Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 12. april 2018

Mødefakta

Dato: Torsdag den 12. april 2018
Mødetidspunkt: Kl. 17:30
Mødested: Hvidovre Stadion

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Niels Ulsing (F)
 • Yasir Iqbal (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-04-2018

Godkendt.


2. Meddelelser

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-04-2018

Stadioninspektøren informerede om arbejdsområdet vedr. Hvidovre Stadion og tilknyttede faciliteter.

Orientering om udvikling på museumsområdet.

Administrationen udarbejder en evalueringssag vedr. Motionscentret.

Meddelelser taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Orientering om ubrugt tilskud vedr. filmproduktionen ”Cirkler”
 • Drøftelse af Hvidovre Volleyball Klubs Sankt Hans-arrangement ved Rebæk Sø

Bilag

 1. Hvidovre Volleyball Klub: Oplæg om markedsfest (pdf)

3. Fremrykning af udvalgsmøde

Beslutningstema

Driftsaftalen vedr. Hvidovre Lystbådehavn og Forpagtningsaftalen vedr. Restaurant Halvleg udløber henholdsvis 30. juni 2018 og 31. juli 2018.

Der foretages i den forbindelse en udbudsproces, der kræver behandling af henholdsvis Økonomiudvalget d. 18. juni og Kommunalbestyrelsen d. 26. juni 2018.

For at nå en indledende behandling i Kultur- og Fritidsudvalget er det nødvendigt at fremrykke udvalgsmødet tirsdag d. 19. juni til torsdag d. 7. juni 2018.

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende, at udvalgsmødet fremrykkes.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at fremrykke udvalgsmødet tirsdag d. 19. juni 2018 kl. 17.00 til torsdag d. 7. juni 2018 kl. 17.30.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-04-2018

Udvalgsmødet fremrykkes til mandag den 11. juni kl. 16.15

Sagsfremstilling

Driftsaftalen vedr. Hvidovre Lystbådehavn og Forpagtningsaftalen vedr. Restaurant Halvleg udløber henholdsvis d. 30. juni 2018 og d. 31. juli 2018.

Der foretages i den forbindelse en udbudsproces, der kræver behandling af henholdsvis Økonomiudvalget d. 18. juni og Kommunalbestyrelsen d. 26. juni 2018.

Sagen indledes forinden i Kultur- og Fritidsudvalget, hvor det nærmeste møde er skemalagt til d. 8. maj 2018. Da processen er forholdsvis omfattende, kan de kommende aftaler ikke nå at blive klargjort til behandling forinden.  

På denne baggrund indstiller administrationen, at Kultur- og Fritidsudvalgets skemalagte møde tirsdag d. 19. juni kl. 17.00 fremrykkes til torsdag d. 7. juni 2018 kl. 17.30, så processen kan færdiggøres, og udkast til nye aftaler blive behandlet.

Retsgrundlag

Udbudsreglerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 28. maj 2013 driftsaftale vedr. Hvidovre Lystbådehavn for perioden 1. juli 2013 – 31. december 2017. Driftsaftalen blev forlænget for perioden 1. januar 2018 – 30. juni 2018 via allonge godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. november 2017.

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 26. juni 2014 forpagtningsaftale vedr. Restaurant Halvleg for perioden 1. august 2014 – 31. juli 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


4. Aflæggelse af anlægsregnskab for Hvidovre Stadion, renovering og opgradering af atletikbane, optimering af fodboldbane og renovering af tag på det gamle klubhus

Beslutningstema

Der skal tages stilling til status vedrørende projekt 0247 Hvidovre Stadion, renovering og opgradering af atletikbane, optimering af fodboldbane og renovering af tag på det gamle klubhus, og til ansøgning om tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til afslutning af projektet.

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende status vedrørende projekt 0247 – Hvidovre Stadion, renovering og opgradering af atletikbane, optimering af fodboldbane og renovering af tag på det gamle klubhus
 2. at godkende, at anlægsregnskabet overskrides med 0,2 mio. kr. til afslutning af projekt 0247 – Hvidovre Stadion, renovering og opgradering af atletikbane, optimering af fodboldbane og renovering af tag på det gamle klubhus

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-04-2018

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Til projekt 0247 – Hvidovre Stadion, renovering og opgradering af atletikbane, optimering af fodboldbane og renovering af tag på det gamle klubhus er der afsat ca. 18,4 mio. kr.

Der har været afholdt eftersyn af entreprisen vedrørende projektet på Hvidovre Stadion, hvor der blev konstateret fejl og mangler, der skal udbedres. Disse består bl.a. af niveauforskelle ved 100-meter-området samt længdespringsafsættet, store lunker nord og øst for kastebur, justering af alle afsætningsplanker så de er i flugt med kunststofbelægningen, levering af nye konkurrenceafsætningsplanker, udbedring af større svindrevner i støttemur og lukning af teknikrum ind under tribunen. Da disse arbejder kun kan udføres i tørvejr og ved en vis temperatur, vil arbejdet først blive udført i foråret 2018.

Det foreløbige regnskab for entreprisen udviser et merforbrug på ca. 0,16 mio. kr., der kan henføres til, at der i udbuddet ikke var taget højde for, at vandrenden hele vejen rundt om banen skulle skiftes.
Dette blev først konstateret ved udgravningen, hvor det viste sig at vandrenden smuldrede og at en udskiftning var nødvendig.

Hertil kommer udgifter til rådgiver i forbindelse med afslutningen af entreprisen, der skønnes at udgøre ca. 0,04 mio. kr.

Det anbefales, at den estimerede merudgift på 0.2 mio. kr. afregnes i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §§ 21, 40 og kommunalfuldmagtsreglerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen gav på mødet den 24.11.2015 anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 15,5 mio. kr. til renovering og opgradering af atletikbanerne på Hvidovre Stadion, optimering af fodboldbanen, samt renovering af taget på det gamle klubhus.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 24.6.2016, at rådighedsbeløb på 15,5 mio. kr. overføres fra 2015 til 2016, hvor anlægsarbejderne gennemføres.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 31.5.2016 at gennemføre projektet med en udvidet anlægssum på 2,9 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Den bevilgede tillægsbevilling til projekt 0247 vil medføre et kasseudtræk på 0,2 mio. kr.


5. Ny Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019-2022

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal orienteres om Center for Sundhed og Ældres forslag til værdier og temaer i en ny Sundheds- og Forebyggelsespolitik i Hvidovre Kommune, som skal gælde i årene 2019-2022.

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren for børne- og velfærdsområdet indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage administrationens forslag til værdier og temaer i Sundheds- og Forebyggelsespolitikken 2019-2022 til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-04-2018

Taget til efterretning.

Udvalget tilslutter sig Ældre- og Sundhedsudvalgets bemærkninger jf. udvalgsbehandlingen 28. februar 2018.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre er påbegyndt udarbejdelsen af en ny Sundheds- og Forebyggelsespolitik, som skal gælde i perioden 2019-2022. Sundheds- og Forebyggelsespolitikken skal udgøre den ramme, hvori sundheds- og forebyggelsesinitiativer forankres bredt i Hvidovre Kommune i samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme går på tværs af fagcentre. Sundhedscentret indleder dialog om sundhed og forebyggelse med Hvidovre Kommunes fagcentre i foråret 2018 med henblik på at udarbejde en Sundheds- og Forebyggelsespolitik, som afspejler de respektive områder. Hertil kommer samarbejde med f.eks. patient- og idrætsforeninger.

Center for Sundhed og Ældre ønsker i højere grad end tidligere at sætte fokus på effekten af de tiltag, der planlægges med afsæt i den kommende Sundheds- og Forebyggelsespolitik.

Omdrejningspunktet for den ny politik foreslås at pege i retningen af, at sundheden løftes bredt i Hvidovre Kommune med særligt fokus på udsatte og sårbare grupper.

Det foreslås, at der arbejdes med værdierne:

 • Sunde rammer
 • Lighed i sundhed
 • Den nære sundhed

Kommunernes Landsforening er i januar 2018 kommet med et nyt udspil på forebyggelsesområdet – ”Forebyggelse for fremtiden”. Udspillet sætter med en række pejlemærker en fælles retning for, hvordan kommunerne fremadrettet kan gøre en mærkbar forskel for borgernes sundhed (se bilag 1). Det foreslås, at pejlemærkerne danner udgangspunkt for Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019-2022.

Sundhedsprofilen for Region og Kommuner viser, at der er en række områder, hvor der blandt borgere i Hvidovre Kommune er større sundhedsmæssige udfordringer end gennemsnitligt blandt borgerne i Region Hovedstaden.

På baggrund heraf foreligger følgende forslag til forebyggelsestemaer til Sundheds- og Forebyggelsespolitikken 2019-2022:

 • Fysisk aktivitet
 • Mad og måltider
 • Tobak
 • Mental sundhed

De tre værdier ”sunde rammer, lighed i sundhed og den nære sundhed” skal afspejles i arbejdet med og i de indsatser, der udspringer af hvert af de fire forebyggelsestemaer.

Retsgrundlag

Sundheds- og Forebyggelsespolitikken er et bidrag til, at Kommunalbestyrelsen efterlever Sundhedslovens §119 om Kommunalbestyrelsens ansvar for, ved varetagelse af kommunens opgaver i forhold til borgerne, at skabe rammer for en sund levevis.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Mange har et ønske om et sundere liv, men kan synes, at det kan være en udfordring enten at komme i gang med at spise sundere, være mere fysisk aktiv eller stoppe med at ryge. Den ny Sundheds- og Forebyggelsespolitik skal være med til at støtte borgerne til en sundere hverdag med trivsel og livskvalitet.

Bilag

 1. Bilag 1 - KL's udspil "Forebyggelse for fremtiden" (pdf)

6. Udbud af driftsoverenskomst vedr. Hvidovre Lystbådehavn

Beslutningstema

Hvidovre Kommunes nuværende driftsoverenskomst med sejlklubben Hvidovre Sejlklub Suset vedrørende driften af Hvidovre Lystbådehavn udløber den 30. juni 2018. Der skal derfor indgås en ny driftsoverenskomst vedrørende driften af havnen med virkning fra den 1. juli 2018. 

Driftsoverenskomsten er en udbudspligtig tjenesteydelse, og der skal foretages et offentligt udbud efter EU-udbudsreglerne.

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende, at driftsoverenskomsten vedr. Hvidovre Lystbådehavn sendes i offentligt udbud samt godkende administrationens oplæg til udbudsprocessen.

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at driftsoverenskomst vedr. Hvidovre Lystbådehavn sendes i offentligt udbud
 2. at godkende administrations oplæg til udbudsproces

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-04-2018

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt med den tilføjelse til udbudsmaterialet, at potentielle tilbudsgivere kan indlede samarbejde med det lokale jobcenter.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommunes nuværende driftsoverenskomst med sejlklubben Hvidovre Sejlklub Suset vedrørende driften af Hvidovre Lystbådehavn udløber den 30. juni 2018. Der skal derfor indgås en ny driftsoverenskomst vedrørende driften af havnen med virkning fra den 1. juli 2018.

Driften af havnen involverer dagligt tilsyn med havnen, søsætning og optagning af både, fordeling af bådpladser, servicering af havnens brugere, opkrævning af havneafgifter mm.
Der udbetales et årligt kommunalt driftsvederlag, som i 2018 beløber sig til kr. 1.837.427 inkl. moms.

Udbudspligt

Administrationen har som led i forberedelserne til indgåelse af en ny driftsoverenskomst anmodet advokatfirmaet Publicure om en vurdering af, hvorvidt driftsoverenskomsten er en udbudspligtig tjenesteydelse. I og med at driftsoverenskomsten indebærer et årligt kommunalt driftsvederlag til den pågældende leverandør, vurderer Publicure, at driftsoverenskomsten er en udbudspligtig tjenesteydelse, og at der skal foretages et offentligt udbud efter EU-udbudsreglerne.

Udbudsproces

Administrationen indstiller derfor, i overensstemmelse med Publicures anbefaling, at kommunen umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens møde den 24. april 2018 offentliggør udbuddet af en ny driftsoverenskomst vedrørende driften af Hvidovre Lystbådehavn.

Der afholdes planmæssigt et besigtigelsesmøde i Hvidovre Lystbådehavn for potentielle tilbudsgivere i maj, hvor administrationen med bistand fra Publicure desuden vil vejlede i brugen af EU’s digitale udbudssystem.

Efter tilbudsfristen udpeger administrationen en ny potentiel leverandør baseret på de indkomne tilbud, hvorefter en ny driftsoverenskomst forelægges til politisk behandling i Kommunalbestyrelsen d. 26. juni 2018.

Administrationen bemærker, at udbudspligten vedr. tjenesteydelsen gældende for havnedriften først trådte i kraft efter indgåelsen af den nuværende driftsoverenskomst ml. Hvidovre Kommune og Hvidovre Sejlklub Suset. Overenskomsten, der oprindeligt løb frem til 31. december 2017, blev således forlænget i seks måneder via en allonge med det specifikke formål at gøre plads til en udbudsproces. På denne baggrund bør det aktuelle udbud ikke udskydes. 

Administrationen gør desuden opmærksom på, at driftsoverenskomsten involverer ansættelsen af en havnemedarbejder, der virksomhedsoverdrages ved et evt. leverandørskift, og at den foreslåede udbudsproces igangsættes for at sikre den ansattes jobkontinuitet og arbejdsvilkår.

Udkast til driftsoverenskomst samt udbudsbetingelser fremgår som bilag.

Retsgrundlag

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Udbudslovens §§ 56 – 57.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 28. maj 2013 driftsoverenskomst mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Sejlklub Suset for perioden 1. juli 2013 – 31. december 2017.

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 28. november 2017 via allonge midlertidig forlængelse af driftsoverenskomsten for perioden 1. januar 2018 - 30. juni 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat ca. 0,5 mio. kr. (ca. 1,5 mio. kr. til driftsaftalen og ca. 1 mio. kr. vedr. indtægter for havnepladser) til driften af Hvidovre Lystbådehavn i 2018.

Bilag

 1. Udbudsbetingelser (docx)
 2. Udkast til driftsaftale (doc)

7. Udbud af forpagtningskontrakt vedr. Restaurant Halvleg mm.

Beslutningstema

Hvidovre Kommunes nuværende forpagtningskontrakt vedr. Restaurant Halvleg mm. udløber den 31. juli 2018. Der skal derfor indgås en ny forpagtningsaftale med virkning fra den 1. august 2018. 

Forpagtningskontrakten skal ikke i offentligt udbud efter EU-udbudsreglerne. For at sikre, at forvaltningsrettens lighedsprincipper overholdes udføres dog en konkurrenceudsættelse, der offentliggøres i lokale medier samt på kommunens hjemmeside. 

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende, at forpagtningskontrakten vedr. Restaurant Halvleg mm. konkurrenceudsættes samt godkende administrationens oplæg til udbudsprocessen.

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at forpagtningskontrakten vedr. Restaurant Halvleg i Frihedens Idrætscenter, cafeteriet i Avedøre Idrætscenter, kiosken på isstadion samt kioskerne i istræningshallen/curlinghallen konkurrenceudsættes
 2. at godkende administrations oplæg til udbudsproces

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-04-2018

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt med den tilføjelse til udbudsmaterialet, at potentielle tilbudsgivere kan indlede samarbejde med det lokale jobcenter samt den ændring, at forpagter 4 gange årligt har brugsret til Avedøre Idrætscenters boldhal i stedet for Frihedens Idrætscenterboldhal mod et fast beløb på 10.000 kr. pr. gang.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommunes nuværende forpagtningskontrakt vedr. Restaurant Halvleg i Frihedens Idrætscenter, cafeteriet i Avedøre Idrætscenter, kiosken på isstadion, kioskerne i istræningshallen/curlinghallen samt Hvidovre Friluftsbad udløber den 31. juli 2018. Der skal derfor indgås en ny forpagtningskontrakt med virkning fra den 1. august 2018.

Udbudspligt

Forpagtningskontrakten er udlagt som en koncessionskontrakt, der betyder, at ordregiveren (kommunen) ikke yder betaling til leverandøren (forpagteren) for ydelsen, og forpagtningskontrakten skal dermed ikke i offentligt udbud efter EU-udbudsreglerne.

For at sikre, at forvaltningsrettens lighedsprincipper overholdes udføres dog et begrænset offentligt udbud, der offentliggøres i lokale medier samt på kommunens hjemmeside. 

Udbudsproces

Administrationen indstiller derfor, at kommunen umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens møde den 24. april 2018 offentliggør udbuddet af en ny forpagtningskontrakt vedr. Restaurant Halvleg mm.

Der afholdes planmæssigt et besigtigelsesmøde i Frihedens Idrætscenter i maj, og efter tilbudsfristen indstiller administrationen en ny potentiel leverandør baseret på de indkomne tilbud, hvorefter en ny forpagtningskontrakt forelægges til politisk behandling i Kommunalbestyrelsen d. 26. juni 2018.

Udkast til driftsoverenskomst samt udbudsbetingelser fremgår som bilag.

Tilbudsgivers økonomiske minimumsbetingelser

For at understøtte en forsvarlig økonomisk drift af det forpagtede, foreslås det, at eventuelle tilbudsgivere fremsender følgende oplysninger sammen med tilbuddet:

 • 3 seneste revisorpåtegnede årsrapporter eller anden relevant økonomisk dokumentation
 • Beskrivelse af erfaring med drift af cafeteria, restauration eller lignende relevant virksomhed
 • Erklæring om forfalden ubetalt gæld til offentlige myndigheder
 • Budgetoplæg for forpagtningsdriften

Hvidovre Friluftsbad

Administrationen indstiller, at Hvidovre Friluftsbad ikke længere skal indgå som en del af kontrakten, således at forpagtningen fremover kun gælder Restaurant Halvleg i Frihedens Idrætscenter, cafeteriet i Avedøre Idrætscenter, kiosken på isstadion samt kioskerne i istræningshallen/curlinghallen.

Friluftsbadets åbningstid og besøgstal er meget varierende og betinget af vejrlige forhold. Det er desuden administrationens erfaring, at Friluftsbadet er logistisk vanskelig at forpagte, da faciliteten ikke er en integreret del af de to idrætscentre og derfor ressourcekrævende at bemande. Der er således store omkostninger forbundet med driften og en ofte begrænset indtjening.

Administrationen vurderer, at serviceniveauet i Friluftsbadets kiosk vil kunne øges og åbningstiden forlænges, såfremt betjeningen enten varetages af det tilstedeværende personale, udliciteres til en lokal erhvervsdrivende e.l.

Retsgrundlag

Udbuddet er hverken omfattet af udbudsloven eller koncessionsdirektivet, men gennemføres under overholdelse af de forvaltningsretlige regler og principper.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 16. juni 2014 forpagtningskontrakt vedr. Restaurant Halvleg i Frihedens Idrætscenter, cafeteriet i Avedøre Idrætscenter, kiosken på isstadion, kioskerne i istræningshallen/curlinghallen samt Hvidovre Friluftsbad for perioden 1. august 2014 – 31. juli 2018.

Økonomiske konsekvenser

Eventuelle tilbudsgivere skal afgive tilbud på størrelsen af den forpagtningsafgift, der tilbydes kommunen for forpagtningen. Forpagtningsafgiften skal anføres som en procentdel af den månedlige omsætning (opgjort ekskl. moms) samt en månedlig minimumsafgift, som skal betales uanset omsætningens størrelse.

I den nuværende forpagtningskontrakt udgør forpagtningsafgiften 3% af den månedlige indtjening, dog minimum 5.000 kr. om måneden. Indtægtsbudgettet vedr. forpagtningsafgiften udgør 300.000 kr. i 2018. Ved indgåelse af ny forpagtningskontrakt skal indtægtsbudgettet evt. korrigeres.

Som betaling for el, vand, varme og rengøring i lokalerne opkræves af bortforpagteren en prisreguleret ydelse, der pr. 1. januar 2018 udgør 13.772 kr. pr. måned (svarende til 12.514 kr. vedr. FIC og 1.258 kr. vedr. AIC).  Ydelsen reguleres den 1. januar hvert år jf. KL’s pris- og lønskøn. Forpagteren er fritaget for betaling af forbrugsafgifter i juni, juli og august måned hvert år.

Forpagteren betaler herudover renovationsudgifter svarende til 2.500 kr. pr. måned. Forpagteren er fritaget for betaling af renovation i juni, juli og august måned hvert år.

Bilag

 1. Udkast til udbudsvilkår (docx)
 2. Udkast til forpagtningskontrakt (docx)

8. Sammenlægning af Kultur- og Fritidsudvalgets økonomiske puljer

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte den fremtidige håndtering af udvalgets økonomiske puljer; herunder sammenlægning af udvalgets tre separate puljer samt delegation af bemyndigelse til administrationen til at træffe beslutning om uddeling af mindre puljebeløb.

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at sammenlægge Kultur- og Fritidsudvalgets tre separate puljer til én enkeltstående pulje
 2. at uddelegere bevillingskompetencen vedrørende tilskud op til 7.500 kr. til administrationen

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-04-2018

Ad 1. Godkendt.

Den sammenlagte pulje navngives ”Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje”.

Ad 2. Godkendt.

Administrationen fremlægger fremadrettet udvalget en samlet oversigt over de administrativt behandlede ansøgninger.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget administrerer tre økonomiske puljer:

Puljer

Afsatte midler i 2018

Puljen til Kulturelle Aktiviteter

192.714 kr.

Profileringspuljen

119.441 kr.

Rådighedspuljen

101.150 kr.

Total

413.305 kr.

Puljerne er søgbare og fordeles løbende året rundt i forbindelse med de faste udvalgsmøder til ansøgte projekter efter udvalgets bestemmelse.

På trods af, at de tre puljer er opdelt i særskilte kategorier, findes der dog ingen formelle retningslinjer for deres anvendelse, og der stilles således ingen juridiske krav til, hvorvidt puljemidlerne øremærkes til formål, der modsvarer puljernes kategorier.

Administrationen vurderer, at den aktuelle kategoriopdeling af puljerne hverken er tidssvarende eller relevant, da tilskud altid gives til en eller anden form for kulturelle aktiviteter; til en vis grad altid promoverer kommunen; og på sin vis altid er til rådighed for de ansøgende interessenter. Den aktuelle opdeling af puljerne baserer sig således mere på en traditionsbetinget opdeling end en praktisk.

Mulig sammenlægning af de økonomiske puljer

På denne baggrund vurderer administrationen, at udvalgets tre økonomiske puljer med fordel fremadrettet ville kunne sammenlægges til én enkelt pulje.

En sammenlægning af puljerne vil skabe en pulje med et langt større rådighedsbeløb og dermed muliggøre, at større projekter med tilsvarende budgetter ville kunne tages i betragtning til tilskudsbevilling.

Derudover ville en sammenlægning lette det administrative ressourceforbrug; for det første fordi fagudvalget ikke længere skulle bruge tid på at vurdere og matche bevillinger med puljer, og dernæst fordi administrationen ikke længere skulle føre selvstændigt regnskab med tre forskellige budgetter.

En ny sammenlagt pulje kunne eksempelvis benævnes Rådighedspuljen, Tilskudspuljen eller Dispositionspuljen.

Udkast til retningslinjer for ny sammenlagt pulje

Administrationen har med udgangspunkt i sammenlignelige kommunale tilskudspuljer på det kulturelle område udarbejdet følgende udkast til retningslinjer for en ny, sammenlagt pulje:

1.Der kan ydes tilskud til enkeltpersoner, foreninger eller grupperinger ifm. enkeltstående kulturelle eller idrætslige projekter

2.Der kan ydes tilskud til foreningers afholdelse af jubilæumsarrangementer med 25 års intervaller (dvs. 25-, 50-, 75- og 100-års jubilæer og derover)

3.Ansøgeren og/eller projektet skal have tilknytning til Hvidovre Kommune

4.Ansøgere skal bidrage til projektrealiseringen med egenfinansiering eller anden form for bidrag

5.Støttede arrangementer skal som udgangspunkt finde sted i Hvidovre Kommune og så vidt muligt være tilgængelige for Hvidovre Kommunes borgere. Det er dog muligt at opnå støtte til stævnedeltagelse o.l. udenfor kommunen, såfremt arrangementet vurderes at have en promoverende eller anden værdi for kommunen

6.Ansøger kan kun opnå tilskud én gang årligt til samme arrangement. Ved ansøgning om tilskud til tilbagevendende projekter, skal projektet hvert år indeholde et nyskabende element.

7.Der gives ikke tilskud til sociale arrangementer uden kulturelt eller idrætsligt indhold, undervisningsformål, erhvervsrelaterede og kommercielle projekter, forplejning og befordring samt tilskud af driftsmæssig karakter. Ligeledes gives der ikke tilskud til allerede igangsatte eller afsluttede projekter

8.Alle aktiviteter skal være inden for rammerne af lovlige kommunale formål for at komme i betragtning til støtte

9.Ansøgninger skal indsendes elektronisk til administrationen, og vil blive behandlet løbende på Kultur- og Fritidsudvalgets møder. Ansøgninger kan som udgangspunkt tidligst behandles politisk 1 måned efter modtagelse. Tidsfrister offentliggøres på Hvidovre Kommunes hjemmeside        

Uddelegering af kompetence vedr. tilskudsbevillinger under bagatelgrænser

Administrationen indstiller desuden til udvalget at beslutte, hvorvidt kompetencen vedr. tilskudsbevillinger i enkeltstående tilfælde, og hvor de ansøgte beløb er stærkt begrænsede, bør uddelegeres til administrationen.

Administrationen modtager erfaringsmæssigt en vis mængde ansøgninger årligt vedr. mindre projekter, hvor der typisk ansøges om forholdsvis små tilskud, som ikke har nævneværdig indflydelse på rådets overordnede budget.

For at lette udvalgets arbejdsbyrde indstiller administrationen, at der fastsættes en bagatelgrænse for tilskudsansøgninger, således at ansøgte beløb under 7.500 kr. ikke forelægges til udvalgsbehandling, men afgøres på administrativt niveau.

Ved en sådan kompetencefordeling foreslås det, at udvalget løbende vil blive orienteret om de administrativt behandlede tilskudsbevillinger.

Retsgrundlag

Kommunen kan lovligt uddele puljemidler til støtteværdige formål, i det omfang det sker indenfor rammerne af gældende lovgivning og kommunalfuldmagtsreglerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på mødet d. 6. februar mulighederne for en sammenlægning af udvalgets tre puljer. Sagen blev udsat.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til Kulturelle Aktiviteter

157.714 kr.

Profileringspuljen

83.441 kr.

Rådighedspuljen

101.150 kr.


9. Ansøgning fra FORA Hvidovre vedr. omfordeling af midler på aftenskoleområdet

Beslutningstema

Aftenskolen FORA Hvidovre fik i 2017 tildelt 160.000 kr. til brug for aktiviteter i både 2017 og 2018.

FORA Hvidovre søger nu om dispensation til at anvende 120.000 kr. af det omfordelte tilskud til undervisningsaktiviteter afholdt i 2016. Dette for at dække et økonomisk tab oparbejdet samme år.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt FORA Hvidovre skal opnå dispensation til at anvende tilskuddet til aktiviteter og udgiftsposter vedrørende 2016.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at der meddeles afslag på dispensation til FORA Hvidovre mhp. at anvende 120.000 kr. af midlerne fra omfordelingen i 2017 til aktiviteter og udgiftsposter vedrørende 2016

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-04-2018

Der meddeles afslag til FORA Hvidovre. Administration går i dialog med aftenskolen.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommunes Folkeoplysningsudvalg uddeler tilskud og godkender regnskaber på aftenskoleområdet. Ifm. den årlige regnskabsgodkendelse foretager Folkeoplysningsudvalget en omfordeling af ubrugte midler på området, og således kan nogle aftenskoler få gavn af tilskud, som andre aftenskoler ikke har anvendt som planlagt. Fordelingen foregår ud fra en fastlagt fordelingsnøgle.

På mødet i Folkeoplysningsudvalget d. 14. december 2017 fik aftenskolen FORA Hvidovre således tildelt 160.000 kr. til brug for aktiviteter i både 2017 og 2018.

FORA Hvidovre søger nu om dispensation til at anvende 120.000 kr. af det omfordelte tilskud til undervisningsaktiviteter afholdt i 2016. Dette for at dække et økonomisk tab oparbejdet samme år.

Det økonomiske tab skyldes hovedsageligt, at Folkeoplysningsudvalget tilbage i 2015 kortvarigt ændrede beregningsmodellen vedr. tilskud til aftenskoler. Fra at basere tilskudsstørrelsen på aftenskolernes reelle udgifter til lærer-/lederløn gik man over til at basere tilskudsstørrelsen på skolernes antal af afholdte undervisningstimer.

Den midlertidige ændring resulterede bl.a. i, at FORA Hvidovre endte med at få udbetalt ca. 120.000 kr. mindre end oprindeligt forventet grundet høje omkostninger til bl.a. handikapundervisning (der er dyrere at afholde end normal undervisning), som ikke blev refunderet ud fra samme kriterier som tidligere.

De resterende 40.000 kr. planlægger FORA Hvidovre at anvende på kurser, aktiviteter og debatter i løbet 2018.

Administrationen indstiller, at der gives afslag på FORA Hvidovres ansøgning med den begrundelse, at regnskaberne for Hvidovres aftenskoler gældende for regnskabsåret 2016 er afsluttet; regnskaberne blev endeligt godkendt på mødet i Folkeoplysningsudvalget d. 14. december 2017.

Administrationen henviser desuden til gængs praksis for området, der foreskriver, at aftenskoler selv skal finansiere eventuelle merudgifter, såfremt aftenskolernes aktivitetsniveau er højere, end hvad der er bevilget kommunalt tilskud til.

En imødekommelse af ønsket om en dækning af foreningens indtægtstab vil være præcedensskabende for andre foreninger, som kommer i samme situation. Det er foreningens opgave til enhver tid at afgrænse aktivitetsniveauet til foreningens økonomiske formåen.

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens kapitel 4 vedr. den folkeoplysende voksenundervisning.

Politiske beslutninger og aftaler

På mødet i Folkeoplysningsudvalget d. 14. december 2017, pkt. 2, blev regnskabet for tilskud til aftenskoler vedrørende 2016 behandlet.

Regnskabet viste et mindreforbrug på 746.521,96 kr. Midlerne blev omfordelt via en fastlagt fordelingsnøgle. Da afregningen skete sent på året, således at skolerne kunne have svært ved at anvende midlerne i 2017, blev det endvidere besluttet, at skolerne ekstraordinært kunne anvende midlerne i tilskudsårene 2017 og 2018.

Aftenskolen FORA Hvidovre fik via omfordelingen bevilget 160.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Ansøgning fra FORA til Kultur- og Fritidsudvalget (pdf)

10. Fastsættelse af gebyr for eliteklubbers brug af Hvidovre Motionscenter

Beslutningstema

Da Hvidovre Atletik og Motion overtog den foreningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter pr. 1. juni 2017 blev der som overgangsordning lavet en aftale med administrationen om, at eliteidrætsklubber frem til årsskiftet kunne træne gratis i centret.  

Da denne overgangsperiode nu er ovre, har Hvidovre Atletik og Motion henvendt sig til kommunen for at gå i dialog om den fremtidige finansiering af eliteidrætsklubbernes brug af centret.

Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor drøfte rammerne for fremtidigt gebyr for eliteidrætsklubbers brug af den foreningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter.

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at give Hvidovre Atletik og Motion bemyndigelse til at opkræve gebyr for eliteidrætsudøveres brug af Hvidovre Motionscenters foreningsdrevne del svarende til 100 kr. pr. måned pr. person

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-04-2018

Sagen udsættes.

Det undersøges, hvor mange potentielle eliteudøvere ordningen vil omfatte, samt hvilke kriterier, der ligger til grund for ordningen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede pr. 28. marts 2017 at udpege Hvidovre Atletik og Motion som driftsansvarlig for den foreningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter.

Den foreningsdrevne del af centeret har pt. ca. 200 medlemmer, der hver betaler 100. kr. månedligt for et medlemskab. Derudover tilbydes forskellige holdaktiviteter som effekt-, yoga- og morgenhold.

Hvidovre Atletik- og Motion har deltidsansat to instruktører.

Eliteidrætsudøveres brug af motionscentret

Umiddelbart inden Motionscentret blev delt i en kommunal og foreningsdrevet del, indrettede Hvidovre Kommune i sommeren 2016 et særskilt område, som kunne anvendes gratis af kommunens eliteidrætsklubber (klubber, der modtager tilskud fra kommunens eliteidrætspulje), hvorimod andre brugere kunne anvende området mod betaling. Det særskilte område nåede dog aldrig at blive færdigindrettet inden opdelingen af motionscentret, hvorfor ordningen aldrig blev anvendt i praksis og heller ikke kontraktuelt effektiviseret.

Den 1. juni 2017 trådte brugsretsaftalen ml. Hvidovre Kommune og Hvidovre Atletik og Motion så i kraft, hvorefter Atletikklubben varetog den daglige drift af motionscentret fra kl. 14.00 i hverdage samt fra kl. 6.00 i weekender.

I den forbindelse blev det ikke skrevet formelt ind i brugsretsaftalen, hvorvidt eliteudøvere fremover skulle træne gratis, men der blev indgået en uformel aftale med Center for Kultur og Fritid om, at der indtil nytår 2017 – som en overgangsordning - ikke ville blive opkrævet betaling for eliteudøveres brug af træningsfaciliteterne.

Overgangsperioden er nu slut, og Hvidovre Atletik og Motion henstiller derfor til, at der skal findes en løsning, der finansierer eliteidrætsklubbernes brug af centret.

Da der i brugsretsaftalen ikke er indskrevet noget krav om, at der skal tilbydes gratis træning i centret, anbefaler administrationen, at Hvidovre Atletik og Motion får bemyndigelse til fremover at opkræve betaling fra eliteudøvere svarende til almene brugeres månedlige medlemskontingent på 100 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Som del af budgetaftalen mellem Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative og Venstre vedrørende budget 2017 skal en del af Hvidovre Motionscenter drives af frivillige og foreninger.

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 28. marts 2017, at Hvidovre Atletik og Motion skulle udpeges som driftsansvarlig forening for den foreningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter. Samtidig blev brugsretsaftale ml. Hvidovre Kommune og Hvidovre Atletik og Motion godkendt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Eliteidrætsklubbernes brug af Hvidovre Motionscenter (pdf)
 2. Brugsretsaftale ml. Hvidovre Kommune og Hvidovre Atletik og Motion (pdf)

11. Tilskudsansøgning fra Hvidovre Petanque Klub vedr. afholdelse af stævne

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Petanque Klub om tilskud på 11.625 kr. til leje af to toiletvogne til brug ved en petanqueturnering, der planmæssigt afholdes d. 5.–6. maj 2018.

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at bevilge 11.625 kr. til Hvidovre Petanqueklub til leje af to toiletvogne

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-04-2018

Der bevilges 11.625 kr. til Hvidovre Petanque Klub.

Sagsfremstilling

Hvidovre Petanque Klub har ansøgt Hvidovre Kommune om tilskud på 11.625 kr. til leje af to toiletvogne til brug ved en petanqueturnering, der planmæssigt afholdes d. 5.–6. maj 2018 på foreningens baner på Avedøre Havnevej 98.

Da foreningen sidste år oplevede stor deltagertilmelding til en lignende turnering er holdantallet udvidet fra 16 til 32 og der forventes 260 aktive spillere foruden publikum og hjælpere. 

Der søges om tilskud til leje af toiletvogne, da foreningens egne toiletfaciliteter ikke er egnede.

Foreningen har modtaget lignende tilskud tidligere. Grundet det øgede deltagerantal er der behov for flere toiletvogne, og der ansøges derfor om et større tilskud end tidligere.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere bevilget støtte til Hvidovre Petanqueklub til lignende formål:

15. august 2017

5.812 kr. til leje af en enkelt toiletvogn

4. januar 2017

4.650 kr. til leje af en enkelt toiletvogn

16. august 2016

6.625 kr. til leje af to toiletvogne

7. marts 2016

6.625 kr. til leje af to toiletvogne

Økonomiske konsekvenser

Det bevilgede tilskud vil formindske Kultur- og Fritidsudvalgets puljer med 11.625 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til Kulturelle Aktiviteter

157.714 kr.

Profileringspuljen

83.441 kr.

Rådighedspuljen

101.150 kr.

Bilag

 1. Ansøgning fra petanqueklubben (pdf)

12. Tilskudsansøgning vedr. afholdelse af Store Cykeldag 2018

Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Cyklistforbundet Brøndby & Hvidovre Afdeling om økonomisk støtte til det årlige arrangement Store Cykeldag. Der søges om 8.585 kr.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at bevilge 7.185 kr. til Cyklistforbundet Brøndby & Hvidovre Afdeling til brug for arrangementet Store Cykeldag 2018

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-04-2018

Der bevilges 7.185 kr. til Cyklistforbundet Brøndby & Hvidovre.

Sagsfremstilling

Søndag den 10. juni 2018 arrangerer Cyklistforbundet Brøndby-Hvidovre Afdeling det årlige arrangement Store Cykeldag.

Ruten går gennem Hvidovre og Brøndby med planlagte stop og aktiviteter undervejs og slutter i år med et fælles arrangement i Middelalderlandsbyen i Brøndby. Udover borgmestrene fra begge kommuner forventes ca. 300 borgere at deltage i arrangementet.

Formålet med arrangementet er at skabe cykelglæde og opmærksomhed omkring cyklisme. Det er gratis at deltage i arrangementet.

Hvidovre Kommune ansøges om 8.585 kr. til diverse udgifter til brug for afholdelse af arrangementet. Samlet budget fremgår af vedlagte bilag.

Brøndby Kommune er blevet ansøgt om samme beløb.

Administrationen indstiller til udvalget at bevilge 7.185 kr., hvilket

svarer til det ansøgte beløb fratrukket udgifter til forplejning.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere ydet støtte til arrangementet Store Cykeldag:

2017

7.200 kr.

2016

7.200 kr.

2014

11.600 kr.

2013

9.800 kr.

Økonomiske konsekvenser

Det bevilgede tilskud vil formindske Kultur- og Fritidsudvalgets puljer med 7.185 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til Kulturelle Aktiviteter

157.714 kr.

Profileringspuljen

83.441 kr.

Rådighedspuljen

101.150 kr.

Bilag

 1. Ansøgning om tilskud til Store Cykeldag Hvidovre 10 juni 2018 (pdf)

13. Tilskudsansøgning vedr. projektet "Det Spiselige Hvidovre"

Beslutningstema

”Det Spiselige Hvidovre” er et projekt søsat af en række lokale foreninger, der arbejder med formidlingen og brugen af Hvidovre Kommunes naturlige, spiselige ressourcer.

I løbet af 2018 planlægges 4 offentligt tilgængelige events, der sigter mod at styrke borgernes viden og forståelse for en bæredygtig udnyttelse af naturen.  

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til en ansøgning om tilskud til brug for afholdelsen af de fire events. Der søges om i alt 52.000 kr.

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at drøfte, hvorvidt der skal bevilges op til 32.000 kr. til projektet ”Det Spiselige Hvidovre”

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-04-2018

Der bevilges 16.000 kr. til projektet.

Gruppe F stemmer imod med ønske om, at der bevilges 32.000 kr.

Sagsfremstilling

En gruppe lokale foreninger bestående af Madfællesskabet, Friluftsrådet kreds Storkøbenhavn Vest, DN Hvidovre, Dansk Cyklistforbund, Quarkcentret, Hvidovre Integrationsråd, Spejdertruppen Vigar Stamme, Natur & Ungdom og virksomheden Kulturlandskab.dk arbejder sammen om projektet ”Det Spiselige Hvidovre”; der bl.a. omhandler formidlingen og brugen af Hvidovre Kommunes naturlige og ukendte spiselige ressourcer.

I løbet af sommeren 2018 afholdes 4 offentligt tilgængelige events, der sigter mod at styrke borgernes viden og forståelse for en bæredygtig udnyttelse af naturen. Eventsene vil bl.a. inspirere til, hvordan naturens mangfoldighed af spiselige planter, frugter, fisk mm. kan anvendes i sund og velsmagende kost. Herudover skal arrangementet give borgerne et bedre kendskab til kommunens ukendte grønne oaser og dermed bidrage til en øget brug af den lokale natur.

Lokale virksomheder producenter inviteres løbende til at deltage og fremvise prøver på lokalproduceret øl, vin, honning mm.

 • Tirsdag 15. maj arrangeres plantetur i Kystagerparken. Hovedformålet er at indsamle spiselige planter og efterfølgende bruge dem i madlavning sammen med en professionel kok.
 • Lørdag d. 9. juni arrangeres madlavning med fisk, skaldyr og grønt indsamlet fra Kalveboderne.
 • Søndag 9. september tilberedes lokalproduceret lam samt vilde urter og bær fra Avedøresletten. Der arrangeres gåtur på græsningsarealerne langs og på selve Volden. Arrangementet tænkes som en del af den større, nationale ”Naturens Dag”.
 • I slutningen af september afholdes event i området omkring Rådhuset og Risbjerggård med fokus på æbler og anden egenproduktion fra Hvidovreborgernes haver.

Hvidovre Kommune ansøges om 52.000 kr. til projektet.

Tilskuddet skal bruges til at dække udgifter som råvarer, serveringsudstyr, annoncering mm. ifm. afholdelse af de fire forskellige arrangementer i løbet af 2018. Herudover søges der om midler til dækning af annonceringsudgifter såsom pjecer, plakater, programmer, avisannoncer mm. Samlet budget er vedlagt som bilag.

Administrationen påpeger, at der endvidere ansøges om en underskudsgaranti på 10.000 kr., hvilket der kutymemæssigt ikke bevilges tilskud til. Derudover påregner arrangøren en indtægt på 10.000 kr. via salg af madvarer mm., som bør fratrækkes det samlede budget. På denne baggrund anbefaler administrationen, at der maksimalt bevilges tilskud på op til 32.000 kr. til projektet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Det bevilgede tilskud til projektet ”Det Spiselige Hvidovre” vil formindske Kultur- og Fritidsudvalgets puljer med 32.000 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til Kulturelle Aktiviteter

157.714 kr.

Profileringspuljen

83.441 kr.

Rådighedspuljen

101.150 kr.

Bilag

 1. Det Spiselige Hvidovre - Budget (pdf)
 2. Ansøgning: Det Spiselige Hvidovre (pdf)

14. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-04-2018

Gruppe A ønsker at få undersøgt mulighederne samt pris for storskærmsvisning på Hvidovre Torv af Danmarks landskampe ifm. fodbold VM 2018.