Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Ældre- og Sundhedsudvalget den 19. september 2018

Mødefakta

Dato: Onsdag den 19. september 2018
Mødetidspunkt: Kl. 17:30
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Arne Bech (H)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Lisa Skov (C)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 19-09-2018

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 19-09-2018

Direktøren orienterede om:

-         Invitation til dialogmøde den 1. oktober 2018 med Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden om den nye hospitalsplan. Invitationen blev omdelt.

-         Invitation til dialogmøde den 12. november 2018 med Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden om sundhedsaftale 2019-2023. Invitationen blev omdelt.

-         Ansøgning om satspuljemidler fra puljen ”Inklusion og fastholdelse af særligt sårbare diabetespatienter”. Notat af 7. september 2018 blev omdelt.

-         Varsling fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedrørende tilsynsbesøg den 8. oktober 2018 på Plejecenter Krogstenshave. Varslingsbrev af 12. september 2018 blev omdelt.

-         Henvendelse fra Danske Tandplejere vedrørende satspuljemidler til forbedret sundhed for de svageste ældre. Brev af 17. september 2018 blev omdelt.

 

Direktøren oplyste i øvrigt, at der fortsat mangler data fra Sundhedsstyrelsen på nogen områder, hvilket betyder, at ledelsesinformationen vedrørende Center for Sundhed og Ældre fortsat er forsinket sådan som også tidligere meddelt på udvalgsmødet den 14. august 2018. Ledelsesinformation vil først blive fremlagt, når der kan leveres samme datasæt som tidligere.

Bilag

 1. Brev af 17. september 2018 fra Danske Tandplejere vedrørende satspuljemidler (pdf)
 2. Varslingsbrev af 12. september 2018 vedrørende tilsynsbesøg 8. oktober 2018 på Plejecenter Krogstenshave. (pdf)
 3. Notat af 7. september 2018 om satspuljeansøgning til særligt sårbare diabetespatienter (pdf)
 4. Invitation til dialogmøde 12. november 2018 om udkast til Sundhedsaftale 2019-2023 (pdf)
 5. Invitation til dialogmøde 1. oktober 2018 om ny hospitalsplan (pdf)

3. Beslutning om afholdelse af dialogmøder som led i dialogbaseret styringsmodel for perioden 2018 - 2021

Beslutningstema

Som første skridt i den dialogbaserede styringsmodel 2018 til 2021 skal Ældre- og Sundhedsudvalget præsenteres for relevant viden på udvalgets fagområde. Dette skal danne grundlag for at formulere politiske pejlemærker og sætte retningen for arbejdet på Sundheds- og Ældreområdet de næste 4 år.

 

Centerchefen for Sundhed og Ældre indleder punktet med et oplæg.

 

Ældre- og Sundhedsudvalget skal desuden beslutte, om det efterfølgende dialogmøde med ledere på Sundheds- og Ældreområdet skal afholdes umiddelbart inden det næste ordinære fagudvalgsmøde eller uafhængigt af fagudvalgsmøderne.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

 

 1. at tage oplæg fra centerchef for Sundhed og Ældre til efterretning.

 

 1. at beslutte om dialogmødet med lederne på Sundheds- og Ældreområdet skal:

 

a)     afholdes umiddelbart inden det næste ordinære fagudvalgsmøde

eller

b)     afholdes uafhængigt af fagudvalgsmøderne.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 19-09-2018

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Udvalget besluttede, at dialogmødet med lederne på sundheds- og ældreområdet skal afholdes umiddelbart inden det næste ordinære fagudvalgsmøde torsdag den 25. oktober 2018.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. maj 2018 en justeret udgave af den dialogbaserede styringsmodel for Hvidovre Kommune. Styringsmodellen skal hermed fungere som et endnu bedre redskab for Kommunalbestyrelsen til at fastlægge rammer og retning for kommunens virke til gavn for borgerne.

 

Administrationen sætter nu gang i processen for den dialogbaserede styringsmodel 2018 til 2021. Ældre- og Sundhedsudvalget skal i første omgang introduceres til viden, der skal give udvalget en god basis for at formulere pejlemærker på det efterfølgende dialogmøde. Pejlemærkerne skal være retningsgivende for arbejdet med at skabe værdi og effekt for borgerne i afdelinger og institutioner under Center for Sundhed og Ældre.

 

Styringsdialogen indledes med et oplæg fra centerchefen og en udvalgsbeslutning vedrørende afholdelsen af et dialogmøde med ledelsen på området.

 

Styringsmodellen kort opsummeret

Styringsmodellen består af fire trin:

 

1)     Introduktion til viden, trends status mm. i fagudvalg

2)     Formulering af politiske pejlemærker ml. politikere og de ledere og chefer, som er tæt på kommunens borger- og virksomhedsrettede kerneopgaver – dette med afsæt i bl.a. opfølgning på forudgående års mål og effekter.

3)     Udarbejdelse af mål for den enkelte institution/afdeling i centeret

4)     Opfølgning på målene: Dokumentation af effekt.

 

Styringsmodellen er illustreret af nedenstående figur:

 

 

Roller

Politikerne

Fagudvalgene drøfter og beslutter de politiske pejlemærker i dialog med ledere og chefer. Politikerne godkender og forholder sig desuden opfyldelsen af de udviklingsmål, som pejlemærkerne oversættes til.

 

Administrationen

Administrationen klæder fagudvalgene på til drøftelsen af de politiske pejlemærker. Administrationen tilrettelægger og faciliterer dialogmøderne, samt samler op på resultaterne. Endelig sørger administrationen for sammenfatning af mål og opfølgning på effekt.

 

Institutionsledere og chefer

Ledere og chefer med ansvar for borger- eller virksomhedsnære kerneopgaver har ansvaret for at levere input til – og omsætte – de politiske pejlemærker i praksis.

 

Den enkelte centerchef/institutionsleder samler inden dialogmødet input fra medarbejdere og eventuelle bestyrelser. Ledere og administration oversætter de politiske pejlemærker til en række overordnede udviklingsmål. Det er efterfølgende chefernes og ledernes opgave i samarbejde med medarbejderne at omsætte målene til konkrete handleplaner og praksis i hverdagen.

 

 

Form på styringsdialogmøderne

Ældre- og Sundhedsudvalget skal – med udgangspunkt i nedenstående forslag - beslutte, hvordan dialogmødet skal afholdes. Fælles for begge forslagene er, at udvalgets medlemmer mødes med centerchefen og alle lederne på området samlet. Målet er, at udvalget kan formulere pejlemærkerne ved mødets afslutning og efterfølgende godkende pejlemærkerne på næstkommende udvalgsmøde. Der er i begge tilfælde afsat 2-3 timer.

 

Forslag 1

I dette scenarie afholdes dialogmødet umiddelbart inden det næste ordinære fagudvalgsmøde.

 

Forslag 2

I dette scenarie afholdes dialogmødet uafhængigt af de ordinære fagudvalgsmøder. Datoen fastsættes snarest muligt.

 

 

Ældre- og Sundhedsudvalget vil møde ledelsen fra følgende afdelinger og institutioner på dialogmødet:

 

Plejecentrene

Sundhed og Forebyggelse og Genoptræningen

Visitationen, Hjemmesygeplejen og Hjemmeplejen

 

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. maj 2018, punkt 7, forslaget til let justeret dialogbaseret styringsmodel, samt forslaget til administrativ og politisk proces.

Økonomiske konsekvenser

Denne sag har ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Dialogbaseret styringsmodel 2018 - 2021 (pdf)
 2. Pejlemærker 2018-2022 oplæg til ÆSU sep.2018 (pdf)

4. Godkendelse af Rammeaftale 2019-2020 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

Beslutningstema

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det højt specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en toårig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde. Udarbejdelsen foregår i regi af KKR og aftalen for 2019-2020 (vedlagt som bilag ”Hovedstadsregionens Rammeaftale 2019-2020”) fremlægges her med henblik på godkendelse. Rammeaftale 2019-2020 skal ifølge lovgivningen være fastsat senest den 15. oktober 2018 og skal derfor om muligt være behandlet i kommunerne og regionen senest d. 12. oktober 2018.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkeds-, Ældre- og Sundheds-, og Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende Rammeaftale 2019-2020 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-08-2018

Udvalget anbefaler rammeaftalen godkendt.

 

Handicaprådets høringssvar blev omdelt.

 

Administrationen har modtaget sagen sent fra KKR, hvorfor høringsfristen har været kort.

 

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 04-09-2018

Anbefales godkendt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-09-2018

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets og Børne- og Uddannelsesudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 19-09-2018

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet sagsfremstillingen. Rammeaftalen drejer sig primært om Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets samt Børne- og Uddannelsesudvalgets område. Mens det på Ældre- og Sundhedsudvalgets område stort set kun er kommunikationscentrene, der indgår. 

 

Baggrund

KKR Hovedstaden har på møde den 10. september 2018 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2019-2020 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

 

Rammeaftale 2019-2020

Rammeaftalen fokuserer på de konkrete aftaler, som Region Hovedstaden og kommunerne i hovedstadsregionen har indgået for 2019-2020 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale, som tager udgangspunkt i en række flerårige, fælles mål (2018-2021). Målene blev politisk godkendt i regi af KKR Hovedstaden i 2017 og udgør en central del af fokusområdet.

 

Fokusområdet i Rammeaftalen 2019-2020 (vedlagt som bilag ”Teknisk bilag til Udviklingsstrategi 2019-2020”) er, om hovedstadsregionen har en relevant og aktuel tilbudsvifte, som lever op til kommunernes behov på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Fokusområderne vil blive genstand for en undersøgelse af tilbudsviften i regionen samt af kommunernes behov i regi af Embedsmandsudvalget. Undersøgelserne vil gå på tværs af kommuner og region og skal danne grundlag for en økonomimodel med incitamenter for oprettelse af tilbud.

I forhold til Rammeaftalen 2018 videreføres takstaftale og overheadprocent i Rammeaftale 2019-2020. Takstaftalen for 2019-2020 (vedlagt som bilag ”Teknisk bilag til Styringsaftale 2019-2020”) lyder: At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2020 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 0,5 procent årligt som gennemsnit i en 6-årig periode i forhold til pris- og lønniveauet i 2014.

 

Dialogmøde

I forbindelse med rammeaftalen afholdes endvidere et dialogmøde for politikere, der beskæftiger sig med det specialiserede socialområde, samt social- og sundhedsdirektører og centerchefer i hovedstadsregionen. Mødet finder sted torsdag den 15. november 2018 (vedlagt som bilag ”Invitation til politisk dialogmøde (KKR) 15. november 2018”).

Politiske beslutninger og aftaler

KB godkendte Rammeaftale 2018 og de tilhørende fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet uden bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Med den nye aftale for 2019-2020 er det aftalt, at udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2020 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 0,5 procent årligt som gennemsnit i en 6-årig periode i forhold til pris- og lønniveauet i 2014. Hvidovre Kommune lever løbende op til forpligtelserne vedrørende KKR-aftalen.

 

Kommunerne i hovedstadsregionen har desuden aftalt, at der fra den nuværende aftalte vejledende norm for beregning af de indirekte omkostninger for kommunale tilbud (overheadprocent), arbejdes hen imod seks procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét. Hvidovre Kommune har implementeret dette mål. 

 

For Hvidovre kommune, der på socialområdet er en udpræget køberkommune, er der et potentielt besparelsespotentiale. Besparelsespotentialet er dog marginalt.

Retsgrundlag

Serviceloven § 6, jf. lovbekendtgørelse nr. 102 af den 29. januar 2018

 

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde, bekendtgørelse nr. 1631 af den 12. december 2016

Høring

Center for Handicap og Psykiatri anbefaler, at Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling.

Bilag

 1. Hovedstadsregionens Rammeaftale 2019-2020.pdf (pdf)
 2. Teknisk bilag til Styringsaftale 2019-2020.pdf (pdf)
 3. Teknisk bilag til Udviklingsstrategi 2019-2020.pdf (pdf)
 4. Invitation til politisk dialogmøde (KKR) 15. november 2018.pdf (pdf)
 5. Handicaprådets høringssvar til Rammeaftale 2019 (pdf)

5. Orientering om færdigudviklingen af den digitale motionsoversigt

Beslutningstema

Ældre- og Sundhedsudvalget orienteres om færdigudviklingen af den nye digitale motionsoversigt. Tilblivelsen af den digitale motionsoversigt er bl.a. muliggjort gennem midler fra Sundhedspuljen 2017 og 2018 samt midler fra DIKO’s IT-udviklingspulje i 2017.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

 

 1. at tage administrationens orientering om den nye digitale motionsoversigt til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 19-09-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2015 lavede medarbejdere i Sundhed og Forebyggelse i samarbejde med Kultur- og Fritidsafdelingen, en samlet oversigt over motionstilbud for borgere over 18 år, der ikke er vant til at være fysisk aktive. Den trykte folder har været brugt aktivt af både borgere og frontpersonale, men en trykt folder bliver hurtig forældet.

Sundhed og forebyggelse har derfor i samarbejde med Kultur- og Fritidsafdelingen samt GIS-medarbejdere fra Center for Plan og Miljø udviklet en digital motionsoversigt, som i april 2018 er udgivet på Hvidovre Sundhedscenters hjemmeside.

 

Den digitale motionsoversigt giver et overskuelig overblik over motionstilbud i og omkring Hvidovre Kommune målrettet motionsuvante borgere i kommunen. Det er muligt at søge efter aktivitetstype, målgruppe og geografi.

Oversigten er nem at opdatere, når tilbud ændrer sig, og det er et mere overskueligt redskab at navigere rundt i både for borgerne og frontpersonalet. Under de enkelte tilbud linkes direkte til yderligere information på udbyderens hjemmeside. Oversigten er let tilgængelig og fungerer både på computer, tablet/Ipad og smartphone.

Politiske beslutninger og aftaler

D. 4. april 2017, punkt 4, tildelte Social- og Sundhedsudvalget i alt 50.000 kr. til udvikling af den digitale motionsoversigt.

D. 29. januar 2018, punkt 6, godkendte Ældre- og Sundhedsudvalget at tildele i alt 50.000 kr. til videreudvikling af den digitale motionsoversigt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Den digitale motionsoversigt er et bidrag til, at Kommunalbestyrelsen efterlever Sundhedslovens §119 om Kommunalbestyrelsens ansvar for, ved varetagelse af kommunens opgaver i forhold til borgerne, at skabe rammer for en sund levevis.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Mange har et ønske om at være mere fysisk aktive. Den digitale motionsoversigt skal støtte kommunens frontpersonale i at vejlede borgere om kommunens motionsmuligheder samt hjælpe borgere med selv at finde et passende motionstilbud, der imødekommer deres ønsker.


6. Støtte til frivilligt socialt arbejde, regnskab 2017 og 2. uddelingsrunde 2018

Beslutningstema

Ældre- og Sundhedsudvalget uddeler to gange årligt midler til det frivillige sociale område (§18-puljen).

Administrationen fremlægger regnskab 2017 over anvendelse af § 18 midler tildelt i 2017 til foreninger på det frivillige sociale område, samt Frivillighedsrådets behandling af ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2. uddelingsrunde 2018.

Der er i alt 111.301 kr. til uddeling i 2. runde 2018, og der er ansøgninger for i alt 229.316 kr. Frivillighedsrådet indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, at der ydes støtte for i alt 81.722 kr. 

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

 1. at godkende regnskab 2017 for § 18 puljen. Der er tilbageført i alt 37.321 kr.

 2. at beslutte fordeling af støtte til frivilligt socialt arbejde ud fra Frivillighedsrådets indstillinger om § 18 støtte til lokale og landsdækkende projekter. Frivillighedsrådet indstiller til uddeling af støtte på i alt 81.722 kr.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 19-09-2018

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Udvalget tiltrådte Frivillighedsrådets indstilling med den ene ændring, at støtten til nr. 6.2 (Ældresagen) øges med 4.000 kr. til i alt 9.000 kr. Udvalget godkendte således støtte for i alt 85.722 kr. i 2. uddeling, idet udvalget samtidig anerkender det store forberedende arbejde som er lagt i indstillingen fra rådets side. Udvalget bemærkede generelt, at der fremover ikke kan forventes uddelt ”symbolsk tilskud”.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet sagsfremstillingen.

Baggrund for støtte til frivilligt socialt arbejde

Hovedbetingelsen for at modtage støtte fra § 18 puljen er, at den frivillige sociale indsats er kernen i projektet eller aktiviteten. Der er fokus på de særlige sårbare målgrupper, og den sociale dimension i tildelingen af § 18 midler. Kriterierne for § 18 puljen vedtages lokalt i kommunerne. De lokale kriterier kan læses i bilag A, side 3-4.

Frivilligt arbejde i eksempelvis idrætsforeninger og kulturelle projekter henvises til Kultur og Fritidsudvalgets puljer. §18 puljen i Hvidovre Kommune uddeles to gange årligt i henholdsvis februar og september.

Hvidovre Frivillighedsråd

Frivillighedsrådet er høringspart på §18 uddelingerne og har indstillingsret på alle ansøgninger til Ældre- og Sundhedsudvalget, i forbindelse med tildeling af midler.

Frivillighedsrådet består af syv medlemmer og er sammensat af repræsentanter fra forskellige lokale foreninger indenfor det sociale område. Frivillighedsrådets medlemmer vælges hvert. 4. år. Vedtægter for Hvidovre Frivillighedsråd kan læses i bilag B.

Regnskab 2017

Administrationen har indhentet regnskaber fra de foreninger, der modtog § 18-støtte i 2017. Efter gældende regler skal støtten anvendes i tildelingsåret, og overskydende midler tilbageføres til puljen. De tilbageførte midler indgår således i næste års puljer, som overførte midler.

Administrationen har modtaget regnskaber fra samtlige foreninger. Oversigt over indkomne regnskaber kan ses i bilag C, og støtteuddelingen fordelt på målgrupper kan ses i bilag D.

Administrationen har ingen bemærkninger til regnskabet og anbefaler, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender regnskab 2017.

Frivillighedsrådets indstilling til 2. runde uddeling i 2018

Der er modtaget 17 ansøgninger, hvori der samlet er ansøgt for 229.316 kr. Kopi af alle ansøgningerne ses i bilag E.

I budget 2018 er der afsat 580.500 kr. til § 18-støtte. I 1. runde 2018 blev der uddelt 506.520 kr. Der er overført 37.321 kr. fra 2017 regnskabet. Samlet er der således 111.301 kr. til uddeling i 2. runde 2018.

Frivillighedsrådet har vurderet de 17 ansøgninger, på baggrund af gældende kriterier for § 18 puljen. Frivillighedsrådet indstiller, at der bevilliges støtte for i alt 81.722 kr. Indstillingerne fremgår af bilag F.

Såfremt Ældre- og Sundhedsudvalget udvalget godkender Frivillighedsrådets indstillinger, resterer der 29.579 kr. i puljen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunen kan vælge at give lokale frivillige organisationer og foreninger indflydelse på fordelingen af § 18-midlerne.

Hvidovre Kommune har et frivillighedsråd, som fungerer som sparringspartner for Ældre- og Sundhedsudvalget i forbindelse med uddelingen af § 18-midler.

De lokale kriterier for uddeling af § 18 støtte i Hvidovre er vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget på udvalgsmødet d. 6. maj 2013.

Økonomiske konsekvenser

I 2018 er der afsat i alt 580.500 kr. til støtte af frivilligt socialt arbejde efter § 18 i Serviceloven.

Tabel 1: paragraf 18 midler i kr.

Midler til uddeling i 2018

580.500

Uddelt i 1. runde 2018

506.520

Rest i pulje efter 1. uddeling

73.980

Overførte midler fra regnskab 2017

 37.321

Rest i puljen til 2. uddeling

111.301

Frivillighedsrådets indstillinger 2. runde

81.722

Rest i puljen, såfremt Frivillighedsrådets indstillinger imødekommes.

29.579

Retsgrundlag

§18 i Lov om Social Service (lovbekendtgørelse nr. 102 af 29/01/2018).

Høring

Hvidovre Kommune har oprettet Frivillighedsrådet, der fungerer som høringspart i forbindelse med Ældre- og Sundhedsudvalgets uddeling af § 18 støtte.

Frivillighedsrådet høres i samtlige ansøgninger til §18 puljen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Det frivillige sociale arbejde er primært baseret i projekter og foreninger, der styrker det sociale netværk, forebygger social isolation, skaber tryghed gennem forskellige tiltag og vedligeholder funktionsevne hos forskellige sårbare målgrupper.

Bilag

 1. Bilag A §18 folder _inklusiv lokalt vedtagene kriterier for tildeling (pdf)
 2. Bilag B Vedtægter for Frivillighedsrådet 2015-2018 (pdf)
 3. Bilag C § 18- Regnskab over anvendelse af tildelt støtte i 2017 (pdf)
 4. Bilag D Samlet målgruppe oversigt over uddeling af § 18 støtte i 2017 (pdf)
 5. Bilag E Ansøgninger §18 -2. runde 2018 Ansøgning nummer 1.2-2018 til 17.2-2018 (pdf)
 6. Bilag F § 18 indstillingsark 2. runde 2018.pdf (pdf)

7. Overgange mellem det specialiserede socialområde og ældreområdet

Beslutningstema

Center for Handicap og Psykiatri har en stigende borgergruppe på 65 år eller derover. Samtidig er centerets lovområde og tilbud målrettet borgere i alderen 18-64 år.

 

Borgere med handicap får med højere alder ofte et øget behov for pleje og omsorg, mens behovet for en socialpædagogisk indsats mindskes.

 

Med henblik på at ligestille ældre borgere med handicap med øvrige ældre borgere i forhold til at kunne modtage kvalificeret sundhedsfaglig hjælp, skal Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget tage stilling til, om der skal etableres en overgang fra Handicapområdet til Ældreområdet, når borgerne fylder 65 år.

 

Overgangen vil indeholde etablering af et tættere samarbejde på tværs af de to centre i forhold til borgerens boform og fremtidige tilbud, samt en fordeling af udgifterne for borgere i alderen 65 år og derover.

 

Det forslås, at udgifterne knyttet til borgerens botilbud fremover vil blive løftet af Center for Sundhed og Ældre efter en beskrevet overgangsmodel.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende, at der etableres en overgang for borgere med handicap på 65 år og derover fra Center for Handicap og Psykiatri til Center for Sundhed og Ældre.

 

 1. at godkende, at Center for Sundhed og Ældre fremover afholder alle bo-udgifter for alle borgere over 65 år. De resterende udgifter til borgeren afholdes forsat i Center for Handicap og Psykiatri.

 

 1. Overførsel af budget fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (Center for Handicap og Psykiatri) til Ældre- og Sundhedsudvalget (Center for Sundhed og Ældre) håndteres som en teknisk korrektion til budget 2019-2022.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 19-09-2018

Ad 1) Anbefales godkendt.

Ad 2) Anbefales godkendt.

Ad 3) Anbefales godkendt.

 

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri og Center for Sundhed og Ældre har i samarbejde udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Baggrund

Borgere i Hvidovre Kommune, der bor i bo- og dagtilbud på det specialiserede voksenområde, bliver typisk boede i tilbuddet efter de er fyldt 65 år. Det kan betyde, at disse borgere i dag ikke modtager relevante sundheds- og plejefaglige tilbud i tilstrækkeligt omfang (bilag 1).

 

Borgere med handicap, som bliver ældre, har ofte behov for pleje og omsorg, fuldstændigt ligesom øvrige ældre. Derimod mindskes behovet for en socialpædagogisk indsats ofte med stigende alder. Der er derfor behov for, at ældre borgere med handicap ligestilles med øvrige ældre borgere i forhold til at kunne modtage kvalificeret sundhedsfaglig hjælp af en medarbejdergruppe, hvis spidskompetencer er ældre og helbredsmæssigt svækkede borgere. Lighed i sundhed gør sig således gældende ikke kun for handicappede borgere i alderen 18-65 år, men også for gruppen af ældre med handicap.

 

Center for Handicap og Psykiatris lovområde og tilbud er målrettet borgere i alderen 18-64 år. Samtidig rummer centret i dag en stigende gruppe borgere på 65 år eller derover. Som følge heraf ses øgede udgifter til særtakster efter servicelovens § 85 på botilbuddene, efterhånden som borgerne bliver mere plejekrævende.

 

Administrationen foreslår derfor en ny deling af opgaver og ansvar mellem centrene vedrørende borgere med handicap, der fylder eller er fyldt 65 år.

 

Center for Sundhed og Ældre vil på baggrund heraf øge indsatsen inden for rehabilitering og tilpasse den eksisterende tilbudsvifte med henblik på at kunne rumme flere borgere over 65 år med handicap.

 

Center for Sundhed og Ældre og Center vil i samarbejde med Center for Handicap og Psykiatri, revurdere borgere, der overgår til Center for Sundhed og Ældre i forhold til de tilbud, de er visiteret til, ligesom arbejdsgange vedr. overgangen fra voksenhandicap til ældreområdet skal indarbejdes systematisk (bilag 1).

 

For at skabe sammenhæng mellem ansvar og budget for de ældre borgere på hhv. ældre- og handicapområderne foreslås følgende økonomimodel:

 

 1. Center for Sundhed og Ældre afholder boligudgifter til alle borgere over 65 år, uanset om de ældre bor på et plejecenter eller i et botilbud
 2. For så vidt angår ældre borgere, som har været tilknyttet Center for Handicap og Psykiatri afholder Center for Sundhed og Ældre udgiften svarende til en årlig gennemsnitspris på 575.000 kr. for en udenbys plejehjemsplads. Beløbet er fastsat med udgangspunkt i, at Hvidovre Kommune i 2018 i gennemsnit betaler 575.000 kr. pr. år for, at en ældre borger fra Hvidovre Kommune bor på en anden kommunes plejehjem.
  Center for Handicap og Psykiatri afholder de resterende udgifter til borgerne i målgruppen.

 

Med denne praksis sikres det, at udgifterne afholdes på det alderssvarende område og afhænger således ikke af, om borgeren bor i et botilbud eller på et plejehjem.

Retsgrundlag

Det specialiserede voksenområde:

Lov om social service § 104 (aktivitets- og samværstilbud), § 108 (længerevarende botilbud), § 107 (midlertidigt botilbud), § 85 (socialpædagogisk støtte), §103 (beskyttet beskæftigelse) og §97 (ledsagelse).

 

Lov om almene boliger § 105 (almen ældre/handicapbolig)

 

Sundheds- og ældreområdet:

Lov om almene boliger § 58a-e.

 

Styrelsesvedtægten for Hvidovre Kommune, §§ 17 og 18.

Økonomiske konsekvenser

I 2017 har de samlede udgifter været på ca. 25 mio. kr. til de pt. 32 borgere, som er 65 år eller derover og der forventes udgifter på samme niveau i 2018. Udgiften bliver i dag afholdt på det voksenspecialiserede område.

 

Administrationens forslag indebærer, at fra 2019 afholder Center for Sundhed og Ældre boligudgifter til alle borgere over 65 år, uanset om de ældre bor på et plejecenter eller i et botilbud. Og dermed også for de pt. 32 borgere, der bor i et botilbud og som er tilknyttet Center for Handicap og Psykiatri. Boligudgiften til disse borgere fastsættes til 575.000 kr. pr. år (2019-priser) svarende til en gennemsnitlig udenbys plejeboligplads. Center for Handicap og Psykiatri afholder de resterende udgifter vedrørende borgeren.

 

Der vil skulle ske en overførsel af budget fra Center for Handicap og Psykiatri til Center for Sundhed og Ældre svarende til 32 borgere a 575.000 kr.

 

Overførsel af budget fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (Center for Handicap og Psykiatri) til Ældre- og Sundhedsudvalget (Center for Sundhed og Ældre) håndteres som en teknisk korrektion til budget 2019-2022.

Høring

Ældrerådet og Handicaprådet er høringsberettigede. Høringssvar og administrationens notat vedrørende høringssvarene vil tilgå udvalgenes medlemmer inden sagens behandling.

Bilag

 1. notat vedr. overgang fra voksenhandicap til ældreområdet (docx)
 2. Ældrerådets høringssvar til overgang mellem det specialiserede socialområde og ældreområdet (pdf)
 3. Handicaprådets høringssvar til Overgange mellem det specialiserede socialområde og ældreområdet. (pdf)

8. Beslutning om hvornår og hvor Ældre- og Sundhedsudvalgets møder skal afholdes i 2019

Beslutningstema

Ældre- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, hvor og hvornår de ordinære møder i Ældre- og Sundhedsudvalget skal afholdes i 2019

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

 1. at godkende at Ældre- og Sundhedsudvalgets ordinære møder i 2019 afholdes på følgende dage kl. 16.00:
  • mandag den 14. januar 2019
  • onsdag den 6. februar 2019
  • mandag den 11. marts 2019
  • mandag den 8. april 2019
  • mandag den 13. maj 2019
  • tirsdag den 11. juni 2019
  • mandag den 19. august 2019 (budgetmøde)
  • mandag den 9. september 2019
  • mandag den 7. oktober 2019
  • mandag den 11. november 2019
  • tirsdag den 3. december 2019

 

 1. at godkende at Ældre- og Sundhedsudvalgets ordinære møder i 2019 afholdes på Hvidovre Rådhus, medmindre andet aftales

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 19-09-2018

Ad 1)

For: Gruppe A, O, F
Imod: Gruppe C, Liste H
 

Godkendt. Udvalgetbad samtidig administrationen undersøge muligheden for, at de udvalgsmøder, som er planlagt til tirsdage, kan lægges på et andet tidspunkt.

 

Ad 2) Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Ældre- og Sundhedsudvalget skal beslutte dato og klokkeslæt for Ældre- og Sundhedsudvalgets ordinære møder i 2019, og at møderne afholdes på Hvidovre Rådhus, medmindre andet aftales.

 

Ældre- og Sundhedsudvalgets ordinære møder afholdes som udgangspunkt en gang om måneden, dog med undtagelse af juli måned.

 

Udkast til den samlede mødeplan for 2019 er vedlagt som bilag.

 

Det bemærkes, at kommunalbestyrelsen har henstillet til fagudvalgene, at udvalgsmøderne samlet afholdes på en mødedag (2. mandag i måneden i mødeplan 2019).

 

Udkastet til mødeplan, hvor udvalgsmøderne er jævnt fordelt uden overlap, er udarbejdet i tråd med denne henstilling.

 

Udvalgene skal hver især være opmærksomme på, at der – i det omfang henstillingen ikke følges – skal undgås sammenfald i udvalgsmøderne på tværs af udvalgene.

 

Et sådant sammenfald vil ikke harmonere med følgende rettigheder efter styrelsesloven:

 

 • Retten for udvalgene til at tilkalde andre personer, herunder andre medlemmer af kommunalbestyrelsen, til at overvære forhandlingerne, når det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning (styrelseslovens § 20, stk. 4).

 

 • Retten for grupperne, der har indvalgt et udvalgsmedlem i et udvalg, til at bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe udvalgsmedlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at vare kortere end en måned (styrelseslovens § 28, stk. 2, 2. pkt., jf. styrelsesvedtægtens § 7, stk. 2).

 

 • Retten for kommunalbestyrelsens formand til – uden at være medlem af udvalget – at deltage i møderne i udvalget uden stemmeret men med taleret (styrelseslovens § 31a, stk. 1, 1. pkt.).

 

 • Retten for ethvert udvalgsmedlem til, at der ikke – uden tvingende grunde – fastsættes uhensigtsmæssige mødetidspunkter for et mindretal af udvalgsmedlemmer, hvilket helt åbenlyst vil være tilfældet, hvis et udvalgsmedlem sidder i flere udvalg, hvor der er mødepligt, men hvor mødeplanerne kolliderer indbyrdes (mødeplanen kan forlanges indbragt for kommunalbestyrelsen, jf. styrelseslovens § 20, stk. 1, 4. pkt.).

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen henstillede på møde den 28. august 2018, punkt 5, til fagudvalgene, at udvalgsmøderne samlet afholdes på en mødedag (2. mandag i måneden i mødeplan 2019).

Økonomiske konsekvenser

Når en del af fagudvalgene holder møde inden for den daglige arbejdstid, vil der endvidere være en besparelse på merarbejdskontoen i kantinen, idet der ikke skal serveres nær så meget mødeforplejning uden for den almindelige arbejdstid.

 

Der vil derfor anslået være en besparelse på 36.000 kr. på mødeforplejning.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1031 af 6. juli 2018:

 

Ifølge styrelseslovens § 20, stk. 1, 2. pkt., træffer hvert af de stående udvalg årligt en beslutning om, hvor og hvornår de ordinære udvalgsmøder skal afholdes. Ifølge styrelseslovens § 20, stk. 1, 3. pkt., skal møderne afholdes i så god tid inden møder i kommunalbestyrelsen, at eventuelle udvalgserklæringer kan udsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer senest fire hverdage før møder i kommunalbestyrelsen, jf. samme lovs § 8, stk. 4.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Udkast til den samlede mødeplan 2019 (pdf)
 2. Forslag til fordeling af møder i fagudvalg, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen (pdf)

9. Eventuelt

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 19-09-2018

Benthe Viola Holm (A) spurgte, hvor mange borgere der stårpåventelistetilplejehjemsplads. Administrationenudarbejdernotat.

Anders Wolf Andresen (F) spurgtetilbrandsikkerhedenpåplejecentrene. Administrationensvaredepåmødet.

Maria Durhuus (A) spurgtetilmuligheden for at differentieretilbudpådemensområdet alt afhængigafborgernes alder. Administrationensvaredepåmødet.