe A

 

Imod: Gruppe V og Liste H. Med bemærkning om, at vi skal sikre, at vores mest sårbare borgere kender til borgerrådgiverens funktion med henblik på at få en fair sagsbehandling.

 

Undlader at stemme: Gruppe O

 

Grundet stemmeligheden foreligger der ikke nogen anbefaling fra Bygge- og Planudvalget overfor Økonomi- og Kommunalbestyrelsen i denne sag.

 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2019

Gruppe A følger indstillingen.

Gruppe F er imod.

Gruppe O afventer stillingtagen i Kommunalbestyrelsen.

 

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

I spørgetiden ved kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2018 mødte en borger frem og stillede en række spørgsmål til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen tilkendegav, at borgerens henvendelse ville blive udvalgshenvist, og dette er baggrunden for, at direktionen fremlægger denne sag for samtlige fagudvalg.

 

Borgerens motivation for at møde frem i spørgetiden og de deraf følgende spørgsmål til kommunalbestyrelsen fremgår af vedlagte bilag ”Forslag indleveret af borger i spørgetiden ved kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2018” som blev indleveret til borgmesteren som afrunding på borgerens mundtlige indlæg.

 

Spørgsmålene lyder i en forkortet form:

 

 1. ”Vil kommunalbestyrelsens medlemmer stille sig positivt til at borgerrådgiverens kontaktoplysninger blev fast del af Hvidovre Kommunes afgørelsesbreve til borgerne?”

 

 1. ”Hvordan vil kommunalbestyrelsen sikre, at det undersøges, om Hvidovre Kommune er én af de 15 kommuner omtalt i artiklen fra information?”

 

 1. ”Hvordan vil kommunalbestyrelsesmedlemmerne sikre sig, at det undersøges, at lovbestemte svarfrister (inklusive dem bestemt af jer som kommunalbestyrelse) bliver informeret om til relevante medarbejdere med borgerkontakt, og overholdt og sagsbehandlingstider kommer væsentlig ned i forhold til hvad jeg selv har oplevet som græsrodsaktivist og hørt om i avisomtaler?”

 

Ad 1)

Det er administrationens vurdering, at det kan være i strid med forvaltningslovens regler om såvel vejledning som klagevejledning, hvis generel vejledning om borgerrådgiverfunktionen sammenblandes med konkret klagevejledning om rette klageinstans i afgørelsessager.

 

Udover disse juridiske betænkeligheder, så finder administrationen i øvrigt ikke, at det er relevant at oplyse om borgerrådgiverfunktionen, når kommunen giver klagevejledning i afgørelsessager.

 

Klagevejledningen i afgørelsessager har til formål at oplyse borgerne om, hvordan der kan klages over selve afgørelsen, hvor der typisk er en lovfæstet klageinstans.

 

At indskrive borgerrådgiveren i den sammenhæng er efter administrationens opfattelse meningsforstyrrende, da borgerrådgiveren ikke kan træffe afgørelser eller ændre afgørelser. 

 

Borgerrådgiverens kompetenceafgrænsning i denne henseende følger både af kommunestyrelseslovens regler og den lokalt fastsatte vedtægt for funktionen som kommunalbestyrelsen har vedtaget indenfor rammerne af kommunestyrelsesloven.

 

Det er efter administrationens opfattelse mere relevant fortsat at udbrede kendskabet til borgerrådgiveren blandt kommunens borgere gennem en løbende kommunikationsindsats.

 

Der kan med fordel tages stilling til behovet for en eventuelt forøget kommunikationsindsats, når fordelingsnøglen mellem Ishøj Kommune og Hvidovre Kommune skal evalueres på baggrund af to fulde beretningsår 2017 og 2018 i løbet af foråret 2019.

 

Det påhviler i øvrigt ledelsen at sikre, at relevante medarbejdere kender funktionen og kan henvise dertil, hvis borgere undervejs i et sagsforløb giver udtryk for, at de vil klage over kommunens sagsbehandling, personalets optræden eller betjeningen.

 

Henvisning vil typisk være aktuel, hvis borgeren oplever, at dialogen med administrationen er kørt af sporet, gået i stå eller endt i en hårdknude.

 

Administrationen har indhentet borgerrådgiverens bemærkninger til spørgsmålet vedrørende kontaktoplysninger til borgerrådgiveren som en fast del af afgørelsesbreve. Borgerrådgiverens bemærkninger fremgår nedenfor under afsnittet ”Høring”.

 

Det bemærkes, at administrationen ikke er bekendt med eksempler fra andre kommuner – ud over det eksempel fra Ishøj Kommune, som borgerrådgiveren nævner – på, at man fast indskriver borgerrådgiveren, når kommunerne giver klagevejledning i afgørelsessager.

 

Det kan ikke udelukkes, at en sådan ordning er indført helt eller delvist i enkelte kommuner.

 

Det er til gengæld almindeligt, at borgerrådgivere hjælper borgere med at forstå en afgørelse, giver vejledning i forbindelse med borgeres ønske om at klage over en afgørelse, og også kan tilbyde at hjælpe udsatte borgere med eventuelt at formulere klagen over en afgørelse.

 

Ad 2)

Information v/journalist Laura Friis Wang har på telefonisk forespørgsel fra administrationen den 28. november 2018 har oplyst, at Hvidovre Kommune ikke er blandt de 15 kommuner, som der er henvist til i den omtalte artikel.

 

Ad 3)

Administrationen anser det for en ledelsesmæssig opgave at sikre, dels at relevante medarbejdere med borgerkontakt er bekendt med de svarfrister, som gælder indenfor deres respektive sagsområder, dels at medarbejderne i praksis er i stand til at overholde disse.

 

Det er også en ledelsesmæssig opgave at sikre, at medarbejdere i fornødent omfang kan vejlede om, hvortil der kan rettes henvendelse, når det angår spørgsmål om svarfrister indenfor kommunens øvrige sagsområder - det vil sige, at medarbejderne i almindelighed skal være i stand til enten at henvise eller videresende sådanne henvendelser til relevante center.

 

Administrationen er meget optaget af, at svarfrister overholdes, og ledelsen følger løbende op.

Politiske beslutninger og aftaler

Borgerrådgiverfunktionens kompetenceafgrænsning er reguleret lokalt i ”Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018” vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. november 2017 (punkt 23) og 19. december 2017 (punkt 3) og ”Vedtægt for Hvidovre Kommunes Borgerrådgiver” vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2014 (punkt 3).

 

Kommunalbestyrelsen har på møde den 24. april 2018, punkt 7, taget status for den delte borgerrådgiverfunktion med Ishøj Kommune til efterretning og godkendt, at fordelingsnøglen evalueres på baggrund af to fulde beretningsår 2017 og 2018 i løbet af foråret 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 65 e, stk. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 1031 af 6. juli 2018, hvorefter en borgerrådgiverfunktion kun kan varetage opgaver vedrørende rådgivning og vejledning af borgerne og vedrørende tilsyn med kommunens administration. Der er således ikke hjemmel til, at en borgerrådgiver kan træffe afgørelser eller ændre afgørelser. Samme kompetenceafgrænsning følger af § 19, stk. 2, i kommunens styrelsesvedtægt og § 5 i vedtægten for kommunens borgerrådgiver.

 

Desuden forvaltningslovens § 7 omhandlende vejledningspligten samt pligten til at videresende henvendelser til rette myndighed og samme lovs §§ 25-26 omhandlede klagevejledning (jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 med senere ændringer).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag, men administrationen har indhentet borgerrådgiverens bemærkninger til det første spørgsmål vedrørende kontaktoplysninger til borgerrådgiveren som en fast del af afgørelsesbreve. Borgerrådgiveren har givet følgende bemærkninger:

 

”Det fremgår af vedtægten for borgerrådgiverfunktionen, at borgerrådgiverens opgaver bl.a. består i at hjælpe borgere med at forstå en afgørelse samt at give vejledning i forbindelse med klager og hjælpe med at formulere klagen hvis der er behov for det.

 

Det er derfor borgerrådgiverens opfattelse, at det kan være en god borgerservice, at orientere om borgerrådgiverfunktionen i klagevejledninger.

 

I forbindelse med orienteringen kan det tydeliggøres, at borgerrådgiveren kan bistå med at forstå afgørelsen og vejlede i klageprocessen, men at borgerrådgiveren ikke kan træffe afgørelse i sagen eller ændre afgørelser.

 

Borgerrådgiveren gør opmærksom på, at en orientering om borgerrådgiverfunktionen i afgørelsesbreve vil betyde en øget synlighed af funktionen. Den øgede synlighed kan medføre et øget ressourcetræk, hvis omfang ikke kan forudsiges. Funktionen er ikke pt gearet til et øget ressourcetræk.

 

Borgerrådgiveren er ansat i en delt borgerrådgiverfunktion med Ishøj Kommune. Borgerrådgiveren kan oplyse, at en afdeling indenfor velfærdsområdet i Ishøj Kommune af egen drift har valgt at orientere om borgerrådgiverfunktionen i deres klagevejledning. Dette har ikke medført et væsentligt ændret henvendelsesmønster.”

Bilag

 1. Forslag indleveret af borger i spørgetiden ved kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2018.pdf (pdf)

6. Godkendelse af administrationens fordeling af Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til ændring og tilpasning af bygninger

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende administrationens forslag til fordeling af Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til ”Ændring og tilpasning af KFU’s bygninger” i 2019.


Til puljen, der i 2018 blev omdannet fra en anlægspulje til en driftspulje, er der i 2019 afsat ca. 0,5 mio. kr., og der er indkommet ønsker for ca. 0,9 mio. kr.
Administrationen har udarbejdet forslag til prioritering af de indkomne ønsker ud fra en vurdering af behov, kultur- og fritidspolitikken samt kommunens medvirken i sociale projekter.
Der foretages desuden en vægtning af de indkomne ønsker, således at så mange forskellige områder inden for kultur- og fritidslivet bliver tilgodeset, og så mange brugere og borgere som muligt vil få gavn af prioriteringerne.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 

 1. at godkende prioriteringen af puljen ”Ændring og tilpasning af KFU’s bygninger i 2019”.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2019

Godkendt med den ændring, at Forstadsmuseet skal afholde en egenfinansiering på 13.364 kr. under projekt 6, og at der ydes et fuldt tilskud til projekt 7.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Til puljen vedrørende ”Ændring og tilpasning af KFU’s bygninger” er der i 2019 afsat ca. 0,5 mio. kr. Puljen kan søges af institutioner, kultur- og fritidsfaciliteter samt projekter på kultur- og fritidsområdet.

Kommunalbestyrelsen gav på mødet den 10. oktober 2017 bevilling til puljen med krav om efterfølgende prioritering i fagudvalg inden igangsættelse.

 

For 2019 er der indkommet ansøgninger for ca. 0,9 mio. kr., der fremgår af oversigten nedenfor:

 

Projekt:

Pris:

1. Frihedens Idrætscenter – nye stole til teatersalen

61.250 kr.

2. HBC-Hallen – nyt lydanlæg

58.500 kr.

3. Hvidovre Stadion/Frydenhøjhallen – nye bander til indendørs fodbold

75.500 kr.

4. Hvidovre Stadion – kunstgræs på tennisbaner

244.000 kr.

5. Kometen – scenetæppe og flæser til scenen

336.800 kr.

6. Forstadsmuseet – laserprojektorer til Cirkusmuseet

69.960 kr.

7. Forstadsmuseet – Midler til bygning af reoler til Forstadsmuseets malerisamling på Rytterskolen

32.500 kr.

8. Fritidsbutikken og Avedøre Bibliotek – etablering af terrasse/opholdsrum i Aulaen i Enghøjhuset

50.000 kr.

I alt:

928.510 kr.

 

 

Beskrivelse af ønskerne:

1. Frihedens Idrætscenter – nye stole til teatersalen
De nuværende stole i teatersalen i Frihedens Idrætscenter er nedslidte og går løbende i stykker, således at der ikke længere forefindes det nødvendige antal stole.
Pris: 61.250 kr.

 

2. HBC-Hallen – nyt lydanlæg
Det nuværende lydanlæg er af ældre dato og højttalerne er fra et kaldeanlæg, hvilket ikke er velegnet til afspilning af musik.
Pris: 58.500 kr.

3. Hvidovre Stadion/Frydenhøjhallen – nye bander til indendørs fodbold
De eksisterende bander er i en meget dårlig stand, og som følge heraf har de fleste bander splinter i toppen. Dette har medført en påtale fra en dommer fra Sjællands Boldspilsunion om hvorvidt det er forsvarligt at bruge banderne i fremtiden. Banderne anvendes i forbindelse med indendørs fodboldstævner i Frydenhøjhallen.
pris: 75.500 kr.

 

4.Hvidovre Stadion – kunstgræs på tennisbaner
Indkøb af kunstgræsmåtter til den ene tennisbane i 2016 har været en stor succes, da tennisbanen har kunne anvendes til fodbold i vinterhalvåret og tennis i sommerhalvåret.
De seneste 4 år har børneafdelingen i Hvidovre Fodbold IF oplevet en fremgang fra 250 til 450 spillere, hvilket gør, at de i vintersæsonen må sige nej til alle børn i alderen 5 til 10 år, da der ikke er plads (træningsfaciliteter) til dem.
Hvidovre Stadion og foreningen ønsker derfor kunstgræsmåtter til en tennisbane mere, så træningsmulighederne udvides og faciliteterne udnyttes bedst muligt og kan anvendes af flere brugere.  Med indkøb af måtter og tilhørende bander til en tennisbane mere vil 2 ud af de i alt 5 tennisbaner kunne dækkes med kunstgræsmåtter i vintersæsonen.

Pris: 244.000 kr. (229.000 kr. for måtter og 15.000 kr. for bander)


5. Kometen – scenetæppe og flæser til scenen
Scenetæppet i Kometen og flæserne er meget gamle og møre og er gennem en årrække blevet syet og lappet flere gange. Scenetrækket har flere gange sat sig fast og revet tæppet i stykker i starten af en forestilling, hvilket har krævet omgående reparationer foran publikum.
Kometen ansøger om fuldt tæppe til scenen samt styring af flæser i diverse højder.
Pris: 336.800 kr.

 

6. Forstadsmuseet – laserprojektorer til Cirkusmuseet
Museets nuværende projektorer har en begrænset levetid og pærerne er meget dyre. Desuden oplever museet i perioder at dele af udstillingen ikke virker på grund af defekter på projektorerne, hvilket er uhensigtsmæssigt. Ved at udskifte til laserprojektorer (4 stk.) vil levetiden være op til 5 gange så lang, driftssikkerheden og kvaliteten vil forbedres, hvilket vil forbedre gæsternes oplevelse af udstillingen.
Pris: 69.960 kr.

 

7. Forstadsmuseet – Midler til bygning af reoler til Forstadsmuseets malerisamling på Rytterskolen
Forstadsmuseet ønsker en hensigtsmæssig opbevaring af deres malerisamling, der opbevares på Rytterskolens loft. Malerierne står i dag på gulvet uden støtte, hvilket ikke er ideelt, da det dels ikke giver den nødvendige beskyttelse og dels gør det meget tidskrævende at finde frem til et ønsket maleri. Reolerne opføres i kaliumsilikatplader også kaldet indeklimaplader på anbefaling fra Bevaring Sjælland.

Pris: 32.500 kr.

 

8. Fritidsbutikken og Avedøre Bibliotek – etablering af terrasse/opholdsrum i Aulaen i Enghøjhuset

Fritidsbutikken og Avedøre Bibliotek ansøger om midler til udførelse af en 13 M2 stor indendørs terrasse på det eksisterende indgangsparti i Enghøjhuset. Ved at udvide aulaen med en terrasse vil flere kunne benytte aulaens rum, og rummet vil bedre kunne udnyttes. Terrassen ønskes indrettet til et grønt hjørne med sofa og planter, og kan samtidig benyttes til opsætning af AV-udstyr, midlertidig scene mv. Fritidsbutikken og Avedøre Bibliotek vurderer, at etableringen af terrassen vil give aulaen en ekstra dimension og være med til at udvikle kulturhusfaciliteterne i Enghøjhuset imod en mere kreativ og indbydende retning.
Der er foretaget indledende samtaler med ejendomsservice og indhentet overslag hos en tømrer.
Pris: 50.000 kr.
 

Administrationens prioritering

 

Administrationen har udarbejdet forslag til prioritering af projekterne baseret på en vurdering af behov, retningslinjerne i Kultur- og Fritidspolitikken og kommunens medvirken i sociale projekter, eksempelvis understøttelse af det aktive medborgerskab i Avedøre ved en prioritering af faciliteterne i Enghøjhuset.
Der foretages desuden en vægtning af de indkomne ønsker, således at så mange forskellige områder inden for kultur- og fritidslivet bliver tilgodeset, og så mange brugere og borgere som muligt vil få gavn af prioriteringerne

De fire retningslinjer fra Kultur- og Fritidspolitikken lyder:

 

 1. Vi vil bruge det vi allerede har – og bruge det bedre og mere
 2. Vi vil udvikle talenter
 3. Vi vil udvise mod og gå nye veje
 4. Vi vil understøtte begejstring


Forslag til prioritering af projekterne fremgår af oversigten nedenfor:

 

Projekt:

Pris:

1. Frihedens Idrætscenter – nye stole til teatersalen

61.250 kr.

2. HBC-Hallen – nyt lydanlæg

58.500 kr.

3. Hvidovre Stadion/Frydenhøjhallen – nye bander til indendørs fodbold

75.500 kr.

4. Hvidovre Stadion – kunstgræs på tennisbaner

244.000 kr.

6. Forstadsmuseet – laserprojektorer til Cirkusmuseet

69.960 kr.

7. Forstadsmuseet – Midler til bygning af reoler til Forstadsmuseets malerisamling på Rytterskolen (egenfinansiering 13.364 kr.)

19.136 kr.

I alt:

528.346 kr.

 

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 på mødet den 9. oktober 2018 punkt 3, at puljen til ændringer og tilpasninger af KFU’s bygninger reduceres med 0,5 mio. kr. årligt, således at puljen udgør ca. 0,5 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 på mødet den 10. oktober 2017 punkt 3, at anlægspuljen til ændringer og tilpasninger af KFU’s bygninger omdannes til en driftspulje. Puljen fremgår dermed ikke længere på investeringsoversigten men indgår i stedet i Kultur- og Fritidsudvalgets samlede driftsramme.

Økonomiske konsekvenser

Til driftspuljen vedrørende ”Ændring og tilpasning af KFU’s bygninger” er der i 2019 afsat ca. 0,5 mio. kr.

Administrationen har udarbejdet forslag til prioritering af de indkomne ønsker for i alt ca. 0,5 mio. kr.

Retsgrundlag

Efter kommunalfuldmagtsreglerne kan kommunalbestyrelsen støtte kultur- og idrætsområdet; herunder gennem indkøb af faciliteter i kommunens kultur- og idrætsfaciliteter mv

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Miljømæssige konsekvenser

Anskaffelsen af laserprojektorer (Forstadsmuseet) forventes via en længere levetid end de nuværende projektorer at være mere bæredygtige.


Etablering af kunstgræsmåtter (Hvidovre Stadion – kunstgræs på tennisbaner) vil blive reguleret i tilladelse fra Center for Plan og Miljø, hvis der er risiko for påvirkning af miljøet.

Bilag

 1. Oversigt over ansøgninger og forslag til fordeling af pulje til KFU's bygninger i 2019 (pdf)

7. Godkendelse af placering af besparelse på aftenskoleområdet

Beslutningstema

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen en reduktion af Folkeoplysningsudvalgets ramme til voksenundervisning på 0,5 mio. kr. i 2019, 1 mio. kr. i 2020, 1,5 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022.

 

Administrationen har valgt at placere besparelsen på puljen til tilskud til undervisning, som er den største af i alt 5 puljer på aftenskoleområdet. Aftenskolerådet har efterfølgende fremsendt forslag om at ændre placeringen af besparelsen gældende for 2019 således, at reduktionen på 0,5 mio. kr. fordeles via 340.000 kr. fra puljen til PEA-tilskud og 160.000 kr. fra puljen til tilskud til undervisning.

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor tage stilling til Aftenskolerådets fremsendte forslag og beslutte, hvorvidt besparelsen på aftenskoleområdet for 2019 skal placeres på puljen til PEA-tilskud og puljen til tilskud til undervisningmed henholdsvis ca. 0,2 mio. kr. og 0,3 mio. kr.

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal desuden godkende, at reduktionerne vedr. 2020-2022 foreslås udmøntet årligt på baggrund af forslag fra Aftenskolerådet i forbindelse med tilskudsfordelingen i Folkeoplysningsudvalget for de respektive år.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 

 1. atgodkende,at besparelsen på aftenskoleområdet for 2019placeres på puljen til PEA-tilskud ogpuljen til tilskud til undervisningmed henholdsvis 340.000 kr. og 160.000 kr.

 

eller

 

 1. at godkende, at besparelsen på aftenskoleområet for 2019 udelukkende placeres på puljen til tilskud til undervisning
 2. at beslutte, hvorvidt reduktionerne vedr. 2020-2022 skal udmøntes årligt på baggrund af forslag fra Aftenskolerådet i forbindelse med tilskudsfordelingen i Folkeoplysningsudvalget for de respektive år

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2019

Ad 1. Gruppe O og Gruppe F er for. Gruppe A er imod.

Ad 2. Gruppe A er for. Gruppe O og gruppe F er imod.

Ad 3. Gruppe O og gruppe F er for. Gruppe A er imod.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen en reduktion af Folkeoplysningsudvalgets ramme til voksenundervisning på 0,5 mio. kr. i 2019, 1 mio. kr. i 2020, 1,5 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022. Administrationen har valgt at placere besparelsen på puljen til tilskud til undervisning, som er den største af i alt 5 puljer på aftenskoleområdet:

Puljer

Midler afsat i 2019 inden placering af besparelse på 0,5 mio. kr.

Tilskud til undervisning

3.132.806 kr.

PEA-tilskud

1.450.658 kr.

Lokaletilskud

199.310 kr.

Uddannelse og undervisning

111.531 kr.

Kulturelle arrangementer

63.152 kr.

 

 

På mødet den 6. december 2018 besluttede Folkeoplysningsudvalget at bemyndige aftenskolerådet at fremsende budgetforslag til Kultur- og Fritidsudvalget. I den forbindelse har Aftenskolerådet indsendt forslag om, at besparelsen gældende for 2019 på 0,5 mio. kr. bør fordeles over to puljer, således at 340.000 kr. tages fra puljen til PEA-tilskud (tilskud til pensionister, efterlønnere og arbejdsledige samt SU-modtagere) og 160.000 kr. tages fra puljen til tilskud til undervisning.

 

I 2018 resterede der 390.324 kr. i ubrugte PEA-midler. Aftenskolerådet påpeger i det fremsendte forslag, at de forventede, ubrugte PEA-midler for 2019 vil kunne dække en del af den foreslåede besparelse.

 

PEA-midlerne anvendes som tilskud til nedsat deltagerbetaling. Der er afsat ca. 1,5 mio. kr. i PEA-midler i 2019, og der forventes lig 2018 et forbrug på ca. 1,1 mio. kr.; dvs. et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr.

Taksten for tilskud pr. undervisningstime er i 2019 fastsat til 12,75 kr. Administrationen bemærker, at taksten ikke har været hævet siden 2014; ved eksempelvis at hæve satsen til 19,00 kr. pr. undervisningstime, ville den samlede ramme blive anvendt; mindreforbruget ville blive begrænset, og deltagernes egenbetaling ville desuden blive væsentligt nedsat. Et kursusforløb af 40 timers varighed ville eksempelvis medføre en besparelse på 250 kr. for den enkelte kursusdeltager.

På denne baggrund vurderer administrationen, at det vil være mest fordelagtigt at hæve taksten for tilskud pr. deltagertime for PEA-midlerne og placere den samlede besparelse på 0,5 mio. kr. på puljen til tilskud til undervisning.  

Det er Folkeoplysningsudvalget, der har kompetencen til at fastsætte taksten for tilskud pr. undervisningstime.

 

Udvalget skal derfor beslutte, ombesparelsen på aftenskoleområdet på 0,5 mio. kr. for 2019 skal placeres på puljen til PEA-tilskud ogpuljen til tilskud til undervisningmed henholdsvis 340.000 kr. og 160.000 kr., eller om besparelsen skal placeres udelukkende på puljen til tilskud til undervisning.

 

Aftenskolerådet har endvidere foreslået, at reduktionerne vedr. 2020-2022 skal udmøntes årligt på baggrund af forslag fra Aftenskolerådet i forbindelse med tilskudsfordelingen i Folkeoplysningsudvalget for de respektive år. Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte, om dette forslag kan godkendes.

Politiske beslutninger og aftaler

I forbindelse med budgetvedtagelsen besluttede kommunalbestyrelsen på mødet den 9. oktober 2018 (pkt. 3) en reduktion af Folkeoplysningsudvalgets ramme til voksenundervisning på 0,5 mio. kr. i 2019, 1 mio. kr. i 2020, 1,5 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022.

 

Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet den 6. december 2018 at bemyndige aftenskolerådet til at fremsende budgetforslag til Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt indstillingen godkendes, vil den vedtagne reduktion på Folkeoplysningsudvalgets ramme til voksenundervisning på 0,5 mio. kr. i 2019 blive placeret på puljen til PEA-tilskud og puljen til tilskud til undervisning med henholdsvis ca. 0,3 mio. kr. og 0,2 mio. kr.

 

Tilskud udbetales til aftenskolerne over to rater, og første rate blev udbetalt den 1. januar 2019 som en a conto-udbetaling jf. den kommunale fordelingsnøgle. Anden rate udbetales den 1. juli 2019, og placeringen af besparelsen på 0,5 mio. kr. vil derfor få indflydelse på størrelsen af anden tilskudsrate.

Retsgrundlag

Ifølge Folkeoplysningslovens (LBK nr. 1115 af 31/08/2018) § 8 ydes der tilskud til foreninger til aflønning af lærere og ledere inden for den folkeoplysende voksenundervisning
Jf. Folkeoplysningslovens § 8a kan der ydes særlige tilskud til bl.a.:

 

 • Nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper
 • Undervisning m.v. der forudsætter små hold

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Udmøntning af rammebesparelse på den folkeoplysende voksenundervisning 2019.pdf (pdf)
 2. Side 1 budgetkatalog.pdf (pdf)
 3. Punkt_Ansøgning om tilskud til den f_21-12-2018 12-22-48.pdf (pdf)

8. Godkendelse af rammerne for eliteforeningers brug af Hvidovre Motionscenter

Beslutningstema

Da Hvidovre Atletik og Motion overtog den foreningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter pr. 1. juni 2017, blev der som overgangsordning lavet en aftale med administrationen om, at eliteidrætsklubber kunne træne gratis i centret. 

 

På mødet den 26. juni 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen, at ordningen skulle fortsætte året ud, og på mødet den 18. december 2018 blev administrationens evaluering af motionscentret taget til efterretning af kommunalbestyrelsen.

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal på denne baggrund drøfte de fremtidige rammer for eliteidrætsklubbernes brug af den foreningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter; herunder fastsættelse af et potentielt fremtidigt anvendelsesgebyr.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at Hvidovre Atletik og Motion får bemyndigelse til at opkræve gebyr for eliteidrætsudøveres brug af Motionscentrets foreningsdrevne del svarende til 100 kr. pr. måned pr. person

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2019

Gruppe A er for.

Gruppe O og F er imod med den bemærkning, at den nuværende ordning med gratis adgang for elitebrugere ønskes videreført.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. marts 2017 at udpege Hvidovre Atletik og Motion som driftsansvarlig for den foreningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter.

 

Den foreningsdrevne del af centret har åbningstid i tidsrummet kl. 7.00-9.00 og kl. 14.00-22.00 i hverdage og kl. 8.30-16.30 lørdag og søndag.

 

Et medlemskab til den foreningsdrevne del af motionscentret koster 100 kr. pr. måned. Foreningen havde ultimo 2018 ca. 400 medlemmer af motionscentret.

Udover almindelig fitnesstræning tilbydes forskellige holdaktiviteter som effekt-, yoga- og morgenhold. Hvidovre Atletik- og Motion har deltidsansat to instruktører.

 

Hvidovre Atletik og Motion har meddelt administrationen, at foreningen overordnet set er tilfreds med ordningen og derfor ønsker at fortsætte driften af den foreningsdrevne del. Dog ønsker foreningen en afklaring på, hvorledes eliteforeningernes gratis adgang til motionscentret skal finansieres fremover.

Eliteidrætsudøveres brug af motionscentret

Umiddelbart inden Motionscentret blev delt i en kommunal og foreningsdrevet del, indrettede Hvidovre Kommune i sommeren 2016 et særskilt område, som kunne anvendes gratis af kommunens eliteidrætsklubber (klubber, der modtager tilskud fra kommunens eliteidrætspulje), hvorimod andre brugere kunne anvende området mod betaling. Det særskilte område nåede dog aldrig at blive færdigindrettet inden opdelingen af motionscentret, hvorfor ordningen aldrig blev anvendt i praksis og heller ikke kontraktuelt effektiviseret.

 

Den 1. juni 2017 trådte brugsretsaftalen mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Atletik og Motion så i kraft. I den forbindelse blev det ikke skrevet formelt ind i brugsretsaftalen, hvorvidt eliteudøvere fremover skulle træne gratis, men der blev indgået en uformel aftale med Center for Kultur og Fritid om, at der som en overgangsordning ikke ville blive opkrævet betaling for eliteudøveres brug af træningsfaciliteterne. På mødet den 26. juni 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen, at ordningen skulle fortsætte året ud.

 

Overgangsperioden er nu slut, og Hvidovre Atletik og Motion henstiller derfor til, at der skal findes en løsning, der finansierer eliteidrætsklubbernes brug af centret.

 

Da der i brugsretsaftalen ikke er indskrevet noget krav om, at der skal tilbydes gratis træning i centret, anbefaler administrationen, at Hvidovre Atletik og Motion får bemyndigelse til fremover at opkræve betaling fra eliteudøvere svarende til almene brugeres månedlige medlemskontingent på 100 kr.

Estimeret brug af Hvidovre Motionscenters elitefaciliteter

Administrationen har været i dialog med de kommunale eliteidrætsforeninger for at afklare, hvor mange af foreningernes eliteudøvere, der gratis anvender Hvidovre Motionscenters elitefaciliteter.

 

Ud af 10 eliteforeninger anvendes faciliteterne pt. kun af to foreninger; heraf 45-50 eliteudøvere fra Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen samt et uoplyst antal eliteudøvere fra Hvidovre Ishockey Klub (brugen repræsenterer en estimeret værdi på ca. 60.000 kr.). De resterende eliteforeninger gør enten brug af egne træningsfaciliteter eller anvender kommunens to idrætscentre, og størstedelen af de adspurgte foreninger overvejer ikke at gøre brug af Hvidovre Motionscenters elitefaciliteter fremadrettet.

 

Hvidovre Bordtennisklub har som den eneste forening ikke været bekendt med muligheden for gratis anvendelse af Hvidovre Motionscenters elitefaciliteter. Foreningen udviser dog interesse for at gøre brug af faciliteterne fremadrettet alt afhængigt af den fremtidige finansiering.

 

Administrationen og atletikklubben er i god og løbende dialog om den fælles brug af motionscentret; herunder adfærd blandt brugerne, oprydning, vedligeholdelse af maskiner m.m. Hvidovre Atletik og Motion har dog oplevet en række problematikker vedrørende eliteudøvernes brug af centret; herunder vanskeligheder ved fordeling af træningstider. Der er derfor i samarbejde med administrationen planlagt et fordelingsmøde for de relevante eliteforeninger, der påtænkes afholdt umiddelbart efter den politiske behandling af de fremtidige rammer for eliteforeningernes træning i motionscentret, således at gældende regler for brug af centret overholdes af alle brugere.

 

Da tilskudspuljen målrettet Eliteidræt, Elite2650, skal revideres i løbet af 2019, foreslår administrationen desuden, at der i samme ombæring indarbejdes kriterier for støttemodtageres potentielle brug af motionscentret i de kommende retningslinjer for Elite2650. Dog er administrationen af den opfattelse, at det månedlige gebyr på 100 kr. også bør betales af eliteidrætsudøverne, da beløbet dels ikke er særligt byrdefuldt, dels er med til at sikre, at der fremadrettet kan foretages krævede investeringer i udstyr mv., som er nødvendigt for at drive et motionscenter professionelt.

Politiske beslutninger og aftaler

Som del af budgetaftalen mellem Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative og Venstre vedrørende budget 2017 blev det besluttet, at en del af Hvidovre Motionscenter fremover skal drives af frivillige og foreninger.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 28. marts 2017, at Hvidovre Atletik og Motion skulle udpeges som driftsansvarlig forening for den foreningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter. Samtidig blev brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Atletik og Motion godkendt.

 

På mødet den 26. juni 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen, at eliteudøvere skulle kunne træne gratis i Hvidovre Motionscenter året ud, og på mødet den 18. december 2018 blev administrationens evaluering af både den foreningsdrevne og kommunale del af motionscentret taget til efterretning af kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, såfremt Hvidovre Atletik og Motion får bemyndigelse til at opkræve gebyr for eliteidrætsudøveres brug af Hvidovre Motionscenters foreningsdrevne del svarende til 100 kr. pr. måned pr. person.

Retsgrundlag

Det følger af lov om eliteidræt (LBK nr. 1155 af 25/09/2013) § 7, at kommuner kan yde økonomisk støtte til eliteidræt, medmindre der er tale om egentlig erhvervsvirksomhed.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


9. Drøftelse af årlig evaluering af Helhedsplan på Idrætsområdet 2018

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage statusorientering af projekterne Byen Som Motionsrum og udvikling af Friluftsbadet til efterretning samt drøfte prioriteringen af Helhedsplanens projekter.  

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage statusorientering af projekterne Byen som Motionsrum samt udvikling af Friluftsbadet til efterretning
 2. at drøfte prioriteringen af Helhedsplanens projekter

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2019

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Drøftet. Projekterne Byen som Motionsrum og Udvikling af Friluftsbadet ønskes prioriteret.

 

Sagsfremstilling

Center for Kultur og fritid har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev det besluttet at udarbejde en helhedsplan for idrætsområdet med det formål at fremtidssikre rammerne for bredde- og eliteidrætten i Hvidovre Kommune.

 

Helhedsplanen, der blev udarbejdet af DGI Huse & Haller med input fra IDAN (Idrættens Analyseinstitut), indeholder en række anbefalinger til, hvordan kommunens idrætsfaciliteter bedst rustes til fremtidens udfordringer. Planen rummer desuden en liste over 24 konkrete projekter, der anbefales igangsat inden for tre specificerede tidshorisonter på henholdsvis kort, mellemlangt og langt sigt. Helhedsplanen blev politisk godkendt i marts 2016 med en samlet budgetramme på 21 mio. kr. for årene 2017, 2018 og 2019.

 

Realiseringen af samtlige projekter i Helhedsplanen beløber sig til en samlet estimeret udgift på ca. 250 mio. kr. Den komplette projektoversigt er vedlagt sagen.

 

Årlig evaluering

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede den 3. oktober 2018 det fortsatte arbejde med helhedsplanen og ønskede i den forbindelse, at administrationen fremadrettet skulle udarbejde en halvårlig status og en årlig evaluering. Udvalget ønskede endvidere, at der skulle fokuseres på projekterne Byen Som Motionsrum og udvikling af Friluftsbadet.

Administrationen bemærker, at de to projekter ikke optræder i den oprindelige Helhedsplan og endnu ikke er realiserede. Derfor har det ikke været muligt at udarbejde en endelig projektevaluering, og der er i stedet udarbejdet en kort orientering om de to projekters umiddelbare status.

 

Projekt: Byen Som Motionsrum

 

Projektet sigter mod at styrke borgernes mulighed for at dyrke udendørs motionsaktiviteter i og omkring byen samt at fremme borgernes mentale sundhed gennem anvendelse af grønne områder og kystområder. Formålet er således at forbedre både den fysiske og psykiske sundhed hos kommunens borgere

Projektet er styringsmæssigt forankret i Center for Politik og Ledelse og økonomisk i Center for Kultur og Fritid. Projektgruppen består af medarbejdere fra samtlige centre (Center for Udvikling, Erhverv og Kommunikation er dog endnu ikke inddraget i processen).

Projektet er i sin indledende fase, og projektgruppen søger at afklare specifikke indsatsområder og aktivitetstiltag. Der påtænkes afholdelse af fokusgruppeinterviews med udvalgte borgere for at afklare ønsker og behov.
Et konkret, foreliggende aktivitetsforslag er opførelsen af en ”aktivitetsstation” med fri adgang for alle borgere.

Der er afsat 500.000 kr. i 2018 og 500.000 kr. i 2019.

 

Projekt: Udvikling af Friluftsbadet

Udviklingen af Friluftsbadet Præstemosen er i opstartsfasen. Administrationen har afholdt møde med halinspektøren for Avedøre Idrætscenter om forskellige udviklingsscenarier, og der forventes udarbejdet et idekatalog i foråret.

I forbindelse med det aktuelle udbud af forpagtningen af Restaurant Halvleg er der udarbejdet nye udbudsvilkår, der bevirker, at kiosken i Friluftsbadet ikke længere er en obligatorisk del af forpagtningskontrakten. I fald en kommende forpagter af Restaurant Halvleg ikke ønsker at servicere kiosken i Friluftsbadet, vil der eventuelt skulle findes en alternativ løsning; eksempelvis afholdelsen af et mindre, lokalt udbud vedrørende forpagtning af kiosken.

Der er ikke på nuværende tidspunkt afsat midler specifikt til udvikling af Friluftsbadet.

 

Prioritering af Helhedsplanens projekter.
Administrationen indstiller desuden til udvalget at drøfte prioriteringen af de i Helhedsplanen foreslåede projekter og arbejder. I bilaget fremgår den aktuelle status på samtlige projekter.

Administrationen vurderer, at der er akut behov for at prioritere etableringen af omklædningsfaciliteter på Sønderkær, da faciliteterne pt. slet ikke kan understøtte mængden af aktiviteter og brugere. Projektet er endnu ikke igangsat og har i Helhedsplanens projektkatalog estimerede etableringsomkostninger på 1,2 mio. kr.

 

Derudover vurderer administrationen, at det vil være fordelagtigt at færdiggøre realiseringen af kampsportscentret i Avedøre Idrætscenter. Færdiggørelsen af centret vil kunne samle kommunens kampsportsforeninger og dermed frigive lokaler og faciliteter til andre brugere med stort behov. Projektet er delvist realiseret, idet det gamle motionscenter i Avedøre Idrætscenter nu er indrettet til kampsportshal. For at færdiggøre projektet skal endnu en gymnastiksal i Avedøre idrætscenter inddrages.
Det samlede projekt har i Helhedsplanens projektkatalog estimerede etableringsomkostninger på 15 mio. kr. Til brug for første del af projektet var der dog kun afsat 0,425 mio. kr. fra Puljen til ændring og tilpasning af KFU’s bygninger, og administrationen vurderer, at færdiggørelsen af projektet vil kræve 150.000 kr.

 

Det foreslås endvidere, at der afholdes et dialogmøde med brugere og foreninger på idrætsområdet med henblik på drøftelse af en eventuel omprioritering af de i helhedsplanen foreslåede projekter.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede den 3. oktober 2018 det fortsatte arbejde med Helhedsplanen for Idrætsområdet og besluttede samtidig, at der fremadrettet skal udarbejdes en halvårlig status samt årlig evaluering af Helhedsplanen.

 

Helhedsplan for Idrætsområdet blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter kommunalfuldmagtsreglerne kan kommunen tilrettelægge støtte til kultur- og fritidsaktiviteter.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Projektkatalog vedr. helhedsplanen (pdf)

10. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2019

Formanden spurgte ind til muligheden for afholdelse af is-disko for børn og unge i Frihedens Idrætscenter. Administrationen undersøger muligheden.

 

Yasir Iqbal spurgte ind til muligheden for løbende at promovere lokale idrætsudøvere, der har opnået gode præstationer. Administrationen undersøger muligheden.