Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. januar 2018

Mødefakta

Dato: Torsdag den 4. januar 2018
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Multicaféen, Høvedstensvej 45

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Niels Ulsing (F)
 • Yasir Iqbal (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-01-2018

Godkendt.


2. Meddelelser

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-01-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Pressemeddelelse fra Kulturministeriet: ”Nye visioner på museumsområdet”

Bilag

 1. Pressemeddelelse fra Kulturministeriet: "Nye visioner på museumsområdet" (pdf)

3. Godkendelse af forretningsorden for Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Afvikling af møderne i Økonomiudvalget og de stående udvalg styres af en forretningsorden som udvalgene selv fastsætter.

I Hvidovre Kommune er der dog praksis for enslydende forretningsordener i udvalgene.

På baggrund af den nye styrelsesvedtægt har administration foretaget en gennemgang af samtlige udvalgs forretningsordener.

Udover redaktionelle rettelser, så er de indholdsmæssige ændringer i forhold til hidtil gældende forretningsorden en række præciseringer af teknisk karakter omkring ændrings- og underændringsforslag, afstemningsrækkefølge, skriftlig votering mv. Der er desuden præciseringer i forhold til ansattes mulighed for at overvære udvalgsmøderne.

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende vedlagte forslag til ny forretningsorden, fordi dette er udvalgets kompetence efter styrelsesloven.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende forslag til ny forretningsordenen for udvalget.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-01-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Efter styrelsesloven fastsætter udvalgene selv deres forretningsordener.

I Hvidovre Kommune er der praksis for enslydende forretningsordener i Økonomiudvalget og de stående udvalg med den eneste undtagelse som følger af, at borgmesteren er født formand for Økonomiudvalget.

For indeværende valgperiode er der vedtaget en ny styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018.

Den nye styrelsesvedtægt indebærer en række ændringer i antallet og navngivningen af de stående udvalg samt disses indbyrdes opgavefordeling.

Derfor har administration foretaget en gennemgang af samtlige udvalgs forretningsordener.

Vedlagt er ”Forslag til revideret forretningsorden – Kultur- og Fritidsudvalget” som består af en paralleltekst med den eksisterende forretningsordens ordlyd i venstre spalte og forslaget til revideret ordlyd i højre spalte, hvor ændringerne er markeret med gult.

Udover redaktionelle rettelser, så er de indholdsmæssige ændringer i forhold til hidtil gældende forretningsorden følgende:

-Det er præciseret, at ændrings- og underændringsforslag kan fremsættes, så længe afstemning ikke er påbegyndt.

-Det er præciseret, at udvalgsformanden bestemmer i hvilken orden der skal stemmes om ændringsforslagene, men således, at afstemningen om disse altid sker før afstemningen om hovedforslaget.

-Det er præciseret, at en sag kan afgøres ved skriftlig votering, hvis der er enighed herom i udvalget

-Det er præciseret, at en sag, der ikke har været optaget på dagsordenen, ikke kan behandles, medmindre der er enighed herom, eller sagen ikke tåler udsættelse eller sagen ikke giver anledning til tvivl.

Disse præciseringer følger diverse regler i styrelsesloven og almindelige principper i kommunestyret, og der findes - tilnærmelsesvist - samme bestemmelser i kommunalbestyrelsens forretningsorden og den vejledende normalforretningsorden.

Der er desuden lagt op til en præcisering i forhold til ansattes mulighed for at overvære udvalgsmøderne:

-Det er præciseret, at direktøren er sekretær for udvalget, og at direktøren og udvalgets protokolfører overværer udvalgets møder, medmindre udvalget tilkendegiver, at deres tilstedeværelse ikke er ønsket under en eller flere af sagerne.

-Det er præciseret, at øvrige relevante ansatte kan overvære udvalgets møder, når det er ønskeligt af hensyn til sagernes oplysning.

Disse præciseringer følger styrelseslovens regler om udvalg.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (LBK nr. 318 af 28/03/2017).

Normalforretningsordenen (CIR nr. 129 af 27/06/1969).

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Forslag til revideret forretningsorden - Kultur- og Fritidsudvalget (pdf)

4. Fastsættelse af Kultur- og Fritidsudvalgets møder i 2018

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget skal fastsætte mødedag og tidspunkt for Kultur- og Fritidsudvalgets møder i 2018.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at fastsætte mødedage og tidspunkt for Kultur- og Fritidsudvalgets møder i 2018.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-01-2018

Kultur- og Ffritidsudvalget fastsatte følgende mødedage i 2018:

 • Tirsdag d. 6. februar
 • Torsdag d. 1. marts
 • Torsdag d. 12. april
 • Tirsdag d. 8. maj
 • Tirsdag d. 19. juni
 • Tirsdag d. 21. august (budgetmøde)
 • Onsdag d. 5. september
 • Onsdag d. 3. oktober
 • Torsdag d. 8. november
 • Tirsdag d. 11. december

Tirsdage og onsdage er mødetidspunktet kl. 17.00 og torsdage er mødetidspunktet kl. 17.30.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget - 2018 den 05-12-2017

Beslutning om mødeplan udsættes til januar mødet. Første møde holdes den 4. januar 2018, kl. 17.00.

Sagsfremstilling

Der foreslås følgende mødedage og mødetidspunkter for Kultur- og Fritidsudvalgets møder i 2018:

-Tirsdag den 6. februar

-Torsdag den 1. marts

-Tirsdag den 10. april

-Tirsdag den 8. maj

-Tirsdag den 19. juni

-Tirsdag den 21. august (budgetmøde)

-Onsdag den 5. september

-Onsdag den 3. oktober

-Onsdag den 7. november

-Tirsdag den 11. december

Alle møder foreslås påbegyndt kl. 16.00, undtagen budgetmødet som forslåes påbegyndt kl. 14.00.

Retsgrundlag

I henhold til styrelseslovens § 20 stk. 1 træffer udvalgene beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Mødeplan 2018 - UDKAST (docx)

5. Introduktion til Kultur- og Fritidsudvalgets område

Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage administrationens introduktion til Kultur- og Fritidsområdet til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage introduktion til Kultur- og Fritidsområdet til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-01-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen vil give en introduktion til Kultur- og Fritidsudvalgets område; herunder bl.a. organisationsdiagram og økonomi på området.

Udvalget vil på kommende møder i løbet 2018 blive introduceret for kultur- og fritidsudvalgets kompetenceplan samt repræsentanter fra udvalgets institutioner.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. KOF-diagram (pdf)

6. Udvalgsmedlemmernes forventning til den kommende periode

Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Udvalgets medlemmer skal drøfte forventningerne til udvalgets arbejde i den netop påbegyndte udvalgsperiode.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at drøfte forventningerne til udvalgets arbejde i den netop påbegyndte udvalgsperiode

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-01-2018

Drøftet.

Sagsfremstilling

Da medlemssammensætningen i Kultur- og Fritidsudvalget er ny, gives hvert medlem muligheden for kort at fortælle om sin baggrund for at sidde i udvalget samt mulige forventninger til det kommende arbejde.

Retsgrundlag

Intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


7. Udpegning af medlem til arbejdsgruppen for støtteuddeling fra Elite 2650-puljen

Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Elite 2650 er en kommunal pulje, som har til formål at fremme elite- og talentarbejdet i Hvidovre Kommunes idrætsforeninger. Puljen fordeles årligt af Kultur- og Fritidsudvalget på baggrund af indstillinger fra en nedsat arbejdsgruppe.

Kultur- og Fritidsudvalget skal udpege et medlem til arbejdsgruppen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at udpege et udvalgsmedlem som  medlem af arbejdsgruppen for uddeling af Elite 2650-puljen

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-01-2018

Niels Ulsing (F) vælges som medlem af arbejdsgruppen for uddeling af Elite 2650-puljen for ét års varighed.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Elite 2650 er en kommunal pulje, som har til formål at fremme elite- og talentarbejdet i Hvidovre Kommunes idrætsforeninger. Puljen er i 2018 på 1.075.198 kr. (inkl. moms).

Puljen fordeles årligt af Kultur- og Fritidsudvalget på baggrund af indstillinger fra en nedsat arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skal behandle indkomne ansøgninger og derefter indstille en foreslået fordeling for Kultur- og Fritidsudvalget.

Arbejdsgruppen skal bestå fire medlemmer og sammensættes af følgende personer:

 • Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget
 • Menigt medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
 • Formanden for Idrætsrådet Hvidovre
 • Menigt medlem af Idrætsrådet Hvidovre

Kultur- og Fritidsudvalget skal udpege et udvalgsmedlem, som sammen med udvalgsformanden skal repræsentere Kultur- og Fritidsudvalget i arbejdsgruppen for Elite 2650 i 2018.

En forventet mødedato for arbejdsgruppen vil forventeligt blive lagt i tidsrummet 19. marts – 23. april 2018 alt afhængig af Kultur- og Fritidsudvalgets ordinære mødekalender.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede d. 14. januar 2014, at pladsen i arbejdsgruppen årligt skal gå på skift mellem udvalgsmedlemmerne.

Kriterier for Elite 2650-puljen, herunder arbejdsgruppens medlemssammensætning, blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 20. december 2011.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


8. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen af Hvidovre Lokalhistoriske Selskab

Beslutningstema

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at udpege to udvalgsmedlemmer samt to suppleanter til Hvidovre Lokalhistoriske Selskabs bestyrelse

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-01-2018

Maria Duurhus (A) og Mikkel Dencker (O) udpeges som udvalgsmedlemmer til Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. Anders Liltorp (A) udpeges som suppleant for Maria Duurhus (A), og Niels Ulsing (F) udpeges som suppleant for Mikkel Dencker (O).

Sagsfremstilling

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab er en privat forening, som har til formål at udbrede kendskabet til og vække interesse for Hvidovre Kommunes lokalhistorie. Selskabet samarbejder med Forstadsmuseet om lokalhistoriske udgivelser og anden formidling af den lokale historie og afholder forskellige aktiviteter som foredrag og ekskursioner af lokalhistorisk relevans. Selskabet blev stiftet i 1979.

Ifølge vedtægterne for Hvidovre Lokalhistoriske Selskab deltager to af Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer i selskabets bestyrelse.

Administrationen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at udpege to repræsentanter og to suppleanter til Hvidovre Lokalhistoriske Selskabs bestyrelse blandt udvalgets medlemmer. 

Retsgrundlag

Vedtægterne for Hvidovre Lokalhistoriske Selskab §4

Politiske beslutninger og aftaler

Bestyrelsen af Hvidovre Lokalhistoriske Selskab består af fem medlemmer samt to suppleanter valgt af generalforsamlingen. Herudover to medlemmer valgt af og blandt Hvidovre Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg for den kommunale valgperiode.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


9. Ansøgning om støtte til kortfilmsprojekt: "Supernova"

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Zentropa-elev Nicolai Arnholm om økonomisk tilskud til produktion af kortfilmen ”Supernova”, der vil blive optaget i Hvidovre Kommune.

Der søges om et støttebeløb på 10.000 kr. til brug for udgifter vedr. leje af locations, scenografi o.l.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at bevilge 10.000 kr. til Zentropa-elev Nicolai Arnholm til brug for produktion af kortfilmen ”Supernova”

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-01-2018

Der gives afslag på ansøgningen med den begrundelse, at produktionens brandingværdi for Hvidovre Kommune ikke vurderes som tilstrækkelig.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har modtaget en tilskudsansøgning fra Nicolai Arnholm, der er elev på filmselskabet Zentropa.

Der søges om tilskud på 10.000 kr. til produktion af kortfilmen ”Supernova”, der vil blive optaget lokalt i Hvidovre. Tilskuddet vil blive anvendt til leje af locations samt scenografi. En uddybet projektbeskrivelse samt manuskript er vedhæftet som bilag.

Optagelserne til kortfilmen forventes at starte i slutningen af januar, og produktionsarbejdet forventes at løbe frem til juni 2018.

Hvidovre som filmby

Hvidovre Kommune har over en længere periode arbejdet strategisk på at udvikle og brande sig som filmby. Af nuværende politiske satsninger underbygger Erhvervspolitikken 2015-2018 bl.a. filmområdet ved at stille skarpt på lokal filmproduktion og ved at støtte Copenhagen Film Fund. På kulturområdet er der sideløbende hermed arbejdet med forskellige filmrelaterede kulturaktiviteter, der bl.a. tæller open-air filmforevisninger i samarbejde med Zulu Sommerbio samt ’Oregon-’ og ’Next-’ filmfestivalerne. 

Kommunens satsning på filmområdet har desuden medført, at filmskoleelever i stigende grad søger kommunen om økonomisk tilskud til forskellige typer tv- og filmproduktioner. Ansøgningerne er primært fra filmstuderende på Zentropas filmuddannelse og studerende fra den alternative filmskole Super16. Kultur- og Fritidsudvalget har støttet en del af de modtagne filmansøgninger med beløb på mellem 14.600 til 25.000 kr.

Kriterier for uddeling af støtte til tv- og filmproduktion

I 2017 drøftede Kultur- og Fritidsudvalget rammerne for den fremtidige behandling af ansøgninger vedr. film- og tv-produktion. I den forbindelse blev det besluttet at afvente en evaluering af kommunens filmsatsning i regi af erhvervspolitikken, og at der indtil da kunne bevilges filmstøtte, såfremt filmen overvejende optages på lokaliteter i Hvidovre Kommune, og filmens sigte er et almennyttigt, ikkekommercielt formål.

Administrationen vurderer, at nærværende ansøgning til kortfilmen ”Supernova” lever op til begge kriterier. 

Retsgrundlag

Filmlovens § 18.

Politiske beslutninger og aftaler

I henhold til Hvidovre Kommunes Erhvervspolitik 2015-2018 stiller kommunen skarpt på lokale styrker som filmproduktion ved bl.a. at brande filmmiljøet og støtte Copenhagen Film Fund.

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere givet støtte til lignende filmproduktioner:

Udvalgsmøde

Filmprojekt

Støttebeløb

KFU 25. september 2016

”Regndans”

14.600 kr.

KFU 25. september 2016

”Akvarieklubben”

21.000 kr.

KFU 17. maj 2016

”NÅR VI SES IGEN”

25. 000 kr.

KFU 7. februar 2017

”MAX”

9.950 kr. til brug for leje af Avedøre Svømmehal

Kultur- og Fritidsudvalget gav 7. februar 2017 afslag på ansøgning til filmen ”Forward” med den begrundelse, at ansøgningen lå uden for udvalgets puljers formål.

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede d. 9. maj 2017 rammerne for den fremtidige behandling af ansøgninger vedr. film- og tv-produktion. Udvalget besluttede at afvente en evaluering af kommunens filmsatsning i regi af erhvervspolitikken, og at der indtil da kunne bevilges filmstøtte såfremt filmen overvejende optages på lokaliteter i Hvidovre Kommune, og filmens sigte er et almennyttigt, ikkekommercielt formål.

Økonomiske konsekvenser

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om tilskud på 10.000 kr. til brug for produktion af kortfilmen ”Supernova”. Tilskuddet skal anvendes til udgifter forbundet med leje af locations, scenografi o.l.

Ud over ansøgningen til Hvidovre Kommune er der søgt om støtte fra følgende:

Århus Filmværksted

10.000 kr.

Danske Dramatikere

5.000 kr.

Zentropas elevpulje

13.000 kr.

Blockbuster

5.000 kr.

Der er afsat følgende midler på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til Kulturelle Aktiviteter

192.714 kr.

Profileringspuljen

119.441 kr.

Rådighedspuljen

101.150 kr.

Bilag

 1. Supernova-budget (pdf)
 2. Supernova-følgebrev (pdf)

10. Ansøgning fra Hvidovre Idrætsforening, fodboldafd. om rentefrit lån

Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra foreningen Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdeling om bevilling af rentefrit lån på 400.000 kr.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen om bevilling af 10-årigt rentefrit lån på 400.000 kr.
 2. at lånet, såfremt dette bevilges, afdrages med minimum 40.000 kr. årligt. Oppebærer klubben yderligere indtægter fra sponsorater mv. modregnes disse i lånet efter aftale med klubben

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-01-2018

Ad. 1 Anbefales godkendt.

Ad. 2 Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen har fremsendt ansøgning til Hvidovre Kommune om bevilling af 10-årigt rentefrit lån på 400.000 kr. Foreningen har overhængende likviditetsproblemer og risikerer insolvens ved årsskiftet, hvis der ikke tilføres midler, der kan bringe foreningens regnskab i balance.

Baggrund for låneansøgningen
Foreningens nuværende bestyrelse trådte til i 2017 og overtog en belastet økonomi med en gæld på ca. 350.000 kr. Underskuddet begrundes med en kombination af lave kontingentsatser; en ustabil økonomistyring og store udgifter forbundet med ressourcetungt elitearbejde.

Foreningens initiativer for at forbedre økonomien 

Den nye bestyrelse har på denne baggrund både iværksat og planlagt en række initiativer for at rette op på økonomien og skærpe overblikket over foreningens indtægter og udgifter. Bl.a. er kontingentsatserne for eliteafdelingens medlemmer blevet forhøjet betragteligt mens der er indført systematisering af kontingentindbetalinger. Samtidig er der skåret ned på driftsudgifter jf. trænergodtgørelse, fysisk træning, træningstøj mm.

Fra 2018 og frem planlægger foreningen at indføre endnu strengere økonomistyring. Alle udgifter og projekter vil fremover blive nøje overvåget, så det sikres, at økonomien ikke løber over styr. Foreningen har i dag kun en enkelt administrativ medarbejder ansat, men planlægger at omstrukturere driften ved på sigt at opdele administrationen i en drifts- og en koordinationsdel samt at ansætte både en bogholder og en projektkoordinator.  

Klubbens initiativer i 2017 har allerede haft positive konsekvenser for foreningens økonomi, og indtægtsbudgettet er således forhøjet fra 2.280.000 kr. i 2016 til 2.950.000 kr. i 2017 og forventede 3.350.000 kr. i 2018 og 3.500.000 kr. i 2019:

2017

2018

2019

Indtægter

2.950.000 kr.

3.350.000 kr.

3.500.000 kr.

Udgifter

2.900.000 kr.

3.300.000 kr.

3.350.000 kr.

Resultat før afbetaling af gæld

50.000 kr.

50.000 kr.

150.000 kr.

Lånebehov

På trods af den økonomiske fremgang har indsatsen dog ikke været tilpas fyldestgørende til at indhente underskuddet fra den gamle gæld, og foreningen oplyser at have en restgæld på ca. 450.000 kr. ved indgangen til 2018. Da foreningen dog kun budgetterer med et samlet årsresultat i 2017 på 50.000 kr. før afbetaling af gæld, har foreningen overhængende behov for at få tilført likvide midler i form af et lån for at kunne afbetale den aktuelle gæld.

Foreningen har formået at afholde trænerlønninger frem til december 2017, men har måtte bede andre kreditorer om udsættelse til januar 2018, hvor medlemskontingenterne indbetales.

Foreningen anmoder på denne baggrund om et 10-årigt rentefrit lån på 400.000 kr. Foreningen budgetterer med påbegyndende låneafdrag i 2018 og forventer qua de nye økonomiske initiativer at komme ud af 2018 med et overskud.  

Andre lån og tilskud

Støtteforeningen Hvidovre Gamle Kæmper har ytret ønske om at bakke op om Hvidovre Idrætsforenings økonomi via et støttebeløb på 50.000 kr.

Foreningen har været i dialog med forskellige banker, der ikke har været villige til at indgå i samarbejde med foreningen. 

Mulige konsekvenser ved konkurs

Foreningen er en ud af 24 klubber på nationalt plan, der af DBU er tildelt ungdomselitelicens. Licensen medfører en plads i det landsdækkende U-DM for U17- og U19-hold. Dette giver foreningen en unik mulighed for at føde talenter til både landshold og Superliga. Samtidig medfører licensen grundet DM-deltagelsen væsentlig eksponering til kommunen på nationalt plan. Rammes foreningen af konkurs, vil foreningen få frataget licensen.

Administrationens bemærkninger

Ved gennemgang af det af foreningen fremsendte ansøgningsmateriale vurderer administrationen, at lånet muligvis vil kunne afdrages hurtigere end de ønskede 10 år. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at foreningen fra 2018 ikke længere skal afholde årlige udgifter på 75.000 kr. forbundet med den såkaldte Double Pass-ordning (et auditerings- og kontrolsystem for klubber med ungdomselitelicens).

Double Pass-ordningen skal dog planmæssigt evalueres i 2018, hvilket potentielt kan medføre nye udgiftsbehov til realisering af krævede ændringer, udviklingsprojekter mm. 

Administrationen anbefaler, at såfremt foreningens egne finansieringsmuligheder forbedres – eksempelvis via modtagelse af fondsstøtte, kommunale sponsorater, tilskud e.l. - skal disse beløb modregnes i lånet eller bruges til hurtigere tilbagebetaling som ekstraordinært afdrag eller modregning i lånets hovedstol.

Administrationen bemærker hertil, at foreningen i perioden 2013-2017 har modtaget kommunale tilskud på i alt 4.729.452 kr.:

2013

1.078.471 kr.

2014

906.300 kr.

2015

1.022.071 kr.

2016

833.527 kr.

2017

889.084 kr.

Ud over ovenstående tilskud kunne foreningen i 2016 og 2017 potentielt også have modtaget tilskud fra den kommunale sponsorpulje (der blev oprettet i 2015), som foreningen dog i nævnte år ikke har søgt.

I oktober 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen en reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og HIF, Fodboldafd., der dog aldrig blev taget i brug af den tidligere bestyrelse grundet dennes ønske om etablering af reklamer på inventar og arealer, som lå uden for kontraktens bestemmelser. Den nuværende bestyrelse har dog mulighed for at tage den allerede godkendte kontrakt i brug med henblik på mulig reklameindtjening.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne og tilsynspraksis.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommune ydede i 1991 et rentefrit lån på 900.000 kr. til Hvidovre Idrætsforening, fodboldafd. Sidste afdrag på lånet blev afviklet i 2016.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen ansøger Hvidovre Kommune om et 10-årigt rentefrit lån på op til 400.000 kr., der kassefinansieres.

Center for Kultur og Fritid foreslår efter dialog med foreningen, at lånet afdrages med 40.000 kr. årligt, således at første betaling foreligger 1. december 2018, og sidste betaling foreligger 1. december 2027.

Forbedres klubbens økonomi i forhold til budgettet, vil det på baggrund af dialog med administrationen blive aftalt hvor meget det ekstraordinære afdrag skal beløbe sig til.

Bilag

 1. Revideret ansøgning fra HIF (pdf)
 2. HIF Årsregnskab 2016 (pdf)
 3. Følgebrev til ansøgning (pdf)
 4. Udkast til låneaftale (pdf)
 5. Notat vedr. kommunens muligheder for at indgå bindende aftaler med en folkeoplysende forening (pdf)
 6. Regnskabsoversigt_HIF (pdf)

11. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-01-2018

Intet.