Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Ældre- og Sundhedsudvalget den 14. januar 2019

Mødefakta

Dato: Mandag den 14. januar 2019
Mødetidspunkt: Kl. 16:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Arne Bech (H)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Lisa Skov (C)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)

Fraværende med afbud

 • Benthe Viola Holm (A)

Bemærkninger

Yasir Iqbal deltog for Benthe Viola Holm

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-01-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-01-2019

Direktøren orienterede om, at Sundhedsstyrelsen har givet tilsagn om en bevilling på 2.332.221 kr. til satspuljeprojekt vedrørende særligt sårbare diabetespatienter. Notat af 3. januar 2019 vedrørende samme blev omdelt, og der vil blive fremlagt en sag med henblik på godkendelse af bevillingen.

 

Direktøren orienterede om, at der afholdes konference om ”Røgfri generation 2030” torsdag den 24. januar 2019, hvor der stadig er mulighed for at tilmelde sig. Notat af 7. januar 2019 vedrørende samme – inklusive invitation til konferencen – blev omdelt.

 

Direktøren nævnte muligheden for, at udvalgets medlemmer hver især deltager som gæster på pensionistudflugterne som finder sted 6. maj, 14. maj, 16. maj, 21. maj, 23. maj, 27. maj, 29. maj og 4. juni 2019 i tidsrummet klokken 9.00-17.00.

 

Bilag

 1. Notat af 3. januar 2019 vedrørende tilsagn om satspuljemidler (pdf)
 2. Notat af 7. januar 2019 vedrørende konference med tilhørende invitation (pdf)

3. Godkendelse af ny organisering af Hjemmeplejen

Beslutningstema

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Center for Sundhed og Ældre ønsker at samle Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen i en ny organisation fremover kaldet Hjemmeplejen.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende det beskrevne forslag til en ny organisering af Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen:

 

 1. at godkende forslaget om ny organisering af Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-01-2019

Anbefales godkendt med den ændring, at administrationen i øvrigt bedes vende tilbage til Ældre- og Sundhedsudvalget med en særskilt sag vedrørende dels en mere mundret navngivning af call-centeret, dels en mere logisk navngivning af distrikterne.

Udvalget betonede samtidig, at denne omorganisering sker for at øge kvaliteten for de berørte borgere, optimere samarbejdet mellem faggrupperne og imødekomme de fremtidige behov for kommunal hjemmepleje.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre ønsker at sammenlægge Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen til en samlet enhed under betegnelsen ”Hjemmeplejen”.

 

Den nye organisering skal styrke Hjemmeplejens samlede opgavevaretagelse og understøtte, at Center for Sundhed og Ældre i de kommende år mere kvalificeret kan gribe de nye opgaver, som Hvidovre Kommune står overfor i Det nære sundhedsvæsen, herunder blandt andet flere ældre, en styrket akutindsats og borgere der kommer tidligere hjem fra hospitalet. Derudover understøtter en ændret organisering af Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen forøgede muligheder for at arbejde strategisk med kvalitet, effekt og patientsikkerhed.

 

Den nye organisering vil skabe grundlag for stærkere faglig og kvalificeret ledelse tæt på medarbejderen og et mindre ledelsesspænd. Hjemmesygeplejens og Hjemmeplejens nuværende organisering er skrøbelig, da der er en ulige fordeling af ledelse og planlæggere i Hjemmeplejens aktuelle enheder, hvilket blandt andet betyder, at det er vanskeligt at frigive tid den nødvendige tid til ledelse i sin helhed og konkrete ledelsesopgaver i særdeleshed.

 

I den nye organisering vil ledelsesstrukturen og -kapaciteten blive styrket og på denne baggrund vil der blive frigjort ledelsesressourcer, så ledelsen får større muligheder for at arbejde målrettet og kvalificeret med ledelsesopgaverne; kompetenceudvikling af medarbejdere, tiltrækning af kvalificerede medarbejde, samt kvalitets- og forbedringsarbejdet.

 

I den fremtidige organisering er læring, kvalitetsarbejde og patientsikkerhed i forøget fokus. Fokus i kompetenceudviklingsarbejdet vil fremover være på bl.a. Palliation, diabetes, KOL, demens og kræft. En samlet organisering vil dermed i endnu større grad end aktuelt kunne understøtte igangværende og fremtidige tværfaglige indsatser på tværs af Hjemmeplejens og Hjemmesygeplejens indsatser.

 

Organiseringen vil styrke den faglige ledelse og styrke ledelsesarbejdet generelt, hæve kvaliteten af de sygeplejefaglige indsatser og patientsikkerheden, samt bidrage til at tiltrække kvalificerede medarbejde. En ny organisering vil være til gavn for den samlede kvalitet af de sundhedsfaglige indsatser i Center for Sundhed og Ældre og dermed til gavn for

borgerne i Hvidovre Kommune.

 

Hjemmeplejen

Distrikterne i Hjemmeplejen er aktuelt; Nord, Vest, Midt og aften/nat. Distrikterne har alle tilknyttet en gruppeleder. Center for Sundhed og Ældre ønsker, at aften- og nattevagten nedlægges som selvstændigt distrikt og fremover indgår i de eksisterende distrikter, som dermed bliver døgndækkende. Det vil øge og skærpe fokus på helhed og kontinuitet i opgaveløsningen.

 

Fremover skal der være både social- og sundhedshjælpere- og assistenter i alle distrikter. Derfor overgår alle social- og sundhedsassistenter til hjemmeplejen. Derfor vil der fremover være ansat et øget antal SOSU-assistenter i hvert distrikt. Disse stillinger bliver attraktive for SOSU-assistenter, i det det bliver en del af faggruppens opgaver at løse grundlæggende og stabile sygeplejefaglige opgaver. Den faglige og nære sparring tilrettelægges som en fast del af hverdagen i snitflader til sygeplejen.

 

Denne organisering fordrer, at hvert distrikt skal fremover ledes af en distriktsleder, som har uddannelsesmæssig baggrund som sygeplejerske. Distriktslederen understøttes i den daglige ledelse af en assisterende gruppeleder. Derudover skal der være planlæggere i hvert distrikt.

 

 

Hjemmesygeplejen

Hjemmesygeplejen har tidligere været præget af medarbejdernes massive overarbejde og brug af vikarer, som ikke har haft de ønskede faglige profiler. Dette har medført en meget lav grad af mulighed for styring og utilstrækkelige sygeplejefaglige kompetencer med betydning for den sygeplejefaglige kvalitet. Disse udfordringer ønsker den nye organisering at imødegå.

 

Hjemmesygeplejen er aktuelt organiseret som en samlet enhed, en organisering der fastholdes. Fremover ønskes ledelsen af enheden dog udgjort af en sygeplejefaglig leder samt en assisterende gruppeleder. Derudover skal der være planlæggere, samt en medarbejder som skal varetage visitationsopgaver og ekstern kommunikation. Denne organisering vil imødekomme behovet for øget faglighed, fokus på styring og prioritering af hjemmesygeplejens opgaver og kompetencer.

 

Fremtidens organisering

 

 

 

 

Oprettelse af Callcenter

Hjemmeplejen ønsker at oprette et Callcenter, som vil understøtte at samarbejdspartnere, blandt andet akutteam, 1813 og regionens hospitaler, kan komme i kontakt med Hjemmeplejen ved behov.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Retsgrundlag

Intet retsgrundlag for dagsordenspunktet

Høring

Notat med administrationens vurdering af høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vil

foreligge til mødet.

Personalemæssige konsekvenser

Dagsordenspunktet vil ikke have personalemæssige konsekvenser

Bilag

 1. Ældrerådets høringssvar til Godkendelse af ny organisering af Hjemmeplejen. (pdf)
 2. Handicaprådets høringssvar til Godkendelse af ny organisering af hjemmeplejen (pdf)
 3. Forklæde høringssvar fra Handicaprådet; Godkendelse af ny organisering af hjemmeplejen (pdf)

4. Godkendelse af omlægning af plejeboliger på Svendebjerghave til døgnrehabiliteringspladser

Beslutningstema

Efterspørgslen og søgningen til de 9 plejehjemspladser på Svendebjerghave – midlertidig døgnrehabilitering er faldende. Argumenterne fra plejeboligansøgerne er blandt andet, at boligerne er for små, huset for uroligt, og at det begrænsede antal pladser vanskeliggør at udbyde aktiviteter, der tilgodeser alle beboeres interesser og behov.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at plejehjemspladserne på Svendebjerghave – midlertidig døgnrehabilitering omlægges til midlertidige døgnrehabiliteringspladser i takt med at plejehjemspladserne fraflyttes.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 1. at godkende omlægning af 9 plejehjemspladser på Svendebjerghave – midlertidig døgnrehabilitering til midlertidige døgnrehabiliteringspladser i takt med at plejehjemspladserne fraflyttes

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-01-2019

Gruppe A stillede ændringsforslag om, at der foreløbig bevares 5 af de 9 plejehjemspladser som ”fleksible” pladser af hensyn til at sikre fortsat overholdelse af plejeboliggarantien.

For: Gruppe A, O og F
Undlod at stemme: Gruppe C og Liste H

Ændringsforslaget blev godkendt, og udvalget anbefaler således overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der foreløbig bevares 5 af de 9 plejehjemspladser som ”fleksible” pladser af hensyn til at sikre fortsat overholdelse af plejeboliggarantien.

Administrationen berigtigede i øvrigt sagens Retsgrundlag, hvor der har indsneget sig en fejl i henvisningen til den relevante bekendtgørelse som rettelig er fra 2014 – ikke 2017.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Svendebjerghave – midlertidig døgnrehabilitering

Svendebjerghave - Midlertidig døgnrehabilitering har i alt 46 pladser. Disse er aktuelt opdelt i 37 døgnrehabiliteringspladser og 9 plejehjemspladser.

 

Fra juli til oktober har 6 borgere takket nej til en plejehjemsplads på Svendebjerghave. Begrundelserne er blandt andet, at boligerne er for små, huset er for uroligt, og at det begrænsede antal pladser vanskeliggør at udbyde aktiviteter, der tilgodeser alle beboeres interesser. Tre af boligerne har stået tomme fra hhv. d. 19/7-3/9, 7/8-11/10 og 18/8-15/10.

 

Boligerne er for små

De 9 plejehjemspladser drives som de eneste i Hvidovre Kommune efter servicelovens § 192. Dette skyldes, at boligerne ikke lever op til kravene for moderne plejeboliger, og de kan derfor ikke drives efter almenboligloven som de øvrige plejeboliger. Badeværelserne er for smalle til, at en beboer i en stor kørestol kan dreje rundt på badeværelset. Desuden er adgangsforholdene til boligerne begrænsede for borgere i kørestol.

 

Huset er for uroligt

Der er naturligt en stor udskiftning af borgere på de midlertidige døgnrehabiliteringspladser. Borgerne er der i gennemsnit 2-3 uger.

 

Det begrænsede antal pladser vanskeliggør at udbyde aktiviteter, der tilgodeser alle beboeres interesser

Selv om der naturligvis gøres en indsats for at lave aktiviteter for de faste beboere, kan det ikke undgås, at de bliver påvirket af husets primære funktion som midlertidig døgnrehabilitering.

 

Omlægning af de sidste 9 plejehjemspladser på Svendebjerghave

Administrationen anbefaler, at der efter politisk godkendelse påbegyndes en proces, hvor de sidste 9 plejehjemspladser omlægges til midlertidige døgnrehabiliteringspladser.

 

Aktuelt er der 8 plejehjemsbeboere på Svendebjerghave, heraf står to af beboerne på venteliste til Strandmarkshave. Den sidste plejehjemsplads fungerer som en venteplads til en borger der står på venteliste til en plejebolig.

 

På baggrund af en konkret individuel dialog med den enkelte beboer afdækkes det, om beboeren ønsker at blive opskrevet på venteliste på et andet af kommunens plejecentre. Såfremt beboeren ikke ønsker at fraflytte sin bolig, respekteres dette ønske naturligvis.

 

For så vidt angår de borgere, der ønsker at fraflytte Svendebjerghave yder Hvidovre Kommune beløb til dækning af indskud, således at beboerne holdes skadesløse jf. almenboligloven.

 

Pladser før og efter omlægning

Nedenstående tabeller illustrerer antallet af pladser og afløsning før og efter omlægningen af de 9 plejehjemspladser til midlertidige døgnrehabiliteringspladser.

 

Tabel 1: Pladser før omlægning Center for Sundhed og Ældre

Før omlægning

Plejeboliger

til ældre

Plejehjemspladser (jf. SEL § 192)

Plejeboliger til demente

Plejeboliger til yngre ikke demente

Midlertidige døgnrehabiliterings-pladser

Midlertidige pladser

Afløsning i eget hjem

I alt

Krogstenshave

143

 

 

 

 

 

143

Søvangsgården

97

 

 

 

 

 

97

Strandmarkshave

73

 

 

 

 

 

73

Dybenskærhave

72

 

 

 

 

 

72

Svendebjerghave

 

9

 

 

37

 

46

Torndalshave

 

 

12

 

 

 

12

Plejekollektivet Holmelundsvej

 

 

 

12

 

 

 

12

Retræten

 

 

 

 

 

12

12

Afløsning i eget hjem

 

 

 

 

 

0*

0*

Tryghedshotel

 

 

 

 

 

0*

0*

I alt

385

9

12

12

37

12

467

 

* Hvidovre Kommune har modtaget puljemidler til etablering af et tryghedshotel med 2 demensvenlige lejligheder på Plejecenter Krogstenshave og aflastning af pårørende til borgere med demens i eget hjem. Tryghedshotellet forventes at åbne 1. december 2018.


 

 

Tabel 2: Efter omlægning Center for Sundhed og Ældre

Efter omlægning

Plejeboliger

til ældre

Plejehjemspladser (jf. SEL § 192)

Plejeboliger til demente

Plejeboliger til yngre ikke demente

Midlertidige døgnrehabiliterings-pladser

Midlertidige pladser

Afløsning i eget hjem

I alt

Krogstenshave

143

 

 

 

 

 

143

Søvangsgården

103

 

 

 

 

 

103

Strandmarkshave

73

 

 

 

 

 

73

Dybenskærhave

72

 

 

 

 

 

72

Svendebjerghave

 

0

 

 

46

 

46

Torndalshave

 

 

12

 

 

 

12

Plejekollektivet Holmelundsvej

 

 

 

12

 

 

 

12

Retræten

 

 

 

 

 

12

12

Afløsning i eget hjem

 

 

 

 

 

642 timer til ca. 63 personer

0*642 timer til ca. 63 personer

Tryghedshotel

 

 

 

 

 

2

2

I alt

391

0

12

12

46

14

475

 

 

Som det fremgår af tabel 1 og 2 vil omlægningen medføre en reduktion på 9 plejehjemspladser. Reduktionen bliver delvist imødegået af en omlægning af de resterende 6 beskyttede boliger til plejeboliger på Søvangsgården. Desuden vil omlægningen medføre en tilførsel af 9 midlertidige døgnrehabiliteringspladser. Dertil oprettes 2 aflastningspladser på Tryghedshotellet, der har til huse på Plejecenter Krogstenshave og afløsning i eget hjem.

 

Venteliste til plejebolig

Den gennemsnitlige ventetid i dage til plejebolig for personer på den generelle venteliste, som har fået tilbud om plejebolig var i 2017 61 dage. I 2018 er den pr. 30. november 37 dage.

 

Hvidovre Kommune overholder dermed aktuelt plejeboliggarantien, og administrationen forventer, at dette også vil være tilfældet efter omlægningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommune ”Budget i balance 2015-2018”, Direktionens budgetoplæg, 1. august 2014. ”Budgetanalyse – kapacitet, aflastning og pladser til midlertidigt ophold” fremgår af bilag 3.

 

Som en del af budgetaftalen 2015 besluttede kommunalbestyrelsen, at Hvidovre Kommune etablerer én enhed med pladser til midlertidigt ophold på Svendebjerghave. Det indebærer, at plejehjemspladserne på Svendebjerghave konverteres til midlertidigt ophold, og at de beskyttede boliger på Søvangsgården konverteres til plejeboliger med henblik på at sikre tilstrækkelige plejeboliger.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 27. september 2016 punkt 18: ”Beslutningsoplæg vedr. overholdelse af plejeboliggarantien”, at kommunen midlertidigt fastholder 9 plejeboliger på Svendebjerghave.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev der tilført ekstra midler til Svendebjerghave på godt 4,3 mio. kr. som følge af det højere kompetenceniveau, der var behov for med omlægningen samt til yderligere 2 sygeplejersker, fysio-/ergoterapeut samt administrativ medarbejder. Herudover er givet driftsmidler til etablering af samtlige plejeboliger.

 

Svendebjerghaves budget for årene 2015 og fremadrettet er tildelt midler svarende til omlægning af samtlige plejeboliger til rehabilitering. Og budgettet blev bevidst ikke ændret med beslutningen om fastholdelse af på pladser til plejeboliger, som blev besluttet af kommunalbestyrelsen på møde den 27. september 2016.

 

Der skal således ikke tilføres yderligere midler til Svendebjerghave med dette forslag.

 

Der er ikke afsat midler til, at Hvidovre Kommune dækker indskud på plejecenter, når beboere flytter fra Svendebjerghave til en anden plejebolig og vil beløbe sig til 270.000 kr., som foreslås finansieret inden for Ældre- og Sundhedsudvalgets ramme.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger (nr. 1324 af 10/12/2017), som regulerer forholdet mellem kommune og beboerne på plejehjem.

Høring

Notat med administrationens vurdering af høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vil foreligge til mødet.

Bilag

 1. Ældrerådets høringssvar til Godkendelse af omlægning af plejeboliger på Svendebjerghave til døgnrehabiliteringspladser. (pdf)
 2. Handicaprådets høringssvar til Godkendelse af omlægning af plejeboliger på Svendebjerghave til døgnrehabiliteringspladser (pdf)
 3. Forklæde til Ældrerådets høringssvar ÆSU 14-01-2019 (pdf)

5. Orientering om Udrednings- og rehabiliteringsenheden i Hvidovre Kommune

Beslutningstema

Der gives en status på etablering af Udrednings- og rehabiliteringsenheden i Hvidovre Kommune.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-01-2019

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Baggrund

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Ældrepolitikkens vision om frihed til at leve livet bygger på, at kommunens indsats for borgeren tager udgangspunkt i dennes ønske om at kunne så meget som muligt selv. Denne vision skal understøttes af kommunens udrednings- og rehabiliteringsindsats, således at der sker en stigning i antallet af borgere over 65 år, der er helt eller mere selvhjulpne.

 

I januar 2015 trådte en lovændring af servicelovens § 83 i kraft. Med lovændringen forpligtes kommunerne til at vurdere om et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83a vil kunne hjælpe borgeren til bedre at kunne klare sig selv i hverdagen, og dermed nedsætte borgers behov for støtte (jf. §83).

 

Med henblik på at kunne løfte denne opgave, er Udrednings- og rehabiliteringsenheden i Hvidovre Kommune under etablering. Enheden er delvist finansieret af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen til at styrke rehabiliteringsindsatsen for de svageste ældre i en treårig projektperiode, som Hvidovre Kommune modtog i august 2018.

 

Rehabiliteringsindsatsen i Hvidovre kommune

Udrednings- og rehabiliteringsenheden i Hvidovre Kommune tager udgangspunkt i individuel og fleksibel tilrettelæggelse af rehabiliteringsforløb med afsæt i borgers behov. Det vil sige, at rehabiliteringsforløbet indledes med en tværfaglig udredning af de områder, der er relevante for den pågældende borger.

 

Udrednings- og rehabiliteringsenheden i Hvidovre omfatter pr. 1/12-2018, to deltids ergoterapeuter samt en fysioterapeut. Begge ergoterapeuter er tilknyttet Genoptræningen i Hvidovre Sundhedscenter, og kan udnytte muligheden for faglig sparring med kollegaer i Genoptræningen. Der er tilknyttet en visitator til enheden for at sikre en god implementering af nye arbejdsgange i visitationen og hensigtsmæssig sagsgang. Der forventes ansat en sygeplejerske til enheden i foråret 2019. Herudover er der ansat en leder for enheden, der skal sikre kvalitet, målbare resultater, koordinering af forløb og løbende evaluering. Udrednings- og rehabiliteringsenheden er forankret i Hjemmeplejen.

 

Målsætning

Alle nyhenvendere, det vil sige borgere, der henvender sig til Visitationen og anmoder om hjælp efter § 83, skal i henhold til loven vurderes ift. relevansen af et udrednings- og rehabiliteringsforløb, hvilket vil sige, at deres rehabiliteringspotentiale, herunder motivation, skal vurderes. Målet er, at 80 % af nyhenvendere henvises til Udrednings- og rehabiliteringsenheden.

 

Udredning- og rehabiliteringsenheden i Hvidovre Kommune er organiseret ud fra viden og erfaringer fra forløb i andre kommuner. På baggrund af resultater fra Københavns Kommune forventes det at minimum 60% af borgere over 65 år, der anmoder om hjælp gennem visitationen jf. §83 vil opleve øget funktionsniveau og øget selvhjulpenhed efter afsluttet udrednings- og rehabiliteringsforløb. For at sikre bedst mulige vilkår for opnåelse af denne målsætning, tildeles den enkelte borger en tovholder fra Udrednings- og rehabiliteringsenheden, der vil have overordnet ansvar for borgerens rehabiliteringsforløb.

 

Etablering af godt samarbejde omkring borgeren

I tilstræbelsen på et godt tværfagligt samarbejde i kommunen, er der påbegyndt etablering af stærk faglig vidensdeling og kompetenceudveksling med bl.a. Svendebjerghave/Retræten - midlertidig døgnrehabilitering, Genoptræningen, Sundhed og Forebyggelse, Visitationen, Sygeplejen og Hjemmeplejen.

 

Samarbejdet styrkes og udvikles gennem en række strukturerede mødefora, blandt andet styregruppemøder, netværksmøder og samarbejdsmøder. Derudover afholder Udrednings- og Rehabiliteringsenheden dagligt tværfaglig konference, hvor konkrete borgerforløb drøftes.

 

De første besøg ifm. udredning- og rehabilitering er ved at blive planlagt med borgere i Hvidovre kommune. Enheden oplever at blive mødt med positivitet når de henvender sig til borgerne. Indtil videre forventes det at opstarte ca. 10 udredning- og rehabiliteringsforløb i december måned 2018 og ca. 20 nye forløb i januar 2019.

 

Med udgangspunkt i, at den styrkede rehabiliteringsindsats medfører at flere borgere over 65 år er helt eller delvist selvhjulpne og dermed har mindre behov for varige ydelser, har kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019, besluttet at spare 3 mio. kr. på området.

Politiske beslutninger og aftaler

Bevilling fra Sundhedsstyrelsen – Pulje målrettet styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre blev godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. august 2018.

Økonomiske konsekvenser

Sundhedsstyrelsen har givet tilsagn om i alt 3.756.862 kr. til udmøntning i 2018, 2019 og 2020 til en styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre.

Retsgrundlag

Formålet med etableringen af Udrednings- og rehabiliteringsenheden er at Hvidovre Kommune efterlever Servicelovens § 83 a (lbk 1114 af 30-08-2018), hvorefter Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83, stk. 1 (hjemmehjælp).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Der ansættes en projektleder og fire rehabiliteringskoordinatorer.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Projektet skal bidrage til at flere skrøbelige ældre opnår funktionsevne til at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv med personlig frihed til at deltage i samfundslivet.


6. Orientering om Sundhedspulje 2018 og beslutning om Sundhedspulje 2019

Beslutningstema

Ældre- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til tilbagemelding om Sundhedspuljen 2018 og anvendelse af Sundhedspuljen 2019.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget 

 1. at tage tilbagemelding om Sundhedspuljen 2018 til efterretning
 1. at godkende forvaltningens forslag til ændringer i ansøgningsprocedure for Sundhedspuljen 2019
 2. at godkende anvendelse af Sundhedspuljen 2019

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-01-2019

Ad 1.

Taget til efterretning.

 

Ad 2.

Godkendt.

 

Ad 3.

Godkendt.

Udvalget bad i øvrigt administrationen om at sikre opfølgning på Handicaprådets bemærkning vedrørende ”Den Fælleskommunale Idrætspulje” samt have en generel opmærksomhed på udbredelsen af kendskabet til relevante puljer blandt folkeskolerne og andre ansøgere.

 

Sagsfremstilling

Dagsordenpunktet er udarbejdet af Center for Sundhed og Ældre.

 

Der er tradition for, at Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune afsætter midler til en sundhedspulje i Ældre- og Sundhedsudvalgets budget. Puljen udmøntes inden for rammerne af Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik og anvendes til at støtte initiativer, der fremmer sundhed for borgere i Hvidovre.

Administrationen har som regel foreslået nogle konkrete indsatser og temaer, f.eks. forebyggelsesindsatsen Sundhedstjek for anbragte børn i 2018. Derudover har der været afsat midler til en pulje, som kan søges af klubber, foreninger, frivillige og institutioner. Ansøgningerne til puljemidlerne behandles af Ældre- og Sundhedsudvalget.

 

 

Tilbagemelding om Sundhedspuljen 2018

Puljen var i 2018 på 569.114 kr., som Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede at anvende således:

 

175.000 kr. til Sundhedstjek til anbragte børn

50.000 kr. til Digital Motionsoversigt

344.114 kr. til en ansøgningspulje

 

Følgende er opnået inden for de områder, der har modtaget midler i 2018 (bilag 1).

 

 

Sundhedstjek til anbragte børn

Strukturen omkring sundhedstjek til anbragte børn blev udviklet af Sundhedsplejen i samarbejde med Familierådgivningen.

Familierådgivningen har ca. 100 anbragte børn. Ingen af de anbragte børn, der er blevet kontaktet, har været til sundhedsplejerske i deres bopælskommune. Børnene er derfor blevet indkaldt til sundhedstjek i Børnesundhedshuset. Enkelte sundhedstjek er foregået på børnenes opholdssted.

Der er gennemført 7 sundhedstjek, 4 sundhedstjek er nært forestående, og der er planlagt yderligere 15 sundhedstjek. 6 gange er planlagte sundhedstjek af forskellige årsager blevet aflyst. Ved alle gennemførte sundhedstjek har der været bemærkninger til barnets sundhed, som der skal følges op på. Det har derfor vist sig yderst relevant at foretage sundhedstjek til anbragte børn.

 

Digital motionsoversigt

Den digitale motionsoversigt er nu færdigudviklet og optimeret med fokus på brugervenlighed for farveblinde, svagtseende og blinde. Motionsoversigtens tilbud henvender sig til voksne motionsuvante borgere samt til seniorer.

De 95 forskellige motionstilbud og faciliteter til motion i og omkring Hvidovre er oplistet i tæt dialog med foreninger og aftenskoler.

Borgere og medarbejdere har taget godt imod den digitale motionsoversigt.

Information om den digitale motionsoversigt er sendt bredt ud i kommunen, herunder til Center for Beskæftigelse, Socialpsykiatrien, Genoptræningen samt til Hvidovre Hospital og de praktiserende læger.

 

Ansøgningspulje

Der var afsat 344.144 kr. til en ansøgningspulje.

Der blev bl.a. søgt om midler til Senior idræt i Hvidovre Volleyball Klub, Formiddagsfloorball for motionsuvante, Motion flytter grænser for unge med autisme og Cykling uden alder for plejehjemsbeboere og frivillige.

 

Fra ansøgningspuljen er der ubrugte midler på 41.557 kr. De ubrugte midler skyldes, at en mindre del af ansøgningspuljen ikke blev uddelt (15.411 kr.), et mindre forbrug i flere indsatser, samt et enkelt projekt, der ikke har brugt de tildelte midler (i alt 26.146 kr.).

De ubrugte midler kan indgå i Sundhedspuljen 2019, såfremt Kommunalbestyrelsen godkender overførslen i forbindelse med regnskab for 2018.

 

 

Sundhedspuljen 2019

I forbindelse med Sundhedspuljen 2017 besluttede Ældre- og Sundhedsudvalget at opsætte en række ansøgningskriterier gældende for et år ad gangen. De samme kriterier blev anvendt i 2018.

 

Da de valgte ansøgningskriterier har vist sig at være velegnede i forhold til at tiltrække et bredt og relevant ansøgerfelt, foreslår administrationen, at ansøgningskriterierne bibeholdes i forbindelse med udbud af Sundhedspuljen 2019. Kriterierne er tilpasset Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019-22.

 

 

Ændret ansøgningsprocedure

Der vil som noget nyt kunne ansøges om projekter af 1 eller 2 års varighed (bilag 2). Projekter af 1 års varighed evalueres som hidtil i november 2019.

 

For projekter, der løber over 2 år, skal der vedlægges budget for hvert af de to år. Ansøgte midler skal forbruges i det år, de er budgetteret.

 

Der indhentes en skriftlig status inklusive dokumentation for midler brugt det første år i november 2019. Status for det første år af 2-årige projekter vil indgå i evalueringen af Sundhedspuljen 2019.

Der foretages opfølgende status for 2 års projekter i maj/juni 2020.

Den endelige evaluering af 2-årige projekter skal ligge klar i november 2020 og vil indgå i den samlede evaluering af Sundhedspuljen for dette år.

 

 

Anvendelse af Sundhedspuljen 2019

Kommunalbestyrelsen har i 2019 afsat 468.381 kr. til en sundhedspulje på Ældre- og Sundhedsudvalgets budget.

Hvis den foreslåede overførsel af ubrugte midler på 41.557 kr. fra 2018 til 2019 godkendes i Kommunalbestyrelsen, er der i alt 509.938 kr. i Sundhedspuljen for 2019.

 

Administrationen foreslår, at midlerne anvendes til følgende formål: 

 

Den Fælleskommunale Idrætspulje                                          27.000 kr.

Rammer og infrastruktur på Langhøjskolen                              74.864 kr.

Sundhedstjek til anbragte børn                                             125.000 kr.

Ansøgningspulje (inkl. uforbrugte midler fra 2018)                 283.074 kr.

 

 

Den Fælleskommunale Idrætspulje

Formålet med Den Fælleskommunale Idrætspulje er at støtte op om nye idrætstilbud for børn og unge med handicap på tværs af kommunegrænserne - med henblik på, at flere på sigt kommer til at dyrke deres idræt i almindelige idrætsklubber.

Deltagelse i puljen vil desuden være i tråd med målsætningerne i kommunens Handicappolitik, som bl.a. er, at borgere med handicap, ligesom kommunens øvrige borgere, skal have mulighed for at benytte kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter.

Der søges om 54.000 kr. til en 2-årig forsøgsperiode.

Deltagelse i idrætspuljen vil skabe bedre rammer for de omkring 320 registrerede børn med handicap i Hvidovre Kommune og dertil et større antal, der ikke er registrerede.

I Region Hovedstaden er 14 andre kommuner allerede faste deltagere i puljen.

 

Rammer og infrastruktur på Langhøjskolen       

Formålet med projektet er at skabe en infrastruktur på skolen, hvor bevægelse understøtter al læring, og at der derved skabes en rød tråd i alle læringsaktiviteter for både skole og SFO, idet børn i bevægelse har bedre forudsætninger for at lære og trives.

Hvidovre Kommune har netop udarbejdet en ny Sundheds- og Forebyggelsespolitik, hvor der satses på, at rammerne for bevægelse og motion skal prioriteres.

Dette projekt fokuserer på rammerne og understøtter samtidig Langhøjskolens store satsning på bevægelse, herunder Pulsprogrammet og Pædagogisk idræt.

 

Sundhedstjek til anbragte børn

Projektet modtog midler fra Sundhedspuljen i 2018 (bilag 1).

Sundhedsplejen ønsker at afprøve en model for sundhedstjek til kommunens anbragte børn og unge (0-18 år) i form af et pilotprojekt over en 2-årig periode i samarbejde med Familierådgivningen, hvor en sundhedsplejerske ansættes til at udføre sundhedstjek.

Ved en anbringelse uden for hjemmet tilbydes barnet/den unge en sundhedssamtale og en undersøgelse en gang om året. Ved samtalen tages der udgangspunkt i barnets overordnede trivsel – bl.a. sociale relationer og kompetencer, og ved undersøgelsen måles bl.a. vægt, højde, syn og hørelse, og så vurderes sprog og motorisk udvikling.

 

Ansøgningspulje

Ansøgninger til Sundhedspuljen vil blive forelagt udvalget på et kommende udvalgsmøde i marts 2019.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har for budget 2019 besluttet at afsætte i alt ca. 468.381 kr. til en sundhedspulje på Ældre- og Sundhedsudvalgets område.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2019 er der afsat 468.381 kr. til Sundhedspuljen. Der var i alt 41.557 kr. i 2018 i ubrugte midler. Under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen godkender overførslen af ubrugte midler for 2018, vil Sundhedspuljen i 2019 være på 509.938 kr.

 

Administrationen foreslår følgende fordeling af Sundhedspuljen for 2019:

 

Administrationen foreslår følgende fordeling

                     Kr.

Den Fælleskommunale Idrætspulje

               27.000

Rammer og infrastruktur på Langhøjskolen

               74.864

Sundhedstjek for anbragte børn

              125.000

Ansøgningspulje

              283.074

I alt

             509.938

 

Retsgrundlag

Sundhedspuljen er et bidrag til, at Kommunalbestyrelsen efterlever Sundhedslovens § 119 om Kommunalbestyrelsens ansvar for, ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne, at skabe rammer for en sund levevis.

Høring

Ældrerådet og Handicaprådet er høringsberettigede.

Notat med administrationens vurdering af høringssvar vil foreligge til mødet.

Personalemæssige konsekvenser

Indstillingen har ingen personalemæssige konsekvenser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Sundhedspuljen bidrager til at styrke sundheden blandt borgere i Hvidovre Kommune. Sundhedspuljen er gennem årene anvendt til at øge fokus på den tidlige indsats og særligt udsatte målgrupper.

 

Hvidovre Kommune vil arbejde for større lighed i sundhed, og borgere der er aktive i foreninger, er sundere end ikke-aktive borgere. Med de opstillede ansøgningskriterier lægges der vægt på at støtte initiativer, der tilgodeser foreningsuvante og ikke-aktive borgere. Ad denne vej bidrager Sundhedspuljen 2019 til at fremme lighed i sundhed.

Miljømæssige konsekvenser

Indstillingen har ingen miljømæssige konsekvenser.

Bilag

 1. Bilag 1 - Evaluering Sundhedspuljen 2018 (pdf)
 2. Bilag 2: Ansøgningskriterier og ansøgningsprocedure - Sundhedspuljen 2019 (docx)
 3. Ældrerådets høringssvar om Orientering om Sundhedspulje 2018 og beslutning om Sundhedspulje 2019. (pdf)
 4. Handicaprådets høringssvar til orientering om Sundhedspulje 2018 og beslutning om Sundhedspulje 2019 (pdf)
 5. Administrationens bemærkninger til høringssvar.pdf (pdf)

7. Eventuelt

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-01-2019

Anders Wolf Andresen (F) spurgte til det faktiske forbrug for 2018 set i forhold til klippekortsmidlerne på plejecentrene og om administrationen er opmærksom på mekanismerne omkring bloktilskuddet set i relation til disse klippekortsmidler. Administrationen svarede på mødet.

Arne Bech (H) spurgte til kommunens praksis i forhold til muligheden for at kunne bruge klippekortsmidlerne til at anvende FlexTrafik / FlexTur med særligt henblik på ældres muligheder. Administrationen udarbejder notat.