Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 15. november 2018

Mødefakta

Dato: Torsdag den 15. november 2018
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Multicaféen, Høvedstensvej 45

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Niels Ulsing (F)
 • Yasir Iqbal (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-11-2018

Godkendt.


2. Meddelelser

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-11-2018

Formanden informerede om planlagt møde i starten af det nye år med det nyetablerede brugerråd på havnen ifm. budgetaftalen.

 

Formanden informerede om forventet udvalgssag i december vedrørende sponsoraftalen mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S

 

Administrationen orienterede om, at Hovedbiblioteket får installeret nye reoler, og at voksenudlånet derfor ikke vil være tilgængeligt fra søndag den 9. december til søndag den 16. december 2018. I samme periode vil der være lukket for det selvbetjente bibliotek.

 

Meddelelser taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

 • Orientering om Hvidovre Volleyball Klubs afholdelse af turneringen NCC
 • Afslutningsrapport fra projektet Stjerneby, der er støttet af KFU
 • Orientering om administrativt behandlede tilskudsansøgninger

Bilag

 1. Ansøgning fra Hvidovre Harmonika Venner (pdf)
 2. Tilbud på lydanlæg (pdf)
 3. Hvidovre Lokalhistoriske Selskab: Ansøgning om tilskud (pdf)
 4. Oversigt over administrativt behandlede tilskudsansøgninger pr. 15. november 2018 (pdf)
 5. Afslutningsrapport fra projektet Stjerneby (pdf)

3. Omlægning af udvalgsmøde

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende, at udvalgsmødet den 11. december 2018 omlægges til tirsdag den 4. december 2018.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende, at det planlagte møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 11. december 2018 kl. 17:00 omlægges til tirsdag den 4. december 2018 kl. 17:30

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-11-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets sidste møde i 2018 er skemalagt til tirsdag den 11. december kl. 17:00 med afholdelse i Multicafeen i Multihuset.

 

Da der ikke er skemalagt flere møder i Økonomiudvalgetresten af året, anbefaler administrationen, at det omtalte Kultur- og Fritidsudvalgsmøde fremrykkes til tirsdag den 4. december kl. 17:30 – inden årets sidste Økonomiudvalgsmøde -,så sager, der har behov for efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indledningsvist kan behandles på Økonomiudvalgets møde den 10. december og dernæst i Kommunalbestyrelsen den 18. december 2018.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

I henhold til styrelseslovens § 20 stk. 1 træffer udvalgene beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


4. Sammenlægning af puljerne Indretning af kommunale lokaler, foreninger og Engangspuljen

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal beslutte hvordan puljerne ”Indretning af kommunale lokaler, foreninger” og ”Engangspuljen” kan sammenlægges til én ny større pulje med nye kriterier.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget at anbefale over for Kultur og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende en sammenlægning af puljerne ”Indretning af kommunale lokaler, foreninger” og ”Engangspuljen” med virkning pr. 1. januar 2019.
 2. at godkende de nye kriterier for den nye fælles pulje ”Engangspuljen”.
 3. at godkende at Folkeoplysningsudvalget tildeles kompetencen til at administrere denne nye pulje.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 11-10-2018

Ad 1, 2 og 3: Anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-11-2018

Ad 1-3. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet denne sagsfremstilling.

Folkeoplysningsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 1. marts 2018 i behandlingen af ansøgningerne til puljen ”Indretning af kommunale lokaler, foreninger” (skal ikke forveksles med ”Indretning af kommunale lokaler, aftenskoler”), at Center for Kultur og Fritid skal se på sammenspillet og regelsættet mellem puljerne ”Indretning af kommunale lokaler, foreninger” og ”Engangspuljen”.

 

Det kunne konstateres, at der ofte er et sammenfald i ansøgningerne til puljerne i ansøgningerne fra foreningerne, samt at der ofte var ansøgninger til de to puljer som var urealistiske ift. puljernes forholdsvis beskedne budgetter.

 

Aktuelt har Folkeoplysningsudvalget kompetencen til at udbetale via puljen ”Indretning af kommunale lokaler, foreninger” imens at det er Kultur og Fritidsudvalget som har kompetencen til udbetalinger via puljen ”Engangspuljen”.

 

Center for Kultur og Fritid afholdte d. 17. september 2018 et fælles dialogmøde med henholdsvis formanden for Kultur og Fritidsudvalget og formanden for Folkeoplysningsudvalget.

 

På mødet var der konsensus omkring at indstille, at de to puljer bliver slået sammen til en ny fællespulje, der overtager navnet ”Engangspuljen”. Denne pulje placeres i Folkeoplysningsudvalgets regi. Der var ligeledes enighed om, at der ved ansøgninger til puljen, skal være mindst 1/3 egenbetaling på anskaffelsen. Der var ligeledes enighed om at sammenlægningen tilgodeser en bredere ansøgerskare.

 

Ved anskaffelsen af aktivitetsudstyr eller til opbevaring af aktivitetsudstyr, skal det ansøgte  have relation til foreningens formålsparagraf.

Det er ikke muligt at søge om tilskud, hvis det ansøgte allerede er indkøbt.

Det er tilladt for foreningerne at slå sig sammen om ansøgninger til den nye pulje.

 

Center for Kultur og Fritid gør opmærksom på, at foreninger der modtager lokaletilskud til permanente lejemål, som foreningerne selv ejer eller lejer, ikke kan søge om tilskud til indretningsmæssige ændringer af deres bygning via Engangspuljen. Dette hører til lokaletilskudspuljen.

Foreningerne der modtager lokaletilskud kan fortsætte med, at vedligeholde deres bygning når behovet opstår og opnå delvist tilskud til dette via lokaletilskudspuljen.

 

Gældende kriterier for de to puljer:

 

Indretning af kommunale lokaler, foreninger:

Foreninger der anvender kommunalt lejede eller ejede lokaler, og som ønsker indretningsmæssige ændringer, kan søge om tilskud til indretning af kommunale lokaler.

Der kan søges om tilskud til f.eks.:

 • Nyt inventar (borde, stole, lamper o.l.)
 • Persienner/gardiner
 • Hårde hvidevarer
 • Kopimaskine/printer
 • Køkken

 

Engangspuljen:

Der kan søges om tilskud til aktivitetsudstyr eller til opbevaring af aktivitetsudstyr, som den enkelte forening har et stort behov for at få anskaffet. Det ansøgte aktivitetsudstyr skal have relation til foreningens formålsparagraf, og det er ikke muligt at søge om tilskud til udstyr, der allerede er indkøbt.

 

Forslag til nye kriterier for den nye og fælles pulje ”Engangspulje”:

Der kan søges om tilskud til:

-         Aktivitetsudstyr eller opbevaringsløsninger af aktivitetsudstyr i foreningernes lokaler.

-         Indretningsmæssige ændringer (borde, stole, lamper o.l.)

-         Ansøgninger på 500 kr. eller derunder er under bagatelgrænsen.

-         Ansøgninger kan normalt maksimum være på 30.000 kr.

Politiske beslutninger og aftaler

Folkeoplysningsudvalget besluttede på deres møde den 1. marts 2018 at Center for Kultur og Fritid skal gennemse regelsættet for puljerne: ”Indretning af kommunale lokaler, foreninger” og ”Engangspuljen”.

Supplerende økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 9. oktober 2018 budgettet for perioden 2019-2022.
Herefter udgør budgettet til Indretning af kommunale lokaler 92.622 kr. og budgettet til Engangspuljen 72.675 kr.

Ved en sammenlægning af puljerne vil det samlede beløb udgøre ca. 0,165 mio. kr. (165.297 kr.).
 

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2019 og overslagsårene 2020-2022 afsat følgende beløb til de to puljer:

 • Indretning af kommunale lokaler 0,1 mio. kr. (97.297 kr.)
 • Engangspuljen 0,075 mio. kr. (74.975 kr.)


Ved en sammenlægning af puljerne vil det samlede beløb udgør ca. 0,175 mio. kr. (172.272 kr.)

Som følge af den endelige vedtagelse af kommunens budget 2019 er det muligt, at ovenstående beløb er reduceret jf. Forslag om at reducere puljer på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

En reduktion på 3 % af puljebeløbende vil samlet udgøre ca. 5.300 kr., således at den nye Engangspulje vil udgøre 166.972 kr.

Retsgrundlag

Efter folkeoplysningslovens (LBK nr. 1115 af 31/08/2018) § 35, stk. 2 skal kommunalbestyrelsen oprette et udvalg (Folkeoplysningsudvalget), hvortil den kan henlægge sine opgaver efter folkeoplysningsloven. Folkeoplysningsudvalget kan i forlængelse heraf administrere den nye pulje, forudsat at de aktiviteter, der ydes tilskud til, er tilskudsberettigede aktiviteter efter folkeoplysningsloven.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag


5. Ændring af indstillingskriterier for Årets Hædringer

Beslutningstema

Uddelingen af de årlige priser på fritidsområdet er en årligt tilbagevendende begivenhed, der hylder præstationer på idræts- og spejderområdet. Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til at revidere kriterierne for indstilling af idrætsudøvere.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende reviderede kriterier for indstilling af idrætsudøvere til arrangementet Årets Hædringer

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-11-2018

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Uddelingen af de årlige priser på fritidsområdet er en tilbagevendende begivenhed, der hylder præstationer på idræts- og spejderområdet, og som bliver arrangeret i fællesskab mellem Center for Kultur og Fritid, Center for Politik og Ledelse, Idrætsrådet og Samrådet (spejderforeningernes interesseorganisation). Arrangementet afholdes hvert år den tredje onsdag i maj.

 

I 2016 blev de nuværende kriterier for indstilling af idrætsudøvere vedtaget. Kriterierne oplister de krævede præstationer, som potentielle idrætsudøvere skal have præsteret i det forgangne år for at komme i betragtning til at modtage en eller flere priser. Kriterierne er opdelt i tre aldersbestemte kategorier, der inkluderer ”Ungdomsgruppen fra 12 år”; ”Veteran/Mastergruppen” samt ”Seniorgruppen”.

 

Grundet en fejl er der for ungdomsgruppens vedkommende indskrevet følgende kriterie: ”Deltagelse i DM med placering fra 1.-4. plads”. Kriteriet skal ændres til ”Deltagelse i DM med placering fra 1.-3. plads”.

 

Revideret liste med indstillingskriterier er vedhæftet sagen.

Politiske beslutninger og aftaler

De nuværende indstillingskriterier for Årets Hædringer blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Høring

Der er ikke høringspligt til denne sag.

Bilag

 1. Kriterier for indstilling af idrætsudøvere (pdf)

6. Regelsæt for booking af Kometen

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget og Kommunalbestyrelsen skal godkende et regelsæt for udlån og brug af Kometen i Medborgerhuset.

 

Derudover skal det besluttes om regelsættet, skal gælde for allerede reserverede bookinger.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende regelsættet for udlån og brug af Kometen i Medborgerhuset

 

 1. at tage stilling til om regelsættet skal gælde for allerede reserverede bookinger

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-11-2018

Ad 1. Anbefales godkendt.

 

Ad 2. Det anbefales, at regelsættet ikke skal gælde for allerede reserverede bookinger.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Administrationen har erfaret, at Kometen forhåndsreserveres for efter så at blive afbooket igen, hvilket har gjort, at brugen af faciliteten ikke er optimal.

 

Efter en generel vurdering af brugen af Kometen har administrationen vurderet, at der er behov for at udarbejde et regelsæt for udlån og brug af Kometen, og at dette vil kunne øge aktiviteten heri.

 

Regelsættet skal gælde fra 1. januar 2019.

 

Det foreslås at regelsættet afprøves i to år, og at der midtvejsevalueres efter ét år.

 

 

 

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes at økonomien kan holdes indenfor de nuværende økonomiske rammer.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven Kapitel 6 og Kommunalfuldmagten.

Høring

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

 1. Nyt regelsæt for booking af Kometen i Medborgerhuset (pdf)

7. Ansøgning fra Hvidovre Cricket Club om tilskud til bolde mm.

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Cricket Club om tilskud til indkøb af bolde samt tilskud til dækning af rejseudgifter i forbindelse med kampafvikling. Administrationen indstiller, at der gives tilskud på op til 13.000 kr. i tilskud til indkøb af cricketbolde.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at bevilge op til 13.000 kr. til Hvidovre Cricket Club til indkøb af cricketbolde

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-11-2018

Der bevilges 13.000 kr. til Hvidovre Cricket Club. Bevillingen skal bruges til indkøb af cricketbolde.

Sagsfremstilling

Hvidovre Cricket Club har ansøgt Hvidovre Kommune om 13.000 kr. til indkøb af cricketbolde til brug for afholdelse af forskellige aktiviteter. Bl.a. planlægger foreningen i samarbejde med det Danske Cricketforbund at besøge en række af kommunens skoler for at formidle cricketsporten og motivere flere unge til at dyrke sport.

Foreningen har ifølge eget udsagn allerede skabt et stort netværk, der har formået at tiltrække unge til både træning og kampe og derigennem været med til at få unge væk fra gaderne i Avedøreområdet. 

 

Foreningen søger desuden om 12.000 kr. til dækning af rejseudgifter i forbindelse med klubbens kampe uden for Sjælland i den kommende kampsæson. En række af foreningens førsteholdsspillere måtte i den forgangne sæson takke nej til flere kampe grundet rejseomkostninger, og tilskud til netop rejseomkostninger vil derfor være nødvendige, hvis klubben skal opnå bedre resultater fremadrettet.

 

Da Kultur- og Fritidsudvalget ikke yder tilskud til befordring, indstiller administrationen, at der udelukkende gives tilskud på op til 13.000 kr. til Hvidovre Cricket Club til indkøb af cricketbolde.

 

Foreningens rejseudgifter kan dog evt. dækkes via de kommunale aktivitetstilskud, der udbetales én gang årligt i regi af Folkeoplysningsudvalget. Administrationen har oplyst foreningen om muligheden for at søge om aktivitetstilskud i 2019.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

En bevilling af det indstillede tilskud vil formindske Kultur- og Fritidsudvalgets

Rådighedspulje med 13.000 kr.
 

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje:

76.980 kr.

Retsgrundlag

 

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


8. Ansøgning fra Hvidovre Skøjte Klub om tilskud til juleshow

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Skøjte Klub om tilskud til Hvidovre Skøjte Klubs juleshow fredag den 14. december 2018. Klubben ansøger om tilskud til julepyntning af hallen, profilering af klubben gennem informationsfoldere, kostumer samt kulisser for i alt 15.500 kr.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

1. at bevilge tilskud på 15.500 kr. til afviklingen af Hvidovre Skøjte Klubs juleshow i 2018

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-11-2018

Der bevilges 12.000 kr. til Hvidovre Skjøte Klub. Bevillingen skal bruges til indkøb af kulisser og kostumer.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Skøjte Klub afholder igen i år et juleshow for børn i Hvidovre Kommune.
Klubben ønsker at skabe et julearrangement, hvor klubbens medlemmer kan medvirke i et skøjteshow, som vises for udvalgte institutioner og skoler. Juleshowet bliver en fortolkning af Nøddeknækkeren og dagen afsluttes med julefrokost for familie og venner.


Med invitation af institutionerne ønsker klubben at udbrede kendskabet til Hvidovre Skøjte Klub, for herigennem at rekruttere nye medlemmer og styrke foreningslivet i Hvidovre Kommune.

 

Hvidovre Skøjte Klub ansøger om 15.500 kr. til afviklingen af klubbens juleshow i 2018.

Der ansøges om tilskud til:

Kulisser

6.000 kr.

Oppyntning

2.000 kr.

Udgift til informationsfoldere

1.500 kr.

Kostumer

6.000 kr.

I alt

15.500 kr.

 

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 6.12.2017 15.500 kr. til Hvidovre Skøjte Klubs juleshow i 2017.

Økonomiske konsekvenser

En bevilling af det indstillede tilskud vil formindske Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje med 15.500 kr.
Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje: 76.980 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Ansøgning om tilskud til juleshow 2018 - Hvidovre Skøjte Klub (pdf)

9. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-11-2018

Niels Ulsing (F) spurgte ind til proceduren for upload af foreningsregnskaber på Foreningsportalen, og nævnte, at der er ønske om at anmodning om upload bliver meldt tidligere ud fremadrettet. Administrationen orienterede om, at information fremadrettet bliver offentliggjort på Foreningsportalen. 

 

Niels Ulsing (F) spurgte ind til forholdene vedrørende lukning af Rådhustrykkeriet. Forholdene blev drøftet.  


10. Godkendelse af revideret kontrakt for Teater Vestvoldens teaterchef

Lukket sag

11. Forpagtning af Restaurant Halvleg mm.

Lukket sag

12. Anmodning fra Hvidovre Ishockey Fighters ApS om lån

Lukket sag