Referat - Ældre- og Sundhedsudvalget den 11. marts 2019

Mødefakta

Dato: Mandag den 11. marts 2019
Mødetidspunkt: Kl. 16:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Arne Bech (H)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Lisa Skov (C)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)

Bemærkninger

Maria Durhuus forlod mødet under behandlingen af punkterne 4 og 7 – i relation til sidstnævnte punkt med henvisning til inhabilitet.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 11-03-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 11-03-2019

Direktøren orienterede om:

 

-         Indvielse af Værestedet efter flytningen fra Aktivitetscentret i Hvidovregade til Plejecenter Strandmarkshave.

 

-         Resultat af fremmødevalg den 6. marts 2019 til Bruger- og Pårørenderåd på hjemmehjælpsområdet, hvor 2 brugere og 3 pårørende efter fredsvalg blev rådsmedlemmer for en 2-årig periode.

 

-         Opsigelse fra leverandør af hjemmehjælp. Berørte borgere informeres hurtigst muligt og administrationen vil sørge for, at overgangen til en ny leverandør sker med færrest mulige gener for de berørte borgere.

 

-         Indbydelse til KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2019 for kommunalpolitikere og embedsmænd med interesse for social-og sundhedsområdet som finder sted torsdag den 9. til fredag den 10. maj 2019. Invitation og program blev omdelt.

 

-         Konferenceinvitation fra Fonden Ensomme Gamles Værn vedrørende emnet ”Atypiske ældre – overset forskellighed” som finder sted den 9. maj 2019. Invitation og program blev omdelt.

 

Direktøren spurgte til eventuelle ønsker for så vidt angår starttidspunkt og varighed af udvalgets cykeltur.

Bilag

 1. Konferenceinvitation fra Fonden Ensomme Ældres Værn (pdf)
 2. Indbydelse til KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 9. - 10. maj 2019. (pdf)
 3. Program (pdf)

3. Navngivning af Hjemmeplejens enheder

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende administrationens forslag til benævnelse af Hjemmeplejens enheder

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

 

 1. at godkende administrationens forslag til benævnelse af Hjemmeplejens enheder
 2. at tage orienteringen om visionerne bag Hjemmeplejens fremtidige organisering til efterretning. Leder af Hjemmeplejen Pernille Haaning deltager på Ældre- og Sundhedsudvalgets møde

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 11-03-2019

Ad 1) Godkendt med den ændring, atcall-centeret benævnes”Hvidovre Hjemmepleje”, idetudvalget er enig i Ældrerådets betragtninger.

Ad 2) Udsat.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Ældre- og Sundhedsudvalget bad på deres møde d. 14.01.19, da dagsordenspunktet vedr. ny organisering af Hjemmeplejen blev behandlet, administrationen om at vende tilbage til Ældre- og Sundhedsudvalget med en særskilt sag vedrørende dels en mere mundret navngivning af call-centeret, dels en mere logisk navngivning af distrikterne i Hjemmeplejen.

 

Administrationen fremlægger på denne baggrund Hjemmeplejens ønsker til navngivning af distrikterne i Hjemmeplejen. Hjemmeplejen foreslår, at Hjemmeplejens enheder benævnes:

-         Nord

-         Vest

-         Syd

 

Distrikternes navngivning refererer nu logisk til den geografiske afgrænsning distrikterne leverer indsatser i.

 

Hjemmeplejen foreslår endvidere at benævne det kommende call-center:

 

-         ”Hvidovre Hjemmepleje – Kontakten”

Politiske beslutninger og aftaler

Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede dagsordenspunktet vedr. ny organisering af Hjemmeplejen på deres møde d. 14.01.19, som punkt 3 på dagsordenen. Økonomiudvalget behandlede dagsordenspunktet d. 21.01.19, som punkt 10 på dagsordenen og Kommunalbestyrelsen behandlede dagsordenspunktet d. 29.01.19, som punkt 9 på dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Retsgrundlag

Intet retsgrundlag for dagsordenspunktet

Høring

Notat med administrationens vurdering af høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vil

foreligge til mødet.

Personalemæssige konsekvenser

Dagsordenspunktet vil ikke have personalemæssige konsekvenser

Bilag

 1. Ældrerådets høringssvar til navngivning af hjemmeplejens enheder (pdf)
 2. Handicaprådets høringssvar til navngivning hjemmeplejeenheder (pdf)
 3. Forklæde - Ældrerådets høringssvar vedr. navngivning af Hjemmeplejens enheder (pdf)

4. Godkendelse af støtte til frivilligt socialt arbejde samt orientering om nyt Frivillighedsråd

Beslutningstema

Frivillighedsrådet har behandlet ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde via § 18 puljen. Der er i 2019 afsat 576.380 kr., og ansøgt for 801.377 kr.

Frivillighedsrådet indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, at der ydes støtte for 563.850 kr. i 1. uddeling 2019.

 

Der har været afholdt fredsvalg til nyt Frivillighedsråd og administrationen orienterer om valgets resultat.

 

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

 

 1. at godkende Frivillighedsrådets indstillinger vedrørende uddeling af § 18 midler i 2019. Frivillighedsrådet indstiller til uddeling af støtte for i alt 563.850 kr. i 1. uddeling.
   
 2. at tage orientering om fredsvalg til nyt Frivillighedsråd til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-02-2019

Ad 1)Udvalget ønsker - med henvisning til forhandlingsprincippet i § 21, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse - at drøfte sagen med Økonomiudvalget, inden der tages stilling til uddelingen af støtte.

 

Ad 2)Taget til efterretning.

 

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 11-03-2019

Ad 1) Udvalget godkendte Frivillighedsrådets indstillinger vedrørende uddeling af § 18 midler i 2019 med følgende ændringer,

 

at der i forhold til ansøgningen nummeret med 30.1-2019 bevilges yderligere 5.000 kr.

 

at der i forhold til ansøgningerne nummereret med 16.1-2019, 17.1-2019, 18.1-2019, 19.1-2019 og 20.1-2019 gives tilsagn om støtte med de beløb, som Frivillighedsrådet har indstillet, under nærmere angivne betingelser i forhold til udbetalingen af støtten.

Udvalget bemyndigede samtidig administrationen til at meddele ansøger, hvori disse nærmere betingelser for udbetalingen af støtten består, og herunder hvordan regnskabsaflæggelsen forventes at skulle finde sted i den givne situation.


Ad 2) Der henvises til udvalgets behandling af sagen på mødet den 6. februar 2019, hvor orientering om fredsvalg til nyt Frivillighedsråd blev taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet denne sagsfremstilling

 

Baggrund for §18-puljen

Ifølge Lov om Social Service §18 skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger om løsning af opgaver inden for grupper af børn, unge, ældre og grupper med særlige behov. Kommunen er forpligtet til at afsætte et årligt beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Kriterierne for uddeling af støtte via § 18 puljen vedtages lokalt i kommunerne.

 

Hovedbetingelsen for at modtage støtte fra § 18 puljen er, at den frivillige sociale indsats er kernen i projektet eller aktiviteten. Der er således fokus på de særlige sårbare målgrupper, og den sociale dimension i tildelingen af § 18 midler. Frivilligt arbejde i eksempelvis kultur og idrætsforeninger eller med idrætsbetonede aktiviteter henvises til Kultur og Fritidsudvalgets puljer. §18 puljen i Hvidovre Kommune uddeles to gange årligt i henholdsvis februar og september måned.

 

Hvidovre Frivillighedsråd

Frivillighedsrådet har syv pladser, der besættes af lokale foreninger, som udfører frivilligt socialt arbejde. Rådet vurderer samtlige indkomne ansøgninger i henhold til de gældende kriterier for § 18 puljen, og udarbejder indstillinger til Ældre- og Sundhedsudvalget i to uddelingsrunder.

 

Frivillighedsrådets indstilling til puljeuddelingen i 2019

Der er modtaget 38 ansøgninger, hvori der samlet er ansøgt for 801.377 kr. Kopi af alle ansøgningerne ses i bilag A

 

I budget 2019 er der afsat 576.380 kr. til § 18-støtte. Hertil kommer de restbeløb, der eventuelt returneres fra foreningerne fra 2018-bevillingerne. Disse beløb vil indgå i anden puljeuddeling i september 2019.

 

Frivillighedsrådet har vurderet de 38 ansøgninger på baggrund af gældende kriterier for § 18 puljen. Frivillighedsrådet indstiller, at der bevilliges støtte for i alt 563.850 kr. Indstillingerne fremgår af bilag B.

 

Såfremt Ældre- og Sundhedsudvalget godkender Frivillighedsrådets indstillinger, resterer der 12.530 kr. til uddeling i anden runde i september 2019 suppleret med eventuelle returnerede midler fra 2018.

 

Administrationen bemærker, at flere af projekterne er gengangere, særligt inden for de ældreorienterede aktiviteter, hvor der er tale om støtte af mere driftsmæssig karakter.

 

Orientering om valg til Frivillighedsrådet
Medlemmerne af Hvidovre Frivillighedsråd vælges ved fremmødevalg hvert 4. år. Administrationen afholdte valg til nyt frivillighedsråd torsdag d. 15. november 2018. Der er syv pladser i rådet og det er foreninger på det frivillige sociale områder, der vælges ind. Da der ikke var opstillet flere end 7 foreninger blev samtlige opstillede foreninger valgt ved fredsvalg. Følgende foreninger sidder i Hvidovre Frivillighedsråd for perioden 2019-2022:

 

 • Det Frivillige Ældrearbejde (modtog genvalg)
 • Lions Club Hvidovre (modtog genvalg)
 • Cafe Hjertetræetsvenneforening (modtog genvalg)
 • Hvidovre Lænken (modtog genvalg)
 • Ældre Sagen i Hvidovre (modtog genvalg)
 • Røde Kors i Hvidovre (modtog genvalg)
 • Foreningen for Førtidspensionister i Hvidovre (nyvalg )

 

Frivillighedsrådet konstituerer sig på indstillingsmøde i 2019 og eventuelle forslag til vedtægtsændringer vil blive forelagt Ældre- og Sundhedsudvalget i forbindelse med rådets indstillinger til 2. runde uddeling i 2019.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunen kan vælge at give lokale frivillige organisationer og foreninger indflydelse på fordelingen af § 18-midlerne. I Hvidovre Kommune er der oprettet et Frivillighedsråd, som fungerer som sparringspartner for Ældre- og Sundhedsudvalget i forbindelse med uddelingen af § 18-midler.

 

De lokale kriterier for uddeling af § 18 støtte i Hvidovre er vedtaget af det tidligere Social- og Sundhedsudvalg på udvalgsmødet d. 6. maj 2013. Se kriterierne i bilag D, side 3-4.

Økonomiske konsekvenser

I 2019 er der afsat i alt 576.380 kr. til støtte af frivilligt socialt arbejde efter § 18 i Serviceloven.

 

Tabel 1: §18 midler i kr.

Midler til rådighed i §18 puljen 2019

 

576.380

Frivillighedsrådets indstillinger

 

563.850

Restbeløb i puljen, såfremt Frivillighedsrådets indstillinger godkendes

 

12.530

 

Bemærk! Der uddeles returmidler i 2. runde 2019 sammen med restpuljen efter 1. runde. Størrelsen af de samlede returmidler kendes først i foråret 2019, når foreningerne har aflagt regnskaber for anvendelse af 2018 -midlerne.

Retsgrundlag

Lov om Social Service §18 (lbk. 1114 af 30/08/2018)

Høring

Frivillighedsrådet er den høringsberettiget part på uddeling af puljen, og Frivillighedsrådet høres via indstillingsretten til samtlige ansøgninger.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sundhedsmæssige konsekvenser

De frivillige initiativer har blandt andet en forebyggende effekt i form af forebyggelse mod social isolation og nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Mange af initiativerne styrker netværksdannelse, både mellem de frivillige og mellem modtagerne af tilbuddene (forskellige sårbare målgrupper, eks. handicappede, ældre, dysfunktionelle familier etc.) og er med til at skabe tryghed.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

 1. Bilag A: §18 ansøgninger_ runde 1_2019. (pdf)
 2. Bilag B:Frivillighedsrådets Indstillingsark 1. runde 2018 (pdf)
 3. Bilag C §18 folder _inklusiv lokalt vedtagene kriterier for tildeling. (pdf)

5. Orientering om tilsyn med leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje 2018

Beslutningstema

Der har i 2018 været gennemført tilsyn med leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje i Hvidovre Kommune, hvorfor Ældre- og Sundhedsudvalget fremlægges sagen til orientering.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

 

 1. at tage orienteringen om tilsyn med leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje i Hvidovre Kommune til efterretning

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 11-03-2019

Taget til efterretning med bemærkning om, at udvalget bad administrationen om et uddybende notat vedrørende opfølgningen overfor leverandørerne. Notatet skal også belyse, hvad eventuel manglende dokumentation kan betyde for borgerens sikkerhed.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Tilsynene med leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje i Hvidovre Kommune er i 2018 blevet gennemført af konsulentfirmaet Connector i perioden fra november – december.

 

Connectors koncept for tilsyn med leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje

Tilsynet foretages på basis af et samlet tilsynskoncept, som tager udgangspunkt i de gældende lovkrav, gældende kvalitetsstandarder og styringsdokumenter i den pågældende kommune samt evt. andre prioriterede fokusområder i kommunen.

 

Tilsynet har ligeledes haft fokus på en individuel opfølgning på kritikpunkter hos den enkelte leverandør i forlængelse af tilsynene i 2017.

 

Tilsynet udføres i form af uanmeldte besøg hos leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje i kommunen.

 

Tilsynet vurderer ved hjælp af fire målemetoder:

 

 • Det dokumenterede (den skriftlige dokumentation i omsorgssystemet)
 • Kvalitative interviews med borgere: Den brugeroplevede kvalitet
 • Kvalitative interviews med medarbejdere samt ledelse hos den enkelte leverandør: Kvalificering af den brugeroplevede kvalitet samt afdækning af den faglige og organisatoriske kvalitet
 • Tilsynets egne observationer

 

Det uanmeldte tilsyn tager udgangspunkt i en helhedsvurdering af leverandøren ved brug af følgende målemetoder: den plejefaglige dokumentation, tilsynets observationer samt interviews med borgere.

Kvalitetssikring af visitationsøkonomien

Visitationen foretager månedlige økonomiske tilsyn med leverandørernes afregning af visiterede og leverede ydelser. Tilsynet sikrer, at kommunen kun betaler for de visiterede ydelser. Grundet overgangen til Cura har det i en overgang ikke været muligt at afregne på baggrund af data i systemet, da data ikke har været valide. Afregningerne har derfor i en periode været håndteret som a conto-udbetalinger. A conto-udbetalingerne til de private leverandører har været nødvendige fra d. 1. maj - oktober 2018.

 

Der har været flere udfordringer i denne sammenhæng; det har været vanskeligt at afdække fejl i den enkelte borgeres sag, herunder også afklare hvorvidt fejlen skyldes opsætningen af systemet eller om fejl kan henføres til at der er blevet indført nye og forkerte arbejdsgange.

 

Et forsigtigt bud er, at Cura vil kunne bidrage med et retvisende afregningsgrundlag inden sommerferien 2019.

 

Tilsynenes afledte indsigter

Connector har efter de gennemførte tilsyn i 2018 udarbejdet tilsynsrapporter, hvorfra Center for Sundhed og Ældre fremlægger de generelle opmærksomheder nedenfor. Der har efter de gennemførte tilsyn været mulighed for individuel dialog mellem Connector og den enkelte leder af de respektive leverandører.

 

Udviklende dialogmøder og kvalitetsudvikling

I forlængelse af de gennemførte tilsyn har Connector tilbudt at afholde individuelle dialogmøder med ledelsen af de private og kommunale leverandører. På de afholdte møder er tilsynsrapporterne blevet gennemgået med afsæt i et fremadrettet fokus på læring og kvalitetsudvikling.

 

Leverandørerne af personlig pleje og praktisk bistand er således blevet klædt på til, at kunne iværksætte konkrete indsatser med henblik på at kunne fastholde eller højne kvaliteten af deres ydelser og faglige indsatser, hvor det er påkrævet.

 

Som afrunding på disse dialogmøder har der endvidere været afholdt et dialogmøde med chefen for Center for Sundhed og Ældre for også at understøtte, at tilsynets indsigter indgår i de overordnede strategiske udviklingsinitiativer.

 

Tilsynene med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp – generelt

Det er i 2018 tilsynets konstatering, at kvaliteten af den plejefaglige dokumentation hos alle leverandører i Hvidovre Kommune er vigende.

 

Strategisk og praksisnær fokus på kvalitet og patientsikkerhed i Center for Sundhed og Ældre i 2018

 

Center for Sundhed og Ældre har i 2018 tilstræbt en tværorganisatorisk læring og udvikling som særligt er indtænkt i forbindelse med implementeringen af Cura og FSIII. Indsigterne fra tilsynene i 2017 vedr. omfang, stringens og kvaliteten af dokumentationen hos leverandørerne er dermed forsøgt imødekommet i forbindelse med implementeringen af Cura og FSIII.

 

De iværksatte tiltag viser sig jf. tilsynet i 2018 desværre ikke at have været tilstrækkelige i forhold til at sikre den nødvendige kvalitet af den plejefaglige dokumentation.

 

Ovenstående konstatering kan skyldes flere forhold, men umiddelbart er det vurderingen, at både kompetencer, strukturer og erfaringer med at arbejde stringent, ensartet og kvalificeret med den plejefaglige dokumentation har været nye, og det har dermed, på trods af den målrettede intention, ikke været muligt at højne kvaliteten i tilstrækkelig grad i den forgangne periode.

 

Center for Sundhed og Ældre har iværksat et forløb, hvor Dansk Selskab for Patientsikkerhed aktuelt underviser og uddanner ledelse og medarbejdere i at opnå nye kompetencer og indsigter til gavn for patientsikkerheden og kvaliteten i Center for Sundhed og Ældre. Dette forløb vurderes at kunne bidrage til at løfte kvaliteten af den plejefaglige kvalitet.

 

En vigende kvalitet i den plejefaglige dokumentation var også et element i tilsynet i 2017. Center for Sundhed og Ældre havde oprindeligt tiltro til, at implementeringen af Cura og FSIII ville medføre, at kvaliteten af den plejefaglige kvalitet ville blive højnet betydeligt. På nuværende tidspunkt må det konstateres at kvaliteten ikke er højnet i tilstrækkelig grad. Forklaringen herpå er at implementeringen af Cura og overgangen til FSIII er mere tidskrævende end først antaget. Dog vurderes det at potentialet for at øge den plejefaglige dokumentation fortsat er tilstede med afsæt i Cura og FSIII, Center for Sundhed og Ældre mener derfor at det vil være muligt at forøge kvaliteten betragteligt og tilstrækkeligt i det kommende år.

Politiske beslutninger og aftaler

Social- og Sundhedsudvalget godkendte Tilsynspolitikken for 2018 på deres møde d. 05.12.17, som pkt. 7 på dagsordenen.

 

Kommunalbestyrelsen vedtog tilsynsmodellen for tilsyn med personlig pleje og praktisk hjælp d. 30. maj 2017, som pkt. 11 på dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen har efter Retssikkerhedslovens § 16 (lovbekendtgørelse nr. 1064 af 21/08 2018) pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på.

 

Lov om Social Service § 151(lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30/08 2018) fastsætter, at Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at føre tilsyn med de kommunale opgaver, der løses i henhold til § 83 i Lov om social service.

 

Tilsynet skal påse, at de kommunale opgaver løses i overensstemmelse med de afgørelser Kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser, samt i henhold til Kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder jf. § 139 i Lov om social service.

Høring

Ældrerådet og Handicaprådet er høringsberettigede organer, og sagen skal derfor sendes i høring.

Bilag

 1. Tilsyn GetCare - Bilag A - Get Care 2018.pdf (pdf)
 2. Tilsyn GetCare - Tilsyn hjemmeplejen 2018 Get Care Final.pdf (pdf)
 3. Bilag A - Human Care 2018 (pdf)
 4. Tilsynsrapport Human Care 2018 (pdf)
 5. Tilsynsrapport Hvidovre hjemmepleje 2018 (pdf)
 6. Hjemmeplejen Bilag - Samlet Hvidovre hjemmepleje 2018.docx (docx)
 7. Tilsynsrapport PlejeDanmark 2018 (pdf)
 8. Tilsynsrapport Globel - Bilag A - Globel 2018.pdf (pdf)
 9. Tilsynsrapport Globel - Tilsynsrapport Servicefirmaet Globel 2018.pdf (pdf)
 10. Tilsynsrapport PlejeDanmark - Bilag A (pdf)
 11. Ældrerådets høringssvar til orientering om tilsyn med leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje 2018 (pdf)
 12. Handicaprådets høringssvar til orientering om tilsyn med leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje (pdf)
 13. Forklæde til Handicaprådets høringssvar, orientering om tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp (pdf)
 14. Forklæde til Ældrerådets høringssvar, Orientering om tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp (pdf)

6. Beslutning om tilskud til rygestopmedicin fra 2020

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har fra 2017 tilbudt tilskud til rygestopmedicin til borgere som deltager i kommunens rygestoptilbud. Dette tilskud er finansieret af satspuljemidler, som udløber med udgangen af 2019.

 

Undersøgelser viser, at rygestopmedicin kombineret med kvalificeret rygestoprådgivning er den mest effektive metode til at deltagerne opnår et varigt rygestop.

 

Ældre- og Sundhedsudvalget skal beslutte hvorvidt Hvidovre Kommune skal forsætte med at tilbyde tilskud til rygestopmedicin til borgere som deltager i kommunes rygestoptilbud.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 

 1. at beslutte, at der afsættes 70.000 kr. årligt inden for Ældre- og Sundhedsudvalgets egen ramme til rygestopmedicin til borgere som indgår i Hvidovre Kommunes rygestoptilbud.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 11-03-2019

For: Gruppe A, O, F og Liste H

Imod: Gruppe C

Anbefales godkendt.

 

Udvalget bad i øvrigt administrationen om at udarbejde et notat til udvalget om omfanget af egenbetaling og eventuel lokal effektmåling af rygestop-tilbuddet.

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er udarbejdet af Center for Sundhed og Ældre.

 

Hvidovre Kommune har siden 2007 haft rygestoptilbud. Gennem satspuljen ”Hjælp til rygestop til særlige grupper (rygestopmedicin) 2017-2019” har Hvidovre Kommune kunne tilbyde tilskud til rygestopmedicin til særligt sårbare borgergrupper i forbindelse med deltagelse i kommunes rygestopforløb.

 

Rygestopmedicin nedsætter rygetrangen. En evaluering af satspuljen viser, at tildelingen af tilskud til rygestopmedicin øger sandsynligheden for, at borgeren er røgfri seks måneder efter at have gennemført et kommunalt rygestopforløb.

 

Evaluering af satspuljen viser også, at borgere som har modtaget tilskud til rygestopmedicin har større sandsynlighed for at gennemføre rygestopforløb end borgere som ikke har.

 

Tilskud til rygestopmedicin er sammen med dygtige rådgivere og samvær med andre kursister således et dokumenteret effektivt redskab til at støtte borgere til at blive røgfrie og dermed forebygge røg- og tobaksrelaterede sygdomme og dødsfald.

 

Hvidovre Kommunes bloktilskud var på 263.500 kr., fordelt på årene 2017, 2018 og 2019, se nedenstående tabel.

 

År

2017

2018

2019

Hvidovre Kommunes bloktilskud i kr.

118.100

69.900

76.000

Hvidovre Kommunes udgift til tilskud til rygestopmedicin i kr.

89.544

(91 borgere x 984 kr.)

58.658

(139 borgere x 422 kr.)

67.520

(160 borgere x 422 kr.)

 

Ubrugte midler er blevet overført til næst kommende år.

 

I 2017 deltog 91 borgere i et rygestopforløb. I 2018 var antal tilmeldte på et rygestopforløb steget til 139. Administrationen estimer at 140-160 borgere tilmelder sig et rygestopforløb i 2019, og at dette estimat også gøre sig gældende i 2020.

 

Med udgangen af 2019 ophører bloktilskuddet. Administrationen anbefaler derfor, at der afsættes et årligt tilskud til rygestopmedicin til borgere på kommunes rygestopforløb, for at sikre kvaliteten af rygestopaktiviteterne fremadrettet.

Politiske beslutninger og aftaler

På Ældre- og Sundhedsudvalgsmødet onsdag den 31. maj 2017, punkt 6, besluttede udvalget at forankre satspuljeprojekt om forstærket indsats over for storrygere, og udvalget blev her orienteret om modtagelse af satspuljemidler fra sundheds- og ældreområdet til tilskud til rygestopmedicin til særligt sårbare grupper.

 

Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte onsdag den 21. november 2018 ved punkt 8 en ny Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019 – 2022 for Hvidovre Kommune, som har tobak som prioriteret fokusområde.

 

Sundheds- og Forebyggelsespolitikken 2019-2022 blev godkendt ved Kommunalbestyrelsesmødet tirsdag 18. december 2018, punkt 20.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen foreslår, at der afsættes 70.000 kr. årligt til drift af tilskud til rygestopmedicin fra 2020 finansieret inden for Ældre- og Sundhedsudvalgets ramme.  

 

År

2020

2021

2022

2023

Årlig drift i kr.

70.000

70.000

70.000

70.000

 

Retsgrundlag

Det følger af sundhedslovens (Lovbekendtgørelse nr. 1286 af 02/11/2018) §119, stk. 2, at Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Dette kan blandt andet omfatte tiltag til fremme af rygestop.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Undersøgelser viser, at et rygestop altid vil, uanset i hvilken alder, medføre positive sundhedseffekter for borgeren. Rygestopmedicin kombineret med kvalificeret rygestoprådgivning er den mest effektive metode til at støtte borgerne til at opnå et varigt rygestop.

Undersøgelser viser, at et rygestop altid vil, uanset i hvilken alder, medføre positive sundhedseffekter for borgeren. Rygestopmedicin kombineret med kvalificeret rygestoprådgivning er den mest effektive metode til at støtte borgerne til at opnå et varigt rygestop.

Rygning er den største risikofaktor for sygdom og for tidlig død for borgerne. I den forbindelse er rygning den mest omkostningstunge risikofaktor for kommunernes økonomi relateret til sygdom hos borgerne.

Generelt anses forebyggelse af rygning for at være den mest omkostningseffektive form for forebyggelse på sundhedsområdet, der findes. En indsats på dette område er derfor meget relevant.


7. Beslutning om yderligere fordeling af Sundhedspuljen 2019

Beslutningstema

Klubber, foreninger, interesseorganisationer og kommunale institutioner har haft mulighed for at ansøge Sundhedspuljen 2019 til initiativer, der fremmer sundheden for borgere i Hvidovre.

 

Ældre og Sundhedsudvalget skal, på baggrund af de indkomne ansøgninger, tage beslutning om yderligere fordeling af midler fra Sundhedspuljen. Der er i alt 283.074 kr. til rådighed.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

 1. at beslutte, hvilke af de indkomne 1-årige ansøgninger til Sundhedspuljen 2019, der skal tildeles midler, samt hvilke 2-årige projekter, der skal tildeles midler for Sundhedspuljen 2019 og 2020.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 11-03-2019

Udvalget besluttede at følge administrationens anbefalinger, jf. oversigten i bilag 2.

Sagsfremstilling

Dagsordenpunktet er udarbejdet af Center for Sundhed og Ældre.

 

I Sundhedspuljen for 2019 resterer der 283.074 kr., under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen godkender overførsel af midler fra 2018. Beløbet kan søges af klubber, foreninger, interesseorganisationer og kommunale institutioner.

 

Sundhedspuljen 2019 kan søges for såvel 1-årige som 2-årige projekter.

 

På Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 14. januar 2019 blev det besluttet, at projekter, der får tilsagn fra Sundhedspuljen 2019, skal opfylde et eller flere af følgende ansøgningskriterier for at kunne komme i betragtning til at modtage midler fra Sundhedspuljen 2019.

 

Ansøgningskriterier:

 1. Ansøger er en klub, forening, interesseorganisation eller en kommunal institution
 2. Ansøger udbyder en ny aktivitet eller udbygger en eksisterende aktivitet – der vil blive lagt særligt vægt på indsatser, der fokuserer på varig forandring og forankring
 3. Ansøgers aktivitet inkluderer foreningsuvante og/eller ikke-aktive borgere – der vil blive lagt særligt vægt på tilbud, der inkluderer særlige målgrupper, f.eks. voksne med handicap, psykisk sygdom eller kronisk sygdom
 4. Aktiviteten understøtter temaerne i Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019-2022 ”Sunde rammer”, Lighed i sundhed og/eller ”Den nære sundhed”

 

Ansøgningsperioden var fra den 16. januar til den 8. februar 2019 kl. 12.00. Der er modtaget i alt 12 ansøgninger og ansøgt for i alt289.267 kr. i 2019 og 52.400 kr. i 2020.

 

Bilag 1 indeholder en samlet oversigt over ansøgninger, fordelt på henholdsvis kommunale og ikke-kommunale ansøgere samt på projekter af henholdsvis 1 og 2 års varighed, til brug ved udvalgets behandling af sagen.

 

Bilag 2 indeholder administrationens vurdering af indkomne ansøgninger med forslag til fordeling af Sundhedspuljen 2019.

Politiske beslutninger og aftaler

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede den 14. januar 2019 at uddele 226.864 kr. til 3 projekter; ”Den fælleskommunale Idrætspulje”, ”Rammer og infrastruktur på Langhøjskolen” samt ”Sundhedstjek for anbragte børn”. De resterende midler kan søges af klubber, foreninger, interesseorganisationer og kommunale institutioner.

 

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 25. oktober 2018, at Sundhedspuljen 2019 kan søges for såvel 1-årige som 2-årige projekter.

 

På Ældre- og Sundhedsudvalgsmødet den 14. marts 2018 bad udvalget administrationen om at udarbejde en indstilling med et forslag til fordeling af midlerne fra Sundhedspuljen 2019.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2019 er der afsat 468.381 kr. til Sundhedspuljen 2019.

Under forudsætning af forventet godkendelse af Kommunalbestyrelsen om overførsel fra Sundhedspuljen 2018 på 41.557 kr. er der derefter 509.938 kr. i Sundhedspuljen 2019.

 

Den 14. januar 2019 afsatte Ældre- og Sundhedsudvalget 226.864 kr. til 3 projekter. Der resterer således 283.074 kr. til rådighed for ansøgninger.

 

Ved bevilling til den fælleskommunale idrætspulje (2-årigt projekt) er der tildelt 27.000 kr. fra Sundhedspuljen 2020.

 

Ved 2-årige projektbevillinger i 2019 vil midler til 2. projektår blive tildelt fra Sundhedspuljen 2020.

Retsgrundlag

Sundhedsloven (Lovbekendtgørelse nr. 1286 af 02/11/2018) §119: Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis.

-          Stk. 2. Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Formålet med uddelingen af midler til sundhedstiltag er at fremme folkesundheden blandt kommunens borgere, blandt andet ved at sætte fokus på tidlig indsats, støtte til nye initiativer og afprøve virkningen af tværgående indsatser i Hvidovre Kommune.

 

De indkomne ansøgninger lever alle op til flere af de vedtagne ansøgningskriterier og ansøgerne har således sørget for at indtænke kriterierne i projekternes formål.

Bilag

 1. Bilag 1: Oversigt og ansøgninger til Sundhedspuljen 2019 (docx)
 2. Bilag 2: Administrationens anbefalingen af fordeling af Sundhedspuljen 2019 (docx)

8. Eventuelt

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 11-03-2019

Benthe Viola Holm (A) spurgte til, hvornår midlerne til flere hænder på plejecentrene udmøntes fra år til år. Administrationen svarede på mødet.

Benthe Viola Holm (A) spurgte til overordnede principper for regnskabspraksis på kommunale og selvejende institutioner. Administrationen svarede på mødet.

Anders Wolf Andresen (F) spurgte til udmøntning af klippekortsmidlerne. Administrationen svarede på mødet.

Anders Wolf Andresen (F) spurgte til, om det har været på tale, at ansatte som et personalegode kan benytte sundhedscentrets faciliteter. Administrationen svarede på mødet.

Maria Durhuus (A) spurgte til, om kommunen er tilstrækkeligt opmærksom på unges risikoadfærd i forhold til kønssygdomme. Administrationen svarede på mødet.