Referat - Ældre- og Sundhedsudvalget den 13. januar 2020

Mødefakta

Dato: Mandag den 13. januar 2020
Mødetidspunkt: Kl. 16:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Arne Bech (H)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Lisa Skov (C)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 13-01-2020

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 13-01-2020

Direktøren orienterede om bassintræning i forbindelse med genoptræningsforløb, jf. vedlagte notat.

 

Direktøren orienterede om, at der som led i Sundheds- og Forebyggelsespolitikken 2019-2022 skal udarbejdes en alkoholstrategi for Hvidovre Kommunes borgere.

 

Direktøren nævnte muligheden for, at udvalgets medlemmer hver især deltager som gæster på pensionistudflugterne som finder sted den 4. maj, 6. maj, 12. maj, 14. maj, 19. maj, 25. maj, 28. maj og 2. juni i tidsrummet klokken 9.00-17.00.

 

Direktøren orienterede om et afholdt møde vedrørende lægedækningen.

 

Administrationen orienterede om en personsag.

 

Bilag

 1. Orientering til ÆSU 13.01.2020 om bassintræning (pdf)

3. Beslutning om Sundhedspuljen 2020

Beslutningstema

Der er tradition for, at Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune afsætter midler til en sundhedspulje i Ældre- og Sundhedsudvalgets budget. Ældre- og Sundhedsudvalget skal godkende forhåndsansøgningerne samt beløbet for Sundhedspuljen 2020. Derudover skal Ældre- og Sundhedsudvalget tage tilbagemelding om Sundhedspuljen 2019 til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

 1. at godkende to forhåndsansøgninger til Sundhedspuljen 2020.
 2. at godkende beløbet for Sundhedspuljen 2020.
 3. at tage tilbagemelding om Sundhedspuljen 2019 til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 13-01-2020

Ad 1. – 2. Godkendt.

 

Ad 3. Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Dagsordenpunktet er udarbejdet af Center for Sundhed og Ældre.

Sundhedspuljen udmøntes inden for rammerne af Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019-2022 og anvendes til at støtte initiativer, der fremmer sundhed for borgere i Hvidovre.

Anvendelse af Sundhedspuljen 2020
Sundhedspuljen 2020 er på i alt 532.431 kr.

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede den 14. januar 2019 at gøre Sundhedspuljen 2-årig. Det betyder, at nogle af midlerne fra Sundhedspuljen 2020 allerede er reserveret til projekter af 2 års varighed.

Det drejer sig om følgende:

Ansøgning

Tildelt beløb 2019 i kr.

Tildelt beløb 2020 i kr.

Lungekor

24.600

35.400

Den Fælleskommunale Idrætspulje

 

27.000

 

27.000

Hvidovre go’ tur

22.000

17.000

I alt

73.600

79.400


Forhåndsansøgninger til Sundhedspuljen 2020
Forud for den officielle ansøgning til Sundhedspuljen 2020, har kommunale institutioner mulighed for at indsende forhåndsansøgninger til årets Sundhedspulje. Administrationen har modtaget 2 forhåndsansøgninger se vedlagte bilag ”Forhåndsansøgninger Sundhedspuljen 2020”. Forhåndsansøgningerne er:

Aktivitets- og samværstilbud for borgere med erhvervet hjerneskade
Målgruppen for denne indsats er borgere med erhvervet hjerneskade i den erhvervsaktive alder, der ikke er på arbejdsmarkedet. Ca. 30 borgere vil få glæde af indsatsen.
Formålet er at styrke borgernes mentale og fysiske sundhed. Formålet med projektet er at skabe rammer, som fremmer gode oplevelser og fællesskaber. I praksis vil borgerne have mulighed for at mødes 2 gange om ugen med andre borgere i en lignende situation. Tilbuddet skal tage udgangspunkt i deltagernes ønsker og behov. Det kan fx. være samtalegrupper, udflugter eller at borgerne får mulighed for at dyrke fysisk aktivitet.
Indsatsen er 2-årig, og der søges om 150.000 kr. i 2020 og 150.000 kr. i 2021.

Vores Fælles Frirum
Målgruppen for denne indsats er unge i Hvidovres 10.-klasser og unge på Hvidovre Gymnasium.
Formålet med projektet er at give flere unge mulighed for at blive en del af et meningsfyldt idrætsfællesskab. I fællesskabet skal der både være fokus på fysisk aktivitet, socialt engagement og mentalt overskud. Målet er at skabe et frirum fra en presset hverdag og øge trivslen for unge. Selve aktiviteterne vil foregå på uddannelsesstederne, hvor det er de unge selv, som vælger hvilke idrætsaktiviteter, de vil arbejde med, og de har selv ansvaret for at gennemføre dem. De uddannes og støttes undervejs af DGI-instruktører.
Indsatsen er 2-årig og der søges om 50.000 kr. i 2020 og 50.000 kr. i 2021.

Foruden forhåndsansøgningerne afsættes der midler i Sundhedspuljen, som kan søges af klubber, foreninger, frivillige og institutioner. Ansøgningerne til puljemidlerne behandles af Ældre- og Sundhedsudvalget mandag d. 30. marts 2020.

Administrationen foreslår, at midlerne for Sundhedspuljen 2020 anvendes til følgende:
 

Ansøgning

Tildelt beløb 2020 i kr.

Tildelt beløb 2021 i kr.

2-årige ansøgninger fra 2019

79.400

-

Aktivitets- og samværstilbud for borgere med erhvervet hjerneskade

150.000

150.000

Vores Fælles Frirum

 50.000

50.000

Ansøgningspulje

253.031

-

I alt

532.431

200.000


Tilbagemelding på anvendelse af Sundhedspuljen 2019
Sundhedspuljen var i 2019 på i alt 509.938 kr.
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede at fordele puljen således:
 

Ansøgning

Tildelt beløb 2019 i kr.

Den Fælleskommunale Idrætspulje

27.000

Rammer og infrastruktur på Langhøjskolen

74.864

Sundhedstjek til anbragte børn

125.000

Ansøgningspulje

283.074

I alt

509.938


For evaluering af projekterne, se vedlagte bilag ”Evaluering af Sundhedspuljen 2019”.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 14. januar 2019, punkt 6, besluttede Ældre- og Sundhedsudvalget at ændre ansøgningsproceduren for Sundhedspuljen. Det betyder, at det nu er muligt at ansøge puljen til projekter af 2 års varighed, hvor det tidligere kun var muligt at søge til projekter af 1 års varighed.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2020 er der afsat 471.505 kr. til Sundhedspuljen. Herudover er der 60.926 kr. i ubrugte midler fra Sundhedspuljen 2019. Under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen godkender overførslen af ubrugte midler fra Sundhedspuljen 2019, vil Sundhedspuljen 2020 være på i alt 532.431 kr.

Såfremt overførsel af budget 2019/2020, 2-årige ansøgninger og forhåndsansøgninger indregnes udestår der 253.031 kr. i Sundhedspuljen 2020, der kan søges af klubber, foreninger, frivillige og institutioner.

Retsgrundlag

Sundhedspuljen er et bidrag til, at Kommunalbestyrelsen efterlever Sundhedslovens § 119 om Kommunalbestyrelsens ansvar for, ved varetagelse af kommunens opgaver i forhold til borgerne, at skabe rammer for en sund levevis, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 med senere ændringer.

Høring

Ældrerådet og Handicaprådet er høringsberettigede.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Sundhedspuljen bidrager til at styrke sundheden blandt borgere i Hvidovre Kommune. Sundhedspuljen er gennem årene anvendt til at øge fokus på den tidlige indsats og særligt udsatte målgrupper.
Der er ulighed i sundhed, og borgere, der er aktive i foreninger, er sundere end ikke-aktive borgere. Med de opstillede ansøgningskriterier lægges der vægt på at støtte initiativer, der tilgodeser foreningsuvante og ikke-aktive borgere. Ad denne vej bidrager Sundhedspuljen 2020 til at mindske uligheden i sundhed.

Bilag

 1. Forhåndsansøgninger Sundhedspuljen 2020 (pdf)
 2. Evaluering af Sundhedspuljen 2019 (pdf)
 3. Handicaprådets høringssvar til beslutning om Sundhedspuljen 2020 (pdf)
 4. Ældrerådets høringssvar til beslutning om Sundhedspuljen 2020 (pdf)

4. Beslutning om "Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner"

Beslutningstema

KKR Hovedstaden besluttede på sit møde den 7. november 2019 at udsende ”Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner” i Region Hovedstaden til kommunernes tiltrædelse. Aftalen beskriver samarbejdet mellem den kommunale akutfunktion, hospitalerne, 1813 og de praktiserende læger.

Samarbejdsaftalen forelægges til godkendelse. Såfremt aftalen godkendes, træder de praktiserende lægers honoreringsaftale i kraft.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende ”Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner”

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 13-01-2020

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden har udsendt ”Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner” i Region Hovedstaden til kommunernes tiltrædelse. Aftalen beskriver samarbejdet mellem den kommunale akutfunktion, hospitalerne, 1813 og de praktiserende læger.

De kommunale akutfunktioner er en del af den kommunale hjemmesygepleje. Hvidovre Kommune har etableret en kommunal akutfunktion i samarbejde med Brøndby Kommune.

Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre høj kvalitet, patientsikkerhed og sammenhæng i forløb for borgere i den kommunale akutfunktion i hjemmesygeplejen.

Samarbejdsaftalens parter er PLO-hovedstaden, Region Hovedstaden og kommunerne i Region Hovedstaden. Aftalen er godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget i november 2019.

KKR Hovedstaden opfordrer kommunerne til at tiltræde aftalen.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 9. september 2019, punkt 7, tog Ældre- og Sundhedsudvalget orientering om status på Akutteam Brøndby-Hvidovre til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede økonomiske ramme til ordningen er på 4,2 mio. kr. og kommunernes samlede andel af ordningen udgør årligt 2,1 mio. kr. Regionen finansierer de resterende 2,1 mio. kr., og administrerer afregning med lægerne og opfølgning på ydelsesmønstre.

Hvidovre Kommunes årlige andel til finansiering af ordningen udgør 61.084 kr. som finansieres indenfor udvalgets ramme.

Nøglen til fordeling af udgifterne mellem kommunerne er den seneste opgørelse af befolkningstal i Danmarks Statistik. Regionen opkræver kommunernes andel en gang om året fra årets start. Eventuel efterregulering ved mindreforbrug i forhold til den samlede ramme, vil blive tilbagebetalt til kommunerne efter fordelingsnøglen.

Retsgrundlag

Kommunerne er efter sundhedslovens § 138 (Lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 med senere ændringer ansvarlige for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen.
De kommunale akutfunktioner er en del af den kommunale hjemmesygepleje og følger dermed bekendtgørelse om hjemmesygepleje. Bekendtgørelse nr. 1601 af 21. december 2007.

Høring

Ældrerådet og Handicaprådet er rådgivende høringsberettigede organer, og dagsordenpunktet er sendt i høring med anmodning om en udtalelse, der kan indgå i punktets behandling.

Personalemæssige konsekvenser

Personalet i de kommunale akutfunktioner, der er en del af den kommunale hjemmesygepleje, får styrket mulighed for tværsektorielt samarbejde omkring den enkelte borger.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Borgere, der er i målgruppen for de kommunale akutfunktioner, får styrket kvalitet i den sundhedsfaglige indsats.

Bilag

 1. Brev til kommuner om akutaftale fra KKR-formandskabet (pdf)
 2. Samarbejdsaftale den 18. november 2019 (pdf)
 3. Aftale om fælles forsøgsordning med honorering af praktiserende læger (pdf)
 4. Ældrerådets høringssvar til beslutning om samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner (pdf)
 5. Handicaprådets høringssvar til beslutning om samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner (pdf)

5. Eventuelt

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 13-01-2020

Anders Wolf Andresen (F) spurgte til gennemsnitsalder for ny-visiterede til hjemmehjælp. Administrationen følger op.