Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 8. maj 2018

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 8. maj 2018
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Hovedbiblioteket

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Niels Ulsing (F)
 • Yasir Iqbal (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-05-2018

Godkendt.


2. Meddelelser

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-05-2018

Udvalget blev orienteret om etablering af Guidekorps Avedøre samt status på Vestegnens Kulturuge 2018. Formanden spurgte ind til forhold vedr. udlån af Rytterskolen.

Meddelelser taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Orientering om afvikling af storskærmsvisning af VM i fodbold på Hvidovre Torv
 • Status for afholdelse af ungdoms-DM i cykling i Hvidovre

3. Økonomirapportering pr. 31. marts 2018 - Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutningstema

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de tre første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2018 på Kultur- og Fritidsudvalgets område og denne forelægges udvalget til efterretning.

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet indstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage økonomirapportering pr. 31. marts 2018 til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-05-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 3 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2018, og forventer på nuværende tidspunkt at den samlede ramme på udvalgets område overholdes.

Vurderingen er foretaget uafhængigt af overførsel af budgetmidler fra år 2017.

Retsgrundlag

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med indstillingen.


4. Fastsættelse af gebyr for eliteklubbers brug af Hvidovre Motionscenter

Beslutningstema

Da Hvidovre Atletik og Motion overtog den foreningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter pr. 1. juni 2017 blev der som overgangsordning lavet en aftale med administrationen om, at eliteidrætsklubber frem til årsskiftet kunne træne gratis i centret.  

Da denne overgangsperiode nu er ovre, har Hvidovre Atletik og Motion henvendt sig til kommunen for at gå i dialog om den fremtidige finansiering af eliteidrætsklubbernes brug af centret.

Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor drøfte rammerne for fremtidigt gebyr for eliteidrætsklubbers brug af den foreningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter.

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at give Hvidovre Atletik og Motion bemyndigelse til at opkræve gebyr for eliteidrætsudøveres brug af Hvidovre Motionscenters foreningsdrevne del svarende til 100 kr. pr. måned pr. person

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-05-2018

Udsættes til politisk drøftelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Udsættes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-04-2018

Sagen udsættes.

Det undersøges, hvor mange potentielle eliteudøvere ordningen vil omfatte, samt hvilke kriterier, der ligger til grund for ordningen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede pr. 28. marts 2017 at udpege Hvidovre Atletik og Motion som driftsansvarlig for den foreningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter.

Den foreningsdrevne del af centeret har pt. ca. 200 medlemmer, der hver betaler 100. kr. månedligt for et medlemskab. Derudover tilbydes forskellige holdaktiviteter som effekt-, yoga- og morgenhold.

Hvidovre Atletik- og Motion har deltidsansat to instruktører.

Eliteidrætsudøveres brug af motionscentret

Umiddelbart inden Motionscentret blev delt i en kommunal og foreningsdrevet del, indrettede Hvidovre Kommune i sommeren 2016 et særskilt område, som kunne anvendes gratis af kommunens eliteidrætsklubber (klubber, der modtager tilskud fra kommunens eliteidrætspulje), hvorimod andre brugere kunne anvende området mod betaling. Det særskilte område nåede dog aldrig at blive færdigindrettet inden opdelingen af motionscentret, hvorfor ordningen aldrig blev anvendt i praksis og heller ikke kontraktuelt effektiviseret.

Den 1. juni 2017 trådte brugsretsaftalen ml. Hvidovre Kommune og Hvidovre Atletik og Motion så i kraft, hvorefter Atletikklubben varetog den daglige drift af motionscentret fra kl. 14.00 i hverdage samt fra kl. 6.00 i weekender.

I den forbindelse blev det ikke skrevet formelt ind i brugsretsaftalen, hvorvidt eliteudøvere fremover skulle træne gratis, men der blev indgået en uformel aftale med Center for Kultur og Fritid om, at der indtil nytår 2017 – som en overgangsordning - ikke ville blive opkrævet betaling for eliteudøveres brug af træningsfaciliteterne.

Overgangsperioden er nu slut, og Hvidovre Atletik og Motion henstiller derfor til, at der skal findes en løsning, der finansierer eliteidrætsklubbernes brug af centret.

Da der i brugsretsaftalen ikke er indskrevet noget krav om, at der skal tilbydes gratis træning i centret, anbefaler administrationen, at Hvidovre Atletik og Motion får bemyndigelse til fremover at opkræve betaling fra eliteudøvere svarende til almene brugeres månedlige medlemskontingent på 100 kr.

Estimeret brug af Hvidovre Motionscenters elitefaciliteter

Administrationen har været i dialog med de kommunale eliteidrætsklubber for at afklare, hvor mange af foreningernes eliteudøvere, der gratis anvender Hvidovre Motionscenters elitefaciliteter.

Ud af 10 eliteforeninger anvendes faciliteterne pt. kun af to foreninger; heraf 45-50 eliteudøvere fra Hvidovre Idrætsforening, fodboldafd. samt et uoplyst antal eliteudøvere fra Hvidovre Ishockey Klub (brugen repræsenterer en estimeret værdi på ca. 60.000 kr.). De resterende eliteforeninger gør enten brug af egne træningsfaciliteter eller anvender kommunens to idrætscentre, og størstedelen af de adspurgte foreninger overvejer ikke at gøre brug af Hvidovre Motionscenters elitefaciliteter fremadrettet.

Hvidovre Bordtennisklub har som den eneste forening ikke været bekendt med muligheden for gratis anvendelse af Hvidovre Motionscenters elitefaciliteter. Foreningen udviser dog interesse for at gøre brug af faciliteterne fremadrettet alt afhængigt af den fremtidige finansiering.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Som del af budgetaftalen mellem Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative og Venstre vedrørende budget 2017 skal en del af Hvidovre Motionscenter drives af frivillige og foreninger.

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 28. marts 2017, at Hvidovre Atletik og Motion skulle udpeges som driftsansvarlig forening for den foreningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter. Samtidig blev brugsretsaftale ml. Hvidovre Kommune og Hvidovre Atletik og Motion godkendt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Eliteidrætsklubbernes brug af Hvidovre Motionscenter (pdf)
 2. Brugsretsaftale ml. Hvidovre Kommune og Hvidovre Atletik og Motion (pdf)

5. Forslag til fremtidige fokusområder for Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte forslag til fremtidige fokusområder for udvalget.

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at drøfte forslag til fremtidige fokusområder samt det videre arbejdsforløb

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-05-2018

Udsættes med henblik på udarbejdelse af supplerende forslag, der dækker kulturområdet bredt.

Sagsfremstilling

For at understøtte Kultur- og Fritidsudvalgets fremtidige arbejde i den påbegyndte udvalgsperiode har administrationen i dialog med udvalgsformanden udarbejdet forslag til fire mulige fokusområder på Kultur- og Fritidsområdet.

Administrationen lægger op til udvalget at drøfte de fire forslag samt diskutere det videre arbejdsforløb. 

1. Byen som motionsrum (særlig målgruppe: ikke-foreningsaktive borgere)

Projektet sigter mod at få flere Hvidovre-borgere til at motionere, og henvender sig især til borgere, der ikke er aktiveret og organiseret gennem foreninger. Projektet henvender sig også til folkeskolen, da tilgængelige og synlige motionsfaciliteter vil gøre det lettere at koble motion sammen med læring. Målet er, at alle Hvidovreborgere får en halv times motion om dagen.

For at understøtte projektet kan der bl.a. arbejdes med:

·Indretning af byrummet, så det bliver nemmere og mere attraktivt at dyrke motion; f.eks. ved at etablere motionsruter, redskaber mm. i det offentlige byrum.

·Synliggørelse via skiltning, apps, hjemmesider mm.

·Etablering helt nye faciliteter for specifikke typer af motionsudøvere; løbere; skatere; ryttere mm.

·Facilitering af samarbejde med foreninger om forskellige motionsevents og aktiviteter rundt omkring i byen; et konkret scenarie er et årligt motionsløb, hvor ruten bl.a. inkluderer byens hovedattraktioner, og på den måde også bliver et kulturløb med fokus på historie, arkitektur mm.

Projektet er administrativt igangsat, og der er pt. nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Center for Kultur og Fritid, Center for Politik og Ledelse, Center for Sundhed og Ældre, Center for Skole og Uddannelse samt Vej og Park.

2. Etablering af Team Hvidovre (særlig målgruppe: eliteklubberne)

Projektet sigter mod at videreudvikle kommunens elitepulje Elite2650 via oprettelsen af en ny støttemodel, der kan generere støttemidler og tilskud til Hvidovres eliteklubber.

For at understøtte projektet kan der bl.a. arbejdes med:

·Samarbejde med Hvidovre Idrætsråd og Hvidovre Kommunes erhvervsafdeling

3. Brugen af kommunens ejendomme og faciliteter (særlig målgruppe: breddeidrætten samt det almene foreningsliv)

Projektet sigter mod bedre og mere effektiv brug af kommunens ejendomme og faciliteter. Fokusområdet er allerede nævnt i Kultur- og Fritidspolitikken og Helhedsplanen på idrætsområdet.

For at understøtte fokusområdet kan der bl.a. arbejdes med:

·Etablering af mere fleksibel lokalebooking, så ledige haltider udnyttes

·Etablering af aktivitetskort, der giver borgere adgang til flere faciliteter ad gangen, således at flere borgere besøger flere og forskellige faciliteter

·Implementering af fleksibel lokalebrug, således at kommunens lokaler anvendes til flere formål og kan benyttes af flere forskellige brugere; et eksempel er Hvidovre Roklubs lokaler, der efter den kommunale overtagelse inde for visse rammer gøres anvendelig for andre borgere og besøgende

Hvidovre Kommune er pt. i gang med at etablere et ejendomscenter, der bl.a. har til formål at optimere de kommunale ejendommes arealer og drift samt at øge udnyttelsesgraden til glæde for kommunens borgere. Ejendomscentret forventes at starte op i efteråret 2018.

4. Underbygning af foreningernes sociale ansvar og indsats: ”lige muligheder for alle” (særlig målgruppe: udsatte børn og unge og andre borger med særlige behov)

Projektet sigter mod at skabe bedre rammer for borgere med særlige behov, således at flere får gavn af kommunens forskellige fritidstilbud. 

Deltagelse i fritidsaktiviteter sammen med andre børn og unge kan medvirke til at skabe nye sociale relationer og give forøget livsglæde og værdi. Aktiv involvering i fritidsaktiviteter kan desuden nedbryde den negative sociale arv for udsatte børn og unge.

For at understøtte fokusområdet kan der bl.a. arbejdes med:

·Implementering af en kommunal fritidspasordning, hvor kommunen i samarbejde med foreningslivet i forskellig grad hjælper børn og unge med kontingentbetaling, udstyr og vejledning

·Hvidovre Kommunes optagelse i den Fælleskommunale Idrætspulje, der støtter idrætstiltag og -projekter for børn og unge med specielle behov; et projekt, der passende kunne igangsættes i samarbejde med bl.a. Hvidovre Handikapråd, Center for Børn og Familier m.fl.

Der er etableret fritidspasordninger i 26 kommuner. Tilbuddene er ofte karakteriseret ved, at udsatte familier kan søge om et fritidspas som hel eller delvis betaling af barnets kontingent. I visse kommuner kan man også søge om tilskud eller fuld betaling af udstyr. Mange af kommunerne tilbyder foruden økonomisk støtte også fritidsvejledning, hvor enten frivillige eller kommunale konsulenter klarlægger barnets interesser. Tilskuddene spænder fra 400 kr. til fuld betaling af kontingent på op til 3000 kr.  

Administrationen vurderer, at der i Hvidovre Kommune er behov for 30 fritidspas årligt.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


6. Fordeling af Elite2650-puljen 2018

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til fordeling af midlerne fra Hvidovre Kommunes Elite2650-pulje.

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende arbejdsgruppens indstilling til fordeling af midler fra Elite 2650 for 2018

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-05-2018

Godkendt. Udvalget ønsker at evaluere modellen for tildeling af elitemidler.

Sagsfremstilling

Elite2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsforeninger og sigter mod at opretholde eller højne foreningernes idrætslige niveau.

Elite2650-puljen er i 2018 på 1.075.200 kr. inkl. moms.

Der er i 2018 indkommet 10 ansøgninger til Elite 2650-puljen. Ansøgningerne udgør en samlet sum på 2.213.000 kr.

Arbejdsgruppens fordelingsforslag fremgår som bilag.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget har de seneste år fordelt følgende beløb fra Elite2650-puljen:

2017

1.045.913 kr.

2016

1.055.000 kr.

2015

1.022.500 kr.

Økonomiske konsekvenser

Ved godkendelse af arbejdsgruppens forslag vil Elite2650-puljen blive fuldt udmøntet.

Bilag

 1. Oversigt over ansøgninger (pdf)

7. Ansøgning fra ARKEN om tilskud til afholdelse af SANDDAG 2018

Beslutningstema

Kultur og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra ARKEN Museum for Moderne Kunst om tilskud til afvikling af arrangementet Sanddag For Børn. Der søges i lighed med tidligere år om 5.000 kr.

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at bevilge 5.000 kr. til ARKEN Museum for Moderne Kunst til afvikling af arrangementet Sanddag For Børn 2018

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-05-2018

Der bevilges 5.000 kr. til afvikling af arrangementet Sanddag 2018.

Sagsfremstilling

ARKEN Museum for moderne kunst afholder hvert år Sanddag For Børn; et populært arrangement, hvor skoler og daginstitutioner fra Region Hovedstaden og Region Sjælland dyster om at skabe de mest eventyrlige sandslotte og skulpturer på stranden foran ARKEN.

Årets arrangement er skemalagt til fredag den 8. juni 2018. Efter fejring af de bedste skulpturer sluttes dagen af med en koncert med bandet WonderBrazz.

De seneste år har arrangementet årligt tiltrukket ca. 1.800 børn, og Hvidovre har været repræsenteret af elever fra Hvidovre Privatskole, Frydenhøjskolen, Langhøjskolen og Engstrandskolen.

ARKEN ansøger Hvidovre Kommune om 5.000 kr. ud af et samlet budget på 63.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Politiske beslutninger og aftaler

ARKEN Museum for Moderne Kunst har tidligere modtaget tilskud til brug for arrangementet Sanddag:

År:

Tilskud:

2017

Kultur- og Fritidsudvalget gav afslag på ansøgningen med henvisning til, at der manglede dokumentation for lokale Hvidovreborgeres og intuitioners deltagelse i arrangementet.

2016

5.000 kr.

2015

5.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

En bevilling af det indstillede tilskud vil formindske Kultur- og Fritidsudvalgets pulje med 5.000 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje:

382.920 kr.

Bilag

 1. Ansøgning fra ARKEN (pdf)

8. Ansøgning fra BK Friheden om tilskud til ungdomsstævne

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Boldklubben Friheden om tilskud til leje af toiletvogn i forbindelse med afholdelse af ungdomsstævne d. 4. og 5. august 2018.

Der søges om 10.000 kr.

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at bevilge 6.000 kr. til Boldklubben Friheden til leje af toiletvogn til brug for afholdelse af ungdomsstævne d. 4. og 5. august 2018

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-05-2018

Der bevilges 10.000 kr. til leje af toiletvogn.

Sagsfremstilling

Boldklubben Friheden har ansøgt Kultur- og Fritidsudvalget om 10.000 kr. i tilskud til leje af toiletvogn til brug for afholdelse af ungdomsstævnet ”Kræmmer Cup” d. 4. og 5. august 2018. Der forventes deltagelse af ca. 600 deltagere fordelt på ca. 60 hold samt forældre og tilskuere.

Da klubbens egne toiletforhold er begrænsede, søges der om tilskud på 10.000 kr. til leje af en stor toiletvogn.

Foreningen forventer indtægter baseret på deltagergebyrer mm. på ca. 18.000 kr., og ifølge det estimerede budget mangler der en finansiering på 6.000 kr. for at realisere arrangementet. På denne baggrund indstiller administrationen, at der kun bevilges 6.000 kr. i tilskud.

Foreningen understreger dog, at de angivne indtægter er anslåede og derfor kan vise sig at blive lavere.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Foreningen har modtaget tilskud til lignende formål tidligere:

2017

10.000 kr. til leje af toiletvogn

Økonomiske konsekvenser

Det bevilgede tilskud vil formindske Kultur- og Fritidsudvalgets puljer med 6.000 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje:

382.920 kr.

Bilag

 1. Ansøgning fra Boldklubben Friheden (pdf)

9. Ansøgning fra Hvidovre Attack FC om tilskud til 3-Mands Cup

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Attack Floorball Club om tilskud til afvikling af 3-Mands Cup i floorball i Avedøre Idrætscenter d. 26. maj 2018.

Der søges om 7.500 kr.

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at bevilge 6.000 kr. til Hvidovre Attack Floorball Club til brug for afvikling af 3-Mands Cup i floorball d. 26. maj 2018

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-05-2018

Der bevilges 6.000 kr. til afvikling af 3-Mands Cup.

Sagsfremstilling

Hvidovre Attack Floorball Club har ansøgt Kultur- og Fritidsudvalget om 7.500 kr. i tilskud til afvikling af 3-Mands Cup i floorball i Avedøre Idrætscenter d. 26. maj 2018. Stævnet involverer forskellige rækker for både herrer og damer, og der forventes deltagelse af 200-250 deltagere fordelt på ca. 40 hold.

3-Mands Cuppen er en afløser for DM i floorball, som foreningen tidligere har afholdt i 2015 og 2017.

Der søges om tilskud til dommerhonorarer, T-shirts til hjælpere samt forplejning. Foreningen bidrager selv med frivillig arbejdskraft til stævneledelsen, boder, dommeropgaver mm.

Da der ifølge Kultur- og Fritidsudvalgets retningslinjer ikke gives tilskud til forplejning, indstiller administrationen, at der bevilges tilskud på 6.000 kr. svarende til udgifterne til dommerhonorarer samt T-shirts.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Foreningen har modtaget tilskud til lignende arrangementer tidligere:

2017

8.500 kr. til afvikling af DM i Floorball

2015

5.000 kr. til afvikling af DM i Floorball

2013

7.000 kr. til afvikling af DM i Floorball

Økonomiske konsekvenser

Det bevilgede tilskud vil formindske Kultur- og Fritidsudvalgets puljer med 6.000 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje:

382.920 kr.

Bilag

 1. VS: 3 mands Cup 2018 - Ansøgning, 3 mands Cup, maj 2018.docx (pdf)

10. Ansøgning fra Hvidovre Idrætsråd om tilskud til årets skoleløb

Beslutningstema

Kultur- og fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Idrætsråd om tilskud til køb af elektroniske chip til brug for tidtagning under det årlige skoleløb, der afholdes i forbindelse med kommunens årlige hædringsshow i Kometen onsdag d. 30. maj.

Hvidovre Idrætsråd søger om 26.000 kr.

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at bevilge 26.000 kr. til Hvidovre Idrætsråd til brug for indkøb af elektroniske chip til brug for tidtagning under det årlige skoleløb d. 30. maj 2018.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-05-2018

Der bevilges 26.000 kr. til brug for elektroniske chip. Udgiften ønskes fremadrettet dækket af Børne- og Uddannelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Hvidovre Idrætsråd arrangerer kommunens årlige skoleløb og har ansøgt Kultur- og Fritidsudvalget om 26.000 kr. til køb af elektroniske chip til brug for tidtagning af løberne. Skoleløbet afholdes i forbindelse med kommunens årlige hædringsshow i Kometen d. 30. maj 2018, hvor årets bedste idrætspræstationer mm. præmieres.

Der forventes deltagelse af ca. 1600 børn (samt lærere) fra 4. til 9. klasse.

Foruden indkøb af elektroniske chip forventer Idrætsrådet udgifter til bl.a. sikkerhedsveste, materialer til informationsskilte, forplejning og diverse udgifter forbundet med det efterfølgende hædringsshow i Kometen, og Idrætsrådet supplerer derfor med en egenbetaling på 7.075 kr. Samlet budget fremgår som bilag.

Der er indgået sponsoraftale med Hofor om levering af kildevand, og Hvidovres spejderklubber står for at lave snobrød med løberne efter løbet.

Center for Kultur og Fritid har tidligere afholdt en del af finansieringen af skoleløbet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Det bevilgede tilskud til Hvidovre Idrætsråd vil formindske Kultur- og Fritidsudvalgets puljer med 26.000 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje:

382.920 kr.

Bilag

 1. Ansøgning fra Hvidovre Idrætsråd (pdf)
 2. Budget for skoleløbet 2018 (pdf)

11. Ansøgning fra Hvidovre Volleyball Klub om tilskud til markedsfest ifm. Sankt Hans

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Volleyball Klub om tilskud til afholdelse markedsfest i forbindelse med årets fejring af Sankt Hans ved Rebæk Sø lørdag d. 23. juni 2018.

Hvidovre Volleyball Klub ansøger om tilskud på 11.400 kr. til brug for aflønning af en projektadministrator samt en markedschef.

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at bevilge op til 9.000 kr. til Hvidovre Volleyball Klub til diverse udstyr og materiel til brug for afholdelse af markedsfest i forbindelse med årets fejring af Sankt Hans ved Rebæk Sø.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-05-2018

Der bevilges 9.000 kr. til diverse udstyr og materiel til brug for afholdelse af markedsfest ifm. Sankt Hans.

Sagsfremstilling

Hvidovre Volleyball Klub planlægger at afholde en markedsfest i forbindelse med årets fejring af Sankt Hans ved Rebæk Sø lørdag d. 23. juni 2018. Det er første gang klubben bidrager med aktiviteter ved kommunens officielle Sankt Hans-arrangement.

I den forbindelse har Hvidovre Volleyball Klub ansøgt om tilskud på 11.400 kr. til brug for aflønning mm. af en tilknyttet projektadministrator samt en markedschef.

Ifølge projektets budget forventes der udgifter på i alt 39.000 kr.; herunder 30.000 kr. relateret til administrativt tidsforbrug samt 9.000 kr. til anskaffelse af diverse udstyr og materialer.

Da der ikke er kutyme for at bevilge tilskud til aflønning af personale, anbefaler administrationen, at Kultur- og Fritidsudvalget i stedet bevilger op til 9.000 kr. til brug for diverse udstyr og materialer.     

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

En bevilling af det indstillede tilskud vil formindske Kultur- og Fritidsudvalgets pulje med 9.000 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje:

382.920 kr.

Bilag

 1. Ansøgning om støtte - HVK (pdf)

12. Godkendelse af administrativt behandlede tilskudsansøgninger

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende administrationens forslag til tilskudsbevillinger vedr. ansøgninger under udvalgets bagatelgrænse på 7.500 kr.

Der er indkommet ansøgninger for i alt 2.095 kr.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende tilskudsbevilling på 2.095 kr. til de administrativt behandlede tilskudsansøgninger under udvalgets bagatelgrænse

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-05-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har modtaget følgende ansøgninger om tilskudsbeløb under udvalgets bagatelgrænse på 7.500 kr.:

 • Ansøgning fra Hvidovre Sejlklub Suset på vegne af samtlige foreninger på Hvidovre Havn om tilskud til afholdelse af Vild Med Vand Dag. Der ansøges om 2.095 kr. Tilskuddet skal anvendes til leje af hoppeborg, popcornmaskine samt transportudgifter.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede d. 12. april 2018, at kompetencen vedr. behandling af tilskudsansøgninger under 7.500 kr. skulle uddelegeres til administrationen.

Det blev samtidig besluttet, at administrationen fremadrettet skal fremlægge udvalget en samlet oversigt over de administrativt behandlede ansøgninger til endelig godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Administrationens forslag vil formindske Kultur- og Fritidsudvalgets pulje med 2.095 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje:

382.920 kr.

Bilag

 1. Ansøgning om tilskud til Vild med Vand (pdf)

13. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-05-2018

Formanden spurgte ind til mikrofonforhold i Lille Friheden.