Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. september 2018

Mødefakta

Dato: Onsdag den 5. september 2018
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Hvidovre Petanque Klub, Byvej 98

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Niels Ulsing (F)
 • Yasir Iqbal (A)

Bemærkninger

Niels Ulsing deltog ikke i behandlingen af punkterne 10 og 11.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-09-2018

Godkendt.


2. Meddelelser

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-09-2018

Takkebrev fra ARKEN vedr. Hvidovre Kommunes bidrag til Sanddag 2018 uddelt til udvalget.

Invitation til dialogmøde fra Statens Kunstfond i oktober uddelt til udvalget.

Invitation fra Hvidovre Kunstråd til ekskursion i september uddelt til udvalget.

 

Meddelelser taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Orientering om Hvidovre Kommunes deltagelse i den fælleskommunale idrætspulje for børn og unge med funktionsnedsættelser

Bilag

 1. Takkebrev fra ARKEN vedr. Hvidovre Kommunes bidrag til Sanddag 2018 (pdf)
 2. Præinvitation til dialogmødet Bring kunsten tæt på borgerne, 12.10.2018 (pdf)
 3. Invitation til ekskursion til kunstværker i det offentlige rum (pdf)

3. Kommunal fritidspas-ordning

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget har i indeværende udvalgsperiode besluttet at arbejde med en række konkrete fokusområder. Et af fokusområderne involverer implementering af en ”fritidspas-ordning”, hvor kommunen i samarbejde med foreningslivet i forskellig grad hjælper børn og unge med kontingentbetaling, udstyr og vejledning.

 

Udvalget skal drøfte, hvordan man ønsker at arbejde med fritidspas i Hvidovre Kommune.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at drøfte, hvordan man ønsker at arbejde med fritidspas i Hvidovre Kommune

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-09-2018

Drøftet. Punktet genoptages på næstkommende møde.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Kultur- og Fritidsudvalget har i indeværende udvalgsperiode besluttet at arbejde med en række konkrete fokusområder. Et af fokusområderne er særlig henvendt til udsatte børn og andre borgere med særlige behov og er betitlet ”Underbygning af foreningernes sociale ansvar og indsats – Lige muligheder for alle”.

 

Deltagelse i fritidsaktiviteter sammen med andre børn og unge kan medvirke til at skabe nyesociale relationer og give forøget livsglæde og værdi. Aktiv involvering i fritidsaktiviteter kandesuden nedbryde den negative sociale arv for udsatte børn og unge. Det aktuelle fokusområde sigter derfor mod at skabe lige muligheder for alle ved at gøre det muligt for flere borgere at deltage i kommunale fritidsaktiviteter.

 

For at understøtte fokusområdet har administrationen foreslået implementeringen af en såkaldt ”fritidspas-ordning”, hvor kommunen i samarbejde med foreningslivet i forskellig grad hjælper børn og unge med kontingentbetaling, udstyr og vejledning, så børn og unge eksempelvis kan få adgang til visse fritidsaktiviteter gratis eller til nedsat pris.

 

Til mødet vil kommunens fritidskonsulent fra projektet God Fritid Til Alle kort redegøre for brugen af fritidspas i andre kommuner og skitsere hvordan ordningen kan realiseres lokalt i Hvidovre.

 

På denne baggrund indstilles det til udvalget at drøfte, hvordan man ønsker at arbejde med fritidspas i Hvidovre Kommune.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 11. juni 2018 administrationens forslag til fremtidige fokusområder for udvalget. Fokusområderne inkluderer ”Byen som motionsrum”; ”Etablering af Team Hvidovre”; ”Brugen af kommunens ejendomme og faciliteter” og ”Underbygning af foreningernes sociale ansvar og indsats”.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen kan i medfør af servicelovens § 11, stk. 6 (LBK nr. 102 af 29/01/2018)som led i det forebyggende arbejde beslutte at tilbyde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge, der har behov for særlig støtte. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte kriterier for tildeling af sådan støtte.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


4. Evaluering af sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Fighters A/S samt godkendelse af allonge til sponsoraftale

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har indgået sponsoraftale med Hvidovre Ishockey Fighters A/S for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2019. Aftalen indebærer udbetalingen af et årligt kommunalt sponsorbeløb på 1.2 mio. kr. (plus moms) til gengæld for en række konkrete og specificerede modydelser.

 

Første år af aftaleperioden er nu overstået, og administrationen har i dialog med klubben foretaget en evaluering af ordningen. Evalueringen har afklaret, at enkelte modydelser ikke har kunne opfyldes af forskellige årsager, hvorfor det er nødvendigt at justere sponsoraftalens konkrete modydelser. Ændringerne er beskrevet i sagsfremstillingen og indskrevet i et udkast til en allonge til sponsoraftalen.      

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage evaluering af sponsoraftale ml. Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Fighters A/S til efterretning samt godkende allonge til sponsoraftalen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at tage evaluering af sponsoraftale ml. Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Fighters A/S til efterretning

2. at godkende allonge til sponsoraftale ml. Hvidovre Kommune og Hvidovre ishockey Fighters A/S

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-09-2018

Ad 1. Taget til efterretning. Der ønskes en status på Hvidovre Fighters A/S’ aktuelle økonomiske situation.

 

Ad 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Hvidovre Kommune indgik i marts 2017 sponsoraftale med Hvidovre Ishockey Fighters A/S for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2019. Aftalen indebærer udbetalingen af et årligt kommunalt sponsorbeløb på 1.2 mio. kr. (plus moms) til gengæld for en række konkrete og specificerede modydelser, der hovedsageligt vedrører forskellige sponsorskilte, der markerer, at Hvidovre er sponsor for Hvidovre Ishockey Fighters. Alle modydelser er prissat af virksomheden MKTG.

 

Manglende opfyldelse af modydelser

Administrationen har efter dialog med Hvidovre Ishockey Fighters A/S erfaret, at klubben ikke kan leve fuldt op til en række af de krævede modydelser. Problemet vedrører særligt fire udendørs reklamepladser (outdoorskilte), til en samlet vurderet værdi af 83.200 kr., der ikke opfylder de krævede mål på 200x200 cm. Sammenlagt differerer der således 70.720 kr. mellem de krævede og leverede modydelser jf. sponsoraftalen:

Krævet modydelse ifl. sponsoraftale

Vurderet værdi ifl. sponsoraftale

Bemærkninger vedr. manglende opfyldelse

Sponsoraftalens pkt. 8:

Etablering af 4 stk.

outdoor-skilte i

størrelsen 200x200 cm.

83.200 kr.

Den faktiske størrelse på

hvert outdoor-skilt er

200x30 cm.

Afvigelsen skyldes, at

reklamepladserne er solgt og dermed optaget af andre sponsorer. Administrationen har fået modydelsen revurderet af virksomheden MKTG, der har

 Nedskaleret værdien

 til 12.480 kr.

Sponsoraftalens pkt. 4:

Etablering af 2 stk.

Hvidovre Kommune-

megaskilte i størrelsen

425x153 cm. pr .stk.

24.740 kr.

 

Den faktiske størrelse på

hvert skilt er 425x123 cm.

Ifølge Hvidovre Ishockey

Fighters A/S beror

afvigelsen på en slåfejl

ifm. forhandling af

sponsorkontrakten.

Administrationen vurderer,

at størrelsesforskellen på

den krævede og leverede

modydelse er minimal, og

at skiltestørrelsen kan justeres i aftaleteksten uden videre konsekvenser. 

Sponsoraftalens pkt. 5:

Etablering af 2 stk.

Hvidovre Kommune-

bandereklamer i

størrelsen 600x95 cm.

21.800 kr.

Den faktiske størrelse på

hver bande er 400x95 cm.

Afvigelsen skyldes, at

klubben er overgået til

andre bandemål bestemt

af Dansk Ishockey Union.

Klubben har indvilget i at

etablere 3 bander i stedet

for 2 hvilket ikke ændrer

det reelt udnyttede

reklameareal.

Administration vurderer

derfor, at modydelsens størrelse og antal kan justeres i aftaleteksten uden videre konsekvenser.

 

Alternative modydelser

Hvidovre Ishockey Fighters A/S har som kompensation for den forringede udendørs reklameplads fået påtrykt Hvidovre Kommunes byvåben på et klistermærke i størrelsen 250x100 cm på klubbens spillerbus, der anvendes i forbindelse med klubbens udekampe rundt omkring i landet.

 

Denne nye modydelse er dog blevet værdisat af virksomheden MKTG, der vurderer, at den omtalte busreklame med en estimeret eksponeringstid på 160 timer har en meget begrænset værdi på ca. 75-200 kr.

 

Hvidovre Ishockey Fighters A/S har derfor desuden indvilget i at yde det dobbelte af det aftalte antal undervisningstimer i forhold til sponsoraftalens ydelse 16. Ydelsen var oprindeligt vurderet til kr. 70.000 og indebar, at spillere fra Hvidovre Ishockey Fighters skulle deltage ved Hvidovre Kommunes eliteidrætsklasses ungdomstræning én gang ugentligt á 35 gange.

 

Den foreslåede ændring medfører dermed, at spillere fra Hvidovre Ishockey Fighters deltager ved Hvidovre Kommunes eliteidrætsklasses ungdomstræning to gange ugentligt á 35 gange til en værdi af 140.000 kr. Hvidovre Ishockey Fighters A/S har bekræftet, at klubben allerede har afholdt den udvidede undervisning i sæson 2017-2018, og såfremt den foreslåede ændring godkendes, vurderer administrationen, at selskabet har levet fuldt op til sponsoraftalens betingelser for sæson 2017-2018.

 

Administrationens bemærkninger

På baggrund af dialogen med Hvidovre Ishockey Fighters A/S vurderer administrationen, at klubben har levet op til alle resterende modydelser i sponsoraftalen og at de foreslåede justeringer af aftaleteksten ikke vil forringe den samlede værdi af klubbens modydelser til Hvidovre Kommune for det årligt udbetalte kommunale sponsorbeløb.

Administrationen anbefaler på denne baggrund, at følgende modydelser ændres eller tilføjes:

 • Justering af sponsoraftalens pkt. 4: Megaskilte nedjusteres til 425x123 cm. pr. stk.
 • Justering af sponsoraftalens pkt. 5: Antallet af bandereklamer ændres til 3 stk. og størrelsen nedjusteres til 400x95 cm.
 • Justering af sponsoraftalens pkt. 8: Outdoor-skilte nedjusteres til 200x30 cm.
 • Justering af sponsoraftalens pkt. 16: Undervisning af Hvidovre Kommunes eliteidrætsklasse opjusteres til to gange ugentligt (35 gange pr. sæson)
 • Tilføjelse af nyt pkt. 18: Hvidovre Ishockey Fighters A/S påtrykker Hvidovre Kommunes byvåben i størrelsen 250x100 cm. på klubbens spillerbus

 

Udkast til allonge til sponsoraftalen er vedlagt sagsfremstillingen som bilag.

 

Hvidovre Ishockey Fighters afsluttede sæson 2017/2018 med en bundplacering i Metal Ligaen. Det forventes, at holdet fortsat vil spille i Metal Ligaen i sæson 2018/2019, da holdet har fået tildelt ligalicens til sæson 2018/2019 af Dansk Ishockey Union.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte 15. maj 2017 sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Fighters A/S gældende for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2019.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte desuden, at sponsorordningen skal evalueres i sommeren 2018 med henblik på stillingtagen til et eventuelt fortsat sponsorat.

 

Kultur- og fritidsudvalget godkendte 6. februar 2018, at Hvidovre Ishockey Fighters A/S fik forskudsudbetalt 500.000 kr. af det kommunale sponsorbeløb, der dækker sæson 2018/2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten, hvorefter sponsorater som dette er lovligt, når der er tale om en gensidigt bebyrdende aftale mellem klubben og kommunen, samt at kommunen højst betaler markedsprisen herfor, således at der ikke er tale om et maskeret tilskud, hvilket er ulovligt for kommunen.

 

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Udkast til allonge til sponsoraftale (pdf)

5. Evaluering af den udvidede istid i Frihedens Idrætscenter

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 19. december 2017 at udvide istiden i Frihedens Idrætscenter fra 1. april 2018 til 30. april 2018, og at det i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019 skulle drøftes, hvorvidt der permanent skal afsættes midler til udvidet istid i Frihedens Idrætscenter.

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage evaluering af den udvidede istid i Frihedens Idrætscenter i april 2018 til efterretning og drøfte, hvorvidt ordningen skal gøres permanent.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage evaluering af den udvidede istid i Frihedens Idrætscenter i april 2018 til efterretning
 2. at drøfte, hvorvidt ordningen skal gøres permanent

 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-09-2018

Ad 1. Taget til efterretning.

 

Ad 2. Overdrages til budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Baggrund for udvidelsen af istiden i Frihedens Idrætscenter i april 2018

Issæsonen i Frihedens Idrætscenter varer ordinært fra midt august til udgangen af martsmåned, hvilket medfører en periode på ca. 4 måneder, hvor isen ikke kan benyttes. Periodenuden is har erfaringsmæssigt medført medlemstab for Hvidovre Skøjteklub såvel som ringerevilkår for klubbens elitetræning.

 

På denne baggrund ansøgte Hvidovre Skøjte Klub i 2017 Kultur- og Fritidsudvalget omudvidelse af istiden i Ny Ishal i Frihedens Idrætscenter i perioden 1. april 2018 til 30. april2018 svarende til en måneds længere istid end normalt.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 19. december 2017 at udvide istiden i centrets større Gl.Ishal fra 1. april 2018 til 30. april 2018, således at også Hvidovre Ishockey Klub kunne få gavnaf udvidelsen, og kommunens offentlige skøjteløb kunne forlænges.

 

Til formålet blev der givet en udgiftsbevilling på 227.608 kr. og en

indtægtsbevilling på 40.000kr. vedrørende offentligt skøjteløb. Samtidig blev det besluttet, at det i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019 skulle drøftes, hvorvidt ordningen skal gøres permanent.

 

Administrationen har været i dialog de faste brugere af Gl. Ishal samt halinspektøren, og har på denne baggrund samlet nedenstående evalueringer af den udvidede istid. Som udgangspunkt er de foreninger, der har anvendt den udvidede istid, positive over for tiltaget. 

 

Evaluering af den udvidede istid

Hvidovre Skøjte Klub

Foreningen er ubetinget positiv over for den udvidede istid. Foreningen har kunnet fastholde sit medlemstal i april og samtidig opretholde sin træningsmængde, således at foreningens niveau bedre matcher sammenlignelige klubber i hovedstadsområdet. Foreningen påpeger desuden, at udvidelsen skaber en bedre udnyttelse af de kommunale faciliteter.

 

Hvidovre Ishockey Klub

Foreningen er positiv over for ordningen og har fundet den udvidede istid gavnlig for både spillernes tekniske træning samt foreningens rekrutteringsarbejde over for institutioner mm.

 

Hvidovre Ishockey Fighters A/S

Selskabet er positive over for ordningen, men har dog ikke benyttet sig meget af den udvidede istid. Selskabet vurderer, at den udvidede istid er med til at gøre alle isklubberne mere attraktive.

Offentligt skøjteløb mm.

Halinspektøren i Frihedens Idrætscenter bemærker, at der i den udvidede istid er solgt 492 billetter til offentligt skøjteløb samt 20 timers istid til foreninger uden for kommunen. Dette har sammenlagt medført en indtægt på ca. 35.000 kr.

 

 

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 19. december 2017 at udvide istiden i Frihedens Idrætscenter fra 1. april 2018 til 30. april 2018 sammen med en udgiftsbevilling på 227.608 kr. og en indtægtsbevilling på 40.000 kr. vedrørende offentligt skøjteløb, svarende til en nettoudgiftsbevilling på 187.608 kr. finansieret via et forventet mindreforbrug i 2017 på Kultur- og Fritidsudvalgets ramme vedrørende diverse puljer og fritidsaktiviteter.

 

Det blev desuden besluttet, at administrationen skulle følge op på, hvorvidt den udvidede skøjtetid får betydning for skøjteklubbens medlemstal og at det i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019 skulle drøftes, hvorvidt der permanent skal afsættes midler til udvidet istid i Frihedens Idrætscenter.

 

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående tabel viser udgifterne ved den udvidede åbning af Gl. Skøjtehal i Frihedens Idrætscenter i perioden 1. april – 30. april 2018:

  

Gl. Ishal (Opvisningshallen)

El

189.000 kr.

Varme

49.764 kr.

Ekstra vagter

18.427 kr.

I alt

257.191 kr.

 

En udvidelse af den offentlige skøjtetid i ovennævnte periode resulterede i merindtægter fra billetsalg på forventede ca. 34.895 kr. Såfremt dette beløb fragår i udgifterne vedr. Gl. Ishal bliver der tale om et nettobeløb på 222.296 kr. (i stedet for 257.191 kr.).

 

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Evaluering fra halinspektøren af den udvidede skøjtetid i april (pdf)
 2. Evaluering af udvidet is-sæson fra HSK (pdf)
 3. Tilbagemelding fra Hvidovre Ishockey Klub (pdf)
 4. Evaluering fra Fighters (pdf)

6. Evaluering af udlejning af Lille Friheden til private arrangementer

Beslutningstema

Siden 1. juni 2012 har kommunens borgere kunne leje Aktivitetshuset Lille Friheden til private arrangementer. Administrationen har foretaget en evaluering af de seneste års brug af lokalet, og Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte om denne ordning skal fortsætte.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage stilling til, om Aktivitetshuset Lille Friheden fortsat skal kunne lejes af kommunens borgere til private arrangementer

 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-09-2018

Ad 1. Gruppe O stillede ændringsforslag om, at lokalerne ikke må udlejes til private brugere fremadrettet.

 

For: Gruppe O.

Imod: Gruppe A og F.

 

Ikke godkendt. 

 

Udvalget anbefalede, at der fremadrettet indføres mulighed for samtidig brug af lokalerne.
Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Siden 1. juni 2012 har det været muligt for kommunens borgere m.fl. at leje Aktivitetshuset Lille Friheden til brug for private arrangementer.

  

Lille Friheden bliver doghovedsageligt anvendt af frivillige foreninger til forskelligartede aktiviteter; herunder fester og andre medlemsarrangementer. Også kommunens administrative personale og hele institutionsniveauet bruger Lille Friheden til afholdelse af møder og kurser.

  

Lille Friheden kan desuden udlejes til firmaer og virksomheder. Dette sker dog yderst sjældent, da det er administrationens opfattelse, at virksomheder finder taksten for leje af Lille Friheden for høj.

 

Det er muligt at booke lokalet 2 år ud i fremtiden.

 

Optalt udlån

Med udgangspunkt i sæson 2016/2017 (15. august 2016 – 30. juni 2017) har udlånet af Lille Friheden været fordelt over følgende type lånere:

Private lejere (mod betaling)

33 udlån

Foreninger (gratis)

254 udlån

Interne i Hvidovre Kommune (Centre, daginstitutioner mm.) (gratis)

16 udlån

Virksomheder (mod betaling)

6 udlån


 

Med udgangspunkt i sæson 2017/2018 (14. august 2017 – 29. juni 2018) har udlånet af Lille Friheden været fordelt over følgende type lånere:

Private lejere (mod betaling)

35 udlån

Foreninger (gratis)

246 udlån

Interne i Hvidovre Kommune (Centre, daginstitutioner mm.) (gratis)

8 udlån

Virksomheder (mod betaling)

5 udlån

 

 

Frihedens Idrætscenter er tilsynsførende med Lille Friheden. Personalet oplyser, at de i en periode har oplevet udfordringer i forbindelse med private borgeres leje af Lille Friheden; herunder problemer med, at brugerne ikke fulgt de trykte anvisninger, der har fulgt med lånet af faciliteterne.

 

Frihedens Idrætscenter har på denne baggrund ændret på proceduren, og gennemgår nu instruktionerne nøje sammen med lejere før opstart på lejemålet, hvilket har resulteret i, at personalet ikke længere oplever problemer.

 

 

Ifølge Hvidovre Kommunes rengøringsafdeling er der kun enkelte gange i perioden 2012-2018 oplevet problemer med, at stedet ikke har været efterladt i ordentlig stand.

 

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2012 at Lille Friheden skulle bruges som kommunalt selskabslokale for Hvidovreborgere. Lille Friheden erstattede Avedøre Skoles Selskabslokale.

 

Økonomiske konsekvenser

Indtægten for lejen af Lille Friheden går til Frihedens Idrætscenter, som er tilsynsførende med stedet.

 

Indtægten for 2016 var i alt på 122.861,00 kr.

 

Indtægten for 2017 var i alt på 133.667,00 kr.

 

Indtægterne går blandt andet til indkøb af service mm.

 

Taksterne for leje af Lille Friheden inkl. rengøring er for 2018 følgende:
 

1 dag (09:00 – 02:00)

i alt 3.173,00 kr.

2 dage

i alt 4.760,00 kr.

3 dage

i alt 6.346,00 kr.

 

 

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommunen har adgang til at udleje lokaler til private ved overskudskapacitet.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


7. Tilskudsansøgning fra Hvidovre Curling Club

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Curling Club om tilskud på op til 85.000 kr. til indkøb af ny ismaskine. Administrationen indstiller, at der bevilges 56.667 kr. til formålet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at bevilge 56.667 kr. til Hvidovre Curling Club til indkøb af ny ismaskine

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-09-2018

Udvalget bevilgede 56.667 kr. til Hvidovre Curling Club til indkøb af ny ismaskine.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Hvidovre Curling Club har ansøgt Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud på op til 85.000 kr. til indkøb af ny ismaskine. Selve maskinen koster ca. 65.000 kr., men da det er nødvendigt at importere maskinen fra Canada, tillægges ca. 25% told- og momsgebyr. Maskinen skal anvendes til at klargøre is på banerne i curlinghallen.

 

Da curlingis kræver en ganske særlig nopret overflade, kan idrætscentrets egne ismaskiner ikke anvendes, da disse udelukkende kan lægge is på plane overflade. Det har hidtil været kutyme, at Hvidovre Curling Club har indkøbt egne maskiner til brug for vedligeholdelse af isen i curlinghallen. Foreningens nuværende ismaskine er over 15 år gammel og kraftigt nedslidt, og foreningen anvender gennemsnitligt op til 15.000 kr. årligt på vedligeholdelse.

 

Hvidovre Curling Club søgte tidligere på året tilskud til samme formål fra Engangspuljen, men fik afslag på grund af puljens begrænsede størrelse på 79.615 kr. Arbejdsgruppen anbefalede dog på daværende tidspunkt foreningen at søge tilskud fra anden pulje i Kultur- og Fritidsudvalgets regi.

 

I fald Hvidovre Curling Klub havde modtaget tilskud fra Engangspuljen, var foreningen forpligtet til at dække 1/3 af udgiftsbeløbet selv. Administrationen anbefaler på denne baggrund, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger et tilskudsbeløb svarende til 2/3 af ismaskinens pris på 85.000 kr., hvilket svarer til 56.667 kr. 

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget fordelte den 1. marts 2018 midlerne fra Engangspuljen 2018. Hvidovre Curling Club havde søgt om tilskud til køb af ny ismaskine fra puljen, men fik afslag grundet puljens begrænsede størrelse. Arbejdsgruppen for Engangspuljen anbefalede samtidig foreningen at søge tilskud fra anden pulje i Kultur- og Fritidsudvalgets regi.

Økonomiske konsekvenser

En bevilling af det indstillede tilskud vil formindske Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje med 56.667 kr.

 

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje:

215.352 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Ansøgning om ny Ismaskine (pdf)
 2. Prisoverslag for ny ismaskine (pdf)

8. Tilskudsansøgning fra Hvidovre Skøjte Klub

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Skøjte Klub om tilskud til foreningens 50-års jubilæumsfest. Administrationen indstiller et tilskudsbeløb på 17.500 kr.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at bevilge 17.500 kr. til Hvidovre Skøjte Klub til brug for oppyntning samt mindegave ifm. foreningens 50-års jubilæumsfest

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-09-2018

Udvalget bevilgede 17.500 kr. til Hvidovre Skøjte Klub til indkøb af oppyntning samt mindegave ifm. foreningens 50-års jubilæumsfest.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Lørdag den 6. oktober 2018 afholder Hvidovre Skøjte Klub 50-års jubilæumsfest i Frihedens Idrætscenter i forlængelse af turneringen HSK Cup. I den forbindelse planlægger foreningen at byde samtlige deltagere i turneringen på middag.

 

Foreningen ansøger derfor Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud på sammenlagt 70.000 kr. til afholdelse af jubilæumsmiddagen. Tilskuddet dækker både middagsomkostninger samt oppyntning og indkøb af en mindegave, der planmæssigt skal uddeles til HSK Cuppens deltagere.

 

Da Kultur- og Fritidsudvalget som udgangspunkt ikke dækker ansøgeres udgifter til forplejning, anbefaler administrationen, at der bevilges tilskud på 17.500 kr. svarende til udgifterne til oppyntning samt indkøb af mindegave.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 12. april 2018 rammerne for tilskudsbevillinger fra udvalgets Rådighedspulje. I retningslinjerne fremgår bl.a. at der kan ydes tilskud til foreningers afholdelse af jubilæumsarrangementer, men at der ikke ydes tilskud til forplejning. 

Økonomiske konsekvenser

En bevilling af det indstillede tilskud vil formindske Kultur- og Fritidsudvalgets

Rådighedspulje med 17.500 kr.
 

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje:

215.352 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Ansøgning om tilskud til jubilæumsfest - HSK (pdf)

9. Tilskudsansøgning fra Præstemoseskolen: Kids Taking Over Charlottenborg

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Præstemoseskolen om økonomisk tilskud til kunstprojektet ”Kids Taking Over Charlottenborg”, der finder sted på Kunsthal Charlottenborg under Kulturnatten i København fredag d. 12. oktober 2018.

 

Der søges om et økonomisk tilskud på i alt 37.390 kr.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at der gives afslag på Præstemoseskolens ansøgning til projektet ”Kids Taking Over Charlottenborg”

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-09-2018

Udvalget gav afslag på ansøgningen. Præstemoseskolen anbefales at stile ansøgningen til Børne- og Uddannelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Præstemoseskolen er blevet særligt inviteret af Kunsthal Charlottenborg til at udvikle et nyt kunstprojekt sammen med kunsthallen under Kulturnatten i København den 12. oktober 2018.
 

Kunstprojektet er banebrydende idet det skabes af og med skolebørn og involverer flere forskellige aktiviteter, som Præstemoseskolens elever planmæssigt skal deltage i:

 • Eleverne skal lave optagelser til verdens længste podcast
 • Eleverne skal stå for kunsthallens kreative rum, hvor børn og deres familier under Kulturnatten kan tegne, male, bygge og skrive om deres forestillinger om fremtiden, naturen og kunsten
 • Eleverne skal vise rundt og fortælle om deres oplevelser, tanker og følelser omkring enkelte af kunsthallens eksisterende udstillinger

 

Projektet vil forsøge at give eleverne indblik i arbejdet på en kunstinstitution og give dem erfaringer med de opgaver, der findes når udstillinger skal organiseres, præsenteres, formidles og kommunikeres. Projektet sigter dermed både mod at bidrage til udviklingen af elevernes kreative kompetencer og til at højne deres interesse i kunst og kultur – uanset deres sociale og kulturelle baggrunde.

 

Præstemoseskolen ansøger Hvidovre Kommune om økonomisk tilskud på 37.390 kr., der hovedsageligt skal anvendes til udgifter forbundet med planlægning og gennemførelse af de forskellige kunstneriske aktiviteter.

 

Administrationen indstiller at der gives afslag på ansøgningen, idet det skønnes at ansøgningen ikke ligger under puljens formål og der er tale om en institution under andet udvalgsområde

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

En bevilling af det indstillede tilskud vil formindske Kultur- og Fritidsudvalgets

Rådighedspulje med 37.390 kr.


Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje:

215.352 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. KIDS TAKING OVER - budget (pdf)
 2. Ansøgning om kunstprojekt pa Kunsthal Charlottenborg (pdf)

10. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-09-2018

Intet.


11. Genudbud af forpagtningskontrakt vedr. Restaurant Halvleg mm.

Lukket sag