Referat - Ældre- og Sundhedsudvalget den 8. april 2019

Mødefakta

Dato: Mandag den 8. april 2019
Mødetidspunkt: Kl. 16:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Lisa Skov (C)
 • Maria Durhuus (A)

Fraværende med afbud

 • Arne Bech (H)
 • Mikkel Dencker (O)

Bemærkninger

Rene Langhorn deltog for Mikkel Dencker og Kristina E. Young deltog for Arne Bech.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 08-04-2019

Godkendt.

 


2. Meddelelser

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 08-04-2019

Direktøren orienterede om,

 

 • at Betina Engelhardt Rasmussen er ansat som ny leder af Aktivitetscentret fra 1. juni 2019. Betina kommer fra en stilling som specialkonsulent i Center for Sundhed og Ældre og har igennem flere år samarbejdet med Ældrerådet.

 

 • at Hvidovre Kommune har anmodet Sundheds- og Ældreministeriet om overførsel af uforbrugte midler fra puljen ”Klippekort til plejehjemsbeboere” for budget 2017 på 0,4 mio. kr. og budget 2018 på i alt 3,6 mio. kr. til 2019. Administrationen afventer ministeriets afklaring heraf, således at plejecentrene kan påbegynde udmøntningen af de overførte klippekortsmidler, herunder eventuelt til ansættelse af medarbejdere.

 

 • at program for Ældre- og Sundhedsudvalgets cykeltur i juni måned, til institutioner i Center for Sundhed og Ældre, er udarbejdet. Udvalget kan vælge imellem følgende to datoer for cykelturen: tirsdag den 18. juni eller torsdag den 20. juni. Programmet blev omdelt.

 

 • at Kommunernes Landsforening har henvendt sig til alle kommuner med en opfordring til at komme med forslag til emner som ønskes drøftet med KL´s Sundheds- og Ældreudvalg. Henvendelsen blev omdelt, og der vil blive fremlagt en sag for udvalget med henblik på indmelding af eventuelle emner som ønskes drøftet med KL´s Sundheds- og Ældreudvalg.

 

Direktøren erindrede i øvrigt udvalget om tidligere udsendt invitation til temadag om demens tirsdag 9. april 2019 i Aktivitetscentret. Plakat og program blev omdelt.

 

Udvalget tilkendegav, at cykelturen skal finde sted den 18. juni 2019.

 

Bilag

 1. Udkast til ÆSU cykeltur - juni 2019 (pdf)
 2. Brev til kommuner - Hvad skal SÆU se og drøfte i jeres kommune (pdf)
 3. Program _ Temadag Demensvenlige Hvidovre 9. april (pdf)
 4. Plakat_ temadag Demensvenlige Hvidovre 9. april (pdf)

3. Orientering om organisering i Hjemmeplejen

Beslutningstema

Leder af Hjemmeplejen Pernille Haaning deltager med oplæg om organisering i Hjemmeplejen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

 1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 08-04-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Leder af Hjemmeplejen Pernille Haaning deltager med oplæg om organisering i Hjemmeplejen.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 14. januar 2019, punkt 3, godkendte Ældre- og Sundhedsudvalget ny organisering af Hjemmeplejen.

 

Den 11. marts 2019, punkt 3, godkendte Ældre- og Sundhedsudvalget navngivning af Hjemmeplejens enheder med den ændring, at call-centeret benævnes ”Hvidovre Hjemmepleje”.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Intet retsgrundlag for dagsordenspunktet

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


4. Beslutning om ansøgning til Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har indsendt en ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af læge- og sundhedshuse. Ældre- og Sundhedsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget bedes godkende ansøgningen, der er afsendt til Sundheds- og Ældreministeriet d. 20. marts 2019. Ansøgningen er afsendt med forbehold for endelig politisk godkendelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at drøfte perspektiverne i ansøgningen
 2. at godkende Hvidovre Kommunes ansøgning til Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-04-2019

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Anbefales godkendt overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-04-2019

Ad 1)

Drøftet.

 

Ad 2)

For: Gruppe A, O, Fog Ø
Undlod at stemme: Gruppe C, idet stillingtagen afventer Kommunalbestyrelsen


Anbefales godkendt.

 

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 08-04-2019

Ad 1)

Drøftet.

 

Ad 2)

For: Gruppe A, O, Fog Liste H
Undlod at stemme: Gruppe C, idet stillingtagen afventer Kommunalbestyrelsen

 

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Sundheds- og Ældreministeriet har i januar 2019 opslået en pulje til etablering af læge- og sundhedshuse.

 

Formål med puljen er at kommuner og regioner kan søge puljemidlerne til læge- og sundhedshuse, som har fokus på at sikre bedre lægedækning og den rette kvalitet i det nære sundhedsvæsen.

 

De ansøgte projekter skal have fokus på at understøtte, at flere praktiserende læger organiserer sig i flermandspraksis, samt at der generelt skabes bedre adgang for borgerne til praktiserende læge.

 

Hvidovre Kommune har udarbejdet en ansøgning til puljen. Ansøgningen er udarbejdet af kommunens fundraiser i samarbejde med Center for Sundhed og Ældre, Center for Børn og Familie, Center for Trafik og Ejendomme, Center for Handicap og Psykiatri, Center for Skole og Uddannelse og Center for Plan og Miljø.

 

Ansøgningen rummer konkret en sammen- og udbygning af det eksisterende Sundhedscenter og Børnesundhedshus. Der bygges en ny bygning, der binder de to eksisterende bygninger sammen, samt en ny etage på Børnesundhedshuset. Samlet set vil projektet skabe ca. 1400 nye m2.

 

Det nye Hvidovre Sundhedscenter forventes at komme til at rumme en række kommunale og regionale funktioner, samt private praksisydere. Udlejning til private aktører sker på markedsvilkår.

 

Formålet med at samle de forskellige funktioner i Hvidovre Sundhedscenter er at skabe rammer, der kan understøtte opgavevaretagelsen i fremtidens nære sundhedsvæsen. Både ved at understøtte bedre lægedækning i almen praksis og i forhold til løsningen af de nye opgaver, som omstillingen af dele af det specialiserede sundhedsvæsen hen imod det nære sundhedsvæsen, vil medføre.

 

Hvidovre Kommune vil således med ansøgningen sikre fysiske rammer, der kan være medvirkende til at løfte det fælles ansvar for borgernes sundhed, både fysisk, mentalt og socialt, i relation til sundhedsområdet, psykiatriområdet (både børn, unge og voksenpsykiatrien) og socialområdet.  

 

De kommunale funktioner, der ønskes samlet i Hvidovre Sundhedscenter, er eksisterende funktioner, der samles med henblik på synergi i opgaveløsningen. Der er således ikke tale om at der oprettes nye kommunale funktioner.

 

På samme måde overtager Hvidovre Kommune ikke opgaveansvaret i forhold til eventuelle regionale funktioner, der vil blive placeret i Hvidovre Sundhedscenter. Potentialet ligger i at have fremskudte lokale funktioner. Det sikrer, at opgaveløsningen varetages tæt på borgernes hverdag som muligt og i sammenhæng med øvrige kommunale og regionale funktioner.

 

Ansøgningen er en beskrivelse af, hvordan Hvidovre Sundhedscenter kunne se ud og hvilke funktioner det vil kunne rumme.

 

Såfremt Hvidovre Kommune modtager midler fra puljen, igangsættes en proces med de relevante parter, hvor projektet skal konkretiseres. Herunder skal det afklares hvilke specifikke funktioner, der skal have plads i huset. Både PLO-Hvidovre og Region Hovedstaden har stillet sig positive i forhold til ansøgningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede budget er på 46.386.000 kr. Hvidovre Kommune skal medfinansiere med 25 % svarende til 11.596.000 kr.

 

Sundheds- og Ældreministeriet ansøges således om 34.789.500 kr.

 

Hvidovre Kommunes medfinansiering foreslås afsat på forslag til investeringsoversigt 2020 – 2023. Afledt drift indregnes i budget 2020 – 2023.

Retsgrundlag

Sundhedslovens § 119, hvor det er bestemt, at kommunen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne (lovbekendtgørelse nr. 1286 af 02-11-2018).

Høring

Der er høringspligt i denne sag. Dagsordenspunktet skal i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

Notat med administrationens vurdering af høringssvar vil foreligge på mødet

Personalemæssige konsekvenser

Såfremt der opnås midler, vil nuværende funktioner skulle flytte til det nye Hvidovre Sundhedshus. Der vil i begrænset omfang ske nyansættelser i forbindelse med projektet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Det nye Hvidovre Sundhedscenter vil give nye samarbejdsmuligheder på tværs af sundheds-, ældre- handicap-, psykiatri-, social- og børneområdet.

Bilag

 1. Ansøgning fra Hvidovre Kommune til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse - Hvidovre Kommune Ansøgning til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse.pdf (pdf)
 2. Ældrerådets høringssvar til Ansøgning fra Hvidovre Kommune til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (pdf)
 3. Handicaprådets høringssvar til Nyt læge- og sundhedshus (pdf)
 4. Forklæde vedr. Handicaprådets høringssvar angående Beslutning om ansøgning til Pulje til etablering (pdf)

5. Orientering om mål for Sundheds- og Ældreområdet som led i dialogbaseret styringsmodel 2018 - 2021

Beslutningstema

I forlængelse af dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og lederne i Center for Sundhed og Ældre, har udvalget vedtaget 4 pejlemærker for Sundheds- og Ældreområdet i perioden 2018 - 2021. Dette er et led i Hvidovre Kommunes dialogbaserede styringsmodel. Center for Sundhed og Ældre har omsat de 4 pejlemærker til 4 konkrete udviklingsmål.

 

Ældre- og Sundhedsudvalget orienteres om de 4 mål, som Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet på baggrund af de politisk vedtagne pejlemærker.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

 

 1. at tage4 mål for Sundheds- og Ældreområdet 2018-2021 til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 08-04-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har i samarbejde med Center for Sundhed og Ældre udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

På baggrund af de 4 pejlemærker, som Ældre- og Sundhedsudvalgetvedtog den 21. november 2018, har Center for Sundhed og Ældre udarbejdet følgende mål:

 

Pejlemærke: Velkoordinerede forløb for den enkelte borger

Institution/ afdeling eller center

Mål

Hvilken effekt ønsker vi?

Hvordan vil vi måle/følge op på vores mål?

Alle institutioner og afdelinger i Center for Sundhed og Ældre

Et styrket samspil mellem enheder sikrer at borgeren oplever sammenhængende indsatser og en rød tråd i forløbet

Flere selvhjulpne borgere

Der er i 2020 gennemført 600 rehabiliterende borgerforløb

Alle institutioner og afdelinger i Center for Sundhed og Ældre

Et styrket samspil mellem enheder sikrer at borgeren oplever sammenhængende indsatser og en rød tråd i forløbet

Læring mhp. udvikling af bedre udskrivnings-forløb

Der er i 2020 gennemført audit på 20 udskrivningsforløb

Alle institutioner og afdelinger i Center for Sundhed og Ældre

Et styrket samspil mellem enheder sikrer at borgeren oplever sammenhængende indsatser og en rød tråd i forløbet

Sammenhængende indsatser for borgere med demens

Demenshandlingsplanens målsætninger vedr. at sikre rette rehabiliterende indsatser og aktivitetstilbud til borgere med demens og at skabe meningsfulde og værdige overgange mellem indsatserne er gennemført i 2025

 

Alle institutioner og afdelinger i Center for Sundhed og Ældre

Et styrket samspil mellem enheder sikrer at borgeren oplever sammenhængende indsatser og en rød tråd i forløbet

Læring mhp. at tilrettelægge ydelser der matcher borgernes behov og ønsker

Der er i 2021 gennemført brugertilfredshedsundersøgelser i Center for Sundhed og ældre, der belyses brugertilfredsheden i borgerforløb  

 

Pejlemærke: Praksisnær kompetenceudvikling, der ruster medarbejdere og organisation til fremtiden

 

Institution/ afdeling eller center

Mål

Hvilken effekt ønsker vi?

Hvordan vil vi måle/følge op på vores mål?

Alle institutioner og afdelinger i Center for Sundhed og Ældre

Udvikling og implementering af en fælles erhvervsfaglig kompetenceudviklingsstrategi (Sammen om læring) i Center for Sundhed og Ældre

Kompetente medarbejdere

I 2020 sker der effektsikring af alle større kompetenceudviklingstiltag gennem anvendelse af 40-20-40 modellen og/eller ved anvendelse af SMART-tilgang på hhv. medarbejderniveau og organisations- og teamniveau

Alle institutioner og afdelinger i Center for Sundhed og Ældre

Udvikling og implementering af en fælles erhvervsfaglig kompetenceudviklingsstrategi (Sammen om læring) i Center for Sundhed og Ældre

Kompetente medarbejdere

Strategisk Lederforum beslutter igangsættelse af større, tværgående kompetenceudviklingstiltag i centeret minimum én gang årligt i hele perioden

 

Pejlemærke: Kritisk brug af data, som skal understøtte bedre kvalitet og effekt for borgeren, mere sundhed for pengene og et læringsperspektiv på tværs af sektorer

Institution/ afdeling eller center

Mål

Hvilken effekt ønsker vi?

Hvordan vil vi måle/følge op på vores mål?

Alle institutioner og afdelinger i Center for Sundhed og Ældre

Styrket dataforståelse og dataanvendelse i Center for Sundhed og Ældre

Styrket beslutningsgrundlag

Der er i 2019 udviklet relevant, strategisk ledelsesinformation til forskellige niveauer i centeret. Ledelsesinformationen præsenteres i faste kadencer fremadrettet.

Alle institutioner og afdelinger i Center for Sundhed og Ældre

Styrket dataforståelse og dataanvendelse i Center for Sundhed og Ældre

Styrket beslutningsgrundlag

Der er i 2020 udviklet en fælles tilgang til kvalitetsudvikling med afsæt i data. Herunder data vi selv genererer (forbedringsteam) og data fra databaser mv.

 

Pejlemærke: Let og lige adgang til de sunde valg for alle borgere – tæt på hverdagslivet

Institution/ afdeling eller center

Mål

Hvilken effekt ønsker vi?

Hvordan vil vi måle/følge op på vores mål?

Alle institutioner og afdelinger i Center for Sundhed og Ældre

Udfolde potentialet i ABC for mental sundhed

Styrket indsats for at fremme mental sundhed

Der er i 2020 udarbejdet en kommunal strategi for mental sundhed

 

Alle institutioner og afdelinger i Center for Sundhed og Ældre

Udfolde potentialet i ABC for mental sundhed

Styrket indsats for at fremme mental sundhed

Der er i 2021 udarbejdet og iværksat tre handleplaner for konkrete ABC aktiviteter i Center for Sundhed og Ældre

 

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 29. maj 2018, punkt 7, forslaget til let justeret dialogbaseret styringsmodel, samt forslaget til administrativ og politisk proces.

 

Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte på møde den 21. november 2018, punkt 9, de politiske pejlemærker for Sundheds- og Ældreområdet 2018-2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


6. Orientering om Daghøjskolen for yngre med demens

Beslutningstema

Dagsordenspunktet indeholder en status for Daghøjskolen på Vestegnen for yngre med demens og deres pårørende.

 

Hvidovre Kommune har siden slutningen af 2017 indgået i et projekt om et rådgivnings- og aktivitetscenter på Vestegnen for yngre med demens og pårørende, kaldet Daghøjskolen på Vestegnen for yngre med demens. Daghøjskolen er en del af kommunens demenshandlingsplan 2025. Daghøjskolen er finansieret af satspuljemidler, som udløber med udgangen af 2019.

 

I februar 2019 har administration aflagt status til Sundhedsstyrelsen for projektets første år.

Her viser foreløbige erfaringer og resultater, at Daghøjskolen er lykkes med at skabe en helhedsorienteret indsats for både borgere og pårørende. Daghøjskolen giver brugerne meningsfulde aktiviteter og fællesskaber, samtidig med at familierne får god støtte og rådgivning til at klare de udfordringer, der kommer med en demenssygdom. Endvidere er Daghøjskolens aktiviteter med til at aflaste og skabe tryghed for de pårørende.

 

Administrationen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

 

 1. at orienteringen om Daghøjskolen på Vestegnen for yngre med demens tages til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 08-04-2019

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dagsordenpunktet.

 

I august 2018 åbnede rådgivnings- og aktivitetscentret for yngre med demens i Aktivitetscentret i Hvidovregade. Brugerne besluttede at kalde stedet for ’Daghøjskolen på Vestegnen for yngre med demens’. Daghøjskolen skal opleves som én indgang for borgeren og pårørende til aktiviteter, fællesskab, undervisning, rådgivning og vejledning.

Status 2019

I februar 2019 har administrationen aflagt status til Sundhedsstyrelsen med erfaringer fra projektets første år:

 

Samlet set viser erfaringerne, at Daghøjskolens aktiviteter og tilbud kan være med at forlænge borgerens tid i eget hjem, før der er behov for daghjem eller plejebolig, fordi hele familien støttes i de problematikker de møder i deres hverdag. Ligeledes er det positivt for hele familien, at borgeren med demens deltager i meningsfulde aktiviteter, imens resten af familien fx er på arbejde eller i skole.

 

Daghøjskolen er kommet godt fra start, men det tager tid at opbygge aktiviteter, rekruttere deltagere, skabe ejerskab for brugerne og samarbejde med frivillige og lokale foreninger. Det tager også tid for de fire kommuner at inkludere Daghøjskolen i det lokale demensarbejde.

 

Antal brugere og frivillige

Pr. marts 2019 har Daghøjskolen haft kontakt med ca. 70 borgere og ca. 30 borgere er fast tilknyttet Daghøjskolen, af de fasttilknyttede kommer de fleste fra Hvidovre. Der arbejdes på at få større deltagelse fra de øvrige kommuner. I den åbne anonyme rådgivning har der på nuværende tidspunkt været 30 henvendelser. Daghøjskolen tiltrækker frivillige, som støtter brugerne i diverse aktiviteter og pr. marts 2019 er fire frivillige tilknyttet Daghøjskolen.

 

Aktiviteter for brugerne

Brugerne planlægger aktiviteter og laver oplysende arbejde om Daghøjskolen og om livet med en demenssygdom i samarbejde med projektlederen og frivillige. Der foregår aktiviteter lokalt i alle fire kommuner, blandt andet motionstilbud i Glostrup og Hvidovre og samarbejde med Arken i Ishøj. I disse aktiviteter deltager ca. 100 personer.Erfaringerne viser, at brugerne, med Daghøjskolen, får skabt et større netværk med ligesindede og forebygger derved isolation, hvilket gælder for både den demenssyge og pårørende.

 

Tilbud til pårørende

Til gavn for hele familien afholdes der i løbet af projektperioden pårørendegrupper ved psykolog til unge, som er børn af yngre med en demenssygdom, samt en gruppe for udearbejdende ægtefæller og en gruppe for voksne børn over 25. I de tre grupper deltager tilsammen 25 pårørende.

 

Ny viden om demens og pårørende

Daghøjskolen generer ny viden om målgruppen i forhold til problematikker omkring fx hjemmeboende børn og unge, arbejdsliv, økonomi og fremtidsplaner, som er anderledes sammenlignet med ældre med en demenssygdom.

 

Ny viden om demens i etniske miljøer

Tre af Hvidovre Kommunes sundhedsformidlere er uddannet inden for demens, og i foråret 2019 begynder de et opsporende arbejde i forhold til etniske minoritetsgrupper med demens i familien. Derved vil Daghøjskolen også genere ny viden om demens i etniske miljøer og viden om, hvilken form for støtte og hjælp denne målgruppe har behov for. Det sker i samarbejde med en forsker fra Nationalt Videnscenter for Demens.

Politiske beslutninger og aftaler

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 31. maj 2017 under punkt 5, Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan 2025.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. februar 2018, at indtægtsgodkende satspuljemidler til et rådgivnings- og aktivitetscenter for yngre med demens og deres pårørende for de fire kommuner Albertslund, Glostrup, Ishøj og Hvidovre.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Det følger af sundhedslovens (Lovbekendtgørelse nr. 1286 af 02/11/2018) §119, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis. Fra stk. 2 følger det at

Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Dette kan blandt andet omfatte tilbud for borgere med en kronisk sygdom og deres pårørende.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Det estimeres, at der i Hvidovre er 50-75 borgere under 65 år, som lever med en demens sygdom.

 

Daghøjskolens aktiviteter og rådgivning til familier, hvor en yngre har en demenssygdom, betyder at familierne kan få god støtte til at klare de udfordringer der kommer med en demenssygdom. Daghøjskolen kan formentlig være med til at forbedre og forlænge tiden i eget hjem for den demenssyge, samt at aflaste og skabe tryghed for de pårørende.

 

Tilbuddet kan desuden være med til at sikre en værdig overgang til plejebolig eller daghjemstilbud, idet borgeren følges tæt. På den måde styrkes samarbejdet om borgeren og der sikres den rette vejledning og rådgivning, der kan være med til at give en tryg overgang for den demensramte og dennes pårørende.


7. Orientering vedr. proces for udbud af personlig pleje og praktisk hjælp

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2019, at reducere antallet af private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp i kommunen til én privat samt den kommunale leverandør. Formålet er bl.a. at øge samarbejde, kvalitet og faglighed til glæde for borgerne. Udvælgelsen af den private leverandør sker ved et udbud på området. I denne sag orienteres om den planlagte proces for udbuddet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

 

 1. at tage orienteringen vedr. proces for udbud af personlig pleje og praktisk hjælp til efterretning

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 08-04-2019

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

 

Baggrund

I 2018 visiterede Hvidovre kommune ca. 1.600 borgere til personlig pleje og praktisk hjælp. Personlig pleje dækker fx over hjælp til personlig hygiejne, mens praktisk hjælp fx omfatter hjælp til rengøring.

 

Kommunen skal tilbyde hjemmeboende borgerne et valg mellem mindst to leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp. Aktuelt benytter Hvidovre Kommune godkendelsesmodellen, hvor alle leverandører, der kan opfylde kommunens kvalitetskrav, kan blive godkendt til at levere praktisk hjælp og personlig pleje.

 

Hvidovre Kommune har pt. godkendt 4 private leverandører samt den kommunale leverandør til at levere personlig pleje og praktisk hjælp. De private leverandører er Get Care, Human Care, PlejeDanmark og ServicefirmaetGlobel. Ca. 500 borgere var i januar 2019 tilknyttet de private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp. 

 

Formål med et udbud

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2019, at Hvidovre Kommune overgår fra en godkendelses- til en udbudsmodel mht. opgaven personlig pleje og praktisk hjælp. Til grund for denne beslutning ligger bl.a. et ønske om at samarbejde med én privat leverandør, hvor samarbejde, udvikling, kvalitet og faglighed i højere grad kan komme i fokus. Udgangspunktet er, at Hvidovre Kommune som minimum stiller de samme krav til et fremtidigt samarbejde, som det er tilfældet for det nuværende samarbejde.

 

Foreløbig tidsplan for et udbud i 2019

For at udvælge den kommende private leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp har Center for Sundhed og Ældre planlagt følgende foreløbige frister:

 

1. april   Markedsdialog

15. april   Færdigt udbudsmateriale offentliggøres

26. april Frist for ansøgning til prækvalifikation

20. maj Frist for indledende tilbud fra de prækvalificerede

31. maj Forhandlinger

17. juni  Endelig tilbudsfrist

28. juni Center for Sundhed og Ældre indstiller til leverandørvalg

19. august Beslutning om leverandør i Ældre- og Sundhedsudvalget

26. august  Beslutning om leverandør i Økonomiudvalget

27. august Beslutning om leverandør i Kommunalbestyrelsen

29. august Kontraktunderskrift og opsigelse af nuværende kontrakter

5. sept.  Information til borgere om omvalg

1. okt. Afklaringsforløb og implementering

1. nov.  Frist for borgeres omvalg af leverandør

1. dec.  Kontraktstart

 

Det skal bemærkes, at Center for Sundhed og Ældre vil arbejde intensivt på, at overgangen til en ny leverandør sker med færrest mulige gener for de berørte borgere.

 

Center for Sundhed og Ældre skal også bemærke, at der kan opstå uforudsete situationer, som betyder, at tidsplanen må rykkes.

 

Særskilt om tøjvask

Pt. er tøjvask en del af den praktiske hjælp, som kommunens leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp leverer til borgeren. I forbindelse med budget 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen, at tøjvasken udskilles herfra og i stedet varetages af professionelle vaskeleverandører. Formålet er bl.a., at fagpersonalet hos de kommende leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp kan koncentrere sig om kerneopgaven og ikke opgaver, der kan varetages af ikke faglært personale.

 

Center for Sundhed og Ældre har planlagt, at udvælgelsen af de private vaskeleverandører sker sideløbende med udbudsprocessen for personlig pleje og praktisk hjælp.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 9. oktober 2018 under punkt 3, i forbindelse med behandlingen af kommunens budget 2019-22,at kommunen går fra en godkendelses- til en udbudsmodel med hensyn til opgaven med personlig pleje og praktisk hjælp, hvor der fremover vælges én privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Samtidig besluttede Kommunalbestyrelsen, at kommunen udskiller opgaven med tøjvask til professionelle tøjvaskeleverandører.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Servicelovens § 83 vedrører bl.a. praktisk hjælp og personlig pleje (Lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30.08.2018). Grundlaget for fritvalgsordningen på området fremgår af servicelovens §§ 91 og 93.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag. Ældrerådet vil blive inddraget løbende i processen.

Personalemæssige konsekvenser

 

Sundhedsmæssige konsekvenser

 


8. Eventuelt

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 08-04-2019

Benthe Viola Holm (A) spurgte til status på udlicitering af tøjvask og andre forhold i hjemmeplejen. Administrationen følger op.

 

Anders Wolf Andresen (F) spurgte, hvilke grupper af borgere der ikke genoptræner i sundhedscentret, men andre steder, herunder udenbys. Administrationen genfremsender tidligere notat, hvor spørgsmålet er besvaret.