Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Ældre- og Sundhedsudvalget den 8. januar 2018

Mødefakta

Dato: Mandag den 8. januar 2018
Mødetidspunkt: Kl. 15:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Arne Bech (H)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Lisa Skov (C)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 08-01-2018

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 08-01-2018

Direktøren omdelte henvendelse af 3. januar 2018 fra Alzheimerforeningen indeholdende en opfordring til nedsættelse af et lokalt demensforum og bilagt rapporten ”Er min kommune demensvenlig”.

Direktøren omdelte tilsagnsskrivelse af 29. december 2017 fra Sundhedsstyrelsen vedrørende bevilling af 1 mio. kr. til projektet ”Tværkommunal akutindsats Brøndby og Hvidovre Kommuner”.

Bilag

 1. Henvendelse af 03-01-2018 fra Alzheimerforeningen (pdf)
 2. Tilsagnsskrivelse af 29-12-2017 fra Sundhedsstyrelsen (pdf)

3. Godkendelse af forretningsorden for Ældre- og Sundhedsudvalget

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Afvikling af møderne i Økonomiudvalget og de stående udvalg styres af en forretningsorden som udvalgene selv fastsætter.

I Hvidovre Kommune er der dog praksis for enslydende forretningsordener i udvalgene.

På baggrund af den nye styrelsesvedtægt har administration foretaget en gennemgang af samtlige udvalgs forretningsordener.

Udover redaktionelle rettelser, så er de indholdsmæssige ændringer i forhold til hidtil gældende forretningsorden en række præciseringer af teknisk karakter omkring ændrings- og underændringsforslag, afstemningsrækkefølge, skriftlig votering mv. Der er desuden præciseringer i forhold til ansattes mulighed for at overvære udvalgsmøderne.

Ældre- og Sundhedsudvalget skal godkende vedlagte forslag til ny forretningsorden, fordi dette er udvalgets kompetence efter styrelsesloven.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

 1. at godkende forslag til ny forretningsordenen for udvalget.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 08-01-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Efter styrelsesloven fastsætter udvalgene selv deres forretningsordener.

I Hvidovre Kommune er der praksis for enslydende forretningsordener i Økonomiudvalget og de stående udvalg med den eneste undtagelse som følger af, at borgmesteren er født formand for Økonomiudvalget.

For indeværende valgperiode er der vedtaget en ny styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018.

Den nye styrelsesvedtægt indebærer en række ændringer i antallet og navngivningen af de stående udvalg samt disses indbyrdes opgavefordeling.

Derfor har administration foretaget en gennemgang af samtlige udvalgs forretningsordener.

Vedlagt er ”Forslag til revideret forretningsorden – Ældre- og Sundhedsudvalget” som består af en paralleltekst med den eksisterende forretningsordens ordlyd i venstre spalte og forslaget til revideret ordlyd i højre spalte, hvor ændringerne er markeret med gult.

Udover redaktionelle rettelser, så er de indholdsmæssige ændringer i forhold til hidtil gældende forretningsorden følgende:

-Det er præciseret, at ændrings- og underændringsforslag kan fremsættes, så længe afstemning ikke er påbegyndt.

-Det er præciseret, at udvalgsformanden bestemmer i hvilken orden der skal stemmes om ændringsforslagene, men således, at afstemningen om disse altid sker før afstemningen om hovedforslaget.

-Det er præciseret, at en sag kan afgøres ved skriftlig votering, hvis der er enighed herom i udvalget

-Det er præciseret, at en sag, der ikke har været optaget på dagsordenen, ikke kan behandles, medmindre der er enighed herom, eller sagen ikke tåler udsættelse eller sagen ikke giver anledning til tvivl.

Disse præciseringer følger diverse regler i styrelsesloven og almindelige principper i kommunestyret, og der findes - tilnærmelsesvist - samme bestemmelser i kommunalbestyrelsens forretningsorden og den vejledende normalforretningsorden.

Der er desuden lagt op til en præcisering i forhold til ansattes mulighed for at overvære udvalgsmøderne:

-Det er præciseret, at direktøren er sekretær for udvalget, og at direktøren og udvalgets protokolfører overværer udvalgets møder, medmindre udvalget tilkendegiver, at deres tilstedeværelse ikke er ønsket under en eller flere af sagerne.

-Det er præciseret, at øvrige relevante ansatte kan overvære udvalgets møder, når det er ønskeligt af hensyn til sagernes oplysning.

Disse præciseringer følger styrelseslovens regler om udvalg.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (LBK nr. 318 af 28/03/2017).

Normalforretningsordenen (CIR nr. 129 af 27/06/1969).

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Bilag

 1. Forslag til revideret forretningsorden - Ældre- og Sundhedsudvalget (pdf)

4. Introduktionsprogram for Ældre- og Sundhedsudvalget

Beslutningstema

Introduktion til udvalgets fagområder og introduktion til Center for Ældre og Sundhed.

Indstilling

Direktørerne indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

 1. at tage orientering til efterretning

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 08-01-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På udvalgets møde den 8. januar 2018 vil Direktør Susan Bjerregaard præsentere udvalget for dets opgaver. Centerchef Nicolai Kjems vil give en introduktion til fagområdet og centrets opbygning og opgaver.

Program

·Introduktion til udvalgets opgaver (i henhold til styrelsesvedtægten), fagområder og arbejdsform v. Direktør Susan Bjerregaard

·Introduktion til Center for Sundhed og Ældre – herunder fagområder, organisering og relevante projekter, der skal arbejdes med i den kommende valgperiode – v. centerchef Nicolai Kjems

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Præsentation ÆSU 08-01-2018 (pdf)
 2. Økonomi-præsentation ÆSU 08-01-2018 (pdf)

5. Fastsættelse af Ældre- og Sundhedsudvalgets møder i 2018

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Ældre- og Sundhedsudvalget skal fastsætte mødedag og tidspunkt for Ældre- og Sundhedsudvalgets møder i 2018.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

 1. at fastsætte mødedage og tidspunkt for Ældre- og Sundhedsudvalgets møder i 2018

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 08-01-2018

Ældre- og Sundhedsudvalget fastsatte følgende mødedage i 2018:

Mandag d. 29. januar

Mandag d. 26. februar

Mandag d. 19. marts

Mandag d. 23. april

Mandag d. 28. maj

Mandag d. 20. august

Mandag d. 27. august

Mandag d. 24. september
Mandag d. 29. oktober

Mandag d. 19. november

Mødetidspunktet er kl. 17.00.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget - 2018 den 05-12-2017

Udvalget ønsker ny dato for første Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde.

Forslag mandag den 8. januar 2018, kl. 17.15.

Udvalget vedtager mødeplanen på første møde.

Sagsfremstilling

Der foreslås følgende mødedage og mødetidspunkter for Ældre- og Sundhedsudvalgets møder i 2018:

-Onsdag den 31. januar

-Onsdag den 28. februar

-Onsdag den 21. marts

-Onsdag den 25. april

-Onsdag den 23. maj

-Mandag den 20. august

-Torsdag den 30. august

-Torsdag den 27. september

-Tirsdag den 6. november

-Tirsdag den 4. december

Alle møder foreslås påbegyndt kl. 17.00.

Retsgrundlag

I henhold til styrelseslovens § 20 stk. 1 træffer udvalgene beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Mødeplan 2018 - UDKAST (docx)

6. Møderække for møder mellem Hvidovre Ældreråd og Ældre- og Sundhedsudvalget 2018

Beslutningstema

Jævnfør samarbejdsaftalen med Hvidovre Ældreråd afholdes tre årlige dialogmøder mellem Hvidovre Ældreråd og Ældre- og Sundhedsudvalget. Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet forslag til møderækken.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

 1. at udvalget godkender 2018-møderækken med Hvidovre Ældreråd.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 08-01-2018

Udvalget bad administrationen fremkomme med et nyt forslag til møderække under hensyntagen til udvalgets mødeplan som vedtaget under dagsordenens punkt 5.

Sagsfremstilling

Hvidovre Ældreråd og Ældre- og Sundhedsudvalget mødes tre gange årligt. Et møde i foråret, et budgetmøde og et møde i efteråret.

Center for Sundhed og Ældre fremlægger derfor forslag til møderække mellem parterne, som følgende:

 • 1. dialogmøde onsdag d. 28.2.2018 kl. 15.30-17.00
 • Budgetmøde tirsdag d. 7.8.2018 kl. 15.30-17.00
 • 2. dialogmøde tirsdag d. 6.11.2018 kl. 15.30-17.00

Retsgrundlag

Ældrerådet er lovpligtigt i henhold til §§ 30-33 i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale område.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd har indgået samarbejdsaftale vedrørende rådets arbejde, sammensætning af ældrerådet og ældrerådets kompetenceområde.

Møderækken med Ældre- og Sundhedsudvalget ( det tidligere Social-og Sundhedsudvalg) reguleres i denne aftale og der er pt. tre faste møder parterne imellem.

Den gældende samarbejdsaftale er godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 27. september 2016.

Samarbejdsaftalen fremlægges til politisk behandling, efter det nyvalgte Ældreråd har konstitueret sig i 2018. Samarbejdsaftalen tilrettes ligeledes korrekturmæssigt (nye udvalgsnavne, overgang til centerstruktur mv.) op til den politiske behandling i 2018.

Bilag

 1. Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Ældreråd og Hvidovre Kommune_gyldig pr. 27.9.2016.pdf (pdf)

7. Eventuelt

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 08-01-2018

Mikkel Dencker (O) spurgte til forventet udmøntning af ekstra midler til ældreområdet afsat via finansloven. Administrationen oplyste, at der ikke er mulighed for at svare på spørgsmålet endnu, men at udvalget orienteres, så snart det er muligt.