Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 20. marts 2018

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 20. marts 2018
Mødetidspunkt: Kl. 16:30
Særlige forhold: Ekstraordinært møde
Mødested: Rydultowy

Medlemmer

  • Anders Liltorp (A)
  • Maria Durhuus (A)
  • Mikkel Dencker (O)
  • Niels Ulsing (F)
  • Yasir Iqbal (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 20-03-2018

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 20-03-2018

Ingen meddelelser.


3. Ansøgning fra Hvidovre Skøjteklub om tilskud til Skate Copenhagen 2018

Beslutningstema

Hvidovre Skøjteklub har ansøgt Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til brug for det internationale skøjtestævne Skate Copenhagen 2018, der afholdes i Frihedens Idrætscenter 5. – 8. april 2018.

For at kunne nå en udvalgsbehandling inden stævnets praktiske afholdelse forelægges ansøgningen til ekstraordinær udvalgsbehandling, da ansøgningen ikke kunne nå at blive optaget på dagsordenen til Kultur- og Fritidsudvalgets seneste møde d. 1. marts 2018.

Kultur- og Fritidsudvalget skal i forlængelse heraf drøfte de fremtidige vilkår for ansøgninger modtaget efter den formelle tidsfrist for udarbejdelse af udvalgssager.  

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

  1. at tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Skøjteklub vedr. tilskud til afholdelse af stævnet Skate Copenhagen 2018

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 20-03-2018

Der bevilges 12.105 kr. til udgifter forbundet med oppyntning. Midlerne tages fra Profileringspuljen.

Sagsfremstilling

Tilskudsansøgning til Skate Copenhagen 2018

Hvidovre Skøjteklub har ansøgt Kultur- og Fritidsudvalget om 33.300 kr. i tilskud til brug for afholdelse af det årlige internationale skøjtestævne Skate Copenhagen i Frihedens Idrætscenter, der i år finder sted d. 5. – 8. april 2018. Stævnet har deltagelse af 175 skøjteløbere og 25 dommere fra forskellige lande som Danmark, Norge, Sverige, Finland, England, Holland, Belgien, Tyskland, Italien, Østrig, Schweiz, Taiwan og Polen.

Foreningen har tidligere modtaget kommunalt tilskud til samme type arrangement.

Overskridelse af ansøgningsfrist

Der er fastlagt løbende interne frister for administrationens udarbejdelse af sager til Kultur- og Fritidsudvalgets møder. Udvalgsfristerne foreligger gennemsnitligt en måneds tid inden hvert udvalgsmøde.  

Hvidovre Skøjteklub indsendte den aktuelle ansøgning til administrationen d. 21. februar 2018, hvilket var for sent til, at administrationen kunne nå at klargøre sagen til Kultur- og Fritidsudvalgsmødet d. 1. marts 2018.

For at kunne nå en udvalgsbehandling inden stævnets praktiske afholdelse d. 5. april forelægges ansøgningen derfor nu til ekstraordinær udvalgsbehandling, da næstkommende skemalagte udvalgsmøde først foreligger d. 12. april.

Drøftelse af fremtidig procedure ved for sent afleverede ansøgninger

På næstkommende udvalgsmøde d. 12. april 2018 skal udvalget tage stilling til den fremtidige håndtering af udvalgets økonomiske puljer; herunder retningslinjer for håndtering af tilskudsansøgninger mm.

I relation til dette og i forlængelse af ovenstående tilskudsansøgning indstiller administrationen at ansøgninger, der ikke vurderes at have ekstraordinær betydning for Hvidovre Kommune med dertilhørende krav om hurtig sagsbehandling, fremover kan afvises administrativt, hvis de overskrider den administrative udvalgsfrist.

Administrationen vil sørge for at tydeliggøre udvalgsfrister og tilknyttede ansøgningsfrister mm. på kommunens hjemmeside samt Foreningsportalen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere behandlet lignende ansøgninger fra Hvidovre Skøjte Klub:

År:

Tilskud:

2015

9.000 kr. til afholdelse af arrangementet Skate Copenhagen

2016

9.000 kr. til afholdelse af arrangementet Skate Copenhagen

2017

8.600 kr. til afholdelse af arrangementet Skate Copenhagen

Tilskuddene er tidligere bevilget specifikt til brug for oppyntning.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Skøjte Klub ansøger om 33.300 kr. til brug for følgende udgifter:

Banner

8.000 kr.

Flag

1.500 kr.

Blomster

2.600 kr.

Programmer

3.000 kr.

Diplomer

800 kr.

KODA-afgift

2.000 kr.

Streaming Computer

15.000 kr.

4G Data forbindelse

400 kr.

I alt

33.300 kr.

Administration indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at bevilge op til 12.100 kr. til Hvidovre Skøjteklub svarende til foreningens udgifter til oppyntning.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til Kulturelle Aktiviteter

157.714 kr.

Profileringspuljen

83.441 kr.

Rådighedspuljen

101.150 kr.

Bilag

  1. Ansøgning om tilskud til Skate Copenhagen (pdf)

4. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 20-03-2018

Intet.