Referat - Ældre- og Sundhedsudvalget den 19. august 2019

Mødefakta

Dato: Mandag den 19. august 2019
Mødetidspunkt: Kl. 16:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Arne Bech (H)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Lisa Skov (C)

Fraværende med afbud

 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)

Bemærkninger

Yasir Iqbal deltog for Maria Durhuus. Charlotte H. Larsen deltog for Mikkel Dencker. Yasir Iqbal forlod mødet kl. 16.40 under punkt 7.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 19-08-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 19-08-2019

Direktøren orienterede om,

 

 • at der er modtaget afslag fra Sundhedsstyrelsen på satspuljen vedrørende sammenhængende indsatser mod ensomhed og mistrivsel hos ældre. Notat blev omdelt.

 

 • at der er modtaget afslag fra Sundhedsstyrelsen på satspuljen vedrørende målrettet opsporing af mennesker med høj risiko for at have eller udvikle type-2 diabetes. Notat blev omdelt.

 

 • at det 3. dialogmøde mellem Ældrerådet og Ældre- og Sundhedsudvalget på grund af den ændrede budgetproces foreløbig er flyttet fra den 12. august 14.30–16.00 til den 11. september 16.00–17.30 med forbehold for yderligere ændring.

 

 • at det 4. dialogmøde mellem Ældrerådet og Ældre- og Sundhedsudvalget den 26. november klokken 15.00-16.30 er en temadrøftelse om ensomhed med en ekstern oplægsholder.

Bilag

 1. Afslag på satspulje - sammenhængende indsatser mod ensomhed og mistrivsel hos ældre (pdf)
 2. Afslag på satspulje - målrettet opsporing af mennesker med høj risiko for diabetes (pdf)

3. Økonomirapportering pr. 30. juni 2019 - Ældre- og Sundhedsudvalget

Beslutningstema

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2019 på Ældre- og Sundhedsudvalgets område og udvalget forelægges økonomirapporteringen til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

 1. at økonomirapportering pr. 30. juni 2019 tages til efterretning
 2. at udmøntning af rammereduktion på udvalgets område på 2 mio. kr. – i 2019 - udmøntes via bloktilskudsmidler til en styrket ældrepleje med 1,8 mio. kr. og 0,2 mio. kr. inden for udvalgets samlede ramme

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 19-08-2019

Ad 1. Taget til efterretning.

 

Ad 2. Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet indstillingen.

 

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2019.

 

Vurderingen er foretaget uafhængigt af overførsel af budgetmidler fra år 2018.

 

På udvalgets område forventes et samlet merforbrug på ca. 1 mio. kr.

 

Forventet merforbrug på hjemmeplejen på ca. 7 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med udfordringer med grundlaget for afregning for leverede timer i hjemmeplejen, som følge af det nye it-system,Cura. Det har betydet, at administrationen ikke har kunne tilvejebringe et validt afregningsgrundlag, der kunne lægges til grund for en korrekt afregning for levering af hjemmepleje til borgerne.  Den manglende korrekte afregning betyder, at det er vanskeligt at sige om merudgifterne skyldes et for højt ressourceforbrug eller om det skyldes for lav afregning, da antal leverede timer har ikke kunnet opgøres.

 

Herudover er der sket en væsentlig stigning i antallet af sygeplejeopgaver som følge af Det Nære Sundhedsvæsen. Opgaver, der tidligere er udført i regionalt regi, er nu udlagt til den kommunale sygepleje. Sygeplejeopgaverne løses i regi af hjemmeplejen af hensyn til borgerkontinuitet og kvalitet, og løses under hensyntagen til medarbejderkompetencer. Merudgifterne kan således lige såvel henføres til hjemmesygeplejen som til hjemmeplejen. Men da opgaven udføres i regi af hjemmeplejen, opleves det negative gennemslag her.

 

Nettoudgifterne til køb og salg af plejehjemspladser er til gengæld faldet i forhold til tidligere og her forventes mindreudgifter i størrelsesordenen 6-7 mio. kr.

 

Samlet set er der således et merforbrug på udvalgets område på ca. 1 mio. kr.

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev der indarbejdet en reduktionsramme på 2 mio. kr. til senere udmøntning, som tog udgangspunkt i forventning om, at kommunen ville modtage midler fra Finansloven for 2019 på udvalgets område.

 

På ældreområdet blev der i Finansloven givet i alt ca. 180 mio. kr. i 2019 og lignende beløb i de efterfølgende år til en styrket ældrepleje, hvoraf ensomhed og tab af livsmod udgør 100 mio. kr. Det forudsættes, at Hvidovre Kommune modtager ca. 1,8 mio. kr. heraf i bloktilskud

og midlerne dermed kan indgå til udmøntning af rammereduktionen. Efter bloktilskuddet på området resterer der en uudmøntet rammebesparelse på 0,2 mio. kr., som forudsættes rummet inden for den samlede driftsramme

Politiske beslutninger og aftaler

I henhold til kommunens ”Regulativ for økonomistyring” (KB 14/12-2010 pkt. 8) udarbejder administrationen økonomirapportering til fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

 

Afrapporteringen til udvalget indgår i Økonomiudvalgets samlede afrapportering af kommunens forventede regnskab 2019 til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

På nuværende tidspunkt forventes merudgifter i størrelsesordenen ca. 1 mio. kr.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse § 42 Stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.


4. Beslutning om uddeling af § 18-midler

Beslutningstema

Ældre- og Sundhedsudvalget uddeler to gange årligt § 18-midler til det frivillige sociale arbejde.
 

Administrationen fremlægger regnskab 2018 for § 18-midler, Frivillighedsrådets indstillinger om uddeling af § 18-midler i 2. uddelingsrunde 2019 samt Frivillighedsrådets vedtægter med korrekturmæssige rettelser.

 

Der er i alt 98.468 kr. i 2. uddelingsrunde 2019. Der er ansøgninger for i alt 108.277 kr. Frivillighedsrådet indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, at der uddeles § 18-midler for 65.670 kr.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

 

 1. at godkende regnskab 2018 for § 18-midler
   
 2. at beslutte uddeling af § 18-midler ud fra Frivillighedsrådets indstillinger
  på 65.670 kr.

 

 1. at godkende korrekturmæssige rettelser i Frivillighedsrådets vedtægter

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 19-08-2019

Ad 1-3. Godkendt.

 

Udvalget bad samtidig administrationen udarbejde et notat med oplysning om, hvor stort et beløb der via bloktilskud tilgår kommunen som § 18-midler.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Baggrund for støtte til frivilligt socialt arbejde

Hovedbetingelsen for at modtage § 18-midler er, at det frivillige sociale arbejde er kernen i projektet eller aktiviteten, at der er fokus på de særlige sårbare målgrupper samt på den sociale dimension i tildelingen af § 18-midler. Kriterierne for § 18-midler vedtages lokalt i kommunerne. De lokale kriterier kan læses i bilag.

 

Frivilligt arbejde i eksempelvis idrætsforeninger og kulturelle projekter henvises til Kultur- og Fritidsudvalgets puljer. § 18-midler i Hvidovre Kommune uddeles to gange årligt i henholdsvis februar og september.

 

Frivillighedsrådet i Hvidovre

Frivillighedsrådet er høringspart på § 18-midler og har indstillingsret på alle ansøgninger til Ældre- og Sundhedsudvalget i forbindelse med uddeling af § 18-midler.

 

Frivillighedsrådet består af syv medlemmer og er sammensat af repræsentanter fra forskellige lokale foreninger indenfor det sociale område. Frivillighedsrådets medlemmer vælges hvert
4. år. Vedtægter med korrekturmæssige rettelser for Hvidovre Frivillighedsråd kan læses i bilag.

 

Regnskab 2018

Administrationen har indhentet regnskaber fra foreninger, der modtog § 18-midler i 2018. Efter gældende regler skal midlerne anvendes i tildelingsåret, overskydende midler overføres og indgår således i næste års uddelingspulje som overførte § 18-midler.

 Administrationen har modtaget regnskaber fra 43 ud af 44 projekter. Der mangler regnskab fra ét projekt, men § 18-midlerne fra dette projekt er fuldt tilbageført til Hvidovre Kommune. Oversigt over § 18 regnskab 2018 og § 18 oversigt over målgrupper kan læses i bilag.

 

Frivillighedsrådets indstillinger til 2. uddelingsrunde i 2019

Der er modtaget 11 ansøgninger, og der er samlet ansøgt for 108.277 kr. Kopi af § 18 ansøgninger kan læses i bilag.

 

I budget 2019 er der afsat 576.380 kr. I 1. uddelingsrunde 2019 blev der uddelt 568.850 kr. Der er overført 90.938 kr. fra regnskab 2018. Derfor er der 98.468 kr. i 2. uddelingsrunde 2019.

 

Frivillighedsrådet har vurderet de 11 ansøgninger og indstiller, at der bevilliges uddeling for 65.670 kr. Indstillingsark 2. uddelingsrunde kan læses i bilag.

 

Såfremt Ældre- og Sundhedsudvalget godkender Frivillighedsrådets indstillinger, resterer der 32.798 kr.

Politiske beslutninger og aftaler

De lokale kriterier for uddeling af § 18-midler i Hvidovre er vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget på udvalgsmødet d. 6. maj 2013. (pkt. 7 / Sagsnr.: 10/56591)

Økonomiske konsekvenser

I 2019 er der 576.380 kr. til uddeling efter § 18 i Lov om Social Service. Dertil kommer overførte midler fra regnskab 2018 på 90.938 kr.

 

Såfremt Frivillighedsrådets anbefalinger følges, resterer der 32.798 kr. i § 18 puljen for 2019.

 

 

Tabel 1: § 18-midler i kr.

Midler til uddeling 2019

576.380

 

Uddelt i 1. uddelingsrunde 2019

568.850

 

Rest efter 1. uddelingsrunde 2019

7.530

 

Overførte midler fra regnskab 2018

90.938

 

Midler til rådighed i 2. uddelingsrunde 2019

98.468

 

Frivillighedsrådets indstillinger 2. uddelingsrunde 2019

 

65.670

Rest i puljen, såfremt Frivillighedsrådets indstillinger imødekommes

32.798

 

 

Retsgrundlag

§ 18 i Lov om Social Service (lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30/08/2018).

Høring

Hvidovre Kommune har oprettet Frivillighedsrådet, der fungerer som høringspart i forbindelse med Ældre- og Sundhedsudvalgets uddeling af § 18-midler. Frivillighedsrådet høres i samtlige ansøgninger til § 18-midler.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Det frivillige sociale arbejde er primært baseret i projekter og foreninger, der styrker det sociale netværk, forebygger social isolation, skaber tryghed gennem forskellige tiltag og vedligeholder funktionsevne hos forskellige sårbare målgrupper.

Bilag

 1. Indstillingsark 2. uddelingsrunde 2019 (xlsx)
 2. Kopi af § 18 ansøgninger, 2. uddelingsrunde 2019 (pdf)
 3. § 18 regnskab 2018 (xlsx)
 4. § 18 folder inklusiv lokalt vedtagne kriterier (pdf)
 5. Vedtægter for Frivillighedsrådet 2019-2022 med korrekturmæssige rettelser (pdf)
 6. § 18 oversigt over målgrupper 2018 (pdf)

5. Orientering om status på sammenlægning af Svendebjerghave og Genoptræningen

Beslutningstema

I 2018 blev de midlertidige pladser på Svendebjerghave og Genoptræningen sammenlagt under én fælles ledelse. Der orienteres om status på den organisatoriske sammenlægning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

 

 1. at tage orientering om status på sammenlægning af Svendebjerghave og Genoptræningen til efterretning

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 19-08-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

 

Center for Sundhed og Ældre har siden sommeren 2018 arbejdet med at implementere de politisk godkendte ambitioner, der lå bag ønsket om den organisatoriske sammenlægning af de midlertidige pladser på Svendebjerghave og Retræten med Genoptræningen.

 

Afsættet var den gradvise ændring af Plejecenter Svendebjerghave til midlertidig døgnrehabilitering og nye krav til opgavevaretagelsen af de pleje- og sygeplejefaglige, terapeutfaglige og rehabiliterende indsatser.

 

I det følgende gives en status på sammenlægningen med afsæt i ambitionerne for organisationsændringen.

 

Borgerens nye tilbud

Der gennemføres en systematisk tværfaglig vurdering af borgers funktionsevne og rehabiliteringsbehov, når borgeren modtages til midlertidig døgnrehabilitering. Tværfaglige drøftelser sker som udgangspunkt altid sammen med borgeren. De fagprofessionelle mødes og snakker med borger og pårørende ca. en gang om ugen, hvor der planlægges og aftales en plan for indsatser i forløbet. I samarbejde med borger justeres planen løbende afhængig af fremgang i forløbet. På den måde er borgeren altid inddraget i de faglige beslutninger og tiltag.

 

Resultatet er, at borgeren får et individuelt tilpasset mere intensivt rehabiliteringsforløb med hurtigere opstart af genoptrænings- og ernæringsindsatser end tidligere samt en styrket pleje- og sygeplejefaglig indsats.

 

Udover det tværfagligt planlagte rehabiliteringsforløb indtænkes i endnu større grad en rehabiliterende tankegang i hele borgerens hverdag. Der tilbydes daglige fysiske, kognitive, psykiske eller sociale aktiviteter. Der er fokus på borgerne og deres muligheder for og motivation til øget deltagelse i aktiviteter i hverdagen både under og efter et ophold på de midlertidige døgnpladser.

 

Fællesarealerne er indrettet således, at de motiverer borgere og pårørende til at være endnu mere aktive i hverdagen. Der er dagligt eftermiddagscafe. Der er investeret i træningsmaskiner, etableret diverse aktivitets- og træningsposter samt udarbejdet inspiration til at gå ture, så borgeren motiveres til at være aktive hele dagen både indendørs og udendørs, og medarbejdere let kan støtte dem i det.

 

Når borgeren afslutter et rehabiliteringsforløb på de midlertidige pladser, og der er behov for fortsat genoptræning, sker den nødvendige videndeling som en naturlig del af arbejdsgangen blandt terapeuter, der har godt kendskab til hinanden. Ventetiden til videre genoptræning er samtidig reduceret.

 

Fagligt og tværfagligt samarbejde

Der er uændret fokus på et tæt samarbejde med Hjemmesygeplejen og Hjemmeplejen samt med tilbud som ”Kom trygt hjem”, Udrednings- og Rehabiliteringsenheden m.fl. Der er skabt bedre sammenhæng på tværs af kommunale indsatser samt til indsatser i hjemmet.

 

Der er etableret et tværfagligt forum, hvor medarbejdere på tværs af områder inviteres ind i et læringsrum. Det giver bl.a. mulighed for sundhedsfaglig refleksion over konkrete problemstillinger fra hverdagen.

 

Der er stort fokus på at anvende elektronisk kommunikation til relevant dokumentation og kommunikation, så der er sammenhæng i indsatser omkring borgeren. Dette er sket i forbindelse med implementering af kommunens nye elektroniske omsorgssystem, CURA.

 

Med udgangspunkt i en strategisk tilgang til kompetenceudvikling gennemføres der en kortlægning af kompetencer, hvorefter der designes forskellige læringsaktiviteter såvel monofagligt som tværfagligt. Der er eksempelvis afholdt et læringsforløb vedrørende forflytning og lejring, hvor medarbejderne blev rustet til at se det rehabiliterende potentiale hos borgere uanset funktionsniveau.

 

Der er etableret lokaler til medarbejdere. Lokalerne giver mulighed for uformelt og formelt tværfagligt samarbejde samt mulighed for faglig fordybelse.

 

Genoptræning & Rehabilitering bidrager til at uddanne sygeplejestuderende, ergoterapeut- og fysioterapeutstuderende samt social- og sundhedsassistentelever. De studerende indgår i et fælles praktikmiljø, hvor der er fokus på rehabilitering. Dette fokus har de studerende med sig, når de indgår i faglige drøftelser med medarbejderne på alle tre institutioner.

 

Organisatorisk forankring

Der er flyttet terapeutfaglige kompetencer fra Genoptræningen til Midlertidig døgnrehabilitering. Der er endvidere ansat flere sygeplejersker, hvilket bidrager til en styrket faglighed overfor den enkelte borger. Der er ligeledes ansat medarbejdere med stærke ernæringsfaglige kompetencer.

 

Det er etableret en ledelsesgruppe, som arbejder strategisk og målrettet med at udføre stærk faglig ledelse på tværs af de tre institutioner. Der er fokus på at udvikle ledelsesmæssige kompetencer i ledergruppen, så ledergruppen kan skabe rammerne for og støtter medarbejderne med det gode rehabiliterende borgerforløb.

 

I tilknytning til ledelsen er der etableret et udviklingsteam, som består af en udviklingssygeplejerske, en udviklingsergoterapeut, en forsknings- og udviklingsfysioterapeut samt en specialist i det elektroniske omsorgssystem. Ledelsen og udviklingsteamet har aftalt et fælles ansvar for, at rehabiliteringsindsatser leveres med høj faglig kvalitet. Der arbejdes blandt andet med data, som grundlag for sundhedsfaglig refleksion på udvalgte områder. Det medfører at en indsats hurtigt kan justeres eller ændres, hvis der er behov for det.

 

Genoptræning & Rehabilitering arbejder fortsat videre med relevante udviklings- og fokusområder knyttet til ambitionerne for at sikre borgeren et rehabiliteringsforløb af høj kvalitet.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 26. juni 2018 under punkt 12, at de midlertidige pladser på Svendebjerghave og Genoptræningen blev sammenlagt under én fælles ledelse, samt at Plejecenter Svendebjerghave ændrede navn til ”Svendebjerghave – Midlertidig døgnrehabilitering”.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune. Den ændrede organisering er sket indenfor udvalgets egen ramme til området.

Retsgrundlag

Sundhedslovens § 119 vedrørende forebyggelse og § 140 vedrørende genoptræning (lovbekendtgørelse nr. 1286 af 02/11 2018) og Servicelovens afsnit V vedrørende tilbud til voksne (lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30/08 2018) m.fl.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Ændringer i personalesammensætning er sket i forbindelse med naturlig afgang.

 

Den daværende leder af Genoptræningen har overtaget stillingen som leder af det fælles ledelsesmæssige område, der benævnes Genoptræning & Rehabilitering. Området omfatter:

 • Genoptræningen
 • Svendebjerghave – Midlertidig døgnrehabilitering
 • Retræten – Midlertidig døgnrehabilitering

Sundhedsmæssige konsekvenser

Der er øget faglighed og tværfaglighed i den kommunale indsats, hvilket kan bidrage til at begrænse funktionsevnetabet hos den enkelte borger. Der er endvidere mere sammenhæng og bedre samarbejde i indsatsen i overgange mellem hospital, midlertidige pladser og eget hjem.


6. Orientering om status på projekt: Strategi for øget nærvær og lavere fravær i ældreplejen i Hvidovre Kommune 2019-2021

Beslutningstema

Ældre- og Sundhedsudvalget orienteres om status på projektet Strategi for projekt nærvær og fravær i ældreplejen 2019-2021.

 

Administrationen indstiller at nærværende orientering tages til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

 

 1. attage nærværende orientering om status på projektet: Strategi for øget nærvær og lavere fravær i ældreplejen i Hvidovre Kommune 2019-2021 til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 19-08-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

På mødet den 25. oktober 2018 anbefalede Ældre- og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bevilling af puljemidler til at arbejde med nedbringelse af sygefravær i ældreplejen på baggrund af puljeansøgningen ”Strategi for øget nærvær og lavere fravær i ældreplejen i Hvidovre Kommune 2019-2021”.

Kommunalbestyrelsen godkendte bevillingen på sit møde den 27.november 2018.

 

Projektet blev igangsat fra den 1. november 2018.

 

Det overordnede mål med projektet er at reducere sygefraværet med 1 % frem mod 2021. Effekterne af projektet forventes blandt andet at være, at flere medarbejdere i ældreplejen har en bedre trivsel, at flere ældre i ældreplejen har en bedre trivsel og et bedre arbejdsmiljø i ældreplejen.

 

Forandringsstrategi

I overensstemmelse med formålet med første fase i den godkendte ansøgning, er der gennemført forundersøgelser og analyseret data. Dette forarbejde har dannet grundlag for udarbejdelse af forslaget til en endelig forandringsstrategi for projektet, der blev godkendt i styregruppen den 7. juni 2019. 

 

Dialog og involvering af væsentlige interessenter har været højt prioriteret. Nærvær -og fraværsprojektets formål og kommende arbejde har været på dagsordenen i Center for Sundhed og Ældres Center-MED og alle lokal-MED. Ud over orientering, har der været gode drøftelser og input, ligesom der er gennemført fokusgruppeinterviews i et tæt samarbejde med de involverede lokal-MED.

 

Både ledere -og medarbejderrepræsentanter er optaget af nærvær og fravær, og alle har særligt fokus på arbejdsmiljø og trivsel. I samspil med relevante MED, er næste fase at arbejde med de prioriteret indsatser i den godkendte forandringsstrategi.

 

Strategisk Lederforum i Center for Sundhed og Ældre har medvirket til at prioritere anbefalinger og dermed indsatser i den endelige forandringsstrategi.

 

FOA er orienteret om projektets formål og kommende arbejde. FOA oplyser, at FOA ser frem til at følge projektet. 

 

Forankring af forandringsstrategi

De prioriterede indsatser er inddelt i områder, hvor de primære strategiske indsatser er indarbejdet som fire hovedindsatser:

Medarbejderindsatser, MED-indsatser, Ledelsesindsatser og Centerledelsesindsatser. Disse indsatser bliver inddelt i 11 mindre delprojekter med en tovholder fra projektgruppen og tilknytning af relevante ressourcepersoner.

 

Et andet område, omhandler en indsats med fokus på, hvordan medarbejdere hjælpes tilbage på arbejdet. Der arbejdesmed en Fast track ordning, ligesom der er ansat en fastholdelseskoordinator. Formålet er at styrke samspillet med og mellem Center for Beskæftigelse og Center for Personale og Løn, samt Center for Sundhed og Ældre.

 

Indholdet i delprojekterne bliver sammentænkt med øvrige relevante indsatser og projekter, både i Center for Sundhed og Ældre og øvrige centre. To af delprojekterne,har fx fokus på kompetenceudvikling. Disse vil blive koblet sammen i Center for Sundhed og Ældres strategi for kompetenceudvikling ”Sammen Om Læring”.

 

I arbejdet med MED- og ledelsesindsatser bliver elementer i Hvidovrevejen tænkt ind i delprojektet. I ledelsesindsatserne kommer der fokus på datadrevet styring og ledelse.

 

Centerledelsesindsatser har bl.a. fokus på ledelsesudvikling og netværk, som bliver tænkt sammen med initiativer i Center for Personale og Løn.

 

Beskrivelser af delprojekterne er igangsat og færdiggøres primo efteråret 2019.

Der er fastlagt regler for anvendelse af puljemidler fra Styrelsen og Arbejdsmarked og Rekruttering uddeler. Administrationen vurderer, at administrationen overholder disse regler under projektet.

Politiske beslutninger og aftaler

På møde den 25.oktober 2018, punkt 8, anbefalede Ældre- og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bevilling af puljemidler til at arbejde med nedbringelse af sygefravær i ældreplejen i Hvidovre Kommune 2019-2021. Kommunalbestyrelsen godkendte bevillingen på sit møde den 27. november 2018, punkt 14.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Der er afsat ca. 4,78 mio. kr. i perioden 2018-2021. Midlerne dækker løn til projektleder, fastholdelseskoordinator, arbejdsmiljøkonsulent, HR-konsulent m.v.  

Retsgrundlag

Efter Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. Bekendtgørelse nr. 1276 af den 31. oktober 2016 fastlægges de regler for anvendelse af puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering uddeler, som administrationen skal overholde.

Administrationen vurderer, at administrationen overholder disse regler under projekt Strategi for øget nærvær og lavere fravær i ældreplejen i Hvidovre Kommune 2019-2021.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Administrationen har løbende inddraget de relevante parter, der står anført i sagsfremstillingen.

Personalemæssige konsekvenser

På sigt forventes projektet at bidrage til at genere endnu stærkere arbejdsfællesskaber og medvirke til et stabilt og styrket fremmøde hos medarbejdere. Herunder bedre fastholdelse af medarbejder, lavere personaleomsætning og færre vikarer.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Projektet skal bidrage til bedre trivsel, både for borgere, der er i kontakt med ældreplejen, og medarbejdere i ældreplejen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.


7. Orientering om status på Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan 2025

Beslutningstema

Med afsæt i den nationale demenshandlingsplan har Hvidovre Kommune i foråret 2017 udarbejdet og godkendt en lokal demenshandlingsplan. Der orienteres om status på arbejdet med at implementere Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan 2025.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

 1. at orientering om status på Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan 2025 tages til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 19-08-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Hvidovre Kommune har siden 2017 arbejdet med at styrke indsatsen for borgere med demens med afsæt i kommunens politisk godkendte demenshandlingsplan.

 

Der er etableret en styregruppe, der i et bredt involverende samarbejde, sikrer fremdrift i arbejdet med at implementere Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan 2025. Der er taget initiativ til aktiviteter inden for planens fire overordnede temaer: Det demensvenlige Hvidovre, Rådgivning og oplysning, Kompetenceudvikling samt Tilbud på demensområdet. Aktiviteterne beskrives nærmere i det følgende.

 

1) Det demensvenlige Hvidovre

Demensvenner: I januar 2018 indgik Hvidovre Kommune en samarbejdsaftale med Alzheimerforeningen vedrørende deltagelse i foreningens projekt ”Demensvenner i Danmark”. Målet var at rekruttere 1000 demensvenner i Hvidovre Kommune med hjælp fra lokale demensveninstruktører. Aftalen udløb med udgangen af april 2019. Opgørelsen fra Alzheimerforeningen viser, at der den 1. juli 2019 var registreret 922 demensvenner i Hvidovre Kommune. Erfaringsopsamling og input fra den lokale arbejdsgruppe og dens samarbejdspartnere har resulteret i tilblivelsen af koncept, Demensvenlige Hvidovre.

 

Koncept, Demensvenlige Hvidovre: Konceptet lanceres den 21. september 2019, i forbindelse med ”Huskedagen”, hvor Alzheimerforeningen afholder landsindsamling, og der samtidig foregår lokale aktiviteter. Sigtet med det lokale koncept er at samskabe et demensvenligt samfund i Hvidovre Kommune ved inddragelse af civilsamfundet, kommunalt ansatte, foreninger og erhvervsliv. For at markere demensvenligheden er der udviklet et lokalt logo. En arbejdsgruppe, som hovedsagelig består af frivillige demensvenlige ambassadører og referencegruppen til demenshandlingsplanen idégenererer, planlægger og udlever konceptet frem til år 2025.

 

2) Rådgivning og oplysning

Udarbejdelse af oplysningsstrategi: Styregruppen har nedsat en arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af en oplysningsstrategi, så information og indsatser om demens bliver udbredt frem mod 2021, herunder revision og opdatering af hjemmesider med tilpasning af informationspjecer og lancering af koncept. Demensvenlige Hvidovre er gruppens første opgave.

 

3) Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling med fokus på sundhedsfaglige medarbejdere: I Center for Sundhed og Ældres overordnede strategi, Sammen om Læring, er kompetenceudvikling med fokus på sundhedsfaglige medarbejderes demensfaglighed et prioriteret indsatsområde. I september 2019 etableres en arbejdsgruppe, der skal planlægge en kortlægning af bl.a. kompetencer, organisering og videndeling på demensområdet og en efterfølgende analyse med henblik på en plan for kompetenceudvikling frem mod 2022.

 

Etablere en form for parkinsonkoordinatorfunktion: Demenskoordinatorerne i Hvidovre Kommune får udvidet funktionsområde, så de også inkluderer borgere med Parkinsons sygdom. Det forventes gennem opkvalificering og klargøring til funktionen, at tilbuddet er færdigbeskrevet og i drift ved udgangen af 2019.

 

4) Tilbud på demensområdet

Meningsfulde og værdige overgange: En arbejdsgruppe har udarbejdet en række anbefalinger til at skabe meningsfulde og værdige overgange for mennesker med en demenssygdom. I august 2019 drøftes anbefalingerne i ledelsesgruppen i Center for Sundhed og Ældre med henblik på aftaler om det videre arbejde.

 

Satspuljeprojektet, Daghøjskolen på Vestegnen: Hvidovre Kommune har sammen med Albertslund, Glostrup og Ishøj kommuner samt Alzheimerforeningen etableret Daghøjskolen på Vestegnen for yngre med demens og deres pårørende. Etablering af et teknologibibliotek, anonym og åben rådgivning, pårørendeforløb, og afdækning af behov og udvikling af nye metoder i arbejdet med etniske minoritetsgrupper med demens, indgår også i projektet. Med Daghøjskolen er det lykkes at give brugerne meningsfulde aktiviteter og fællesskaber, samtidig med at familierne får støtte og rådgivning til at klare de udfordringer, der kommer med en demenssygdom. Der har siden august 2018 været tilknyttet ca. 30 borgere fra Hvidovre i Daghøjskolens aktiviteter. Ca. 80 borgere har benyttet den åbne anonyme rådgivning. Evaluering og afrapportering af projektet skal aflægges til Sundhedsstyrelsen ultimo 2019.

 

Satspuljeprojektet, Flere og meningsfulde dag– og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens: Hvidovre Kommune har fået midler fra Sundhedsstyrelsen til etablering af tilbud om ophold på tryghedshotel og afløsning i hjemmet for mennesker med en demenssygdom. Tilbud, der skal fungere som aflastning for pårørende. Projektet forventes bl.a. at bidrage til, at pårørende til borgere med demens kan varetage omsorgen i eget hjem i længere tid. Tre borgere har indtil nu haft ophold på Tryghedshotellet, to af dem af to omgange. Én borger har modtaget hjemmepleje til afløsning i eget hjem over en længere periode. Projektopstarten har af forskellige årsager været forsinket. Erfaringen er bl.a. at der hos mange af de pårørende ligger en overvindelse i at tage imod tilbud om aflastning, og flere demenssyge ønsker ikke at tage imod tilbuddene. Derudover er det en nyt tilbud i organisationen, hvilket også kan forklare den lave projektdeltagelse. Der er planer for håndtering af inklusionsbarriererne. Evaluering og afrapportering af projektet skal aflægges til Sundhedsstyrelsen ultimo 2019.

Politiske beslutninger og aftaler

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 31. maj 2017 under punkt 5, Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan 2025.

 

Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede den 25. april 2018 under punkt 4, Organiseringen for demenshandlingsplanens realisering og det fortsatte arbejde. Punktet blev taget til efterretning med bemærkning om, at styregruppen bedes overveje om flere bør inviteres til at deltage i arbejdet.

 

Ældre- og Sundhedsudvalget tog på mødet den 8. april 2019 under punkt 6, Orientering om Daghøjskolen for yngre med demens til efterretning.

 

Ældre- og Sundhedsudvalget tog på mødet den 3. juni 2019 under punkt 7. Orientering om satspuljeprojekt: Flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Sundhedsloven § 119 (Lovbekendtgørelse nr. 1286 af 02/11/2018) fastlægger, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Demenshandlingsplanen skal højne sundhed og trivsel for borgere med demens og deres pårørende.

Bilag

 1. Hvidovre - en demensvenlig kommune, demenshandlingsplan 2025 (pdf)
 2. Pixiudgave koncept, demensvenlige Hvidovre - 170719 (pdf)

8. Orientering om projekt "Kom Bare - motion for motionsuvante mænd 65+".

Beslutningstema

Ældre- og Sundhedsudvalget orienteres om projektet ”Kom Bare”, der er et forskningsprojekt målrettet mænd 65+, der har fokus på motivation til motion. Projektet er etableret i samarbejde mellem 3 lokale idrætsforeninger i Hvidovre, Københavns Universitet og Hvidovre Kommune.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

 1. at tage orientering om projekt ’Kom Bare – motion for motionsuvante mænd 65+’til efterretning

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 19-08-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Sundhed og Forebyggelse arbejder med udslusning af borgere fra kommunal genoptræning og sundhedstilbud til fastholdelse af fysisk aktivitet i idrætsforeninger, aftenskoler mv.

 

”Kom Bare” er et motions-projekt med fokus på motivation og fastholdelse målrettet mænd i alderen 65+.

 

Sundhed og Forebyggelse har indgået et samarbejde med Center for Holdspil og Sundhed, Københavns Universitet og tre lokale idrætsforeninger: Hvidovre Volleyball Klub, Hvidovre Attack Floorball Club og Hvidovre Petanque Klub.

 

Projektets mål er at rekruttere ældre mænd til 3 aktiviteter: floorball, styrketræning og petanque. Alle aktiviteterne foregår i projektperiodens første 12 uger 1-2 gange ugentlig i træningssalene i Hvidovre Sundhedscenter. Mændene får i perioden også mulighed for at træne gratis med på foreningernes eksisterende hold, således at der bliver mulighed for træning yderligere1 gang ugentlig. Herefter fortsætter træningen ved indmelding i foreningerne.

 

Projektet løber fra september 2019 – marts 2020. Projektet har opstart i uge 37 og afsluttes med en evaluering i marts 2020.Projektet er bl.a. muliggjort gennem midler fra Sundhedspuljen 2019.

 

Projektet bidrager til bredere brug af sundhedscenterets lokaler, når lokale foreninger inviteres ind i eftermiddagstimerne og bruger den ledige tid. Disse erfaringer tages med i evalueringen og anvendes ved fremtidige udslusningsindsatser og udlån af sundhedscenterets lokaler til samarbejdspartnere.

Politiske beslutninger og aftaler

D. 11. marts 2019, punkt 7, besluttede Ældre- og Sundhedsudvalget at tildele i alt 13.800 kr. fra Sundhedspuljen 2019 til projektet ”Kom Bare – motion for motionsuvante mænd 65+”.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Projekt ’Kom Bare’ er et bidrag til, at Kommunalbestyrelsen efterlever Sundhedslovens §119 (lovbekendtgørelse nr. 1286 af 2/11-2018) om Kommunalbestyrelsens ansvar for, ved varetagelse af kommunens opgaver i forhold til borgerne, at skabe rammer for en sund levevis.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Mange har et ønske om at være mere fysisk aktive. Projektet skal motivere flere mænd 65+ til at være fysisk aktive sammen med andre, for at fremme både den fysiske og mentale sundhed. Endvidere skal projektet gennem Københavns Universitets forskning bidrage med ny viden om, hvad der skal til for at motivere ældre mænd til at være fysisk aktive.


9. Eventuelt

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 19-08-2019

Anders Wolf Andresen (F) spurgte til proceduren ved dødsfald på plejecentrene set i forhold til genudlejning. Administrationen svarede på mødet.

 

Arne Bech (H) spurgte til fordelingen af dødsfald mellem hjemmeboende og beboere på plejecentre mv. Administrationen udarbejder notat.