Referat - Ældre- og Sundhedsudvalget den 3. juni 2019

Mødefakta

Dato: Mandag den 3. juni 2019
Mødetidspunkt: Kl. 15:00
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Arne Bech (H)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Lisa Skov (C)
 • Mikkel Dencker (O)

Fraværende med afbud

 • Benthe Viola Holm (A)
 • Maria Durhuus (A)

Bemærkninger

Anders Liltorp deltog i stedet for Benthe Viola Holm.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 03-06-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 03-06-2019

Direktøren orienterede om, at administrationen den 7. maj 2019 har sendt ansøgning til Sundhedsstyrelsens satspulje vedrørende sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre. Uddybende notat af 21. maj 2019 blev omdelt.

 

Direktøren orienterede om henvendelse vedrørende puljen ”Bedre Bemanding” fra bruger- og pårørenderådet på den selvejende institution Søvangsgården. Henvendelsen af 27. maj 2019 blev omdelt. Besvarelse fra udvalgsformanden eftersendes til udvalget.

Bilag

 1. Brev til Ældre- og sundhedsudvalget vedr. Bedre Bemanding (pdf)
 2. Notat af 21. maj 2019 vedrørende satspuljeansøgning (pdf)

3. Beslutning om plan for anvendelse af midler til aflastning af pårørende og en værdig død

Beslutningstema

I forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2018 modtog Hvidovre Kommune 590.000 kr. i bloktilskud fra 2018 og årene frem til etablering af indsatser, der kan aflaste pårørende og 590.000 kr. til indsatser der forbedrer arbejdet med borgere der er døende.

 

Ældre- og Sundhedsudvalget skal godkende plan for udmøntning af midlerne. Administrationen foreslår, at midler til aflastning af pårørende anvendes til etablering af en pårørendevejlederfunktion.

 

Administrationen foreslår, at midler til palliation anvendes til oprettelse af en stilling som palliationskoordinator.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

 

 1. at godkende plan for anvendelse af bloktilskud til aflastning af pårørende og en værdig død.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 03-06-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

 

I forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2018 modtog Hvidovre Kommune 590.000 kr. i bloktilskud fra 2018 og årene frem til etablering af indsatser, der kan aflaste pårørende og 590.000 kr. til indsatser der forbedrer arbejdet med borgere der er døende.

 

En værdig død og pårørende er temaer i Hvidovre Kommunes Værdighedspolitik og nedenstående plan vil understøtte ambitionen i Værdighedspolitikken.

 

Midlerne, som Hvidovre Kommune fik tildelt i 2018, blev ikke anvendt i 2018 og er derfor tilgået kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutningen. Anvendelsen af de midler, Hvidovre Kommune har fået tildelt i 2019 og årene fremover, beskrives i det nedenstående.

 

Baggrund og plan for anvendelse af midler til aflastning af pårørende

Det kan være krævende at være pårørende til et menneske, der er syg, svækket eller har nedsat funktionsevne. Belastningen kan blive så stor, at den pårørende selv risikerer at blive syg. Der er behov for, at medarbejdere i Center for Sundhed og Ældre naturligt støtter og tænker pårørende ind i borgerens samlede forløb.

 

Hvidovre Kommune har pårørendegrupper inden for forløbsprogrammernes diagnoser, men ikke til pårørende, hvor den syge har andre diagnoser, ligesom der ikke er grupper på tværs af diagnoser eller enheder i Center for Sundhed og Ældre. Hvidovre Kommune har en række aktiviteter til borgere med demens, som virker aflastende for pårørende.

 

I forbindelse med finansloven for 2018 er der afsat midler til, at kommunerne ansætter pårørendevejledere og arbejder med aflastning af pårørende. Administrationen foreslår at ansætte en pårørendekoordinator, som skal vejlede afdelingerne i Center for Sundhed og Ældre om samarbejdet med pårørende samt rådgive i enkeltsager.

 

Pårørendekoordinatoren skal udvikle guidelines for medarbejdere i Center for Sundhed og Ældre til det gode pårørendesamarbejde og etablere pårørendegrupper for de pårørende, der ikke aktuelt har et tilbud herom.

 

Baggrund og plan for anvendelse af midler til en værdig død

Hvidovre Kommunes kræftkoordinatorer tager sig primært af borgere med kræftsygdom, som har behov for rehabilitering og afdækker samtidig en del af de palliative behov hos denne gruppe borgere. Palliative indsatser er tiltag, der lindrer borgerens symptomer, men som ikke har en helbredende virkning. Borgere kan være i lange palliative forløb, hvor de får lindrende behandling som fx træning og pleje. Ikke kun borgere med kræftsygdom kan få behov for palliative indsatser, også borgere med andre sygdomme kan have dette behov.

 

Hvidovre Kommune lever ikke op til faglige anbefalinger inden for palliation, samtidig opleves en stigning i antallet af palliative forløb. Der er behov for at styrke sundhedsprofessionelles kompetencer i forhold til at identificere palliative behov hos borgere i hjemmet og inddrage dem og pårørende i, hvordan borgerens sidste tid skal tilbringes.

 

Sygeplejen i Hvidovre Kommune har valgt at opprioritere området inden for palliation med midler fra Kræftplan IV primært til kompetenceløft.

 

I forbindelse med Finansloven for 2018 er der afsat midler til en værdig død, herunder at kommunerne bliver bedre til at håndtere døende borgere og borgere i palliative forløb. Der er behov for, at Sygeplejen, Hjemmeplejen og plejecentrene kan få eksperthjælp af en sundhedsfaglig person med specialiseret viden om palliation. Der er desuden behov for at opbygge viden og sikre professionelle og ensartede arbejdsgange i hele Center for Sundhed og Ældre inden for området.

 

Ved komplicerede palliative forløb, skal palliationskoordinatoren sammen med borgeren, pårørende og plejepersonale lægge en plan for det palliative forløb samt følge op og revidere planen, her foregår tillige koordination med blandt andet sygehus og praktiserende læge.

 

Administrationen foreslår, at der ansættes en palliationskoordinator til dette arbejde. Palliationskoordinatoren skal sikre, at den palliative indsats i Hvidovre Kommune vedvarende følger de faglige anbefalinger på området.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget godkendte i forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2018, at der blev overført midler til aflastning af pårørende og en værdig død. Hvidovre Kommune har fået midler via bloktilskud i 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune. Udmøntning af ”aflastning af pårørende og en værdig død” afholdes inden for den afsatte budgetramme på området.

Retsgrundlag

Sundhedsloven § 119 (lovbekendtgørelse nr. 1286 af 02-11-2018), som bestemmer at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis.

 

Servicelovens §84 stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30/08/2018), som bestemmer at kommunen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Høring

Ældrerådet er høringsberettigede i denne sag. Notat med administrationens vurdering af høringssvar vil blive eftersendt eller omdelt inden sagens behandling.

Personalemæssige konsekvenser

Medarbejderne i Center for Sundhed og Ældre vil blive endnu bedre til at håndtere samarbejde med pårørende og støtte pårørende i deres hverdag.

Medarbejderne i Sygepleje, Hjemmeplejen og på plejecentrene vil blive endnu bedre til at varetage palliative forløb.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Bedre pårørendeforløb kan betyde, at pårørende kommer bedre igennem et familiemedlems sygdomsforløb og at den pårørende ikke selv bliver syg.

Bedre palliative forløb betyder, at døende borgere vil få en værdig død.

Bilag

 1. Ældrerådets høringssvar til Beslutning om plan for anvendelse af midler til aflastning af pårørende og en værdig død (pdf)
 2. Forklæde til Beslutning om plan for anvendelse af bloktilskud til aflastning af pårørende og en værdig død. (pdf)

4. Beslutning om tilrettelæggelse af udbud af tøjvask

Beslutningstema

Indtil budget 2019´s ikrafttrædelse har tøjvask været en del af den praktiske hjælp, som kommunens leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp leverer til borgeren. I forbindelse med budget 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen, at tøjvasken konkurrenceudsættes til private vaskeleverandører. Kommunalbestyrelsen bedes træffe beslutning om tilrettelæggelsen af udbuddet, herunder ændringerne i kommunens kvalitetsstandard i den forbindelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget

 1. at godkende, at antallet af vaskeleverandører i det kommende udbud af opgaven med tøjvask for hjemmeboende fastsættes til to vaskeleverandører
 2. at godkende, at kommunens kvalitetsstandard for tøjvask for hjemmeboende ændres, som skitseret i bilaget til denne sagsfremstilling

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 03-06-2019

Ad 1-2) Anbefales godkendt med den ændring, at både køreafstand i forhold til transporten af vasketøj og muligheden for ugentlig tøjvask skal indarbejdes som kriterier i udbuddet.

 

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Baggrund

De hjemmeboende borgere, der ikke selv kan sørge for vask af tøj og linned, kan visiteres til hjælp med denne opgave af kommunen. Ca. 750 hjemmeboende borgere fik leveret hjælp til ydelsen tøjvask i 1. kvartal 2019.

 

I dag kan hjemmeboende borgere i Hvidovre Kommune vælge mellem den kommunale hjemmepleje og de private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp mht. hjælp med tøjvasken. De nuværende leverandører benytter enten borgerens egen vaskemaskine, en vaskekælder i ejendommen eller møntvaskeri til tøjvasken. 

 

Formål med at udskille tøjvasken

Ved behandlingen af budget 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen at udskille tøjvasken fra leverandørerne af personlig pleje og praktisk hjælp til vaskeleverandører. Udover den forventede økonomiske besparelse for kommunen, så er formålet, at medarbejderne i hjemmeplejen så kan koncentrere sig om kerneopgaven og ikke om opgaver, der kan varetages af ikke faglært personale. Det øger både kontinuiteten i plejen og imødegår de pt. store rekrutteringsudfordringer mht. social- og sundhedshjælpere samt -assistenter.

 

Overvejelser om antal vaskeleverandører

Udvælgelsen af de private vaskeleverandører sker ved et udbud. Ved udbuddet skal der minimum vælges to vaskeleverandører, da tøjvask er en fritvalgsydelse.

 

For borgeren vil det være mest overskueligt med et lille antal leverandører at vælge imellem. Færrest mulige leverandører vil formentlig også afspejle sig i et bedre pristilbud fra leverandørerne. Administrativt vil et lille antal leverandører også være det mindst ressourcekrævende mht. tilsyn, administration, afregning og opfølgning.

 

Administrationen foreslår, at kommunen udvælger to vaskeleverandører.

 

Den kommende vaskeordning

Rent praktisk foregår den kommende ordning ved, at borgerne får en vaskepose, som vaskeleverandøren afhenter i borgerens bolig eller på et aftalt sted f.eks. uden for døren. På vaskeriet sorterer leverandøren tøjet inden vask, alt efter hvilken type vask, der er behov for. Leverandøren sørger for, at borgeren får det vaskede tøj retur. Tøjet er lagt sammen, når det kommer retur til borgeren.

 

Borgere, som har brug for hjælp til at pakke vaskepose og/eller lægge tøjet på plads, kan dog fortsat få hjælp til dette af borgers leverandør af personlig og praktisk hjælp.

 

Enkelte ændringer i kvalitetsstandarden

Omlægningen af vaskeordningen medfører enkelte ændringer i kommunens kvalitetsstandard i forhold til tøjvasken. I bilag fremgår de foreslåede ændringer i kvalitetsstandarden i forhold til den nugældende kvalitetsstandard. De største ændringer vedrører vaskefrekvens, egenbetaling og omfattede ydelser, hvilket beskrives i det følgende.

 

Vaskefrekvens

Kommunen visiterer fortsat hjælp til tøjvask ud fra en individuel og konkret vurdering. Udgangspunktet vil være, at borger modtager tøjvask hver 14. dag, hvilket er standard i langt de fleste kommuner med vaskeleverandører.

 

I dag er borgere med egen vaskemaskine typisk visiteret til tøjvask én gang om ugen, mens borgere uden egen vaskemaskine som udgangspunkt får vasket tøjet hver 14 dag. Med ordningen vil der dermed ske en ensretning af den vejledende vaskefrekvens for borgerne. Det skal dog understreges, at kommunen fortsat tildeler hjælpen efter borgers reelle behov.

 

Egenbetaling

Kommunen opkræver egenbetaling fra borgere, der benytter ordningen. Egenbetalingen kan højest udgøre kommunens udgifter til vaskeleverandøren – bortset fra dennes personaleudgifter. Administrationen foreslår, at egenbetalingen bliver på 118 kr. om måneden pr. enlig og 200 kr. pr. par i Hvidovre Kommune.

 

Til sammenligning er egenbetalingen f.eks. på 118 kr. i Brøndby og 145 kr. i København pr. måned pr. enlig. Det er ikke helt sammenligneligt, men det skal også nævnes, at borgere på Hvidovre Kommunes plejecentre kan vælge ydelsen vask af eget tøj for 157 kr. pr. måned samt vælge leje og vask af linned for 459 kr. pr. måned.

 

Til gengæld vil borgerne i tøjvaskeordningen ikke have udgifter til f.eks. vaskepulver, reparation af vaskemaskine, køb af vaskekort, poletter osv. Der vil dog være en mindre andel af borgerne, som bor i ejendomme med fællesvask, hvor udgifterne hertil er en fast del af huslejen.

 

Omfattede ydelser

I hjælpen indgår fortsat vask af tøj, sengelinned, viskestykker, håndklæder og lignende. Der vil dog ikke kunne vaskes tøj og linned, der ikke kan tåle tørretumbling. Borgeren har imidlertid i modsætning til nu mulighed for tilkøbsydelser som f.eks. vask af uldtøj, dyner og puder, rens, rul og strygning fra vaskeleverandøren.

 

Den videre proces

Kommunalbestyrelsen får forelagt resultatet af udbuddet, formentlig i september 2019.

 

Kontraktstart forventes at være den 1. december 2019 – altså samtidig med kontraktstart for den kommende private leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp.

 

Administrationen vil i øvrigt bestræbe sig på, at skiftet af leverandør vil ske med færrest mulige gener for de berørte borgere.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 9. oktober 2018 (pkt. 3) i forbindelse med behandlingen af kommunens budget 2019-22, at kommunen udliciterer opgaven med tøjvask til private vaskeleverandører.

 

Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte kommunens gældende kvalitetsstandarder på ældre- og sundhedsområdet, herunder for tøjvask, den 6. februar 2019 (pkt. 8).

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med Hvidovre Kommunes vedtagelse af budget 2019-2022 er det besluttet at udlicitere tøjvask med et årligt besparelsesmål på 1,0 mio. kr. Besparelsen er indarbejdet i kommunens budget 2019 og i overslagsårene.

 

Når udbudsresultatet kendes, kan det vurderes, om besparelsesmålet er fuldt opnået.

Retsgrundlag

I henhold til servicelovens § 83 (Lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30.08.2018) skal kommunen bl.a. tilbyde hjælp til praktiske opgaver. Grundlaget for fritvalgsordningen på området fremgår af servicelovens §§ 91 og 93.

 

Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp mv. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84 (nr. 1576 af 27. december 2014) fastlægger rammerne for borgernes egenbetaling.

Høring

Der er høringspligt mht. Ældrerådet i denne sag. Notat med Administrationens vurdering af høringssvar vil blive eftersendt eller omdelt inden sagens behandling.

Personalemæssige konsekvenser

Tøjvask skønnes samlet at udgøre ca. 10 årsværk i den kommunale hjemmepleje. Tallet bygger på den kommunale hjemmeplejes leverede timer til tøjvask i 1. kvartal 2019 og er korrigeret for ferie, helligdage, sygefravær, frokost, uddannelse osv. På grund af rekrutteringsudfordringer på området vil et udbud af opgaven til vaskeleverandører ikke medføre afskedigelser i Hjemmeplejen. 

 

Administrationen forventer, at et udbud på området vil forbedre arbejdsmiljøet i Hjemmeplejen. Medarbejderne i Hjemmeplejen kan koncentrere sig om deres hovedopgave. De undgår tunge eller uhensigtsmæssige løft forbundet med tøjvask og usikkerhed om, hvordan tøjet vaskes helt rigtigt. MED organisationen i hjemmeplejen har været inddraget i processen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Administrationen forventer, at vaskeleverandørerne kan levere bakteriologisk renere tøj end i den nuværende ordning. Det kan være med til at minimere risikoen for smittespredning.

Miljømæssige konsekvenser

Vaskeleverandøren skal efterleve Miljømærkning Danmarks krav til Svanemærkning af tekstilservice. Dette omfatter både selve vaskeriet samt kørslen ved levering/afhentning. 

 

Miljømærkning Danmarks undersøgelser viser, at tøjvask på storvaskerier er mere miljøvenligt end ordninger som den nuværende i Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Forslag til ændringer i kvalitetsstandard for tøjvask (pdf)
 2. Ældrerådets høringssvar til Beslutning om tilrettelæggelse af udbud af tøjvask.pdf (pdf)

5. Godkendelse af forslag til Sundhedsaftale 2019-2023

Beslutningstema

Sundhedskoordinationsudvalgets endelige forslag til Sundhedsaftale 2019-2023 forelægges med henblik på politisk godkendelse.

 

Udkast til svar forelægges til politisk godkendelse

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget samt til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende forslag til Sundhedsaftale 2019-2023
 2. at godkende udkast til svar vedrørende godkendelse af forslag til Sundhedsaftale 2019-2023 fra Hvidovre Kommune

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 03-06-2019

Ad 1-2) Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet denne sagsfremstilling.

 

Sundhedsaftalen er politisk forankret i Sundhedskoordinationsudvalget.

 

Sundhedskoordinationsudvalgets endelige forslag til Sundhedsaftale 2019-2023 er fremsendt med henblik på politisk godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Sundhedsaftalen skal bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatserne i de patientforløb, der går på tværs af regionernes sygehuse, kommuner og almen praksis. Formålet er, at borgere og patienter modtager en sammenhængende indsats af høj kvalitet uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, de har behov for.

 

Udkast til Sundhedsaftale var i høring i kommunerne m.fl. frem til ultimo februar 2019. Med afsæt i forslag, som fremkom i forbindelse med høringen, er der sat større fokus på udvikling af samarbejdet om borgere med psykisk sygdom.

 

Sundhedskoordinationsudvalgets endelige forslag til Sundhedsaftalen består af 3 fokusområder og 6 mål. De tre fokusområder er:

 • Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom
 • Sammen om borgere med psykisk sygdom
 • Sammen om børn og unges sundhed

 

Det er en klar og fokuseret aftale, der er udarbejdet i en bredt involverende proces. Det er en ambitiøs aftale med dynamiske mål, der øger muligheden for, at sundhedsaftalen i de kommende fire år kan følge med sundhedssystemets forandringer.

 

Aftalen er den fjerde sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner. Der skal inden den 1. juli 2019 være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for 2019-2023.

Politiske beslutninger og aftaler

Den gældende Sundhedsaftale blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 27. januar 2015.

Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte udkast til høringssvar til Sundhedsaftale 2019-2023 på mødet den 6. februar 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Rammerne for sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er fastsat i Sundhedslovens §§ 203-205 (lovbekendtgørelse nr. 1286 af 02/11/2018), hvor det er bestemt, at Regionsrådet i samarbejde med kommunalbestyrelserne i regionen nedsætter et sundhedskoordinationsudvalg vedrørende den regionale og kommunale indsats på sundhedsområdet og om indsatsen for sammenhæng mellem sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer.

 

Sundhedskoordinationsudvalget består af repræsentanter for regionen, kommunerne i regionen og praksissektoren.

Høring

Sagen sendes til høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Rådenes høringssvar vil indgå i sagens videre behandling.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Sundhedsaftalen er grundstenen i Region Hovedstadens, kommunernes og almen praksis´ arbejde med at sikre borgerne sammenhængende sundhedstilbud med høj faglig kvalitet.

Bilag

 1. Følgebrev til Sundhedsaftale 2019-2023 (pdf)
 2. Forslag til Sundhedssaftale 2019 - 2023 (pdf)
 3. Svar vedrørende godkendelse af forslag til Sundhedsaftale 2019-2023 fra Hvidovre Kommune (pdf)
 4. Handicaprådets høringssvar til Sundhedsaftale 2019-2023. (pdf)
 5. Ældrerådets høringssvar til Godkendelse af forslag til Sundhedsaftale 2019-2023. (pdf)
 6. Forklæde til høringssvar vedr. godkendelse af forslag til Sundhedsaftale 2019-2023 (pdf)

6. Orientering om Hvidovre Kommunes deltagelse i Mænds Sundhedsuge 2019

Beslutningstema

Ældre- og Sundhedsudvalget orienteres om at Sundhed og Forebyggelse (som er en del af Hvidovre Sundhedscenter) har planlagt en række aktiviteter målrettet mænd, som vil blive afviklet i løbet af uge 24 i forbindelse med afholdelse af Mænds Sundhedsuge.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

 

 1. at tage orienteringen om at der i uge 24 vil være en række aktiviteter målrettet mænds sundhed, i forbindelse med afholdelse af Mænds Sundhedsuge, til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 03-06-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Hvidovre Kommune vil i år bakke op om kampagnen ’Mænds Sundhedsuge’. Kampagnen er arrangeret af Forum for Mænds Sundhed og årets tema 2019 sætter fokus på Mænds Sundhed i Fællesskaber og Naturen. Mænd i Danmark lever i gennemsnit 4-5 år kortere end kvinder, har stor overdødelighed af og rammes hyppigst af alvorlige sygdomme, som f.eks. kredsløbssygdomme, kræft, sygdomme i åndedrætsorganer, psykiske lidelser mf. Desuden bruger mændene i Hvidovre i mindre grad de eksisterende sundheds- og forebyggelsestilbudi forhold til kvinder.

 

Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik har bl.a. fællesskab som fokusområde og lighed i sundhed som en vigtig værdi. Forebyggelse, fællesskab og lighed i sundhed er tænkt ind i de planlagte aktiviteter i Mænds Sundhedsuge. Sundhed og Forebyggelse vil sammen med Forum for Mænds Sundhed, sætte bedre sundhed og et længere liv for mænd på dagsordenen og arbejde for sundhedstilbud, der passer bedre til mænd.

 

Sundhed og Forebyggelse har i samarbejde med bl.a. Genoptræning, Center for Børn og Familier; Sundhedsplejen, Center for Borgerservice, Center for Kultur og Fritid herunder bl.a. Quark Centret og biblioteker i Hvidovre Kommune samt Genbrugsstation, planlagt en række aktiviteter målrettet mænd, mænds sundhed og fællesskaber som vil blive afviklet i løbet af uge 24 2019.

 

Aktiviteterne vil henvende sig til mænd i alle aldersgrupper og sociale lag og vil fordele sig geografisk over hele kommunen og på forskellige tidspunkter af dagen.

 

Der er blandt andet planlagt:

 • Mulighed for sundhedssamtaler og sundhedstjek på Genbrugsstation og i Borgerservice uden tidsbestilling. 
 • To sene eftermiddage hvor fædre og deres børn kan mødes i naturen og hvor nærvær, fællesskab og fysisk aktivitet vil være omdrejningspunkt.
 • Sundhedsplejen vil have ekstra fokus på nybagte fædre og deres risiko for fødselsdepressioner.
 • Torsdag aften vil der blive inviteret til en mandeaften i Hvidovre Sundhedscenter, med mulighed for at møde medarbejdere der varetager sundheds- og forebyggelsestilbud i Hvidovre Sundhedscenter.

 

De øvrige aktiviteter fremgår af bilag 1: Skema over aktiviteter i Mænds Sundhedsuge 2019

Politiske beslutninger og aftaler

På Ældre- og Sundhedsudvalgsmødet den 13. maj 2019, under meddelelser, blev udvalget orienteret om at Mænds Sundhedsuge i år vil blive afviklet i Hvidovre Kommune. Der er ikke tidligere truffet beslutninger og aftaler på området.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune. Udgifter til Mænds Sundhedsuge afholdes inden for budgettet til Sundhed og Forebyggelse.

Retsgrundlag

Sundhedslovens (Lovbekendtgørelse nr. 1286 af 02/11/2018) §119, beskriver at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Mænds middellevetid er kortere end kvinders. Derudover har mænd en højere dødelighed af og rammes hyppigst af alvorlige sygdomme, som f.eks. kredsløbssygdomme, kræft, sygdomme i åndedrætsorganer, psykiske lidelser mf. Desuden benytter mænd sundhedsvæsnet i mindre grad end kvinder, hvilket kan være med til at påvirke mænds sygdomsforløb i en negativ retning.

 

Med deltagelse i Mænds Sundhedsuge kan Hvidovre Kommune være med til at sætte bedre sundhed og et længere liv for mænd på dagsordenen.

Bilag

 1. Skema over aktiviteter i Mænds Sundhedsuge 2019 (pdf)

7. Orientering om satspuljeprojekt: Flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens

Beslutningstema

Dagsordenspunktet indeholder en status for satspuljeprojekt: Flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens.

 

Hvidovre Kommune fik bevilget satspuljemidler i efteråret 2018 til projektet, om etablering af tilbud om ophold på tryghedshotel og afløsning i hjemmet for mennesker med en demenssygdom, og deres pårørende. Tilbuddene er en del af kommunens demenshandlingsplan 2025. Puljemidlerne udløber ved udgangen af november 2019.

 

Sundhedsstyrelsen stiller krav om status på projektet i april 2019 samt afsluttende evaluering ultimo 2019. I april 2019 har administrationen aflagt status til Sundhedsstyrelsen, der bl.a. viser, at der er etablereret et tryghedshotel på Krogstenshave Plejecenter, hvor hjemmeboende demenssyge har mulighed for et kort ophold. Der er også etableret et tilbud, hvor der er mulighed for afløsning i eget hjem. Tilbuddene er etableret, for at støtte pårørende, så de har mulighed for at få et frirum.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

 

 1. at orienteringen om satspuljeprojektet ’Flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens’, tages til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 03-06-2019

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dagordenspunktet.

 

Den 1. marts 2019 var rammerne på plads for tilbud om afløsning i eget hjem og gæsteophold på tryghedshotel for mennesker med en demenssygdom og deres pårørende. I marts modtog tryghedshotellet den første gæst. Officiel åbning af tryghedshotellet blev afholdt den 9. april.

 

Ønsket om etablering af tilbuddene er en del af kommunens Demenshandlingsplan 2025 og er fremkommet på dialogmøder med en gruppe af mennesker med demenssygdom og deres familier samt andre interessenter. Her blev det bl.a. foreslået at bruge ordet ”Tryghedshotel” i stedet for ”aflastning”. Endvidere var ønskerne, at tilbuddene skulle kunne benyttes i aften- og nattetimer, i weekender og helligdage.

 

Tilbud om ophold på tryghedshotel og afløsning i eget hjem

For begge tilbud gælder, at en sundhedsfaglig medarbejder er hos den demenssyge, i form af pleje, omsorg og hyggeligt samvær, mens den pårørende f.eks. besøger familie og venner, er til frisør, handler ind, mm.

 

Afløsning i eget hjem foretages af Hjemmeplejen i tidsrummet kl. 8 - 22 og varer op til tre timer på hverdage og seks timer i weekender og helligdage. Tilbuddet er gratis og kan benyttes flere gange.

 

Gæsteophold på tryghedshotel benyttes af den demenssyge. Hotellet har åbent fra onsdag morgen til søndag aften. Et ophold kan vare op til fire døgn med en egenbetaling på 129 kr. pr. døgn. Der er mulighed for flere ophold.

 

I projektperioden forventes, at 50 mennesker vil benytte sig af tilbud om ophold på tryghedshotel og at 60 mennesker vil tage imod tilbud om afløsning i eget hjem.

Status

I april 2019 har administrationen aflagt status til Sundhedsstyrelsen med erfaringer fra projektets første periode:

 

Rekruttering og formidling 

Rekruttering til tilbuddene har i første omgang koncentreret sig om de demenssyge og deres pårørende, som demenskoordinatorerne har vurderet, har behovet.

 

Ultimo april var der tre borgere, der havde benyttet sig af tilbuddene. En borger havde benyttet tilbuddet om afløsning i eget hjem og to borgere havde haft et ophold på tryghedshotellet.

 

Barrierer og opmærksomhedspunkter

De foreløbige erfaringer viser, at hos mange af de pårørende, ligger en overvindelse i at tage imod tilbuddene. Der er ligeledes erfaring for, at den demenssyge ikke ønsker at tage imod tilbuddene. Begge problemstillinger kræver et tæt tværgående sundhedsfagligt samarbejde, fleksibilitet og en fokuseret indsats i samspil med familierne.

 

Evaluering og evt. idriftsættelse

I efteråret forventes en slutevaluering, der kan give svar på brugernes oplevelser og udbytte af tilbuddene, herunder de demenssyges reaktioner. Besvarelserne vil indgå i den samlede vurdering i forhold til evt. idriftsættelse.

Politiske beslutninger og aftaler

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 31. maj 2017, punkt 5, forlag til demenshandlingsplan i Hvidovre Kommune frem mod år 2025. 

 

På Kommunalbestyrelsesmødet den 28. august 2018, under punkt 19, godkendte Kommunalbestyrelsen, Sundhedsstyrelsens bevilling af puljemidler til Tryghedshotel og aflastning i eget hjem på baggrund af satspuljeansøgningen ’Flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens’, herunder godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling, som en del af demenshandlingsplanen i Hvidovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Bevillingen af midler er et bidrag til, at Hvidovre Kommune efterlever Servicelovens §84 stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30/08/2018) om afløsning eller aflastning til ægtefælle eller andre nære pårørende, der passer et menneske med en demenssygdom og Servicelovens §84 stk. 2 om tilbud om midlertidigt ophold til mennesker, der i en periode har et særligt behov.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Projektet ventes at kunne bidrage til, at pårørende til mennesker med demens kan varetage omsorgen for personen i eget hjem i længere tid.

 

Tilbuddene kan være med til at forebygge og mindske de negative konsekvenser for de pårørende og samtidig være med til, at de pårørende oplever lettere overgange til andre kommunale indsatser, når demenssygdommen bliver for fremskreden til, at de demenssyge kan være i eget hjem.


8. Orientering om status på implementering af Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019-2022

Beslutningstema

Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik udgør den ramme, hvori sundheds- og forebyggelsesinitiativer skal forankres bredt i samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

 

Politikkens mål er bl.a. at støtte og løfte borgernes sundhed gennem et fokus på at skabe sunde rammer og at gøre det sunde valg til det lette valg i hverdagen.

 

Gennem dialog på tværs af fagcentre foreligger der nu en plan for det videre arbejde med implementering og forankring af målene i Sundheds- og Forebyggelsespolitikken. Ældre- og Sundhedsudvalget får derfor denne sag til orientering. I denne proces har det vist sig, at der er særlige udfordringer på følgende områder:

 

 • at skabe sunde rammer i arbejdet med de mål der handler om alkohol og stoffer.
 • sundhedsfremme og forebyggelse på 15-18 års området med behov for et særligt fokus på en tværgående ungeindsats.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

 

 1. at orienteringen om status på implementeringen af Sundheds- og Forebyggelsespolitikken 2019-2022 tages til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 03-06-2019

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Sundheds- og Forebyggelsespolitikken blev godkendt den 18. december 2018 af Kommunalbestyrelsen og udgør den ramme, som sundheds- og forebyggelsesinitiativer skal forankres i bredt i Hvidovre Kommune.

 

I idégenereringsfasen var der, både ved møder afholdt med borgere og med medarbejdere fra kommunes fagcentre, en overvægt af ønsker om, at Hvidovre Kommune arbejder med at skabe rammer for en sund levevis for borgerne i Hvidovre. Dette kan f.eks. være igennem indsatser, som støtter og løfter borgenes sundhed der hvor borgerne færdes og gøre det sunde valg til det lette valg i hverdagen.

 

Administrationen har i forlængelse heraf afholdt dialogmøder med alle fagcentre med henblik på at afklare det enkelte centers ejerskab, rolle og konkrete bidrag for politikkens 17 mål i implementeringen af Sundheds- og Forebyggelsespolitikken. 

 

Nogle af politikkens mål spiller sammen med kommunes øvrige politikker, strategier og indsatser og kan forankres i eksisterende tværgående arbejdsgrupper og netværk. Andre indsatsområder kræver nye tværgående samarbejder.

 

Processen har vist, at der er en særlig udfordring i arbejdet med at skabe sunde rammer i de mål, der handler om alkohol og stoffer.

 

Ligeledes udgør arbejdet med at skabe sunde rammer på 15-18 års området en særlig udfordring, og tydeliggør et behov for et særligt fokus i en tværgående ungeindsats.

 

Administrationen har en særlig opmærksomhed på disse to særlige udfordringer. Hvidovre Kommune har en god tradition for rådgivnings- og behandlingstilbud på områderne alkohol og stoffer, men forebyggelsesindsatser, som handler om at skabe sunde rammer hvor borgerne færdes, har ikke i lige så høj grad været prioriteret.

 

Arbejdet med at skabe sunde rammer på 15-18 års området i Hvidovre Kommune har ikke tidligere haft et udpræget fokus i forhold til initiativer. Der er behov for at indgå samarbejde og partnerskaber med uddannelsesinstitutioner, fritidslivet og erhvervslivet for at skabe en sundere ungdomsgeneration.

 

Behovet for et fokus på de to særlige udfordringer, kan eksempelvis underbygges af nye tal fra Skolebørnsundersøgelsen 2018 som bl.a. viser, at den hidtil faldende udvikling i andel af danske 15-årige, som har prøvet at drikke alkohol, er vendt. For første gang siden 1998 ses der her en stigning i andelen af 15-årige, som har prøvet at drikke alkohol.

 

Ansvaret for implementeringen af størstedelen af målene i Sundheds- og Forebyggelsespolitikken er blevet fordelt i de relevante fagcentre, se bilag: Oversigt over mål, tovholdere, arbejdsgrupper og deadlines for handleplaner - Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019-2022.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2018, punkt 20, den nye Sundheds- og Forebyggelsespolitik for Hvidovre Kommune gældende i årene 2019-2022.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune. Såfremt der er mål/indsatser i Sundheds- og Forebyggelsespolitikken som kræver en omfordeling af ressourcer, vil dette blive fremlagt i en sag til det relevante fagudvalg.

Retsgrundlag

Sundheds- og Forebyggelsespolitikken er et bidrag til, at Kommunalbestyrelsen efterlever Sundhedslovens (Lovbekendtgørelse nr. 1286 af 02/11/2018) §119, der beskriver at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Gennem arbejdet med at skabe sunde rammer, hvor borgere færdes, kan kommunen styrke mulighederne for, at det sunde valg bliver det lette valg. Dette vil både på kort og lang sigt give sundhedsmæssige gevinster for borgernes fysiske og mentale sundhed.

 

Sundheds- og Forebyggelsespolitikken skal være med til at støtte borgerne til en fysisk og mentalt sundere hverdag med trivsel og livskvalitet, blandt andet gennem sunde rammer.

Bilag

 1. Oversigt over mål, tovholdere, arbejdsgrupper og deadlines for handleplaner - Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019-2022 (pdf)

9. Eventuelt

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 03-06-2019

Intet at bemærke.


10. Beslutning om valg af indkøbsleverandører

Lukket sag