Referat - Ældre- og Sundhedsudvalget den 13. maj 2019

Mødefakta

Dato: Mandag den 13. maj 2019
Mødetidspunkt: Kl. 16:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Arne Bech (H)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Lisa Skov (C)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)

Fraværende med afbud

 • Benthe Viola Holm (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 13-05-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 13-05-2019

Direktøren orienterede om, at Center for Sundhed og Ældre i år vil bakke op om Mænds Sundhedsuge som afvikles i uge 24. Ældre- og Sundhedsudvalget får en orienteringssag på juni-mødet om aktiviteterne i forbindelse med kampagnen i Hvidovre.


3. Beslutning om tobaksfri kommune

Beslutningstema

Dette dagsordenspunkt handler om at styrke kommunens tobaksforebyggelse gennem strukturelle tiltag til fremme af røgfrie miljøer, forebyggelse af rygestart og fremme af rygestop.

 

Som partner i ’Bliv en vinder uden tobak’ støtter Hvidovre Kommune en national målsætning om en røgfri generation i 2030.

 

Administrationen fremlægger en sag, hvor Kommunalbestyrelsen får mulighed for at drøfte hvorvidt Hvidovre Kommune skal tage de yderligere skridt med en principbeslutning om at indføre ’Tobaksfri kommune’.

 

Tobaksfri kommune dækker over:

 

 • Røgfri skoletid
 • Røgfri udearealer
 • Røgfri fritid
 • Røgfri arbejdstid

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  

 

 1. at godkende en principbeslutning om at indføre om tobaksfri kommune.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 13-05-2019

For: Gruppe A, F og Liste H
Imod: Gruppe C
Undlader: Gruppe O, idet stillingtagen afventer Kommunalbestyrelsens behandling.

 

Anbefales godkendt.

Et flertal bestående af gruppe A, F og O samt Liste H anbefaler samtidig, at udtrykket ”tobaksfri” erstattes af udtrykket ”røgfri” i principbeslutningen.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dagsordenspunktet i samarbejde med Center for Personale og Løn.

 

Tobaksforebyggelse er et prioriteret område i Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019-2022.

 

I 2017 gik Hvidovre Kommune sammen med 8 andre kommuner på Vestegnen og Sydamager ind i partnerskabet ’Bliv en vinder uden tobak’, som understøtter regeringens målsætning om en røgfri generation i 2030.

 

Den mest effektive kommunale tobaksforebyggelse er, ifølge Sundhedsstyrelsen, en kombination af følgende tre indsatsområder:

 

 • fremme af røgfrie miljøer
 • forebyggelse af rygestart
 • fremme af rygestop

 

Her er det afgørende, at disse indsatsområder spiller sammen og integreres på tværs af kommunale centre og fagområder, for at nå målet om en røgfri generation i 2030.

 

Jo yngre borgerne er, når de begynder at bruge tobak, jo større er risikoen for at blive afhængig. Undersøgelser viser, at der fra2013 til 2017 er sket en stigning i andelen af 16-24-årige, der ryger.Det er derfor vigtigt, at der sættes ind med indsatser som styrker tobaksforebyggelsen på flere områder i børn og unges hverdag.

 

Tobaksfri kommune dækker over:

 

 • Røgfri skoletid
 • Røgfri udearealer
 • Røgfri fritid
 • Røgfri arbejdstid

 

’Røgfri’ omfatter alle tobaksprodukter, herunder e-cigaretter og røgfri tobak som tyggetobak og snus.

Røgfri skoletid

Undersøgelser viser, at mange børn og unge gør sig de første erfaringer med rygning og snus, inden de forlader grundskolen. Jo tidligere børn og unge begynder at ryge, jo større er risikoen for, at de bliver afhængige. Derudover påvirker nikotin de dele af hjernen som bl.a. styrer indlæring, hukommelse og opmærksomhed.

 

Røgfri skoletid betyder ingen rygning eller tobak i skoletiden. hverken på eller udenfor skolens område. Eleverne må således ikke må bruge tobak, når de f.eks. forlader skolens område i skoletiden eller er på tur.

 

Undersøgelser viser, at røgfri skoletid nedbringer antallet af elever, der begynder at ryge, markant, bl.a. fordi de ikke udsættes for rygning i løbet af skoledagen, ligesom de ikke påvirker hinanden til at ryge eller oplever at rollemodeller som f.eks. ældre elever og/eller lærere ryger.

 

I forlængelse heraf, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at kommuner samarbejder med ungdomsuddannelser om at sikre, at nye elever på ungdomsuddannelser beskyttes fra at blive rygere samt at eksisterende rygere støttes til røgfrihed. Undersøgelser viser, at andelen af unge, der ryger, stiger kraftigt i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, fordi eleverne skaber nye fællesskaber. Røgfri skoletid på ungdomsuddannelser kan hjælpe til at skabe sociale fællesskaber omkring andet end rygning.

 

Med røgfri skoletid går skoler og ungdomsuddannelser forrest og viser, at børn, unge og rygning ikke hører sammen. Skolerne og ungdomsuddannelserne viser, at de tager ansvar for elevernes sundhed, trivsel og indlæring.

 

Røgfri skoletid for grundskolen er et mål i Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019-2022 og er et indsatsområde i partnerskabet ’Bliv en vinder uden tobak’, der skal fremme røgfrie miljøer og forebygge rygestart.

 

Et samarbejde om forebyggelse af tobak på lokale ungdomsuddannelser er ligeledes et mål i Sundheds- og Forebyggelsespolitikken, og også et indsatsområde i ’Bliv en vinder uden tobak’.

Røgfri matrikler og udearealer

Der er dokumentation for, at røgfri miljøer i det offentlige rum begrænser borgernes udsættelse for tobaksforurenet luft og bidrager til at mindske risikoen for at udvikle sygdomme relateret til tobaksrøg. Derudover kan røgfrihed i det offentlige rum også være med til at ændre sociale normer for rygning og forebygge rygestart, da børn og unge i mindre grad vil opleve rygning i deres omgivelser. 

 

Hvidovre Kommune har haft røgfri matrikel siden oktober 2017. Med røgfri udearealer skal der være fokus på tiltag, der fremmer mere røgfrihed på udearealer, hvor kommunen har instruktionsbeføjelser, som f.eks. legepladser, parker og matrikler omkring sportshaller mv., hvor især børn og unge færdes. Dette skal ske ud fra KL’s anbefalinger, hvor der er fokus på ’venlig henstilling’ frem for forbud, hvilket har vist sig mest effektivt.

Røgfri fritid

Røgfri fritid handler ligeledes om at beskytte børn og unge mod at begynde med at ryge. Hvis børn og unge færdes i fritidsmiljøer, hvor der anvendes tobak, vil de opleve rygning som en normal del af voksnes liv, og der er større risiko for, at de selv begynder at ryge.

 

I forbindelse med ’Bliv en vinder uden tobak’ er Hvidovre Kommune med i et 1-årigt samarbejdsprojekt ’Friske fællesskaber uden tobak’ sammen med Det Danske Spejderkorps. Projektet støttes af Sundhedsstyrelsen. Projektet skal fokusere på det gode ungdomsliv uden tobak samt udvikling af sjove og interessante måder at implementere rygepolitik i de lokale spejdergrupper. Hvidovre Kommune vil dele de gode erfaringer og udviklede materialer med andre idræts- og ungdomsforeninger i dialogen om hvordan foreninger kan bakke op om en tobaksfri fritid. 

Røgfri arbejdstid

Røgfri arbejdstid betyder, at medarbejderne ikke må ryge i arbejdstiden, heller ikke uden for kommunens matrikler, mellem møder eller på vej fra et sted til et andet.

 

Indførelse af røgfri arbejdstid vil betyde en ny rygepolitik for Hvidovre Kommune.

 

I Hvidovre Kommunes rygepolitik fra 1. oktober 2017 fremhæves det, at offentligt ansatte er rollemodeller over for de borgere, som de ansatte omgås med i dagligdagen, uanset hvilken stilling man er ansat i.

 

Med røgfri arbejdstid viser alle kommunes ansatte, at de bakker op om, at rygning ikke skal være en del af børn og unges hverdag. Det kan være svært for elever at forstå, at f.eks. læreren må ryge, når de ikke selv må. Røgfri arbejdstid vil gøre det nemmere at implementere røgfri skoletid.

 

Der er dokumentation for, at røgfri arbejdstid forebygger rygestart, reducerer cigaretforbrug blandt personer, der ryger, og fører til, at flere ansatte har succes med at holde op med at ryge og det sender et vigtigt signal om, at røgfrihed er normen.

Plan for implementering af tobaksfri kommune:

Administrationen arbejder videre med at implementere målene i Sundheds- og Forebyggelsespolitikken 2019 – 2022 inden for tobaksforebyggelse i samarbejde med relevante kommunale og eksterne samarbejdspartnere og gennem partnerskabet ’Bliv en vinder uden tobak’.

 

Administrationen vil derfor, i samarbejde med relevante fagpersoner på tværs af fagcentre, udarbejde nærmere beskrivelser af proces og handleplaner for hvert af de fire områder i tobaksfri kommune til politisk orientering

 

Da forslaget om røgfri arbejdstid blev behandlet i MED-systemet i 2017, var der ikke opbakning fra medarbejderne til røgfri arbejdstid. Forslaget om røgfri arbejdstid skal drøftes i HovedMED, hvis Kommunalbestyrelsen godkender principbeslutningen om at indføre om tobaksfri kommune.

 

MED-systemet skal ligeledes inddrages i forhold til, hvordan røgfri arbejdstid kan implementeres bedst muligt, samt hvilke indsatser og tiltag, b.la i forhold til rygestopkurser der skal til, for at støtte medarbejdere, der ønsker at stoppe med at ryge ved indførelse af ny rygepolitik.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. december 2017, punkt 8, at Hvidovre Kommune indgår i fornyet samarbejde med 8 kommuner på Vestegnen og Sydamager om forebyggelse af rygestart hos unge med fælles mål om røgfri generation 2030 i partnerskabsprojektet ’Bliv en vinder uden tobak’ for perioden 2018 – 2020. Her er der fokus på tre indsatsområder: Tobaksfri folkeskole, Tobaksfri ungdomsuddannelse og Tobaksfri fritid. Visionen for partnerskabet er at opnå en tobaksfri generation, så ingen børn og unge bruger tobak i 2030.

Det blev også besluttet, at ’Bliv en vinder uden tobak’ skulle tilslutte sig det landsdækkende initiativ ’Røgfri Fremtid’ fra Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden. Røgfri Fremtid arbejder for en røgfri fremtid for børn og unge på tværs af kommuner, interesseorganisationer, undervisningsinstitutioner, detailhandel og andre aktører.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2018, punkt 20, en ny

Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019 – 2022 for Hvidovre Kommune, som har tobak som

prioriteret fokusområde. Her indgår bl.a. andet mål om ’røgfri skoletid’, samarbejde om rammer og kulturer, som handler om forebyggelse af tobak på lokale ungdomsuddannelser’ og ’røgfri fritidsmiljøer og udearealer’.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Det følger af sundhedslovens § 119, stk. 2 (Lovbekendtgørelse nr. 1286 af 02/11/2018 med

senere ændringer), at Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende

tilbud til borgerne. Dette kan blandt andet omfatte tiltag om tobaksforebyggelse og tiltag til

fremme af rygestop.

Høring

Der foretages ingen høring. Sagen forelægges HovedMED, når den har været behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Personalemæssige konsekvenser

Ny rygepolitik for Hvidovre Kommune.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Rygning er den største risikofaktor for sygdom og for tidlig død. Derudover er der en social ulighed i sundhed i forekomsten af daglig rygning og daglig passiv rygning.

 

Tobaksfri kommune giver således stort potentiale for, at kommunens borgere får et sundere og længere liv. Udover menneskelige omkostninger ved rygning, er det den mest omkostningstunge risikofaktor for kommunernes økonomi relateret til sygdom hos borgerne. Tobaksforebyggelse anses derfor for at være den mest omkostningseffektive form for forebyggelse på sundhedsområdet, der findes.

 

Jo yngre borgerne er, når de begynder at bruge tobak, jo større er risikoen for at blive afhængig. For den enkelte unge, som ikke begynder at ryge, eller stopper kort tid efter rygestart, vil der derfor være en betydelig helbredsmæssig gevinst. Undersøgelser viser ligeledes, at et rygestop altid vil, uanset i hvilken alder, medføre positive sundhedseffekter for borgere og medarbejdere. Her anbefales rygestopmedicin kombineret med kvalificeret rygestoprådgivning, som den mest effektive metode til at støtte borgerne til at opnå et varigt rygestop.


4. Beslutning om udmøntning af midler fra Ændrings- og Forbedringspuljen 2019

Beslutningstema

Med vedtagelsen af budget 2019 er der godkendt en pulje til ændringer og forbedringer i de eksterne institutioner i Center for Sundhed og Ældre samt Center for Handicap og Psykiatri. Midlerne er afsat til større tiltag, der ligger ud over institutionernes normale driftsramme.

 

Årets pulje er på 1.201.262 kr. Heraf er 177.145 kr. uforbrugte midler fra 2018, der ønskes overført.

 

Der er modtaget ansøgninger for i alt 1.299.386 kr. Ældre- og Sundhedsudvalget skal beslutte fordeling af midlerne.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at der frigives 1.201.262 kr. fra Ændrings- og Forbedringspuljen til indkøb og realisering indenfor områderne for Center for Sundhed og Ældre samt Center for Handicap og Psykiatri
 2. at administrationens prioritering af ansøgningerne om driftsrettede investeringer følges

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 13-05-2019

Ad 1-2)Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Puljemidlerne kan tildeles tre kategorier: ”Aktiviteter til borgerne”, ”Driftsrettede investeringer” og ”Brandsikring/Velfærdsteknologi/Teknologi”. Det er ikke på forhånd fastlagt hvor stor en den af puljen, der tildeles hver af de tre kategorier.

 

Ansøgningerne fordeler sig med 622.000 kr. til kategori 1: ”Aktiviteter til borgerne”, 384.130 kr. til kategori 2: ”Driftsrettede investeringer” og 293.256 kr. til kategori 3:  ”Brandsikring/Velfærdsteknologi/Teknologi”.

 

Der er ansøgt om følgende:

 

 

Pris

Kategori

Plejecenter Strandmarkshave

 

 

Udskiftning af røremaskine

24.000

2

Motorbrusher + tilbehør (rengøringsmaskine til svært tilgængelige områder

9.000

2

Spraywash (sprøjtepistoler til sanitetsrengøring), 2 stk.

6.000

2

Gulvvaskemaskine til køkkenet

16.000

2

Masterturner vendesystemer, 2 stk.

23.000

3

Farvet porcelæn til beboerne (fremmer appetitten)

27.000

1

 

Plejecenter Torndalshave

 

 

Gulvvaskemaskine

15.500

2

Udskiftning af havemøbler

8.000

1

Udskiftning af fjernsyn til 55” Smart TV

8.000

1

Planter og plantekrukker til at sløre hegn mod vejen

3.000

1

Specialseng med udstigning i fodenden

47.800

3

 

Plejecenter Dybenskærhave

 

 

Højbede og planter

50.000

1

Farvet porcelæn til beboerne (fremmer appetitten)

30.000

1

Udskiftning af sofaer i dagligstuen

100.000

2

Specielle gyngestole, 6 stk.

60.000

1

Halvrunde borde til at forlænge spiseborde i spisekøkkener

50.000

2

Raiser – hjælpemiddel til at hjælpe beboeren op fra gulv, 2 stk.

50.000

3

Specialmadras til demente

3.000

1

Møbler til festsal ”rum i rummet” (beboere og pårørende)

100.000

1

Kaffemaskine til festsal

35.000

1

Stort skab til festsal

10.000

1

Udendørs møbler ”hyggekroge”

100.000

1

 

Plejecenter Krogstenshave

 

 

Opdatering af telefonsystem – antenner, nødkald, nye telefoner

130.456

3

Havepavilloner til beboerne i varme perioder

28.000

1

Løftemoduler til loftlifte

17.000

3

Raiser – hjælpemiddel til at hjælpe beboeren op fra gulv

25.000

3

Overtræk til sengeheste

4.600

2

Køkkenmaskiner til de enkelte afdelinger

12.000

2

Madrasser til senge

7.030

2

 

Bofællesskabet Lille Friheden

 

 

Udskiftning af nedslidt og utidssvarende beboerkøkken

100.000

1 og 2

Postkasser udskiftes og flyttes grundet hærværk

10.000

2

Ændring af udearealer vha. blomsterkummer/forhindringer pga. hærværk

30.000

1

Udskiftning og flytning af personaleskab (er monteret foran el-tavle)

20.000

2

Automatisk døråbner til fælleslejlighed og have (for handicapegnet udgang

20.000

1

 

Bofællesskabet Holmelundsvej

 

 

Udskiftning af nedslidt og utidssvarende beboerkøkken

120.000

1 og 2

 

Såfremt Ældre- og Sundhedsudvalget følger administrationens indstilling om at reducere i Plejecenter Dybenskærhaves ansøgninger, foreslås at følgende prioriteres fra:

 

 • kaffemaskine til festsal
 • skab til festsal
 • Raiser(e) (hjælpemidler til at hjælpe beboer op fra gulv)
 • specialmadras til demente

 

Ældre- og Sundhedsudvalget bad i 2018 administrationen øremærke en del af puljen til driftsrettede investeringer, som prioriteres af administrationen. Udvalget opfordrede desuden administrationen til at skabe et overblik over tidligere års realiseringer og prioriteringer i forhold til ”Aktiviteter til borgerne” og ”Brandsikring/Velfærdsteknologi/Teknologi” til brug for udvalgets vurdering af administrationens prioritering af ansøgningerne.

 

Bevillingerne for de tre seneste år fordeler sig således:

 

 

Kategori 1: Aktiviteter

Beløb

2018

Demensindretning, TV på stuerne på Retræten, havegrill

93.509

2017

Mobil stimulistue, borde og stole til fællesarrangementer, transportkørestole med hjælpemotor, plantevæg, halvtag til rygning, vaskemaskine og tørretumbler til beboerne

228.000

2016

Motorer til kørestole, demens”venlig” indretning

124.000

 

 

Kategori 2: Driftsrettede investeringer

Beløb

2018

Udskiftning af køkkenmaskiner (kipstegere og opvaskemaskiner), renovering/udskiftning af møbler i fællesrum, specialpuder og -dyner, køledisk til spisestue

719.525

2017

Løftevogn til røremaskine, ny ovn, bakkevogn, otiumstole, udskiftning af vaskemaskiner og madrasser

277.900

2016

Kipgryde, kølerum til kolonialvarer, renovering af køkken

420.790

 

 

Kategori 3: Brandsikring / Velfærdsteknologi / Teknologi

Beløb

2018

Elektrisk bækkenstole, vendelagen, loftlifte, specialsenge, digital personvægt

416.195

2017

Loftlifte, vendesystemer, specialsenge, udskiftning af nødkaldeanlæg

364.231

2016

Nødkald til møderum for beboere, trådløst netværk, skinner til loftlifte, specialsenge

272.500

 

Notat med administrationens vurdering af høringssvar vil blive eftersendt eller omdelt inden sagens behandling.

Politiske beslutninger og aftaler

Beslutningskompetencen, for den del af puljen, der vedrører driftsrettede midler, blev på Kommunalbestyrelsens møde 27. november 2018 udlagt til administrationen.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser kan illustreres på følgende måde i kr.

 

Pulje 2019

1.024.117

Bedes overført fra 2018

177.145

Indkomne ansøgninger

1.299.386

 

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Dagsordenspunktet har været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

Bilag

 1. Ældrerådets høringssvar til Beslutning om udmøntning af midler fra Ændrings- og Forbedringspuljen 2019 (pdf)
 2. Handicaprådets høringssvar til Ændrings- og forbedringspuljen (pdf)
 3. Forklæde - Høringssvar fra Ældrerådet vedrørende: Beslutning om udmøntning af midler fra Ændrings- og Forbedringspuljen 2019 (pdf)

5. Beslutning vedr. besvarelse på henvendelse fra KL's Sundheds- og Ældreudvalg

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har modtaget en henvendelse fra KL’s Sundheds- og Ældreudvalg, hvori der efterspørges emner, som Hvidovre Kommunes Ældre- og Sundhedsudvalg ønsker at drøfte med KL’s Sundheds- og Ældreudvalg på et eventuelt besøg i 2019.

 

Ældre- og Sundhedsudvalget skal, på baggrund af de skitserede forslag til emner, beslutte hvilke emner der skal indgå i besvarelsen til KL’s Sundheds- og Ældreudvalg.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

 1. at beslutte hvilke emner der skal indgå i besvarelsen til KL’s Sundheds- og Ældreudvalg

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 13-05-2019

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede at følgende emner også skal indgå i besvarelsen til KL´s Sundheds- og Ældreudvalg ud over de emner, som er nævnt i sagsfremstillingen: ”Pårørende”, ”Ensomhed”, ”Velfærdsteknologi” og ”Rekrutteringsudfordring i forhold til sundhedspersonale”.

 

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet denne sagsfremstilling.

 

Hvidovre Kommune har modtaget en henvendelse fra KL’s Sundheds- og Ældreudvalg med overskriften ”Hvad skal KL’s Sundheds- og Ældreudvalg se og drøfte i jeres kommune?”. I henvendelsen efterspørges der emner, som Hvidovre Kommunes Ældre- og Sundhedsudvalg ønsker at drøfte med KL’s Sundheds- og Ældreudvalg på et eventuelt besøg i 2019.

 

I henvendelsen beskrives at KL’s Sundheds- og Ældreudvalg har besluttet at have et særligt fokus på følgende områder:

-         Et styrket nært sundhedsvæsen med fokus på tryghed for borgeren gennem øget kvalitet, rette kompetencer og styrket samarbejde

-         En fokuseret forebyggelsesindsats med særlig fokus på sundere børn og unge

-         Et godt og selvstændigt ældreliv med respekt for den enkelte

 

Med afsæt i de særlige fokusområder foreslår administrationen, at følgende emner indgår i Hvidovre Kommunes besvarelse af KL’s Sundheds- og Ældreudvalgs henvendelse:

 

Et styrket nært sundhedsvæsen med fokus på tryghed for borgeren gennem øget kvalitet, rette kompetencer og styrket samarbejde

Hvidovre Kommune ønsker at drøfte med KL’s Sundheds- og Ældreudvalg, hvordan vi i fremtidens nære sundhedsvæsen kan opnå en hensigtsmæssig opgaveløsning i borgerens hjem. Herunder kan særlige emner være den akutte indsats (Akutteam Brøndby-Hvidovre), ny visitation og organisering af sygeplejefaglige opgaver i kommunen (Hjemmeplejen), styrket sundhedsfaglig dokumentation (Hjemmeplejen/plejecentrene), lægedækningsudfordringer og opgaveoverdragelse set i relation til kommunernes nye opgaver i de kommende kvalitetsplaner. Forslag til institutioner / funktioner som kan besøges, fremgår i parentes.

 

En fokuseret forebyggelsesindsats med særlig fokus på sundere børn og unge

Hvidovre Kommune ønsker at drøfte, hvordan kommunerne kan styrke den generelle forebyggende indsats i forhold til mental sundhed og tobak yderligere. Herunder kan særlige emner være partnerskabet ABC for mental sundhed (Sundhedscenteret), røgfri skoletid og Storrygerprojektet.

 

Et godt og selvstændigt ældreliv med respekt for den enkelte.

Hvidovre Kommune ønsker at drøfte, hvordan kommunerne kan styrke indsatsen for at bevare det værdige ældreliv med høj livskvalitet. Herunder kan særlige emner være indsatsen for borgeren med demens (Tryghedshotellet på Krogstenshave, Daghjem for demente på Strandmarkshave, Styrket indsats til nydiagnosticerede og yngre demente i Sundhedscenteret), Ernæringsindsats til småtspisende ældre og Ældreliv Hvidovre (begge Sundhedscenteret).

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne sag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Hvad skal KL's Sundheds- og Ældreudvalg se og drøfte i jeres kommune? (pdf)

6. Beslutning om emner til dialogmøde med Hvidovre Ældreråd

Beslutningstema

I samarbejdsaftalen mellem Hvidovre Ældreråd og Ældre- og Sundhedsudvalget er det aftalt, at der afholdes 4 årlige dialogmøder.

 

Ældre- og Sundhedsudvalget beslutter på udvalgsmøde inden dialogmødet, hvilke temaer/emner udvalget vil drøfte med Ældrerådet. Næste dialogmøde afholdes 25. juni 2019.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

 

 1. at udvalget beslutter hvilke temaer der ønskes drøftet med Ældrerådet d. 25. juni 2019.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 13-05-2019

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede, at temaet ”Ensomhed” ønskes drøftet med Ældrerådet den 25. juni 2019 og gerne med en relevant oplægsholder.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet denne sagsfremstilling.

 

Ældre- og Sundhedsudvalget beslutter på udvalgsmødet måneden inden dialogmøde med Ældrerådet, hvilke temaer, der ønskes på dagsorden til dialogmødet med Hvidovre Ældreråd.

 

Ældrerådet melder efterfølgende også punkter på dagsordenen, der ønskes drøftet med udvalget. Næste dialogmøde afholdes tirsdag d. 25. juni 2019. Endelig dagsorden sendes ud en uge inden mødet.

 

Ældre- og Sundhedsudvalget har på første dialogmøde d. 26. februar 2019 drøftet følgende emner med Ældrerådet: Sundhed og Ensomhed, Velfærdsteknologi samt Ældrerådets mulighed for at formidle et bredere samarbejde på ældreområdet med andre aktører såsom Ældresagen, aftenskoler, motionsforeninger o.lign.

 

Administrationen anmoder Ældre og Sundhedsudvalget om, at beslutte hvilke emner der ønskes på dagsorden til dialogmødet med Ældrerådet d. 25. juni 2019.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd har indgået samarbejdsaftale vedrørende rådets arbejde, sammensætning af ældrerådet og ældrerådets kompetenceområde.

 

Møderækken med Ældre- og Sundhedsudvalget reguleres i denne aftale hvor det fremgår at der er fire faste møder parterne imellem.

 

Den gældende samarbejdsaftale er godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 26. juni 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Ældrerådet er lovpligtigt i henhold til §§ 30-33 i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale område (lbk nr. 1064 af 21/08/2018).

Høring

Ældrerådet fremsender særskilt dialogpunkter til dagsordenen, hvorfor sagen ikke sendes i høring.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen bemærkninger.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Der er ingen bemærkninger.

Miljømæssige konsekvenser

Der er ingen bemærkninger.


7. Orientering om økonomirapportering pr. 31. marts 2019 - Ældre- og Sundhedsudvalget

Beslutningstema

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de tre første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2019 på Ældre- og Sundhedsudvalgets område og denne forelægges udvalget til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

 1. at tage økonomirapportering pr. 31. marts 2019 til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 13-05-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 3 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2019.

 

Vurderingen er foretaget uafhængigt af overførsel af budgetmidler fra år 2018.

 

Forventet merforbrug på hjemmeplejen på ca. 9 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med udfordringer med grundlaget for afregning for leverede timer i hjemmeplejen, som følge af det nye it-system Cura. Det har betydet, at administrationen ikke har kunne tilvejebringe et afregningsgrundlag, der har haft en validitet, som kunne lægges til grund for en korrekt afregning for levering af hjemmepleje til borgerne.  Den manglende korrekte afregning betyder, at det er vanskeligt at sige om merudgifterne skyldes et generelt for højt ressourceforbrug eller om det skyldes for lav afregning, da antal leverede timer har ikke kunnet opgøres.

 

Herudover er der sket en væsentlig stigning i antallet af sygeplejeopgaver som følge af Det Nære Sundhedsvæsen, hvor opgaver, der tidligere er udført i regionalt regi,nu er udlagt til den kommunale sygepleje. Sygeplejeopgaverne løses i regi af hjemmeplejen af hensyn til borgerkontinuitet og kvalitet, og naturligt under hensyntagen til medarbejderkompetencer. Merudgifterne kan således ligeså vel henføres til hjemmesygeplejen som til hjemmeplejen. Men da opgaven udføres i regi af hjemmeplejen, opleves det negative gennemslag her.

 

Nettoudgifterne til køb og salg af plejehjemspladser er til gengæld faldet i forhold til tidligere og her forventes mindreudgifter i størrelsesordenen 6-7 mio. kr.

 

Samlet set er der således et merforbrug på udvalgets område på 2-3 mio. kr.

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev der indarbejdet en reduktionsramme på 2 mio. kr. til senere udmøntning, som tog udgangspunkt i forventning om, at kommunen ville modtage midler fra Finansloven for 2019 på udvalgets område. Der er endnu ikke afklaring om Hvidovre Kommune vil modtage andel af finanslovsmidlerne.

 

Direktøren har et markant fokus på overholdelse af de givne økonomiske rammer på hele udvalgets område.

Politiske beslutninger og aftaler

Lov om kommuners styrelse § 42 Stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft

Økonomiske konsekvenser

På nuværende tidspunkt forventes merudgifter i størrelsesordenen 2-3 mio. kr. samt manglende afklaring af ramme til senere udmøntning på 2 mio. kr.

Retsgrundlag

I henhold til kommunens ”Regulativ for økonomistyring” (KB 14/12-2010 pkt. 8) udarbejder administrationen økonomirapportering til fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

 

Økonomirapporteringen til udvalget indgår i en samlet rapportering til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.


8. Eventuelt

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 13-05-2019

Maria Durhuus (A) spurgte til muligheden for et øget kommunalt engagement i projektet ”Cykling Uden Alder”. Administrationen svarede på mødet.

 

Anders Wolf Andresen (F) spurgte til udviklingen i normeringerne på plejecentrene. Administrationen svarede på mødet.