Referat - Børne- og Uddannelsesudvalget den 3. december 2019

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 3. december 2019
Mødetidspunkt: Kl. 14:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Gert Wahl (Ø)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Sara Benzon (F)
 • Yasir Iqbal (A)

Fraværende med afbud

 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Lisa Skov (C)

Bemærkninger

Mikkel Dencker deltog i stedet for Charlotte H. Larsen

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-12-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-12-2019

Administrationen orienterede om status på udbedringstiltag og økonomi på Tumlehuset.

 

Direktøren orienterede om, at studieturen finder sted i uge 11 med afgang tirsdag den 10. marts sen eftermiddag og hjemkomst fredag den 13. marts om formiddagen.

Udvalget vil inden studieturen modtage program og information om Tuusulas organisering og indsatsområder, så udvalgsmedlemmerne kan forberede sig.

 

Direktøren orienterede om, at der er modtaget tilsagn om puljemidler på 3,6 mio. kr. vedrørende anbragte børns skolegang.

 


3. Godkendelse af forsøg med arealoptimering

Beslutningstema

I takt med en øget befolkningstilvækst i Hvidovre Kommune er efterspørgslen efter kommunale kvadratmeter øget, både for at kunne rumme flere borgere i fx institutioner, skoler, botilbud, plejeboliger samt nye tilbud gennem hjemtagninger inden for social- og sundhedsområderne, såvel som i kultur- og fritidstilbud.
 

Hvidovre Kommunes Ejendomsstrategi, som Kommunalbestyrelsen godkendte i maj 2017, indbefatter bedre udnyttelse og øget sambrug af faciliteterne for at imødekomme behovet for flere kvadratmeter. Alternativet til arealoptimeringen er investeringer i nybyg eller leje af kvadratmeter.

Med afsæt i Ejendomsstrategien har en tværfaglig arbejdsgruppe vurderet en række konkrete faciliteter som egnede til at afprøve arealoptimering for fritidsbrugere. Det foreslås, at de pågældende faciliteter benyttes til arealoptimering i en prøveperiode på et år, hvorefter der foretages en administrativ evaluering og tilretning af ordningen.
 

Derudover har arbejdsgruppen udarbejdet et regelsæt for booking af lokaler. Bookingreglerne beskriver, hvem der er berettiget til at låne lokaler samt regler for eventuel betaling. De nuværende regler for selve brugen af lokalerne – dvs. ordensreglement, åbningstider og ansvar - fastholdes.
 

Det reviderede regelsæt for udlån af lokaler skal godkendes og de foreslåede tiltag skal godkendes for en prøveperiode på 1 år, hvorefter tiltag evalueres og tilrettes.
 

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur -og Fritidsudvalget samt til Teknik -og Miljøudvalget, at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende regler for booking af lokaler
 2. at godkende at de foreslåede faciliteter benyttes til arealoptimering i en forsøgsperiode på et år
 3. at godkende at der efter prøveperioden foretages en administrativ tilretning af ordningen, som kan udvides til at omfatte flere faciliteter samt eventuelt tilretning af regelsæt for booking af lokaler
 4. at godkende at administrationen udarbejder en model, der sikrer at ressourcer til rengøring og forbrug samt midler til sikring af adgangsforhold afstemmes med den øgede lokalebrug

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-12-2019

Ad 1.- 4. Anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-12-2019

Ad 1-4.

Anbefales godkendt.

 

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen i samarbejde med Center for Kultur og Fritid samt Center for Skole og Uddannelse.
 

I Hvidovre Kommunens Ejendomsstrategi, - som blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde i maj 2017, - lægges op til en arealoptimering med øget fleksibilitet og funktionalitet i de kommunale ejendomme for at opnå en bedre udnyttelse og sambrug af eksisterende faciliteter – frem for at bygge/købe/leje flere kvm med deraf øgede investeringsbehov og afledte driftsudgifter.
Hermed øges andelen af multianvendelige kvadratmeter og reducerer andelen af mono-anvendelige og ringe udnyttede kvadratmeter.

Skal potentialet i arealoptimeringen indfries, forudsætter det en høj grad af fleksibilitet med mulighed for at anvende den samlede ejendomsmasse ud fra aktuelle behov og muligheder.
Det betyder, at der løbende kan fortages en samlet vurdering og tilretning af ejendomsporteføljen, herunder at der er mulighed for at frigive kapacitet, så dårligt udnyttede bygninger kan frasælges.
 

Stigende behov for faciliteter
I forhold til brugen af fritidsfaciliteter oplever administrationen et stigende behov for lån af faciliteter. Ved at arealoptimere og sambruge flere kommunale lokaler, kan flere af de eksisterende ejendomme rumme langt flere aktiviteter og brugere. Det gælder visse institutioner, skoler og idræts- kultur- og foreningslokaler samt administrative faciliteter.
 

Med en arealoptimering i forhold til øget fritidsbrug udnyttes de eksisterende faciliteter bedre, hvilket vil skabe liv i de kommunale kvadratmeter flere timer i døgnet, mulighed for sociale fællesskaber på tværs af generationerne og dermed understøtte en bæredygtig udvikling i både økonomisk og social henseende.
 

Med arealoptimeringen kan den stigende efterspørgsel efter fx mødefaciliteter, som administrationen aktuelt oplever fra foreningerne, lettere imødekommes.
 

Arealoptimering
Arbejdsgruppen har under hensyntagen til lokalernes primære brug som skole- og institution, vurderet at følgende faciliteter er særligt efterspurgte og relevante til sekundær brug:
Personalerum
Skolerne udgør allerede et naturligt samlingspunkt for lokalsamfundet med en lang tradition for aftenskoleundervisning m.m. Særligt personalerummene (lærerværelserne) er attraktive i forhold til arealoptimering. 
Personalerummet på Engstrandskolen anvendes allerede til foreningsformål og øvrige offentlige aktiviteter, hvilket der er gode erfaringer med.
Personalerummene er oplagte til mødeaktiviteter, da de har en passende størrelse, relevant inventar, tavler og adgang til tekøkkener.
 

For at sikre en geografisk spredning i adgangen til at bruge rummene, ønskes der mulighed for at benytte følgende skolers personalerum:
Risbjergskolen
Holmegårdsskolen
Frydenhøjskolen
Engstrandskolen
Forud for fritidsbrug skal det sikres, at skolernes primære behov for lokaler er løst. Dvs. at personalerum ikke kan bookes til faste tilbagevendende aktiviteter, men bookes løbende under hensyntagen til skolernes vekslende behov for fx aftenmøder.
 

Det skal ligeledes sikres, at fortrolige og følsomme personoplysninger er fjernet og at personalet har adgang til at opbevare dokumenter eller personlige ejendele forsvarligt – fx i aflåselige skabe.
 

Gymnastiksale
Hvidovre Kommune har en række gode idrætsfaciliteter, herunder skolernes idrætshaller, som benyttes af foreninger. Brugen af faciliteterne kan komme flere til gavn, hvis ledige baner – mod betaling – kan bookes af enkeltpersoner.
Brug af ledig kapacitet vil øge anvendelsesgraden og desuden imødekomme et stigende behov for de mange ’uorganiserede’ brugere, som udgør en stadigt stigende andel af fritidslivet. De ’uorganiserede’ brugere er ikke medlem af en forening, men igangsætter hellere sportsaktiviteter på ac-hoc basis og i netværk.
 

Øvrige lokaler
Flere institutioner har gode bevægelsesrum, som kan komme en bred brugergruppe til gavn uden for institutionens åbningstid. Administrationen skal foretage en nærmere afgræsning af, hvilke faciliteter, der vil være relevante ud fra kriterier som geografisk spredning, lokalets tilgængelighed i bygningen med videre.
 

Med arealoptimeringen vil kommunen på længere sigt have mulighed for at tilbyde udlån af faciliteter til flere brugergrupper; herunder de uorganiserede fritidsbrugere.
 

Regler for booking af lokaler
Af reglerne for booking af lokaler fremgår, hvem der er berettiget til lån af faciliteter og eventuel betaling for brugen. Det samlede regelsæt kan læses i bilag 1 ”Regelsæt for booking af lokaler i Hvidovre Kommune”. Regler vedr. selve brugen af faciliteterne, herunder ordensreglement, fremgår af øvrige bilag 2-4.

Sammenfattende kan nævnes, at de låneberettigede udover foreningerne og kommunale institutioner omfatter enkeltpersoner, som ønsker at benytte faciliteter til sportsaktiviteter.Lokaler kan også udlånes til brug for støttearrangementer eller øvrige aktiviteter, der skønnes at have en offentlig karakter.
 

Hertil kommer, at faciliteter på den enkelte skole/institution – efter skolens/institutionens egen vurdering - kan udlånes til brug for fx trivselsarrangementer.
 

Bookingsystem
For at kunne gennemføre arealoptimeringen er det afgørende med et samlet booking-system, som omfatter alle kommunens ejendomme. Hvis lokaler kan bookes i flere systemer, er der i praksis ingen mulighed for at skabe et samlet overblik over kapaciteten.
 

Administrationen anbefaler derfor, at samtlige bookinger skal foretages i systemet KMD-booking, hvori hovedparten af kommunens ejendomme allerede er registreret.
 

Adgangsforhold
Adgang for fritidsbrugere skal ske via briksystem for afgrænsning af adgang, således at der er overblik over hvem, der får adgang til hvilke områder og i hvilke tidsrum. Ligeledes kan brikker deaktiveres ved fx bortkomst og booking-ophør.
 

Tværgående arealgruppe
I forbindelse med implementeringen af arealoptimeringen foreslås det, at der nedsættes en ny, tværgående arealgruppe med repræsentanter fra de centre, som har ejendomme. Gruppen får til opgave at udpege mulige faciliteter til brug for arealoptimering.
 

Med gruppen sikres, at der tages højde for de praktiske begrænsninger, der måtte være i forhold til kapacitetsudnyttelse på de enkelte lokaliteter – fx adgangsforhold, sikring af særligt dyrt inventar eller lignende.
 

Forsøgsperiode og videre proces
Administration anbefaler en forsøgsperiode for mindre tilretninger og brug af de nævnte faciliteter.
 

Efter en forsøgsperiode på et år foreslås en administrativ evaluering af brugen, hvorefter flere lokaler kan benyttes til arealoptimering. Ligeledes vil evalueringen omfatte en eventuel tilretning af regelsættet for booking af lokaler. Vurderingen af spørgsmålene foretages af den tværgående arealgruppe.
 

På lang sigt er det hensigten, at arealoptimeringen skal frigøre kapacitet i kommunens ejendomme med henblik på eventuelt frasalg eller anden brug. På nuværende tidspunkt benyttes lokaler over hele kommunen, hvilket kan begrænses med brug af færre, udvalgte faciliteter. Samtidig vil brugen af særligt velegnede faciliteter bidrage til at højne brugerens oplevelse.
 

Rengøring og forbrug
På de faciliter, hvor brugen øges, vil forbrug af rengøring, el, vand, varme øges og som led i den videre implementering af arealoptimeringen, ønsker administrationen derfor at arbejde videre med en model, som sikrer, at den reelle brug af faciliteterne afstemmes med ressourcerne til rengøring og forbrug.
 

Denne model vil blive fremlagt til politisk behandling.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen tog den 30. maj 2017 Hvidovre Kommunes Ejendomscenterstrategi til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt for Hvidovre Kommune.
 

Arealoptimeringen vil have afledte driftsomkostninger i form af øget rengøring, slitage samt vagt og sikring, etablering af adgangssystem samt lukning.
 

Samtidig vil arealoptimeringen på længere sigt betyde, at anlægsinvesteringer kan begrænses eller reduceres i omfang. Den afledte årlige driftsomkostning minimeres tilsvarende.

Retsgrundlag

Efter folkeoplysningslovens bestemmelser om lokaleudlån, jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af den 31. august 2018, kan kommunen i visse sammenhænge udlåne lokaler til folkeoplysende foreninger.
 

Efter de uskrevne kommunalfuldmagtsregler, kan kommunen i visse sammenhænge udlåne og/eller udleje lokaler til aktiviteter, der er lovlige for en kommune at støtte efter de uskrevne kommunalfuldmagtsregler, og som er af almen interesse for kommunens borgere.
Det generelle udgangspunkt er, at kommuner kun kan yde støtte til aktiviteter af almen interesse for kommunens indbyggere. Dog antages det - som en modifikation til de uskrevne kommunalfuldmagtsregler - at kommuner i et vist omfang kan yde støtte til alment velgørende foreninger. Herunder er omfattet udlån af lokaler til visse af disse foreningens velgørenhedsarrangementer.
 

Der kan efter de uskrevne kommunalfuldmagtsregler også udlånes fx badmintonbaner og lignede på timebases til enkeltpersoner, hvis der er tale om reel overskudskapacitet og udlånet sker til markedspris.

Høring

Der er ikke høringspligt i sagen.

Bilag

 1. Regler for brug af kommunens lokaler (pdf)
 2. Regler for benyttelse af haller, gymnastiksale og faglokaler (pdf)
 3. Reger for brug af foreningslokaler (pdf)
 4. Regelsæt for booking af kommunens lokaler og dertilhørende regler for brugen (pdf)

4. Beslutning om bevilling fra Nordea-fonden til Hvidovre Kommunes deltagelse i projekt Er du for sød?

Beslutningstema

Center for Børn og Familier har i et partnerskab med Fødevareinstituttet vedDanmarks Tekniske Universitet (DTU) og på baggrund af en ansøgning modtaget støtte til projekt Er du for sød?

Kommunalbestyrelsen skal godkende indtægts- og udgiftsbevillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende Nordea-fondens bevilling til Hvidovre Kommunes andel af partnerskabsprojektet ”Er du for sød?”
 2. at godkende, at der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling på 1.050.064 kr. fordelt på årene 2019 med 133.155 kr., 2020 med 604.458 kr., 2021 med 156.966 kr. og 2022 med 155.485 kr.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-12-2019

Ad 1-2.

For: Gruppe A, O og F.

Gruppe Ø afventer Kommunalbestyrelsens behandling.

 

Anbefales godkendt.

 

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.
 

Sundhedsplejen og Tandplejen har i et partnerskab med DTU, kommunikationsfirmaet FRIDAY og spil-udviklingsfirmaet Serious Games Interactive fået støtte til et projekt Er du for sød?
Baggrunden for projektet er det meget høje indtag af søde sager blandt børn og unge i Danmark. Projektet skal udvikle og afprøve involverende og engagerende metoder og strategier for at nedbringe børnefamiliernes indtag af søde sager. Aktørerne skal være de sundhedsfaglige kommunale medarbejdere i Sundhedsplejen og Tandplejen, som allerede nu vejleder børnefamilierne i forbindelse med lovpligtige sundhedsprogrammer.
 

De materialer, der skal afprøves i vejledningen i projektperioden, er nu under udvikling. Det handler blandt andet om en et fysisk spil (kortspil), en plakat og et digitalt måleinstrument, som skal hjælpe familierne med at få øje på deres søde vaner. I indsatsperioden får familierne desuden en ”hyggekurv” med materialer og ideer til hygge og til at begrænse indtaget af søde sager.
 

I foråret 2020 skal Tandplejen rekruttere en indsatsgruppe på 100 børnefamilier og en kontrolgruppe på andre 100 børnefamilier blandt kommende 0. klasse-elever. Indsatsgruppen får ekstra vejledning ved Sundhedsplejens indskolingssamtale og får desuden en række materialer fysisk og digitalt, som skal hjælpe dem til at finde alternativer til søde sager i forbindelse med familiens hyggevaner. Der foretages før- og eftermålinger af både indsats- og kontrolgruppen.
 

Den del af projektets budget, der er bevilget til Hvidovre Kommune, er primært til løn til medarbejdere i Tandplejen og Sundhedsplejen, samt en mindre del til projektstyring. Da indsatsperioden i forhold til familierne skal foregå i 2020, er hovedparten af budgettet/aktiviteterne også placeret i det år.
 

Hver af de fire partnere indgår i projektets styregruppe; for Hvidovre Kommunes vedkommende deltager centerchefen for Børn og Familier i styregruppen.
 

Det er projektets ambition at udbrede metoderne til resten af landet, hvis de viser sig at have effekt. Dette ligger dog udenfor det aktuelle projekts rammer.

Politiske beslutninger og aftaler

Børne- og Uddannelsesudvalget blev orienteret om ansøgningen ved dets møde den 8. april 2019, punkt 6.

Økonomiske konsekvenser

Nordea-fonden har givet Hvidovre Kommune en bevilling på 1.050.064 kr. fordelt sådan på årene:
2019: 133.155 kr.
2020: 604.458 kr.
2021: 156.966 kr.
2022: 155.485 kr.
Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.
 

Hvidovre Kommune bidrager til projektet med egenfinansiering på 75.950 kr. i form af tid, som leder i Tandplejen og Sundhedsplejen bruger til styring og samarbejde om projektet.

Retsgrundlag

Nordea-fondens støtte til projekt Er du for sød? er et bidrag til, at Hvidovre Kommune efterlever Sundhedslovens § 119 om etablering af forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne, og Sundhedslovens § 120 om at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for livslang sundhed (lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 med senere ændringer).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


5. Beslutning om forlængelse af Hvidovre Kommunes børne- og ungepolitik "Vores by - Vores børn"

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til et forslag om at forlænge Hvidovre Kommunes nuværende børne- og ungepolitik ”Vores by – Vores børn” med to år, så den - i stedet for at udløbe med udgangen af 2019 - er gældende frem til udgangen af 2021.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende at den nuværende børne- og ungepolitik ”Vores by – Vores børn” forlænges med to år, så den er gældende til udgangen af 2021

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-12-2019

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.
 

Kommunens børne- og ungepolitik ”Vores by – vores børn” er gældende frem til udgangen af 2019. Administrationen foreslår, at politikken forlænges med to år, så den er gældende frem til udgangen af 2021.
 

I løbet af 2021 udarbejdes en ny børne- og ungepolitik, så den kan vedtages af kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2021, og træde i kraft pr. 1. januar 2022, når en ny kommunalbestyrelse træder sammen. Herved vil den nye børne- og ungepolitik og valgperiode følges ad.
 

Administrationen vil i medio 2020 forelægge kommunalbestyrelsen en procesplan for udarbejdelse af den ny politik. Det forventes, at den ny politik udarbejdes via en inddragende proces, hvor der er rum for samskabelse, dialog og debat mellem politikere, borgere, medarbejdere og relevante organisationer.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 29. november 2016, pkt. 17 at forlænge den eksisterende børne- og ungepolitik med tre år, så den var gældende til udgangen af 2019.
 

Børne- og Ungepolitikken har sammenhæng til Hvidovre Kommunes vision om ”Hvidovre Kommune som børnenes og familiernes by – med udfordrende tilbud og læring og fritidsliv”. Børne- og Ungepolitikken er den overordnede ramme for arbejdet med børn og unge i kommunen, og er dermed et væsentligt element i udmøntningen af kommunens vision på området.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter lov om social service § 19, stk. 2 (Lovbekendtgørelse nr. 798 af 7. august 2019 med senere ændringer) skal kommunalbestyrelsen udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og det forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres.

Kommunens børne- og ungepolitik er udarbejdet i henhold til ovenstående lovgivning.
 

Det fremgår af vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier til lov om social service, pkt. 19 (Vejledning nr. 9142 af 26. februar 2019), at kommunalbestyrelsen selv beslutter, hvor ofte den sammenhængende børnepolitik skal revideres. Dette kan f.eks. ske i forbindelse med, at en ny kommunalbestyrelse træder til, eller hvis kommunalbestyrelsen ønsker at sætte fokus på eller udarbejde en ny politik på området.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


6. Beslutning om forlængelse af samarbejde med headspace

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen besluttede med budgetaftalen for 2017, at Hvidovre Kommune skulle etablere headspace-tilbuddet til unge 12-25-årige. Der blev indgået samarbejdsaftale med headspace for 2017 og 2018, som efterfølgende er forlænget for 2019.
 

Med denne sag orienteres om status på headspace i Hvidovre, og der lægges op til en forlængelse af samarbejdsaftalen.
 

Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Økonomiudvalget skal tage orienteringen om status på headspace i Hvidovre til efterretning.
 

Økonomiudvalget skal i øvrigt godkende, at samarbejdsaftalen forlænges to år for 2020 og 2021.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget

 1. at tage orienteringen om status på headspace i Hvidovre til efterretning.

 

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

 1. at godkende at samarbejdsaftalen med headspace forlænges med to år for 2020 og 2021.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-12-2019

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-12-2019

Ad 1.

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Center for Børn og Familie har udarbejdet dette dagsordenspunkt.
 

Med budgetaftalen for 2017 besluttede kommunalbestyrelsen, at Hvidovre Kommune skulle oprette et headspacetilbud i Hvidovre.

headspace er:
 

 • et tilbud til 12-25-årige,
  et før-kommunalt tilbud, som giver anonym rådgivning om fx mangel på selvværd, stress, depression, uddannelse, job, familie, sociale problemer, stofmisbrug, mobning eller ensomhed,
  et supplement til de tilbud, som i forvejen findes til målgruppen.

I headspace kan børn og unge i alderen 12-25 år komme direkte fra gaden og få en samtale med en ungerådgiver. Der er ingen ventetid, det er gratis og anonymt, og det foregår på de unges præmisser.
 

headspace er et initiativ under Det Sociale Netværk og er støttet af blandt andet satspuljemidler og en række forskellige fonde.
 

headspace ligger i 18 byer: Aabenraa, Aalborg, Albertslund, Ballerup, Billund, Esbjerg, Fredericia, Gentofte, Horsens, Helsingør, Herlev, Herning, Hvidovre, København, Lyngby-Taarbæk, Odense, Roskilde og Rødovre.
Hvert af landets headspace-centre har 2-4 fastansatte medarbejdere samt en række frivillige.
 

headspace har på landsplan mere end 450 frivillige, der sidder klar i de fysiske centre, på chatten, ved telefonen og på mail, men også ude på uddannelsesstederne og der, hvor unge kommer til dagligt.
 

headspace Hvidovre har lokaler på Hvidovrevej 253B og holder åbent tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12.00-18.00. headspace Hvidovre har udvidet åbningstiden med onsdage i 2019. Den øgede åbningstid holdes inden for nuværende budget.
 

I 2018 var der i gennemsnit 9 unikke unge pr. måned, der fik personlig rådgivning af headspace Hvidovre, i første halvår 2019 var det 7,5 unikke unge pr. måned (dækker både samtaler i headspaces lokaler og korte samtaler ved udgående aktiviteter). I 2018 blev der afholdt 248 samtaler og i første halvår 2019 blev der afholdt 142 samtaler.
headspace har i 2019 intensiveret deres udgående aktiviteter og har til oktober afholdt 52 udgående aktiviteter med deltagelse af 1106 unge mod 37 arrangementer med deltagelse af 248 unge i hele 2018.
 

75 % af de unge, headspace Hvidovre har samtaler med, er piger. 85 % af de unge er i gang med skole eller uddannelse, 10 % er i arbejde, og 5 % er hverken i gang med uddannelse eller arbejde.
 

Af tabellen nedenfor fremgår, at de unge, headspace Hvidovre har kontakt med, er yngre end sammenlignet med gennemsnittet i de øvrige headspacecentre. I Hvidovre er 27 % under 15 år mod 18 % på landsplan, og i Hvidovre er 11 % over 20 år mod 34 % på landsplan.
 

Tabellen viser også, at der er stort set en lige fordeling mellem unge under og over 17 år, der benytter tilbuddet.
 

Aldersfordeling ved første samtale, 2019

Aldersfordeling

Procent, headspace Hvidovre

Procent, headspace landsgns.

<12 år

16

1

12-14 år

11

17

14-16 år

22

16

17-18 år

24

17

19-20 år

16

15

21-23 år

5

20

24-25 år

6

9

>25 år

0

5

 

Headspace har på tværs af headspaceafdelingerne udarbejdet en top10 over temaer, som samtalerne omhandler:
 

 1. Håndtering af hverdagen
 2. Konflikter med venner og/eller familie
 3. Tristhed/nedtrykthed/depressive tanker
 4. Uddannelse/arbejde
 5. Identitet og selvværd, hvem er jeg og hvad kan jeg?
 6. Bekymring/utryghed/angstfølelse
 7. Ensomhed
 8. Præstationspres/stress
 9. Vold, overgreb, traumatisk oplevelse
 10. Forhold til krop, kost og motion

 

På vegne af Sundheds- og Ældreministeriet har Rambøll Management Consulting i foråret 2019 (marts-juni) foretaget en evaluering af headspace. Evalueringen peger på, at de unge i headspace føler sig set, hørt og mødt, hvilket er et selvstændigt mål for headspace som et lavtærskeltilbud. For det andet viser evalueringen, at de unges tilfredshed med livet og deres trivsel øges i løbet af deres forløb, og at andelen af unge, som føler sig ensomme, mindskes. Derudover viser resultaterne, at headspace brobygger til andre tilbud i hvert femte ungeforløb.
 

Hvidovre Kommune har samarbejdet med headspace fra 1. januar 2017, og den gældende samarbejdsaftale løber til 31. december 2019. Hvidovre Kommune ønsker at forlænge samarbejdsaftalen med yderligere et år, så den løber til 31. december 2020.
 

Projektdeltagelsen betyder, at Hvidovre Kommune skal bidrage med:

 1. 500.000 kr. pr. år finansieret af Center for Beskæftigelse.
 2. Lokaler inkl. vand, lys og varme.
 3. En medarbejder med socialfaglig baggrund, der har arbejdsplads og bidrager i rådgivningen i headspaces åbningstid, i mindst 10 timer ugentligt.
 4. At organisere én indgang for headspace i kommunen, så de unge, som måtte vise sig at have problemer, der ligger ud over, hvad headspace kan håndtere, hurtigt kan hjælpes videre til den rigtige kommunale indsats.
 5. At tage imod alle unge – på tværs af kommunegrænserne – da alle unge har adgang til headspace Danmark.
 6. En kontaktperson/koordinator for samarbejdet med headspace Danmark. Herigennem åbnes døre og kontakter til skoler, ungdomsinstitutioner, frivillighedscentre samt andre relevante aktiviteter og medarbejdere i kommunalt regi.
 1. Koordinatoren skal stå for udveksling af informationer om kommunens erfaringsmæssigt bedste tilbud for målgruppen.         
 2. Koordinatoren skal indhente relevante tilgængelige data om de unges brug af de kommunale tilbud og lignende. headspace samarbejder med kommunen omkring den løbende kvalitetsanalyse og rapportering for projektet.


headspace Hvidovre er forankret i Center for Beskæftigelse, mens Center for Børn og Familie leverer den kommunale medarbejder, der skal sidde i headspace 10 timer ugentligt. Center for Børn og Familie og Center for Beskæftigelse deler finansieringen af de 10 timer.

Politiske beslutninger og aftaler

Med budgetaftalen for 2017 besluttede kommunalbestyrelsen, at Hvidovre Kommune fra januar 2017 til 31. december 2018 etablerer en afdeling af headspace.
På møde den 10. december 2018, punkt 7, godkendte Økonomiudvalget, at samarbejdet med headspace skulle forlænges til den 31. december 2019.

Økonomiske konsekvenser

Det er besluttet ifm. budgetaftalen 2017 og 2018 at Center for Beskæftigelse finansierer driftstilskuddet på 500.000 kr. til headspace, samt 60.000 til medfinansiering af medarbejderen, som er forankret hos Center for Børn og Familie. De 60.000 kr. dækker 5 ud af de 10 timer, som medarbejderen bruger i headspace.  Med forslaget forlænges aftalen yderligere med to år. Finansieringen sker forsat fra Center for Beskæftigelses ramme på konto 6.
Center for Børn og Familie bidrager på samme måde med 60.000 kr. til finansiering af de øvrige 5 timer til den kommunale medarbejder i headspace.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen har i medfør at Serviceloven ansvar for, at kommunen tilrettelægger en indsats, der sikrer sammenhæng mellem kommunens generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte, jf. § 11, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 798 af 7. august 2019 med senere ændringer.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


7. Beslutning om omlægning af Vuggestuen Manegen til kombineret dagtilbud

Beslutningstema

Forældrebestyrelsen i Vuggestuen Manegen har henvendt sig til Hvidovre Kommune med et ønske om, at vuggestuen omlægges, så dagtilbuddet fremover er et kombineret dagtilbud med både vuggestuepladser og børnehavepladser.
 

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til et forslag om, at Vuggestuen Manegen omlægges til kombineret dagtilbud med virkning fra 1. januar 2020.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende at Vuggestuen Manegen omlægges til kombineret dagtilbud med virkning fra 1. januar 2020

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-12-2019

For: Gruppe A, O og F

Gruppe Ø afventer Kommunalbestyrelsens behandling.

 

Anbefales godkendt.

 

Sagsfremstilling

Vuggestuen Manegen er i dag kommunens eneste daginstitution udelukkende med vuggestuepladser. Dagtilbuddet har to huse (afdelinger) med samlet plads til op til 89 vuggestuebørn.
 

Manegen har fælles ledelse med Børnehuset Humlebien, der er et kombineret dagtilbud, som rent fysisk ligger overfor Manegen. Ordningen med fælles ledelse blev besluttet i kommunalbestyrelsen i marts 2018. En omlægning af Manegen til kombineret dagtilbud ændrer ikke ved beslutningen om, at de to dagtilbud har fælles ledelse.
 

Forældrebestyrelsens henvendelse
Hvidovre Kommune har modtaget en henvendelse fra forældrebestyrelsen i Vuggestuen Manegen. I henvendelsen tilkendegives et ønske om, at vuggestuen omlægges, så der fremover er vuggestueafdeling i det ene hus (kaldet hus B), og børnehaveafdeling i det andet hus (kaldet hus A). Det fremgår i øvrigt af henvendelsen, at forældrebestyrelsen har opbakning fra forældregruppen. Henvendelsen er vedlagt som bilaget ”Henvendelse fra forældrebestyrelsen i Manegen”.
 

Baggrunden for henvendelsen er forældrenes oplevelse af, at der er stor udskiftning af børn i Manegen. Forældrene anfører, at de mange udskiftninger har stor betydning for både børn, forældre og medarbejdere, idet de mange indkøringer af nye børn skaber uro, ligesom medarbejderne bruger rigtig mange ressourcer på denne opgave.
 

Udskiftningen skyldes bl.a., at Manegen modtager mange børn, som følge af kommunens pasningsgaranti, der på vuggestueområdet tilsiger, at forældrene er garanteret en plads i kommunen som helhed. Disse børn skifter ofte dagtilbud, når forældrene får tilbudt en overflytning til det ønskede dagtilbud. Der er tillige udskiftning af børn som følge af, at mange forældre flytter deres barn til en vuggestueplads i et kombineret dagtilbud inden barnet når børnehavealderen.
 

Administrationen kan supplerende oplyse, at Manegen pr. 25. oktober 2019 har haft indkøring af 81 nye børn i 2019. Under ”normale” omstændigheder udskifter en vuggestue lidt under halvdelen af den samlede børnegruppe på et kalenderår som følge af børnenes naturlige overgang til børnehave. Manegen ville således skulle have omkring 40 nye indskrivninger om året set i forhold til de op til 89 pladser, der er i dagtilbuddet.

Forældrehenvendelsen omtaler derudover hvordan en omlægning, og en deraf følgende forventet stabilitet i børnegruppen, kan bidrage til at styrke det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet og skabe et sammenhængende pædagogisk tilbud fra 0-6 år.
 

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at en omlægning af Vuggestuen Manegen til kombineret dagtilbud vil understøtte, at dagtilbuddet i højere grad vil kunne tilbyde et bæredygtigt sammenhængende pædagogisk miljø til børn og forældre.
 

Samtidig er det forventningen, at en omlægning vil medvirke til at nedbringe antallet af udskiftninger i børnegruppen og de medarbejderressourcer, der skal anvendes til indkøring.
 

Forældrebestyrelsens ønske om en intern organisering med vuggestueafdeling i det ene hus (hus B) og børnehaveafdeling i det andet (hus A) vil give mulighed for at bevare et specialiseret vuggestuemiljø i den ene afdeling, og skabe et specialiseret børnehavemiljø i den anden afdeling. Der bør dog samtidigt være opmærksomhed på at skabe et sammenhængende 0-6 årsmiljø mellem de to afdelinger, herunder særligt ift. børnenes overgang fra vuggestue til børnehave.
 

Center for Børn og Familier vil indgå i dialog med Manegen omkring den konkrete implementering af omlægningen.
 

Administrationen foreslår, at omlægningen påbegyndes pr. 1. januar 2020 og derefter sker gradvist. I første omgang vil det primært være vuggestuebørn fra Manegen, der står foran overgang til børnehave fra 1. januar 2020, der vil udgøre børnehavebørnene i dagtilbuddet. Forældrene har naturligvis også mulighed for at skrive deres børn op til børnehave i et andet dagtilbud efter de gældende anvisningsregler. Samtidigt vil det også være muligt for andre forældre at skrive deres børn op til børnehaven i Manegen.
 

Administrationen forventer, at omlægningen først er fuldt indfaset i løbet af 2021.
 

Konsekvenser for kapaciteten
Omlægningen vil have betydning for kapaciteten, idet omlægningen betyder, at der fjernes vuggestuekapacitet og tilføres børnehavekapacitet.
 

Børnehaveafdelingen i Manegen vil blive gradvist større, og når omlægningen er fuldt indfaset, vil der være ca. 48 vuggestuepladser og 84-88 børnehavepladser til rådighed. Pladserne vil i et vist omfang være fleksible.
 

En del af børnene fra Manegen overgår i dag til børnehave i de øvrige dagtilbud i distrikt vest, og omlægningen vil derfor have en betydning for søgningen til de omkringliggende dagtilbuds børnehaver og deres behov for kapacitet. Det er dog langt fra alle børn, der bliver i distrikt vest, når de overgår til børnehave. En del børn opnår pasningsgaranti i bopælsdistriktet, når de overgår til børnehave, og mange børn overgår derfor til børnehave i eget distrikt.
 

Administrationen vurderer, at kapaciteten i distriktet og det forventede behov for pladser samlet set kan bære denne omlægning. Administrationen vil dog følge kapacitetsudnyttelsen og behovet for pladser i distriktet tæt med henblik på at vurdere, om der evt. er behov for kapacitetstilpasninger, når omlægningen er indfaset. Der er taget højde for forslaget om omlægningen i forslaget til fordeling af børnetal på dagtilbud 2020.
 

Frokostordning og bygningsmæssige faciliteter
Der skal ske en mindre tilpasning af de bygningsmæssige faciliteter. Det gælder legepladsen og øvrige udeområder, som skal modsvare børnenes aldersmæssige behov. Desuden kan der, efterhånden som omlægningen skrider frem, være behov for to-tre ekstra børnetoiletter, idet der i børnehaven er flere toiletbrugere end i vuggestuen.
 

Ernæringsmæssigt vil der være mulighed for at bibeholde frokostordningen, selvom der rent antalsmæssigt vil komme flere børn i dagtilbuddet, når omlægningen er fuldt indfaset. Køkkenet i Tumlehuset, der ligger i umiddelbar nærhed af Manegen, har kapacitet til at producere mad til flere børn end Tumlehusets egne, hvorfor Tumlehusets køkken ville kunne levere mad til Manegen i det omfang, det skulle blive nødvendigt. Idet omlægningen først forventes fuldt indfaset i 2021, vil der ske nærmere planlægning, når det bliver aktuelt.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 20. marts 2018, pkt. 5, at det kombinerede dagtilbud Børnehuset Humlebien og Vuggestuen Manegen skulle sammenlægges således, at den eksisterende fysiske organisering bibeholdes, men ledelsen sammenlægges.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være udgifter forbundet med at tilpasse dagtilbuddet til både at rumme vuggestuebørn og børnehavebørn. Det drejer sig om tilpasning af dele af legepladsen til børnehavebørn, installation af ekstra børnetoiletter og evt. udgifter til kompetenceudvikling af medarbejderne. Udgifterne afholdes inden for egen ramme.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen har i medfør af Dagtilbudsloven (Lovbekendtgørelse nr. 824 af 15. august 2019) ansvaret for dagtilbud og skal fastsætte mål og rammer for disse samt skabe sammenhæng mellem tilbuddene jf. lovens § 3a, stk. 1-3.

Høring

Forslaget har været sendt i høring hos relevante parter herunder BUPL, FOA/PMF, CenterMED for Børn og Familier samt forældrebestyrelse og LokalMED i Manegen. Der er modtaget høringssvar/udtalelse fra BUPL, FOA/PMF og CenterMED. De er alle vedlagt i bilaget ”høringssvar/udtalelser”. Endvidere har Manegen oplyst, at forslaget har været drøftet både i LokalMED og i den samlede medarbejdergruppe.
 

BUP og FOA/PMF
Både BUPL og FOA/PMF bakker i sit høringssvar op om omlægningen og anfører, at omlægningen både er til gavn for børn, forældre og medarbejdere. Desuden udtrykkes en bekymring for det køkkenpersonale, der evt. på sigt skal transportere mad fra Tumlehuset. Som det er omtalt ovenfor, vil der ske nærmere planlægning af organiseringen omkring frokostordningen, når behovet opstår. Det er således først, når omlægningen er fuldt indfaset (forventeligt i løbet af 2021), at det bliver aktuelt.
 

Desuden udtrykkes en forventning om, at medarbejderne inddrages i processen, og at evt. overtallige medarbejdere ved en personalereduktion vil blive forsøgt omplaceret, jf. procedure for omplacering ved arbejdsmangel. Administrationen er naturligvis opmærksom på dette, jf. afsnittet om personalemæssige konsekvenser nedenfor.
 

Endelig påpeger FOA/PMF, at en omlægning ikke bør hastes igennem den 1. januar 2020, hvis man ikke er klar. Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at starte omlægningen pr. 1. januar 2020. Omlægningen sker gradvist, hvorfor der i første kvartal er meget få børnehavebørn i Manegen. Det tilsiger en ”rolig” opstart på omlægningen for både børn, forældre og medarbejdere. Samtidigt er der børn i Manegen, der i første kvartal 2020 når børnehavealderen, og ønsker at blive i Manegen, hvilket en opstart pr. 1. januar 2020 vil give dem mulighed for.
 

CenterMED for Børn og Familier
CenterMED for Børn og Familier har drøftet forslaget på et ekstraordinært møde den 22. oktober 2019. CenterMED bakker op om omlægningen. Dette gælder også dagtilbudslederne i distrikt Vest. Det er dagtilbuddene i vest, der forventes at blive mest påvirket af omlægningen, da de i et vist omfang modtager kommende børnehavebørn fra Manegen.
 

Vuggestuen Manegen
Vuggestuen Manegen har oplyst, at omlægningen er drøftet både i Manegens LokalMED og i den samlede medarbejdergruppe; der er opbakning fra alle medarbejdere til en omlægning, der indebærer en vuggestueafdeling i det ene hus (hus B) og en børnehaveafdeling i det andet hus (hus A).

Personalemæssige konsekvenser

Det kan ikke udelukkes, at omlægningen vil medføre reduktioner i personalet. Det skyldes, at der sker omlægning af vuggestuepladser til børnehavepladser, og den økonomiske tildeling til et vuggestuebarn er højere end til et børnehavebarn. Når omlægningen er fuldt indfaset, vil der dog være oprettet flere børnehavepladser end der er fjernet vuggestuepladser, hvilket kan fjerne eller reducere behovet for personalereduktioner.
 

Hvidovre Kommune vil forsøge at omplacere evt. overtallige medarbejdere jfr. procedure for omplacering ved arbejdsmangel. Hvis en omplacering ikke er mulig, vil Hvidovre Kommune iværksætte procedure med henblik på afskedigelse af de berørte medarbejdere.

Bilag

 1. Henvendelse fra forældrebestyrelsen i Manegen (pdf)
 2. Høringssvar og udtalelser (pdf)

8. Beslutning om fordeling af børnetal på dagtilbud 2020

Beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til fordelingen af det forventede børnetal på dagtilbud i 2020. Det samlede, forventede børnetal for 2020, indgår i budget 2020.
 

Forslaget til børnetal for de enkelte dagtilbud er udarbejdet i dialog med dagtilbudslederne, og har efterfølgende været i høring hos relevante parter.
 

Børnetallet på dagtilbuddene forventes at være relativt skævt fordelt hen over året. Der er mange børn i årets første fire måneder (op mod overgang til skole), hvilket forventes at lægge pres på kapaciteten i større omgang end det er set i de seneste år.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 1. at godkende fordelingen af børnetallene på dagtilbud for 2020

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-12-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.
 

Administrationen har udarbejdet forslag til de enkelte dagtilbuds forventede børnetal for 2020. Der er tale om en fordeling af kommunens samlede forventede børnetal for 2020, som er indarbejdet i budget 2020. Det samlede forventede børnetal er baseret på en børnetalsprognose, der er leveret af en ekstern leverandør.
 

Forslaget til børnetal for de enkelte dagtilbud er udarbejdet i dialog med dagtilbudslederne, og har efterfølgende været i høring hos relevante parter.
 

For kommunen samlet set er forventningen, at der i 2020 skal være plads til 1.148 børn i dagpleje/vuggestue og 1.993 børn i børnehave, jf. tabel 1 nedenfor. Det er 37 færre vuggestue/dagplejepladser og 36 flere børnehavepladser end i 2019. Der er tale om årspladser.
 

Tabel 1. Børnetal 2019 og 2020

 

2019

2020

Ændring

Vuggestue/dagpleje

1.185

1.148

-37

Børnehave

1.957

1.993

+36

 

Det forventede børnetal er relativt skævt fordelt henover året. Børnetalsprognosen viser et meget stort behov for pladser frem mod 1. maj 2020 (hvor der sker overgang til skole), og et væsentligt mindre behov for pladser i den resterende del af året.
 

Det forventede børnetal for 2020 er udtryk for en tendens i børnetalsprognosen til, at de senere års stigning i børnetallet bremser lidt op. Samtidigt ser det ud til, at 2019-årgangen, som starter i vuggestue i løbet af 2020, er mindre end forventet.
 

Forventningen er, at der frem mod medio/ultimo 2021 sker en stagnation eller et lille fald i behovet for pladser i vuggestue/dagpleje og blot en moderat stigning i behovet for børnehavepladser. Fra ultimo 2021 forventer børnetalsprognosen, at børnetallet generelt vil være stigende.
 

Fordeling af børnetal på dagtilbud

Forslag til fordeling af børnetal på dagtilbud er vedlagt som bilaget ”Forslag til børnetal fordelt på dagtilbud 2020”.
 

Administrationen bemærker, at det angivne børnetal ikke er et udtryk for et antal børn, som dagtilbuddene har garanti for at få indskrevet. Indskrivningen afhænger af den konkrete udvikling i børnetallet og forældrenes ønsker.
 

Dagplejen
Dagplejen har i 2020 et forventet børnetal på 136, hvilket svarer til børnetallet for 2019. Administrationen vurderer, at kapaciteten overordnet balancerer efterspørgslen efter en plads i dagpleje.
 

Daginstitutionerne
Forslaget til fordeling af børnetal på dagtilbud afspejler det forhold, at behovet for pladser er størst i første kvartal og frem mod 1. maj. Det er et forhold, der ofte ses; men i 2020 forventes det – iflg. børnetalsprognosen – at behovet er større end set de seneste år.
 

Det betyder, at så godt som alle dagtilbud i distrikt syd, og mange dagtilbud i distrikt vest og distrikt nord/midt har et børnetal, der fuldt ud udnytter kapaciteten i årets første 4 måneder. Nogle dagtilbud har også en mindre overbelægning i slutningen af perioden. Samtidigt har mange dagtilbud relativt lavere børnetal i den anden halvdel af året, herunder særligt i 3. kvartal.
 

Når administrationen har mere viden om de faktiske børnetal i årets første måneder, vil Center for Børn og Familier vurdere, om der er behov for at gå i dialog med dagtilbuddene om busordninger og lignende med henblik på at imødegå et evt. pres på kapaciteten i den nævnte periode. Idet der er tale om en kort periode, er det administrationens vurdering, at det ikke er hensigtsmæssigt at opsætte f.eks. pavilloner.
 

I distrikt syd er der sket en relativt stor omkonvertering af vuggestuepladser til børnehavepladser. Det skyldes både en tilpasning til den aktuelle indskrivning, men også et behov for at have kapacitet til at kunne opfylde kommunens pasningsgaranti på børnehaveområdet, der garanterer forældrene en plads i bopælsdistriktet.
 

I distrikt vest er forventningen, at dagtilbuddene modtager et relativt stort antal vuggestuebørn, der får anvist en plads som følge af kommunens pasningsgaranti på vuggestueområdet, der gælder en plads i kommunen som helhed.
 

Desuden er der i børnetallet lavet en central pulje af børn, og dermed budgetmidler, som ikke på forhånd er fordelt på dagtilbuddene. Dette er sket efter dialog med og ønske fra dagtilbuddene, hvorved dagtilbudslederne oplever, at deres mulighed for en realistisk økonomistyring fremmes. Intentionen med den centrale pulje er bl.a. at imødekomme, at der erfaringsmæssigt er en gruppe forældre, der finder alternative pasningsløsninger, når kommunen ikke kan anvise den plads, som forældrene ønsker.
 

Herudover skyldes ændringer i de enkelte dagtilbuds børnetal generelt:

 • Stigningen i antallet af børnehavebørn og nedgangen i antallet af vuggestuebørn
 • Tilpasning af børnetal så det i højere grad matcher efterspørgslen i dagtilbuddet
 • Konvertering af pladser fra vuggestue til børnehavepladser, så det i højere grad matcher den aktuelle indskrivning
   

For enkelte dagtilbud gør særlige forhold sig gældende:

 • Børnetallet i Manegen i distrikt syd er udarbejdet under antagelse af, at Kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2019 træffer beslutning om at omlægge Manegen fra vuggestue til kombineret dagtilbud. Derfor afspejler børnetallet en trinvis indfasning til kombineret dagtilbud.
 • Det er ikke muligt at udnytte kapaciteten i Tumlehuset i distrikt vest fuldt ud, da der fortsat er bygningsmæssige udfordringer.
 • Børnetallet i Immerkær i distrikt nord/midt, hvor der fjernes et relativt stort antal vuggestuepladser, er udarbejdet i tæt dialog med dagtilbuddets ledelse. Dagtilbuddet er i færd med at rette op på en ubalance i fordelingen mellem vuggestue- og børnehavepladser.
 • Børnetallet i Kirsebærhuset i distrikt syd er stigende mod årets slutning, da det forventes at udbygningen af Kirsebærhuset står klar til at modtage børn i løbet af 4. kvartal 2020

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune. Det samlede børnetal for kommunen, dvs. den budgetmæssige ramme, er indregnet i budget 2020 som en del af de tekniske korrektioner.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne sag.

Høring

Der er ikke en lovmæssigt fastsat høringsforpligtigelse i denne sag, men forslaget har været sendt i høring hos relevante interessenter som følge af tidligere praksis herfor. Alle indkomne høringssvar og udtalelser er vedlagt i bilaget ”høringssvar og udtalelser”.
 

Høringssvar fra BUPL og FOA/PMF
Både høringssvar fra BUPL og FOA/PMF omtaler de store ændringer i børnetallene hos henholdsvis Immerkær og Manegen. Som omtalt ovenfor sker den store ændring i Immerkær med henblik på at rette op på en ubalance i fordelingen mellem vuggestue- og børnehavepladser, mens ændringen i Manegen skyldes den forventede, gradvise omlægning fra vuggestue til kombineret dagtilbud.
 

Nedgangen i vuggestuepladser generelt kan ikke i 2020 henføres til den ændrede alder for overgang til børnehave, som BUPL anfører i sit høringssvar. Snarere handler det om, at den årgang (2019-årgangen), der starter i vuggestue i løbet af 2020, iflg. børnetalsprognosen ikke bliver så stor som forventet.
 

Begge høringssvar udtrykker desuden en forventning om, at evt. overtallige medarbejdere ved en personalereduktion vil blive forsøgt omplaceret, jf. procedure for omplacering ved arbejdsmangel. Administrationen er naturligvis opmærksom på dette, jf. afsnittet om personalemæssige konsekvenser nedenfor.
 

Udtalelse fra CenterMED for Børn og Familier
CenterMED opfordrer Børne- og Uddannelsesudvalget til at vurdere, om fordelingen af børnetal på dagtilbud skal være en politisk beslutning, idet den faktiske fordeling varierer hen over året afhængig af børnetallets udvikling og efterspørgslen efter pladser. CenterMED foreslår, at udvalget i stedet modtager en orientering om fordelingen af børnetal på dagtilbud.
 

Administrationen bemærker, at der ikke er noget til hinder for, at Børne- og Uddannelsesudvalget udelukkende modtager orientering om fordelingen af børnetallene på dagtilbud. Det forventede børnetal på området for kommunen som et hele indgår i budget 2020.
 

Høringssvar fra dagtilbud, herunder forældrebestyrelser
Administrationen har modtaget høringssvar/udtalelse fra Børnehuset Ærtebjerg, Børnehuset Krogstenshave, Bredalsparkens Børnehave, Børnehavehuset Lodsvej og Børneinstitutionen Frydenhøj.
 

Børnehuset Ærtebjerg, Børnehuset Krogstenshave og Bredalsparkens Børnehave udtrykker tilfredshed med børnetallet, hvorfor høringssvar herfra ikke har givet anledning til ændringer.
 

Børnehavehuset Lodsvej ønsker et lavere børnetal i første kvartal og et lavere børnetal i gennemsnit for hele året. Ønsket er imødekommet. Børneinstitutionen Frydenhøj udtrykker bekymring for, at tallene ikke afspejler virkeligheden, og at det ikke er muligt at få indskrevet det angivne antal børn. Efter dialog med dagtilbuddet er Frydenhøjs børnetal derfor blevet nedjusteret med en vuggestueårsplads som følge af høringssvaret.

Personalemæssige konsekvenser

Det kan ikke udelukkes, at fordelingen af børnetal 2020 på dagtilbud vil medføre reduktioner i personalet. Hvidovre Kommune vil forsøge at omplacere evt. overtallige medarbejdere jf. procedure for omplacering ved arbejdsmangel. Hvis en omplacering ikke er mulig, vil Hvidovre Kommune iværksætte procedure med henblik på afskedigelse af de berørte medarbejdere.

Bilag

 1. Forslag til børnetal fordelt på dagtilbud 2020 (pdf)
 2. Høringssvar og udtalelser (pdf)

9. Beslutning om revidering af tilsynspraksis i de specialiserede undervisningstilbud

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har siden 2011 ført tilsyn med de specialiserede undervisningstilbud en gang om året. Administrationen foreslår, at den nuværende tilsynspraksis revideres, således at tilsynet i højere grad understøtter kvalitetsudviklingen af undervisningen og det socialpædagogiske arbejde.
 

Børne- og Uddannelsesudvalget skal godkende forslaget til en ny tilsynspraksis i de specialiserede undervisningstilbud.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 

 1. at godkende den reviderede tilsynspraksis i de specialiserede undervisningstilbud.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-12-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.
 

Baggrund for tilsyn med de specialiserede undervisningstilbud
Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune er lovmæssigt forpligtet til at føre tilsyn med undervisningen på interne skoler på anbringelsessteder og dagbehandlingstilbud. I Hvidovre Kommune omfatter det Sporet samt den interne skole på Hvidborg.
 

Udviklingsenheden i Center for Skole og Uddannelse har siden 2011 ført tilsyn med kommunens specialiserede undervisningstilbud en gang om året. Tilsynskonceptet blev evalueret og revideret i 2014 og har siden da dannet grundlag for de årlige tilsyn.

 

Nuværende tilsynspraksis
I det nuværende tilsynskoncept gennemføres tilsynene over en toårig periode, med et udviklingstilsyn det ene år og et opfølgningstilsyn det andet år.
 

Udviklingstilsynet består af tre dele:

 

-         Gennemgang af skemaer, årsplaner, overenskomst og andre aftaler.

-         Tilsynsbesøg med observationer af undervisningen og fritidsdelen.

-         Samtale med ledelse med udgangspunkt i den tilsynsrapport, som den tilsynsførende har udarbejdet på baggrund af de to første dele.

 

Afslutningsvis udarbejdes en samlet rapport.
 

Opfølgningstilsynet afholdes som et møde med ledelse og personalet, hvor der følges op på kommentarer, anbefalinger og eventuelle påbud fra udviklingstilsynet. Der udarbejdes et kortere, skriftligt referat med aftaler fra opfølgningstilsynet.
 

På Hvidborg udføres tilsynet som et udviklingstilsyn hvert år pga. lovgivning om tilsyn med undervisning på interne skoler på anbringelsessteder.
 

Forslag til revideret tilsynspraksis
Kommunalbestyrelsen er lovmæssigt forpligtet til at føre tilsyn med, at undervisningen på interne skoler og behandlingstilbud lever op til kravene i folkeskoleloven på alle områder. Derfor foreslår administrationen, at der fremadrettet føres tilsyn efter to koncepter; et for de interne skoler på anbringelsessteder og dagbehandlingstilbud, samt et for de specialiserede undervisningstilbud og gruppeordninger.
 

Tilsyn med interne skoler på anbringelsessteder og dagbehandlingstilbud
Tilsynets opgave er at sikre, at undervisningen på den interne skole lever op til kravene i folkeskoleloven på alle områder. Dermed er det tilsynets opgave at sikre:

 

?         at undervisningen omfatter folkeskolens fulde fagrække.

?         at undervisningen opfylder folkeskolelovens minimumstimetal for undervisningstimer i fagene og krav til undervisningstidens samlede varighed.

?         at reglerne om fritagelse af elever for undervisning i enkelte fag og nedsættelse af undervisningstiden på baggrund af en lægeerklæring overholdes.

 

Herudover har tilsynet til formål at understøtte kvalitetsudviklingen af specialundervisningen, tage hånd om eventuelle identificerede udfordringer og skabe rum for sparring mellem skolen og administrationen i Center for Skole og Uddannelse.
 

Tilsyn med de specialiserede undervisningstilbud/gruppeordninger
Formålet med tilsynet med de specialiserede undervisningstilbud/gruppeordninger er at målrette og strukturere kvalitetsudviklingen af specialundervisningstilbuddene og tage hånd om eventuelle udfordringer. Tilsynet skal således bidrage til løbende kvalitetsudvikling af undervisningen og skabe rum for sparring mellem skolerne og administrationen.
 

Opbygning af tilsynene
Begge tilsyn vil bestå af en kombination af skriftligt materiale, observationer af undervisningen, udviklingssamtale og rundvisning, tilsynsrapport samt opfølgningssamtale. De to tilsyn vil adskille sig ved kravet til det skriftlige materiale.
 

Indledningsvis fremsender skolen skriftligt materiale til administrationen. Efterfølgende foretager den tilsynsførende en observation af undervisningen. Observationen vil foregå 1 til 2 uger før udviklingssamtalen. Skolerne modtager en observationsguide, der beskriver baggrunden for de udvalgte fokusområder, samt hvilke punkter observatøren vil have særlig opmærksomhed på.
 

Udviklingssamtalen starter med en kort rundvisning, hvor skolerne viser, hvad de er stolte af, og hvad de mener, administrationen bør se for at forstå deres praksis. Udviklingssamtalen vil tage udgangspunkt i skolens arbejdsgrundlag, resultaterne fra observationen samt eventuelle bemærkninger til det skriftlige materiale. Herudover har skolen mulighed for at vælge et tema eller et område, som de ønsker at drøfte. I løbet af samtalen formuleres ét eller flere udviklingsmål samt konkrete indsatser og/eller aktiviteter, som skolen ønsker at arbejde med for at nå målet.
 

Efter udviklingstilsynet modtager skolen en samlet tilsynsrapport. Hovedkonklusionerne i tilsynsrapporterne vil blive samlet og afrapporteret til det politiske niveau.
 

Efter et halvt år afholdes en opfølgningssamtale, hvor skolens arbejde med udviklingsmålet drøftes. Såfremt skolen har brug for løbende sparring fra udviklingsenheden, laves der aftale om dette.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 31. maj 2011, punkt 32, besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skal føres tilsyn med de specialiserede undervisningstilbud en gang om året. Beslutningen blev taget på baggrund af en omfattende analyse af hele det specialiserede undervisningsområde fra 2010 og de deraf følgende anbefalinger.
 

På baggrund af en evaluering af tilsynet godkendte det daværende Børne- og Undervisningsudvalg den 4. september 2014, punkt 18, et revideret tilsynskoncept for specialundervisningsområdet i Hvidovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Tilsynene gennemføres på baggrund af Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder (bekendtgørelse nr. 702 af 23. juni 2014).
 

Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor anbringelsesstedet er beliggende, er forpligtet til at sørge for, at time- og læseplanerne på anbringelsessteder omfatter folkeskolens fulde fagrække, samt at timeplanerne opfylder de i folkeskolelovens § 14 b, stk. 1, fastsatte krav til undervisningstidens samlede varighed, jf. bekendtgørelsens § 14, stk. 1 og 2, og § 15, stk. 2.


Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor anbringelsesstedet er beliggende, er forpligtet til at føre tilsyn med undervisningen, herunder at undervisningen gives i overensstemmelse med de fastsatte time- og læseplaner, jf. bekendtgørelsens § 14, stk. 3.

 

Kommunalbestyrelsens tilsyn med undervisningen i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder omfatter også, at de gældende regler, herunder reglerne om fritagelse af elever for undervisning i enkelte fag overholdes.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


10. Beslutning om bevilling af tilskud til Hvidovre Idrætsråd

Beslutningstema

Kultur- og fritidsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Idrætsråd om tilskud til køb af elektroniske chip til brug for tidtagning under det årlige skoleløb, der blev afholdt i forbindelse med kommunens årlige hædringsshow i Kometen den 15. maj 2019.
 

Hvidovre Idrætsråd søger om 26.000 kr.
 

Administrationen indstiller, at udgiften deles ligeligt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende en bevilling på 13.000 kr. til Hvidovre Idrætsråd til brug for indkøb af elektroniske chip til brug for tidtagning i forbindelse med det årlige skoleløb 2019.

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 1. at godkende en bevilling på 13.000 kr. til Hvidovre Idrætsråd til brug for indkøb af elektroniske chip til brug for tidtagning i forbindelse med det årlige skoleløb 2019.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-12-2019

Ad 1. Der bevilges 13.000 kr. til Hvidovre Idrætsråd til brug for indkøb af elektroniske chip til brug for tidtagning i forbindelse med det årlige skoleløb 2019.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-12-2019

Ad 2.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.
 

Hvidovre Idrætsråd arrangerer hvert år et skoleløb for ca. 1.500 børn fra alle Hvidovres skoler fra 4. til 9. klasse samt lærere. Skoleløbet afholdes i forbindelse med kommunens årlige hædringsshow i Kometen, hvor årets bedste idrætspræstationer mm. præmieres. Hædringsshowet blev i år afholdt den 15. maj.
 

Til brug for afholdelse af skoleløbet har Hvidovre Idrætsråd ansøgt Kultur- og Fritidsudvalget om 26.000 kr. til dækning af foreningens køb af elektroniske chip til brug for tidtagning af løberne.
 

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede sidste år 26.000 kr. til Hvidovre Idrætsråd til køb af elektroniske chip og ønskede samtidig, at udgiften fremadrettet skulle dækkes af Børne- og Uddannelsesudvalget.
 

Da der er tale om et arrangement, der dækker kultur- og fritidsområdet såvel som skole- og uddannelsesområdet, indstiller administrationen, at Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget deles om en potentiel tilskudsbevilling, således at hvert udvalg bevilger 13.000 kr. til Hvidovre Idrætsråd.
 

Administrationen bemærker, at nærværende ansøgning vedrører skoleløbet, der blev afholdt i 2019. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2020 besluttet at afsætte midler fremadrettet til indkøb af elektronisk tidtagningsudstyr til brug for bl.a. skoleløbet.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 8. maj 2018 26.000 kr. til Hvidovre Idrætsråd til brug for elektroniske chip i forbindelse med årets skoleløb. Udgiften ønskedes fremadrettet dækket af Børne- og Uddannelsesudvalget.
 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. oktober 2019 i forbindelse med budgetforhandlingerne at afsætte 0,09 mio. kr. i 2020 samt 0,03 mio. kr. i overslagsårene
til elektronisk tidtagningsudstyr til brug for bl.a. skoleløbet.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt en samlet tilskudsbevilling på 26.000 kr. deles ligeligt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget, vil det medføre en udgift for begge udvalg på henholdsvis 13.000 kr.
 

Der resterer inden en potentiel tilskudsbevilling 30.087 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje i 2019.

Imødekommes både punkt 2 (ansøgning fra Hvidovre Idrætsråd) og punkt 3 (ansøgning fra Hvidovre Skøjteklub) på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden, vil dette medføre et merforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje på 10.913 kr.

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje benyttes til punkt 2 og punkt 3 på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden, kan punkt 5 på samme dagsorden ikke imødekommes, da Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspuljes restmidler, som søges overført til Fritidspas-ordningen, allerede vil være brugt på tilskud til Hvidovre Idrætsråd og tilskud til Hvidovre Skøjteklub.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til kulturelle og idrætslige formål.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Ansøgning om tilskud til elektroniske chip (pdf)

11. Orientering om opdatering af svømmeregler

Beslutningstema

De nuværende svømmeregler blev vedtaget af Skoleudvalget i 2010. I 2017 blev kurserne for svømmelærere ændret, men reglerne blev ikke opdateret. Administrationen har derfor opdateret reglerne, så de lever op til beskrivelsen af kurserne og til praksis.

Desuden har reglerne fra 2010 ikke taget højde for, at elever i gruppeordningerne har svømning. De nye regler sikrer, at også små klasser, som fx gruppeordningerne, kan have svømning.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal orienteres om de opdaterede svømmeregler.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 

 1. at tage orienteringen om de opdaterede svømmeregler til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-12-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.
 

De nuværende regler for svømmeundervisning har brug for en opdatering både af hensyn til ændringen af svømmelærerkurserne i 2017 og af hensyn til kommunens gruppeordninger.
 

Reglerne for svømmeundervisning er opdateret på følgende områder:

 • De faste svømmelærere i Avedøre Idrætscenter og i Frihedens Idrætscenter er fjernet, da skolerne selv stiller med alle svømmelærere.
 • Kurserne, som udbydes af Hvidovre Ungdomsskole i samarbejde med folkeskolerne, er beskrevet. Henvisning til og beskrivelse af tidligere kurser er fjernet.
 • De opdaterede regler har en klar skelnen mellem de to niveauer af uddannelse i førstehjælp.
 • De nye regler tager hensyn til, at også gruppeordningerne kan modtage svømmeundervisning på lige fod med klasser fra almenskolen.

 

De opdaterede regler for svømmeundervisning afspejler nu den praksis, som udføres til dagligt på skolerne. Reglerne er kvalificeret af en arbejdsgruppe bestående af tre skoleledere.
 

De nye svømmeregler er vedlagt som bilag, og ændringerne i reglerne er markeret med rødt.

Politiske beslutninger og aftaler

De nuværende regler for svømmeundervisning er vedtaget af Skoleudvalget den 27. maj 2010, punkt 3.
 

Den reviderede procedure for uddannelse af svømmelærere i Hvidovre Kommune blev taget til efterretning i Børne- og Undervisningsudvalget den 6. april 2017, punkt 7.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Det følger af § 6, stk. 3, i Bekendtgørelse om tilsynet med folkeskolens elever i skoletiden (bekendtgørelse nr. 703 af 23. juni 2014), at undervisning i svømning varetages af lærere eller andet undervisende personale, som gennem særlig uddannelse eller på anden måde har kvalificeret sig til opgaven.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Opdaterede regler for svømmeundervisning 2019 (pdf)

12. Orientering om status for fokuseret brug af efterværn

Beslutningstema

I forbindelse med behandling af budget 2019 blev direktionens forslag om fokuseret brug af efterværn godkendt.
 

Med forslaget blev der lagt op til at skærpe brugen af § 76 i Serviceloven, efterværn for anbragte unge over 18 år. Hensigten er dels at mindske brugen af langvarigt efterværn, som ikke har en tydelig effekt for den unge. Dels at kvalificere den unge til at bo i egen bolig gennem systematisk fokus via handleplaner og opfølgningskadencer samt øget brug af den unges netværk og mentorer.
 

Dette dagsordenspunkt har til formål at orientere Børne- og Uddannelsesudvalget om status for arbejdet med at implementere brugen af fokuseret efterværn.
 

Børne- og Uddannelsesudvalget skal tage orienteringen om status for fokuseret brug af efterværn til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 1. at tage orienteringen om status for fokuseret brug af efterværn til efterretning

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-12-2019

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.
 

Efterværn omhandler muligheden for at tilbyde støtte til alle anbragte unge, efter de er fyldt 18 år, hvis det anses for nødvendigt af hensyn til den unges behov. Unge i alderen 18-22 år kan tilbydes efterværn i form af en udslusningsordning, en kontaktperson eller fortsat anbringelse.
 

Hovedreglen er, at når anbragte unge fylder 18 år, ophører indsatsen, og den unge flytter i egen bolig, medmindre særlige forhold taler for at bibeholde indsatsen. Det betyder, at den sidste del af anbringelsesforløbet skal tilrettelægges således, at den unge bliver i stand til at bo i egen bolig efter endt anbringelse uden yderligere støtte.
 

Med fokuseret brug af efterværn er der lagt op til et styrket fokus på, hvornår og hvorfor en efterværnsindsats igangsættes eller fortsættes og herunder løbende vurderinger af, om den unge kan klare sig selv.
 

Center for Børn og Familier har således i 2019 arbejdet med at styrke faglige justeringer og skabe en øget faglig opmærksomhed på arbejdsgangene omkring efterværnsindsatserne. Som en del af dette arbejde er der sket følgende tiltag:
 

 • Der er afholdt en intern uddannelsesdag i Familierådgivningen med henblik på at skærpe faglig opmærksomhed på kriterierne for efterværn samt opfølgningmed fokus på den unges uddannelse og mulighed for selvforsørgelse, herunder vurdering af netværk, mulighed for mentorer og anskaffelse af egen bolig mv.
 • Arbejdet med at tilrettelægge en ny systematisk arbejdsgang er påbegyndt, herunder faste møder til drøftelse af sagerne ved den unges fyldte 16. år og igen ved det fyldte 17. år med henblik på beslutning om indsats ved det fyldte 18. år.
 • Der udarbejdes årshjul og indstillingsskemaer til brug for den systematiske arbejdsgang.
 • Der arbejdes på at lave fælles retningslinjer med voksenområdet, og der er planlagt en fælles uddannelsesdag i februar 2020 med oplæg fra en ekstern jurist.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 9. oktober 2018, punkt 3, budget 2019, herunder effektiviseringsforslaget vedrørende brugen af fokuseret efterværn.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.
 

Den økonomiske effekt forventes opnået ved, at der på sigt er færre unge, der modtager efterværn. Tabellen nedenfor viser den forventede økonomiske effekt fra 2019-2022. Besparelsen er indarbejdet med effektiviseringsforslaget i budget 2019.

 

I mio. kr.
 

2019

2020

2021

2022

Fokuseret brug af efterværn

0,08

0,42

0,42

0,42

 

Status i 2019 er, at den forventede effekt er opnået.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal i medfør af Serviceloven § 76 stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 798 af 7. august 2019 med senere ændringer) tilbyde hjælp (efter bestemmelsens stk. 2-5) til unge i alderen 18 til 22 år, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte, og hvis den unge er indforstået hermed. Hjælpen skal bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse og herunder have fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold, f.eks. anskaffelse af selvstændig bolig.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


13. Orientering om elevtrivselsmåling 2019

Beslutningstema

Den årlige trivselsmåling for 2018/2019 er gennemført. Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres om trivselsmålingens samlede resultater sammenholdt med de to foregående skoleår. Derudover orienteres udvalget om status på trivselsløftet fra 2015.
 

Resultaterne fra trivselsmålingen viser, at elevtrivslen på Hvidovre Kommunes skoler ligger stabilt.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 

 1. at tage orientering om trivselsmålingens samlede resultater til efterretning.
 2. at tage orientering om resultaterne af de 15 spørgsmål, der har været særligt fokus på i forbindelse med trivselsløftet, til efterretning.
 3. at godkende, at administrationen fremadrettet orienterer Børne- og Uddannelsesvalget om elevernes trivsel på baggrund af den samlede årlige trivselsmåling uden særligt fokus på de 15 udvalgte spørgsmål relateret til trivselsløftet.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-11-2019

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-12-2019

Ad 1.

Taget til efterretning.

 

Ad 2.

Taget til efterretning.

 

Ad 3.

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.
 

Baggrund og formål med trivselsundersøgelsen

Alle folkeskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse. Trivselsmålingerne har til formål at klarlægge trivselsniveauet blandt eleverne på klasse-, skole- og kommuneniveau. Hertil anvender Hvidovre Kommune 15 udvalgte spørgsmål fra trivselsmålingen til at følge skolernes arbejde med indsatserne i trivselsløftet.
 

Trivselsundersøgelsens opbygning

Spørgsmålene i trivselsmålingen er udarbejdet af Børne- og Undervisningsministeriet. Trivselsmålingen består af 20 spørgsmål for elever i 0.-3. klasse og 40 spørgsmål for elever i 4.-9. klasse. Hertil har Hvidovre Kommune valgt at supplere trivselsmålingen med yderligere 9 spørgsmål, der omhandler de fysiske og æstetiske omgivelser. Sammen med spørgsmålene fra trivselsmålingen udgør de 9 supplerende spørgsmål en fuld kortlægning af undervisningsmiljøet til brug i den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering (UMV).
 

Der er udarbejdet fire indikatorer for trivsel blandt elever i 4.-9. klasse. For hver indikator beregnes en trivselsscore, der angives på en skala fra 1 til 5, hvor 1,0 udtrykker den lavest mulige trivsel og 5,0 udtrykker den højest mulige trivsel. Der beregnes ikke tilsvarende indikatorer og trivselsscorer for elever i 0.-3. klasse, men spørgerammen er grupperet i temaer, der afspejler indikatorerne.
 

Indikatorer og temaer:

 1. Social trivsel
 2. Faglig trivsel
 3. Støtte og inspiration
 4. Ro og orden

 

Hovedresultater fra trivselsmålingen 2019

Administration har udarbejdet to sammenligningsrapporter for hhv. 0-3. klasse og 4.-9-klasse, hvori alle resultaterne fra trivselsmålingen præsenteres og sammenlignes med de to foregående skoleår. Sammenligningsrapporterne er vedlagt som bilag.
 

I nedenstående præsenteres hovedresultaterne inddelt efter de fire indikatorer og temaer for henholdsvis 0.-3. klasse og 4.-9. klasse. Svarprocenten for eleverne i 0.-3. klasse er 93% og 84% for eleverne i 4.-9. klasse.
 

Indikator 1: Social trivsel

Social trivsel omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen ogfællesskabet samt tryghed og mobning.
 

0.-3. klasse
Samlet er det sociale trivselsniveau højt blandt eleverne i 0.-3. klasse. I fire spørgsmål ses en positiv fremgang sammenlignet med de foregående år, mens resultaterne fra de resterende spørgsmål er uændrede.
 

4.-9. klasse
Det sociale trivselsniveau blandt eleverne i 4.-9. klassetrin er generelt højt. Således har 86,5% af eleverne en trivselsscore over 3, mens 56,1% af eleverne har trivselsscore over 4, der indikerer bedst mulig trivsel. Sammenlignet med de to foregående år er det sociale trivselsniveau ens.
 

Indikator 2: Faglig trivsel
Faglig trivsel omhandler elevernes oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne.
 

0.-3. klasse
Overordnet har eleverne i 0.-3. klasse en god faglig trivsel. Sammenlignet med de to foregående år ses der bl.a. en stigning i andel af elever, der angiver, at de for det meste er gode til at løse deres problemer.
 

4.-9. klasse
Blandt eleverne i 4.-9. klasse har 29,1 % en trivselsscore over 4. Det er en stigning på 2,5% sammenlignet med det foregående skoleår. Dog er andelen af elever, der har en trivselsscore mellem 1-2 samt 2-3, uændret gennem de to foregående år.
 

Indikator 3: Støtte og inspiration
Støtte og inspiration omhandler elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse samt af lærernes hjælp og støtte.
 

0.-3. klasse
Resultaterne blandt eleverne i 0.-3. klasse viser, at eleverne oplever støtte i skolen. Således ses en lille stigning i andelen af elever, der synes, at lærerne er gode til at hjælpe dem. Ligeledes oplever eleverne, at de i højere grad har medindflydelse på, hvad de skal lave i timerne, og færre synes, at timerne er kedelige.
 

4.-9. klasse
Blandt eleverne i 4.-9. klasse har 7,5% en trivselsscore over 4. Sammenlignet med de to foregående skoleår ses et fald i andelen af elever med trivselsscore mellem 3-4 samt 4-5.
 

Indikator 4: Ro og orden
Ro og orden omhandler elevernes oplevelse af ro og støj i klassen samt klasseledelse.
 

0.-3. klasse
Knap halvdelen af eleverne angiver, at de godt kan høre, hvad lærerne siger, mens 11,1% tit har svært ved at høre lærerne. Sammenlignet med de to foregående skoleår ses ingen markant udvikling.
 

4.-9. klasse
Blandt eleverne i 4.-9. klasse har 27,3% en trivselsscore over 4. Sammenlignet med de to foregående skoleår ses ingen markant udvikling af trivselsscorerne for ro og orden.
 

Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser
Generelt oplever eleverne et tilfredsstillende undervisningsmiljø. Sammenlignet med de to foregående år oplever eleverne i 0.-3. klasse samt 4.-9. klasse en forbedring af lyset og luften i klassen. Omvendt ses der en stigning i andelen af elever i både i 0.-3. klasse samt 4.-9. klasse, der oplever, at de bliver forstyrret af larm i timerne sammenlignet med de to foregående år.
 

Skolernes arbejde med trivsel
I folkeskolereformen fremgår det af de nationale mål, at skolerne skal forbedre elevernes trivsel. På baggrund af resultaterne fra trivselsmålingen udarbejder skolebestyrelsen og skolens ansatte på alle skoler i Hvidovre Kommune en handleplan for, hvordan de kan forbedre elevernes trivsel. Således arbejder alle skoler målrettet og kontinuerligt med at øge trivselsniveauet blandt eleverne. Til dette arbejde har de enkelte skoler mulighed for at finde resultaterne fra trivselsmålingen på klassebasis, hvis det findes relevant.
 

Trivselsløft i Hvidovre Kommunes skoler og klubber
I 2015 vedtog det daværende Børne- og Undervisningsudvalg, at skolerne og klubberne i Hvidovre Kommune skal arbejde målrettet mod at løfte trivslen blandt eleverne. Der blev formuleret et trivselsløft bestående af tre overordnede temaer: 
 

 1. Mobning er uacceptabelt – ret til trivsel
 2. Respekt for fællesskabet – rum til den enkelte
 3. Ro til læring – plads til udfoldelse

 

De tre temaer er blevet fulgt op af seks indsatser, der alle er fuldt implementerede. Heriblandt kan indsatsen omhandlende udvikling af relationelle kompetencer bl.a. fremhæves. Således er alle ledere, lærere og pædagoger blevet uddannet i relationskompetence og klasseledelse. Hertil modtog Hvidovre Kommune i skoleåret 2017/2018 endnu en bevilling til at sikre fuld implementering af projektet på alle skolerne.
 

Til at dokumentere effekterne af indsatserne i trivselsløftet, blev der udvalgt syv spørgsmål for 0.-3. klasse og otte spørgsmål for 4.-9. klasse, i trivselsmålingen. De udvalgte spørgsmål er markeret i de vedlagte bilag.
 

Trivselsløftet har været med til at kvalificere og målrette arbejdet mod et trivselsløft blandt eleverne i Hvidovre Kommune. Da alle indsatser i trivselsløftet er velimplementerede på skolerne og klubberne, foreslås det, at Børne- og Uddannelsesudvalget fremadrettet ikke længere særskilt orienteres om resultaterne i de 15 udvalgte spørgsmål. Hvidovre Kommune vil fortsat arbejde målrettet mod at vedligeholde og forbedre elevtrivslen, og Børne- og Uddannelsesudvalget vil fortsat blive årligt orienteret om de samlede resultater fra trivselsmålingen.

Politiske beslutninger og aftaler

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte på mødet den 13. april 2015, punkt 7, et trivselsløft for skolerne og klubberne i Hvidovre Kommune. Det blev besluttet at gøre finansieringen til en del af budgetbehandlingen for budgetåret 2016. Hertil er det besluttet, at resultaterne fra 15 udvalgte spørgsmål i trivselsmålingen anvendes til at orientere Børne- og Uddannelsesudvalget om arbejdet med trivselsløftet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Som led i folkeskolereformens nationale mål om at elevernes trivsel skal styrkes, måles elevernes trivsel årligt på alle landets folkeskoler. Trivselsmålingen skal gennemføres blandt eleverne i 0.- 9. klasse på alle folkeskoler, herunder også på specialskoler.
 

Måling af elevtrivslen sker i medfør af folkeskolelovens § 56, stk. 3, og § 56 b (lovbekendtgørelse nr. 823 af 15. august 2019 med senere ændringer) samt bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen (bekendtgørelse nr. 525 af 1. maj 2019).
 

Efter undervisningsmiljølovens § 7 (lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. april 2017) skal oplysningerne om elevers trivsel indgå i skolernes undervisningsmiljøvurdering, jf. folkeskolelovens § 56 a.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Trivselsmåling sammenligningsrapport 0-3 klasse 2019 (pdf)
 2. Trivselsmåling sammenligningsrapport 4-9 klasse 2019 (pdf)

14. Orientering om tilsyn med klubber 2018/19

Beslutningstema

Administrationen har i efteråret 2018 gennemført fysiske tilsyn på kommunens fem klubber. Derudover er der i foråret 2019 gennemført kvalitetssamtaler med klubberne.
 

Kommunalbestyrelsen orienteres om det samlede resultat af tilsynene med klubberne.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 

 1. at tage orienteringen om det samlede resultat af tilsynene til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-11-2019

Ad 1.Børne- og Uddannelsesudvalget udsatte behandlingen af punktet til det næstkommende møde i udvalget.

 

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-12-2019

For: Gruppe A, O og F.

Gruppe Ø afventer Kommunalbestyrelsens behandling.

 

Anbefales taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.
 

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til dagtilbudsloven og retssikkerhedsloven føre tilsyn med klubberne og sikre, at de lever op til den mål- og indholdsbeskrivelse, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget. Samtidig skal der føres tilsyn med de fysiske rammer.
 

Rammer for gennemførelse af tilsyn
Tilsynene omfatter alene de klubber, der drives efter dagtilbudsloven. Dette er Bredalsparkens Fritidscenter, Byggelegepladsen Regnbuen, Danalund Ungdomshus, Klub Nord og Køgevejens Ungdomshus.
 

I hvert tilsyn indgår følgende aktiviteter og fokuspunkter:
 

 • Samtale mellem konsulent og ledelse
 • En fysisk gennemgang af institutionen med leder og evt. arbejdsmiljørepræsentant
 • Pædagogiske observationer (2 - 2½ timer)
 • Forældretilfredshedsundersøgelse 2018
 • Gennemgang af klubbens hjemmeside
 • Udvikling i klubbens medlemstal
 • Kvalitetssamtale med ledelse og chefen for Center for Skole og Uddannelse

 

I de følgende afsnit beskrives de gennemførte tilsyn med klubberne i 2018/19.
 

Rapporterne for de fem individuelle tilsyn er vedlagt som bilag.
 

Samtale mellem konsulent og ledelse
Der blev gennemført en samtale med ledelsen om aktuelle udfordringer og muligheder, bl.a. vedrørende den personalemæssige og pædagogiske udvikling.
 

Alle klubber overholder kravet om min. 60% uddannede. Procenten for den enkelte klub fremgår af den samlede rapport for hver af klubberne.
 

Fysisk gennemgang af institutionen med leder og evt.  arbejdsmiljørepræsentant
Der blev foretaget en fysisk gennemgang af institutionen sammen med en leder og evt. en arbejdsmiljørepræsentant med henblik på at se på det sikkerhedsmæssige aspekt for børnene og personalet. I tilsynet indgik bl.a. klubbens håndtering af kemikalier, eksempelvis rengøringsmidler.
 

Derudover blev den indvendige sikkerhed gennemgået i forhold til inventar og værkstedsmaskiner samt den overordnede sikkerhed på legepladsen. Sikkerheden omkring de enkelte legeredskaber foretages af en legepladsinspektør og beskrives i legepladsrapporterne.
 

De fysiske tilsyn gav kun anledning til ganske få bemærkninger. Det drejede sig om en søjleboremaskine på Byggelegepladsen Regnbuen, hvor der ikke var monteret nøglelås. Derudover var der et sæt afdækningsplader til et billardbord i Bredalsparken Fritidscenter, der ikke kunne låses fast. Begge påtaler er blevet udbedret.
 

Pædagogiske observationer (2 - 2½ timer)
Observationerne viste, at de fem klubber lever op til såvel dagtilbudslovens krav som til mål- og indholdsbeskrivelsen for SFO og klubber i Hvidovre Kommune.
 

Forældretilfredshedsundersøgelse 2018
Forældretilfredshedsundersøgelsen for klubberne viser, at samlet set 88% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med klubberne. Køgevejens Ungdomshus har den højeste tilfredshed blandt forældrene med 90%, mens den laveste tilfredshed blandt forældrene ses ved Danalund Ungdomshus med 84%.
 

Undersøgelsen viser desuden, at samlet set 2% af forældrene er utilfredse eller meget utilfredse med deres børns klub. Lavest ligger Bredalsparkens Fritidscenter med 0% og højest ligger Danalund Ungdomshus med 4%.
 

Gennemgang af klubbens hjemmeside
De fire af klubberne har beskrevet deres pædagogiske indsatser og praksis på deres hjemmesider. Den oplevede praksis i forbindelse med tilsynet viste, at der er en tydelig sammenhæng mellem det skrevne, fortalte og det oplevede.
 

For Danalund Ungdomshus gælder, at de på hjemmesiden kun i meget begrænset omfang beskriver deres pædagogisk praksis. Hjemmesiden fortæller primært om aktiviteter i klubben og praktiske forhold. Den oplevede praksis i klubben lever dog op til kravene i dagtilbudsloven samt til mål- og indholdsbeskrivelsen for SFO og klubber i Hvidovre Kommune.
 

Udvikling i klubbens medlemstal
Medlemstal 2018: Medlemstallene fremgår af den samlede rapport for hver af klubberne.
 

Kvalitetssamtale med ledelse og chefen for Center for Skole og Uddannelse
Tilsynet blev afsluttet med en kvalitetssamtale mellem klubberne og chefen for Center for Skole og Uddannelse. Samtalen blev i år afholdt som en dialogisk samtale. De to af samtalerne blev afholdt med deltagelse af to klubber, henholdsvis Bredalsparkens Fritidscenter/Klub Nord og Køgevejens Ungdomshus/Byggelegepladsen Regnbuen. Derudover blev der afholdt en samtale, hvor kun Danalund Ungdomshus deltog.
 

Samtalerne blev afholdt som rundbordssamtaler med mulighed for en bred drøftelse af udvalgte temaer. Samtalerne er tænkt som et forum for erfaringsudveksling, idégenerering og sparring. Kvalitetssamtalerne havde følgende fokuspunkter:

 • Inklusion
 • Klubbernes samarbejde med skolerne
 • Klubbernes egne temaer

 

Nedenfor beskrives fokuspunkterne nærmere.
 

Inklusion
Alle fem klubber oplever større eller mindre udfordringer i forbindelse med inklusion. Generelt er klubberne dog gode til at inkludere børn og unge. Det skyldes først og fremmest, at klubberne ofte kan tilbyde en bred vifte at pædagogiske aktiviteter, og at de samtidig har en ”løs” struktur, der giver mulighed for stor fleksibilitet.
 

Når der arbejdes inkluderende i klubberne, er det vigtigt, at der tages hensyn til alle medlemmer i klubberne, således at klubberne kan være attraktive tilbud for alle brugere.
 

Klubbernes arbejde med børn i udsatte positioner medtænkes i den kommende strategi for det specialiserede 0 – 18 årsområde.
 

Samarbejdet med skolerne
Klubbernes samarbejde med skolerne opleves meget forskelligt. Dette skyldes bl.a., at klubberne har forskellige rammer at arbejde ind i. Eksempelvis lægger Klub Nord, Byggelegepladsen Regnbuen og Køgevejens Ungdomshus alene pædagogtimer på én skole, mens Bredalsparkens Fritidscenter har pædagoger på to skoler og Danalund Ungdomshus på tre skoler. Ligeledes er der store forskelle på, hvordan pædagogerne indgår i skolen og med hvilke opgaver. Nogle pædagoger er tilknyttet AKT/ressourceteams og bruges til specifikke indsatser. Andre arbejder mere generelt ind i klasserne eller skolen, og andre klubber har fundet en helt tredje form. Samarbejdet beskrives i en samarbejdsaftale mellem den enkelte klub og skolen.
 

Generelt giver klubberne udtryk for tilfredshed med samarbejdet med den enkelte skole. Klubberne oplever dog også, at de kan blive glemt, når det drejer sig om børn i vanskeligheder. Omvendt oplever klubberne, at når de inddrages, så kan de være medvirkende til, at der findes løsninger i forhold til blandt andet enkeltmandsundervisning, børn med skolevægring og lignende, hvor klubben kan opleves som et neutralt sted at ”gå i skole”.
 

Klubberne ønsker generelt at blive inddraget mere i forhold til de børn, der har behov for ekstra støtte i skolen.
 

Alle klubberne deltager i de tværfaglige netværk.
 

Klubbernes egne temaer
Ud over de faste temaer havde klubberne mulighed for selv at byde ind med et tema, som de ville drøfte/modtage sparring på. Der er ikke lavet mål og indsatser på alle temaerne. Temaerne har alene været mål for en gensidig drøftelse mellem klubberne og administrationen.
 

Temaerne var:
 

 • Klub Nord/Bredalsparkens Fritidscenter - Brug af klubbernes kompetencer og fritidspædagogik i et tværfagligt samarbejde:
 • De to klubber havde valgt et fælles tema. Klubberne oplever, at de ofte bliver overset i de tværfaglige netværk. Det gælder både klubben som institution, men også hvad den enkelte medarbejders kompetencer kan bidrage med. De to klubber forsøger løbende at byde ind og byde sig til for på den måde at gøre opmærksom på de muligheder, der ligger i klubberne.
   
 • Køgevejens Ungdomshus - Øget forventningspres fra forældrene:
  Klubben oplever et større forventningspres fra forældre i forhold til opgaver, som de mener, klubben skal løse. Ligeledes stilles der større krav fra forældrene i forhold til klubbens indsats i forhold til det enkelte medlem. Klubben arbejder målrettet med forældrekontakt i forhold til klubbens rolle og muligheder.
   
 • Byggelegepladsen Regnbuen - Fastholdelse af de ældste medlemmer:
  Klubben oplever, at de ældste børn hurtigt melder sig ud af klubben. Et af problemerne er muligvis, at den fysiske ramme ikke giver mulighed for opdeling af store og små. Klubben undersøger pt.  forskellige tiltag, der kan gøre klubben mere attraktiv for de ældste medlemmer.
   
 • Danalund Ungdomshus - Muligheder og begrænsninger i de fysiske rammer, specielt udearealet:
  Klubben er stærkt påvirket og begrænset af de påbud, de har vedrørende støj på legepladsen. Påbuddet begrænser brugen af udearealerne i forhold til aktiviteter og anvendelsestid. Dette betyder, at der ved etablering af nye udendørs aktiviteter skal tænkes i støj og støjdæmpning. For eksempel skal deres nye skaterramper støjdæmpes yderligere for at overholde de grænseværdier, der er sat. Klubben er meget bevidst om dette, men de støjreducerende tiltag er forbundet med store økonomiske udgifter.
   

Mål for klubberne
På baggrund af klubbernes udfordringer med at arbejde inkluderende samt gennemgangen af klubbernes hjemmesider er der for alle klubber aftalt:
 

 • At klubberne udarbejder en inklusionshandleplan, som er kendt af personale og brugere
 • At der skal ligge handleplaner på alle klubbers hjemmesider senest den 30. juni 2020

 

Handleplanerne tager udgangspunkt i Børne og Unge Politiken, den faglige strategi for Center for Skole og Uddannelse, samt mål- og indholdsbeskrivelsen for SFO og klubber.
 

Handleplanerne har følgende fokusområder:
 

 • Pædagogisk syn, herunder visioner, mål, værdier og forventninger (pædagogiske principper i relation til, hvad klubberne vil opnå med deres pædagogiske miljø, så f.eks. klubbens værdier også ses i klubbens praksis).
 • Pædagogikkens tilrettelæggelse, herunder refleksion over og anvendelse af pædagogiske metoder og arbejdsmåder inden for de givne rammer. Dette kan være konflikthåndtering, relationsarbejde og forskellige former for supervision.
   
 • Evalueringskultur, herunder registrering og dokumentation af medlemmernes trivsel. Det kan blandt andet ske gennem trivselssamtaler med medlemmerne og systematisering af de evalueringsredskaber, der bliver brugt.
   
 • Fysiske rammer – herunder hvordan de fysiske rammer udnyttes i det pædagogiske arbejde samt ydre rammefaktorer (økonomi, medarbejdernes kompetencer og lignende).

Politiske beslutninger og aftaler

I forbindelse med overgangen fra fritidshjem til SFO’er i 2014 besluttede det daværende Børne- og Undervisningsudvalg den 6. november 2014, punkt 6, at der fra 2018 alene føres det lovpligtige tilsyn med de fem klubber, der drives efter dagtilbudsloven.
 

Tilsynet med de ni SFO’er indgår i tilsynet med skolerne. Der er ikke sat nogen ramme for tilsynet med SFO.
 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. februar 2015, punkt 11, den nuværende mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klubber i Hvidovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Tilsynet iværksættes efter dagtilbudslovens § 5, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 824 af 15. august 2019) samt retssikkerhedslovens § 16, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 826 af 16. august 2019 med senere ændringer).
 

Tilsynene føres endvidere på baggrund af formålsbestemmelsen for klubtilbud mv. i dagtilbudslovens § 65, hvor det blandt andet fremgår:
”Stk. 1 Klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge skal i samarbejde med børnene og de unge skabe aktiviteter og samværsformer, der fremmer den enkeltes alsidige udvikling, selvstændighed og forståelse for demokrati. Klubtilbud m.v. skal som led heri bidrage til at udvikle børns og unges evne til at indgå i forpligtende relationer og fællesskaber.”

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Tilsynsrapport - Bredalsparkens Fritidscenter (pdf)
 2. Tilsynsrapport - Køgevejens Ungdomshus (pdf)
 3. Tilsynsrapport - Byggelegepladsen Regnbuen (pdf)
 4. Tilsynsrapport - Klub Nord (pdf)
 5. Tilsynsrapport - Danalund Ungdomshus (pdf)

15. Halvårlig orientering om anbringelser ud over det 18. år

Beslutningstema

Det er tidligere besluttet, at Familierådgivningen har kompetencen til afgørelse af fortsat anbringelse udover det 18. år, og at Familierådgivningen skal give udvalget en halvårlig orientering om anbringelser udover det 18. år.
 

Med denne sag orienteres Børne- og Uddannelsesudvalget om behandlingen af sager vedrørende anbragte unge, der fylder 18 år, samt om antallet af anbringelser.
 

Børne- og Uddannelsesudvalget skal tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 

 1. at tage orientering vedrørende Familierådgivningens behandling af sager    vedrørende anbragte unge, der fylder 18 år, til efterretning
 2. at tage orientering om antallet af anbringelser for 2. og 3. kvartal 2019, til efterretning

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-12-2019

Ad 1-2.

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.
 

Familierådgivningen reviderer handleplanen for anbragte unge, når den unge fylder 16 år og opstiller derefter konkrete mål for den unges overgang til voksenlivet. Ved fastsættelse af målene indgår overvejelser om, hvilke forløb den unge bør have før og efter sit 18. år, således at der sikres en sammenhængende og langsigtet indsats i forhold til den unges overgang til voksenlivet.
 

I samarbejde med den unge revideres handleplanen, og der tages stilling til det videre forløb med hensyn til uddannelse og beskæftigelse samt andre relevante forhold.
 

Det vurderes, hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at den unge flytter til et af kommunens egne tilbud eller forbliver i sin nuværende anbringelse.
 

Senest 6 måneder før en ung, der er anbragt uden for hjemmet, fylder 18 år, skal administrationen således træffe afgørelse om, hvorvidt der er behov for foranstaltninger ud over det 18. år og i givet fald, hvilken type foranstaltninger, der påtænkes iværksat. Til brug for afgørelsen revideres handleplanen i samarbejde med den unge, således at den unge oplever ro og tryghed i forhold til egen fremtid.
 

I perioden fra april 2019 til september 2019 har Familierådgivningen behandlet 8 sager, hvor den unge fylder 18 år i efteråret 2019 og foråret 2020.
 

Første sag: Den unge er aktuelt anbragt på døgninstitution for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Den unge vil modtage pension ved sit 18. år og fremadrettet være tilknyttet Center for Handicap og Psykiatri.
 

Anden sag: Den unge er aktuelt anbragt på døgninstitution. Den unge fortsætter i anbringelse på døgninstitution for børn og unge indtil det 19. år.
 

Tredje sag: Den unge er aktuelt anbragt i plejefamilie. Den unge fortsætter anbringelse i plejefamilie indtil det 19. år.
 

Fjerde sag: Den unge er aktuelt anbragt på døgninstitution for børn og unge. Den unge udsluses til egen bolig med støtte.
 

Femte sag: Den unge er aktuelt anbragt på opholdssted for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Den unge vil modtage pension ved sit 18. år og fremadrettet være tilknyttet Center for Handicap og Psykiatri.
 

Sjette sag: Den unge er aktuelt anbragt i plejefamilie. Den unge fortsætter i anbringelse i plejefamilie indtil det 19. år
 

Syvende sag: Den unge er aktuelt anbragt på døgninstitution for børn og unge. Den unge fortsætter anbringelse på døgninstitution indtil det 19. år.
 

Ottende sag: Den unge er aktuelt anbragt på døgninstitution for børn og unge. Den unge udsluses til egen bolig med støtte.
 

Ud af de 8 unge der fylder 18 år i efteråret 2019 og foråret 2020, fortsætter 4 unge i deres nuværende anbringelse som efterværn, idet disse unge har så store sociale og personlige vanskeligheder, at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at tilbyde ophold/udslusning via Hvidovre Kommunes egne anbringelsessteder. Samtidig opfylder den unge ikke betingelserne for en anbringelse i voksenregi, da der ses en positiv udvikling, hvorfor den unge fortsat er berettiget til efterværn.

Politiske beslutninger og aftaler

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 10. oktober 2011, pkt.10, besluttede udvalget, at delegere kompetencen til afgørelse om fortsat anbringelse udover det 18. år til Familierådgivningen.
Social- og Sundhedsudvalget fik forelagt en evaluering på møde den 3. december 2012, pkt. 9, og godkendte, at kompetencen fortsat er delegeret til Familierådgivningen. Social- og Sundhedsudvalget besluttede ligeledes, at Familierådgivningen fremadrettet orienterer udvalget (nu: Børne- og Uddannelsesudvalget)

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen, men ved behandlingen af sager om anbringelser udover det 18. år følger administrationen Lov om Social Service § 68, stk. 12, sammenholdt med §§ 76 og 76a (Lovbekendtgørelse nr. 798 af 7. august 2019 med senere ændringer).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag

Bilag

 1. Kvartalsvis oversigt over anbringelser af børn og unge i årene 2012 -30.9.2019 (pdf)

16. Eventuelt

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-12-2019

Sara Benzon (F) spurgte til mulighederne for anvendelse af teatersalen på Langhøjskolen. Administrationen følger op.

 


17. Beslutning om dispensation fra reglerne om frit skolevalg

Lukket sag