Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Ældre- og Sundhedsudvalget den 25. oktober 2018

Mødefakta

Dato: Torsdag den 25. oktober 2018
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: Sundhedscentret

Medlemmer

 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Arne Bech (H)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Lisa Skov (C)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 25-10-2018

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 25-10-2018

Direktøren orienterede om:

-         Invitation til dialogmøde den 12. november 2018 med Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden om sundhedsaftale 2019-2023. Invitationen blev omdelt.

 

-         Brev af 26. september 2018 fra Sundhedsstyrelsen vedrørende afslag på ansøgning om støtte fra puljen ”Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper”. Brevet blev omdelt.

 

Bilag

 1. Invitation til dialogmøde den 12. november 2018 vedrørende den kommende sundhedsaftale (pdf)
 2. Brev af 26. september 2018 fra Sundhedsstyrelsen (pdf)

3. Økonomirapportering pr. 31. august 2018 - Ældre- og Sundhedsudvalget

Beslutningstema

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 8 første måneders forbrug, foretaget en økonomisk vurdering af budget 2018 på Ældre- og Sundhedsudvalgets område. På baggrund af vurderingen søges der om tillægsbevilling på i alt 4,4 mio. kr. på udvalgets ramme.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

 1. at tage økonomirapportering pr. 31. august 2018 til efterretning
 2. at give tillægsbevilling til merudgifter på 3,0 mio. kr. til områder inden for servicerammen og mindreudgifter på 0,2 mio. kr. uden for servicerammen

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 25-10-2018

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet indstillingen.

 

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 8 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2018.

 

På udvalgets område forventes et samlet merforbrug på ca. 4,4 mio. kr. inden for servicerammen og mindreudgifter på 0,2 mio. kr. uden for servicerammen. Af de forventede merudgifter inden for servicerammen vedrører 3 mio. kr. kompensation til nye opgaver, som er givet via lov- og cirkulæreprogrammet.

 

Merforbruget er sammensat af forventede merudgifter på hovedsageligt hjemmeplejen, nettomindreforbrug på køb/salg af plejeboligpladser samt mindreudgifter til hjælpemidler og udviklingspuljemidler.

 

På hjemmesygeplejen forventes merudgifter på 2 mio. kr. På området har der de senere år været merudgifter i denne størrelsesorden, som dog har været afholdt inden for den samlede ramme. Center for Sundhed og Ældre har iværksat en større analyse af området både i forhold til afdækning af udgifterne og muligheder for nedbringelse af udgiftsniveauet. I 2018 forventes merforbruget holdt inden for udvalgets område bl.a. via mindreudgifter til hjælpemidler og af uforbrugte midler fra nyt akuttilbud i samarbejde med Brøndby, som er kommet senere i gang end forudsat.

 

Herudover er der lovændringer på Ældre- og Sundhedsudvalgets områder, som medfører merudgifter på 3 mio. kr. fordelt på fire nye tiltag, som er fuldt ud kompenseret via bloktilskudsforøgelse i 2018.

 

0,8 mio. kr. vedrørende krav om træning allerede 7 dage efter udskrivning, som skal anvendes til opjustering af administrative ressourcer i forbindelse med hurtigere tildeling og tilrettelæggelse af forløb, samt opjustering af terapeutiske ressourcer, særligt på specifikke diagnosegrupper.

 

0,6 mio. kr. til aflastning af pårørende, hvor der i efteråret 2018 skal udarbejdes et nyt afsnit i Værdighedspolitikken vedrørende pårørende. Midlerne skal anvendes til indsatser, der understøtter og implementerer afsnittet i politikken. Indsatserne skal supplere de pårørendeindsatser, der findes i kommunen i dag.

 

0,6 mio. kr. til ”En værdig død” er et tema i Værdighedspolitikken, der skal revideres i efteråret 2018. Der skal i den forbindelse etableres indsatser, der styrker de indsatser, der findes i kommunen i dag vedr. en værdig død, og sikre at Hvidovre Kommune fremadrettet kan tilbyde de borgere der ønsker at dø i eget hjem, en værdig sidste tid.

 

1 mio. kr. til kompetenceudvikling af sundhedspersonale i kommunerne. Iværksættelse af kompetenceudviklingstiltag, der skal sikre, at kommunen er rustet til at løfte opgaver i det sammenhængende sundhedsvæsen. Det omfatter blandt andet kompetenceudvikling på demensområdet.

 

Direktøren har et markant fokus på overholdelse af de givne økonomiske rammer på hele udvalgets område.

Politiske beslutninger og aftaler

I henhold til kommunens ”Regulativ for økonomistyring” (KB 14/12-2010 pkt. 8) udarbejder administrationen økonomirapportering til fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

 

Afrapporteringen til udvalget indgår i Økonomiudvalgets samlede afrapportering pr. 31. august og forventede regnskab 2018 til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

På udvalgets område forventes et samlet merforbrug på ca. 4,4 mio. kr. inden for servicerammen.

 

De økonomiske konsekvenser indgår i en samlet sag til Kommunalbestyrelsen om økonomirapportering for hele kommunen.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse § 42 Stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

 


4. Partnerskab ABC for mental sundhed

Beslutningstema

Ældre- og Sundhedsudvalget har besluttet at prioritere mental sundhed i den kommende Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019 – 2022. I efteråret 2018 er det muligt for Hvidovre Kommune at blive en del af partnerskabet ’ABC for mental sundhed’. Ældre- og Sundhedsudvalget skal træffe beslutning om Hvidovre Kommune skal indgå i partnerskabet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

 1. at godkende, at Hvidovre Kommune indgår i partnerskabet ’ABC for mental sundhed’.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 25-10-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dagsordenpunktet.

 

Sundhedsprofil for region og kommuner viser, at 37 % af de 16+ årige i Hvidovre Kommune har et højt stressniveau, hvilket er over gennemsnittet for alle borgere i Region Hovedstaden. Endvidere har 24 % af borgerne i Hvidovre svage sociale relationer, hvor gennemsnittet for alle borgere i Region Hovedstaden er 21 %. Især hos unge og ældre i Hvidovre ses høj forekomst af dårlig mental sundhed.

 

Hvidovre Kommune har en række tilbud til borgerne, der fremmer den mentale sundhed, ved fx at forebygge ensomhed eller styrke forældrerollen. Hvidovre Kommune arbejder ikke systematisk med mental sundhed i dag, hvilket betyder at der mangler viden om hvor Hvidovre Kommune mangler indsatser og sunde rammer i forhold til at fremme mental sundhed. 

 

Ved at Hvidovre Kommune indgår i partnerskabet ABC for mental sundhed, vil arbejdet med mental sundhed blive styrket og der vil blive sat ind der, hvor Hvidovre Kommune kan gøre det bedre for at fremme den mentale sundhed. Partnerskabet vil betyde, at de nuværende indsatser som fx Familieliv og Ældreliv Hvidovre får et servicetjek i forhold til om tilbuddene fremmer mental sundhed blandt deltagerne, og der vil fx blive arbejdet med at hjælpe idrætsforeninger til at blive bedre til at modtage nye medlemmer og fastholde medlemmer.  

 

Forskning viser at det at gøre noget aktivt, at gøre noget sammen og at gøre noget meningsfuldt fremmer livskvalitet, livstilfredshed og selvvurderet mental sundhed, samt reducerer risikoen for at udvikle depression, angst og nedsat mental funktion og risikoen for at udvikle alkoholproblemer. ABC for mental sundhed arbejder målrettet med ovenstående og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kommunerne indgår i partnerskabet ABC for mental sundhed.

 

Partnerskabet ABC for mental sundhed er finansieret af Nordea Fonden og administreres af Statens Institut for Folkesundhed og KL’s Center for forebyggelse i praksis. Nordea Fonden har givet midler til at flere kommuner kan indgå i partnerskabet i perioden 2018 – 2021.

Politiske beslutninger og aftaler

På møde i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28. februar 2018 blev det besluttet, at mental sundhed skulle være et af seks fokusområder for Sundheds- og forebyggelsespolitikken 2019 – 2022.

Økonomiske konsekvenser

Det er gratis at indgå i partnerskabet ABC for mental sundhed.

Retsgrundlag

Sundhedsloven § 119

Personalemæssige konsekvenser

Det er gratis at indgå i partnerskabet, men det forventes at Hvidovre Kommune stiller en lokal kontaktperson til rådighed for samarbejdet. En medarbejder i Sundhed & Forebyggelse bliver kontaktperson til ABC for mental sundhed og vil koordinere arbejdet med mental sundhed i Hvidovre Kommune. Samtidig vil medarbejdere i flere centre blive involveret i arbejdet med at fremme den mentale sundhed.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Et systematisk arbejde med mental sundhed i Hvidovre Kommune ud fra tilgangen i ABC for mental sundhed, vil formentlig højne den mentale sundhed blandt borgerne i Hvidovre.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Bilag

 1. abc-hensigtserklaering-2018-2021-ii.pdf (pdf)

5. Orientering om planlagt, risikobaseret tilsyn i Genoptræningen

Beslutningstema

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte d. 21. juni 2018 et planlagt, risikobaseret tilsyn i Genoptræningen. Konklusionerne fra tilsynsrapporten fremlægges til orientering.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget:

 

 1. at tage orienteringen om planlagt, risikobaseret tilsyn i Genoptræningen til efterretning

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 25-10-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Den 21. juni 2018 foretog Styrelsen for Patientsikkerhed planlagt, risikobaseret tilsyn i Genoptræningen i Hvidovre Kommune. Genoptræningen har efterfølgende modtaget en rapport med resultatet.

 

Tilsynet forholder sig til en række målepunkter indenfor kategorierne ”Behandlingsstedets organisering, Journalføring, Faglige fokuspunkter i patientforløb, Overgange i patientforløb, Patienters retsstilling, Hygiejne og Øvrige fund. For det enkelte målepunkt vurderes om målpunktet er opfyldt, ikke er opfyldt eller ikke er relevant. Såfremt målpunktet ikke er opfyldt, gives en bemærkning.  

 

Den samlede vurdering efter tilsynsbesøget er: ”Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden”.

 

Handlinger på baggrund af tilsynet

Der var bemærkninger til målepunkt 4 og 19, og Genoptræningen har derfor identificeret hvilken handling der skal til for at rette op på det enkelte forhold. Det beskrives desuden hvilket resultat der er opnået. 

 

Målepunkt 4: Journalgennemgang vedrørende formelle krav til journalføring

”Ved tilsynet var det ikke muligt at identificere alle journalnotaters datering.

Derudover var der journalnotater, hvor det ikke kunne identificeres, hvem der havde udarbejdet journalnotatet.”

 

Handling: Genoptræningen kigger på, om CURA understøtter det.

Resultat: CURA understøtter det, og målepunktet vurderes herved opfyldt.

 

 

Målepunkt 19: Journalgennemgang med henblik på vurdering af informeret samtykke til behandling

”Ved tilsynet var det ikke journalført, hvilken mundtlig og skriftlig information, patienten havde fået om behandlingen, og som patienten havde givet samtykke til.

Journalsystemet gav alene mulighed for at afkrydse for ”mundtlig”, ”skriftlig” eller ”stiltiende” samtykke til behandling.”

 

Handling: Genoptræningen kigger på om eller hvordan CURA kan understøtte det.

Resultat: Der er udarbejdet en lokal arbejdsgang i Genoptræningen, der håndterer dette. Målepunktet vurderes herved opfyldt.

 

 

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Retsgrundlag

[Sundhedsloven § 213 (lbk. nr. 191 af 28/02/2018) hvor det er bestemt, at Styrelsen for Patientsikkerhed har det overordnede tilsyn med sundhedsområdet.]

Høring

Genoptræningen har modtaget den foreløbige tilsynsrapport i høring. Derudover er der ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser.

Bilag

 1. Endelig rapport 2018 [DOK4633657].pdf (pdf)

6. Beslutning af ny procedure for Hvidovre Kommunes Sundhedspulje

Beslutningstema

Hvidovre Kommunes Sundhedspulje frigives hvert år, hvor bl.a. foreninger og kommunale institutioner kan søge om midler til sundhedstiltag, der er med til at fremme folkesundheden for kommunens borgere. Ansøgerne har ca. 6 måneder til at afprøve deres projekter, hvilket ofte kan være vanskeligt at nå.

Ældre- og Sundhedsudvalget skal derfor beslutte om Hvidovre Kommunes Sundhedspulje skal gøres 2-årig således at ansøgere, der får tilsagn, har længere tid at af afprøve deres projekter/aktiviteter.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 1. at beslutte om Hvidovre Kommunes Sundhedspulje skal være 2-årig og at ansøgninger til Sundhedspuljen behandles hvert andet år.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 25-10-2018

Udvalget besluttede at anbefale overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at Hvidovre Kommunes Sundhedspulje gøres mere fleksibel, så der fortsat kan ansøges årligt, men således at eventuelle længerevarende projekter op til 2 års varighed også kan godkendes.

Udvalget besluttede samtidig at anbefale overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at en sådan mere fleksibel puljeordning – hvis denne vedtages – evalueres efter et år.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Hvert år har foreninger og kommunale institutioner mulighed for at søge Hvidovre Kommunes Sundhedspulje til aktiviteter, projekter m.m., der er med til at fremme folkesundheden blandt kommunens borgere.

 

På møde i Ældre- og Sundhedsudvalget d. 14. marts 2018 bemærkede udvalget, at der ved næste fordeling af ansøgningspuljens midler ønskes en indstilling fra administrationen med et forslag til fordeling af midlerne, herunder en sondring mellem ansøgninger fra kommunens institutioner og øvrige ansøgninger, så der er et bedre oplysningsgrundlag for udvalgets stillingtagen. Dette vil administrationen efterleve. Se bilag 1 for fordeling af Sundhedspuljen 2017 og 2018 i forhold til kommunale og ikke-kommunale puljemodtagere.

 

Den nuværende procedure for puljen forløber således, at den frigives til ansøgning omkring februar måned hvert år. Indkomne ansøgninger behandles i marts/april måned, og så er der frist for indsendelse af fakturaer og evalueringer omkring 1. november.

Dette giver ansøgere, som har fået tilsagn om midler fra puljen, ca. 6 måneder til at afprøve aktiviteten/projektet.

 

En 2-årig pulje vil give ansøgerne mulighed for at afprøve aktiviteter/projekter over længere tid. Det vil både give mere tid til implementering og tid til at se, om aktiviteten/projektet har de ønskede sundhedsfremmende effekter og resultater.

Formålet med uddelingen af midler fra Sundhedspuljen er netop at fremme folkesundheden bl.a. ved tidlige indsatser, nye initiativer og ved at afprøve tværgående indsatser.

 

Det har tidligere været vanskeligt bl.a. for skolerne at nå at sætte projekter i gang i det nuværende tidsinterval – bl.a. fordi skolernes sommerferie ligger i perioden. Herudover planlægges et skoleår lang tid i forvejen, og det kan herved være svært at ”presse” et projekt ind.

 

Ældre- og Sundhedsudvalget vil skulle behandle ansøgninger for en 2-årig periode første gang i marts/april 2019 og hvert andet år derefter.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 14. marts 2018, punkt 5, besluttede Ældre- og Sundhedsudvalget at det snarest belejligt skal have forelagt en sag med henblik på at drøfte fremtidig procedure, kriterier mv.

Desuden bemærkede udvalget generelt, at der ved næste fordeling af ansøgningspuljens midler ønskes en indstilling fra administrationen med et forslag til fordeling af midlerne, herunder en sondring mellem ansøgninger fra kommunens institutioner og øvrige ansøgninger, så der er et bedre oplysningsgrundlag for udvalgets stillingtagen.

 

Dette vil administrationen efterleve.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune ved ændring af procedure for ansøgninger til Sundhedspuljen.  

 

Sundhedspuljen indeholder ca. 0,46 mio. kr. 2019 og ca. 0,46 mio. kr. i 2020.

 

Ældre- og Sundhedsudvalget kan kun udmønte midler svarende til det beløb, der er afsat pr. budgetår.

Retsgrundlag

Sundhedspuljen er et bidrag til, at Kommunalbestyrelsen efterlever Sundhedslovens § 119 (lbk. 19 af 28/02/2018) om Kommunalbestyrelsens ansvar for, ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne, at skabe rammer for en sund levevis.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Formålet med uddelingen af midler til sundhedstiltag er at fremme folkesundheden blandt kommunens borgere, blandt andet ved at sætte fokus på tidlig indsats, støtte til nye initiativer og afprøve virkningen af tværgående indsatser i Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Bilag 1: Fordeling af puljemidler 2017 og 2018 (kommunal/ikke-kommunal).pdf (pdf)

7. Beslutning om dialogpunkter samt godkendelse af møderække med Ældrerådet

Beslutningstema

Jævnfør samarbejdsaftalen med Hvidovre Ældreråd afholdes der hvert år en række dialogmøder mellem Hvidovre Ældreråd og Ældre- og Sundhedsudvalget.

 

Ældre- og Sundhedsudvalget beslutter på udvalgsmøde, måneden inden dialogmødet, hvilke temaer/emner udvalget vil drøfte med Ældrerådet. Næste dialogmøde afholdes 21. november 2018.

 

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet forslag til møderækken for 2019 med Ældrerådet, og anmoder Ældre- og Sundhedsudvalget om temaer/dagsordenpunkter til det kommende dialogmøde med Ældrerådet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

 1. at udvalget beslutter temaer til drøftelse med Ældrerådet d. 21. november 2018.
 2. at udvalget godkender møderækken for 2019 for dialogmøder med Ældrerådet

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 25-10-2018

Ad 1) Udvalget besluttede følgende temaer til drøftelse med Ældrerådet:

 • Aktivt seniorliv
 • Madservice og -kvalitet
 • Sundhed og ensomhed
 • Velfærdsteknologi

 

 

Ad 2) Godkendt.

 

Udvalget bad i øvrigt administration undersøge, om der må sendes stedfortræder til sådanne dialogmøder i tilfælde af et udvalgsmedlems kortvarige forfald i henhold til bestemmelsen i styrelsesvedtægtens § 7, stk. 2, eller om bestemmelsen er afgrænset til udvalgsmøderne.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Drøftelse af temaer til næste dialogmøde med Ældrerådet

Ældre- og Sundhedsudvalget beslutter på udvalgsmøde, måneden inden dialogmøde med Ældrerådet, hvilke temaer der ønskes på dagsorden til dialogmødet med Hvidovre Ældreråd.

 

Ældrerådet melder efterfølgende også punkter på dagsordenen, der ønskes drøftet med udvalget. Næste dialogmøde afholdes onsdag d. 21. november 2018. Endelig dagsorden sendes ud en uge inden mødet.

 

Center for Sundhed og Ældre anmoder Ældre og Sundhedsudvalget om, at beslutte hvilke temaer/punkter der ønskes på dagsorden til dialogmødet med Ældrerådet.

 

Forslag til møderække 2019

Møderækken mellem Hvidovre Ældreråd og Ældre- og Sundhedsudvalget er i samarbejdsaftalen fastlagt til fire årlige møder. Et møde i hvert kvartal, hvoraf mødet i 3. kvartal er et dialogmøde om årets budgetmateriale.

 

Dialogmøderne har tidligere været afholdt inden det ordinære møde i Ældre- og Sundheds udvalget. Fagudvalgenes mødestruktur er under ændring hvorfor det ikke bliver muligt at afholde dialogmøderne forud for Ældre- og Sundhedsudvalgets møder.

Administrationen foreslår derfor, at dialogmøderne med Ældrerådet afholdes forud for Kommunalbestyrelsens møder, altså den sidste tirsdag i måneden. En undtagelse er det tredje møde med Ældrerådet, som er et budgetmøde. Det foreslås placeret i starten af august måned inden fagudvalgenes budgetmøde afholdes.

 

Administrationen fremlægger følgende forslag til møderække mellem parterne i 2019:

 

 • 1. dialogmøde tirsdag d. 26. februar 2019 kl. 15.30-17.00
 • 2. dialogmøde tirsdag d. 25. juni 2019 kl. 15.30-17.00
 • 3. dialogmøde mandag d. 12. august 2019 kl. 15.00-16.30 (budgetmøde)
 • 4. dialogmøde tirsdag d. 26. november 2019 kl. 15.00-16.30

 

Administrationen anmoder Ældre- og Sundhedsudvalget om at godkende møderække 2019 med Ældrerådet.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd har indgået samarbejdsaftale vedrørende rådets arbejde, sammensætning af ældrerådet og ældrerådets kompetenceområde.

 

Møderækken med Ældre- og Sundhedsudvalget reguleres i denne aftale hvor det fremgår at der er fire faste møder parterne imellem.

 

Den gældende samarbejdsaftale er godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 26. juni 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ældrerådet er lovpligtigt i henhold til §§ 30-33 i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale område (lbk nr. 1064 af 21/08/2018).

Høring

Ældrerådet fremsender særskilt dialogpunkter til dagsordenen og møderækken sendes ikke i høring, da der er tale om administrativ planlægning, som ikke har generel betydning for Hvidovres ældrebefolkningen.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen bemærkninger

Sundhedsmæssige konsekvenser

Der er ingen bemærkninger

Miljømæssige konsekvenser

Der er ingen bemærkninger

Bilag

 1. Vedtægter - 2018-2021_Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Ældreråd og Hvidovre Kommune.pdf (pdf)

8. Godkendelse af bevilling fra Styrelsen for Arbejdmarked og Rekruttering - Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen

Beslutningstema

Center for Sundhed og Ældre, Center for Beskæftigelse og Center for Personale og Løn har ansøgt om og fået bevilliget midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til udarbejdelse og afprøvning af en Strategi for øget nærvær og lavere fravær i ældreplejen i Hvidovre Kommune 2019 - 2021.

 

Indtægts- og udgiftsbevillingen skal godkendes.

 

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bevilling af puljemidler til at arbejde med nedbringelse af sygefravær i ældreplejen på baggrund af puljeansøgningen ”Strategi for øget nærvær og lavere fravær i ældreplejen i Hvidovre Kommune 2019 - 2021”
 2. at godkende, at der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling på 4.781.823 kr. fordelt på årene 2018 med 562.521 kr., 2019 med 1.376.493 kr., 2020 med 1.401.981 kr. og 2021 med 1.440.828 kr.

 

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 25-10-2018

Ad 1) Anbefales godkendt.
Ad 2) Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Center for Sundhed og Ældre, Center for Beskæftigelse og Center for Personale og Løn har ansøgt om midler fra Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen med det formål at udvikle, implementere og evaluere en Strategi for øget nærvær og lavere fravær i ældreplejen i Hvidovre Kommune 2019 – 2021.

 

Indsatsen for øget nærvær og lavere fravær i ældreplejen er forankret i 7 projektspor. Det overordnede mål med projektet er at reducere sygefraværet med 1 % frem mod 2021. Effekterne af projektet forventes blandt andet at være, at flere medarbejdere i ældreplejen har en bedre trivsel, at flere ældre i ældreplejen har en bedre trivsel og et bedre arbejdsmiljø og en øget faglighed i ældreplejen.

 

Indsatsen forankres og udfoldes af en projektleder i Center for Sundhed og Ældre, en fastholdelseskoordinator i Center for Beskæftigelse, og en arbejdsmiljøkonsulent og en HR udviklingskonsulent i Center for Personale og Løn.

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bevilliget 4.781.823 kr. til brug i projektperioden fra d. 1. august 2018 til d. 31. december 2021.

 

Ansøgning og budget er vedlagt som bilag.

 

Politiske beslutninger og aftaler

Ansøgningen til Pulje til nedbringelse af fravær i ældreplejen sker med udgangspunkt i opfyldelsen af Hvidovre Kommunes Ældrepolitik, hvor det er en målsætning at sikre tryg og værdig pleje til borgere, som ikke kan klare sig selv, og sikre at hjælpen tager udgangspunkt

i den enkelte borgers liv og livshistorie. Ansøgningen understøtter ligeledes opfyldelsen af Værdighedspolitikken hvor det fremgår, at medarbejderne har de rette kompetencer og ressourcer er vigtigt for, de ældres oplevelse af kvalitet i plejen.

 

Økonomiske konsekvenser

Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har givet tilsagn om 4.781.823 kr. Bevillingen dækker over løn til projektleder, fastholdelseskoordinator, arbejdsmiljøkonsulent og HR konsulent.

 

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, (bek nr. 1276 af 31/10/2016), som fastlægger regler for ansøgning om og anvendelse af puljemidler fra styrelsen

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Der ansættes en projektleder og en fastholdelseskoordinator. Arbejdsmiljøkonsulent og HR konsulent, der begge udgør ¼ årsværk, findes blandt de eksisterende personaleressourcer i Center for Løn og Personale.

 

 

Sundhedsmæssige konsekvenser

Projektet skal bidrage til bedre trivsel, både for ældre og medarbejdere i ældreplejen.

 

Bilag

 1. Hvidovre Kommune ansøgning og budget til Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen.pdf (pdf)

9. Godkendelse af koncept for bruger- og pårørenderåd på hjemmehjælpsområdet

Beslutningstema

Administrationen foreslår at oprette et bruger- og pårørenderåd på hjemmehjælpsområdet, så borgerne får et ekstra ”talerør” og sikres indflydelse. Det vil tillige ligestille borgerne på hjemmehjælpsområdet i forhold til plejecentrenes bruger- og pårørenderåd. Forslag til et koncept for et bruger- og pårørenderåd på hjemmehjælpsområdet fremstilles her til kommunalpolitisk godkendelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende koncept for bruger- og pårørenderåd på hjemmehjælpsområdet

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 25-10-2018

Anbefales godkendt.

Administrationens bemærkninger til handicaprådets høringssvar blev omdelt inden sagens behandling og indgår i den videre beslutningsproces.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Baggrund

Center for Sundhed og Ældre ønsker at oprette et bruger- og pårørenderåd på hjemmehjælpsområdet. Center for Sundhed og Ældre har forelagt ønsket om et bruger- og pårørenderåd for Ældrerådet. Ældrerådet har hilst ønsket velkommen og har meldt to repræsentanter ind, som har været med til at udarbejde et forslag til koncept for bruger- og pårørenderåd sammen med Center for Sundhed og Ældre. Der er i udarbejdelsen lagt vægt på ønsker og behov for området samt erfaringer fra andre kommuner, blandt andet Københavns Kommune.

 

I det følgende er et sammendrag af konceptet. Det nærmere koncept fremgår i bilag.

 

Formål med rådet

Formålet med bruger- og pårørenderådet på hjemmehjælpsområdet er at medvirke til at opnå de bedst mulige forhold for modtagerne af hjemmehjælp i Hvidovre Kommune under det til enhver tid gældende politisk fastsatte serviceniveau.

 

Opgaver for rådet

Bruger- og pårørenderådet forholder sig til tendenser, temaer og nationale krav om tiltag på området. Forventningen er, at rådet kan bidrage med vinkler på hjemmehjælpsydelser og indsatser i kommunen, som personalet pga. anden position og perspektiv ikke nødvendigvis tillægger værdi. Center for Sundhed og Ældre kan anvende dette i tilrettelæggelsen af arbejdet på hjemmehjælpsområdet.

 

Rådet kan både tage forhold op som Center for Sundhed og Ældre ønsker feed back på, men kan også tage forhold op som brugere og pårørende mener er vigtige.

 

Eksempelvis kan rådet drøfte, hvordan der kan komme færrest mulige hjælpere hos borgerne. Rådet kan også have mere konkrete opgaver som fx prøvesmagning af mad fra leverandører af madservice.

 

Afgrænsning

Rådet har en rådgivende funktion og ikke beslutningskompetence vedrørende driften og udviklingen på hjemmehjælpsområdet.

 

Desuden behandler rådet ikke klager og enkeltsager, men kan dog læse anonymiserede henvendelser, der belyser tendenser eller udfordringer på hjemmehjælpsområdet.

 

Hjemmehjælpsområdet omfatter alle ydelser og indsatser indenfor § 83 i Serviceloven tildelt borgere i egen bolig: praktisk hjælp, personlig pleje, madservice og indkøbsordningen. Emnefeltet kan senere udvides til også at omfatte hjemmesygeplejen.

 

Sammensætning af rådet

Administrationen foreslår, at rådet består af 6 brugere og pårørende, hvoraf en bruger er formand for rådet. Udvælgelsen af disse sker hvert andet år på et møde, hvor kommunen bredt inviterer brugere og pårørende, som er interesserede i at deltage i rådet til at møde op. 

 

Derudover består rådet af 1 repræsentant valgt af Ældrerådet plus eventuelt 1 suppleant.

 

Yderligere foreslås, at de private leverandører af hjemmehjælp vælger 2 repræsentanter.

 

Endelig stiller Center for Sundhed og Ældre med 4 repræsentanter i rådet, herunder næstformand og sekretær.

 

Mødefrekvens

Som udgangspunkt afholdes tre årlige møder, men mødefrekvensen kan ændres ved behov.

Politiske beslutninger og aftaler

Konceptet for bruger- og pårørenderådet på hjemmehjælpsområdet er i tråd med Hvidovre Kommunes Ældrepolitik. Ældrepolitikken sætter bl.a. fokus på det fælles ansvar og samspil mellem den ældre, pårørende og kommunens medarbejdere. Det fremgår bl.a., at parterne sammen udvikler velfærd og trivsel.

 

Videre er konceptet for bruger- og pårørenderådet i overensstemmelse med Hvidovre Kommunes Pårørendepolitik, som bygger på værdierne anerkendelse, tillid og åbenhed.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser, da:

 

-         brugere og pårørendes deltagelse i rådet er frivillig og ulønnet.

-         private leverandører af hjemmehjælp ikke modtager særlig kompensation for deltagelse i rådet.

-         repræsentanterne fra Center for Sundhed og Ældres deltagelse i rådet sker indenfor den eksisterende ramme.

Retsgrundlag

§ 16, stk. 2, i Serviceloven (LBK nr. 1114 af 30.08.2018):

 

”Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et eller flere råd, der rådgiver kommunen vedrørende tilrettelæggelse af indsatsen efter denne lov. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for og omfanget af rådenes opgaver.”

Høring

Ældrerådet og Handicaprådet er høringsberettigede i denne sag. Høringssvar og administrationens notater vedr. høringssvarene vil tilgå udvalgene inden sagens behandling.

Bilag

 1. Koncept for bruger- og pårørenderåd på hjemmehjælpsområdet (docx)
 2. Høringssvar fra Ældrerådet (pdf)
 3. Høringssvar fra Handicaprådet (pdf)
 4. Forklæde til HR høringssvar vedr. bruger- og pårørenderåd (pdf)

10. Godkendelse og orientering om kapacitetsbehov på plejeboligområdet

Beslutningstema

En ny prognose viser, at der i 2025 vil være behov for 44 ekstra plejeboliger på Sundhed og Ældres område. Dertil vurderes der at være behov for ca. 13 plejeboliger på Handicap og Psykiatris område.

 

Ældre- og Sundhedsudvalget skal godkende kapacitetsvurderingen og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal tage kapacitetsvurderingen til efterretning.

 

Sagen omhandler alene kapacitetsvurderingen, og der tages ikke stilling til placeringer og konkrete udbygninger på plejeboligområdet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget:

 1. at godkende kapacitetsvurderingen på 44 ekstra plejeboliger på Sundhed og Ældres område og 13 plejeboliger på Handicap og Psykiatris område

 

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage kapacitetsvurderingen på 44 ekstra plejeboliger på Sundhed og Ældres område og 13 plejeboliger på Handicap og Psykiatris område til efterretning

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 25-10-2018

Godkendt.

Administrationens bemærkninger til henholdsvis ældrerådets og handicaprådets høringssvar blev omdelt inden sagens behandling.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde d. 21-06-2016, at der skulle bygges 60 nye plejeboliger på Dybenskærhave.

 

Beslutningen skete med baggrund i en analyse: Plejeboliger og handicapegnede boliger i Hvidovre Kommune, Status og fremtidigt behov, maj 2015, udarbejdet af KORA for Hvidovre Kommune. Analysen blev bestilt på grund af de kommende års stigende ældrebefolkning, og overvejelser om i hvilken udstrækning kapaciteten af plejeboliger og handicapegnede boliger var tilstrækkelig til at dække det fremtidige behov. Dette spørgsmål blev meget aktuelt i 2016, hvor der var udfordringer med at overholde ventetidsgarantien til den generelle venteliste til plejeboliger.

 

Imidlertid ændrede billedet sig i 2017, hvor Hvidovre Kommune akkurat overholdte den gennemsnitlige ventetid. Dvs. at nogle borgere oplevede at vente længere mens andre oplevede at vente i kortere tid. Pr. september 2018 overholdes ventetidsgarantien. Der kan være flere forklaringer på, at ventetiden er faldet fra 2016: Sund aldring, forskellige indsatser i hjemmeplejen og ændret søgning til plejeboligerne. Men trods disse faktorer vil stigningen i antallet af ældre øge søgningen til plejeboligerne i de kommende år.

 

Den prognose, der fremgår af KORA rapporten, er baseret på oplysninger om aldersfordelingen i plejeboligerne og befolkningssammensætning og -antal i 2010-2014, dvs. forældede tal.  Dette, sammenholdt med den faldende ventetid i 2017, medførte et ønske om en opdateret prognose baseret på ny befolkningsfremskrivning.

 

Administrationen har udarbejdet en ny prognose, der viser, at der i 2025 vil være behov for 44 ekstra plejeboliger på Sundhed og Ældres område. Prognosen medregner ikke de borgere, der traditionelt er fortsat i tilbud på Handicap og Psykiatris område. Dette skyldes, at prognosen, jf. ovenstående kun tager udgangspunkt i de beboere, der bor i plejeboligerne og altså ikke de beboere, der bor i socialpædagogiske botilbud.

 

Center for Handicap og Psykiatri vurderer, at der vil være et behov for ca. 13 plejeboliger. Dvs. samlet set i alt 57 plejeboliger for både Sundhed og Ældre og Handicap og Psykiatri.

 

For dem der ikke kan være i eget hjem trods øget tildeling af hjemmehjælp, hjælpemidler og boligindretning, vurderes det nødvendigt at tænke i andet end traditionelle plejeboliger, således at de kan rumme beboere med særlige behov. Dette gælder fx for en stigende gruppe af demente, borgere med fysiske handicaps og borgere med mild til moderat grad af udviklingshæmning.

 

Anbefalingerne i notatet går derfor på, at etablering af plejeboliger sker på Dybenskærhave med henblik på at sikre økonomisk rentabilitet og opnå synergieffekter i forhold til vidensdeling med de øvrige afdelinger på plejecentret. Derudover etableres der forventeligt 8 plejeboliger på Søvangsgården. Administrationen anbefaler, at etablering af nye boliger sker på en måde, så boligerne kan skifte anvendelse i takt med, at behovene ændrer sig. Dette vil øge mulighederne for at anvende boligerne multifunktionelt over tid.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde d. 21-06-2016:

 1. at der skal bygges 60 nye plejeboliger på Dybenskærhave
 2. at der skal laves et oplæg til budgetforhandlingerne om at bygge 22-24 nye boliger på Plejecenter Strandmarkshave
 3. at administrationen kommer med et bud på forskellige midlertidige løsningsmuligheder på manglen på plejeboliger, deriblandt muligheden for i en overgangsperiode at beholde et antal plejeboliger på Svendebjerghave og at konvertere ældreegnede boliger til plejeboliger.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21-06-2016, at der skulle udvides med 60 boliger, hvor den samlede projektudgift for Hvidovre Kommune er 30,4 mio. kr.

 

Dette beløb er afsat i budgetforslag til budget 2019-2022.

 

Der er ikke afsat driftsmidler, som udgør ca. 575.000 pr. plejebolig, i alt 32,775 mio. kr. pr. år.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal i medfør af § 105 i almenboligloven (Lbk 1116 af 0210 2017) sørge for, at der er det nødvendige antal plejeboliger, der kan udlejes til ældre og personer med handicap, som har særligt behov for sådanne boliger.

Høring

Ældrerådet og Handicaprådet er høringsberettigede. Høringssvar og administrationens notat vedrørende høringssvarene vil tilgå udvalgenes medlemmer inden sagens behandling.

Bilag

 1. Anbefalinger til udbygning af og specialisering i plejeboliger (pdf)
 2. Høringssvar fra Ældrerådet (pdf)
 3. Høringssvar fra Handicaprådet (pdf)
 4. Forklæde- Høringssvar fra Handicaprådet vedr. Godkendelse og orientering om kapacitetsbehov på plejeboligområdet (pdf)
 5. Forklæde - Høringssvar fra Ældrerådet vedr. Godkendelse og orientering om kapacitetsbehov på plejeboligområdet (pdf)

11. Midler fra Alzheimerforeningen til Daghøjskolen på Vestegnen

Beslutningstema

Daghøjskolen på Vestegnen for yngre med demens og pårørende er satspuljefinansieret og finder sted i samarbejde mellem 4 kommuner. Alzheimerforeningen sidder med i styregruppen og har ydet et tilskud (bevilling) til aktiviteter for brugerne af Daghøjskolen.

 

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal godkende bevillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
 

1. at godkende Alzheimerforeningens bevilling til materialer til Daghøjskolen på Vestegnen, og at der gives indtægts- og udgiftsbevilling på 30.000 kr.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 25-10-2018

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dagsordenpunktet.

 

I 2017 modtog de fire kommuner Albertslund, Glostrup, Ishøj og Hvidovre satspuljemidler til et rådgivnings- og aktivitetscenter for yngre borgere med demens og pårørende. Brugerne har besluttet at kalde stedet for Daghøjskolen på Vestegnen for yngre med demens og pårørende.  Der var ikke søgt og bevilget midler til aktiviteter for brugerne i Daghøjskolen. Alzheimerforeningen er repræsenteret i styregruppen for Daghøjskolen med formanden for Alzheimerforeningen Storkøbenhavn.  Alzheimerforeningen har ønsket at støtte den firkommunale Daghøjskole med 30.000 kr. i 2018. Midlerne går til materialer ved diverse aktiviteter, fx skrivebøger til dagbogsgruppen, pensler og maling til malegruppen mm.

 

 

Politiske beslutninger og aftaler

Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte på møde den 29. januar 2018 indtægter fra Sundhedsstyrelsens satspulje til rådgivnings- og aktivitetscenter for yngre med demens og pårørende.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede bevilling på 30.000 kr. indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

 

Indtægten fra Alzheimerforeningen vil blive anvendt til aktiviteter i Daghøjskolen på Vestegnen for yngre med demens og pårørende.

Retsgrundlag

Sundhedsloven §119

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Meningsfulde aktiviteter for borgere med demens betyder, at borgeren kan opleve større trivsel og overskud i hverdagen.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen


12. Eventuelt

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 25-10-2018

Lisa Skov (C) spurgte til administrationens eventuelle overvejelser omkring tryghedsopkald i form af virtuelle ”skærmbesøg” hos ældre. Administrationen svarede på mødet.

Anders Wolf Andresen (F) spurgte til indsatsen vedrørende forebyggende indlæggelser set i forhold til andre kommuner. Administrationen svarede på mødet.

Anders Wolf Andresen (F) spurgte til aktivitetsniveauet og kapacitetsudnyttelsen i sundhedscentret. Administrationen svarede på mødet.

Benthe Viola Holm (A) spurgte, om der er mulighed for ryg-hold i sundhedscentret målrettet kommunens ansatte med henblik på nedsat sygefravær. Administrationen vender tilbage.