Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Ældre- og Sundhedsudvalget den 14. marts 2018

Mødefakta

Dato: Onsdag den 14. marts 2018
Mødetidspunkt: Kl. 17:30
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Arne Bech (H)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Lisa Skov (C)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)

Fraværende med afbud

 • Benthe Viola Holm (A)

Bemærkninger

Yasir Iqbal deltog for Benthe Viola Holm. Maria Durhuus forlod mødet efter behandlingen af punkt 5.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-03-2018

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-03-2018

Intet at bemærke.


3. Nyt Hvidovre Sundhedscenter

Beslutningstema

Det tidligere posthus på Hvidovrevej 272 har gennemgået en omfattende renovering og er klar til at Sundhedscentret, Genoptræningen og Sygeplejeklinikken kan åbne i de nye lokaler den 10. april 2018. Ældre- og Sundhedsudvalget skal godkende navn til det nye hus og tilbydes en rundvisning i huset inden medarbejdere og borgere tager huset i brug. Endvidere skal Ældre- og Sundhedsudvalget drøfte visioner for det nye Hvidovre Sundhedscenter.

Indstilling

Direktøren for børne- og velfærdsområdet indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

 1. at godkende navn for nyt hus til sundheds- og træningsområdet: Hvidovre Sundhedscenter
 1. at udvalget drøfter visioner for Hvidovre Sundhedscenter i lyset af den kommende sundhedspolitik for 2019 – 2022.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-03-2018

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Drøftet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. august 2014, at det tidligere posthus på Hvidovrevej 272 skulle renoveres med henblik på at Genoptræningen, Sundhedscentret og Sygeplejeklinikken får nye og mere tidssvarende lokaler.

Hvidovre Sundhedscenter

Hvidovre Kommune var blandt de første kommuner i Danmark til at etablere et Sundhedscenter, som åbnede i 2007. Siden 2007 har Sundhedscentret etableret sig som et ”godt navn” i byen både blandt borgere, foreninger, andre afdelinger i kommunen og blandt Hvidovres politikere.

I forbindelse med at Genoptræningen, Sundhedscentret og Sygeplejeklinikken flytter i samme hus, har Hvidovre Kommunes Kommunikationsafdeling været rådført med henblik på, at finde frem til et godt navn til det nye hus, der rummer flere afdelinger inden for sundhedsområdet. Af hensyn til Sundhedscentrets genkendelige navn anbefales det at fastholde navnet Sundhedscentret, blot med en mindre ændring til ”Sundhedscenter” og i eksterne sammenhænge ”Hvidovre Sundhedscenter”. Dette vil betyde, at logo og andre kendetegn fra Sundhedscentret kan bevares.

Rundvisning for Ældre- og Sundhedsudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 14. marts begynder kl. 17.30  med en rundvisning i det nye Sundhedscenter. Huset vil denne dag ikke være fuldt møbleret, men det vil være muligt for medlemmerne af udvalget, at se lokaliteterne og få indblik i, hvordan huset vil blive taget i brug inden borgerne inviteres indenfor.

Visioner for Hvidovre Sundhedscenter

Sundhedsområdet, Genoptræning og Sygeplejeklinikken flytter med eksisterende tilbud og indsatser ind i Hvidovre Sundhedscenter.

Ældre- og Sundhedsudvalget fik på møde den 28. februar sag om processen frem mod Hvidovre Kommunes nye Sundhedspolitik for perioden 2019 - 2022.

Den kommende sundhedspolitik vil bygge på værdierne:

 • Sunde rammer
 • Lighed i sundhed
 • Den nære sundhed.

Hovedfokus i den kommende sundhedspolitik vil være på temaerne:

 • Fysisk aktivitet
 • Mad og måltider
 • Tobak
 • Mental sundhed
 • Alkohol
 • Narkotika


Udvalget skal drøfte hvilke visioner de ønsker for indsatser og tilbud i Hvidovre Sundhedscenter, set i lyset af værdier og temaer for den kommende sundhedspolitik.

Indvielse og åbning af Hvidovre Sundhedscenter

Hvidovre Sundhedscenter åbner for borgerne den 10. april 2018. Der afholdes indvielse af huset den 20. april kl. 14.00, hvor medlemmer af Ældre- og Sundhedsudvalget er inviteret.

Retsgrundlag

Hvidovre Sundhedscenter rummer tilbud til borgerne inden for:

 • Sundhedslovens § 119 om Kommunalbestyrelsensansvar for, ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne, at skabe rammer for en sund levevis.
 • Træning jf. Sundhedsloven § 140 og Serviceloven § 86
 • Sygepleje jf. Sundhedsloven § 140

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 48.8 millioner kroner til byggeprojektet, ultimo februar 2018 gøres status på budgetoverholdelse.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Borgerne vil få en højere kvalitet i deres træning, sygepleje og sundhedstilbud ved at lokalerne i højere grad end tidligere, giver bedre:

 • Hygiejne og behandlingsmuligheder i Sygeplejeklinikken
 • Genoptræning i større og flere lokaler
 • Sundhedspædagogiske muligheder i fleksible lokaler.

Endelig kan synergieffekten af at flytte de tre afdelinger sammen skabe flere sammenskabte tilbud til borgerne, og borgerne vil opleve en helhedsorienteret tilgang til deres sundhedsudfordringer.


4. Orientering om ændring i sundhedsloven - genindførelse af frit valg i børnetandplejen og omsorgstandplejen

Beslutningstema

Center for Børn og Familier har udarbejdet sagsfremstillingen.

Børne- og Uddannelsesudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Social- og arbejdsmarkedsudvalget orienteres om ændring af sundhedsloven på tandplejeområdet. Sundhedsloven genindfører pr. 1. januar 2018 retten til frit valg af tandpleje for børn under 16 år og for brugere af omsorgstandplejen.

Det tidligere frie valg på børnetandplejeområdet blev indført i 2004, men blev ophævet igen i 2013, hvor også frit valg i omsorgstandplejen blev ophævet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 

 1. at tage orientering om ændring af sundhedsloven på børne- og omsorgstandplejeområdet til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-03-2018

Taget til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-02-2018

Taget til efterretning med bemærkning om, at administrationen bedes følge udviklingen i frit valg i tandplejen med henblik på at kunne give relevante udvalg en status om 1 år.

Sagsfremstilling

Børnetandpleje

Folketinget har vedtaget ændringer i sundhedsloven på tandplejeområdet. Pr. 1. januar 2018 bliver det igen muligt for forældre til børn under 16 år frit at vælge tandbehandling hos den kommunale tandpleje, hos anden kommunal tandplejeklinik eller hos privatpraktiserende tandlæger.

På nuværende tidspunkt foregår tandbehandling af børn under 16 år på Hvidovre Kommunes tandplejecentre.

Det fremgår af bekendtgørelsen om tandpleje, at hvis forældre vælger behandling hos privatpraktiserende tandlæge vil de få et kommunalt tilskud på 65 %. Tilskuddet beregnes på grundlag af takster fastsat i overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år indgået mellem KL og Tandlægeforeningen.

Hvis forældre vælger en anden kommunal tandklinik, der er dyrere end den i bopælskommunen, kan behandlerkommunen opkræve en egenbetaling hos bopælskommunen. Egenbetalingen svarer til forskellen mellem den gennemsnitlige udgift pr. barn i den kommunale tandpleje i de to kommuner.

I december 2017 gik 4 børn i Hvidovre til privat tandbehandling uden refusion. Inden fritvalget blev afskaffet pr. 1. januar 2013, benyttede  23 børn sig af tilbuddet om behandling hos privatpraktiserende tandlæge.

Unge mellem 16 og 18 år kan som hidtil vælge at få det vederlagsfri kommunale tandplejetilbud enten på kommunens eller anden kommunes klinikker eller hos private tandlæger.

Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er et tilbud til de borgere, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

Hjemmeboende borgerne i Hvidovre Kommune visiteres til omsorgstandpleje af Visitationen i Center for Sundhed og Ældre, således at borgernes tandpleje indgår i en helhedsvurdering af borgerens behov for hjælp. Borgere på plejecentre visiteres af afdelingssygeplejersken.

Borgere i omsorgstandplejen får i øjeblikket tandbehandling på plejecentrene Søvangsgården, Strandmarkshave og Krogstenshave samt på Tandplejecentrene Enghøj og Præstemosen.

I 2015 besluttede det daværende Social- og Sundhedsudvalg, at alle borgere, også hjemmeboende, der er visiteret til omsorgstandpleje, ikke længere kan få tandpleje i hjemmet, men skal behandles på kommunens klinikker. Det blev samtidig besluttet, at borgerne selv skal betale for transport til tandplejeklinikkerne.

Personer, der visiteres til omsorgstandpleje, kan nu selv vælge, om de vil benytte de kommunale tandbehandlingsklinikker eller private tandlæger/kliniske tandteknikere.

Udgiften til de private tilbud afholdes af kommunen. Særligt kostbare behandlinger må dog først påbegyndes efter kommunens godkendelse.

Hvidovre Kommune opkræver den maksimale egenbetaling på 520 kr. (2018) årligt hos borgere, der får omsorgstandpleje, og som hidtil skal borgerne selv betale for transport til behandlingsstederne.

Da der var frit valg i omsorgstandplejen før 2013, var det få borgere, der benyttede sig af muligheden.

Retsgrundlag

Af lov om ændring af sundhedsloven nr. 690 af 8. juni 2017 fremgår det, at § 129, stk. 1 i sundhedsloven ændres til, at tilbuddet om tandpleje til børn under 16 år også omfatter privatpraktiserende tandlæger.

Det fremgår ligeledes, at der efter § 131, stk. 1 i sundhedsloven indsættes et nyt stykke 2, der siger, at personer, der får tilbudt omsorgstandpleje kan vælge også at få tilbuddet hos privatpraktiserende tandlæge eller kliniske tandtekniker.

Bekendtgørelse om tandpleje nr. 1658 af 22. december 2017 beskriver de nærmere regler for den offentlige tandpleje.

Politiske beslutninger og aftaler

Socialudvalgets møde den 3. juni 2003, punkt 3, hvor orientering om indførelse af frit valg i børnetandplejen blev taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. marts 2013, punkt 10, hvor orientering om afskaffelse af frit valg i børnetandplejen og omsorgstandplejen blev taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. april 2015, punkt 4, hvor indstillingen om, at alle omsorgstandplejepatienter skal behandles på tandklinikker og selv skal betale transporten hertil, blev godkendt. Ligeledes blev indstilling om at flytte visitationen fra Udføreenheden til Visitationen i Sundheds- og Bestillerafdelingen godkendt.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommune er pr. 1. januar 2018 kompenseret med 10.000 kr. via lov- og cirkulæreprogrammet.

Da det er usikkert, hvor mange borgere, der vil benytte sig af fritvalgsordningen, vil administrationen følge udviklingen i udgifterne tæt.


5. Uddeling af Sundhedspuljen 2018

Beslutningstema

Ældre- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til indkomne ansøgninger til Sundhedspuljen 2018, med henblik på at fordele ansøgningspuljens midler på i alt 344.114 kr.

Indstilling

Center for Sundhed og Ældre indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

·at tage stilling til indkomne ansøgninger til Sundhedspuljen 2018 med henblik på fordeling af puljens midler på i alt 344.114 kr.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-03-2018

Udvalget bemærkede generelt, at der ved næste fordeling af ansøgningspuljens midler ønskes en indstilling fra administrationen med et forslag til fordeling af midlerne, herunder en sondring mellem ansøgninger fra kommunens institutioner og øvrige ansøgninger, så der er et bedre oplysningsgrundlag for udvalgets stillingtagen.

Desuden skal udvalget snarest belejligt have forelagt en sag med henblik på at drøfte fremtidig procedure, kriterier mv.

Udvalget besluttede at behandle ansøgning nr. 11 særskilt før de øvrige ansøgninger, og Maria Durhuus deltog ikke ved udvalgets behandling af denne ansøgning.

Udvalget godkendte følgende fordeling af puljemidlerne:

Nr.

Projekt

Ansøger

Målgruppe

Ansøgt

beløb

Bevilget beløb

1

Motorik og sanseintegration

Minigruppen Sommerfuglen

Børn i 1-4-årsalderen, primært sansesarte for tidligt fødte børn

62.739 kr.

25.000 kr.

2

Senioridræt

Senioridræt i Hvidovre

Hvidovreborgere 60+

12.520 kr.

6.260 kr.

3

Formiddagsfloorball for motionsuvante

Hvidovre Attack Floorball Club

Pensionister og efterlønnere. Borgere, der har KOL, hjerte-kar-sygdom, er overvægtige m.m.

12.800 kr.

12.800 kr.

4

Sansemotorisk udvikling

Vuggestuen Manegen

Børn 0-3 år

38.565 kr.

0 kr.

5

Børnefamilier på to hjul – Løbecykler

Dagtilbudsafdelingen, Børn og Familier

Børn 2-6 år i Hvidovre Kommunes daginstitutioner

9.150 kr.

9.150 kr.

6

Motions- og Sundhedscafé 2.0

BuQetten og Hvidovre Sundhedscenter

Primært etniske kvinder

10.100 kr.

10.100 kr.

7

Sundhed, kost og bevægelse

XYZ-house

Unge anbragte samt eksterne kontaktunge hos XYZ-house

12.000 kr.

0 kr.

8

Walk and talk i Langkilden

Boligforeningen Langkilden seniorbofællesskab

Seniorbeboerne i bofællesskabet “Langkilden”

14.926 kr.

0 kr.

9

Parkinsondans

Parkinsonforeningen

Borgere med Parkinsonsygdom i Hvidovre Kommune

12.500 kr.

12.500 kr.

10

Motion flytter grænser

Ungekontakten Hvidovre Ungdomscenter

Unge med autisme i Hvidovre Ungdomscenter

29.400 kr.

17.400 kr.

11

Stafet for livet Hvidovre

Kræftens Bekæmpelse

Tidligere og nuværende kræftpatienter og deres pårørende

35.398 kr.

26.500 kr.

12

Husker du?

Ældre Sagen Hvidovre

2 teaterforestillinger med fokus på demens

28.700 kr.

20.000 kr.

13

Øget diætetisk støtte til plejecenter beboere

Krogstenshave og Dybenkærhave Plejecentre

Plejecenterbeboere

51.926 kr.

25.000 kr.

14

Aktiviteter for alle

Svendebjerghave-Hvidovre kommunes midlertidige døgnpladser

Beboere på Svendebjerghave

82.889 kr.

42.800 kr.

15

Sundhedsidræt i Hvidovre Kommune

Hvidovre Gymnastik

Seniorer 60+

17.349 kr.

17.349 kr.

16

Yolates for unge mod angst og depression

Ungekontakten

Unge i alderen 12-18 med angst og depression

39.438 kr.

0 kr.

17

Motion og bevægel-se for førtidspensio-nister

Foreningen for Førtidspensionister i Hvidovre

Førtidspensionister i Hvidovre

13.500 kr.

13.500 kr.

18

Cykling Uden Alder

Plejecenter Dybenskærhave

Beboere på Dybens-kærhave Plejecenter

67.000 kr.

42.000 kr.

19

Seniorfit

Hvidovre Volleyball Klub

Seniorer +60

53.000 kr.

25.000 kr.

20

TeenFit

Musikskolen

Teenagere fra 13 år

18.700 kr.

0 kr.

21

U-start – en tværfaglig tilbage-til-skolen-taskforce

Center for Skole og Uddannelse, Center for Børn og Familie og Handicaprådet

Børn & unge med skolevægring

98.000 kr.

0 kr.

22

Ud og se med Dagplejen

Hvidovre Dagpleje

Dagplejere og dagplejebørn

46.689 kr.

23.344 kr.

23

Færre løft – selvhjulpenhed

Hvidovre Dagpleje

Dagplejere og dagplejebørn

7.600 kr.

0 kr.

24

Færre løft – selvhjulpenhed

Hvidovre Dagpleje

Dagplejere og dagplejebørn

3.996 kr.

0 kr.

I alt

778.885 kr.

328.703 kr.

Sagsfremstilling

På Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 29. januar 2018 besluttede udvalget at afsætte en ansøgningspulje på 344.114 kr. ud af den samlede Sundhedspulje, som i 2018 er på i alt 569.114 kr. inklusiv forventet overførsel af ubrugte midler fra Sundhedspuljen 2017.

Ansøgningspuljen kan søges af klubber, foreninger, interesseorganisationer og kommunale institutioner.

På udvalgsmødet den 29. januar 2018 vedtog Ældre- og Sundhedsudvalget, at ansøger skal opfylde et eller flere af følgende ansøgningskriterier for at kunne komme i betragtning til at modtage midler fra Sundhedspuljen 2018.

Ansøgningskriterier:

 1. Ansøger er en klub, forening, interesseorganisation eller en kommunal institution
 2. Ansøger udbyder en ny aktivitet eller udbygger en eksisterende aktivitet – der vil blive lagt særligt vægt på indsatser, der fokuserer på varig forandring og forankring
 3. Ansøgers aktivitet inkluderer foreningsuvante og/eller ikke-aktive borgere – der vil blive lagt særligt vægt på tilbud, der inkluderer særlige målgrupper, f.eks. voksne med handicap, psykisk sygdom eller kronisk sygdom
 4. Aktiviteten understøtter temaerne i Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik ”Sundhed i hverdagen” og/eller ”Støtte til at leve sundt og leve med sygdom”

Ansøgningsfristen var den 1. marts 2018. Der er modtaget i alt 24 ansøgninger og ansøgt for i alt 778.885 kr.

Bilag 1 indeholder en samlet oversigt over ansøgninger til brug ved udvalgets behandling af sagen.

Den resterende del af Sundhedspuljen anvendes, jf. Ældre- og Sundhedsudvalgets beslutning på udvalgets møde den 29. januar 2018, til Sundhedsplejens projekt ”Sundhedstjek til anbragte børn” og til videreudvikling af ”Den digitale motionsoversigt”.

Politiske beslutninger og aftaler

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede den 29. januar 2018 at afsætte en ansøgningspulje på 344.114 kr.

Projekter, der får tilsagn fra Sundhedspuljen 2018, skal understøtte temaerne ”Sundhed i hverdagen” og ”Støtte til at leve sundt og leve med sygdom” i Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik. Ydermere skal projekterne opfylde et eller flere af ansøgningskriterierne, der overordnet lægger vægt på inklusion af foreningsuvante og ikke-aktive borgere, herunder tilbud til særlige målgrupper, f.eks. voksne med handicap, psykisk eller kronisk sygdom, samt projekter med fokus på varig forandring og forankring.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2018 afsat 471.871 kr. til Sundhedspuljen. Herudover forventes overført ubrugte midler på 97.243 kr. fra Sundhedspuljen 2017. Den samlede Sundhedspulje i 2018 vil dermed være på 569.114 kr. under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen godkender overførsel af ubrugte midler fra 2017.

Udvalget har på mødet i januar 2018 besluttet at midlerne fordeles med i alt 175.000 kr. til ”Sundhedstjek for anbragte børn”, 50.000 kr. til ”Digital motionsoversigt”, samt 344.114 kr. til uddeling blandt ansøgninger fra klubber, foreninger, interesseorganisationer eller kommunale institutioner.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Formålet med uddelingen af midler til sundhedstiltag er at fremme folkesundheden blandt kommunens borgere, blandt andet ved at sætte fokus på tidlig indsats, støtte til nye initiativer og afprøve virkningen af tværgående indsatser i Hvidovre Kommune.

De indkomne ansøgninger lever alle op til flere af de vedtagne ansøgningskriterier og ansøgerne har således sørget for at indtænke kriterierne i projekternes formål.

Bilag

 1. Bilag 1: Overblik over ansøgninger til Sundhedspuljen 2018 (pdf)

6. Eventuelt

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-03-2018

Lars G. Jensen (A) spurgte til proceduren ved hjemkomst fra hospital efter indlæggelse for hjerteproblemer set i forhold til videregivelsen af relevante oplysninger til hjemmeplejen. Administrationen svarede på mødet.

Arne Bech (H) rykkede for tidligere ønsket status på motionscentret. Administrationen oplyste, at det lovede notat er under udarbejdelse og forventes klar snarest muligt.

Arne Bech (H) spurgte til muligheden for at flytte psykisk sårbare borgere til anden bolig, hvor dette ud fra et sundhedsperspektiv kan være relevant. Administrationen svarede på mødet.

Arne Bech (H) spurgte til reglerne for kommunal anvisning af boliger til ældre. Administrationen svarede på mødet.

Arne Bech (H) spurgte til baggrunden for Ældre- og Sundhedsudvalgets tilblivelse i forbindelse med konstitueringen og den nye udvalgsstruktur pr. 1. januar 2018. Udvalgsformand Lars G. Jensen (A) og Mikkel Dencker (O) svarede på mødet.

Lisa Skov (C) spurgte til bemandingen i motionscentret for så vidt angår fordelingen mellem den kommunale del og den frivillige del. Administrationen svarede på mødet.

Anders Wolf Andresen (F) spurgte til mulighederne for at anvise till ældreegnede boliger i 1 plan i stueetagen og herunder ventelisten i den henseende. Administrationen oplyste, at der er et generelt notat om visitationskriterier under udarbejdelse, hvilket forventes klar snarest muligt, jf. beslægtet spørgsmål på udvalgsmødet den 28. februar 2018.

Lisa Skov (C) spurgte til proceduren ved udvalgsmedlemmers modtagelse af borgeres klager over kommunens afgørelser, herunder hvortil sådanne klager skal sendes, hvis der kan være tvivl om, hvorvidt administrationen også har modtaget klagen. Administrationen svarede på mødet.