Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 6. februar 2018

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 6. februar 2018
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Forstadsmuseet

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Niels Ulsing (F)
 • Yasir Iqbal (A)

Bemærkninger

Mødet indledes med en drøftelse med lederen af Forstadsmuseet.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2018

Godkendt.


2. Meddelelser

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Uddeling af invitation til Bibliotekspolitisk Topmøde d. 12. og 13. april 2018
 • Overtagelse af Hvidovre Roklubs klubhus

Bilag

 1. Invitation til Bibliotekspolitisk Topmøde (pdf)

3. Drøftelse vedr. Kultur- og Fritidsudvalgets økonomiske puljer

Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte den fremtidige håndtering af udvalgets økonomiske puljer; herunder om udvalgets tre separate puljer evt. skal sammenlægges til én enkeltstående pulje for at lette de tilknyttede administrative ressourcer samt delegation af bemyndigelse til administrationen til at træffe beslutning om uddeling af mindre puljebeløb.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at drøfte den fremtidige håndtering af udvalgets økonomiske puljer

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2018

Drøftet. Udsættes.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget administrerer tre økonomiske puljer:

Økonomisk pulje

Afsatte midler i 2018

Puljen til Kulturelle Aktiviteter

192.714 kr.

Profileringspuljen

119.441 kr.

Rådighedspuljen

101.150 kr.

Total

413.305 kr.

Puljerne er søgbare og fordeles til ansøgte projekter efter udvalgets bestemmelse i forbindelse med de faste udvalgsmøder.

På trods af, at de tre puljer er opdelt i særskilte kategorier, findes der dog ingen formelle retningslinjer for deres anvendelse, og der stilles således ingen juridiske krav til, hvorvidt puljemidlerne øremærkes til formål, der modsvarer puljernes kategorier.

Administrationen vurderer, at den aktuelle kategoriopdeling af puljerne hverken er tidssvarende eller relevant, da tilskud alligevel altid gives til en eller anden form for kulturelle aktiviteter; til en vis grad altid promoverer kommunen; og på sin vis altid er til rådighed for de ansøgende interessenter. Den aktuelle opdeling af puljerne baserer sig således mere på en traditionsbetinget opdeling end en praktisk.

Mulig sammenlægning af de økonomiske puljer

På denne baggrund vurderer administrationen, at udvalgets tre økonomiske puljer ville kunne sammenlægges til én enkelt pulje fremadrettet.

En sammenlægning af puljerne vil skabe en pulje med et langt større rådighedsbeløb og dermed muliggøre, at større projekter med tilsvarende budgetter ville kunne tages i betragtning til tilskudsbevilling.

Derudover ville en sammenlægning lette det administrative ressourceforbrug; for det første fordi fagudvalget ikke længere skulle bruge tid på at vurdere og matche bevillinger med puljer, og dernæst fordi administrationen ikke længere skulle føre selvstændigt regnskab med tre forskellige budgetter.        

Uddelegering af kompetence vedr. tilskudsbevillinger under bagatelgrænser

Administrationen indstiller desuden til udvalget at drøfte, hvorvidt kompetencen vedr. tilskudsbevillinger i enkeltstående tilfælde, og hvor de ansøgte beløb er stærkt begrænsede, bør uddelegeres til administrationen.

Udvalget modtager erfaringsmæssigt en vis mængde ansøgninger årligt vedr. mindre projekter, hvor der typisk ansøges om forholdsvis små tilskud, som ikke har nævneværdig indflydelse på rådets overordnede budget.

For at lette udvalgets arbejdsbyrde lægger administrationen op til en drøftelse af, hvorvidt der fremadrettet skal fastsættes en bagatelgrænse for tilskudsansøgninger, således at ansøgte beløb under eksempelvis 5.000 kr. ikke forelægges til udvalgsbehandling, men afgøres på administrativt niveau.

Ved en sådan kompetencefordeling foreslås det, at udvalget løbende vil blive orienteret om de administrativt behandlede tilskudsbevillinger.

Afsætning af beløb til filmproduktion o.l.

Administrationen indstiller til udvalget at drøfte muligheden for årlig afsætning af beløb øremærket særlige formål.

Set i lyset af de seneste års tiltagende ansøgninger fra elever på Zentropa og Super16 til kortfilmsproduktion er det administrationens opfattelse, at filmansøgninger ligger uden for formålet med puljerne. Filmansøgninger er led i aktiviteter som foregår hos kommercielle filmselskaber. Puljernes formål retter sig mere mod civilsamfundsaktiviteter lokalt i Hvidovre Kommunes frivillige idræts- og kulturelle foreninger, hvor det kendetegnende er, at mange lokale har glæde af bevillingerne fra puljerne.

Der kunne i forlængelse heraf også afsættes årlige beløb øremærket særlige målgrupper, indsatsgrupper o.l.     

Retsgrundlag

Kommunen kan lovligt uddele puljemidler til støtteværdige formål, i det omfang det sker indenfor rammerne af gældende lovgivning og kommunalfuldmagtsreglerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


4. Frigivelse af projekt 0398 - ændring og tilpasning af KFU's bygninger

Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.


Til driftspuljen vedrørende ”Ændring og tilpasning af KFU’s bygninger” er der i 2018 afsat 1,5 mio. kr. Der er indkommet ønsker for i alt 3.272.761 kr., og der skal derfor foretages en prioritering af de indkomne ønsker.

Center for Kultur og Fritid har foretaget en prioritering af ønskerne ud fra en vurdering af behov, samspil med helhedsplanen for idrætsområdet og kultur- og fritidspolitikken samt kommunens medvirken i sociale projekter. Der foretages desuden en vægtning af de indkomne ønsker, således at så mange forskellige områder inden for kultur- og fritidslivet bliver tilgodeset, og så mange brugere og borgere som muligt vil få gavn af prioriteringerne.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende nedenstående prioritering af puljen ”Ændring og tilpasning af KFU’s bygninger i 2018”.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2018

Følgende projekter prioriteres:

·Opgradering af omklædningsrummene i boldhallen i Frihedens Idrætscenter

·Nye stole til Lille Friheden

·Indretning af legerum og opholdsrum på Cirkusmuseet

·Nyt køkken i aulaen i Enghøjhuset

·Montrer på Forstadsmuseet

·Akustikplade til Fægtesalen

Sagsfremstilling

Til puljen vedrørende ”Ændring og tilpasning af KFU’s bygninger” er der i 2018 afsat 1,5 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen gav på mødet den 10. oktober 2017 bevilling til puljen med krav om efterfølgende prioritering i fagudvalg inden igangsættelse.

For 2018 er der indkommet ønsker for i alt 3.272.761 kr.

Projekt

Pris excl. moms

Nye garderobeskabe til omklædningsrummene i

svømmehallen i Frihedens Idrætscenter

432.612 kr.

Renovering af Hvidovre Skøjteklubs rum til skøjteudlejning og

træneromklædning i Frihedens Idrætscenter

141.000 kr.

Nye stole til Lille Friheden

254.165 kr.

Nyt køkken i aulaen i Enghøjhuset

111.000 kr.

Indretning af Fritidsbutikken

33.669 kr.

Montrer til Rytterskolen

27.600 kr.

Optimering af arbejdsmiljøet på Forstadsmuseet

30.000 kr.

Nyt scenelys i Fægtesalen

112.713 kr.

Optimering af lydforholdene i Fægtesalen

81.500 kr.

Indretning af legerum/opholdsrum på Cirkusmuseet

20.311 kr.

Opgradering af omklædningsrum i boldhallen i Frihedens Idrætscenter

104.478 kr.

Indretning af kampsortscenter og motionsrum i Avedøre Idrætscenter

425.000Kr.

Ny speakerboks til Hvidovre Stadion

545.000 kr.

Ny storskærm til Hvidovre Stadion

557.780 kr.

Inventar til Rytterskolen

95.933 kr.

Renovering af ridebane ved Ridecenetret

300.000 kr.

I alt

3.272.761 kr.

Beskrivelse af ønskerne

1. Nye garderobeskabe til omklædningsrummene i Frihedens Idrætscenter

Garderobeskabene i omklædningsrummene i svømmehallen i Frihedens

Idrætscenter (FIC) er gamle og slidte. De ønskede skabe (vådrumsskabe) leveres med nyt og opdateret låsesystem, hvor skabet kan åbnes ved eksempelvis scanning af armbånd eller med en kode.

På grund af beløbets størrelse har administrationen været i dialog med FIC omkring medfinansiering af projektet. Administrationen foreslår, at FIC bidrager til finansieringen af garderobeskabene med 70.000 kr.

Pris: 362.612 kr. (432.612 kr. – medfinansiering FIC 70.000 kr.).

2. Renovering af Hvidovre SkøjteKlubs rum til skøjteudlejning og

træneromklædning i Frihedens Idrætscenter

Hvidovre Skøjteklub er i stor vækst og rundede i 2017 200 medlemmer,

hvilket har medført, at klubben oplever pladsproblemer og samtidig ønsker nogle mere tidsvarende og præsentable faciliteter.

Klubben ønsker at skabe mere plads i skøjteudlejningen og træneromklædningen ønskes renoveret med henblik på, at kunne tilbyde

trænerne omklædning under private forhold, mulighed for at gennemføre samtaler med løberne i discretion og egentlig opbevaringsrum til træningsudstyr, måtter mm.

Pris: 141.000 kr.

3. Nye stole til Lille Friheden

Mange af de nuværende stole i Lille Friheden er slidte og trænger til

udskiftning. Lille Friheden anvendes til foreningsarrangementer, private

fester mm., og stolene foreslås udskiftet til nye og mere slidstærke stole.

Pris: 254.165 kr.

4. Nyt køkken i aulaen i Enghøjhuset

Fritidsbutikken og Avedøre Bibliotek ønsker at kunne arrangere

fællesspisningsdage i Aulaen i Enghøjhuset. Arrangementerne er tænkt

som begivenheder, hvor folk mødes på kryds og tværs af alder, køn,

etnicitet og andre tilhørsforhold, og flere grupper har allerede tilkendegivet interesse for at lave maden.

De nuværende køkkenfaciliteter kan ikke anvendes til bespisning af

grupper på over 50 personer, og målet er at have ca. 150 spisende hver

gang, og derfor ansøges der om et industrikomfur og en industriopvasker. Administrationen bemærker, at Hvidovre Kommune indgår i et samarbejde med Københavns Vestegns Politi om civilsamfundsinddragelse i Avedøre Stationsby. En del af samarbejdet handler om socialisering og at mødes på tværs, og fokuserer på en endnu bedre udnyttelse af Enghøjhuset som mødested.

Pris: 111.000 kr.

5. Indretning af Fritidsbutikken

Den nye leder af Fritidsbutikken ønsker at indrette lokalet, så det fremstår mere indbydende og imødekommende. Lokalet ønskes opdelt i 4 sektioner bestående af en kontordel ud mod hovedstien, en loungedel med sofa, bord og stole, en mødedel og en afskærmet hardwaredel til printere mm.

Pris: 33.669 kr.

6. Montrer til Rytterskolen

På Rytterskolen står skulpturen ”Åkandeplukkeren” lavet af Johanne

Pedersen-Dan. Under renoveringen af Rytterskolen i sommeren 2017 blev skulpturen beskadiget, og for at passe bedre på den fremadrettet ønskes den placeret i en montrer.

Pris: 27.600 kr.

7. Optimering af arbejdsmiljøet på Forstadsmuseet

Forstadsmuseets arbejdspladsvurdering har gennem flere år vist, at der er et arbejdsmiljøproblem med dårlig akustik i køkken, mødelokaler og ved enkelte arbejdspladser. Museet ønsker at optimere arbejdsmiljøforholdene ved at etablere akustikplader i lokalerne.

Pris: 30.000 kr.

8. Nyt scenelys i Fægtesalen

Scenelyset i Fægtesalen er mellem 20 – 30 år gammelt og lamperne er

meget slidte og pærerne er ikke tidssvarende. Scenelyset ønskes udskiftet til et mere tidssvarende lys, så der fortsat kan afvikles store og attraktive events i salen.

Pris: 112.713 kr.

9. Optimering af lydforholdene i Fægtesalen

Fægtesalen har på grund af sin form og materialer en akustik, der giver

rumklang og lydhuller, hvor lyden enten er meget lokal eller meget spredt. Lydforholdene gør det vanskeligt at formilde kollektive beskeder i rummet, ligesom rumklangen har en negativ effekt på instrumenter. Lydforholdene i Fægtesalen ønskes derfor optimeret ved hjælp af akustikplader.

Pris: 81.500 kr.

10. Indretning af legerum/opholdsrum på Cirkusmuseet

På Cirkusmuseet forefindes der et legerum/opholdsrum, der benyttes

meget af museets gæster. Rummet mangler et møblement, der kan

understøtte hygge og kreativitet og som har en vis standard. Der ansøges derfor om møbler til indretning af rummet.

Pris: 20.311 kr.

11. Opgradering af omklædningsrum i boldhallen i Frihedens Idrætscenter

Hvidovre Volleyball Klub afvikler deres liga- og divisionskampe i Frihedens Idrætscenter, og ønsker de to omklædningsrum, der er tilknyttet boldhallen i Frihedens Idrætscenter, opgraderet.

Formålet hermed er, at klubben har behov for at kunne afvikle taktikmøder for både ude og hjemmehold i forbindelse med kampene i den bedste række, Volleyligaen. De nuværende omklædningsrum lever ikke op til dette, og de ønskes derfor opgraderet.

Pris: 104.478 kr. (Unisport) 270.300 kr. (A-sport)

12. Indretning af kampsortscenter og motionsrum i Avedøre Idrætscenter

Administrationen oplever en stigende efterspørgsel efter

kampsportsfaciliteter, dels på grund af en stigning i antallet af

kampsportsforeninger og dels på grund af at kampsportssalen på

Strandmarkens Fritidscenter er uanvendelig som følge af skimmelsvamp.

Det foreslås derfor, at der etableres et kampsportscenter I Avedøre

Idrætscenter (AIC) i det nuværende motionslokale med et tilhørende

foreningslokale til brugerne af kampsportscenteret. Det nuværende

motionslokale er ikke særlig anvendelig, ligesom udstyret ikke er

tidssvarende. Motionsrummet foreslås derfor flyttet til forhallen i AIC,

samtidig med at der anskaffes nyt træningsudstyr.

Udgifterne til etablering af kampsportscenter er anslået til at udgøre ca.

140.000 kr. (rydning af motionslokale; 20.000 kr. og måtter til

kampsportscenter; 120.000 kr.)

Derudover vil der være udgifter til maling af foreningslokalet, bad, toilet og et lille kontor, der er anslået til at udgøre ca. 24.255 kr. Udgifterne hertil foreslås finansieret af fællesområdet til foreningsejendomme.

Udgifterne til etablering af motionsrum i forhallen er anslået til at udgøre ca. 285.000 kr. (flytning af ventilation; ca. 20-30.000 kr., gipsvægge med døre/glasparti; ca. 150.000 kr., malerarbejde; ca. 20.000 kr., gummigulv; ca. 35.000 kr. og elarbejder; ca. 50.000 kr.)

Derudover vil der være udgifter til vægttræningsmaskiner, der er anslået til at udgøre ca. 80.600 kr. Udgifterne hertil foreslås finansieret af den fælles inventarpulje til idrætsinstitutionerne.

Pris: 425.000 kr. (140.000 kr. + 285.000 kr.)

13. Ny speakerboks til Hvidovre Stadion

Det nyrenoverede atletikanlæg på Hvidovre Stadion giver nye muligheder for afvikling af større stævner, og Hvidovre Atletik & Motion er på den baggrund blevet tildelt Nordisk U20 mesterskab i 2018.

For at kunne afvikle større arrangementer er der behov for et tidssvarende speakerrum med variabel ruminddeling hvorfra stævnet kommenteres, musikken styres mm.

Derudover anvender Hvidovre Fodbold også speakerboksen til kommentatorfaciliteter og til livestreaming af fodboldkampe. Endvidere er det et krav til afvikling af divisionskampe, at sikkerchefen kan anvende speakerboksen med henblik på at have et overblik over hvad der sker på stadionområdet.

Pris: 545.000 kr.

14. Ny storskærm til Hvidovre Stadion

Den nuværende skærm på Hvidovre Stadion er ikke særlig stor (ca. 11 m2) og heller ikke helt driftssikker. Eksempelvis har der været udfald ved afvikling af 3-4 fodboldkampe på en sæson.

Hvidovre Fodbold og Hvidovre Atletik & Motion ønsker, at der anskaffes en større storskærm (ca. 32 m2)med henblik på at forbedre tilskueroplevelsen væsentligt.

En større skærm vil give mere tydelige og klarere billeder og medføre et

skift fra 6 til 8 kanaler, hvilket vil forbedre formidlingen af resultater

væsentligt. Eksempelvis vil det være muligt at kombinere video i den ene side af skærmen med tilhørende resultater i den anden side af skærmen. Derudover vil en større skærm også kunne give en bedre eksponering af sponsorer i form af både tekst, billeder og video.

Administrationen bemærker, at der er indhentet tilbud på fire forskellige

skærmtyper. Skærmtyperne er angivet nedenfor med størrelse (M2) og

opløsning (P, pixelafstand, jo lavere afstand jo bedre billede).

1. skærm på 21,40 M2 P10, pris: 455.200 kr.

2. skærm på 25 M2 P10, pris: 505.000 kr.

3. skærm på 32 M2 P10, pris: 610.200 kr.

4. skærm på 32 M2 P16, pris: 557.780 kr.

Alle priserne er baseret på en dagskurs på US Dollar på 628,39 kr.

På grund af beløbets størrelse har administrationen været i dialog med

Hvidovre Stadion omkring medfinansiering af projektet. Administrationen foreslår, at Hvidovre Stadion bidrager til finansieringen af storskærmen med 70.000 kr.

Pris: 487.780 kr. (557.780 kr. fratrukket medfinansiering fra Hvidovre Stadion på 70.000 kr.).

15. Inventar til Rytterskolen

Rytterskolen er blev istandsat og der ønskes anskaffes nyt inventar, så

lokaliteten fremstår tidssvarende og indbydende.

Der ønskes anskaffet inventar i form af borde og stole (88.043 kr.), en

projektor (5.890 kr.) samt et teleslyngeanlæg (ca. 2.000 kr.).

Pris: 95.933 kr.

Brugerne har desuden et ønske om etablering af internet på stedet, men

Hvidovre Kommunes IT-afdeling kan ikke levere internet til Rytterskolen.

16. Renovering af ridebane ved Ridecenteret

Ridebanen har ikke været renoveret siden 2009 og ønskes udskiftet, da

den er meget nedslidt og mærket af at have været udsat for store

vandmængder i flere omgange.

Banen ønskes i forbindelse med renoveringen gjort til en helårsbane,

hvilket vil kunne tage presset fra de attraktive tider i ridehuset.

Pris. 300.000 kr.

Centerets foreslåede prioritering
På baggrund af ovenstående foreslårCenter for Kultur og Fritid følgende prioritering, der er foretaget ud fra en vurdering af behov, samspil med helhedsplanen for idrætsområdet og kultur- og fritidspolitikken samt kommunens medvirken i sociale projekter. Der foretages desuden en vægtning af de indkomne ønsker, således at så mange forskellige områder inden for kultur- og fritidslivet bliver tilgodeset, og så mange brugere og borgere som muligt vil få gavn af prioriteringerne.

Prioritet

Projekt:

Pris excl. moms

1

Nye garderobeskabe til omklædningsrummene i svømmehallen i Frihedens Idrætscenter

362.612 Kr.

2

Nyt køkken i aulaen i Enghøjhuset

111.000 Kr.

3

Nyt lys i fægtesalen

112.713 Kr.

4

Indretning af kampsportscenter og motionsrum i Avedøre Idrætscenter

425.000 kr.

5

Ny storskærm til Hvidovre Stadion

487.780 Kr.

I alt

1.499.105 kr.

Uddybet begrundelse af prioriteringerne

Garderobeskabene i Frihedens Idrætscenter har været fremført som ønske til puljen tidligere, da skabene er meget gamle og slidte. Administrationen vurderer renoveringen som stærkt tiltrængt.

Hvidovre Kommune indgår i et samarbejde med Københavns Vestegns Politi om civilsamfundsinddragelse i Avedøre Stationsby. En del af samarbejdet handler om socialisering og at mødes på tværs, og fokuserer på en endnu bedre udnyttelse af Enghøjhuset som mødested. Administrationen vurderer, at etableringen af nye køkkenfaciliteter vil underbygge dette indsatsområde. 

Scenelyset i Fægtesalen er meget gammelt og utidssvarende ift. områdets standarder. Administrationen anbefaler en udskiftning af scenelyset til mere tidssvarende udstyr, så der fortsat kan afvikles store og attraktive events i salen.

Administrationen oplever en stigende efterspørgsel efter

kampsportsfaciliteter, dels på grund af en stigning i antallet af

kampsportsforeninger og dels på grund af, at kampsportssalen på

Strandmarkens Fritidscenter er uanvendelig som følge af skimmelsvamp.

Administrationen forslår derfor, at der etableres et kampsportscenter I Avedøre Idrætscenter (AIC).

Hvidovre Stadions faciliter er inden for de seneste år blevet renoveret og moderniseret, så stedet nu kan huse internationale stævner og arrangementer. Anskaffelsen af en storskærm vil fuldende opdateringen af Hvidovre Stadion som en moderne og tidssvarende sportsarena.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Til driftspuljen vedrørende ”Ændring og tilpasning af KFU’s bygninger” er der i 2018 afsat 1,5 mio. kr.

Administrationen har udarbejdet forslag til prioritering af de indkomne ønsker.


5. Henvendelse fra Copenhagen Phil vedr. kommunalt partnerskab

Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Landsdels- og Symfoniorkestret Copenhagen Phil har henvendt sig til kommunerne på Sjælland og Lolland-Falster med tilbud om forskellige typer samarbejdsprojekter og koncerter. 

Orkestret har udarbejdet et katalog, som nærmere beskriver samarbejdsmulighederne.

Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte henvendelsen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at drøfte henvendelse og eventuel tilslutning til samarbejdsprojekt med Copenhagen Phil

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2018

Drøftet.

Der gives afslag på henvendelsen.

Sagsfremstilling

Landsdels- og symfoniorkestret Copenhagen Phil har rettet henvendelse til kommunerne på Sjælland og Lolland-Falster med tilbud om mulige samarbejdsprojekter og koncerter.

Orkesteret ønsker et tættere samarbejde med kommunerne, bl.a. fordi det er blevet pålagt en markant reduktion i statslig støtte. En sikring af orkestrets fortsatte eksistens vil kræve et beløb svarende til 3-7 kr. pr. borger på hele Sjælland. For dette beløb vil orkestret kunne levere ydelser for og med børn og unge; samarbejder med lokale musikskoler og/eller forskellige koncertformater.

Orkestret har udarbejdet et katalog med forskellige ydelser, der blandt andet indeholder tilbuddene:

 • Musik Med Mere: samarbejder med de lokale musikskoler
 • Open Orchestra: ”interaktive” koncerter, hvor publikum får mulighed for at bevæge sig rundt blandt de udøvende musikere
 • Et Symfoniorkester Kommer Til Byen: et initiativ, hvor orkestret spiller koncerter på forskellige steder i byen som skoler, plejehjem, hospitaler mm.
 • Nytårskoncerter
 • Klassiske koncerter

Det komplette katalog er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Såvel musiklovens § 6 som kommunalfuldmagtsreglerne giver kommuner mulighed for at støtte lokale eller egnsorkestre.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat midler til det ansøgte formål på Kultur- og Fritidsudvalgets budget.

Der resterer følgende midler på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til Kulturelle Aktiviteter

192.714 kr.

Profileringspuljen

119.441 kr.

Rådighedspuljen

101.150 kr.

Bilag

 1. Copenhagen Phil - Kommunale Partnerskaber (pdf)
 2. Henvendelse fra KL ang. CPH PHIL (pdf)

6. Uddelegering af bevillingskompetencen vedr. årligt driftstilskud til Hvidovre Nærradio

Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt bevillingskompetencen vedr. årlige driftstilskud til Hvidovre Nærradio skal uddelegeres til administrationen fremover.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at bevillingskompetencen vedr. årlige driftstilskud til Hvidovre Nærradio uddelegeres til Center for Kultur og Fritid fremover

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Hvidovre Nærradio modtager årligt driftstilskud fra Hvidovre Kommune. Tilskuddet bevilges af Kultur – og Fritidsudvalget, der d. 6. december 2017 bevilgede 310.000 kr. til Hvidovre Nærradio til stationens drift i 2018.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 besluttede Kommunalbestyrelsen, at en række årligt tilbagevendende ansøgninger fra kommunens kulturinstitutioner om tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets puljer skulle indarbejdes i budgettet.

Budgetvedtagelsen blev bl.a. foretaget med henblik på at effektivisere sagsbehandlingen på Kultur- og Fritidsområdet og fik den praktiske konsekvens, at tilskudsbevilliger til visse af institutionernes faste, årligt tilbagevendende arrangementer ikke længere skulle forelægges til udvalgsbehandling, men håndteres rent administrativt.

Hvidovre Nærradio er ikke en kommunal institution. Administrationen erfarer dog, at driftstilskuddet til foreningen er et årligt tilbagevendende punkt på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsordener, selvom tilskuddet er indarbejdet i budgettet. For yderligere at kunne effektivisere sagsbehandlingen og ensrette tilskudsprocedurerne indstilles det, at bevillingskompetencen vedr. driftstilskuddet til Hvidovre Nærradio fremover uddelegeres til Center for Kultur og Fritid.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40 om kommunens økonomiske bevillinger.

Regler om udøvelse af lokalradiovirksomhed er fastsat i bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed udstedet efter lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere bevilget tilskud til drift af lokal radiovirksomhed:

2018

310.000 kr. ekskl. Moms (336.957 kr. inkl. moms)

2017

304.867 kr. ekskl. moms (331.377 kr. inkl. moms)

2016

294.814 kr. ekskl. moms (320.450 kr. inkl. moms)

2015

294.300 kr. ekskl. moms (319.871 kr. inkl. moms)

2014

299.255 kr. ekskl. moms (323.195 kr. inkl. moms)

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 besluttede Kommunalbestyrelsen, at de årligt tilbagevendende ansøgninger fra kommunens kulturinstitutioner om tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets puljer indarbejdes i budgettet med 80.000 kr. i 2016, 50.000 kr. i 2017, 130.000 kr. i 2018 og 50.000 kr. i 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


7. Overskridelse af budget 2017: Hvidovre Kulturråd

Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Hvidovre Kulturråd, der er finansieret af kommunale midler og hovedsageligt drevet af frivillige borgere, har i 2017 overskredet deres budget med 97.145 kr.

Center for Kultur og Fritid indstiller til udvalget at drøfte, hvorvidt Hvidovre Kulturråds budgetoverskridelse i 2017 skal finansieres af Hvidovre Kulturråds afsatte midler for 2018.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at beslutte, at Hvidovre Kulturråds budgetoverskridelse i 2017 finansieres via en overførsel af Kulturrådets merforbrug til 2018, således at beløbet modregnes Kulturrådets kommende budget

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2018

Gruppe F foreslår, at merforbruget dækkes over to budgetår. For stemmer gruppe F, imod gruppe A og O.

Dagsordenspunktet godkendes.

Imod stemmer gruppe F med henvisning til eget forslag.

Sagsfremstilling

Baggrund

Hvidovre Kulturråd har i 2017 overskredet deres budget med 97.145 kr.

Kulturrådet  har indsendt en redegørelse for overforbruget, og anmoder om, at budgetoverskridelsen ikke vil påvirke rådets budgetramme fremadrettet.

Kulturrådets økonomiske ramme

Kulturrådet er finansieret af kommunale midler og drevet af frivillige borgere. Center for Kultur og Fritid yder sekretariatsbistand til rådet.

Der var i 2017 afsat 274.691 kr. til Kulturrådet. Derudover overførte Kulturrådet et mindreforbrug på 83.900 kr. fra 2016 til 2017 med den specifikke hensigt at spare op til afholdelsen af rådets 50-års jubilæum, der fandt sted d. 20. maj 2017.

Kulturrådets samlede budget for 2017 udgjorde således 358.591 kr., og rådet havde et forbrug på 455.736 kr.

Kulturrådets redegørelse og administrationens bemærkninger

Hvidovre Kulturråd har afleveret en redegørelse, hvori følgende forklares som årsager til budgetoverskridelsen:

1.Manglende billetsalg

2.Tilskud til lydanlæg

3.Dyrere PR-udgifter

4.Indkøb af kulturpriser

5.Bevilling af tilskud til arrangementet Spejdernes Lejr 2017

6.Betaling for underholdning til Kultur- og Fritidsmessen 2017

Med udgangspunkt i redegørelsen understreger administrationen, at udgifter vedr. pkt. 2: Tilskud til lydanlæg samt pkt. 4: Indkøb af kulturpriser blev afholdt af Kulturrådet i 2016 og derfor ikke har nogen reel indflydelse på budgetoverskridelsen i 2017.

I forhold til pkt. 5: Tilskud til Spejdernes Lejr 2017 samt pkt. 6: Betaling for underholdning til Kultur- og Fritidsmessen 2017 bemærker administrationen, at der her er tale om udgifter, som Kulturrådet har afholdt på eget initiativ, og som derfor ikke bør karakteriseres som hverken ukendte eller pålagte udgifter.

Manglende billetindtægter mm.

På baggrund af Kulturrådets regnskab for 2017 (vedlagt som bilag) finder administrationen, at budgetoverskridelsen hovedsageligt skyldes mængden af afholdte arrangementer (og tilhørende udgifter til annoncering mm.) samt manglende billetindtægter; der blev i 2017 således afholdt 16 forskellige arrangementer og omsat for 74.235 kr. mod forventede 178.750 kr.

Rådet har i 2017 haft udgifter til PR og annoncering på i alt 99.927 kr.

Kulturrådets jubilæumsarrangement d. 20. maj 2017 med koncerter af bl.a. Lis Sørensen og Mek Pek medførte udgifter for 173.750 kr. Der blev i forbindelse med arrangementet omsat for 18.131 mod forventede 60.000 kr.

Ved arrangement med foredragsholderen Emil Beha d. 29. november 2017 blev der omsat for 16.000 kr. mod forventede 60.000 kr.

Endeligt bemærkes det, at Kulturrådet har haft udgifter til intern mødeafholdelse i 2017 på 62.785 kr. Kulturrådet har i denne kontekst bemærket, at det fremover vil undlade at afholde planlægningsmøder på konferencehotellet Klinten i Rødvig, som ellers traditionelt har lagt grund til rådets årlige planlægningsmøde.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at Kulturrådets praksis med at planlægge arrangementsprogram for et år ad gangen har indflydelse på budgetoverskridelsen. I og med at samtlige arrangementer planlægges et år i forvejen, er rådet bundet af kontraktlige forpligtelser, der gør det vanskeligt - hvis ikke umuligt - at aflyse eller opsige indgåede kontrakter på trods af eventuelle budgetoverskridelser i løbet af året.

En kvartalsvis eller halvårlig programplanlægning ville derimod sikre en jævn budgetopfølgning og gøre det muligt at annullere evt. planlagte arrangementer, der endnu ikke er kontraktfaste. Samtidig vil en løbende revision af årets planlagte arrangementer sikre, at programmet bedre lever op til evt. tidstypiske og pludselige tendenser, så flere borgere fanger interesse for og deltager i arrangementerne.    

Center for Kultur og Fritid vil som sekretariat for Kulturrådet på baggrund af ovenstående indføre strengere regnskabspraksis og økonomiopfølgning i 2018 og samtidig henstille til Kulturrådet at arbejde med kvartalsvis eller halvårlig programlægning fremover.

Center for Kultur og Fritid indstiller, at Hvidovre Kulturråds budgetoverskridelse i 2017 finansieres via en overførsel af merforbruget til 2018, således at overforbruget modregnes Kulturrådets afsatte midler for 2018.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der var i 2017 afsat 274.691 kr. til Kulturrådet. Derudover overførte Kulturrådet et mindreforbrug på 83.900 kr. fra 2016 til 2017 med det specifikke formål at spare op til afholdelsen af rådets 50 års-jubilæum, således at Kulturrådets samlede budget for 2017 udgjorde 358.591 kr.

Pr. 8. december 2017 udviste Kulturrådets regnskab for 2017 et merforbrug på 97.145 kr.

Kulturrådet har de seneste år haft følgende restbeløb ved årsskiftet:

2016

Mindreforbrug på 83.900 kr. (overført til 2017)

2015

Mindreforbrug på 14.500 kr. (overført til 2016)

2014

Mindreforbrug på 1.978 kr.

2013

Mindreforbrug på 11.777 kr. (overført til 2014)

Der er i 2018 afsat 283.446 kr. til Hvidovre Kulturråd.

Bilag

 1. Budget og Regnskab Hvidovre Kulturråd-2017 (pdf)
 2. Redegørelse fra Kulturrådet (pdf)

8. Ansøgning fra Forstadsmuseet om tilskud til udstillingen Årets Bil i Danmark 1969-2019

Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Forstadsmuseet ønsker i partnerskab med Viborg Museum at afholde udstillingen Årets Bil i Danmark 1969-2019, der vil udstille de forskellige bilmodeller, der de seneste 50 år er blevet valgt som Årets Bil.

Museernes vinkel er at anvende fortællingen om periodens biludvikling til at formidle historien om velfærdssamfundet og forstadens udvikling.

Udstillingen forventes at tiltrække ca. 20.000 gæster samlet og vil planmæssigt blive vist ca. 10. oktober - 30. december 2018 i Viborg og ca. 20. januar - 22. april 2019 i Hvidovre.

Forstadsmuseet ansøger om 230.000 kr. til Hvidovres andel af arrangementet.

Viborg Kommune har allerede bevilget 500.000 kr. til Viborg Museum til brug for Viborgs andel.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tilkendegive, hvorvidt Hvidovre Kommune skal indtræde i projektsamarbejdet Årets Bil i Danmark 1969-2019 sammen med Viborg Kommune
 2. at der, såfremt Hvidovre Kommune indtræder i projektsamarbejdet, afsættes 230.000 kr. inden for rammerne af budget 2019 til projektets realisering

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2018

Henvendelse fra grundejerforeningen Avedørelejren uddelt til udvalget.

Udvalget henstiller til Forstadsmuseet, at gå i dialog med grundejerforeningen.

Ad 1. Det anbefales, at Hvidovre Kommune deltager i projektsamarbejdet Årets Bil i Danmark 1969-2019.

Ad 2. Udvalget beder om oplæg til finansiering inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme, som skal indgå i behandlingen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund

I 2018 er det 50 år siden, at man første gang kårede Årets Bil i Danmark. Det skete i efteråret 1968, hvor Ford Capri blev valgt som Årets Bil 1969. Begivenheden fik stor opmærksomhed og blev derfor en tilbagevendende årlig begivenhed. Kåringen af Årets Bil er stadig omgærdet af stor interesse og prestige for hele bilbranchen og alle bilinteresserede.

Projektsamarbejde med Viborg Museum

Forstadsmuseet og Viborg Museum ønsker i fællesskab at fejre 50-året for kåringen af den første Årets Bil i Danmark med en stor og spektakulær udstilling, hvor publikum vil kunne opleve alle de 50 kårede biler. Det bliver en vandring gennem 50 års danmarkshistorie set gennem bilernes perspektiv og vil dermed samtidig fortælle historien om velfærdssamfundet og forstadens udvikling.

Udstillingen produceres af Forstadsmuseet og Viborg Museum og forventes at blive vist ca. 10. oktober - 30. december 2018 i Viborg og ca. 20. januar - 22. april 2019 i Hvidovre. Perioden fastlægges endeligt i begyndelsen af 2018. Kåringen af Årets Bil 2019 vil foregå i Hvidovre Kommune i forbindelse med åbningen af Hvidovres del af udstillingen.

Forstadsmuseet er pt. i dialog med Zentropa omkring brug af selskabets filmstudier til brug for Hvidovres del af udstillingen.

Udstillingens potentialer

Udstillingen vil blive markedsført over hele landet og forventes at skabe massiv medieomtale. Der estimeres samlet 20.000 gæster i udstillingsperioden.

Udstillingen forventes at tiltrække besøgende fra hele Sjælland og Øresundsregionen og vil dermed i høj grad kunne promovere både Forstadsmuseet og Hvidovre Kommune. Derudover forventes udstillingen at skabe opmærksomhed blandt museumsfaglige og andre relevante miljøer.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Viborg Museum og Forstadsmuseet skal hver især bidrage med 500.000 kr. til projektet. Viborg Kommune har allerede bevilget 500.000 kr. til Viborg Museum til brug for projektet.

Forstadsmuseet dækker selv de indledende udgifter på 270.000 kr. i 2018 og har behov for de resterende 230.000 kr. i 2019.

Forstadsmuseet har i budgettet for 2018 afsat 120.000 kr. af egne midler og forventer desuden at kunne afsætte yderligere 150.000 kr. til projektet grundet mindreforbrug vedr. budget 2017. På denne baggrund ansøges Kultur- og Fritidsudvalget om at afsætte de resterende 230.000 kr. inden for rammerne af budget 2019.

Foruden de kommunale tilskud forventes projektets økonomi at blive realiseret via entre-, cafe- og butikssalgsindtægter samt sponsorater. Forstadsmuseet forventer i den forbindelse at kunne indhente en del sponsorater blandt relevante virksomheder som Shell, Bilmagasinet, Bilbasen m.fl. 

Der er ikke afsat midler til det ansøgte formål på Kultur- og Fritidsudvalgets budget. Såfremt det besluttes, at Hvidovre Kommune skal indtræde i projektsamarbejdet sammen med Viborg Kommune, indstilles det, at der afsættes 230.000 kr. inden for rammerne af budget 2019 til projektets realisering

Budget

Nedenstående budget viser Forstadsmuseet og Viborg Museums respektive budgetter for projektet. Det forventes, at de udstillede biler vederlagsfrit vil kunne lånes mod reklame eller anden synliggørelse af ejeren/virksomheden bag.

Udgifter

Hvidovre

Viborg

Total

Leje af lokaler

250.000 kr.

250.000 kr.

500.000 kr.

Transport af biler

125.000 kr.

125.000 kr.

250.000 kr.

Flytning af udstilling

37.500 kr.

37.500 kr.

75.000 kr.

Materialer og tryk

150.000 kr.

150.000 kr.

300.000 kr.

Grafisk arbejde

15.000 kr.

15.000 kr.

30.000 kr.

Udstillingsdesign

50.000 kr.

50.000 kr.

100.000 kr.

El-arbejde og lys

50.000 kr.

50.000 kr.

100.000 kr.

Leje af AV-udstyr

100.000 kr.

100.000 kr.

200.000 kr.

Konsulent ansat til at finde biler til udstillingen

35.000 kr.

35.000 kr.

70.000 kr.

Eventmager

150.000 kr.

150.000 kr.

300.000 kr.

Butikspersonale

150.000 kr.

150.000 kr.

300.000 kr.

Håndværkere

125.000 kr.

125.000 kr.

250.000 kr.

Eventudgifter

200.000 kr.

200.000 kr.

400.000 kr.

Markedsføring

150.000 kr.

150.000 kr.

300.000 kr.

Åbning mm.

25.000 kr.

25.000 kr.

50.000 kr.

Uforudsete udgifter

50.000 kr.

50.000 kr.

100.000 kr.

Forsikring af biler mm.

20.000 kr.

20.000 kr.

40.000 kr.

I alt

1.682.500 kr.

1.682.500 kr.

3.365.000 kr.

Indtægter

Hvidovre

Viborg

Total

Entré: 20.000 gæster x 75 kr.

750.000 kr.

750.000 kr.

1.500.000 kr.

Kommunale tilskud

380.000 kr.

500.000 kr.

880.000 kr.

Museernes egenfinansiering

120.000 kr.

0 kr.

120.000 kr.

Sponsorater

325.000 kr.

325.000 kr.

650.000 kr.

Cafe- og butikssalg

200.000 kr.

200.000 kr.

400.000 kr.

I alt

1.775.000 kr.

1.775.000 kr.

3.550.000 kr.

Bilag

 1. Ansøgning til KFU (pdf)
 2. Budget - Årets Bil (pdf)
 3. Projektbeskrivelse (pdf)
 4. Projektpræsentation (pdf)
 5. Henvendelse fra Grundejerforeningen Avedørelejren (pdf)
 6. Notat fra Forstadsmuseet vedr. parkeringsforhold (pdf)

9. Ansøgning om tilskud - CPH:DOX 2018 i Hvidovre

Beslutningstema

Center for Kultur & Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra CPH:DOX om tilskud til afvikling af dele af dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX 2018 d. 22.-24. marts 2018 i Hvidovre.

Der ansøges om 30.000 kr.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at bevilge 30.000 kr. til CPH:DOX til brug for afholdelse af dele af dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX 2018 i Hvidovre

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2018

Der bevilges 30.000 kr. til projektet. Midlerne tages fra Profileringspuljen.

Sagsfremstilling

Dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX blev grundlagt tilbage i 2003 og er med et årligt tilbagevendende besøgstal på ca. 100.000 publikummer -   vokset til at være en af Europas største festivaler for dokumentarfilm. Med støtte fra den nationale filmbranche og den danske presse har CPH:DOX manifesteret sin rolle i det danske film- og kulturmiljø og markeret sig som en af hovedstadsregionens største kulturbegivenheder.

Center for Kultur & Fritid har i længere tid været i dialog med dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX med henblik på at få dele af festivalen til Hvidovre. Denne interesse skal bl.a. ses i betragtning af Hvidovre Kommunes status som filmby og i henhold til kommunens erhvervspolitik 2015-2018, der bl.a. søger at styrke filmmiljøet.

At det nu er muligt at komme med ombord som samarbejdspartner, relaterer sig til dokumentarfilmfestivalens nye landsdækkende koncept REALITY:CHECK, som er blevet til i samarbejde med DR Viden/Videnskab og Regionerne. Med nærværende koncept ønsker festivalen at lave en række ”virkelighedstjek” med udgangspunkt i aktuelle dokumentarfilm og samtaler med både dem, der anvender, producerer og lovgiver om ny viden - i et ønske om at skabe social forandring.

Ved at få en del af CPH:DOX til Hvidovre får kommunen et stort og kendt brand til byen. Det giver samtidig mulighed for og anledning til, at flere lokale aktører og interessenter kan mødes og samarbejde om at afvikle et større kulturarrangement. Center for Kultur & Fritid har således indgået samarbejdsaftaler med Hvidovre Gymnasium, Fritidsbutikken, Zentropa, Forstadsmuseet, Mainstream ApS, Hvidovre Produktionsskole og Quark Naturcenter. Formålet er i fællesskab at kuratere og facilitere diverse filmvisninger og andet indhold relateret til en filmfestival i Filmbyen.

Det er på samme måde tanken, at lokale foreninger og institutioner kan få mulighed for at byde ind på indhold til debatter, workshops, musik m.m., der relaterer sig til eventen.

CPH:DOX er en 10-dage lang festival. Det forventes, at vi i Hvidovre kan lave arrangementer henover 2 til maksimalt 3 dage i perioden fra den 22. til 24. marts 2018. 

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommune har tidligere afholdt både Open Air filmforevisning i forbindelse med Vestegnens Kulturuge og Zulu Sommerbio i Standparken.

I 2016 bevilligede Økonomiudvalget 60.000 kr. til afholdelse af Zulu Sommerbio i Strandparken.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter forbundet med indgåelse af kontrakt og samarbejde med CPH:DOX beløber sig til 30.000 kr.

Udgifter

Kr.

Filmleje

5.000

Filmtransport

2.000

PR, annoncering og festivalmateriale

5.000

Honorar til oplægsholdere

5.000

Projektledelse, projektkoordinering, pressearbejde

10.000

Transport til oplægsholdere og CPH:DOX repræsentanter

3.000

Udgifter i alt

30.000

Ekstra udgifter, der relaterer sig til kulturbegivenheden, betales af kulturudviklingspuljen under Center for Kultur & Fritid.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til Kulturelle Aktiviteter

192.714 kr.

Profileringspuljen

119.441 kr.

Rådighedspuljen

101.150 kr.


10. Ansøgning om tilskud til kortfilm: "CIRKLER"

Beslutningstema

Center for Kultur- og Fritidsudvalget har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra SUPER16-elev Theis Nørgaard om økonomisk tilskud til produktion af kortfilmen ”CIRKLER”, der bl.a. vil blive optaget i Hvidovre og vil blive produceret i samarbejde med elever fra Hvidovre Gymnasium.

Der søges om et støttebeløb på 8.000 kr.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at bevilge 8.000 kr. til filmproducer-elev Theis Nørgaard til brug for filmproduktionen CIRKLER

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2018

Der bevilges 6.000 kr. til projektet. Midlerne skal anvendes til udgifter forbundet med locations, materialer og dekoration. Tilskuddet forudsætter, at der er et samarbejde med Hvidovre Gymnasium, og at optagelserne foregår i Hvidovre. Midlerne tages fra Profileringspuljen.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har modtaget en tilskudsansøgning fra filmproducer Theis Nørgaard, der er elev på filmskolen Super16.

Der søges om tilskud på 8.000 kr. til produktion af kortfilmen ”CIRKLER”, der vil blive optaget lokalt i en lejlighed i Hvidovre. Støttebeløbet vil udelukkende blive anvendt i Hvidovre Kommune og gå til at støtte lokale erhvervsdrivende. Støttebeløbet vil blive anvendt til catering til filmoptagelserne samt rekvisitter og materialeindkøb til kostumer.

Tilskudsansøger har kontaktet Hvidovre Gymnasium med henblik på at få filminteresserede elever med i produktionen i assistentfunktioner, og på denne måde både bidrage til projektet mens de oplever og lærer.

En uddybet projektbeskrivelse samt manuskript er vedhæftet som bilag.

Hvidovre som filmby

Hvidovre Kommune har over en længere periode arbejdet strategisk på at udvikle og brande sig som filmby. Af nuværende politiske satsninger underbygger Erhvervspolitikken 2015-2018 bl.a. filmområdet ved at stille skarpt på lokal filmproduktion og ved at støtte Copenhagen Film Fund. På kulturområdet er der sideløbende hermed arbejdet med forskellige filmrelaterede kulturaktiviteter, der bl.a. tæller open-air filmforevisninger i samarbejde med Zulu Sommerbio samt ’Oregon-’ og ’Next-’ filmfestivalerne. 

Kommunens satsning på filmområdet har desuden medført, at filmskoleelever i stigende grad søger kommunen om økonomisk tilskud til forskellige typer tv- og filmproduktioner. Ansøgningerne er primært fra filmstuderende på Zentropas filmuddannelse og studerende fra den alternative filmskole Super16. Kultur- og Fritidsudvalget har støttet en del af de modtagne filmansøgninger med beløb på mellem 14.600 til 25.000 kr.

Kriterier for uddeling af støtte til tv- og filmproduktion

I 2017 drøftede Kultur- og Fritidsudvalget rammerne for den fremtidige behandling af ansøgninger vedr. film- og tv-produktion. I den forbindelse blev det besluttet at afvente en evaluering af kommunens filmsatsning i regi af erhvervspolitikken, og at der indtil da kunne bevilges filmstøtte, såfremt filmen overvejende optages på lokaliteter i Hvidovre Kommune, og filmens sigte er et almennyttigt, ikkekommercielt formål.

Administrationen vurderer, at nærværende ansøgning til kortfilmen ”CIRKLER” lever op til begge kriterier. 

Retsgrundlag

Filmlovens § 18.

Politiske beslutninger og aftaler

I henhold til Hvidovre Kommunes Erhvervspolitik 2015-2018 stiller kommunen skarpt på lokale styrker som filmproduktion ved bl.a. at brande filmmiljøet og støtte Copenhagen Film Fund.

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere givet støtte til lignende filmproduktioner:

Udvalgsmøde

Filmprojekt

Støttebeløb

KFU 25. september 2016

”Regndans”

14.600 kr.

KFU 25. september 2016

”Akvarieklubben”

21.000 kr.

KFU 17. maj 2016

”NÅR VI SES IGEN”

25. 000 kr.

KFU 7. februar 2017

”MAX”

9.950 kr. til brug for leje af Avedøre Svømmehal

Kultur- og Fritidsudvalget gav 7. februar 2017 afslag på ansøgning til filmen ”Forward” med den begrundelse, at ansøgningen lå uden for udvalgets puljers formål.

Udvalget gav 4 januar 2018 afslag på ansøgning til filmen ”Supernova” med den begrundelse, at produktionens brandingværdi for Hvidovre Kommune ikke vurderedes som tilstrækkelig.

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede d. 9. maj 2017 rammerne for den fremtidige behandling af ansøgninger vedr. film- og tv-produktion. Udvalget besluttede at afvente en evaluering af kommunens filmsatsning i regi af erhvervspolitikken, og at der indtil da kunne bevilges filmstøtte såfremt filmen overvejende optages på lokaliteter i Hvidovre Kommune, og filmens sigte er et almennyttigt, ikkekommercielt formål.

Økonomiske konsekvenser

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om 8.000 kr. Tilskuddet vil blive anvendt til catering til filmoptagelserne samt rekvisitter og materialeindkøb til kostumer, og vil udelukkende gå til erhvervsdrivende i Hvidovre Kommune.

Der resterer følgende midler på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til Kulturelle Aktiviteter

192.714 kr.

Profileringspuljen

119.441 kr.

Rådighedspuljen

101.150 kr.

Bilag

 1. Uddybning af ansøgning (pdf)
 2. CIRKLER - Manuskript (pdf)
 3. CIRKLER støtteansøgning (pdf)

11. Ansøgning fra Hvidovre Amatørscene om støtte til varetagelse af værtskabet for DATS Teaterfestival 2019

Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Hvidovre Amatørscene ønsker i partnerskab med Glostrup Amatør Scene at byde ind på værtskabet af DATS Teaterfestival i 2019.

Festivalen vil indebære opsætningen af 10-12 forskellige amatørteaterforestillinger i Hvidovre og Glostrup i løbet af en weekend.

Både Hvidovre og Glostrup kommuner ansøges respektivt om tilskud på 25.000 kr.

Glostrup Kommune har allerede bekræftet, at der bevilges 25.000 kr. til projektet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at bevilge 25.000 kr. til Hvidovre Amatørscene og Glostrup Amatør Scene til brug for varetagelsen af værtskabet for DATS Teaterfestival i 2019

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2018

Der bevilges 25.000 kr. til projektet. Midlerne tages fra Puljen til Kulturelle Aktiviteter.

Sagsfremstilling

DATS, Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed, afholder årligt en teaterfestival, hvor udvalgte danske amatørteatre deltager med opsætninger af forskellige teaterforestillinger.

Hvidovre Amatørscene ønsker i partnerskab med Glostrup Amatør Scene at ansøge om værtskabet for festivalen i maj 2019. Festivalen vil indebære opsætningen af 10-12 forskellige forestillinger i både Hvidovre og Glostrup kommuner over en enkelt weekend.

Der vil være gratis adgang til festivalens forestillinger, og der forventes derfor mange interesserede tilskuere. Forestillingernes præcise lokaliteter er endnu ikke konkretiserede, men disse vil blive udvalgt i samarbejde med de kommunale administrationer.  

Der forventes at deltage ca. 150-200 personer fra de involverede amatørteatre. Derudover vil Hvidovre Amatørscene og Glostrup Amatør Scene tilsammen stille med 30 frivillige.

Der er ansøgningsfrist til varetagelse af værtskabet i maj 2018.

Retsgrundlag

Såvel kommunalfuldmagtsreglerne og teaterloven giver kommuner mulighed for at give støtte til scenekunst.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Amatørscene og Glostrup Amatør Scene ansøger i fællesskab om tilskud til varetagelse af værtskabet for DATS Teaterfestival 2019.

Hvidovre og Glostrup Kommuner ansøges således respektivt om 25.000 kr. Glostrup Kommune har allerede bekræftet, at det ansøgte tilskud bevilges. 

De deltagende amatørteatre betaler for deres egen deltagelse, forplejning og overnatning, og DATS forventes at bidrage med næsten halvdelen af projektets økonomi. Restbeløb forventes indhentet gennem lokale fonde og sponsorer.

Nedenstående budget viser budgettet fra teaterfestivalen i 2017, der blev afholdt i Thisted. Der forventes nogenlunde samme indtægts- og udgiftsposter i 2019.

Projektbudget 2017, indtægter (Teaterfestival i Thisted)

Kommunalt tilskud

50.000 kr.

Bidrag fra DATS

93.500 kr.

Egenbetaling fra amatørteatre

33.500 kr.

Bidrag fra lokale fonde og sponsorer

26.500 kr.

I alt

203.500 kr.

Projektbudget 2017, udgifter (Teaterfestival i Thisted)

Overnatning og forplejning

86.000 kr.

Transport

23.000 kr.

Leje af scene og sceneudstyr

38.000 kr.

Diverse honorarer

30.000 kr.

Hættetrøjer, T-shirts mm.

5.500 kr.

PR

11.500 kr.

Vagter

4.500 kr.

Diverse

5.000 kr.

I alt

203.500 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til Kulturelle Aktiviteter

192.714 kr.

Profileringspuljen

119.441 kr.

Rådighedspuljen

101.150 kr.

Bilag

 1. Ansøgning fra Hvidovre Amatørscene (pdf)
 2. Budget for Teaterfestival 2017 i Thisted (pdf)

12. Ansøgning om tilskud til KLANG festival

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra KLANG - Copenhagen avantgarde Music Festival om økonomisk tilskud til brug for en række workshops og koncerter med Hvidovre Musikskole i løbet af foråret 2018.

Der ansøges om tilskud på op til 60.000 kr.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at bevilge tilskudsbeløb på op til 60.000 kr. til KLANG – Copenhagen Avantgarde Music Festival til brug for workshop- og koncertforløb med Hvidovre Musikskole i foråret 2018

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2018

Der bevilges 10.000 kr. til projektet. Midlerne tages fra Puljen til Kulturelle Aktiviteter.

Sagsfremstilling

Musikfestivalen KLANG – Copenhagen Avantgarde Music Festival er Danmarks største festival for samtidsmusik. Festivalen præsenterer hvert år en lang række arrangementer med moderne kompositionsmusik over flere uger og tiltrækker ensembler og kunstnere fra hele verden.

Som del af festivalen arrangeres desuden KLANG i KU.BE, der fokuserer på arrangementer for og med børn og afholdes i kulturhuset KU.BE på Frederiksberg over en enkelt dag. Her mødes en række danske musikskoler med professionelle aktører og udvikler og opfører en række koncertforløb. I år finder KLANG i KU.BE sted d. 3. juni.

I 2018 er Hvidovre Musikskole inviteret til at deltage. Udvalgte elever fra musikskolen vil inden festivalen deltage i en række workshop- og mentorforløb, som bl.a. skal munde ud i skabelsen af nye musikværker, som til festivalen bl.a. skal opføres af det professionelle ensemble Krumbuktus.

De involverede elever fra Hvidovre Musikskole vil planmæssigt arbejde helt fra januar måned med at udvikle deres kompositioner, som så efterfølgende vil blive fremført ved to koncerter under arrangementet KLANG i KUBE: dels en koncert spillet af Ensemble Krumbuktus og dels en koncert, som eleverne selv opfører.

KLANG ansøger om et tilskudsbeløb på op til 60.000 kr., men har tilkendegivet, at enhver beløbsstørrelse vil blive positivt modtaget.  Tilskuddet vil blive anvendt til musikerhonorarer til det professionelle ensemble Krumbuktus, der planmæssigt skal opføre en række af musikskoleelvernes kompositioner.

KLANG i KU.BE blev første gang afholdt i 2017, hvor næsten hundrede medvirkende børn og professionelle skabte en række originale koncerter og events.

Koncertarrangementerne afholdes på Frederiksberg, men det forventes, at en stor forældre-og familiegruppe fra Hvidovre vil bakke op om Hvidovre Musikskole og deltage i festivalen.

Der ansøges om økonomisk tilskud på op til 60.000 kr., men ansøger har tilkendegivet, at ethvert støttebeløb vil være kærkomment.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om økonomisk tilskud på op til 60.000 kr. Tilskuddet skal anvendes til musikerhonorarer til ensemblet Krumbuktus.

Ud over den ansøgte støtte fra Kultur- og Fritidsudvalget er der søgt om støtte hos Frederiksberg Kommune (10.000 kr.), Frederiksbergfonden (10.000 kr.) og diverse (10.750 kr.).

Center for Økonomi og Analyse har haft ansøgningen til udtalelse og ser ikke noget problem i, at Hvidovre Kommune potentielt yder et større støttebeløb Frederiksberg Kommune, idet projektets aktiviteter hovedsageligt udarbejdes sammen med Hvidovres lokale musikskole.

Hvidovre Musikskole støtter indirekte projektet via afsættelse af ca. 40-50 undervisningstimer i komposition for de involverede musikskoleelever samt mulig transport af elevernes instrumenter ifm. koncertafholdelse.

Udvidet budget kan ses i vedhæftede bilag.

Der resterer følgende midler på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til Kulturelle Aktiviteter

192.714 kr.

Profileringspuljen

119.441 kr.

Rådighedspuljen

101.150 kr.

Bilag

 1. CV_KLANG festival (pdf)
 2. Organisation_KLANG festival (pdf)
 3. Projektbeskrivelse_KLANG festival (pdf)
 4. Budget_KLANG festival (pdf)

13. Ansøgning om tilskud via annoncering i stævneprogram: Danish Open 2018

Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til henvendelse fra Dansk Svømmeunion ang. tilbud om annoncering i stævneprogrammet til Danish Open i Svømning, der afholdes i Bellahøj Svømmestadion den 12. – 15. april.

Hvidovre Kommune er blevet tilbudt en særpris på 2.500 kr. for en halvsides-annonce svarende til 184x127 mm.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at give afslag på annoncering i Dansk Svømmeunions stævneprogram vedr. Danish Open 2018, der afholdes i Bellahøj Svømmestadion den 12. – 15. april

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2018

Der gives afslag på ansøgningen. Gruppe F stemmer imod.

Sagsfremstilling

Danish Open i Svømning finder sted i Bellahøj Svømmestadion den 12. – 15. april 2018. Til stævnet deltager Danmarks bedste svømmere.

Til stævnet forventes der at deltage flere svømmere fra Hvidovre Svømmeklub.

I forbindelse med svømmestævnet udarbejdes et stævneprogram i A4-format, hvor der vil være mulighed for annoncører, kommuner, aktører mm. at profilere sig.

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere annonceret i lignende stævneprogrammer og har benyttet lejligheden til at promovere Hvidovre Kommunes talentudviklingspolitik. Eksempel på tidligere annonce er vedhæftet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere bevilget støtte til annoncering i stævneprogrammet til Danish Open:

Dato

Bevilling

4. januar 2017

2.400 kr. til en ½ sides annonce i stævneprogrammet til Danish Open 2017

7. marts 2016

2.400 kr. til en ½ sides annonce i stævneprogrammet til Danish Open 2016

Den 7. juni 2017 behandlede Kultur- og Fritidsudvalget desuden en samlet ansøgning fra Dansk Svømmeunion om tilbud på annoncering i stævneprogrammer til DM på langbane, DM på kortbane samt EM i svømning. Der blev givet afslag på ansøgningen med den begrundelse, at der ikke var tale om lokalt forankrede aktiviteter.

Kriterier for annoncering

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet d. 2. maj 2016 kriterieliste vedr. annoncering. Listen indeholder en foreslået guideline til kommunal annoncering i elektroniske og trykte medier og peger på, at der ved annoncering i eksempelvis stævneblade bør tages højde for specifikke kriterier såsom den geografiske og indholdsmæssige relevans. Den komplette kriterieliste er vedhæftet som bilag.

I forhold til kriterielisten har arrangementet Danish Open 2018 en vis lokal relevans, da der forventes deltagelse fra mellem 10 og 20 svømmere fra Hvidovre Svømmeklub. da 14-16 deltagere fra Hvidovre Svømmeklub forventes at deltage. Stævnet har desuden en vis indholdsmæssig relevans ift. Hvidovre Kommunes kulturpoltiske indsatsområder, og tidligere annoncer har bl.a. promoveret Hvidovre Kommunes idrætspolitik med fokus på talentudvikling (eksempel på tidligere annonce vedhæftet som bilag).

Økonomiske konsekvenser

Dansk Svømmeunion har via selskabet FL Sport Marketing tilbudt Hvidovre Kommune en særpris på 2.500 kr. (normalpris 3.000 kr.) på en annonce i stævnebladet til Danish Open i Svømning, der afholdes i Bellahøj Svømmestadion den 12. – 15. april 2018.

Der er tale om en halvsides-annonce svarende til 184x127 mm.

Der er afsat følgende midler på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til Kulturelle Aktiviteter

192.714 kr.

Profileringspuljen

119.441 kr.

Rådighedspuljen

101.150 kr.

Bilag

 1. Annonce til tidligere stævneprogram, 2016 (pdf)
 2. Tilbud på annoncering (pdf)
 3. Kriterieliste vedr. annoncering (pdf)

14. Ansøgning fra Baunevangens Badminton Klub om tilskud til afholdelse af 60-års jubilæumsfest

Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Baunevangens Badminton Klub om tilskud på 5.000 kr. til afholdelse af fest i forbindelse med klubbens 60-års jubilæum i september 2017.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at give afslag til Baunevangens Badminton Klub på ansøgning om tilskud på 5.000 kr. til afholdelse af fest i forbindelse med klubbens 60-års jubilæum

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2018

Der gives afslag på ansøgningen.

Sagsfremstilling

Baunevangens Badminton Klub har ansøgt Kultur- og Fritidsudvalget om økonomisk tilskud på 5.000 kr. til afholdelse af fest og kroophold for foreningens medlemmer i forbindelse med foreningens 60-års jubilæum i september 2018.

Foreningen bidrager selv med 30.000 kr., og derudover vil der være egenbetaling på 350 kr. for medlemmer og 450 kr. for pårørende. Det ansøgte tilskud vil blive anvendt til at dække betalingen for de medlemmer, der ikke skulle have råd til at deltage. 

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere udelukkende ydet tilskud til 25-, 50-, 75-, og 100-års jubilæer, og der er tidligere givet afslag på ansøgninger vedr. 10- og 30-års jubilæer. Administrationen henstiller på denne baggrund til, at der gives afslag på ansøgningen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Baunevangens Badminton Klub modtog i 2008 et tilskud på 5.040 kr. i forbindelse med foreningens 50-års jubilæum.

Kultur- og fritidsudvalget har ydet lignende tilskud i forbindelse med andre kommunale foreningers jubilæer:

År

Forening

Tilskudsbeløb

2016

Hvidovre Ishockey Klub, 50-års jubilæum

7.500 kr.

2013

Dansk Folkehjælp Hvidovre, 75-års jubilæum

6.000 kr.

2013

Hvidovre/Avedøre Rideklub, 50-års jubilæum

15.000 kr.

Kultur- og fritidsudvalget har desuden givet afslag til lignende ansøgninger:

År

Forening

2014

Hvidovremalerne, 10-års jubilæum

2013

Hvidovre Nærradio, 30-års jubilæum

Økonomiske konsekvenser

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om 5.000 kr. til brug for jubilæumsfest og kroophold.

Klubben bidrager selv med 30.000 kr. i egenbetaling.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til Kulturelle Aktiviteter

192.714 kr.

Profileringspuljen

119.441 kr.

Rådighedspuljen

101.150 kr.


15. Hvidovre Fighters: Anmodning om forskud på sponsorbeløb

Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte anmodning fra Hvidovre Fighters om en forskudsudbetaling på 500.000 kr. af det årlige kommunale sponsorbeløb vedr. sæson 2018/2019.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at drøfte, hvorvidt der skal foretages en forskudsudbetaling på 500.000 kr. til Hvidovre Fighters af det årlige kommunale sponsorbeløb

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2018

Der foretages en forskudsudbetaling på 500.000 kr. til Hvidovre Fighters af det årlige kommunale sponsorbeløb. Forskuddet ydes på betingelse af, at beløbet tilbagebetales til Hvidovre Kommune såfremt Hvidovre Fighters ikke optages i Metal Ligaen for sæson 2018/2019. Herfor stemte alle.

Sagsfremstilling

Hvidovre Fighters har henvendt sig til Hvidovre Kommune med henblik på at få udbetalt et forskud på deres kommunale sponsorat. Der ønskes udbetalt 500.000 kr. af det årlige kontante sponsorbeløb på 1.200.000 kr.

Baggrund for anmodningen

Hvidovre Fighters blev i juni 2017 optaget i Metalligaen (Superisligaen for herrer) og indgik i denne anledning en sponsoraftale med Hvidovre Kommune frem til juni 2019 om udbetaling af et årligt kontant sponsorbeløb på 1.200.000 kr.

Optagelsen har været en positiv sportslig oplevelse for klubben, men har også budt på en lang række økonomiske udfordringer med den konsekvens, at klubben har overskredet det forventede budget og ikke kunne opnå de forventede indtægter.

Dette skyldes for det første, at klubben blev meget sent optaget i ligaen grundet en forsinket godkendelse, og at det på dette tidspunkt i sæsonperioden ikke var muligt at indgå kontrakter med det nødvendige antal potentielle sponsorer.

Dernæst har klubben oplevet højere etablerings- og driftsudgifter end forventet, hvilket bl.a. skyldes ligamæssige krav til klubbens tekniske faciliteter mm. Hertil besluttede ligaen at øge sæsonens kampantal, hvilket har skabt flere logistiske udgifter ifm. klubbens udekampe.

Endelig har der været behov for en række personalemæssige omprioriteringer og øgede udgifter til både trænere og spillere.

Klubben forventer, at ovenstående problematikker vil være løst i den kommende sæson. Dette skyldes for det første, at klubben har bedre tid til at opnå det nødvendige antal sponsorater. Derudover medfører en ændret ligastruktur et færre antal kampe, hvilket vil betyde lavere omkostninger til især udekampe. Samtidig vil en del af de indledende etableringsudgifter forbundet med klubbens ligaoptagelse ikke længere være aktuelle.    

Administrationens bemærkninger til forskudsudbetalingen 

Ifølge gældende sponsoraftale udbetaler Hvidovre Kommune planmæssigt det samlede, årlige kontante sponsorbeløb til Hvidovre Fighters umiddelbart efter klubbens dokumenterede optagelse i Metalligaen. Optagelse vedr. sæson 2018/2019 forventes at blive offentliggjort i foråret 2018.

Administrationen bemærker på denne baggrund, at Hvidovre Fighters anmoder om en forskudsudbetaling af sponsorbeløbet vedr. sæson 2018/2019 på trods af, at klubben i skrivende stund endnu ikke formelt har opnået licens til Metalligaen for den pågældende sæson.

Det bemærkes desuden, at der ved en delt forskudsudbetaling af sponsorbeløbet ikke kan stilles nogen garanti for den forventede udbedring af klubbens finansielle situation.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten, hvorefter sponsorater som dette er lovligt, når der er tale om en gensidigt bebyrdende aftale mellem klubben og kommunen, samt at kommunen højst betaler markedsprisen herfor, således at der ikke er tale om et maskeret tilskud, hvilket er ulovligt for kommunen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte 15. maj 2017 sponsoraftale med Hvidovre Fighters for sæsonen 17/18 og 18/19 ifm. klubbens deltagelse i Metalligaen. Det kontante beløb for sponsoraftalen beløb sig til 1,2 mio.kr. årligt eksklusive husleje og reklameafgifter til værdi af 631.515 kr., svarende til et samlet årligt sponsorat på 1,8 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte desuden, at sponsorordningen skal evalueres i sommeren 2018 med henblik på stillingtagen til et eventuelt fortsat sponsorat.

Økonomiske konsekvenser

Klubben skal sikre, at de har tilstrækkelige indtægter til efterårssæssonen 2018. Klubben kan ikke påberegne yderligere sponsorstøtte i forhold til det allerede bevilligede.  

Bilag

 1. Underskrevet sponsoraftale imellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Fighters ApS (pdf)
 2. Henvendelse fra Hvidovre Ishockey Klub Fighters (pdf)

16. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2018

Niels Ulsing (F) spurgte ind til status for Hvidovre Motionscenter.

Administrationen informerede om, at en evaluering af Motionscentret er under udarbejdelse.