Referat - Ældre- og Sundhedsudvalget den 21. november 2018

Mødefakta

Dato: Onsdag den 21. november 2018
Mødetidspunkt: Kl. 17:30
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Arne Bech (H)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Lisa Skov (C)
 • Mikkel Dencker (O)

Fraværende med afbud

 • Benthe Viola Holm (A)
 • Maria Durhuus (A)

Bemærkninger

Anders Liltorp og Yasir Iqbal deltog i stedet for Maria Durhuus og Benthe Viola Holm. Anders Liltorp mødte kl. 17:39 under punkt 4. Mikkel Dencker forlod mødet kl. 18:37 under punkt 10.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 21-11-2018

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 21-11-2018

Direktøren orienterede om, at Transport-, Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olesen den 24. september 2018 har udsendt et hyrdebrev til kommunerne i forlængelse af branden den 3. august 2018 på Plejecenter Farsøhthus i Norddjurs Kommune. I hyrdebrevet henstiller ministeren til, at kommunerne gennemgår relevante bygninger og tager stilling til, om brandsikkerheden er forsvarlig og som minimum lever op til de brandkrav, der var gældende, da bygningen senest fik byggetilladelse. For at sikre, at kommunerne følger op på hyrdebrevet, har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen iværksat en undersøgelse, der skal samle viden om bygningernes brandsikkerhed. I Hvidovre Kommune er besvarelsen af undersøgelsen forankret hos Center for Plan og Miljø. Ældre- og Sundhedsudvalget vil blive orienteret om undersøgelsen, når den foreligger.

 

Direktøren orienterede desuden om invitation til KL´s sundhedskonference som finder sted i Kolding den 22. januar 2019. Invitation og program for sundhedskonferencen blev omdelt.

 

Som svar på udvalgets spørgsmål på mødet den 25. oktober 2018 under punkt 7 vedrørende muligheden for at sende stedfortræder til dialogmøde med ældrerådet, kunne administrationen oplyse, at den relevante valggruppe i tilfælde af et medlems kortvarige forfald godt må indkalde et andet medlem af kommunalbestyrelsen til at deltage i et dialogmøde efter bestemmelsen i styrelsesvedtægtens § 7, stk. 2, hvorimod andre ikke må indkaldes.

 

Formanden orienterede om afsluttende møder vedrørende sundhedsaftalen som bliver udmøntet i en sundhedsaftale som skal politisk behandles.

Bilag

 1. KLs sundhedskonference 2019 - invitation og program (pdf)

3. Beslutning om flytning af to Ældre- og Sundhedsudvalgsmøder

Beslutningstema

Ældre- og Sundhedsudvalget har bedt administrationen undersøge muligheden for, at de udvalgsmøder, der var planlagt til tirsdage, kunne lægges på et andet tidspunkt. Ældre- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, hvornår de to ordinære møder i juni og december 2019 skal afholdes.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

 

 1. at godkende at Ældre- og Sundhedsudvalgets ordinære møder i juni og december 2019 flyttes til følgende dage kl. 15.00:
 • mandag den 3. juni 2019
 • mandag den 2. december 2019

 

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 21-11-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

På Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 19. september 2018 godkendte udvalget udkast til mødeplan for 2019, men bad administrationen undersøge muligheden for, at de udvalgsmøder, som er planlagt til tirsdage, kan lægges på et andet tidspunkt.

 

Administrationens forslag er, at Ældre- og Sundhedsudvalgets ordinære møder i juni og december 2019 flyttes fra tirsdag den 11. juni 2019 til mandag den 3. juni 2019 og fra tirsdag den 3. december 2019 til mandag den 2. december 2019, begge dage kl. 15.00, da der disse dage i forvejen er planlagt møde i Økonomiudvalget kl. 17.00.

 

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen henstillede på møde den 28. august 2018, punkt 5, til fagudvalgene, at udvalgsmøderne samlet holdes på en mødedag (2. mandag i måneden i mødeplan 2019).

 

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 19. september 2018 at godkende udkast til mødeplan 2019, men bad administrationen undersøge muligheden for, at de udvalgsmøder, der var planlagt til tirsdage, kunne lægges på et andet tidspunkt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1031 af 6. juli 2018:

 

Ifølge styrelseslovens § 20, stk. 1, 2. pkt., træffer hvert af de stående udvalg årligt en beslutning om, hvor og hvornår de ordinære udvalgsmøder skal afholdes. Ifølge styrelseslovens § 20, stk. 1, 3. punkt, skal møderne afholdes i så god tid inden møder i kommunalbestyrelsen, at eventuelle udvalgserklæringer kan udsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer senest fire hverdage før møder i kommunalbestyrelsen, jf. samme lovs § 8, stk. 4.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


4. Orientering om status på lægemangel

Beslutningstema

Der er mangel på praktiserende læger, også i Hvidovre Kommune.

 

Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede lægemangel på mødet i maj 2018. Udvalget aftalte at drøfte status på indsatser, der kan understøtte rekrutteringen af praktiserende læger efter et halvt år.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at

 • Tage orientering om status på lægemangel til efterretning

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 21-11-2018

Taget til efterretning med bemærkning om, at udvalget beder administrationen om at arbejde videre med alle relevante muligheder for at modvirke den lokale lægemangel i samarbejde med de praktiserende læger og regionshospitalerne. Udvalget betoner vigtigheden af at undersøge mulighederne for sundhedshuse og statslig medfinansiering via puljemidler.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Task Force

Center for Sundhed og Ældre, Center for Borgerservice, Center for Plan og Miljø samt Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv har i perioden juni til september 2018 drøftet lægemangel i en gruppe med betegnelsen ”Task Force”. I det følgende opsummeres drøftelser vedrørende indsatser, der kan understøtte rekrutteringen af praktiserende læger:

 

Introduktion

På baggrund af en afdækning af samarbejdet med praktiserende læger på tværs af centre er der fastlagt en overordnet ramme for information om og introduktion til Hvidovre Kommune.

 

Lokaler

På baggrund af en afdækning af mulighederne, herunder indledende kontakt til en erhvervsmægler, er der aftalt en plan for at assistere i forhold til at finde lokaler i den udstrækning, det er muligt.

 

Kommunikation

Kommunen har bidraget med tekst vedrørende fakta om kommunen samt vedrørende samarbejde om borgerens sundhed til Region Hovedstadens stillingsopslag.

 

Samarbejde med praktiserende læger

Lægedækning og lægemangel drøftes løbende i det kommunalt lægelige udvalg. Forslag til at imødekomme lægemangel er medtaget i drøftelserne i gruppen ”Task Force”.

 

Samarbejde med Region Hovedstaden

Kommunen har i september 2018 holdt møde med Region Hovedstaden for at drøfte hvilke indsatsområder, der bedst understøtter rekrutteringen af praktiserende læger i Hvidovre Kommune. Det er aftalt fremadrettet at styrke et proaktivt samarbejdet forbindelse med praksisophør og rekruttering.

 

Status på lægemangel

Regionen har oplyst, at Hvidovre Kommune er defineret som lægedækningstruet i henhold til Praksisplanen. Endnu en læge har meddelt praksisophør i Hvidovre Kommune. Efter ophør af denne læge pr. 31. december 2018 er der to ledige kapaciteter i kommunen.

 

Regionsrådet har ansvaret for at tilvejebringe og sikre tilbud om behandling hos praktiserende sundhedspersoner. På grund af lægemangel opretter Region Hovedstaden midlertidige regionsklinikker for borgere i Københavns og Frederiksberg kommuner.

Politiske beslutninger og aftaler

Udvalget drøftede lægemangel på mødet den 23. maj 2018 under dagsorden punkt 7.

 

Udvalget tog sagen til efterretning med bemærkning om, at udvalget ønskede en halvårlig status på den i sagen nævnte ”Task Force” vedrørende indsatser, der kan understøtte rekrutteringen af praktiserende læger i Hvidovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Sundhedsloven (lbk. nr. 191 af 28/02/2018), Avsnit 5, Praksissektorens ydelser.

Høring

Sagen har været sendt i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Notat om rådenes høringssvar vil foreligge til udvalgets møde.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Praktiserende læger er en grundsten i det dansk sundhedsvæsen. Lægernes rolle som forposter i det danske sundhedsvæsen betyder, at borgerne hurtigt kan få afklaring på helbredsspørgsmål.

Bilag

 1. Ældrerådets høringssvar til orientering om status på lægemangel (pdf)
 2. Forklæde. Høringssvar fra Ældrerådet vedr. Status på lægemangel (pdf)
 3. Handicaprådets høringssvar til Orientering om status på lægemangel (pdf)

5. Orientering om nyt navn og brand til Hvidovre Centralkøkken

Beslutningstema

Hvidovre Centralkøkken ønsker i deres kommunikation til kunder og interessenter, at understrege deres værdier og forretningsmodel. Derfor ændres navnet fra Hvidovre Centralkøkken til Kommunekøkkenet i Hvidovre, og der er udarbejdet et nyt logo.

Indstilling

Direktøren indstiller til Sundheds- og Ældreudvalget at

 1. tage orientering om nyt navn og brand til Hvidovre Centralkøkken til efterretning

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 21-11-2018

Ikke taget til efterretning, idet udvalget anser navngivning af kommunale institutioner for et anliggende som skal behandles politisk. Efter denne konstatering blev udvalget enige om at behandle sagen udenfor dagsordenen for at træffe beslutning i sagen. Udvalget godkendte herefter forslaget til nyt navn og brand til Hvidovre Centralkøkken som fremover kaldes ”KommuneKøkkenet Hvidovre” og gives den visuelle identitet som er foreslået i sagen.

 

Udvalget bad administrationen undersøge, om sagen også skal behandles i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. I bekræftende fald kan sagen fremmes i dens nuværende form med den ændring, at Ældre- og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen anbefaler, at Hvidovre Centralkøkken fremover kaldes ”KommuneKøkkenet Hvidovre” og gives den visuelle identitet som er foreslået i sagen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Hvidovre Centralkøkken laver dagligt god og i høj grad økologisk mad fra bunden til ca. 500 borgere i Hvidovre Kommune. Køkkenet leverer mad til hjemmeboende pensionister, der er visiteret til madservice og til beboerne på Krogstenshave, Dybenskærhave, Retræten og et varierende antal dagtilbud (lige nu en). Maden er næringsberegnet, af fagfolk, således at den er tilpasset de forskellige diæter, der tilbydes i Hvidovre Kommune – fx hjertevenlig og næringsberiget kost.

 

Hvidovre Centralkøkken er et lokalt kommunalt køkken, med mad, der bliver lavet af rigtige mennesker, helt fra bunden. Lige nu er 68% af maden økologisk, hvilket udløser sølvmærke fra Dansk Økologisk Forening. Køkkenet arbejder hele tiden på at forbedre denne %, vel at mærke indenfor den økonomiske ramme. Hvidovre Centralkøkken er i tæt kontakt med kunderne, og tilpasser hele tiden deres produkt til kundernes ønsker og krav.

 

Ønske om nyt navn og brand

Hvidovre Centralkøkken ønsker i deres kommunikation til kunder og interessenter, at understrege deres værdier og forretningsmodel. I dagligdagen oplever Hvidovre Centralkøkken, at mange forveksler dem med køkkenet på Hvidovre Hospital, da navnet indikerer ”hospital” og industrikøkken.

 

Hvidovre Centralkøkken ønsker derfor at ændre navn til ”Kommunekøkkenet i Hvidovre”. Der er udarbejdet et nyt logo (bilag 1), der understøtter kommunikationen af det nye navn og brand for køkkenet. Logoet placeres på skriftligt materiale fra køkkenet, på hjemmesiden og på den bil, som køkkenet bruger til madlevering, så det bliver tydeligt i bybilledet, at her leveres mad fra Kommunekøkkenet i Hvidovre.

 

Efter den politiske behandling er der tilrettelagt en proces, hvor det nye navn og brand udbredes. Dette sker ved en pressemeddelelse, samt ved breve til brugere, leverandører og samarbejdspartnere.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Intet retsgrundlag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Nyt logo - Kommunekøkkenet i Hvidovre (pdf)

6. Orientering om anvendelse af restmidler Ældremilliarden

Beslutningstema

Ældre- og Sundhedsministeriet har godkendt, at Hvidovre Kommune anvender restmidler fra Ældremilliarden på knap 2,8 mio. kr. til indkøb af velfærdsteknologi og til andre indkøb til gavn for de svageste ældre herunder demente, og at midlerne anvendes til klippekortet for hjemmehjælpsmodtagere.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

 1. at tage orientering om anvendelse af restmidler fra Ældremilliarden til efterretning

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 21-11-2018

Taget til efterretning, idet udvalget samtidig bad administrationen om et uddybende notat med en redegørelse for både forbrugte og uforbrugte midler på et overordnet posteringsniveau.

 

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Der blev i forbindelse med finansloven for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Udmøntningen af Ældremilliarden skete i 2014 og 2015.

 

Regnskab 2015 viste et mindreforbrug på knap 2,8 mio. kr., som Hvidovre Kommune forventede at skulle tilbagebetale til ministeriet, idet Ældremilliarden fra 2016 blev erstattet af Værdighedsmilliarden, hvor midlerne skulle udmøntes på baggrund af bestemte temaer i en Værdighedspolitik.

 

Ældre- og Sundhedsministeriet har imidlertid godkendt, at Hvidovre Kommune kan anvende de mindreforbrugte midler i 2018, så længe at beløbet anvendes inden for formålet.

Da det er sidste år midlerne kan anvendes, har administrationen valgt at anvende midlerne til diverse indkøb og klippekortsmodellen.

 

Indkøb af velfærdsteknologi – i alt 1,7 mio. kr.

Mennesker med demens er ofte urolige og kan have en udadreagerende adfærd. De kan opleve en forstyrret døgnrytme og søvnforstyrrelser. Udfordringer som kan være svære at tackle for den dementramte, personalet og de pårørende.

 

Formålet er med forskellige indkøb at sikre, at demensramte, der er vrede og urolige kan finde ro og have det godt. Dertil er formålet mere bredt at sikre bedre forhold for de svageste ældre, så de har mulighed for at opnå mere selvhjulpenhed og værdighed i den personlige pleje og bevægelsesfrihed ved at have mulighed for på egen hånd at bevæge sig udenfor i trygge rammer og dermed øge livskvaliteten.

 

Der foretages indkøb af diverse velfærdsteknologiske hjælpemidler, hvor kommunen vurderer at behovet er størst, fx:

 • Elektroniske tryghedsforanstaltninger inde og ude, så beboerne får større bevægelsesfrihed
 • Demensvugge eller andre hjælpemidler målrettet borgere med demens
 • Careturner – automatiseret trykaflastning og manuelle forflytninger, så den ældre ikke er så afhængig af andres hjælp
 • Stimulistue, som er en hyggelig og hjemlig stue, hvor kombinationen af lyd, lys og billeder stimulerer den demensramte i svære situationer. Derudover har stimulistuenafledte effekter så som at støtte den svære proces omkring indflytning, udtrapning af medicin og fremme positive oplevelser sammen med pårørende

 

Andre indkøb til gavn for de svageste ældre herunder demente for 0,5 mio. kr.

Der indkøbes materialer til bedre indretning af fællesarealer mv. i Værestedet for demente. Det drejer sig bl.a. om hvilestole, flytbar afskærmning og nye møbler.

 

Klippekortsmodellen – 0,5 mio. kr.

Fra 2017 overgik klippekortet til bloktilskuddet. I 2018 er der er er afsat 0,25 mio. kr., som ikke dækker den faktiske udgift. Administrationen har derfor valgt at anvende restmidler fra Ældremilliarden. Eventuelt mindreforbrugte bloktilskudsmidler tilbageføres til kommunekassen.

Politiske beslutninger og aftaler

Løft af ældreområdet – forslag til puljeansøgning blev vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget den 01-09-2014 punkt 5.

 

Kvalitetsstandard for klippekortsordningen 2017 blev vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget den 02-05-2017 punkt 6.

Økonomiske konsekvenser

Ældre- og Sundhedsministeriet har godkendt, at Hvidovre Kommune kan anvende de mindreforbrugte midler på 2,765 mio. kr. fra Ældremilliarden i 2018, så længe at beløbet anvendes inden for formålet.

 

Administrationen foreslår, at midlerne udmøntes på følgende måde:

 

Indsatser

 

 

Restmidler (1.000 kr.)

Bedre praktisk hjælp og personlig pleje

Øge serviceniveauet på praktisk hjælp

Klippekort 2018

500

Bedre forhold for de svageste ældre

Velfærdsteknologiske løsninger

Indkøb

1,722

 

Andet (Indkøb af materialer til bedre indretning af fællesarealer mv.)

Indkøb

543

I alt

 

 

2,765

 

Såfremt der er ikke forbrugte puljemidler ved regnskabsafslutningen, skal de tilbagebetales til Sundheds- og Ældreministeriet.

Retsgrundlag

Finanslov for finansåret 2014.

Servicelovens kapitel 15 og 16 (lbk. Nr. 1114 af 30/08/2018, hvor kommunens pligt til at yde hjælp til ældre er fastlagt.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


7. Orientering om danmarkskort over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter inden for det sociale område.

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal inden årets udgang orienteres om Børne- og Socialministeriets danmarkskort over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på det sociale område.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

-         at tage orienteringen vedrørende Børne- og Socialministeriets danmarkskort over omgørelsesprocenter i 2017 til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 21-11-2018

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri, Center for Sundhed og Ældre og Center for Børn og Familier har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Baggrund

Hvert år offentliggør Børne- og Socialministeriet 3 danmarkskort over omgørelsesprocenter inden for socialområdet. Kortene er interaktive og giver bedst mening digitalt.

 

Der er et kort for socialområdet generelt: https://kort.interkort.dk/embed/AXH7U1GGPMBJ29QG761P

Dette kort indeholder alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Det vil sige både på børne- og voksenområdet for såvel almen- som handicapområdet.

 

Desuden er der ét kort specifikt for børnehandicapområdet: https://kort.interkort.dk/embed/9W7419P9EPBY4ATHG2RT

 

Derudover er der ét kort specifikt for voksenhandicapområdet: https://kort.interkort.dk/embed/S6QUN2XZB4UNNQHBVB7R.

 

Afgørelserne på de to sidstnævnte kort er således indeholdt i kortet for socialområdet generelt.

 

Retssikkerhedsloven foreskriver fra 1. juli 2018, at danmarkskortet skal behandles på et kommunalbestyrelsesmøde indenfor samme år, kortet er udgivet. Danmarkskortet var ved udgivelsen i foråret 2018 genstand for debat i pressen, hvorfor tallene kan forekomme bekendte. Fremover vil danmarkskortet blive fremlagt for Kommunalbestyrelsen i forbindelse med udgivelsen.

 

Afgørelsestyper

Der anvendes tre afgørelsestyper, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter.

 

-         Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.

-         Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler oplysninger i en sag, sender Ankestyrelsen den tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.

-         Ændring/ophævelse: betyder at afgørelsen er forkert, og at Ankestyrelsen har ophævet kommunens afgørelse.

 

Når en afgørelse hjemvises eller ændres, kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af afgørelser, der bliver omgjort (hjemvist eller ændret/ophævet) ud af alle realitetsbehandlede afgørelser.

 

Kort over socialområdet generelt

Ankestyrelsen har i 2017 afgjort 112 sager på socialområdet i Hvidovre. Heraf blev 62 af kommunens afgørelser stadfæstet, 39 blev hjemvist og 11 afgørelser blev ændret.

 

Dermed omgjorde Ankestyrelsen 45 pct. af de afgørelser som de behandlede fra socialområdet i Hvidovre i 2017. På landsplan var Ankestyrelsens omgørelsesprocent på socialområdet på 38 pct. i 2017.

 

Kort specifikt for børnehandicapområdet

Danmarkskortet for børnehandicapområdet indeholder i alt 20 afgørelser i Hvidovre, som fordeler sig på følgende paragraffer:

-         § 32 Særlige dagtilbud. 1 afgørelse med stadfæstelse

-         § 41 Merudgifter. I alt 10 afgørelser, hvoraf 4 er stadfæstet, 4 er hjemvist og 2 er ændret

-         § 42 Økonomisk kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. I alt 9 afgørelser hvoraf 4 er stadfæstet, 2 er hjemvist og 3 er ændret.

Omgørelsesprocenten er herved 55 pct. En lille smule over landsgennemsnittet, som er på 52 pct.

 

Kort specifikt for voksenhandicapområdet

Danmarkskortet for voksenhandicapområdet indeholder følgende paragraffer:

-         § 95 Kontant tilskud til privat hjælper. I alt 3 afgørelser, hvoraf 1 er stadfæstet og 2 er hjemvist.

-         § 96 Borgerstyret personlig assistance (BPA). I alt 4 afgørelser, hvoraf 3 er stadfæstet og 1 ændret.

-         § 97 Ledsagerordning. I alt 6 afgørelser, hvoraf 1 er stadfæstet og 5 er hjemvist til yderligere behandling.

-         § 100 Merudgifter. I alt 25 afgørelser, hvoraf 15 er stadfæstet, 1 er ændret og 9 er hjemvist til yderligere behandling.

 

For ovenstående paragraffer er omgørelsesprocenten samlet på 47 pct., hvilket er over landsgennemsnittet på 21 pct. Årsagen skal findes i, at man i 2017 ændrede bevillingspraksis for § 97 til færre timer samt implementerede nye kvalitetsstandarder for § 100. Ændringer i serviceniveau som følge af nye kvalitetsstandarder mv. medfører en revurdering af afgørelser, som godt kan føre til en anden ydelse end borgeren tidligere har modtaget. En sådan ændring vil ofte medføre en klage til Ankestyrelsen.

 

Politiske beslutninger og aftaler

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog Ankestyrelsens statistik for 2017 til efterretning d. 23. maj 2018, punkt 4.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Det fremgår af bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nr. 1064 af 21. august 2018, § 84 a, at Børne- og socialministeren hvert år inden den 1. juli offentliggør et kommuneopdelt danmarkskort over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter serviceloven.

 

Af § 79 b i samme lov fremgår, at danmarkskortet skal behandles af kommunalbestyrelsen inden årets udgang. 

Høring

Der er ingen høringsforpligtelse, da sagen er til orientering.


8. Godkendelse af ny Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019-2022

Beslutningstema

Ældre- og Sundhedsudvalget skal godkende en ny Sundheds- og Forebyggelsespolitik for Hvidovre Kommune, som skal gælde i årene 2019-2022.

 

Sundheds- og Forebyggelsespolitikken udgør den ramme, hvori sundheds- og forebyggelsesinitiativer skal forankres bredt i Hvidovre Kommune i samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget
 

 1. at godkende en ny Sundheds- og Forebyggelsespolitik for Hvidovre Kommune, som skal gælde i årene 2019-2022.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 21-11-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dagsordenpunktet.

 

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet en ny Sundheds- og Forebyggelsespolitik, ”Sammen om sundhed – med omtanke for den enkelte”, som skal gælde i perioden 2019-2022. Se bilag 1.

 

Sundheds- og Forebyggelsespolitikken er den overordnede ramme, der angiver retning for, hvordan Hvidovre Kommune ønsker at fremme borgernes sundhed ud fra den bedste viden om, hvad der virker.

Samtidig har Sundheds- og Forebyggelsespolitikken fokus på at levere den rette sundhedsindsats til rette tid til de borgere, der har særlige behov

 

Center for Sundhed og Ældre har arbejdet med værdierne:

 • Sunde rammer
 • Lighed i sundhed
 • Den nære sundhed

 

På baggrund af værdierne, har Center for Sundhed og Ældre arbejdet ud fra forebyggelsestemaerne Fysisk aktivitet, Mad og måltider, Mental sundhed, Tobak, Alkohol og Stoffer.

De tre værdier er afspejlet i hvert af de seks forebyggelsestemaer og fremgår af den ny Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019-2022.

 

Kommunale fagcentre er inddraget gennem dialogmøder i foråret 2018. Der har været inddragelse af råd, nævn og foreninger ved en borgerworkshop d. 13. september.

 

I forhold til den tidligere Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2015 – 2018, sætter den nye politik mere ambitiøse mål på flere af de kendte områder. I den nye politik er der desuden et større fokus på mental sundhed. Det betyder, at Hvidovre Kommune kommer til at arbejde systematisk med dette felt med henblik på at fremme den mentale sundhed for borgerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 28. februar 2018, punkt 5, behandlede Ældre og Sundhedsudvalget forslag til værdier og temaer i en ny Sundheds- og Forebyggelsespolitik i Hvidovre Kommune 2019-2022 samt forslag til procesplan.

Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte administrationens forslag med bemærkning om, dels at der blandt forebyggelsestemaerne skal sættes fokus på alkohol og stoffer, dels at betydningen af væskeindtagelse i form af vand indtænkes i temaet ”Mad og måltider”.

 

De øvrige fagudvalg er i perioden ultimo februar til medio april 2018 blevet orienteret om den nye Sundheds- og Forebyggelsespolitik og har taget orienteringen til efterretning, med følgende bemærkninger og tilføjelser:

 

Den. 6. marts 2018, punkt 8, tilsluttede Børne- og Uddannelsesudvalget sig orienteringen samt bemærkningen om ”dels at der blandt forebyggelsestemaerne skal sættes fokus på alkohol og stoffer, dels at betydningen af væskeindtagelse i form af vand indtænkes i temaet ”Mad og måltider”.”

 

Den 13. marts 2018, punkt 7, besluttede Byg- og Planudvalget at tage orienteringen til efterretning med tilføjelsen: 

Liste H ønsker fokus på grønne byrum.

- f.eks. i klimatilpasningsprojekter.

- f.eks. i forhold grønne byrum i nærhed af boliger (max. 300 meter)

- f.eks. i diversitet i forhold til beplantning og terræn

- f.eks. i forhold til byrum, hvor der med beplantning lægges op til stille og privat brug/eller aktiviteter

 

Den 14. august 2018, punkt 12, drøftede Ældre og Sundhedsudvalget forslag til konkrete målsætninger i den ny Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019-2022, og besluttede efter drøftelsen at tilkendegive:

 

 • at der skal arbejdes videre med ambitionen om røgfri zoner ved fodboldkampe og andre sportsarrangementer som afvikles inden for rammerne af kommunens idrætsanlæg m.v.

 

 • at der skal arbejdes videre med ambitionen om sunde kantiner i kultur- og fritidslivet, så der også er mulighed for sunde alternativer til det mere traditionelle fødevareudbud.

 

 • at der skal arbejdes videre med ambitionen om sundhedstilbud i tilknytning til unges uddannelse, men således at indsatser i den henseende koncentreres til folkeskolen.

 

 • at der skal arbejdes videre med ambitionen om en indsats i forhold til stress og angst, som kan supplere kommunens eksisterende indsatser på området.

 

Udvalget bad i øvrigt administrationen om at belyse behovet for eventuelle yderligere indsatser i folkeskolernes regi for så vidt angår trivsel og digital dannelse i forhold til eleverne og deres forældre.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Retsgrundlag

Sundheds- og Forebyggelsespolitikken er et bidrag til, at Kommunalbestyrelsen efterlever Sundhedslovens §119 om Kommunalbestyrelsens ansvar for, ved varetagelse af kommunens opgaver i forhold til borgerne, at skabe rammer for en sund levevis.

Høring

Ældrerådet og Handicaprådet er høringsberettigede.

Notat med administrationens vurdering af høringssvar vil foreligge til mødet.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Mange har et ønske om et sundere liv, men kan synes, at det kan være en udfordring enten at komme i gang med at spise sundere, være mere fysisk aktiv eller stoppe med at ryge. Den ny Sundheds- og Forebyggelsespolitik skal være med til at støtte borgerne til en fysisk og mentalt sundere hverdag med trivsel og livskvalitet.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Bilag

 1. Ældrerådets høringssvar til ny Sundheds- og Forebyggelsespolitik (pdf)
 2. Sundheds- og Forebyggelsespolitik_2019-2022 (pdf)
 3. Handicaprådets høringssvar til Godkendelse af ny Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019 _2022. (pdf)
 4. Administrationens bemærkninger til høringssvar (pdf)

9. Godkendelse af pejlemærker på Sundheds- og Ældreområdet 2018-2021

Beslutningstema

Der er afholdt dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og lederne i Center for Sundhed og Ældre efter den dialogbaserede styringsmodel.

 

Ældre- og Sundhedsudvalget formulerede på baggrund af dialogen tre politiske pejlemærker. Administrationen formulerede på udvalgets ønske efterfølgende et fjerde pejlemærke.

 

Ældre- og Sundhedsudvalget skal godkende de politiske pejlemærker for Sundheds- og Ældreområdet 2018-2021 i deres endelige form.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

 

 1. atgodkende de politiske pejlemærker for Sundheds- og Ældreområdet 2018-2021.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 21-11-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

På baggrund af dialogmødet den 25. oktober 2018 med lederne i Center for Sundhed og Ældre formulerede Ældre- og Sundhedsudvalget følgende pejlemærker:

 

 1. Velkoordinerede forløb for den enkelte borger

 

 1. Praksisnær kompetenceudvikling, der ruster medarbejdere og organisation til fremtiden

 

 1. Kritisk brug af data, som skal understøtte bedre kvalitet og effekt for borgeren, mere sundhed for pengene og et læringsperspektiv på tværs af sektorer

 

Udvalget drøftede desuden et tema, som administrationen på udvalgets ønske har formuleret et fjerde pejlemærke omkring:

 

 1. Let og lige adgang til de sunde valg for alle borgere – tæt på hverdagslivet

Politiske beslutninger og aftaler

 

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 29. maj 2018, punkt 7, forslaget til let justeret dialogbaseret styringsmodel, samt forslaget til administrativ og politisk proces.

 

Ældre- og Sundhedsudvalget tog på møde den 19. september 2018, punkt 3, oplæg fra centerchefen for Sundhed og Ældre til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


10. Godkendelse af Hvidovre Kommunes Værdighedspolitik og tilhørende udmøntningskatalog

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal inden for det første år i den kommunale valgperiode vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Værdighedspolitikken er gældende for perioden 2018 til 2021.

 

Som en konsekvens af Finanslov 2016 udarbejdede Center for Sundhed og Ældre, i tæt samarbejde med Ældrerådet, en Værdighedspolitik med tilhørende udmøntningskatalog, for at få del i værdighedsmidlerne til ældreområdet. Første udgave af Værdighedspolitikken indeholdt 5 temaer for en værdig ældrepleje.

 

Der er i 2018 kommet lovkrav om tilføjelsen af et 6. tema: pårørende. Center for Sundhed og Ældre har sammen med Ældrerådet revideret Værdighedspolitikken med tilføjelsen af det 6. tema: pårørende. Administrationen har ligeledes revideret det tilhørende udmøntningskatalog.

 

Ny udgave af Værdighedspolitik og udmøntningskatalog fremlægges til politisk godkendelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre-og Sundhedsudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at forslag til Hvidovre Kommunes Værdighedspolitik godkendes.
 2. at forslag til udmøntningskatalog til Værdighedspolitikken godkendes med forbehold for godkendelse af budgettet for 2020.
 3. at redegørelse for anvendelse af midlerne til en værdig ældrepleje i 2019 godkendes

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 21-11-2018

Ad 1-3) Anbefales godkendt med den ændring, at udtrykket ”En smartere ældrepleje” ændres til fx ”En moderne ældrepleje”.

 

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Baggrund for Værdighedspolitikken

I forlængelse af Folketingets Finanslovsaftale 2016 har kommunen udarbejdet Værdighedspolitikken, som beskriver kommunens pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje med udgangspunkt i den personlige hjælp, omsorg og pleje som ydes efter lov om Social Service til borgere over folkepensionsalderen.

 

Tilsvarende har kommunen udarbejdet et udmøntningskatalog gældende for perioden 2016-2019, der beskriver, hvordan kommunen vil udmønte værdighedsmidlerne i understøttelsen af en værdig ældrepleje og omsorg.

 

Efter udarbejdelsen af Værdighedspolitik og udmøntningskatalog er der i 2018 kommet lovkrav om at temaet ’pårørende’ skal indarbejdes i Værdighedspolitikken.

 

Hvidovres andel af værdighedsmidlerne udgør i 2019 8,88 mio. kr.

 

Med finansloven for 2018 er der afsat midler til at understøtte en værdig ældrepleje i kommunerne. Midlerne er afsat til en række konkrete initiativer bl.a. 0,6 mio. kr. årligt fra 2018 til aflastning af pårørende og 0,6 mio. kr. til at understøtte kommunens arbejde med at sikre en værdig død. Midlerne udbetales sammen med bloktilskuddet.

Redegørelse for anvendelse af midlerne fra værdighedsmilliarden for 2019 skal indsendes til ministeriet inden den 1. november 2018, evt. med forbehold for politisk godkendelse. Redegørelsen fremgår af bilag 3. Værdighedspolitikken skal offentliggøres på kommunens hjemmeside senest ved udgangen af 2018, hvis kommunen skal have andel i værdighedsmidlerne.

 

Hvidovre Kommunes Værdighedspolitik

Hvidovres Værdighedspolitik udspringer af Ældrepolitikken fra 2012, hvori værdighed også er et centralt element.

 

Værdighedspolitikken er i den reviderede udgave bygget op omkring de seks temaer, som regeringen har udstukket som bærende elementer for værdighedspolitik. De seks temaer er:

 • Livskvalitet
 • Selvbestemmelse
 • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
 • Mad og ernæring
 • En værdig død
 • Pårørende

 

Revidering af værdighedspolitikken:

Center for Sundhed og Ældre har sammen med Ældrerådet udarbejdet nedenstående forslag til formulering af teamet pårørende:

 

’’Den pårørende er en del af borgerens levede liv. Relationen bygger på et særligt kendskab, og den pårørende kan derfor være særligt god til at skabe tryghed og støtte op om borgeren, hvis borgeren ønsker det. Det er af stor betydning for mange borgere at have en nærtstående at tale med om stort og småt eller have pårørende med som f.eks. bisidder ved vigtige samtaler.

 

Pårørende kan byde ind med meget. Det kan dog også være en stor belastning fysisk, psykisk og socialt at være pårørende til en borger, som for eksempel lider af en alvorlig sygdom. De nærtstående har derfor brug for, at mødet med personalet er respektfuldt, tillidsfuldt og understøttende.

 

I Hvidovre Kommune arbejder vi for, at de pårørende bliver set, hørt og inddraget, når borgeren ønsker det, og i det omfang det er hensigtsmæssigt for den enkelte pårørende’’.

 

Udover tilføjelsen af ovenstående afsnit, er der foretaget mindre ændringer af teksten af mere korrekturmæssig karakter. Ligeledes er der tilføjet tekst omkring politikkens revidering, ligesom værdierne fra Ældrepolitikken fremhæves mere end i første udgave af værdighedspolitikken. Layoutmæssigt fastholdes det oprindelige udtryk, som er skabt i samarbejde med Ældrerådet. Samtlige rettelser fremgår i revideret udkast i bilag 1.

 

Udmøntningskatalog

Sideløbende med revidering af Værdighedspolitikken har administrationen udarbejdet nyt forslag til et udmøntningskatalog, der synliggør, hvordan de overordnede pejlemærker inden for de seks fastlagte temaer kan prioriteres og understøttes af værdighedsmidlerne. Indsatserne for 2018 og 2019 er uændrede, idet de blev politisk godkendt på Kommunalbestyrelsesmøde d. 21. juni 2016. Forslag til reviderede indsatser fremgår af 2020 og 2021. Udmøntningskataloget fremgår af bilag 2.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommunalbestyrelse godkendte første udgave af Værdighedspolitik med tilhørende udmøntningskatalog d. 21. juni 2016.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovres andel af Værdighedsmidlerne udgør i 2019 i alt 8,88 mio. kr. Fra 2020 indgår disse som en del af kommunernes bloktilskud.

 

Administrationens forslag til udmøntning indgår med følgende midler til understøttelse af de seks temaer (mio. kr.):

 

Beløb i 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Livskvalitet

 

 

 

 

Demografireduktion

3.000

3.000

3.000

3.000

Aktiviteter på plejecentrene

760

760

 

 

Styrket indsats til nydiagnosticerede og yngre demente

500

500

500

500

”Vandreholdet” – demensindsats hjemmeboende

711

711

711

711

Pulje til særlig omsorg

500

500

 

 

Ældreliv Hvidovre

1.045

1.295

1.295

1.295

Selvbestemmelse

 

 

 

 

En smartere ældrepleje – investering i velfærdsteknologi

 

 

224

224

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

 

 

 

 

Højere livskvalitet og mere selvbestemmelse i ældreplejen – kompetenceløft

250

 

 

 

Kom trygt hjem

 

 

960

960

Det tværfaglige team

1.280

1.280

1.280

1.280

Mad og ernæring

 

 

 

 

Ernæringsindsats småtspisende ældre

810

810

810

810

Andet

 

 

 

 

Revision og administration af projekterne

 

24

100

100

I alt forslag til aktiviteter

8.856

8.880

8.880

8.880

 

Med Finansloven for 2018 er der desuden afsat midler til en række konkrete initiativer bl.a. 0,6 mio. kr. årligt fra 2018 til aflastning af pårørende og 0,6 mio. kr. til at understøtte kommunens arbejde med at sikre en værdig død. Disse midler er afsat i budget 2019.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen, BEK nr. 80 af 29/01/2018: § 1. Kommunalbestyrelsen skal inden for det første år i den kommunale valgperiode vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje.

 

Lov om Social Service §81 a, stk. 2 i Lov om Social Service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30/08/.S

Høring

Hvidovre Ældreråd og Hvidovre Handicapråd er høringsberettigede parter, hvorfor Værdighedspolitik og udmøntningskatalog for en mere værdig ældrepleje er sendt i høring hos begge råd.

 

Giver høringssvarene anledning til kommentarer udarbejdes der notat til sagen med administrationens bemærkninger.

Personalemæssige konsekvenser

Administrationens forslag til udmøntning af værdighedsmidlerne indebærer kompetenceudvikling og opkvalificering af personalet inden for ældreområdet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Udmøntning af værdighedspolitikken har blandt andet til formål at styrke sundheden yderligere, idet livskvalitet og selvbestemmelse (den mentale og fysiske sundhed) samt mad og ernæring er tre af politikkens temaer.

Bilag

 1. Bilag 1: Værdighedspolitik revideret udkast til politisk behandling (pdf)
 2. Anvendelse af midler til en værdig ældrepleje 2018-2021 (pdf)
 3. Redegørelse for anvendelse af midlerne til en bedre bemanding i 2019 (pdf)
 4. Ældrerådets høringssvar til Værdighedspolitik og tilhørende udmøntningskatalog (pdf)
 5. Handicaprådets høringssvar til Godkendelse af Hvidovre Kommunes Værdighedspolitik og tilhørende udmøntningskatalog (pdf)
 6. Administrationens bemærkninger til Handicaprådets høringssvar til Værdighedspolitikken.pdf (pdf)

11. Evaluering af Hvidovre Motionscenter

Beslutningstema

Hvidovre Motionscenter blev pr. 1. juni 2017 delt i en kommunal del og en foreningsdrevet del. Den kommunale del ledes og driftes af Center for Sundhed og Ældre, og den foreningsdrevne del driftes af foreningen Hvidovre Atletik og Motion.

Ved KB-møde d. 26. juni 2018 blev det besluttet at fremskynde en evaluering af Hvidovre Motionscenter, hvorfor evalueringen forelægges Ældre- og Sundhedsudvalget ved dette møde.

Indstilling

Direktørerne indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at forvaltningens evaluering af Hvidovre Motionscenter tages til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 21-11-2018

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre og Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

 

Center for Sundhed og Ældre og Center for Kultur og Fritid har i samarbejde udarbejdet en evaluering af Hvidovre Motionscenter efter at motionscentret blev delt op i en kommunal- og en foreningsdrevet del pr. 1. juni 2017.

Evalueringen foreligger som bilag til dagsordenpunktet.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 26. juni 2018, punkt 16, vedtog Kommunalbestyrelsen, at administrationen udarbejder en evaluering af både den foreningsdrevne del af ordningen og den kommunale ordning til fremlæggelse for kommunalbestyrelsen i december 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Bilag 1 - Evaluering af Hvidovre Motionscenter (pdf)

12. Eventuelt

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 21-11-2018

Intet at bemærke.