Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. december 2018

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 4. december 2018
Mødetidspunkt: Kl. 17:30
Mødested: Multicaféen, Høvedstensvej 45

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Niels Ulsing (F)
 • Yasir Iqbal (A)

Bemærkninger

Charlotte H. Larsen deltog for Mikkel Dencker

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-12-2018

Godkendt.


2. Meddelelser

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-12-2018

Nyhedsbrevet ”Kulturnyt” uddelt til udvalget.

 

Formanden orientererede om, at Hvidovre Fighters ApS er under konkurs.

 

Meddelelser taget til efterretning.

Bilag

 1. Kulturnyt - 4. december 2018 (pdf)

3. Godkendelse af pejlemærker på Kultur- og Fritidsområdet 2018-2021

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende de politiske pejlemærker for kultur- og fritidsområdet 2018-2021 i deres endelige form.

 

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere godkendt fem fokusområder på udvalgets områder, og administrationen indstiller, at samme fokusområder godkendes som politiske pejlemærker.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende de politiske pejlemærker for kultur- og fritidsområdet 2018-2021

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-12-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede og godkendte på mødet den 11. juni 2018 følgende fem fokusområder for udvalget:

 

 1. Byen som motionsrum
 2. Etablering af Team Hvidovre
 3. Brugen af kommunens ejendomme og faciliteter
 4. Underbygning af foreningernes sociale ansvar og indsats
 5. Kultur i hverdagen

 

En uddybende beskrivelse af de fem fokusområder er vedlagt sagen.

Administrationen foreslår, at fokusområderne indgår som pejlemærker for perioden 2018-2021.

 

I første kvartal af 2019 afholder administrationen planmæssigt dialogmøder for institutionsledere og udvalgte medarbejdere på udvalgets område med henblik på at konkretisere arbejdet med pejlemærkerne samt opstille en række konkrete mål.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 11. juni 2018 frem fremtidige fokusområder.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter kommunalfuldmagtsreglerne kan kommunen tilrettelægge støtte til kultur- og fritidsaktiviteter.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Fokusområder for Kultur og Fritidsudvalget (pdf)

4. Evaluering af Hvidovre Motionscenter

Beslutningstema

Hvidovre Motionscenter blev pr. 1. juni 2017 delt i en kommunal del og en foreningsdrevet del. Den kommunale del ledes og driftes af Center for Sundhed og Ældre, og den foreningsdrevne del driftes af foreningen Hvidovre Atletik og Motion.

Ved KB-møde d. 26. juni 2018 blev det besluttet at fremskynde en evaluering af Hvidovre Motionscenter, hvorfor evalueringen forelægges Ældre- og Sundhedsudvalget ved dette møde.

Indstilling

Direktørerne indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at forvaltningens evaluering af Hvidovre Motionscenter tages til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 21-11-2018

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-12-2018

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre og Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

 

Center for Sundhed og Ældre og Center for Kultur og Fritid har i samarbejde udarbejdet en evaluering af Hvidovre Motionscenter efter at motionscentret blev delt op i en kommunal- og en foreningsdrevet del pr. 1. juni 2017.

Evalueringen foreligger som bilag til dagsordenpunktet.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 26. juni 2018, punkt 16, vedtog Kommunalbestyrelsen, at administrationen udarbejder en evaluering af både den foreningsdrevne del af ordningen og den kommunale ordning til fremlæggelse for kommunalbestyrelsen i december 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Bilag 1 - Evaluering af Hvidovre Motionscenter (pdf)

5. Evaluering af Elite 2650

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage evaluering af Elite 2650-puljen til efterretning og drøfte de fremtidige rammer for puljen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage evaluering af puljen Elite 2650 til efterretning
 2. at drøfte de fremtidige rammer for puljen Elite 2650

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-12-2018

Hvidovre Idrætsråd var indbudt og deltog i en dialog om de fremtidige rammer for Elite 2650.

 

Ad 1. Taget til efterretning.

 

Ad 2. Drøftet.

Sagsfremstilling

Om Elite 2650-puljen

Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan.

Puljen kan søges af kommunale idrætsforeninger og sigter mod at opretholde eller højne

foreningernes idrætslige niveau. Puljen blev senest fordelt den 8. maj 2018 i hvilken forbindelse Kultur- og Fritidsudvalget samtidig ønskede en evaluering af modellen for tildeling af elitemidler.

 

Puljen fordeles årligt af Kultur- og Fritidsudvalget på baggrund af indstillinger fra en nedsat arbejdsgruppe, som består af fire medlemmer:

 • Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget
 • Menigt medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
 • Formanden for Idrætsrådet Hvidovre
 • Menigt medlem af Idrætsrådet Hvidovre

Fordeling af puljen

Den idrætsfaglige vurdering af de indkomne ansøgninger er uddelegeret til Idrætsrådet, som vurderer og pointgiver ansøgerne ud fra en række fastsatte kriterier. Disse tager blandt andet højde for de ansøgende foreningers idrætslige niveau; hvilke supportmuligheder og faciliteter de har til rådighed samt organiseringen af deres eliteindsatser. Derudover tages der hensyn til foreningernes placeringer i diverse forbund foruden deres opnåede sportslige resultater.

 

Den nedsatte arbejdsgruppe behandler på et årligt arbejdsmøde alle indkomne ansøgninger ud fra Idrætsrådets fordelingsoplæg og indstiller derefter en samlet, foreslået fordeling for Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Al faglig vejledning og sparring med ansøgere er uddelegeret til Idrætsrådet. Administrationen vejleder udelukkende ansøgere ift. den praktiske ansøgningsproces.

 

De gældende ansøgningskriterier er vedlagt sagen.

 

Evaluering af de seneste års fordelinger

De seneste år har følgende foreninger modtaget tilskud fra Elite 2650-puljen:

 

2018

Hvidovre Atletik og Motion

250.000 kr.

Hvidovre Idrætsforening, Fodboldafd.

185.000 kr.

Hvidovre Volleyball Klub

155.000 kr.

Hvidovre Ishockey Klub

150.000 kr.

Hvidovre Attack Floorball Club

100.000 kr.

Hvidovre Badminton Club

85.000 kr.

Hvidovre Kajakklub

70.000 kr.

Hvidovre Bordtennis Klub

60.000 kr.

Hvidovre Svømmeklub

10.000 kr.

Hvidovre Tennis Klub

10.000 kr.

I alt

1.075.000 kr.

 

2017

Hvidovre Atletik og Motion

210.000 kr.

Hvidovre Idrætsforening, Fodboldafd.

185.000 kr.

Hvidovre Ishockey Klub

160.000 kr.

Hvidovre Volleyball Klub

155.000 kr.

Hvidovre Attack Floorball Club

110.000 kr.

Hvidovre Badminton Club

85.000 kr.

Hvidovre Svømmeklub

50.000 kr.

Hvidovre Kajakklub

50.000 kr.

Hvidovre Tennis Klub

40.000 kr.

Hvidovre Bordtennis Klub

30.000 kr.

I alt

1.075.000 kr.

 

 

2016

Hvidovre Atletik og Motion

200.000 kr.

Hvidovre Idrætsforening, Fodboldafd.

190.000 kr.

Hvidovre Ishockey Klub

150.000 kr.

Hvidovre Volleyball Klub

150.000 kr.

Hvidovre Attack Floorball Club

115.000 kr.

Hvidovre Tennis Klub

90.000 kr.

Hvidovre Badminton Club

70.000 kr.

Hvidovre Kajakklub

50.000 kr.

Hvidovre Svømmeklub

40.000 kr.

I alt

1.055.000 kr.

 

I løbet af de seneste års tildelinger har administrationen modtaget følgende bemærkninger fra forskellige af de involverede ansøgere og tilskudsmodtagere:

 • Idrætsrådets fastsatte ansøgningskrav og kriterier for pointtildeling er unødigt komplicerede og omfangsrige, og det er for flere foreningers vedkommende derfor svært at forstå og opfylde kravene
 • Dokumentationskravene bevirker, at flere foreninger ofte vedhæfter forkerte bilag med ansøgningerne
 • De høje krav til ansøgerne medfører meget lange ansøgninger, der både kræver mange ressourcer blandt det frivillige foreningsliv at udarbejde, men som også er meget omfangsrige at behandle for både administrationen og arbejdsgruppen 
 • Idrætsrådets pointtildeling til ansøgerne er ikke gennemskuelig nok, og flere foreninger har vanskeligt ved at forstå prioriteringerne 

 

Administrationens bemærkninger

På baggrund af ovenstående sammendrag anbefaler administrationen, at der i dialog med Idrætsrådet snarest udarbejdes en revision af de gældende krav og kriterier til Elite 2650-puljen. Det anbefales også at afholde et dialogmøde med kommunens eliteforeninger med henblik på at afklare foreningernes behov og ønsker til de fremtidige rammer. Formålet er bl.a. at sikre, at ansøgningsvilkårene fremadrettet er så tydelige og tilgængelige for potentielle ansøgere som muligt.

 

Samtidig indstiller administrationen til udvalget at drøfte de fremtidige rammer for Elite 2650-puljen. Et scenarie kunne eksempelvis være at ændre kadencen af tildelinger, således at puljen fremover uddeles hvert andet år i stedet for hvert år. På denne måde vil tilskudsmodtagende foreninger være garanteret midler over en længere periode og dermed opnå mere tid og ro til at arbejde med større og mere perspektivrige eliteprojekter. Det ville desuden være mindre ressourcekrævende for foreningerne at udarbejde de krævede ansøgninger hvert andet år. Dette scenarie kunne også underbygges ved at samle fremtidige tilskud i færre men større bevillinger.

 

Hvidovre Motionscenter
Hvidovre Atletik & Motion driver den foreningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter. Efter aftale med administrationen har foreningen tilbudt gratis adgang til de eliteudøvere, der optager støtte gennem Elite 2650-puljen. Det har dog vist sig vanskeligt for atletikklubben at opnå overblik over, præcis hvilke eliteudøvere, der er garanteret gratis adgang til centret.

På denne baggrund anbefaler administrationen, at tilskudsmodtagende eliteforeninger fremadrettet skal oplyse administrationen om, hvilke specifikke idrætsudøvere, deres eliteprojekter vedrører. 

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 8. maj 2018 seneste fordeling af Elite 2650-puljen. Samtidig ønskede udvalget at evaluere modellen for tildeling af elitemidler.

 

De gældende ansøgningskriterier blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2011.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2019 afsat 982.000 kr. til Elite 2650-puljen.

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Eliteidrætslovens (LBK nr. 1155 af 25/09/2013) § 7 åbner mulighed for, at kommuner kan yde økonomisk støtte til eliteidræt, medmindre der er tale om egentlig erhvervsvirksomhed.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Gældende ansøgningskriterier (pdf)

6. Kommunal fritidspas-ordning

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget har i indeværende udvalgsperiode besluttet at arbejde med en række konkrete fokusområder. Et af fokusområderne involverer implementering af en ”fritidspas-ordning”, hvor kommunen i samarbejde med foreningslivet i forskellig grad hjælper børn og unge med kontingentbetaling, udstyr og vejledning.

 

Udvalget skal drøfte, hvordan man ønsker at arbejde med fritidspas i Hvidovre Kommune.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at drøfte, hvordan man ønsker at arbejde med fritidspas i Hvidovre Kommune

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-09-2018

Drøftet. Punktet genoptages på næstkommende møde.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2018

Punktet udsættes. Punktet genoptages på et senere møde.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-12-2018

Ad 1. Drøftet.

 

Udvalget ønsker at følge forslag 2 med den ændring, at der ikke foretages nedtrapning af tilskudsbeløb i år 2 og 3. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de resterende ubrugte midler fra Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje overføres til Fritidspas-ordningen i 2019 sammen med de budgetafsatte midler fra God Fritid Til Alle på 100.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en række potentielle modeller for det fremtidige arbejde med fritidspas.

 

Modellerne er alle målrettet børn og unge i alderen 6-17 år fra familier bosat i Hvidovre Kommune. Modellerne tager form som tilskudsordninger, hvor der i forskellig grad kan udbetales tilskud til kontingenter, lejrture, udstyr o.l.

 

Ansøgning sker ved udfyldelse af skema, der udleveres til barnet/familien efter indledende kontakt med kommunen. Erfaringsmæssigt anbefales det, at potentiel vejledning og sagsbehandling iværksættes umiddelbart efter det indledende møde med barnet/familien, så interessen fastholdes. Ligeledes er det væsentligt, at der gøres en indsats for at fastholde børnene i aktiviteterne; f.eks. ved at nedtrappe kontingenttilskuddene gradvist, så familien bag kan få tid til selv at indhente økonomi til at dække aktivitetsudgifterne.

 

Det foreslås, at der udelukkende kan ansøges om fritidspas til aktiviteter i regi af folkeoplysende foreninger i Hvidovre Kommune, Hvidovre Musikskole samt Hvidovre Billedskole.

 

Arbejdet med fritidspas vil ske i tæt samarbejde med projektet Plads Til Alle under Red Barnet, der i samarbejde med Hvidovre Kommune vil hjælpe potentielle ansøgere med vejledning og rådgivning samt følge tilskudsmodtagerne til deres aktiviteter (ifm. modtagernes indledende aktivitetsbesøg).

 

Administrationen indstiller til udvalget at drøfte de foreslåede modeller:

 

Model 1

Ansøgere kan opnå op til 1.000 kr. i kontingenttilskud for den aktuelle sæson (modtagere betaler selv restbeløb ved køb af dyrere kontingenter). Der kan herefter opnås nedsat kontingenttilskud til to efterfølgende sæsoner på hhv. 75% og 50% af det oprindeligt bevilgede kontingenttilskud.

 

Ansøgere kan desuden opnå op til 500 kr. i tilskud til lejre/ekskursioner/camps mm. årligt.

 

Familiens økonomi undersøges ikke.

 

Bemærkninger

En del foreningskontingenter i Hvidovre Kommune er højere end 1.000 kr. pr. sæson, hvorfor et kontingenttilskud på 1.000 kr. vil begrænse barnets valgmuligheder. Muligheden for en efterfølgende fastholdelse i foreningen vil desuden mindskes.

 

Ved ikke at undersøge familiens økonomi risikeres det, at der ydes støtte til familier, der selv har råd til at betale aktiviteten.

 

En væsentlig del af det sociale foreningsliv foregår på ture, camps og lejre. Deltagelse heri er derfor med til at styrke tilskudsmodtagerens tilknytning til foreningen/aktiviteten.

 

 

Model 2

Ansøgere kan opnå op til 1.200 kr. i kontingenttilskud for den aktuelle sæson (modtagere betaler selv restbeløb ved køb af dyrere kontingenter). Der kan herefter opnås nedsat kontingenttilskud til to efterfølgende sæsoner på hhv. 75% og 50% af det oprindeligt bevilgede kontingenttilskud.

 

Ansøgere kan desuden opnå op til 700 kr. i tilskud til udstyr, beklædning o.l. årligt.

 

Der kræves samtykke til at indhente oplysninger om familiens/husstandens indkomst. Støttebeløbet fastsættes på baggrund af husstandens samlede indkomst, og beregnes ud fra samme takster gældende for støtte til kommunale institutionspladser.

 

Bemærkninger
Det højere kontingenttilskud øger antallet af potentielle aktivitetstilbud for den enkelte tilskudsmodtager. Et højere tilskudsbeløb bevirker dog samtidig, at der samlet set kan bevilges tilskud til færre ansøgere.

 

Indhentning af oplysninger om ansøgers økonomiske forhold kan nedbringe risikoen for uretmæssige tilskudsbevillinger. Den krævede sagsbehandling vil dog samtidig forlænge ansøgningsprocessen.   

 

 

Model 3

Ansøgere kan opnå op til 1.500 kr. i kontingenttilskud for den aktuelle sæson (modtagere betaler selv restbeløb ved køb af dyrere kontingenter). Der kan herefter opnås nedsat kontingenttilskud til to efterfølgende sæsoner på hhv. 75% og 50% af det oprindeligt bevilgede kontingenttilskud.

 

Ansøgere kan årligt opnå op til 500 kr. i tilskud til ture, lejre og camps samt 700 kr. i tilskud til udstyr og beklædning.

 

Der kræves samtykke til at indhente oplysninger om familiens/husstandens indkomst.

 

Bemærkninger
Det højere kontingenttilskud øger antallet af potentielle aktivitetstilbud for den enkelte tilskudsmodtager. Et højere tilskudsbeløb bevirker dog samtidig, at der samlet set kan bevilges tilskud til færre ansøgere.

 

Indhentning af oplysninger om ansøgers økonomiske forhold kan nedbringe risikoen for uretmæssige tilskudsbevillinger. Den krævede sagsbehandling vil dog samtidig forlænge ansøgningsprocessen.   

 

 

Tilskudsstørrelserne i model 2 læner sig i høj grad op ad det niveau, der ses anvendt i mange af de kendte kommuner, der tilbyder fritidspas.

 

Økonomiske konsekvenser ved etablering af Fritidspas i Hvidovre Kommune
Ordningen vil ikke medføre nogen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, da udgifter til brug for ordningen foreslås dækket af ubrugte midler vedrørende projektet God Fritid Til Alle.

 

Ved afsættelse af 100.000 kr. til ordningen årligt vil følgende antal børn og unge anslået kunne modtage støtte:

 

Model 1

Ca. 66 børn og unge

Model 2

Ca. 52 børn og unge

Model 3

Ca. 37 børn og unge

 

Beregningen tager udgangspunkt i et tænkt scenarie, hvor der ydes maksimalt tilskud fra hver model til både kontingenter, udstyr samt lejrture. Såfremt der kun udbetales delvise tilskud pga. egenbetaling fra visse tilskudsmodtagere, vil flere ansøgere dog kunne opnå tilskud.

 

Der skal dog samtidig tages højde for evt. fortsat bevilling af nedtrappede kontingenttilskud til

et ukendt antal tilskudsmodtagere i årene efter de primære tilskudsbevillinger, hvilket vil medføre, at færre nytilkommende tilskudsansøgere vil kunne opnå støtte.

 

Administrationen foreslår, at ordningen vurderes efter tre år for bedst muligt at kunne fastslå ordningens langsigtede potentialer og effekt. Der vil dog i løbet perioden blive udarbejdet årlige delevalueringer til udvalget.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Kultur- og Fritidsudvalget har i indeværende udvalgsperiode besluttet at arbejde med en række konkrete fokusområder. Et af fokusområderne er særlig henvendt til udsatte børn og andre borgere med særlige behov og er betitlet ”Underbygning af foreningernes sociale ansvar og indsats – Lige muligheder for alle”.

 

Deltagelse i fritidsaktiviteter sammen med andre børn og unge kan medvirke til at skabe nye sociale relationer og give forøget livsglæde og værdi. Aktiv involvering i fritidsaktiviteter kan desuden nedbryde den negative sociale arv for udsatte børn og unge. Det aktuelle fokusområde sigter derfor mod at skabe lige muligheder for alle ved at gøre det muligt for flere borgere at deltage i kommunale fritidsaktiviteter.

 

For at understøtte fokusområdet har administrationen foreslået implementeringen af en såkaldt ”fritidspas-ordning”, hvor kommunen i samarbejde med foreningslivet i forskellig grad hjælper børn og unge med kontingentbetaling, udstyr og vejledning, så børn og unge eksempelvis kan få adgang til visse fritidsaktiviteter gratis eller til nedsat pris.

 

Til mødet vil kommunens fritidskonsulent fra projektet God Fritid Til Alle kort redegøre for brugen af fritidspas i andre kommuner og skitsere hvordan ordningen kan realiseres lokalt i Hvidovre.

 

På denne baggrund indstilles det til udvalget at drøfte, hvordan man ønsker at arbejde med fritidspas i Hvidovre Kommune.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 11. juni 2018 administrationens forslag til fremtidige fokusområder for udvalget. Fokusområderne inkluderer ”Byen som motionsrum”; ”Etablering af Team Hvidovre”; ”Brugen af kommunens ejendomme og faciliteter” og ”Underbygning af foreningernes sociale ansvar og indsats”.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen kan i medfør af servicelovens § 11, stk. 6 (LBK nr. 1114 af 30/08/2018) som led i det forebyggende arbejde beslutte at tilbyde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge, der har behov for særlig støtte. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte kriterier for tildeling af sådan støtte.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Nyt bilag til møde den 15. nov. 2018: DGI-rapport: State of the City (pdf)

7. Regelsæt for booking af Kometen

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget og Kommunalbestyrelsen skal godkende et regelsæt for udlån og brug af Kometen i Medborgerhuset.

 

Derudover skal det besluttes om regelsættet, skal gælde for allerede reserverede bookinger.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende regelsættet for udlån og brug af Kometen i Medborgerhuset

 

 1. at tage stilling til om regelsættet skal gælde for allerede reserverede bookinger

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-11-2018

Ad 1. Anbefales godkendt.

 

Ad 2. Det anbefales, at regelsættet ikke skal gælde for allerede reserverede bookinger.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-11-2018

Udsættes med henblik på yderligere behandling i Kultur– og Fritidsudvalget.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-12-2018

Ad 1. Anbefales godkendt.

 

Ad 2. Det anbefales, at regelsættet ikke skal gælde for allerede reserverede bookinger.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Administrationen har erfaret, at Kometen forhåndsreserveres for efter så at blive afbooket igen, hvilket har gjort, at brugen af faciliteten ikke er optimal.

 

Efter en generel vurdering af brugen af Kometen har administrationen vurderet, at der er behov for at udarbejde et regelsæt for udlån og brug af Kometen, og at dette vil kunne øge aktiviteten heri.

 

Regelsættet skal gælde fra 1. januar 2019.

 

Det foreslås at regelsættet afprøves i to år, og at der midtvejsevalueres efter ét år.

 

 

 

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes at økonomien kan holdes indenfor de nuværende økonomiske rammer.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven Kapitel 6 og Kommunalfuldmagten.

Høring

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

 1. Nyt regelsæt for booking af Kometen i Medborgerhuset (pdf)
 2. Nyt bilag pr. 28. november 2018 (pdf)

8. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-12-2018

Intet.