Referat - Ældre- og Sundhedsudvalget den 2. december 2019

Mødefakta

Dato: Mandag den 2. december 2019
Mødetidspunkt: Kl. 15:00
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Arne Bech (H)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Lisa Skov (C)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)

Bemærkninger

Maria Durhuus mødte kl. 15.26 under behandlingen af punkt 3.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 02-12-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 02-12-2019

Direktøren orienterede om ansøgning af midler til et tværsektorielt projekt, jf. vedlagte notat.

 

Direktøren orienterede om, at Sundhed og Forebyggelse vil bakke op om kampagnen ”Hvid Januar”, jf. vedlagte notat.

Sagsfremstilling

 • Orientering om ansøgning af midler til et tværsektorielt projekt

Bilag

 1. Meddelelse til Ældre- og Sundhedsudvalget om ansøgning af midler til et tværsektorielt projekt (pdf)
 2. Meddelelse om kampagnen "Hvid Januar" (pdf)

3. Beslutning om fortsat drift af Tryghedshotellet og Daghøjskolen for yngre med demens og pårørende

Beslutningstema

Finansiering af to indsatser under Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan udløber ved udgangen af 2019. Der skal tages stilling til, hvorvidt Daghøjskolen for yngre med demens og deres pårørende og Tryghedshotellet og skal ophøre ved årets udgang eller videreføres i 2020. Videreførelse af Daghøjskolen for yngre med demens og deres pårørende og Tryghedshotellet kan ske med midler fra klippekortet til beboere på plejecentre. Dette er muligt, da det forventede forbrug af ordningen er mindre end budgetteret.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende hvilken af de to nedenstående modeller for Daghøjskolen for yngre med demens og deres pårørende og Tryghedshotellet der ønskes:
  1. Daghøjskolen for yngre med demens og deres pårørende og Tryghedshotellet videreføres ikke
  2. Daghøjskolen for yngre med demens og deres pårørende og Tryghedshotellet videreføres. Videreførelsen finansieres med 1,3 mio. kr. af budgettet til klippekort til beboere på plejecentre.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 02-12-2019

Model b anbefales godkendt med den ændring, at Tryghedshotellet evalueres i marts 2020.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Daghøjskolen for yngre med demens og deres pårørende og Tryghedshotellet er pt. finansieret af puljemidler, der udløber ved udgangen af 2019. Begge indsatser hører under Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan.

Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan 2025 sætter fokus på, at yngre borgere med demens får tilbud om meningsfulde aktiviteter, samt at samspillet mellem kommunen og den frivillige verden omkring demens øges.

Overordnet er erfaringen med de to projekter positive.

Daghøjskolen på vestegnen for yngre med demens
Center for Sundhed og Ældre har i samarbejde med Albertslund, Ishøj og Glostrup kommuner samt Alzheimerforeningen fået bevilget 1,56 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen til oprettelse af et Rådgivnings- og aktivitetscenter for mennesker med demens og deres pårørende i perioden fra december 2017 til december 2019. Rådgivnings- og aktivitetscentret er efterfølgende omdøbt til Daghøjskolen på vestegnen for yngre med demens.

Daghøjskolen er på kort tid blevet godt integreret i kommunens arbejde med demens. Siden august 2018 er 30 yngre borgere med demens fra Hvidovre blevet tilknyttet Daghøjskolens aktiviteter. Ca. 80 borgere har benyttet den åbne anonyme rådgivning. Det tager tid at opbygge et dagtilbud til yngre med demens, og det forventes at op mod 50 yngre borgere med demens fra Hvidovre vil benytte aktiviteterne, efterhånden som kendskabet til Daghøjskolen bliver udbredt.

Daghøjskolen er lykkedes med at skabe en helhedsorienteret indsats for både borgere og pårørende. Daghøjskolen giver brugerne meningsfulde aktiviteter og fællesskaber, samtidig med at familierne får god støtte og rådgivning til at klare de udfordringer, der kommer med en demenssygdom. Desuden er Daghøjskolens aktiviteter med til at aflaste og skabe tryghed for de pårørende. Daghøjskolen er på kort tid blevet et velkomment supplement til kommunens arbejde med demens.

I starten af oktober 2019 har de øvrige kommuner meddelt, at de har truffet politisk beslutning om ikke at fortsætte det tværkommunale samarbejde, da de ud over at have vanskeligt ved at rekruttere borgere i målgruppen, har haft vanskeligt ved at motivere borgerne til at transportere sig til Aktivitetscentret. Disse udfordringer har Hvidovre Kommune ikke.

Tryghedshotel
Center for Sundhed og Ældre har fået bevilget 1,6 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen til brug i perioden juli 2018 til december 2019. Hertil har kommunen finansieret 300.000 kr. til demensvenlig indretning inden for centrets ramme i 2018.

Tryghedshotellet er etableret på Krogstenshave med to lejligheder. Det er opstartet senere end planlagt og andelen af anvendte pladser har været lavere end forventet. Erfaringen er bl.a. at der hos mange af de pårørende ligger en overvindelse i at tage imod tilbud om aflastning, og flere demenssyge ønsker ikke at tage imod tilbuddene. Derudover er det en nyt tilbud i organisationen, hvilket også kan forklare den lave projektdeltagelse. Der er planer for håndtering af inklusionsbarriererne. Forudsætningen for økonomisk rentabilitet er, at Tryghedshotellet er åbent fra onsdag kl. 10 til søndag kl. 10 med en belægning på 50 borgere med et gennemsnitligt ophold på 4,5 døgn pr. år. Det er forventningen, at Tryghedshotellet på sigt kan udskyde borgerens behov for en plejehjemsplads, der koster ca. 550.000 kr. pr. år.

Videreføres Tryghedshotellet foreslår administrationen en evaluering ved udgangen af 2020 med henblik på at vurdere, om indsatsen opfylder de ønskede formål.

Klippekort til beboere på plejecentre
I aftalen om finansloven for 2017 blev der afsat midler fra 2017 og frem til ekstra hjælp til ældre plejehjemsbeboere. I 2017 og 2018 blev midlerne udmøntet som puljemidler i alt 7,19 mio. kr. til Hvidovre Kommune. Fra budget 2019 overgik midlerne til bloktilskuddet, og der er afsat 3,2 mio. kr.

Hver beboer på plejecentrene er jf. kvalitetsstandarderne berettiget til en halv times ekstra hjælp og støtte om ugen svarende til 52 klip pr. beboer. I regnskab 2018 var der ca. 30 pct. af klippene, der ikke blev brugt bl.a. fordi beboeren ikke ønskede det, eller var for syg til at takke ja til tilbuddet. Desuden tilbyder plejecentrene i forvejen en lang række aktiviteter, som mindsker behovet for anvendelsen af klippekortet.

Såfremt model a vælges, fortsættes den nuværende klippekortsordning, hvor 100 pct. af midlerne anvendes til klip, svarende til 52 klip pr. beboer.

Såfremt model b vælges, får plejecentrene fra 2020 et budget svarende til en 70 pct. anvendelse af klip, svarende til det faktiske forbrug, i gennemsnit 36 klip pr. beboer. De resterende 30 pct., svarende til 1,3 mio. kr., anvendes til videreførelse af Tryghedshotellet og Daghøjskolen for yngre med demens og deres pårørende.

Politiske beslutninger og aftaler

Ældre- og Sundhedsudvalget blev orienteret om status på Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan 2025 på mødet den 19. august 2019 under punkt 7.

Kommunalbestyrelsen godkendte Sundhedsstyrelsens bevilling af puljemidler til et Rådgivnings- og Aktivitetscenter med mennesker med demens og deres pårørende på mødet den 27. februar 2019 under punkt 15.

Kommunalbestyrelsen godkendte Sundhedsstyrelsens bevilling af puljemidler til Tryghedshotel og aflastning i eget hjem på mødet den 28. august 2018 under punkt 19.

Kommunalbestyrelsen drøftede Klippekort på plejecentre i Hvidovre Kommune på mødet den 26. september 2017 under punkt 20.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 3,2 mio. kr. i 2020 og fremadrettet til klippekort til plejehjemsbeboere.

Det foreslås at finansiere Tryghedshotellet med 1,012 mio. kr. årligt og drift af Daghøjskolen med 0,252 mio. kr. årligt.

Klippekortet vil fra 2020 have et restbudget, der svarer til ca. 36 klip pr. beboer på plejecentrene.

Retsgrundlag

Hvidovre Kommune skal efterleve servicelovens § 84 (lovbekendtgørelse nr. 798 af 07/08/2019) om afløsning eller aflastning til ægtefælle eller andre nære pårørende, der passer en person med demens og § 84 stk. 2 om tilbud om midlertidigt tilbud til personer, der i en periode har et særligt behov.

Sundhedsloven § 119 (lovbekendtgørelse nr. 903 af 26/08/2019) fastlægger, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis.

Høring

Ældrerådet og Handicaprådet er rådgivende høringsberettigede organer, og dagsordenpunktet er sendt i høring med anmodning om en udtalelse, der kan indgå i punktets behandling.

Notat med administrationens vurdering af høringssvar vil blive eftersendt eller omdelt inden sagens behandling.

Personalemæssige konsekvenser

 

Årsværk

”+”=udvidelser

2020

2021

2022

2023

Tryghedshotellet

+2,1

+2,1

+2,1

+2,1

Daghøjskolen

+0,5

+0,5

+0,5

+0,5

 

Bilag

 1. Ældrerådets høringssvar til Beslutning om fortsat drift af Tryghedshotellet og Daghøjskolen for yngre med demens og pårørende (pdf)
 2. Handicaprådets høringssvar til tryghedshotel og daghøjskole (pdf)
 3. Forklæde høringssvar Beslutning om fortsat drift af Tryghedshotellet og Daghøjskolen (pdf)

4. Beslutning om kvalitetsstandarder 2020

Beslutningstema

Ældre- og Sundhedsudvalget skal træffe beslutning om serviceniveauet på sundheds- og ældreområdet for 2020. Der er ikke sket væsentlige ændringer i kvalitetsstandarderne i forhold til version og serviceniveau i 2019.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget
 

 1. at godkende ”Kvalitetstandarder 2020”

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 02-12-2019

Godkendt.

 

I fortsættelse af Handicaprådets høringssvar bad udvalget administrationen om at sikre, at fremtidige forslag til ændringer i kvalitetsstandarderne fremstår tydeligere ved den politiske forelæggelse.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Ældre- og Sundhedsudvalget skal årligt træffe beslutning om serviceniveauet på sundheds- og ældreområdet. Kvalitetsstandarderne for 2020 beskriver serviceniveauet for indsatserne i Center for Sundhed og Ældre.

Kvalitetsstandarderne 2020
Kvalitetsstandarderne har til formål at give borgerne et overblik over, hvilke tilbud og muligheder for hjælp og støtte, der er til borgere med behov for hjælp og støtte i regi af Center for Sundhed og Ældre i Hvidovre Kommune.

Kvalitetsstandarderne er opdelt efter kommunens indsatser. Borgerne kan hurtigt finde frem til information om, hvordan man søger om eksempelvis en ældre- og handicapbolig, eller hvilke muligheder der er for personlig pleje og praktisk hjælp.

Stort set alle ydelser og tilbud på sundheds- og ældreområdet er oplistet i kataloget, så borgerne har nem og samlet adgang til informationerne. Standarderne indeholder også information om, hvordan man søger om indsatser og tilbud, og hvad de enkelte tilbud eventuelt koster.

Ændringer i kvalitetsstandarderne
Der er ikke sket væsentlige ændringer i kvalitetsstandarderne i forhold til sidste års version og serviceniveau i 2019.

Nedenstående tilbud og indsatser er for første gang beskrevet i kvalitetsstandarderne for 2020:
 

-         Selvudpeget hjælper

-         BPA-ordning

-         Pasning af nærtstående med handicap

-         Plejevederlag til pasning af døende

-         Sortiment, sygeplejeartikler

-         Urologi-, stomi- og bleprodukter

-         Sygeplejeartikler til sårbehandling og andre behandlinger
 

De tilføjede tilbud og indsatser er ikke nye, men beskrivelser af igangværende indsatser, som ikke har været medtaget i kvalitetsstandarderne tidligere.

Taksten for omsorgstandpleje i 2020 er endnu ikke godkendt, og det har derfor endnu ikke været muligt at opdatere prisen for denne indsats i kvalitetsstandarderne for 2020. Dette vil ske efter taksten er godkendt.

Politiske beslutninger og aftaler

Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte den 6. februar 2019, som pkt. 8 på dagsordenen, kvalitetsstandarderne for ældre- og sundhedsområdet i 2019

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Servicelovens § 138 tilsiger, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 7. august 2019, at Kommunalbestyrelsen, inden for lovens rammer, kan træffe beslutning om at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp efter loven.

Servicelovens § 139 beskriver, at Kommunalbestyrelsen, mindst én gang årligt, skal udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp m.v., rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83, 83 a og 86.

Høring

Der er høringspligt i denne sag. Dagsordenspunktet skal i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet. Notat med administrationens vurdering af høringssvar vil foreligge til mødet

Bilag

 1. Kvalitetsstandarder 2020 (pdf)
 2. Ældrerådets høringssvar til Beslutning om kvalitetsstandarder for 2020 (pdf)
 3. Handicaprådets høringssvar til kvalitetsstandarder 2020 (pdf)
 4. Forklæde til Ældrerådets høringssvar vedr. Kvalitetsstandarder 2020 (pdf)
 5. Forklæde til Handicaprådets høringssvar vedr. Godkendelse af Kvalitetsstandarder 2020 (pdf)

5. Godkendelse af Tilsynspolitik for 2020

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal udforme og offentliggøre en tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk bistand. Tilsynspolitikken skal revideres årligt.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

 1. at godkende tilsynspolitikken

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 02-12-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen skal årligt godkende en tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk bistand.

Tilsynspolitikken fastlægger rammerne for tilsynet med leverandørerne af personlig pleje og praktisk bistand, herunder om opgaverne løses i overensstemmelse med:

 1. Hvidovre Kommunes kvalitetsstandarder og afgørelse i borgerens sag
 2. At der arbejdes mod, at borgerne bliver så selvhjulpne som muligt
 3. At den hjælp borgeren er visiteret til, også er den hjælp, som borgeren modtager, at   hjælpen har den rette kvalitet, og at der udføres den rette dokumentation
 4. At de økonomiske rammer overholdes
 5. At eventuelle fejl og mangler indgår i en fremadrettet kvalitetssikring, læring og udvikling
   

Tilsynet skal således være med til at sikre kvalitet, sikkerhed, tryghed og økonomisk ansvarlighed hos såvel den kommunale som de private leverandører af personlig pleje og praktisk bistand.

Tilsynet med leverandører af personlig pleje og praktisk bistand
Hvidovre Kommunes Tilsynspolitik fastlægger rammerne for tilsynet med kommunale og private leverandører af personlig pleje og praktisk bistand. For at sikre kvaliteten i den leverede hjælp, gennemføres der ét årligt tilsyn med den kommunale leverandør og private leverandør af personlig pleje og praktisk bistand.

Tilsynene med den leverede hjælp har til hensigt at give svar på tre overordnede spørgsmål:
 

 • Får borgerne den visiterede hjælp i den faglige kvalitet, som er fastlagt af kommunen, og som borgeren har retskrav på?
 • Udføres opgaverne i overensstemmelse med kommunens retningslinjer for dels faglig dokumentation og dels for det daglige arbejde?
 • Inddrages borgerne i opgaveløsningen, i det omfang de har ressourcer til det?
   

Tilsynet består af tre elementer:
 

 • Kvalitetssikring af kommunens visitationer til borgerne
 • Kvalitetssikring af den leverede hjælp
 • Kvalitetssikring af økonomien i visitationen
   

Tilsynene foretages af en ekstern uvildig leverandør af tilsyn.

Resultaterne af tilsynet formuleres i en tilsynsrapport, der indeholder eventuelle indsatsområder. Ud fra indsatsområderne udarbejdes der en tids- og handleplan, der sikrer, at indsatsområderne bringes i orden. Dialogen mellem kommunen og leverandøren tilrettelægges med fokus på, at tilsynene skal bidrage til læring i organisationen.

Afrapportering fra tilsynene
Hvert tilsyn afsluttes med en tilsynsrapport. På baggrund af tilsynsrapporterne udarbejdes der en årlig redegørelse med resultaterne af alle tilsynene. Redegørelsen sendes i høring hos Hvidovre Kommunes Ældreråd og Handicapråd og forelægges derefter politisk.

Politiske beslutninger og aftaler

Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte Tilsynspolitik for 2019 den 6. februar 2019 som pkt. 10 på dagsordenen med bemærkningen om, at der skulle foretages et sprogligt tjek af tilsynspolitikkens ordlyd inden den blev taget i anvendelse.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til det eksterne tilsyn gennemføres indenfor rammen og har dermed ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen har på baggrund af Servicelovens § 151c pligt til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle sine tilbud efter Servicelovens § 83, jf. Lovbekendtgørelse nr. 798 af 07/08/2019.

Den fremlagte tilsynspolitik omfatter personlig pleje og praktisk bistand til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør.

Kommunalbestyrelsen skal årligt følge op på tilsynspolitikken, og foretage de nødvendige justeringer.

Høring

Der er høringspligt i denne sag. Dagsordenspunktet skal i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

 

Administrationen har vurderet de indkomne høringssvar og finder ikke anledning til bemærkninger fra administrationens side.

Personalemæssige konsekvenser

 

 

Bilag

 1. Tilsynspolitik 2020 (pdf)
 2. Ældrerådets høringssvar til Godkendelse af tilsynspolitik for 2020 (pdf)
 3. Handicaprådets høringssvar til Godkendelse af tilsynspolitik (pdf)

6. Orientering om ny lovgivning for forebyggende hjemmebesøg

Beslutningstema

Forebyggende hjemmebesøg er lovmæssigt i forankret i Lov om Social Service §79a, og indsatsen er en del af det forebyggende ældrearbejde i Hvidovre Kommune.

Ny lovgivning udvider målgruppen for forebyggende hjemmebesøg (Seniorsamtaler) så alle enlige 70-årige også skal tilbydes en seniorsamtale.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget
 

 1. at tage orientering om ny lovgivning vedrørende forebyggende hjemmebesøg til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 02-12-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Forebyggende hjemmebesøg er lovmæssigt forankret i Lov om Social Service §79a. I forbindelse med ny lovgivning for Forebyggende Hjemmebesøg i 2017 valgte Hvidovre Kommune, i tæt samarbejde med Ældrerådet, at udvikle modellen for forebyggende hjemmebesøg, og at ændre navnet for tilbuddet til Seniorsamtaler.

Det forebyggende hjemmebesøg tilbydes i dag borgeren som en individuel samtale (Seniorsamtale) eller som oplysning på et fælles arrangement (75 års fødselsdagsfester). Udover ovennævnte varetager forebyggelseskonsulenterne også sorgsamtaler til ældre der har mistet, samt bekymringshenvendelser.

Ny lovgivning inden for forebyggende hjemmebesøg
Folketinget har den 24. april 2019 vedtaget Lovforslag 148, som fremover skal sikre, at kommunerne opsporer og forebygger ensomhed blandt en gruppe af ældre, som kan være særlig udsat i forhold til ensomhed.

I dag bliver alle tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, når de fylder 75 år. Med den nye lovændring skal alle enlige ældre på 70 år også have tilbud om et forebyggende hjemmebesøg. Samtidig skal kommunerne fortsat tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle 75- og 80-årige og årlige besøg til alle ældre fra de er 82 år. Kommunerne skal også fortsat tilbyde forebyggende hjemmebesøg (efter behov) til alle ældre i alderen 65-81 år, hvis den ældre vurderes at være i risiko for nedsat social og psykisk trivsel eller nedsat fysisk funktionsevne.

Med lovændringen sker der en udvidelse af målgruppen for forebyggende hjemmebesøg, idet tilbuddet skal tilbydes tidligere (alle 70-årige enlige før alle 75-årige), dog skal der fremover ikke tilbydes besøg til de 81-årige.

Politiske beslutninger og aftaler

Social- og Sundhedsudvalget godkendte nuværende model den 4. oktober 2016 (punkt 6 på dagsordenen) herunder, at de 75-årige skal tilbydes et fællesarrangement. Der tilbydes samtidig de individuelle Seniorsamtaler i borgerens eget hjem.

Økonomiske konsekvenser

Den nye lovgivning medfører ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om Social Service §79a (lovbekendtgørelse nr. 798 af 07/08/2019).

Sundhedsmæssige konsekvenser

Borgerne får med tilbud om Seniorsamtaler og fællesarrangementerne information, der understøtter et aktivt seniorliv og kan forebygge ensomhed og social isolation.


7. Orientering om tilbuddet "Lær at tackle hverdagen som pårørende"

Beslutningstema

Ældre- og Sundhedsudvalget har valgt at prioritere indsatsen over for pårørende. Der er ansat en pårørendekoordinator, og der er indgået aftale med Komiteen for Sundhedsoplysning om et forskningsprojekt, som består af et kursus målrettet pårørende ”Lær at tackle hverdagen som pårørende”. I dette dagsordenpunkt orienteres om kurset.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget
 

 1. at tage orientering om ”Lær at tackle hverdagen som pårørende” til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 02-12-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

”Lær at tackle hverdagen som pårørende” er et kursusforløb målrettet pårørende. Kurset adskiller sig fra øvrige tilbud i Sundhed & Forebyggelse til pårørende ved at være åbent for alle pårørende uanset diagnose hos den syge. Endvidere er instruktørerne på kurserne frivillige, som selv har eller har haft erfaring med hverdagen som pårørende.

Instruktørerne skal gennemgå et 4-dages kursus hos Komiteen for Sundhedsoplysning. Hvidovre Kommunes pårørendekoordinator bliver lokal koordinator for instruktørerne og bliver også selv uddannet instruktør.

På kurset får deltagerne redskaber til at tackle hverdagen som pårørende. Det kan være at blive bedre til at bede familien om hjælp, bedre kommunikation med den syge og fokus på at skabe frirum i hverdagen for den pårørende.

Da kurset er et forskningsprojekt, er udgifter forbundet med kurset dækket af Komiteen for Sundhedsoplysning frem til udgangen af 2021. Hvidovre Kommune får tre instruktøruddannelser og en koordinator uddannelse, undervisnings- og rekrutteringsmateriale til deltagere og frivillige samt 70.000 kr. til lønmidler til koordinatorfunktion.

I december 2019 begynder Sundhed & Forebyggelse at rekruttere frivillige til instruktøruddannelsen. Første kursus forventes afholdt foråret 2020.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget godkendte i forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2018, at der blev overført midler til aflastning af pårørende og en værdig død. Hvidovre Kommune har fået midler via bloktilskud i 2018.

Den 3. juni 2019, punkt 3, godkendte Ældre- og Sundhedsudvalget plan for anvendelse af midler til aflastning af pårørende og en værdig død – herunder beslutning om ansættelse af pårørendekoordinator.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune. Udgifter til ”Lær at tackle hverdagen som pårørende” dækkes af puljemidler fra Komiteen for Sundhedsoplysning.

Retsgrundlag

Det følger af sundhedslovens § 119 (Lovbekendtgørelse nr. 903 af 16. august 2019 med senere ændringer), at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Livet som pårørende til syge eller svækkede mennesker kan være belastende for pårørende. Mange ender selv med at blive syge på grund af belastningen. Foreløbige erfaringer fra andre kommuner med Lær at tackle hverdagen som pårørende, viser at pårørende oplever en mindre belastende hverdag efter at have deltaget på kurset.


8. Orientering om udfordringer på Strandmarkshaves daghjem

Beslutningstema

Ældre- og Sundhedsudvalget har i de senere år haft ekstra fokus på fuldt at udnytte kommunens daghjemstilbud, og de mange muligheder, der ligger i dem. Derfor orienteres udvalget i denne sag om udfordringer ved den nuværende kørselsordning på daghjemmet Strandmarkshave. Kørselsordningen er bl.a. blevet kritiseret af daghjemsgæster og kommunens Ældreråd.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

 1. at tage orientering vedr. udfordringer på daghjemmet på Strandmarkshave og Administrationens tiltag i den forbindelse til efterretning

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 02-12-2019

Taget til efterretning med bemærkning om, at der ønskes en evaluering af kørselsordningen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Det kan være en stor belastning at passe en plejekrævende person i hjemmet. Derfor kan en ægtefælle eller andre nære pårørende f.eks. ansøge kommunen om aflastning i form af borgerens ophold på et daghjem. Borgeren bliver visiteret til Søvangsgårdens daghjem, Strandmarkshaves daghjem eller Værestedet for borgere med demens på Strandmarkshave.

Regeringsaftalen for 2014 pålagde Hvidovre Kommune en besparelse på den kommunale kørsel af visiterede borgere. I den forbindelse overgik daghjemsgæsterne på Strandmarkshave den 1. oktober 2016 til Movias kørselsordning Flextrafik Rute. Samtidig besluttede Kommunalbestyrelsen, at daghjemmets åbningstid skulle forskydes, så det åbner og lukker en halv time senere. Åbningstiderne på Strandmarkshaves daghjem ændrede sig dermed på følgende måde:
 

 

Start nu

Slut nu

Start før

Slut før

Heldag

09:30

15:30

09:00

15:00

Formiddag

09:30

13:00

09:00

13:00

Eftermiddag

11:00

15:30

11:00

15:00


Begrundelsen for ændringen var, at køretiden for kørsel til daghjemmet Strandmarkshave med den nye Movia ordning steg fra maksimalt 40 minutter til maksimalt 60 minutter. Hensigten med de ændrede åbningstider var at undgå udfordringer for Hjemmeplejen, hvor morgenholdet potentielt set ellers skulle have den første borger på ruten klar 20 minutter tidligere end før.

Udfordringer
Den nye kørselsordning/nye åbningstider på Strandmarkshave har medført en række udfordringer for daghjemsgæsterne:
 

 • De kan sidde i bilen i en time før de kommer til daghjemmet, hvor de får deres morgenmad og medicin. Daghjemsgæsterne ankommer til daghjemmet kl. 9.30 – 9.45. Flere har glædet sig til morgenmaden og er først færdige med den ca. kl. 10.15.
   
 • Kl. 12.00 tilbyder daghjemmet varm mad, som daghjemsgæsterne under den tidligere åbningstid glædede sig til. Men da det nu er lige efter morgenmaden, så er flere ikke sultne og spiser væsentligt mindre. Det er særligt en udfordring ift. de småtspisende ældre. Det er vanskeligt at ændre på dette tidspunkt, da halvdagsgæsterne skal hjem igen kl. 13.00. I givet fald skal Strandmarkshave producere varm mad af flere omgange.
   
 • Daghjemsgæsterne bliver hentet igen fra kl. 15.30 -15.45. Nogle daghjemsgæster giver udtryk for, at de er ekstra trætte om eftermiddagen. Personalet fortæller, at flere bare sidder og venter på at komme hjem ud på eftermiddagen og er sværere at aktivere.
   
 • Nogle daghjemsgæster er utrygge ved at komme hjem, når det er blevet mørkt. Alt efter årstiden kan det være mørkt kl. 16.30-16.45, hvor de sidste bliver afleveret.
   

Strandmarkshave vurderer, at udfordringerne med den nye kørselsordning har medført flere afbud end tidligere blandt de 69 indmeldte brugere af daghjemmet (pr. 29. oktober 2019). Brugen af pladserne på daghjemmet var i gennemsnit på 90 pct. i 2016, mens den i 2018 var 80 pct. med den nye kørselsordning. Der kan dog være andre årsager til den reducerede brug af daghjemmets pladser end den nye kørselsordning/åbningstider.

Daghjemmet oplever, at vognmanden meget ofte kommer for sent frem, hvilket kun øger udfordringerne. Administrationen har flere gange bedt Movia og adskillige gange vognmanden om at rette op på forsinkelserne, men det har kun haft midlertidig effekt.

Administrationens tiltag
Der ville være anseelige vanskeligheder forbundet med at genindføre de gamle åbningstider på daghjemmet. Enten ville hjemmeplejen skulle have et særligt morgenhold af hjemmehjælpere, som kunne gøre borgerne klar tidligere. Alternativt ville vognmanden skulle indsætte ekstra busser for at reducere den maksimale køretid. Med flere busser ville borgerne ankomme i flere omgange end i dag, hvilket ville forstyrre starten på dagen i daghjemmet. Den nuværende vognmand har desuden oplyst til Movia, at han ville skulle godtgøres med ca. 0,4 mio. kr. for at nedsætte den maksimale køretid til en halv time.

Det er umiddelbart daghjemmet Strandmarkshaves vurdering, at de nuværende åbningstider ikke er optimale, men hvis vognmanden kom til tiden, så ville de være acceptable for brugerne af daghjemmet. Administrationen vil igen alvorligt indskærpe over for Movia og vognmanden, at kørslerne fremover sker i overensstemmelse med kravene i kontrakten. Med henblik på at få Movia og vognmanden til at leve op til deres ansvar vil Administrationen bl.a. holde faste kvartalsvise møder med dem. Hvis ikke der bliver rettet op på kørslen, vil Administrationen se på andre mulige løsninger.

Det var ikke kun daghjemsgæsterne, der overgik til Movias kørselsordninger. Det var også alle de øvrige borgere, som kommunen visiterer til kørsler til fx specialskole eller læge. Sideløbende med dialogen med Movia og vognmanden om daghjemskørslen vil Administrationen bredt evaluere alle Movias kørselsordninger til visiterede borgere i kommunen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. oktober 2015 (punkt 11) serviceniveauet for Movias udbud af bl.a. daghjemskørslen, herunder den maksimale køretid på en time. Samtidig besluttede Kommunalbestyrelsen, at daghjemmenes åbningstid forskydes, så de åbner og lukker en halv time senere. Det blev protokolleret den 27. oktober 2015, at der udarbejdes en evaluering af Movias kørselsordning, når den er fuldt implementeret.

Den 27. februar 2018 (punkt 16) behandlede Kommunalbestyrelsen forslag om ændrede tildelingskriterier på daghjemsområdet på baggrund af et udviklingsarbejde, som udvalget havde ønsket. I den forbindelse udtrykte Ældrerådet og Handicaprådet også kritik af kørselsordningen med Movia til daghjemmet på Strandmarkshave. Det blev protokolleret fra Ældre- og Sundhedsudvalget, at udvalget bad Administrationen om at sikre, at bemærkningerne fra høringssvarene omkring transport indgår i den kommende evaluering af kommunens kørselsordninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Retsgrundlag

På Hvidovre Kommunes daghjem kommer borgere, som er visiteret efter Servicelovens § 84, stk. 1, og § 86, stk.2 (LBK nr. 798 af 7. august 2019).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


9. Eventuelt

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 02-12-2019

Lisa Skov (C) spurgte til status på lægemanglen. Administrationen svarede på mødet.