Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. oktober 2018

Mødefakta

Dato: Onsdag den 3. oktober 2018
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Hvidovre Atletik og Motion

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Maria Durhuus (A)
 • Niels Ulsing (F)
 • Yasir Iqbal (A)

Fraværende med afbud

 • Mikkel Dencker (O)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2018

Godkendt.


2. Meddelelser

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2018

Orientering om Forstadsmuseets og Cirkusmuseets aktiviteter under Vestegnens Kulturuge uddelt til udvalget.

 

Meddelelser taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Uddeling af fagbladet ”Billedkunstneren”

Bilag

 1. Kulturuge 37 2018 (pdf)

3. Beslutning om hvornår og hvor Kultur- og Fritidsudvalgets møder skal afholdes i 2019

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, hvor og hvornår de ordinære møder i Kultur- og Fritidsudvalget skal afholdes i 2019.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende at Kultur- og Fritidsudvalgets ordinære møder i 2019 afholdes på følgende dage kl. 8.00:
  • mandag den 14. januar 2019
  • onsdag den 6. februar 2019
  • mandag den 11. marts 2019
  • mandag den 8. april 2019
  • mandag den 13. maj 2019
  • tirsdag den 11. juni 2019
  • mandag den 19. august 2019 (budgetmøde)
  • mandag den 9. september 2019
  • mandag den 7. oktober 2019
  • mandag den 11. november 2019
  • tirsdag den 3. december 2019

 

 1. at godkende at Kultur- og Fritidsudvalgets ordinære møder i 2019 afholdes på Hvidovre Rådhus, medmindre andet aftales

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte dato og klokkeslæt for Kultur- og Fritidsudvalgets ordinære møder i 2019, og at møderne afholdes på Hvidovre Rådhus, medmindre andet aftales.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets ordinære møder afholdes som udgangspunkt en gang om måneden, dog med undtagelse af juli måned.

 

Udkast til den samlede mødeplan for 2019 er vedlagt som bilag.

 

Det bemærkes, at kommunalbestyrelsen har henstillet til fagudvalgene, at udvalgsmøderne samlet afholdes på en mødedag (2. mandag i måneden i mødeplan 2019).

 

Udkastet til mødeplan, hvor udvalgsmøderne er jævnt fordelt uden overlap, er udarbejdet i tråd med denne henstilling.

 

Udvalgene skal hver især være opmærksomme på, at der – i det omfang henstillingen ikke følges – skal undgås sammenfald i udvalgsmøderne på tværs af udvalgene.

 

Et sådant sammenfald vil ikke harmonere med følgende rettigheder efter styrelsesloven:

 

 • Retten for udvalgene til at tilkalde andre personer, herunder andre medlemmer af kommunalbestyrelsen, til at overvære forhandlingerne, når det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning (styrelseslovens § 20, stk. 4).

 

 • Retten for grupperne, der har indvalgt et udvalgsmedlem i et udvalg, til at bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe udvalgsmedlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at vare kortere end en måned (styrelseslovens § 28, stk. 2, 2. pkt., jf. styrelsesvedtægtens § 7, stk. 2).

 

 • Retten for kommunalbestyrelsens formand til – uden at være medlem af udvalget – at deltage i møderne i udvalget uden stemmeret men med taleret (styrelseslovens § 31a, stk. 1, 1. pkt.).

 

 • Retten for ethvert udvalgsmedlem til, at der ikke – uden tvingende grunde – fastsættes uhensigtsmæssige mødetidspunkter for et mindretal af udvalgsmedlemmer, hvilket helt åbenlyst vil være tilfældet, hvis et udvalgsmedlem sidder i flere udvalg, hvor der er mødepligt, men hvor mødeplanerne kolliderer indbyrdes (mødeplanen kan forlanges indbragt for kommunalbestyrelsen, jf. styrelseslovens § 20, stk. 1, 4. pkt.).

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen henstillede på møde den 28. august 2018, punkt 5, til fagudvalgene, at udvalgsmøderne samlet afholdes på en mødedag (2. mandag i måneden i mødeplan 2019).

Økonomiske konsekvenser

Når en del af fagudvalgene holder møde inden for den daglige arbejdstid, vil der endvidere være en besparelse på merarbejdskontoen i kantinen, idet der ikke skal serveres nær så meget mødeforplejning uden for den almindelige arbejdstid.

 

Der vil derfor anslået være en besparelse på 36.000 kr. på mødeforplejning.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1031 af 6. juli 2018:

 

Ifølge styrelseslovens § 20, stk. 1, 2. pkt., træffer hvert af de stående udvalg årligt en beslutning om, hvor og hvornår de ordinære udvalgsmøder skal afholdes. Ifølge styrelseslovens § 20, stk. 1, 3. pkt., skal møderne afholdes i så god tid inden møder i kommunalbestyrelsen, at eventuelle udvalgserklæringer kan udsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer senest fire hverdage før møder i kommunalbestyrelsen, jf. samme lovs § 8, stk. 4.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Udkast til den samlede mødeplan 2019 (pdf)
 2. Forslag til fordeling af møder i fagudvalg, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen (pdf)

4. Økonomirapportering pr. 31. august 2018 - Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutningstema

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 8 første måneders forbrug, foretaget en økonomisk vurdering af budget 2018 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage økonomirapportering pr. 31. august 2018 til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet indstillingen.

 

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 8 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2018.

 

På udvalgets område forventes det, at den samlede ramme overholdes.

Politiske beslutninger og aftaler

I henhold til kommunens ”Regulativ for økonomistyring” (KB 14/12-2010 pkt. 8) udarbejder administrationen økonomirapportering til fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

 

Afrapporteringen til udvalget indgår i Økonomiudvalgets samlede afrapportering pr. 31. august og forventede regnskab 2018 til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes ingen afvigelser på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse § 42 Stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.


5. Status på Helhedsplan på Idrætsområdet

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage administrationens statusorientering vedrørende Helhedsplanen på Idrætsområdet til efterretning og drøfte det videre arbejde med puljen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage orientering om status på Helhedsplan på Idrætsområdet til efterretning
 2. at drøfte det videre arbejde med Helhedsplan på Idrætsområdet

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2018

Ad 1. Taget til efterretning.

 

Ad 2. Udvalget drøftede det fortsatte arbejde med Helhedsplanen, og der ønskes fremadrettet en halvårlig status og en årlig evaluering, der indeholder perspektiver der rækker ud over de fysiske faciliteter. Der skal fokuseres på projektet Byen Som Motionsrum samt udvikling af Friluftsbadet.

 

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2015 blev det besluttet at udarbejde en helhedsplan for idrætsområdet med det formål at fremtidssikre rammerne for bredde- og eliteidrætten i Hvidovre Kommune.

 

Helhedsplanen, der blev udarbejdet af DGI Huse & Haller med input fra IDAN (Idrættens Analyseinstitut), indeholder en række anbefalinger til, hvordan kommunens idrætsfaciliteter bedst rustes til fremtidens udfordringer. Planen rummer desuden en liste over 24 konkrete projekter, der anbefales igangsat inden for tre specificerede tidshorisonter på henholdsvis kort, mellemlangt og langt sigt. Helhedsplanen blev politisk godkendt i marts 2016 med en samlet budgetramme på 21 mio. kr. for årene 2017, 2018 og 2019.

 

Realiseringen af samtlige projekter i Helhedsplanen beløber sig til en samlet estimeret udgift på ca. 250 mio. kr.

 

Administrationen har i nedenstående tabel oplistet de i helhedsplanen nævnte projekter og markeret status for projekternes realisering.

 

Projekter

Status

Anslåede omkostninger jf. Helhedsplanen i mio. kr.

Reelle Omkostninger i mio. kr.

Kortsigtede projekter (1-2 år)

Infotavler ved Avedøre Stadion og AIC

Ikke igangsat

0,02

-

Aktivitetsanlæg ved Friluftsbadet

Ikke igangsat

0,15

-

Handikaplifte i Avedøre og Frydenhøjhallen

Realiseret

0,2

0,3 (dækket af anlægspulje under Center for Trafik og Ejendomme)

Mobil tribune ved FIC

Ikke igangsat

0,5

-

Parken ved havnen

Ikke igangsat

0,5

-

Opdeling af 3 haller

Ikke igangsat

0,75

-

Ankomstområdet ved FIC

Ikke igangsat

1,0

-

Ankomstområdet ved AIC

Delvist realiseret; der er etableret motionscenter i det bagerste område af forhallen. Hvidovre Kunstråd planlægger at igangsætte udsmykningsprojekt på sigt 

1,0

0,425 er afsat til renovering af ankomstområdet ved AIC samt etablering af Kampsportscenter (dækket af Puljen til ændring og tilpasning af KFU’s bygninger)

Etablering af kunstgræs på 2 tennisbaner

Delvist realiseret; 1 kunstgræsbane er etableret

1,2

0,185 (dækket af Puljen til ændring og tilpasning af KFU’s bygninger)

Omklædningsfaciliteter v. Avedøre Stadion

Igangsat; projektet forventes afsluttet i efteråret 2018 (behandlet på KB 25/9)

9,0

10,9 er afsat (via Puljen til Helhedsplan for Idrætsområdet)

I alt

14,32

11,81 heraf:

 

0,3 dækket af anlægspulje under Center for Trafik og Ejendomme

 

0,61 dækket af Puljen til ændring og tilpasning af KFU’s bygninger

 

10,9 dækket af Puljen afsat til Helhedsplan for idrætsområdet

 

 

Mellemlangsigtede projekter (3-5 år)

Undersøgelse af Hvidovre Rideklub

Forundersøgelser igangsat

0,2

-

Lokale til foreningsfitness

Realiseret; der er etableret særligt område i Hvidovre Motionscenter, som bl.a. kan udnyttes af kommunens eliteklubber m.fl.

0,5

0,36 (dækket af Puljen til ændring og tilpasning af KFU’s bygninger)

Etablering af kunstgræs på 1 tennisbane

Ikke igangsat

0,6

-

Foranalyse af Hvidovre Stadion

Ikke igangsat

1,0

-

Omklædning på Sønderkær

Ikke igangsat

1,2

-

Realisering af projekt Hvidovre Stadion

Ikke igangsat

5,0

-

Kampsportscenter

Delvist realiseret; det gamle motionscenter i AIC er indrettet til kampsportshal. Endnu en gymnastiksal forventes ibrugtaget i løbet af 2019

15,0

0,425 er afsat til renovering af ankomstområdet ved AIC samt etablering af Kampsportscenter (dækket af Puljen til ændring og tilpasning af KFU’s bygninger)

I alt

23,5

0,785dækket af Puljen til ændring og tilpasning af KFU’s bygninger

 

Langsigtede projekter (over 5 år)

Frydenhøjhallens café udlægges til aktivitet

Ikke igangsat

0,2

-

Avedøre idrætscenter, sammenhæng i bygningsmasse

Ikke igangsat

15,0

-

Opvisningshal

Ikke igangsat

15,0

-

Hvidovre Stadion, realisering af delprojekter, fodbold

Ikke igangsat

20,0

-

Hvidovre Stadion, realisering af delprojekter, klubhus

Ikke igangsat

30,0

-

Svømmehal, 50 m. bassin

Ikke igangsat

35,0

-

Hvidovre Stadion, realisering af delprojekter, kollegie

Ikke igangsat

100,0

-

I alt

 

215,2

-

 

Foruden ovenstående er en række relevante projekter, der ikke er nævnt i helhedsplanens projektkatalog, dog også blevet realiseret eller igangsat i løbet af 2016, 2017 og 2018:

 

Projekter

Omkostninger i mio. kr.

Finansiering

Ny ismaskine købt til FICs opvisningshal i foråret 2017

0,791

Puljen afsat til Helhedsplan for Idrætsområdet

Renovering af Hvidovre Stadions atletikbane samt fodboldbane i 2016

18,5

Dækket via kassefinansieret tillægsbevilling

Etablering af spring- og motorikcenter på Sønderkærskolen i 2017

9,1

Dækket som særskilt anlægsprojekt

Etablering af nye omklædnings- og opholdsfaciliteter for Hvidovre Ishockey i Frihedens Idrætscenter i 2016

13,4

Dækket som særskilt anlægsprojekt

Inventar til nye omklædningsfaciliteter ved Skøjtehallen i FIC

0,387

Puljen til ændring og tilpasning af KFU’s bygninger

Renovering af omklædningsrummene i FIC

0,362

Puljen til ændring og tilpasning af KFU’s bygninger

Nye lys til Hvidovre Bordtennisklubs lokaler

0,2

Puljen til ændring og tilpasning af KFU’s bygninger

Nyt billetsystem til Friluftsbadet

0,177

Puljen til ændring og tilpasning af KFU’s bygninger

Opgradering af omklædningsrummene i boldhallen i FIC

0,105

Puljen til ændring og tilpasning af KFU’s bygninger

Nyt scoreboard til opvisningshallen i FIC

0,096

Puljen til ændring og tilpasning af KFU’s bygninger

Kantskærer til ishallerne i FIC

0,085

Puljen til ændring og tilpasning af KFU’s bygninger

Etablering af skydeport ved Atletikhallen på Hvidovre Stadion

0,036

Puljen til ændring og tilpasning af KFU’s bygninger

Hække til atletikbanerne på Hvidovre Stadion

0,036

Puljen til ændring og tilpasning af KFU’s bygninger

Længdemåler til brug for atletik på Hvidovre Stadion

0,034

Puljen til ændring og tilpasning af KFU’s bygninger

Ekstra stolerække til opvisningshallen i FIC

0,03

Puljen til ændring og tilpasning af KFU’s bygninger

Inventar til pauserummet på Avedøre Stadion

0,025

Puljen til ændring og tilpasning af KFU’s bygninger

I alt

 

29,96heraf:

 

18,5dækket via kassefinansieret tillægsbevilling

 

9,1dækket som særskilt anlægsprojekt

 

1,57dækket af Puljen til ændring og tilpasning af KFU’s bygninger

 

0,791dækket af Puljen afsat til helhedsplan for idrætsområdet

 

 

Konklusion
Fra Helhedsplanens projektkatalog er 2 projekter fuldt realiseret; 3 projekter er delvist realiseret og 2 projekter igangsat. Derudover er yderligere 6 projekter, der ikke fremgår af Helhedsplanen, fuldt realiseret.

 

Ud over et konkret forbrug på 0,791 mio. kr. er der afsat 10,9 mio. kr. fra den afsatte pulje på 21 mio. kr. til Helhedsplan på Idrætsområdet. Der resterer således ca. 11,7 mio. kr. på puljen.

 

Administrationen indstiller til udvalget at drøfte det videre arbejde med Helhedsplanen; herunder hvilke konkrete projekter, der ønskes prioriteret og igangsat fremadrettet.

Politiske beslutninger og aftaler

Helhedsplan for Idrætsområdet blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Helhedsplan - PIXIBOG (pdf)
 2. Prioriteringskatalog - Helhedsplanen (pdf)

6. Evaluering af Åbent Bibliotek på Hvidovre Hovedbibliotek

Beslutningstema

Som led i budgetaftalen 2017-2020 besluttede Kommunalbestyrelsen at etablere nøglebibliotek (Åbent Bibliotek) som forsøg på Hovedbiblioteket i perioden 1. september 2017 – 1. september 2018.

 

Forsøgsperioden er nu afsluttet, og evaluering af ordningen skal tages til efterretning.

På baggrund af erfaringerne fra evalueringen indstiller administrationen, at forsøget fortsætter endnu et år, således at ordningen evalueres endeligt efter to år.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at tage evaluering af Åbent Bibliotek på Hvidovre Hovedbibliotek til efterretning
 2. at godkende, at forsøget fortsætter endnu et år, således at ordningen evalueres endeligt efter to år

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2018

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

 

Ad 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Baggrund

Som led i budgetaftalen 2017-2020 besluttede Kommunalbestyrelsen at etablere nøglebibliotek på Hvidovre Hovedbibliotek som forsøgsordning i perioden 1. september 2017 til 1. september 2018.

 

I perioden har kommunens borgere haft daglig adgang til Hovedbiblioteket i tidsrummet 06-24. I tidsrummet har biblioteket været betjent af personale på følgende tidspunkter:

 

Mandag

Kl. 10-19

Tirsdag

Kl. 10-18

Onsdag

Kl. 10-18

Torsdag

Kl. 10-18

Fredag

Kl. 10-18

Lørdag

Kl. 10-14 (Kl. 10-16 i vinterhalvåret)

Søndag

Lukket (Kl. 10-16 i vinterhalvåret)

 

I det ubetjente tidsrum har borgerne haft adgang til biblioteket via scan af sundhedskort.

 

Evaluering

Evalueringen af Åbent Bibliotek på Hovedbiblioteket peger entydigt på, at brugerne er meget tilfredse med den udvidede åbningstid, og at ordningen øger bibliotekets tilgængelighed, da borgerne lettere kan bruge biblioteket når det passer dem.

 

Evalueringen viser en pæn besøgsfrekvens, og der har således gennemsnitligt været 15 borgerbesøg i timen i den selvbetjente åbningstid. Samtidig viser tallene dog, at biblioteket oplever færrest besøg i ydertimerne, og der er således gennemsnitligt færre end to borgerbesøg i tidsrummet kl. 06-07 og gennemsnitligt færre end fire borgerbesøg i tidsrummet 22-24.

 

Konsekvenser ved den ændrede åbningstid
Den udvidede åbningstid har medført en række ændrede arbejdsgange for personalet. Der er således behov for mere oprydning efter borgerbesøg når personalet møder ind om morgenen; særligt efter weekender. Samtidig stilles der større krav til bibliotekspersonalets håndtering og indretning af biblioteksrummets offentligt tilgængelige områder, så det sikres, at eksempelvis personlige ejendele, skrøbelige effekter, værdigenstande o.l. ikke er tilgængelige uden opsyn.

HvidovreBibliotekerne har oplevet merudgifter til øget overvågning, erstatning af ødelagte genstande mm. på ca. 30.000 kr.

 

For at forbedre indeklimaet i lokalerne er der sat solfiltre op på de store vinduespartier ud mod Hvidovrevej. Udgiften estimeres til ca. 90.000 kr.

 

Den udvidede åbningstid har desuden skabt merudgifter til rengøring, da der simpelthen er mere affald og snavs der henholdsvis skal ryddes op og gøres rent. Det kan desuden skabe problemer, når der er borgere i rummet, når rengøringspersonalet skal arbejde, da der forsøges at tages hensyn til borgerne med det resultat, at der kan være områder, der ikke gøres ordentligt rent. Samlet set er der tale om en merudgift for HvidovreBibliotekerne på 90.000 kr. til rengøring.

 

Slutteligt har biblioteket erfaret en problematik i, at kommunens egen IT-afdeling samt eksterne IT-leverandører typisk igangsætter natlige serviceeftersyn og systemopdateringer i tidsrum, der starter kl. 22. Dette bevirker, at brugerne i perioder ikke kan anvende bibliotekets computere og IT-udstyr og i værste tilfælde kan opleve at få tildelt gebyrer for for sent afleveret materiale, hvis systemet bag materialeafleveringen ikke er funktionsdygtigt grundet systemopdateringer eller andet.

 

Administrationens anbefaling
På baggrund af ovenstående evaluering anbefaler administrationen, at ordningen gøres permanent, og at åbningstiden overvejes ændret fra kl. 06-24 til kl. 07-22.

 

Den foreslåede indskrænkning af åbningstiden vil give rengøringspersonalet langt bedre muligheder for at rydde op og gøre rent inden de første brugere ankommer. Ændringen vil desuden skabe bedre vilkår for rengøringspersonalets generelle arbejdsplanlægning og sikkerhed, da det hidtil har været nødvendigt at omlægge opgaver og rutiner for at rengøringspersonalet ikke skal være alene i rummet, når der er åbent for borgerne.

 

Ved den foreslåede ændring vil Hovedbibliotekets selvbetjente åbningstider nærme sig andre kommuners åbningstider. Som sammenligningsgrundlag ses herunder en oversigt over selvbetjent åbningstid i en række omkringliggende kommuner:

Kommune

Selvbetjent åbningstid i hverdagene

Glostrup

7-22

Brøndby

8-22

Vallensbæk

8-22

Rødovre

8-19

Herlev

8-19

København (Krystalgade)

8-21

 

Dog anbefales det, at denne ændring først gennemføres i september 2019, så der foreligger to års erfaringer. Viser det sig på dette tidspunkt, at samme forhold gør sig gældende som ved første års evaluering, foreslår administrationen, at åbningstiden ændres som foreslået.

 

 

Uddybet evaluering er desuden vedlagt sagen som bilag.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Hovedbiblioteks forsøgsperiode som nøglebibliotek blev besluttet som led i budgetaftalen 2017-2020.

 

Hovedbibliotekets nuværende betjente åbningstider blev besluttet af Kommunalbestyrelsen d. 20. juni 2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen konsekvenser for Hvidovre Kommune, idet samtlige ekstra udgifter er afholdt inden for HvidovreBibliotekernes samlede driftsramme. Etablering af solfilter på vinduespartier ud mod Hvidovrevej er afholdt af Center for Trafik og Ejendomme.

Retsgrundlag

Bibliotekslovens (LBK nr. 100 af 30/01/2013) § 3, stk. 2, nr. 2 efter hvilken kommunalbestyrelsen så vidt muligt skal tilpasse bibliotekernes åbningstider til brugernes behov. Åbningstiderne beror således på lokal beslutning. Der skal efter forarbejderne til loven lægges vægt på, at folkebibliotekernes samlinger og tilbud også bør være tilgængelige på tider, hvor den erhvervsaktive del af befolkningen har mulighed for biblioteksbenyttelse, samt at bibliotekerne i videst muligt omfang er åbne i weekenderne, således at f.eks. forældre kan benytte bibliotekerne sammen med deres børn.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Brugsstatistik (pdf)
 2. Evaluering af Åbent Bibliotek (pdf)

7. Årsregnskab for Teater Vestvolden 2017/2018

Beslutningstema

Der skal tages stilling til Teater Vestvoldens årsregnskab for sæsonen 2017/2018.
Årsregnskabet udviser et underskud på 19.563 kr.

 

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
1. at godkende årsregnskabet for Teater Vestvolden for sæsonen 2017/2018

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2018

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Teater Vestvolden har fremsendt årsrapport for regnskabsåret 1. juli 2017 – 30. juni 2018 revideret af Redmark, Statsautoriteret Revisionspartnerselskab. 

Regnskabet indeholder revisors påtegninger, teatrets ledelsesberetning, årsregnskab samt noter.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og giver således et retvisende billede af teatrets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af teaterets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 – 30. juni 2018 i overensstemmelse med regnskabsloven med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om et årsregnskab for et egnsteater.

 

Årets resultat for sæsonen 2017/2018 udgør et underskud på 19.563 kr. og teatrets egenkapital er pr. 30. juni 2018 402.335 kr.

Teatret har opnået besøg af samlet 9.166 publikummer til de i alt 115 opførte stationære forestillinger og arrangementer.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den egnsteateraftale mellem Hvidovre Kommune og Teater Vestvolden gældende for perioden 1.1.2017 – 31-12-2020

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

 

Underskuddet overføres til næste regnskabsår. Teater Vestvolden har en positiv egenkapital, der nedskrives med underskuddet på 19.563 kr.

Retsgrundlag

Egnsteateraftalen er indgået i henhold til lov om scenekunst (jf. LBK nr. 30 af 14/01/2014) med tilhørende bekendtgørelse om egnsteatre (jf. BEK nr. 759 af 24/06/2014).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Teater Vestvolden - Revisionsprotokollat vedr. årsregnskab for 2017/2018 (pdf)
 2. Teater Vestvolden - Årsreport vedr. 2017/2018 (pdf)

8. Kommunal fritidspas-ordning

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget har i indeværende udvalgsperiode besluttet at arbejde med en række konkrete fokusområder. Et af fokusområderne involverer implementering af en ”fritidspas-ordning”, hvor kommunen i samarbejde med foreningslivet i forskellig grad hjælper børn og unge med kontingentbetaling, udstyr og vejledning.

 

Udvalget skal drøfte, hvordan man ønsker at arbejde med fritidspas i Hvidovre Kommune.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at drøfte, hvordan man ønsker at arbejde med fritidspas i Hvidovre Kommune

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-09-2018

Drøftet. Punktet genoptages på næstkommende møde.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2018

Punktet udsættes. Punktet genoptages på et senere møde.

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en række potentielle modeller for det fremtidige arbejde med fritidspas.

 

Modellerne er alle målrettet børn og unge i alderen 6-17 år fra familier bosat i Hvidovre Kommune. Modellerne tager form som tilskudsordninger, hvor der i forskellig grad kan udbetales tilskud til kontingenter, lejrture, udstyr o.l.

 

Ansøgning sker ved udfyldelse af skema, der udleveres til barnet/familien efter indledende kontakt med kommunen. Erfaringsmæssigt anbefales det, at potentiel vejledning og sagsbehandling iværksættes umiddelbart efter det indledende møde med barnet/familien, så interessen fastholdes. Ligeledes er det væsentligt, at der gøres en indsats for at fastholde børnene i aktiviteterne; f.eks. ved at nedtrappe kontingenttilskuddene gradvist, så familien bag kan få tid til selv at indhente økonomi til at dække aktivitetsudgifterne.

 

Det foreslås, at der udelukkende kan ansøges om fritidspas til aktiviteter i regi af folkeoplysende foreninger i Hvidovre Kommune, Hvidovre Musikskole samt Hvidovre Billedskole.

 

Arbejdet med fritidspas vil ske i tæt samarbejde med projektet Plads Til Alle under Red Barnet, der i samarbejde med Hvidovre Kommune vil hjælpe potentielle ansøgere med vejledning og rådgivning samt følge tilskudsmodtagerne til deres aktiviteter (ifm. modtagernes indledende aktivitetsbesøg).

 

Administrationen indstiller til udvalget at drøfte de foreslåede modeller:

 

Model 1

Ansøgere kan opnå op til 1.000 kr. i kontingenttilskud for den aktuelle sæson (modtagere betaler selv restbeløb ved køb af dyrere kontingenter). Der kan herefter opnås nedsat kontingenttilskud til to efterfølgende sæsoner på hhv. 75% og 50% af det oprindeligt bevilgede kontingenttilskud.

 

Ansøgere kan desuden opnå op til 500 kr. i tilskud til lejre/ekskursioner/camps mm. årligt.

 

Familiens økonomi undersøges ikke.

 

Bemærkninger

En del foreningskontingenter i Hvidovre Kommune er højere end 1.000 kr. pr. sæson, hvorfor et kontingenttilskud på 1.000 kr. vil begrænse barnets valgmuligheder. Muligheden for en efterfølgende fastholdelse i foreningen vil desuden mindskes.

 

Ved ikke at undersøge familiens økonomi risikeres det, at der ydes støtte til familier, der selv har råd til at betale aktiviteten.

 

En væsentlig del af det sociale foreningsliv foregår på ture, camps og lejre. Deltagelse heri er derfor med til at styrke tilskudsmodtagerens tilknytning til foreningen/aktiviteten.

 

 

Model 2

Ansøgere kan opnå op til 1.200 kr. i kontingenttilskud for den aktuelle sæson (modtagere betaler selv restbeløb ved køb af dyrere kontingenter). Der kan herefter opnås nedsat kontingenttilskud til to efterfølgende sæsoner på hhv. 75% og 50% af det oprindeligt bevilgede kontingenttilskud.

 

Ansøgere kan desuden opnå op til 700 kr. i tilskud til udstyr, beklædning o.l. årligt.

 

Der kræves samtykke til at indhente oplysninger om familiens/husstandens indkomst. Støttebeløbet fastsættes på baggrund af husstandens samlede indkomst, og beregnes ud fra samme takster gældende for støtte til kommunale institutionspladser.

 

Bemærkninger
Det højere kontingenttilskud øger antallet af potentielle aktivitetstilbud for den enkelte tilskudsmodtager. Et højere tilskudsbeløb bevirker dog samtidig, at der samlet set kan bevilges tilskud til færre ansøgere.

 

Indhentning af oplysninger om ansøgers økonomiske forhold kan nedbringe risikoen for uretmæssige tilskudsbevillinger. Den krævede sagsbehandling vil dog samtidig forlænge ansøgningsprocessen.   

 

 

Model 3

Ansøgere kan opnå op til 1.500 kr. i kontingenttilskud for den aktuelle sæson (modtagere betaler selv restbeløb ved køb af dyrere kontingenter). Der kan herefter opnås nedsat kontingenttilskud til to efterfølgende sæsoner på hhv. 75% og 50% af det oprindeligt bevilgede kontingenttilskud.

 

Ansøgere kan årligt opnå op til 500 kr. i tilskud til ture, lejre og camps samt 700 kr. i tilskud til udstyr og beklædning.

 

Der kræves samtykke til at indhente oplysninger om familiens/husstandens indkomst, hvorefter et fagudvalg vurderer og behandler ansøgningerne.

 

Bemærkninger
Det højere kontingenttilskud øger antallet af potentielle aktivitetstilbud for den enkelte tilskudsmodtager. Et højere tilskudsbeløb bevirker dog samtidig, at der samlet set kan bevilges tilskud til færre ansøgere.

 

Indhentning af oplysninger om ansøgers økonomiske forhold kan nedbringe risikoen for uretmæssige tilskudsbevillinger. Den krævede sagsbehandling vil dog samtidig forlænge ansøgningsprocessen.   

 

 

Tilskudsstørrelserne i model 2 læner sig i høj grad op ad det niveau, der ses anvendt i mange af de kendte kommuner, der tilbyder fritidspas.

 

Økonomiske konsekvenser ved etablering af Fritidspas i Hvidovre Kommune
Ordningen vil ikke medføre nogen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, da udgifter til brug for ordningen foreslås dækket af ubrugte midler vedrørende projektet God Fritid Til Alle.

 

Ved afsættelse af 100.000 kr. til ordningen årligt vil følgende antal børn og unge anslået kunne modtage støtte:

 

Model 1

Ca. 66 børn og unge

Model 2

Ca. 52 børn og unge

Model 3

Ca. 37 børn og unge

 

Beregningen tager udgangspunkt i et tænkt scenarie, hvor der ydes maksimalt tilskud fra hver model til både kontingenter, udstyr samt lejrture. Såfremt der kun udbetales delvise tilskud pga. egenbetaling fra visse tilskudsmodtagere, vil flere ansøgere dog kunne opnå tilskud.

 

Der skal dog samtidig tages højde for evt. fortsat bevilling af nedtrappede kontingenttilskud til

et ukendt antal tilskudsmodtagere i årene efter de primære tilskudsbevillinger, hvilket vil medføre, at færre nytilkommende tilskudsansøgere vil kunne opnå støtte.

 

Administrationen foreslår, at ordningen vurderes efter tre år for bedst muligt at kunne fastslå ordningens langsigtede potentialer og effekt. Der vil dog i løbet perioden blive udarbejdet årlige delevalueringer til udvalget.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Kultur- og Fritidsudvalget har i indeværende udvalgsperiode besluttet at arbejde med en række konkrete fokusområder. Et af fokusområderne er særlig henvendt til udsatte børn og andre borgere med særlige behov og er betitlet ”Underbygning af foreningernes sociale ansvar og indsats – Lige muligheder for alle”.

 

Deltagelse i fritidsaktiviteter sammen med andre børn og unge kan medvirke til at skabe nye sociale relationer og give forøget livsglæde og værdi. Aktiv involvering i fritidsaktiviteter kan desuden nedbryde den negative sociale arv for udsatte børn og unge. Det aktuelle fokusområde sigter derfor mod at skabe lige muligheder for alle ved at gøre det muligt for flere borgere at deltage i kommunale fritidsaktiviteter.

 

For at understøtte fokusområdet har administrationen foreslået implementeringen af en såkaldt ”fritidspas-ordning”, hvor kommunen i samarbejde med foreningslivet i forskellig grad hjælper børn og unge med kontingentbetaling, udstyr og vejledning, så børn og unge eksempelvis kan få adgang til visse fritidsaktiviteter gratis eller til nedsat pris.

 

Til mødet vil kommunens fritidskonsulent fra projektet God Fritid Til Alle kort redegøre for brugen af fritidspas i andre kommuner og skitsere hvordan ordningen kan realiseres lokalt i Hvidovre.

 

På denne baggrund indstilles det til udvalget at drøfte, hvordan man ønsker at arbejde med fritidspas i Hvidovre Kommune.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 11. juni 2018 administrationens forslag til fremtidige fokusområder for udvalget. Fokusområderne inkluderer ”Byen som motionsrum”; ”Etablering af Team Hvidovre”; ”Brugen af kommunens ejendomme og faciliteter” og ”Underbygning af foreningernes sociale ansvar og indsats”.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen kan i medfør af servicelovens § 11, stk. 6 (LBK nr. 102 af 29/01/2018) som led i det forebyggende arbejde beslutte at tilbyde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge, der har behov for særlig støtte. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte kriterier for tildeling af sådan støtte.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


9. Ansøgning fra Avedøre Monarchs om udsættelse af frist for tilskudsafregning

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, om der skal gives dispensation til Avedøre Monarchs til at forlænge fristen for afregning af tilskud til etablering af nye omklædningsfaciliteter. Tilskuddet på 90.000 kr. blev oprindeligt bevilget den 7. november 2017.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at give Avedøre Monarchs dispensation til at forlænge tidsfristen for tilskudsafregning til den 31. december 2018

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 7. november 2017 90.000 kr. til Avedøre Monarchs til brug for etablering af nye omklædningsfaciliteter. Anvendelse samt afregning for det anvendte tilskud skulle fremsendes til kommunen senest 30. juni 2018.

 

Foreningen opnåede først sent i processen byggetilladelse til projektet, hvorfor foreningen ikke nåede at anvende tilskuddet inden den oprindelige tidsfrist. På mødet den 11. juni 2018 gav Kultur- og Fritidsudvalget foreningen dispensation til at forlænge tidsfristen for afregning frem til den 30. juli 2018.   

 

Projektet er dog desværre nu endnu en gang blevet forsinket, da foreningen har måtte skifte leverandør grundet prisforhøjelser, og projektet derfor endnu ikke opstartet. Administrationen har dog været i dialog med foreningen, der garanterer at de nu har en ny leverandør, der kan igangsætte projektet med det samme – så længe foreningen stadig er garanteret det oprindeligt bevilgede tilskud på 90.000 kr.

 

Foreningen ansøger derfor igen om dispensation til at forlænge fristen for afregning af tilskuddet. Administrationen indstiller, at der gives dispensation frem til 31. december 2018.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 7. november 2017 90.000 kr. til Avedøre Monarchs til brug for etablering af nye omklædningsfaciliteter.

 

Underskrevet dokumentation og regnskab skulle ifølge det underskrevne bevillingsbrev fremsendes til kommunen senest den 30. juni 2018.

 

Kultur- og Fritidsudvalget gav den 11. juni 2018 Avedøre Monarchs dispensation til at forlænge tidsfristen for afregning frem til den 30. juli 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Oprindeligt bevillingsbrev til Monarchs (pdf)

10. Ansøgning fra Hvidovre Volleyball Klub om tilskud til projektet Seniorfit

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Volleyball Klub om tilskud til projektet Seniorfit, der involverer en række motionsaktiviteter målrettet ældre.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at drøfte ansøgning fra Hvidovre Volleyball Klub om tilskud til projektet Seniorfit

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2018

Der bevilges op til 20.000 kr. til Hvidovre Volleyball Klub til projektet Seniorfit, såfremt udstyret ikke kan lånes hos Sundhedscentret.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Hvidovre Volleyball Klub ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om et økonomisk tilskud på 37.500 kr. til brug for projektet Seniorfit. Projektet er målrettet ældre borgere i Hvidovre (+60 år) og har til formål at forbedre de involverede deltageres generelle sundhed gennem både sundhedstjek, motiverende samtaler og efterfølgende træningsforløb. Projektet er en udbygning af foreningens eksisterende tilbud for ældre, men søger især at ramme træningsuvante borgere med lidelser som KOL, diabetes, gigt mm.

 

Projektet indeholder et indledende sundhedstjek af deltagerne; en motiverende samtale på baggrund af tjekket samt træningsforløb, der afstemmes deltagernes behov.

 

Projektet startede op i starten af september med 58 fremmødte deltagere til den første træning. På grund af den store efterspørgsel ønsker foreningen at oprette 4 træningshold mere end oprindeligt planlagt. Der søges i den forbindelse om et helt eller delvist økonomisk tilskud på op til 37.500 kr. til indkøb af en bioimpedansmåler samt blodkassetter til brug for projektets sundhedstjek.   

 

Administrationen vurderer, at projektet ligger uden for Kultur- og Fritidsudvalgets normale fagområde. Det påpeges desuden, at der - ifølge kriterierne for Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje - som udgangspunkt ikke tildeles støtte til allerede igangsatte projekter og aktiviteter.

Politiske beslutninger og aftaler

Ældre- og Sundhedsudvalget bevilgede den 14. marts 2018 25.000 kr. til Hvidovre Volleyball Klub via Sundhedspuljen 2018.

Økonomiske konsekvenser

En bevilling af det ansøgte tilskud vil formindske udvalgets pulje med op til 37.500 kr. Der resterer 131.150 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Ansøgning om støtte til Seniorfit (pdf)
 2. Budget og finansieringsplan_Seniorfit (pdf)
 3. Projektbeskrivelse_Seniorfit (pdf)

11. Ansøgning fra Hvidovre Volleyball Klub om tilskud til NCC 2018

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Volleyball Klub om økonomisk støtte til afholdelse af stævnet Nevza Club Championship (NCC) 2018. Hvidovre Volleyball Klub har ansøgt om værtskab ifm. afholdelse af første rundes gruppespil, der afholdes den 2. – 4. november 2018.

 

Der søges om et samlet tilskud på 27.941 kr.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at bevilge op til 27.941 kr. til Hvidovre Volleyball Klub til brug for afholdelse af NCC 2018

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2018

Der bevilges 10.065 kr. til afholdelse af NCC 2018. Bevillingen skal bruges på de i ansøgningen nævnte udgifter på nær udgifter til forplejning og overnatning.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Hvidovre Volleyball Klubs (HVKs) ligahold for herrer har på baggrund af sidste sæsons bronzemedaljer i VolleyLigaen endnu en gang kvalificeret sig til deltagelse i det indledende gruppespil i de nordiske mesterskaber, Nevza Club Championship (NCC), der spilles den 2. – 4. november 2018.

 

I år har HVK ansøgt om værtskab, og foreningen søger derfor om økonomisk tilskud til afholdelse af det indledende gruppespil.

 

Det er syvende gang, at HVK deltager i gruppespillet, og foreningen ser deltagelsen som en god udviklingsmulighed for klubbens unge og talentfulde spillere. Samtidig vurderer HVK, at stævnet vil kunne promovere Hvidovre internationalt, og der vil planmæssigt blive udarbejdet en medieplan, hvor de sociale og lokale medier vil eksponere byen og klubben. Der vil desuden blive web-streamet live fra kampene. HVK planlægger desuden at give alle Hvidovreborgere gratis adgang til stævnet.

 

Der ansøges om samlet 27.941 kr. til diverse udgifter forbundet med stævnet. Administrationen indstiller at der bevilges op til 27.941 kr. til brug for dommerhonorarer, deltagergebyrer, bolde, bannere, lægetasker samt kontorartikler.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Volleyball Klub har senest fået tilskud til deltagelse i NCC i 2017; der blev på daværende tidspunkt bevilget 30.450 kr.

 

I 2018 har Hvidovre Volleyball Klub modtaget økonomisk støtte til følgende formål:

9. maj 2018

9.000 kr. til afholdelse af markedsfest ifm. Skt Hans 2018

 

Økonomiske konsekvenser

En bevilling af det indstillede beløb vil formindske Kultur- og Fritidsudvalgets pulje med 27.941 kr.

 

Der resterer 131.150 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Ansøgning om støtte til NCC 18_19 (pdf)

12. Ansøgning fra Hvidovre Skøjteklub om tilskud til HSK Cup 2018

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Skøjte Klub om tilskud til stævnet HSK Cup 2018.

 

Hvidovre Skøjte Klub ansøger om et samlet tilskud på 52.200 kr. Administrationen indstiller, at der bevilges 25.000 kr. til foreningen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at bevilge op til 25.000 kr. til Hvidovre Skøjte Klub til brug for stævnet HSK Cup 2018

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2018

Der bevilges 22.200 kr. til Hvidovre Skøjte Klub til brug for stævnet HSK Cup 2018. Midlerne skal bruges til de i ansøgningen nævnte formål på nær indkøb af en streaming-pc.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Hvidovre Skøjte Klub har ansøgt Kultur- og Fritidsudvalget om økonomisk tilskud til brug for stævnet HSK Cup 2018, der afholdes den 5.-7. oktober 2018 i Frihedens Idrætscenter.

 

Konkurrencen er for mesterskabs- og konkurrenceløbere i alderen 7-25 år. I år deltager

ca. 190 løbere fra skøjteklubber i hele landet, som vil løbe sammenlagt 230

programmer på isen i løbet af weekenden.

 

Der søges om et samlet tilskud på 52.200 kr. til brug for diverse udgifter forbundet med arrangementet; herunder 15.000 kr. til transportudgifter ifm. udenlandsk dommerassistance. Ifølge udvalgets tilskudskriterier gives der dog ikke tilskud til befordring.

 

Der søges desuden om tilskud på 15.000 kr. til en PC til brug for web-streaming af stævnet. Administrationen vurderer dette som et uforholdsmæssigt højt beløb, og anbefaler, at foreningen i stedet lejer udstyret og evt. på sigt ansøger kommunen om et tilskud fra Engangspuljen til samme formål.

 

På denne baggrund indstiller administrationen, at der bevilges op til 25.000 kr. til Hvidovre Skøjte Klub til brug for oppyntning, promovering, dommerhonorar, KODA-afgifter samt leje af teknisk udstyr.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Skøjte Klub har senest modtaget økonomisk støtte til afholdelse af HSK Cup i 2015; der blev på daværende tidspunkt bevilget 8.000 kr.

 

I 2018 har Hvidovre Skøjte Klub modtaget tilskud til følgende formål:

5. september 2018

17.500 kr. til brug for  50-års jubilæumsfest

20. marts 2018

12.105 kr. til brug for Skate Copenhagen 2018

 

Økonomiske konsekvenser

En bevilling af det indstillede beløb vil formindske udvalgets pulje med 22.200 kr.

Der resterer 131.150 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Ansøgning om tilskud til HSK-Cup (pdf)

13. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2018

Maria Durhuus (A) spurgte ind til de lokale muligheder for handicapsvømning for børn.Administrationen undersøger forholdene.

 

Yasir Iqbal (A) spurgte ind til åbningstiderne hos restaurationerne på havnen. Der ønskes en dialog om åbningstiderne.