Referat - Ældre- og Sundhedsudvalget den 6. februar 2019

Mødefakta

Dato: Onsdag den 6. februar 2019
Mødetidspunkt: Kl. 16:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Arne Bech (H)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Lisa Skov (C)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)

Fraværende med afbud

 • Anders Wolf Andresen (F)

Bemærkninger

Afbud fra Maria Durhuus indtil kl. 16.54, punkt 1-7. Yasir Iqbal deltog for Maria Durhuus indtil kl. 16.54, punkt 1-7. Sara Benzon deltog for Anders Wolf Andresen.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-02-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-02-2019

Direktøren orienterede om arbejdet med udvikling af Aktivitetscentret med henblik på imødekommelse af fremtidens behov. Notat af 30. januar 2019 blev omdelt.

 

Direktøren orienterede om udbyttet af den afholdte konference vedrørende ”En røgfri generation i 2030”. Notat af 29. januar 2019 med tilhørende fakta-ark blev omdelt. Udvalgsformanden uddybede med egne iagttagelser fra konferencen og fremhævede vigtigheden af et fortsat politisk fokus på problemstillingen, herunder at inspiration fra konferencen indgår i administrationens videre arbejde med henblik på en drøftelsessag, hvilket udvalget tilsluttede sig. Administrationen bedes udarbejde et oplæg til drøftelse.

 

Direktøren orienterede i øvrigt om, at ”Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen” er ændret den 21. januar 2019 således at ”bekæmpelse af ensomhed” fremover indgår som et af de i alt 7 emner som værdighedspolitikken som minimum skal indeholde. Det nye emne skal indarbejdes i værdighedspolitikken og behandles i kommunalbestyrelsen senest d. 31. december 2019. Administrationen tilrettelægger en proces for indarbejdelsen af det nye emne som forventes at svare til den revision af værdighedspolitikken, der har fundet sted i efteråret 2018.

Bilag

 1. Notat af 30. januar 2019 vedrørende udvikling af Aktivitetscentret (pdf)
 2. Notat af 29. januar 2019 om udbyttet af konferencen En Røgfri Generation i 2030 (pdf)

3. Godkendelse af bevilling til indsatser til inklusion og fastholdelse af særligt sårbare patienter med diabetes

Beslutningstema

Center for Sundhed og Ældre har ansøgt om og fået bevilget midler fra Sundhedsstyrelsen til satspuljeprojektet Indsatser til inklusion og fastholdelse af særligt sårbare patienter med diabetes.

Indtægts og udgiftsbevillingen skal godkendes.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende Sundhedsstyrelsens bevilling på 2.332.221 kr. til indsatser til inklusion og fastholdelse af særligt sårbare patienter med diabetes fordelt på årene 2019 og 2020.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-02-2019

Anbefales godkendt med bemærkning om, at der gerne ses et styrket samarbejde med patientforeningen.

 

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dagsordenpunktet.

 

Center for Sundhed og Ældre har søgt satspuljen ”Indsatser til inklusion og fastholdelse af særligt sårbare og udsatte patienter med diabetes” med formålet at rekruttere flere sårbare borgere med diabetes til rehabilitering målrettet målgruppen.

Sundhedsstyrelsen har bevilget ca. 2,33 mio. kr. til brug i projektperioden 1. november 2018 til 31. december 2020.

 

Projektet vil arbejde med at:

 • Udvikle en samarbejdsmodel mellem kommune, hospital og almen praksis med henblik på koordineret rehabilitering i sammenhæng med patientens øvrige behandlingsforløb
 • Målrette rekruttering af målgruppen inden for tre nye arenaer: handicap- og psykiatri, beskæftigelse samt udsatte boligområder og etniske miljøer
 • Kompetenceudvikle udvalgte medarbejdere til at afholde rehabiliterende patientuddannelse målrettet særligt sårbare grupper
 • Afprøve målrettet sundhedspædagogisk og individuelt tilrettelagt patientuddannelse understøttet af mobil teknologisk løsning
 • Afprøve udslusning i eksisterende samarbejder med klubber og foreninger med henblik på fastholdelse af livsstilsændringer efter endt rehabiliteringstilbud i kommunen.

 

Projektet var oprindeligt planlagt med start 1. november 2018. Tilsagn om bevilling til projektet er dog først givet ultimo december 2018. Derfor starter projektet først i 2019. 

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Sundhedsstyrelsen har givet tilsagn om i alt 2.332.221 kr. fordelt med 1.401.431 kr. i2019 og 930.700 kr. i 2020. Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

 

Bevillingen dækker etablering, konsulentudgifter, løn til ansættelse af en projektleder, en fysioterapeut samt enkelte timer til diætist. Derudover er der timer til aflønning af kommunens sundhedsformidlere og til udvikling af velfærdsteknologi til målgruppen.

Retsgrundlag

Bevillingen er et bidrag til, at Hvidovre Kommune efterlever Sundhedslovens §119 om forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Sårbare og udsatte borgere med diabetes bliver på nuværende tidspunkt henvist i mindre grad til rehabiliterende tilbud. Projektet hjælpe til at øge andelen af denne målgruppe i Hvidovre Kommunes rehabiliterende tilbud. Samtidig understøtter projektet at medarbejderne opkvalificeres til at arbejde med målgruppen.

Miljømæssige konsekvenser

 

Ingen

Bilag

 1. Tilsagn fra Sundhedsstyrelsen (pdf)

4. Godkendelse af at oplysninger om borgerrådgiverfunktionen ikke gøres til en fast del af kommunens afgørelsesbreve til borgerne

Beslutningstema

En borger har stillet spørgsmål til kommunalbestyrelsen i spørgetiden:

 • om muligheden for at indsætte borgerrådgiverens kontaktoplysning i kommunens afgørelser,
 • om kommunen er én blandt 15 kommuner, der - ifølge en artikel i Information - har et så dårligt arbejdsmiljø, at det går ud over sagerne, og
 • hvordan kommunalbestyrelsen vil sikre, at lovbestemte svarfrister overholdes.

 

Spørgsmålene blev udvalgshenvist til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, men sagen fremlægges i samtlige fagudvalg med henblik på anbefaling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, da spørgsmålene overordnet set angår alle sagsområder.

 

Administrationen kan ikke anbefale, at oplysninger om borgerrådgiverfunktionen gøres til en fast del af Hvidovre Kommunes afgørelsesbreve til borgerne. Det er efter administrationens opfattelse mere relevant fortsat at udbrede kendskabet til borgerrådgiveren blandt kommunens borgere gennem en løbende kommunikationsindsats.

 

Administrationen har fra Information fået oplyst, at Hvidovre Kommune ikke er blandt de 15 nævnte kommuner i artiklen.

 

Administrationen anser det i øvrigt for en ledelsesmæssig opgave at sikre, at svarfrister er kendte og overholdes af relevante medarbejdere.

 

Kommunalbestyrelsen skal herefter alene godkende, at oplysninger om borgerrådgiverfunktionen ikke gøres til en fast del af Hvidovre Kommunes afgørelsesbreve til borgerne.

Indstilling

Direktørerne indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Bygge- og Planudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at oplysninger om borgerrådgiverfunktionen ikke gøres til en fast del af Hvidovre Kommunes afgørelsesbreve til borgerne.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 06-02-2019

For: Gruppe A

 

Imod: Gruppe V og Liste H. Med bemærkning om, at vi skal sikre, at vores mest sårbare borgere kender til borgerrådgiverens funktion med henblik på at få en fair sagsbehandling.

 

Undlader at stemme: Gruppe O

 

Grundet stemmeligheden foreligger der ikke nogen anbefaling fra Bygge- og Planudvalget overfor Økonomi- og Kommunalbestyrelsen i denne sag.

 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2019

Gruppe A følger indstillingen.

Gruppe F er imod.

Gruppe O afventer stillingtagen i Kommunalbestyrelsen.

 

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2019

For stemte: Gruppe A

Imod stemte: Gruppe F og Gruppe V

Undlader at stemme: Gruppe O

 

Bemærkning fra Gruppe V:

Vi skal sikre, at vores mest sårbare borgere kender til borgerrådgiverens funktion, med henblik på at få en fair sagsbehandling.

Gruppe F tilslutter sig bemærkningen.

 

Grundet stemmeligheden foreligger der ikke nogen anbefaling fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i denne sag.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-02-2019

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe F.

Undlod: Gruppe O,C og Ø, idet stillingtagen afventer kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

 

Anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-02-2019

Anbefales godkendt.

 

For: Gruppe A og C

 

Imod: Gruppe F og Liste H. Med bemærkning om, at vi skal sikre, at vores mest sårbare borgere kender til borgerrådgiverens funktion med henblik på at få en fair sagsbehandling.

 

Undlader at stemme: Gruppe O og V.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-02-2019

For: Gruppe A og Liste H
Imod: Gruppe F
Undlod at stemme: Gruppe C og O, idet stillingtagen afventes til Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

 

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

I spørgetiden ved kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2018 mødte en borger frem og stillede en række spørgsmål til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen tilkendegav, at borgerens henvendelse ville blive udvalgshenvist, og dette er baggrunden for, at direktionen fremlægger denne sag for samtlige fagudvalg.

 

Borgerens motivation for at møde frem i spørgetiden og de deraf følgende spørgsmål til kommunalbestyrelsen fremgår af vedlagte bilag ”Forslag indleveret af borger i spørgetiden ved kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2018” som blev indleveret til borgmesteren som afrunding på borgerens mundtlige indlæg.

 

Spørgsmålene lyder i en forkortet form:

 

 1. ”Vil kommunalbestyrelsens medlemmer stille sig positivt til at borgerrådgiverens kontaktoplysninger blev fast del af Hvidovre Kommunes afgørelsesbreve til borgerne?”

 

 1. ”Hvordan vil kommunalbestyrelsen sikre, at det undersøges, om Hvidovre Kommune er én af de 15 kommuner omtalt i artiklen fra information?”

 

 1. ”Hvordan vil kommunalbestyrelsesmedlemmerne sikre sig, at det undersøges, at lovbestemte svarfrister (inklusive dem bestemt af jer som kommunalbestyrelse) bliver informeret om til relevante medarbejdere med borgerkontakt, og overholdt og sagsbehandlingstider kommer væsentlig ned i forhold til hvad jeg selv har oplevet som græsrodsaktivist og hørt om i avisomtaler?”

 

Ad 1)

Det er administrationens vurdering, at det kan være i strid med forvaltningslovens regler om såvel vejledning som klagevejledning, hvis generel vejledning om borgerrådgiverfunktionen sammenblandes med konkret klagevejledning om rette klageinstans i afgørelsessager.

 

Udover disse juridiske betænkeligheder, så finder administrationen i øvrigt ikke, at det er relevant at oplyse om borgerrådgiverfunktionen, når kommunen giver klagevejledning i afgørelsessager.

 

Klagevejledningen i afgørelsessager har til formål at oplyse borgerne om, hvordan der kan klages over selve afgørelsen, hvor der typisk er en lovfæstet klageinstans.

 

At indskrive borgerrådgiveren i den sammenhæng er efter administrationens opfattelse meningsforstyrrende, da borgerrådgiveren ikke kan træffe afgørelser eller ændre afgørelser. 

 

Borgerrådgiverens kompetenceafgrænsning i denne henseende følger både af kommunestyrelseslovens regler og den lokalt fastsatte vedtægt for funktionen som kommunalbestyrelsen har vedtaget indenfor rammerne af kommunestyrelsesloven.

 

Det er efter administrationens opfattelse mere relevant fortsat at udbrede kendskabet til borgerrådgiveren blandt kommunens borgere gennem en løbende kommunikationsindsats.

 

Der kan med fordel tages stilling til behovet for en eventuelt forøget kommunikationsindsats, når fordelingsnøglen mellem Ishøj Kommune og Hvidovre Kommune skal evalueres på baggrund af to fulde beretningsår 2017 og 2018 i løbet af foråret 2019.

 

Det påhviler i øvrigt ledelsen at sikre, at relevante medarbejdere kender funktionen og kan henvise dertil, hvis borgere undervejs i et sagsforløb giver udtryk for, at de vil klage over kommunens sagsbehandling, personalets optræden eller betjeningen.

 

Henvisning vil typisk være aktuel, hvis borgeren oplever, at dialogen med administrationen er kørt af sporet, gået i stå eller endt i en hårdknude.

 

Administrationen har indhentet borgerrådgiverens bemærkninger til spørgsmålet vedrørende kontaktoplysninger til borgerrådgiveren som en fast del af afgørelsesbreve. Borgerrådgiverens bemærkninger fremgår nedenfor under afsnittet ”Høring”.

 

Det bemærkes, at administrationen ikke er bekendt med eksempler fra andre kommuner – ud over det eksempel fra Ishøj Kommune, som borgerrådgiveren nævner – på, at man fast indskriver borgerrådgiveren, når kommunerne giver klagevejledning i afgørelsessager.

 

Det kan ikke udelukkes, at en sådan ordning er indført helt eller delvist i enkelte kommuner.

 

Det er til gengæld almindeligt, at borgerrådgivere hjælper borgere med at forstå en afgørelse, giver vejledning i forbindelse med borgeres ønske om at klage over en afgørelse, og også kan tilbyde at hjælpe udsatte borgere med eventuelt at formulere klagen over en afgørelse.

 

Ad 2)

Information v/journalist Laura Friis Wang har på telefonisk forespørgsel fra administrationen den 28. november 2018 har oplyst, at Hvidovre Kommune ikke er blandt de 15 kommuner, som der er henvist til i den omtalte artikel.

 

Ad 3)

Administrationen anser det for en ledelsesmæssig opgave at sikre, dels at relevante medarbejdere med borgerkontakt er bekendt med de svarfrister, som gælder indenfor deres respektive sagsområder, dels at medarbejderne i praksis er i stand til at overholde disse.

 

Det er også en ledelsesmæssig opgave at sikre, at medarbejdere i fornødent omfang kan vejlede om, hvortil der kan rettes henvendelse, når det angår spørgsmål om svarfrister indenfor kommunens øvrige sagsområder - det vil sige, at medarbejderne i almindelighed skal være i stand til enten at henvise eller videresende sådanne henvendelser til relevante center.

 

Administrationen er meget optaget af, at svarfrister overholdes, og ledelsen følger løbende op.

Politiske beslutninger og aftaler

Borgerrådgiverfunktionens kompetenceafgrænsning er reguleret lokalt i ”Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018” vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. november 2017 (punkt 23) og 19. december 2017 (punkt 3) og ”Vedtægt for Hvidovre Kommunes Borgerrådgiver” vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2014 (punkt 3).

 

Kommunalbestyrelsen har på møde den 24. april 2018, punkt 7, taget status for den delte borgerrådgiverfunktion med Ishøj Kommune til efterretning og godkendt, at fordelingsnøglen evalueres på baggrund af to fulde beretningsår 2017 og 2018 i løbet af foråret 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 65 e, stk. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 1031 af 6. juli 2018, hvorefter en borgerrådgiverfunktion kun kan varetage opgaver vedrørende rådgivning og vejledning af borgerne og vedrørende tilsyn med kommunens administration. Der er således ikke hjemmel til, at en borgerrådgiver kan træffe afgørelser eller ændre afgørelser. Samme kompetenceafgrænsning følger af § 19, stk. 2, i kommunens styrelsesvedtægt og § 5 i vedtægten for kommunens borgerrådgiver.

 

Desuden forvaltningslovens § 7 omhandlende vejledningspligten samt pligten til at videresende henvendelser til rette myndighed og samme lovs §§ 25-26 omhandlede klagevejledning (jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 med senere ændringer).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag, men administrationen har indhentet borgerrådgiverens bemærkninger til det første spørgsmål vedrørende kontaktoplysninger til borgerrådgiveren som en fast del af afgørelsesbreve. Borgerrådgiveren har givet følgende bemærkninger:

 

”Det fremgår af vedtægten for borgerrådgiverfunktionen, at borgerrådgiverens opgaver bl.a. består i at hjælpe borgere med at forstå en afgørelse samt at give vejledning i forbindelse med klager og hjælpe med at formulere klagen hvis der er behov for det.

 

Det er derfor borgerrådgiverens opfattelse, at det kan være en god borgerservice, at orientere om borgerrådgiverfunktionen i klagevejledninger.

 

I forbindelse med orienteringen kan det tydeliggøres, at borgerrådgiveren kan bistå med at forstå afgørelsen og vejlede i klageprocessen, men at borgerrådgiveren ikke kan træffe afgørelse i sagen eller ændre afgørelser.

 

Borgerrådgiveren gør opmærksom på, at en orientering om borgerrådgiverfunktionen i afgørelsesbreve vil betyde en øget synlighed af funktionen. Den øgede synlighed kan medføre et øget ressourcetræk, hvis omfang ikke kan forudsiges. Funktionen er ikke pt gearet til et øget ressourcetræk.

 

Borgerrådgiveren er ansat i en delt borgerrådgiverfunktion med Ishøj Kommune. Borgerrådgiveren kan oplyse, at en afdeling indenfor velfærdsområdet i Ishøj Kommune af egen drift har valgt at orientere om borgerrådgiverfunktionen i deres klagevejledning. Dette har ikke medført et væsentligt ændret henvendelsesmønster.”

Bilag

 1. Forslag indleveret af borger i spørgetiden ved kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2018.pdf (pdf)

5. Beslutning om emner til dialogmøde med Hvidovre Ældreråd

Beslutningstema

Jævnfør samarbejdsaftalen med Hvidovre Ældreråd afholdes der årligt 4 dialogmøder mellem Hvidovre Ældreråd og Ældre- og Sundhedsudvalget.

 

Ældre- og Sundhedsudvalget beslutter på udvalgsmøde inden dialogmødet, hvilke temaer/emner udvalget vil drøfte med Ældrerådet. Næste dialogmøde afholdes 26. februar 2019.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

 

 1. at udvalget beslutter om der er yderligere temaer, udover Sundhed og Ensomhed og Velfærdsteknologi, der ønskes drøftet med Ældrerådet d. 26. februar 2019.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-02-2019

Udvalget besluttede at supplere temaerne Sundhed og Ensomhed og Velfærdsteknologi med følgende yderligere tema som udvalget således også ønsker at drøfte med Ældrerådet på dialogmødet den 26. februar 2019:

 

 • Ældrerådets mulighed for at formidle et bredere samarbejde på ældreområdet med andre aktører såsom Ældresagen, aftenskoler, motionsforeninger o.lign.

 

På årets sidste dialogmøde ønsker udvalget i øvrigt at drøfte Ældrerådets oplevelse af rehabiliteringsindsatsen.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet denne sagsfremstilling.

 

Ældre- og Sundhedsudvalget beslutter på udvalgsmødet inden dialogmøde med Ældrerådet, hvilke temaer, der ønskes på dagsorden til dialogmødet med Hvidovre Ældreråd.

 

Ældrerådet melder efterfølgende også punkter på dagsordenen, der ønskes drøftet med udvalget. Næste dialogmøde afholdes tirsdag d. 26.2. 2019. Endelig dagsorden sendes ud en uge inden mødet.

 

På Ældre- og Sundhedsudvalgets møde d.25.10.2018 besluttede udvalget fire emner til dialog med Ældrerådet om: Aktivt seniorliv, Madservice og -kvalitet, Sundhed og ensomhed, Velfærdsteknologi.

 

De to første emner; Aktivt seniorliv og Madservice og -kvalitet blev drøftet på dialogmødet med Ældrerådet d. 21. november 2018. De næste to emner Sundhed og ensomhed og Velfærdsteknologi drøftes med Ældrerådet på mødet 26. februar 2019.

 

Administrationen anmoder Ældre og Sundhedsudvalget om, at beslutte hvorvidt der er yderligere temaer der ønskes på dagsorden til dialogmødet med Ældrerådet.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd har indgået samarbejdsaftale vedrørende rådets arbejde, sammensætning af ældrerådet og ældrerådets kompetenceområde.

 

Møderækken med Ældre- og Sundhedsudvalget reguleres i denne aftale hvor det fremgår at der er fire faste møder parterne imellem.

 

Den gældende samarbejdsaftale er godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 26. juni 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ældrerådet er lovpligtigt i henhold til §§ 30-33 i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale område (lbk nr. 1064 af 21/08/2018).

Høring

Ældrerådet fremsender særskilt dialogpunkter til dagsordenen, hvorfor sagen ikke sendes i høring.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen bemærkninger.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Der er ingen bemærkninger.

Miljømæssige konsekvenser

Der er ingen bemærkninger.


6. Ansøgning om tilskud til forårsfest for pensionister fra §79 arrangementspuljen

Beslutningstema

Det Frivillige Ældrearbejde afholder hvert forår en forårsfest for pensionister i Kometen. Målgruppen er både hjemmeboende pensionister og beboere på kommunens plejecentre.

 

Festen er gennem mange år blevet støttet med tilskud fra §79 puljens arrangementsbudget, og administrationen fremlægger derfor Det Frivillige Ældrearbejdes ansøgning for Ældre og Sundhedsudvalget

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget:

 

 1. at godkende ansøgning fra Det Frivillige Ældrearbejde om tilskud på i alt 20.000 kr. til forårsfest for pensionister i marts 2019.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-02-2019

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Ifølge Lov om Social Service § 79 kan kommunen iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Tilbuddene skal forebygge forringelse af fysisk funktionsevne eller social isolation. Kommunen fastsætter selv persongrupper for tilbuddene.

 

§ 79 puljen i Hvidovre

Ældre- og Sundhedsudvalget har afsat en pulje under § 79 primært målrettet pensionistforeningerne i Hvidovre. Puljemidlerne anvendes til følgende:

 

•        Årlige driftstilskud til godkendte pensionistforeninger (maks. 5.000 kr. pr forening ud fra

         godkendt fordelingsnøgle).

•        Huslejedækning til Værestedet i Rebæk Søpark (VIR)

•        Huslejetilskud til Ældre Sagen.

•        Tilskud til handicapsvømning for børn i Hvidovre Svømmeklub.

•        Tilskud til arrangementer målrettet Hvidovres pensionister (skal ansøges særskilt hos

          Ældre- og Sundhedsudvalget).

 

Ansøgning fra Det Frivillige Ældrearbejde

Det Frivillige Ældrearbejde arrangerer én gang årligt en forårsfest for Hvidovres pensionister. Festen afholdes i Kometen med ca. 300 deltagere. Blandt gæsterne er både hjemmeboende ældre samt beboere fra Hvidovres plejecentre. Ca. 30 frivillige er med til at afvikle de praktiske opgaver i forbindelse med forårsfesten, både før, under og efter afholdelse af festen.

 

Der planlægges i år afholdelse af forårsfest tirsdag d. 20. marts 2019 kl. 14.00-17.00. Billetprisen er 100 kr. for deltagere og 50 kr. for nødvendige hjælpere. Billetprisen inkluderer kaffe og kage, der kan købes øl og vand til rimelige priser. Der tilbydes levende musik med rig mulighed for dans og hyggeligt socialt samvær for deltagerne.

 

Budget og tidligere uddelt støtte til forårsfesten

I det fremsendte budget for festen er der et underskud på 20.000 kr. Det Frivillige Ældrearbejde ansøger Ældre- og Sundhedsudvalgets § 79 arrangementspulje om tilskud til dækning af underskuddet, så billetprisen kan holdes på 100 kr.

 

Der er gennem de sidste 12 år ydet tilskud til forårsfesterne fra § 79 puljen på nær i 2015, hvor der ikke blev ansøgt, idet arrangørerne vurderede, at udgifterne kunne dækkes af billetindtægter og bar-salg. Det medførte et underskud på ca. 15.000 kr. Derfor er der fra 2016 igen blevet ansøgt om tilskud fra § 79 puljen. Se ansøgning og estimeret budget over forårsfesten i bilag A og B. Der er dækning i § 79 puljen til at imødekomme ansøgningen.

 

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at forårsfesten er en tilbagevendende tradition, som værdsættes af kommunens ældre. Arrangementet er med til at skabe netværk og modvirke social isolation. Det er målrettet både hjemmeboende og ældre på kommunens plejecentre. Derudover udføres der et stort stykke ulønnet arbejde til glæde for kommunens ældre.

Politiske beslutninger og aftaler

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på udvalgsmødet d. 6. november 2006 målgrupperne for § 79 puljen. Målgrupperne er godkendte pensionistforeninger og børnehandicap svømmehold.

 

På Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 29. november 2010 godkendte udvalget den nuværende fordelingsnøgle til godkendte pensionistforeninger, samt at restmidler i § 79 puljen kan ansøges til arrangementer målrettet Hvidovres pensionister.

Økonomiske konsekvenser

 

De økonomiske dispositioner for §79 puljen fremgår af Tabel 1:

 

Tabel 1: Afsat budget og forhåndstildelte midler i § 79 puljen 2019 i kr.

Budget i 2019

179.045

Driftstilskud til godkendte pensionistforeninger

 

-45.000

Huslejetilskud til Ældre Sagen

 

-20.000

Huslejetilskud til VIR

-70.054

Eventuel godkendelse af ansøgning fra Det Frivillige Ældrearbejde om forårsfest.

-20.000

Restmidler til arrangementsansøgninger i 2019

23.991

 

Såfremt Ældre- og Sundhedsudvalget godkender Det Frivillige Ældrearbejdes ansøgning om tilskud til forårsfest 2019 på i alt 20.000 kr., resterer der i alt 23.991 kr. i puljen, der kan ansøges til arrangementer for Hvidovres pensionister.

Retsgrundlag

Ifølge Lov om Social Service § 79 (lbk. nr. 1144 af 30/08/2018) kan kommunen iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.

Høring

Ældrerådet er blevet hørt i 2010 i den principielle fordelingsnøgle for denne pulje. Der er ikke høringsret på de konkrete ansøgninger.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forårsfesterne medvirker til at forebygge social isolation, og styrker netværksdannelse på tværs blandt deltagerne.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

 1. Bilag A Det Frivillige Ældrearbejde festansøgning 2019 (pdf)
 2. Bilag B Det Frivillige Ældrearbejde Budget 2019 (pdf)

7. Godkendelse af Hvidovre Kommunes høringssvar til Sundhedsaftale 2019-2023

Beslutningstema

Sundhedsaftalen er et af de vigtigste redskaber til at udvikle og regulere samarbejdet mellem kommunerne, regionen og almen praksis, for at sikre borgerne et nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Sundhedsaftale 2019-2023 bygger videre på de gode resultater der er opnået gennem de tre første sundhedsaftaler.

 

Sundhedsaftale 2019-2023 er udarbejdet af Sundhedskoordinationsudvalget og udkastet til aftalen er i høring frem til 28. februar 2019.

 

Ældre og Sundhedsudvalget afsender på vegne af Hvidovre Kommune høringssvar til aftalen. Udkast til kommunens høringssvar fremlægges til politisk godkendelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget:
 

 1. at godkende udkast til høringssvar til Sundhedsaftale 2019-2022.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-02-2019

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Baggrund for Sundhedsaftalerne:

Kravet til regioner og kommuner om at udarbejde sundhedsaftaler blev indført med Sundhedsloven fra 2007. Sundhedsloven § 203 fastsætter, at Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen samarbejder om indsatsen på sundhedsområdet og om indsatsen for sammenhæng mellem sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer. Sundhedslovens § 205 fastsætter, at Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen indgår en sundhedsaftale om varetagelsen af opgaver på sundhedsområdet. Der skal indgås fem sundhedsaftaler – én for hver region. Regionsrådet og alle kommunalbestyrelser i regionen skal godkende Sundhedsaftalen.

 

Udarbejdelsen af Sundhedsaftalen varetages af Sundhedskoordinationsudvalget i hver region. Sundhedskoordinationsudvalget består af repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktrådet i regionen samt Praktiserende Lægers Organisation i regionen. Sundhedskoordinationsudvalget har lavet et udkast til Sundhedsaftalen 2019-2023 (bilag A).

 

Sundhedsaftalerne skal bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatserne i de patientforløb, der går på tværs af regionernes sygehuse, kommuner og almen praksis. Formålet er, at borgere og patienter modtager en sammenhængende indsats af høj kvalitet uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, de har behov for.

 

Sundhedsaftale 2019-2023:

Sundhedskoordinationsudvalgets målsætning er en ambitiøs sundhedsaftale med få, klare og forpligtende mål. Sundhedsaftalen skal have færre indsatser, og der skal være dynamiske mål, der øger muligheden for, at sundhedsaftalen i de kommende fire år kan følge med sundhedssystemets forandringer.

 

Der skal være fokus på de områder, hvor der er størst behov for at udvikle det tværsektorielle samarbejde om sundhed.  Sundhedskoordinationsudvalget har derfor i udarbejdelsen af udkastet til Sundhedsaftale 2019-2023 haft dialog med og fået input fra politikere, patientforeninger, interesseorganisationer samt fagpersoner. Udkastet til Sundhedsaftale 2019-2023 er sendt i høring d. 20. december 2018, og aftalen forventes fremlagt til endelig godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget d. 23. april 2019 således at den kan træde i kraft 1. juni 2019.

 

Høringssvar fra Hvidovre Kommune:

Hvidovre Kommune afsender høringssvar til Sundhedsaftale 2019-2023 med forslag om enkelte justeringer i forhold til de opstillede 5 mål under aftalens tre fokusområder. Derudover anerkender udvalget den brede inddragelsesproces, der har været i udarbejdelsen af den aftaletekst, der er udsendt i høring samt den nye organiseringsform med fokus på implementering og opfølgning. Udkast til høringssvaret ses i bilag B.

Politiske beslutninger og aftaler

Den endelige aftale træder i kraft 1. juni 2019 og Ældre- og Sundhedsudvalget og Kommunalbestyrelsen vil inden da, få Sundhedsaftale 2019-2023 fremlagt til politisk godkendelse

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Sundhedslovens §§ 203-205 (lbk. nr. 1286 af 02/11/2018).

Høring

 Sagen sendes til høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Rådenes høringssvar vil indgå i sagens videre behandling.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sundhedsmæssige konsekvenser

Den endelige aftale får betydning for sundhedsområdet i Hvidovre Kommune, og for udviklingen af helhedsorienteret borgerforløb på tværs af sektorerne.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

 1. Bilag A - Høringsudkast_Sundhedsaftale 2019-2023.pdf (pdf)
 2. Bilag B: Høringssvar til Sundhedsaftale 2019-2023 fra Ældre- og Sundhedsudvalget i Hvidovre Kommune.pdf (pdf)
 3. Ældrerådets høringssvar til Godkendelse af Hvidovre Kommunes svar til Sundhedsaftalen 2019-2023 (pdf)
 4. Forklæde Høringssvar fra Ældrerådet vedr. Godkendelse af Hvidovre Kommunes svar til Sundhedsaftale. (pdf)
 5. Handicaprådets høringssvar om Sundhedsaftale 2019-2023 (pdf)

8. Godkendelse af kvalitetsstandarder 2019

Beslutningstema

Ældre- og Sundhedsudvalget skal træffe beslutning om serviceniveauet på sundheds- og ældreområdet for 2019

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget:

 

 1. at godkende ”Kvalitetstandarder 2019”

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-02-2019

For: Gruppe A, O, F og Liste H
Undlod at stemme: Gruppe C med henvisning til, at der i beslutningsgrundlaget mangler en uddybning af ændringerne set i forhold til tidligere kvalitetsstandarder.

 

Godkendt.

 

Udvalget bad administrationen om et uddybende notat vedrørende kvalitetsstandarden med en sammenstilling som beskriver udviklingen i serviceniveauet over de senere år.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet denne sagsfremstilling.Ældre- og Sundhedsudvalget skal årligt træffe beslutning om serviceniveauet på sundheds- og ældreområdet. Kvalitetsstandarderne for 2019 beskriver serviceniveauet for indsatserne i Center for Sundhed og Ældre.

 

Kvalitetsstandarderne 2019

Kvalitetsstandarderne har til formål at give borgerne et overblik over, hvilke tilbud og muligheder for hjælp og støtte der er til borgere med behov for hjælp og støtte i regi af Center for Sundhed og Ældre i Hvidovre Kommune.

 

Kvalitetsstandarderne er opdelt efter kommunens indsatser. Borgerne kan hurtigt finde frem til information om, hvordan man søger om eksempelvis en ældre- og handicapbolig, eller hvilke muligheder der er for personlig pleje og praktisk hjælp. Stort set alle ydelser og tilbud på sundheds- og ældreområdet er oplistet i kataloget, så borgerne har nem og samlet adgang til informationerne. Standarderne indeholder også information om, hvordan man søger om tilbuddene, og hvad de enkelte tilbud eventuelt koster.

 

 

Ændringer i kvalitetsstandarderne

Der er ikke sket væsentlige ændringer i kvalitetsstandarderne i forhold til sidste års version og serviceniveau. 

 

Nedenstående ændringer er indført i kvalitetsstandarderne for 2019:

-         Der er udarbejdet en kvalitetsstandard for flex-trafik. Denne indgik ikke tidligere i kvalitetsstandarderne

-         Vægten af vasketøj er ændret fra 10 kg. pr. pose til 8 kg pr. pose. Dette for at imødekomme arbejdsmiljølovgivningen på området.

-         Information om daghjemstilbuddene er revideret

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 19. december 2017, som pkt. 11. på dagsordenen, kvalitetsstandarderne for ældre- og sundhedsområdet i 2018

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om social service § 138 tilsiger, at Kommunalbestyrelsen, inden for lovens rammer, kan træffe beslutning om, at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp efter loven.

 

Lov om social service § 139 beskriver, at Kommunalbestyrelsen, mindst én gang årligt, skal udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp m.v., rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83, 83 a og 86.

 

Høring

Der er høringspligt i denne sag. Dagsordenspunktet skal i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet. Notat med administrationens vurdering af høringssvar vil foreligge til mødet

Bilag

 1. Kvalitetsstandarder 2019 (pdf)
 2. Ældrerådets høringssvar til Godkendelse af kvalitetsstandarder (pdf)
 3. Forklæde til Ældrerådets høringssvar Kvalitetsstandarder 2019. (pdf)
 4. Handicaprådet høringssvar - Kvalitetsstandarder 2019 (pdf)
 5. Forklæde - Høringssvar fra Handicaprådet vedr. Godkendelse af kvalitetsstandarder 2019 (pdf)

9. Godkendelse af støtte til frivilligt socialt arbejde samt orientering om nyt Frivillighedsråd

Beslutningstema

Frivillighedsrådet har behandlet ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde via § 18 puljen. Der er i 2019 afsat 576.380 kr., og ansøgt for 801.377 kr.

Frivillighedsrådet indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, at der ydes støtte for 563.850 kr. i 1. uddeling 2019.

 

Der har været afholdt fredsvalg til nyt Frivillighedsråd og administrationen orienterer om valgets resultat.

 

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

 

 1. at godkende Frivillighedsrådets indstillinger vedrørende uddeling af § 18 midler i 2019. Frivillighedsrådet indstiller til uddeling af støtte for i alt 563.850 kr. i 1. uddeling.
   
 2. at tage orientering om fredsvalg til nyt Frivillighedsråd til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-02-2019

Ad 1)Udvalget ønsker - med henvisning til forhandlingsprincippet i § 21, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse - at drøfte sagen med Økonomiudvalget, inden der tages stilling til uddelingen af støtte.

 

Ad 2)Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet denne sagsfremstilling

 

Baggrund for §18-puljen

Ifølge Lov om Social Service §18 skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger om løsning af opgaver inden for grupper af børn, unge, ældre og grupper med særlige behov. Kommunen er forpligtet til at afsætte et årligt beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Kriterierne for uddeling af støtte via § 18 puljen vedtages lokalt i kommunerne.

 

Hovedbetingelsen for at modtage støtte fra § 18 puljen er, at den frivillige sociale indsats er kernen i projektet eller aktiviteten. Der er således fokus på de særlige sårbare målgrupper, og den sociale dimension i tildelingen af § 18 midler. Frivilligt arbejde i eksempelvis kultur og idrætsforeninger eller med idrætsbetonede aktiviteter henvises til Kultur og Fritidsudvalgets puljer. §18 puljen i Hvidovre Kommune uddeles to gange årligt i henholdsvis februar og september måned.

 

Hvidovre Frivillighedsråd

Frivillighedsrådet har syv pladser, der besættes af lokale foreninger, som udfører frivilligt socialt arbejde. Rådet vurderer samtlige indkomne ansøgninger i henhold til de gældende kriterier for § 18 puljen, og udarbejder indstillinger til Ældre- og Sundhedsudvalget i to uddelingsrunder.

 

Frivillighedsrådets indstilling til puljeuddelingen i 2019

Der er modtaget 38 ansøgninger, hvori der samlet er ansøgt for 801.377 kr. Kopi af alle ansøgningerne ses i bilag A

 

I budget 2019 er der afsat 576.380 kr. til § 18-støtte. Hertil kommer de restbeløb, der eventuelt returneres fra foreningerne fra 2018-bevillingerne. Disse beløb vil indgå i anden puljeuddeling i september 2019.

 

Frivillighedsrådet har vurderet de 38 ansøgninger på baggrund af gældende kriterier for § 18 puljen. Frivillighedsrådet indstiller, at der bevilliges støtte for i alt 563.850 kr. Indstillingerne fremgår af bilag B.

 

Såfremt Ældre- og Sundhedsudvalget godkender Frivillighedsrådets indstillinger, resterer der 12.530 kr. til uddeling i anden runde i september 2019 suppleret med eventuelle returnerede midler fra 2018.

 

Administrationen bemærker, at flere af projekterne er gengangere, særligt inden for de ældreorienterede aktiviteter, hvor der er tale om støtte af mere driftsmæssig karakter.

 

Orientering om valg til Frivillighedsrådet
Medlemmerne af Hvidovre Frivillighedsråd vælges ved fremmødevalg hvert 4. år. Administrationen afholdte valg til nyt frivillighedsråd torsdag d. 15. november 2018. Der er syv pladser i rådet og det er foreninger på det frivillige sociale områder, der vælges ind. Da der ikke var opstillet flere end 7 foreninger blev samtlige opstillede foreninger valgt ved fredsvalg. Følgende foreninger sidder i Hvidovre Frivillighedsråd for perioden 2019-2022:

 

 • Det Frivillige Ældrearbejde (modtog genvalg)
 • Lions Club Hvidovre (modtog genvalg)
 • Cafe Hjertetræetsvenneforening (modtog genvalg)
 • Hvidovre Lænken (modtog genvalg)
 • Ældre Sagen i Hvidovre (modtog genvalg)
 • Røde Kors i Hvidovre (modtog genvalg)
 • Foreningen for Førtidspensionister i Hvidovre (nyvalg )

 

Frivillighedsrådet konstituerer sig på indstillingsmøde i 2019 og eventuelle forslag til vedtægtsændringer vil blive forelagt Ældre- og Sundhedsudvalget i forbindelse med rådets indstillinger til 2. runde uddeling i 2019.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunen kan vælge at give lokale frivillige organisationer og foreninger indflydelse på fordelingen af § 18-midlerne. I Hvidovre Kommune er der oprettet et Frivillighedsråd, som fungerer som sparringspartner for Ældre- og Sundhedsudvalget i forbindelse med uddelingen af § 18-midler.

 

De lokale kriterier for uddeling af § 18 støtte i Hvidovre er vedtaget af det tidligere Social- og Sundhedsudvalg på udvalgsmødet d. 6. maj 2013. Se kriterierne i bilag D, side 3-4.

Økonomiske konsekvenser

I 2019 er der afsat i alt 576.380 kr. til støtte af frivilligt socialt arbejde efter § 18 i Serviceloven.

 

Tabel 1: §18 midler i kr.

Midler til rådighed i §18 puljen 2019

 

576.380

Frivillighedsrådets indstillinger

 

563.850

Restbeløb i puljen, såfremt Frivillighedsrådets indstillinger godkendes

 

12.530

 

Bemærk! Der uddeles returmidler i 2. runde 2019 sammen med restpuljen efter 1. runde. Størrelsen af de samlede returmidler kendes først i foråret 2019, når foreningerne har aflagt regnskaber for anvendelse af 2018 -midlerne.

Retsgrundlag

Lov om Social Service §18 (lbk. 1114 af 30/08/2018)

Høring

Frivillighedsrådet er den høringsberettiget part på uddeling af puljen, og Frivillighedsrådet høres via indstillingsretten til samtlige ansøgninger.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sundhedsmæssige konsekvenser

De frivillige initiativer har blandt andet en forebyggende effekt i form af forebyggelse mod social isolation og nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Mange af initiativerne styrker netværksdannelse, både mellem de frivillige og mellem modtagerne af tilbuddene (forskellige sårbare målgrupper, eks. handicappede, ældre, dysfunktionelle familier etc.) og er med til at skabe tryghed.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

 1. Bilag A: §18 ansøgninger_ runde 1_2019. (pdf)
 2. Bilag B:Frivillighedsrådets Indstillingsark 1. runde 2018 (pdf)
 3. Bilag C §18 folder _inklusiv lokalt vedtagene kriterier for tildeling. (pdf)

10. Godkendelse af Tilsynspolitik for 2019

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal udforme og offentliggøre en tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk bistand. Tilsynspolitikken skal revideres årligt.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

 

 1. at godkende tilsynspolitikken

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-02-2019

Godkendt med bemærkning om, at der skal foretages et sprogligt tjek af tilsynspolitikkens ordlyd, inden den tages i anvendelse.

 

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kommunalbestyrelsen skal årligt godkende en tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk bistand.

 

Tilsynspolitikken fastlægger rammerne for tilsynet med leverandørerne af personlig pleje og praktisk bistand, herunder om opgaverne løses i overensstemmelse med:

 

 1. Hvidovre Kommunes kvalitetsstandarder og afgørelse i borgerens sag
 2. At der arbejdes mod, at borgerne bliver så selvhjulpne som muligt
 3. At den hjælp borgeren er visiteret til, også er den hjælp, som borgeren modtager, at   hjælpen har den rette kvalitet, og at der udføres den rette dokumentation
 4. At de økonomiske rammer overholdes
 5. At eventuelle fejl og mangler indgår i en fremadrettet kvalitetssikring, læring og udvikling

 

Tilsynet skal således være med til at sikre kvalitet, sikkerhed, tryghed og økonomisk ansvarlighed hos såvel den kommunale som de private leverandører af personlig pleje og praktisk bistand.

  

Tilsynet med leverandører af personlig pleje og praktisk bistand

Hvidovre Kommunes tilsyn med personlig pleje og praktisk bistand består af tre elementer:

 

 • Kvalitetssikring af kommunens visitationer til borgerne
 • Kvalitetssikring af den leverede hjælp
 • Kvalitetssikring af økonomien i visitationen

 

For at sikre kvaliteten i den leverede hjælp, gennemføres der ét årligt tilsyn med den kommunale leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Endvidere gennemføres der ét årligt tilsyn med de private leverandører.

 

Tilsynene med den leverede hjælp har til hensigt at give svar på tre overordnede spørgsmål:

 

 • Får borgerne den visiterede hjælp i den faglige kvalitet, som er fastlagt af kommunen, og som borgeren har retskrav på?
 • Udføres opgaverne i overensstemmelse med kommunens retningslinjer for dels faglig dokumentation og dels for det daglige arbejde?
 • Inddrages borgerne i opgaveløsningen, i det omfang de har ressourcer til det?

 

Tilsynene foretages af en ekstern uvildig leverandør af tilsyn.

 

Resultaterne af tilsynet formuleres i en tilsynsrapport, der indeholder eventuelle indsatsområder. Ud fra indsatsområderne udarbejdes der en tids- og handleplan, der sikrer, at indsatsområderne bringes i orden. Dialogen mellem kommunen og leverandøren tilrettelægges med fokus på, at tilsynene skal bidrage til læring i organisationen.

 

For at sikre en tæt dialog med leverandørerne, afholdes der leverandørmøde 3 gange årligt, for leverandører der leverer personlig pleje og praktisk hjælp efter Servicelovens § 83.

 

 

Afrapportering fra tilsynene

Hvert tilsyn afsluttes med en tilsynsrapport. På baggrund af tilsynsrapporterne udarbejdes der en årlig redegørelse med resultaterne af alle tilsynene. Redegørelsen sendes i høring hos Hvidovre Kommunes Ældreråd og Handicapråd og forelægges derefter politisk.

Politiske beslutninger og aftaler

Social- og Sundhedsudvalget behandlede Tilsynspolitik for 2018 d. 5. december 2017 som pkt. 7 på dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til det eksterne tilsyn gennemføres indenfor rammen og har dermed ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen har på baggrund af Servicelovens § 151c pligt til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle sine tilbud efter Servicelovens § 83.

 

Den fremlagte tilsynspolitik omfatter personlig pleje og praktisk bistand til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør.

 

Kommunalbestyrelsen skal årligt følge op på tilsynspolitikken, og foretage de nødvendige justeringer.

 

Høring

Der er høringspligt i denne sag. Dagsordenspunktet skal i høring hos Handicaprådet og

Ældrerådet.

Notat med administrationens vurdering af høringssvar vil foreligge til mødet.

Bilag

 1. Ældrerådets høringssvar til Godkendelse af Tilsynspolitik for 2019 (pdf)
 2. Forklæde Godkendelse af Tilsynspolitik 2019 (pdf)
 3. Handicaprådets høringssvar om tilsynspolitik (pdf)
 4. Forklæde Handicaprådets Høringssvar - Tilsynspolitik 2019 (pdf)
 5. Tilsynspolitik 2019 (pdf)

11. Orientering om tilsyn med plejecentre i 2018

Beslutningstema

Der har i 2018 været gennemført tilsyn med plejecentrene i Hvidovre Kommune, hvorfor Ældre- og Sundhedsudvalget fremlægges sagen til orientering.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget:

 

1.    at tage orienteringen om tilsyn med plejecentrene i Hvidovre Kommune til efterretning

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-02-2019

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Tilsynene med plejecentrene i Hvidovre Kommune er i 2018 blevet gennemført af konsulentfirmaet Connector i perioden fra oktober – december.

 

Tilsynene er alle blevet tilrettelagt med afsæt i Hvidovre Kommunes kvalitetsstandarder, de politisk godkendte tilsynsmodeller samt Connectors tilsynskoncept for plejecentre.

 

Connectors koncept for tilsyn med plejecentre

Tilsynet foretages på basis af et samlet tilsynskoncept, som tager udgangspunkt i de gældende lovkrav, gældende kvalitetsstandarder og styringsdokumenter i den pågældende kommune samt evt. andre prioriterede fokusområder i kommunen. Tilsynet har ligeledes haft fokus på en individuel opfølgning på kritikpunkter hos den enkelte leverandør i forlængelse af tilsynene i 2017.

 

Tilsynet udføres i form af uanmeldt besøg hos plejecentre beliggende i kommunen.

 

Tilsynet vurderer ved hjælp af fire målemetoder:

 

 • Det dokumenterede (den skriftlige dokumentation i omsorgssystemet)
 • Kvalitative interviews med beboerne: Den brugeroplevede kvalitet
 • Kvalitative interviews med medarbejdere samt ledelse på plejecenteret: Kvalificering af den brugeroplevede kvalitet samt afdækning af den faglige og organisatoriske kvalitet
 • Tilsynets egne observationer

 

Det uanmeldte tilsyn tager udgangspunkt i en helhedsvurdering af plejecentret ved hjælp af følgende målemetoder: den plejefaglige dokumentation, tilsynets observationer på plejecentrets fællesarealer og i udvalgte beboeres boliger samt interviews med hhv. beboerrepræsentanter, medarbejdere og ledelse.

 

Tilsynenes afledte indsigter

Connector har efter de gennemførte tilsyn i 2018 udarbejdet tilsynsrapporter, hvorfra Center for Sundhed og Ældre fremlægger de generelle opmærksomheder nedenfor. Der har efter de gennemførte tilsyn været en individuel dialog mellem Connector og den enkelte leder på plejecentrene.

 

 

 

Plejecentre - generelt

Det er i 2018 tilsynets konstatering, at kvaliteten af den plejefaglige dokumentation på alle plejecentre beliggende i Hvidovre Kommune er vigende.

 

Strategisk og praksisnær fokus på kvalitet og patientsikkerhed i Center for Sundhed og Ældre i 2018

 

Center for Sundhed og Ældre har i 2018 tilstræbt en tværorganisatorisk læring og udvikling som særligt er sket i forbindelse med implementeringen af Cura og FSIII. Indsigterne fra tilsynene i 2017 vedr. omfang, stringens og kvalitet af dokumentationen på plejecentrene er dermed forsøgt imødekommet i forbindelse med implementeringen af Cura og FSIII.

 

De iværksatte tiltag viser sig jf. tilsynet i 2018 ikke at have været tilstrækkelige i forhold til at sikre den nødvendige kvalitet af den plejefaglige dokumentation på kommunens plejecentre.

 

Ovenstående konstatering kan skyldes flere forhold, men umiddelbart er det vurderingen, at både kompetencer, strukturer og erfaringer med at arbejde stringent, ensartet og kvalificeret med den plejefaglige dokumentation har været nye, og det har dermed, på trods af den målrettede intention, ikke været muligt at højne kvaliteten i tilstrækkelig grad i den forgangne periode.

 

Center for Sundhed og Ældre har iværksat et forløb, hvor Dansk Selskab for Patientsikkerhed aktuelt underviser og uddanner ledelse og medarbejdere i at opnå nye kompetencer og indsigter til gavn for patientsikkerheden og kvaliteten i Center for Sundhed og Ældre. Dette forløb vurderes at kunne bidrage til at løfte kvaliteten af den plejefaglige kvalitet.

 

En vigende kvalitet i den plejefaglige dokumentation var også et element i tilsynet i 2017. Center for Sundhed og Ældre havde oprindeligt tiltro til, at implementeringen af Cura og FSIII ville medføre, at kvaliteten af den plejefaglige kvalitet ville blive højnet betydeligt. På nuværende tidspunkt må det konstateres at kvaliteten ikke er højnet i tilstrækkelig grad. Forklaringen herpå er at implementeringen af Cura og overgangen til FSIII er mere tidskrævende end først antaget. Dog vurderes det at potentialet for at øge den plejefaglige dokumentation fortsat er tilstede med afsæt i Cura og FSIII, Center for Sundhed og Ældre mener derfor at det vil være muligt at forøge kvaliteten betragteligt og tilstrækkeligt i det kommende år.

Politiske beslutninger og aftaler

Ældre- og Sundhedsudvalget tog tilsyn med plejecentre 2017 til efterretning d. 25. april 2018, pkt. 6. på dagsordenen.

 

Kommunalbestyrelsen vedtog konceptet for tilsyn med plejecentre d. 20. juni 2017, pkt. 12 på dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen har efter Retssikkerhedslovens § 16 pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på.

 

Lov om Social Service § 151 fastsætter, at Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at føre tilsyn med de kommunale opgaver, der løses i henhold til § 83 i Lov om social service.

 

Tilsynet skal påse, at de kommunale opgaver løses i overensstemmelse med de afgørelser Kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser, samt i henhold til Kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder jf. § 139 i Lov om social service.

 

Utilsigtede hændelser, der opstår i forbindelse med praktisk hjælp og personlig pleje, er ikke rapporteringspligtige (jf. punkt 4.1.1 i Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 1 af 03/01/2011).

 

Høring

Ældrerådet og Handicaprådet er høringsberettigede organer, og sagen skal derfor sendes i høring.

Bilag

 1. Tilsynsrapport Søvangsgården 2018 (pdf)
 2. Tilsynsskema A Mål indikatorer og målemetoder Søvangsgården (pdf)
 3. Tilsynsrapport 2018 Svendebjerghave (pdf)
 4. Tilsynsskema A Mål indikatorer og målemetoder Svendebjerghave 2018 (pdf)
 5. Tilsynsrapport Strandmarkshave / Torndalshave 2018 (pdf)
 6. Strandmarkshave/ Torndalshave Tilsynsskema A Mål indikatorer og målemetoder 2018 (pdf)
 7. Tilsynsrapport Dybenskærhave 2018 (pdf)
 8. Tilsynsskema A Mål indikatorer og målemetoder Dybenskærhave 2018 (pdf)
 9. Tilsynsrapport Krogstenshave 2018 (pdf)
 10. Tilsynsskema A Mål indikatorer og målemetoder Krogstenshave (pdf)
 11. Ældrerådets høringssvar til Orientering om tilsyn med plejecentre (pdf)
 12. Handicaprådets høringssvar om tilsyn med plejecentre (pdf)
 13. Forklæde til Handicaprådets høringsssvar - orientering om tilsyn med plejecentre (pdf)
 14. Forklæde til Ældrerådets høringssvar vedr. Orientering om tilsyn med plejecentre (pdf)

12. Eventuelt

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-02-2019

Maria Durhuus (A) spurgte til, hvilke krav der stilles til faglærte, når der godkendes private firmaer på hjemmehjælpsområdet. Administrationen svarede på mødet.

 

Arne Bech (H) spurgte til holdbarheden af ferske fødevarer i kommunens madleverancer. Administrationen udarbejder notat.

 

Arne Bech (H) spurgte til situationen vedrørende boligerne på Holmelundsvej.

Administrationen svarede på mødet.