Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 1. marts 2018

Mødefakta

Dato: Torsdag den 1. marts 2018
Mødetidspunkt: Kl. 17:30
Mødested: Teatersalen i Frihedens Idrætscenter

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Niels Ulsing (F)
 • Yasir Iqbal (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende dagsordenen samt bekræfte udvalgsbeslutningen vedrørende de prioriterede projekter for puljen ”Ændring og tilpasning af KFU’s bygninger” for 2018

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-03-2018

Godkendt.

Ansøgning fra Hvidovre Skøjteklub omdelt til udvalget.

Der afholdes ekstraordinært Kultur – og Fritidsudvalgsmøde tirsdag d. 20. marts kl. 16.45, hvor ansøgningen behandles.

Sagsfremstilling

Kultur- og fritidsudvalget fordelte på mødet d. 6. februar 2018 puljen vedrørende ”Ændring og tilpasning af KFU’s bygninger”, hvor der i 2018 er afsat 1,5 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte følgende af de administrativt prioriterede projekter:

 • Nye garderobeskabe til omklædningsrummene i svømmehallen i Frihedens Idrætscenter
 • Nyt køkken i aulaen i Enghøjhuset
 • Nyt lys i fægtesalen
 • Indretning af kampsportscenter og motionsrum i Avedøre Idrætscenter

Derudover prioriterede udvalget følgende projekter:

 • Opgradering af omklædningsrummene i boldhallen i Frihedens Idrætscenter
 • Nye stole til Lille Friheden
 • Indretning af legerum og opholdsrum på Cirkusmuseet
 • Montrer på Forstadsmuseet
 • Akustikplade til Fægtesalen

Ved en fejl blev godkendelsen af de administrativt indstillede projekter ikke ført til protokols på nær projektet ”Nyt køkken i aulaen i Enghøjhuset”. I forbindelse med den formelle godkendelse af udvalgets aktuelle dagsorden indstiller administrationen derfor desuden til udvalget at bekræfte godkendelsen af samtlige ovenfor nævnte prioriteringer vedr. puljen ”Ændring og tilpasning af KFU’s bygninger” for 2018.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og fritidsudvalget fordelte på mødet d. 6. februar 2018 (pkt. 4) puljen vedrørende ”Ændring og tilpasning af KFU’s bygninger” for 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Ansøgning om tilskud til Skate Copenhagen (pdf)
 2. Henvendelse fra Hvidovre Skøjteklub (pdf)

2. Meddelelser

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-03-2018

Nyhedsbrev fra Center for Kultur og Fritid vedr. aktuelle arrangementer omdelt til udvalget.

Formanden informerede om henvendelser fra Hvidovre Volleyball Klub og Hvidovre Fighters. Henvendelser tages på dagsordenen til Kultur- og Fritidsudvalgsmødet 12. april.

Sagsfremstilling

 • Orientering om upassende adfærd på Hovedbiblioteket

Bilag

 1. Kulturnyt - Marts 2018 (pdf)

3. Valg af 2 medlemmer til Udvalget for uddeling af lederpriser i Hvidovre Kommune

Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget skal vælge 2 medlemmer til Udvalget for uddeling af lederpriser i Hvidovre Kommune.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at vælge 2 medlemmer til Udvalget for uddeling af lederpriser i Hvidovre Kommune for perioden indtil den 31. december 2021.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-03-2018

Maria Durhuus og Mikkel Dencker udvælges til udvalget for uddeling af lederpriser i Hvidovre Kommune for perioden indtil den 31. december 2021

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal blandt sine medlemmer vælge 2 medlemmer til Udvalget for uddeling af lederpriser i Hvidovre Kommune.

Til støtte og opmuntring i lederarbejdet inden for det frivillige ungdoms- og sportsforeningsarbejde i Hvidovre kommune er der oprettet en lederpris, der årligt kan uddeles af Hvidovre Kommune. Der uddeles to lederpriser: En idrætslederpris samt en ungdomslederpris.

Lederpriserne kan tildeles ledere eller en gruppe af ledere, der i det forløbne kalenderår har vist særligt initiativ eller gennem en årrække har udøvet en bemærkelsesværdig indsats inden for ledelsen af det frivillige ungdoms- og sportsforeningsarbejde i Hvidovre kommune. Der nomineres tre kandidater til hver pris.

Udvalget for uddeling af lederpriser i Hvidovre Kommune består af følgende:

-2 medlemmer valgt af Økonomiudvalget af sin midte

-2 medlemmer valgt af Kultur- og fritidsudvalget af sin midte

-Formand for Folkeoplysningsudvalget

-1 repræsentant udpeget af Fællesrepræsentationen af idrætsforeninger i Hvidovre

- 1 repræsentant udpeget af Samrådet

Det er ikke reguleret for hvilken periode valget skal foretages.

Det tidligere valg til Udvalget for uddeling af lederpriser i Hvidovre Kommune er sket for perioden fra den 1. januar 2013 til og med 31. december 2017.

Administrationen indstiller, at valget af 2 medlemmer af Udvalget for uddeling af lederpriser i Hvidovre Kommune tidsbegrænses til perioden til og med den 31. december 2021, da dette således vil følge Kultur- og Fritidsudvalgets funktionsperiode.

Retsgrundlag

Regulativ for uddeling af lederpriser i Hvidovre Kommune, punkt 1, 4 og 6.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer, der skal være medlemmer af Udvalget for uddeling af lederpriser i Hvidovre Kommune, har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


4. Fordeling af Engangspuljen 2018

Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til arbejdsgruppens fordeling af Engangspuljen 2018.

Indstilling

Center for Kultur og Fritid indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende arbejdsgruppens forslag til fordeling af Engangspuljen 2018

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-03-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Foreninger, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven, kan søge om tilskud fra Hvidovre Kommunes Engangspulje. Puljen dækker tilskud til aktivitetsudstyr o.l. samt faciliteter til opbevaring af aktivitetsudstyr. Aktivitetsudstyret skal have relation til foreningens overordnede formål og aktivitetstype.

Hvidovre Kommune yder tilskud med maks. 2/3 af det ansøgte beløb, og foreningen skal som minimum selv finansiere den sidste 1/3.

Arbejdsgruppen bag fordelingen af Engangspuljen 2018 består af:

-Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget

-Formanden for Idrætsrådet

-Formanden for Samrådet

Der er indkommet i alt 32 ansøgninger. Samtlige ansøgninger blev d. 23. januar 2018 behandlet af arbejdsgruppen.

Der har i år været en stigning på ca. 30% i antallet af ansøgninger. Pga. det høje ansøgningsantal har arbejdsgruppen måtte prioritere sine indstillinger, og enkelte ansøgninger er derfor indstillet til afslag; bl.a. grundet de ansøgte beløbs størrelse. Andre ansøgninger er indstillet til hel eller delvis bevilling af de ansøgte beløb.

Puljens formelle kriterier kan læses i bilaget ”Kriterier for Engangspuljen”. Udover puljens kriterier har arbejdsgruppen under behandlingen af ansøgningerne taget højde for foreningernes medlemstal under og over 25 år.

Arbejdsgruppens indstilling vedr. fordeling af Engangspuljen 2018 er uddybet i bilaget ”Arbejdsgruppens indstilling vedr. fordeling af Engangspuljen 2018”.

Retsgrundlag

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet for 2018 afsat 73.246 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets ramme til Engangspuljen 2018.

Ved bevilling af 73.246 kr. udbetales 79.615 kr. pga. særlig momsrefusionsordning vedrørende tilskud fra Engangspuljen til foreningerne. Udgiften for Hvidovre Kommune vil således udgøre 73.246 kr., fordi de 6.369 kr. udbetales af SKAT.

Arbejdsgruppen foreslår 79.563 kr. fordelt, hvilket resulterer i et mindreforbrug på 52 kr.

Bilag

 1. Arbejdsgruppens indstilling vedr. fordeling af Engangspuljen 2018 (pdf)
 2. Kriterier for Engangspuljen (pdf)

5. Ansøgning om indgåelse af reklameaftale: Hvidovre Atletik og Motion

Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Hvidovre Atletik og Motion har ansøgt om at få udarbejdet en reklameaftale med Hvidovre Kommune, så klubben kan sælge både mobile og faste reklamer på specifikke pladser på Hvidovre Stadion samt i Atletikhallen.

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende administrationens udkast til reklameaftale.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Atletik og Motion

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-03-2018

Anbefales godkendt. Administrationen bemærker, at det i sagsfremstillingen ikke fremgår, at lokale foreninger med reklameaftaler, der ønsker at overdække andre foreningers eksisterende reklamer på Hvidovre Stadion skal være erhvervsdrivende virksomheder.

Sagsfremstilling

Hvidovre Atletik og Motion ønsker kommunal tilladelse til at kunne tilbyde sponsorer reklamemulighed på Hvidovre Stadion og i Atletikhallen og har derfor fremsendt ansøgning om indgåelse af reklameaftale med Hvidovre Kommune. Administrationen har udarbejdet et oplæg til en reklameaftale på baggrund af foreningens ønsker.

Der ønskes tilladelse til opsætning af reklamer på følgende placeringer:

Hvidovre Stadion:

 • Opsætning af mobile reklamer på inderkredsen i forbindelse med forskellige atletikarrangementer
 • Opsætning af midlertidige reklamer på ledige, ubenyttede steder på hegnet, der omslutter løbebanerne
 • Opsætning af midlertidige stande for sponsorer ved indgangsområderne i hver sin ende af hovedtribunen
 • Påsætning af stickers (klistermærker) på begge sider af selve topbarrieren på hækkene samt på forhindringsbommene (5x15 cm.)

Atletikhallen:

 • Salg af halnavn til sponsor. Navn og logo skal kunne markeres over indgangsdøren (1x1 m.) til hallen, samt på den udvendige endevæg, der vender ud mod den lille forplads foran hallen (3x1 m.)
 • Opsætning af banner indvendigt under vinduerne langs med løbebanen (1x10 m.)
 • Opsætning af banner indvendigt på endevæggen (4x3 m.)

Ansøgningen har været til udtalelse hos Center for Plan og Miljø ift. overholdelse af lokalplan og relevant lovgivning, og centret har ingen bemærkninger.

Ansøgningen har ligeledes været til udtalelse hos HIF Fodbold A/S, der har en gældende kommunal reklameaftale, der dækker reklamepladser på Hvidovre Stadion. Det er i vedhæftede aftaleudkast understreget, at Hvidovre Atletik og Motions opsatte reklamer ikke må tildække andre klubbers eksisterende reklamer på Hvidovre Stadion.  

Det indstilles, at aftaleperioden løber fra aftalens underskrivelse og indtil videre. Aftalen kan opsiges af begge parter med et varsel på 3 måneder til udgangen af førstkommende måned.

Samtlige indtægter for reklamerne tilfalder Hvidovre Atletik og Motion.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommune indgik i 2016 reklameaftale med Hvidovre Fodbold A/S om salg af reklamepladser på og omkring Hvidovre Stadion.

I aftalen pointeres det, at Hvidovre Stadion er et kommunalt ejet anlæg, som også skal kunne anvendes af øvrige lokale klubber, som dermed også har ret til at indgå reklameaftaler med Hvidovre Kommune på Hvidovre Stadion. Øvrige klubber (herunder Hvidovre Atletik & Motion) er således berettiget til, under deres kampe, stævner o.l. , at tildække faste reklamer og rullereklamer solgt af Hvidovre Fodbold A/S og i stedet opsætte egne reklamer til formålet på de faste pladser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Udkast til reklameaftale (pdf)
 2. Ansøgning om opsætning af reklamer (pdf)

6. Ansøgning om støtte til kortfilm: "1001"

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Zentropa-elev Anja Christiansen om økonomisk tilskud til produktion af kortfilmen ”1001”, der vil blive både optaget og produceret i Hvidovre Kommune, hvorfor tilskuddet hovedsageligt vil blive anvendt til udgifter i lokalområdet.

Der søges om et støttebeløb på 10.000 kr. hovedsageligt til brug for leje af locations, forplejning og transport.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at der gives afslag til filmproducer-elev Anja Christiansen til brug for produktion af kortfilmen ”1001”.                    

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-03-2018

Der gives afslag på ansøgningen.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har modtaget en tilskudsansøgning fra filmproducer Anja Christiansen, der er elev på filmselskabet Zentropa i Filmbyen.

Der søges om tilskud på 10.000 kr. til produktion af kortfilmen ”1001”, der vil blive optaget lokalt i en lejlighed i Hvidovre. Støttebeløbet vil hovedsageligt blive anvendt lokalt i Hvidovre Kommune til catering, lokaleleje, rekvisitter og materialeindkøb samt transport.

En uddybet projektbeskrivelse kan læses i bilagene ”Ansøgning til kortfilmsproduktion: 1001” samt ”Synopsis for filmproduktionen 1001”.

Administrationen anbefaler,  at der meddeles afslag,  da udvalgets puljer er møntet på støtte af kulturelle og branding rettede aktiviteter. Den foreliggende ansøgning knytter sig til et uddannelsesforløb som ligger uden for udvalget formål.

Retsgrundlag

Ifølge Filmlovens § 18 kan kommuner yde støtte i form af tilskud, lån eller garanti for lån til filmproduktion, filmudlejning og biografvirksomhed.

Politiske beslutninger og aftaler

I henhold til Hvidovre Kommunes Erhvervspolitik 2015-2018 stiller kommunen skarpt på lokale styrker som filmproduktion ved bl.a. at brande filmmiljøet og støtte Copenhagen Film Fund.

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere givet støtte til lignende filmproduktioner:

Udvalgsmøde

Filmprojekt

Støttebeløb

KFU 25. september 2016

”Regndans”

14.600 kr.

KFU 25. september 2016

”Akvarieklubben”

21.000 kr.

KFU 17. maj 2016

”NÅR VI SES IGEN”

25. 000 kr.

KFU 7. februar 2017

”MAX”

9.950 kr. til brug for leje af Avedøre Svømmehal

KFU 6. februar 2018

”CIRKLER”

xxx

Kultur- og Fritidsudvalget gav 7. februar 2017 afslag på ansøgning til filmen ”Forward” med den begrundelse, at ansøgningen lå uden for udvalgets puljers formål.

Udvalget gav 4 januar 2018 afslag på ansøgning til filmen ”Supernova” med den begrundelse, at produktionens brandingværdi for Hvidovre Kommune ikke vurderedes som tilstrækkelig.

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede d. 9. maj 2017 rammerne for den fremtidige behandling af ansøgninger vedr. film- og tv-produktion. Udvalget besluttede at afvente en evaluering af kommunens filmsatsning i regi af erhvervspolitikken, og at der indtil da kunne bevilges filmstøtte såfremt filmen overvejende optages på lokaliteter i Hvidovre Kommune, og filmens sigte er et almennyttigt, ikkekommercielt formål.

Administrationen vurdere, at det ansøgte er en elev under uddannelse, og derfor en særlig begunstigelse af enkelte personer, som dels ligger udenfor udvalgets kompetenceområde, dels er i strid med kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om 10.000 kr.

Filmen vil blive både optaget og produceret i Hvidovre Kommune, hvorfor tilskuddet hovedsageligt vil blive anvendt til udgifter forbundet med locations, forplejning og transport i lokalområdet.

Der resterer følgende midler på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til Kulturelle Aktiviteter

157.714 kr.

Profileringspuljen

83.441 kr.

Rådighedspuljen

101.150 kr.

Bilag

 1. Ansøgning til kortfilmsproduktion: 1001 (pdf)
 2. Følgebrev til ansøgning (pdf)

7. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-03-2018

Intet at bemærke.