Referat - Børne- og Uddannelsesudvalget den 7. oktober 2019

Mødefakta

Dato: Mandag den 7. oktober 2019
Mødetidspunkt: Kl. 14:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Gert Wahl (Ø)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Lisa Skov (C)
 • Sara Benzon (F)
 • Yasir Iqbal (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-10-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-10-2019

Administrationen orienterede om nyligt besøg fra Tuusula.

 


3. Budget 2020-2023 Børne- og Uddannelsesudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte status for budget 2020, herunder de emner, der er fremsat for udvalgets eget område.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 1. at drøfte budgetsituationen på udvalgets område
 2. at drøfte økonomisk udfordrede områder på udvalgets område
 3. at drøfte budgetafdækninger og udvidede analyser på udvalgets område
 4. at drøfte investeringsoversigt på udvalgets områder
 5. at drøfte takster for 2020 på udvalgets område
 6. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 2. behandling

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-10-2019

Ad 1. Drøftet.
Ad 2. Drøftet.

Ad 3. Drøftet.

Ad 4. Drøftet.

Ad 5. Drøftet.

Ad 6. Udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 2. behandling.

 

Høringssvar af 4. oktober 2019 fra Hvidovre Lærerforening blev omdelt og indgik ved sagens behandling.

 

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Som følge af folketingsvalget i juni og den efterfølgende regeringsdannelse er der først indgået aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020 den 6. september 2019, og de endelige rammer for den enkelte kommunes økonomi har først været kendt i slutningen af september.

 

Det har den konsekvens, at budgetprocessen i år er en del anderledes end tidligere, idet den politiske behandling har afventet det endelige overblik over kommunens samlede økonomi for 2020 og overslagsårene 2021-2023.

 

Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2020-23 er afholdt den 30. september, mens fagudvalgenes budgetmøder afholdes efter Økonomiudvalgets 1. behandling.

 

Kommunalbestyrelsens 1. behandling er planlagt til den 8. oktober, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens 2. behandlinger af budget 2020-23 er planlagt til hhv. 21. og 30. oktober 2019.

 

Udgangspunktet for budget 2020 er budgetoverslagsåret 2020, som det så ud med vedtagelsen af budget 2019. På daværende tidspunkt blev kassetrækket for 2020 opgjort til knap 56 mio. kr. For overslagsårene 2021 og 2022 var kasseforøgelsen henholdsvis 4 og 22 mio. kr. I overslagsårenes likviditetsmæssige konsekvenser var der ikke taget højde for likviditetstilskud og særstilskud.

 

Økonomiaftalen for 2020 og konsekvenser for Hvidovre Kommune

 

Hovedelementerne i aftalen er (for alle kommuner):

 • Der gives 1,7 mia. kr. ekstra til borgernær velfærd
 • Det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP) afskaffes,
  hvilket betyder ekstra 0,5 mia. kr.
 • Der gives 1,3 mia. kr. ekstra til anlæg
 • Finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. bevares
 • Regeringen og KL er enige om, at kommunerne inden for eksisterende rammer kan frigive 0,5 mia. kr. til Velfærdsprioritering.

 

I forhold til budget 2020 er der fortsat ikke en afklaring af udligningsreformen.

 

I forlængelse af den indgåede økonomiaftale for 2020 har Social- og Indenrigsministeriet den 25. september udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer (skatter, udligning og generelle tilskud) for 2020. Efterfølgende er der foretaget beregninger af overslagsårene 2021-23.

 

Finansieringsoversigt med bemærkninger til budgetforslag og økonomiaftale fremgår af bilag 1.

 

Børne- og Uddannelsesudvalgets samlede budgetramme for 2020 udgør 1.139,5 mio. kr., hvoraf 1.130,6 mio. kr. er inden for servicerammen.

 

På en række serviceområder kan der i budget 2019 konstateres forventede merforbrug, som også må forventes i 2020. For Børne- og Uddannelsesudvalget drejer det sig om de specialiserede børne- og undervisningsområder (bilag 1 – Økonomisk udfordrede områder).

 

Der er på udvalgets driftsområder udarbejdet budgetafdækninger i lighed med tidligere år (bilag 2). Herudover foreligger udvidede analyser på specialundervisning og forebyggelse, jf. bilag 3-4.

 

Samlet forslag til Investeringsoversigt med bemærkninger fremgår af bilag 1.

Direktionen har arbejdet med forslag til anlægsudgifter med udgangspunkt i anlægsbudgettet, som det så ud for 2020 ved budgetvedtagelsen af budget 2019. I forslaget indgår herudover en fornyet periodisering af en række projekter, gennemgang af behov for anlægspuljer samt indarbejdelse af forslag til nye anlægsprojekter prioriteret med udgangspunkt i behov i forhold til ny lovgivning, nødvendige arbejdsmiljøinvesteringer, forslag der medfører effektivisering på driftsområdet samt forslag, der til afhjælpning af forhold til fare for borgere. Herudover fremgår af oversigten forslag, som ikke indgår i Direktionens prioriterede forslag.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2020-2023 jf. beslutning i Økonomiudvalget 18. marts 2019 pkt. 4. samt beslutning i Økonomiudvalget 12. august 2019 pkt. 4.

 

Der skal hvert år udarbejdes forslag til budgetproces jf. Hvidovre Kommunes ”Regulativ for Økonomistyring” pkt. 3.2.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Retsgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse §37, jf. Lovbekendtgørelse nr. 2 af 4. januar 2017.

Hvidovre Kommunes Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018 §10, stk. 4

Høring

Der er udsendt høringsmateriale i forbindelse med budget 2020. Høringssvarene vil løbende indgå i politisk behandling af budgettet.

 

Høringssvar indgået 30/9-19 foreligger som bilag.

Bilag

 1. Fagudvalg - Samlet bilag 7. oktober 2019 (pdf)
 2. Budgetafdækninger 2020 - samlet (pdf)
 3. Specialundervisning - udvidet analyse (pdf)
 4. Forebyggelse - udvidet analyse (pdf)
 5. Rehabilitering - Udvidet analyse (pdf)
 6. Beskæftigelse og bilag - Udvidet analyse (pdf)
 7. Forslag til basisbudgettets takster (pdf)
 8. Budgetrapport 2018-2023 (pdf)
 9. Høringssvar og udtalelser pr. 30.09.19 (pdf)
 10. Udtalelse Hvidovre Lærerforening 04.10.19 (pdf)

4. Økonomirapportering pr. 31. august 2019 - Børne- og Uddannelsesudvalget

Beslutningstema

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 8 første måneders forbrug, foretaget en økonomisk vurdering af budget 2019 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 1. at tage økonomirapportering pr. 31. august 2019 til efterretning

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-10-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de otte første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2019.

 

Kommunalbestyrelsen har behandlet forventet merforbrug på specialundervisningsområdet hen over foråret 2019.

 

Med de seneste vurderinger skønnes merforbruget til specialundervisning at blive ca. 3,3 mio. kr. med de indarbejdede omkostningsnedbringende tiltag. Det forventede merforbrug skyldes, at antallet af elever, der modtager ekskluderende undervisning er steget yderligere i forhold til den vurdering, som lå til grund for sagen, der blev behandlet på udvalgets møde i februar. Antallet af elever, der modtager specialundervisning, er steget med ca. 40 siden 5. september 2018.

 

Med de kendte forudsætninger for dagbehandling på børn og familier forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 6,6 mio. kr.

 

Børne- og elevtallet forventes at være lavere svarende til i alt 5,5 mio. kr. end forudsat ved budgetlægningen for 2019.

 

De samlede merudgifter udgør således i alt ca. 4,4 mio. kr. på udvalgets område.

 

Tre af de almene skoler kom ud af regnskab 2017 med store underskud. Centerchefen for Skole og Uddannelse udarbejdede en overordnet afviklingsplan for hver af de tre skoler, således at Avedøre skole og Engstrandskolen skal have afviklet skolernes underskud ved udgangen af 2020, mens Langhøjskolens underskud skal være fuldt afviklet i 2019. Alle tre skoler følger de lagte afviklingsplaner. 

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev der indarbejdet en reduktionsramme på 2,5 mio. kr. til senere udmøntning, som tog udgangspunkt i forventning om, at kommunen ville modtage midler fra Finansloven for 2019 på udvalgets område. Der er endnu ikke afklaring på, om Hvidovre Kommune vil modtage andel af disse midler i 2019, dette forventes i løbet af september.

Politiske beslutninger og aftaler

I henhold til kommunens ”Regulativ for økonomistyring” (KB 14/12-2010 pkt. 8) udarbejder administrationen økonomirapportering til fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

 

Afrapporteringen til udvalget indgår i Økonomiudvalgets samlede afrapportering pr. 31. august og forventede regnskab 2019 til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

På udvalgets område forventes et samlet merforbrug på 4,4 mio. kr. inden for servicerammen.

 

Der udestår fortsat afklaring af udmøntning af rammereduktion på 2,5 mio. kr. på udvalgets område (Finanslovsmidler for 2019).

 

De økonomiske konsekvenser indgår i en samlet sag til Kommunalbestyrelsen om økonomirapportering for hele kommunen.

Retsgrundlag

Efter § 42, stk. 7 i lov om kommuners styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, fastsætter kommunalbestyrelsen de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.


5. Beslutning om udmøntning af besparelse på skoleledelse fra 2020

Beslutningstema

På kommunalbestyrelsesmødet den 30. april 2019 blev det besluttet, at processen omkring besparelse på skoleledelse skulle startes om. Besparelsen på 4,6 mio. kr. fra 2020 og frem fastholdes. Besparelsen er en del af budgetforliget for budget 2019.

 

Ifølge folkeskolelovens § 45, stk. 1 og 2, er det skolelederens ansvar at lede og fordele arbejdet mellem skolens ansatte. Skolelederen er over for skolebestyrelsen samt kommunalbestyrelsen ansvarlig for skolens virksomhed, herunder den administrative og pædagogiske ledelse.

 

Skolelederen skal inden for den angivne kontraktstyrede økonomiske ramme sikre den nødvendige lærer- og ledelsesmæssige kapacitet på skolerne. Ligeledes skal skolelederen sikre god skoleledelse samt gode arbejdsforhold for skolens ansatte i et fremadrettet perspektiv.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at udmøntning af besparelsen varetages af skolelederen, og at der i den henseende skal sikres dialog med skolebestyrelsen og medarbejderne.

 

Kommunalbestyrelsen skal desuden godkende, at der udarbejdes retningslinjer for god skoleledelse til politisk godkendelse i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende

 

 1. at udmøntning af besparelsen varetages af skolelederen i henhold til dennes lovpligtige ansvar for den administrative, personalemæssige og pædagogiske ledelse af skolen.
 2. at skolelederen i udmøntningen af besparelsen skal sikre en inddragende, konstruktiv samt redegørende dialog med skolebestyrelsen og medarbejderne.
 3. at Center for Skole og Uddannelse definerer ”god skoleledelse” og udarbejder principper og retningslinjer for, hvordan skoleledelse kan organiseres i Hvidovre Kommune, til politisk godkendelse i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-10-2019

Ad 1-3.

For: Gruppe A og O

 

Gruppe F, C og Ø afventer Kommunalbestyrelsens behandling.

 

Anbefales godkendt.

 

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Fremtidens skolestruktur i Hvidovre

Folkeskolen har igennem årene jævnligt været omdrejningspunkt for landspolitiske indsatser og ændringer. I nyere tid har særligt folkeskolereformen ført til skærpede krav til skolernes kompetencer samt specialiserede tilgang. Dette gælder for såvel lærere som for ledere.

 

I Hvidovre Kommune er der på baggrund af tidligere tendenser samt fremtidige prognoser blevet identificeret en række fremtidige udfordringer i form af et markant stigende elevtal, socioøkonomisk udfordret fordeling af elever, stigende antal elever med behov for specialundervisning og et generelt behov for optimering af anvendelsen af skoleområdets fysiske rammer.

 

Denne udvikling afstedkommer blandt andet et nødvendigt behov for at skabe pædagogisk, fagligt og økonomisk bæredygtige skoler, der har en tilstrækkelig volumen til at kunne sikre de rette lærer- og ledelsesmæssige rammer omkring elevernes udvikling.

 

Alle kommunens ni folkeskoler varetager i dag en lang række opgaver ud over almenundervisningen for 0. – 9. klasse, herunder inklusionsindsatser. Hovedparten af skolerne har enten specialundervisningstilbud, modtagerklasser, eliteidrætslinje m.v. Desuden har alle skoler overtaget ledelsesansvaret af kommunens fritidstilbud for 0. – 3. kl. ved indførelsen af SFO1. Enkelte skoler varetager ligeledes ledelsen af SFO2- og SFO3-tilbud.

 

Kompleksiteten i skolernes samlede ledelsesopgave kan overordnet udspecificeres i nedenstående områder:

 

 • Personaleledelse
 • Pædagogisk ledelse
 • Specialpædagogisk ledelse
 • Administrativ ledelse
 • Strategisk ledelse
 • Elevsager, herunder inklusion
 • Forældresamarbejde
 • Øvrige

 

Med den fremtidige udvikling på Hvidovre Kommunes skoleområde er der ikke udsigt til, at den samlede ledelsesopgave bliver mindre. Ligeledes forventes det ikke, at behovet for specialiserede ledelsesmæssige kompetencer samt uddannelseskrav bliver mindre. Denne udvikling, sammenfattet med tidligere erfaringer vedrørende udfordringer med rekruttering og fastholdelse af skoleledere, betyder, at der med fordel bør planlægges og prioriteres i et fremadrettet perspektiv.

 

Skoleledelse fremadrettet

I trit med udviklingen af Hvidovres skolevæsen over tid er der også sket en udvikling i måden, hvorpå skoleledelserne er organiseret. Oprindeligt var der skoleledere samt viceskoleledere på Hvidovres folkeskoler. Senere blev der også tilknyttet afdelingsledere. Senest med overgangen fra fritidshjem til SFO’er blev lederne af fritidshjemmene inkluderet i skolernes ledelser, og dermed har måden, hvorpå skoleledelserne er organiseret, udviklet sig over tid.

 

Med udgangspunkt i den fremtidige skoleudvikling samt de gode erfaringer, der er med skoleledelse i Hvidovre, er der nu en oplagt mulighed for, at Center for Skole og Uddannelse kan arbejde yderligere med en definition af ”god skoleledelse” samt udvikling af retningslinjer for, hvordan skolernes ledelser kan organiseres.

 

Skoleledelse har mange facetter, og i relief til Ledelseskommissionens anbefalinger, erfaringer fra andre kommuner samt de kommunalt besluttede rammer for kontraktstyring er der udgangspunkt for drøftelse og definition af god skoleledelse i Hvidovre. En målsætning kan være med til at skabe en organisering med et bæredygtigt ledelsesspænd, som både giver mulighed for synlig ledelse indadtil for elever samt medarbejdere og udadtil i henhold til forældre og øvrige interessenter.

 

Ifølge folkeskolelovens § 45, stk. 1 og 2, har skolelederen det administrative og pædagogiske ansvar for skolens virksomhed samt ansvaret for at lede og fordele arbejdet mellem skolens ansatte. Dermed er skolelederen forpligtet til at sikre de nødvendige kompetencer til at drive skolens virksomhed, både i forhold til elevernes læring, medarbejdernes arbejdsforhold samt løsning af ledelsesopgaven. Dette ansvar skal varetages inden for de principper, som er fastsat af henholdsvis Kommunalbestyrelsen og skolebestyrelsen. Det betyder bl.a., at skolelederen skal sikre en ordentlig balance mellem arbejdsopgaver og arbejdstid for alle skolens ansatte.

 

Ansvaret omfatter også at sikre, at der er de nødvendige faglige kompetencer i skoleledelsen til at kunne understøtte og sparre med medarbejdere, uagtet om det omhandler personlig trivsel, relationelle forhold, almenundervisning, fritidspædagogik, inklusion eller specialundervisning m.m.

 

Centerchefen er skolelederens nærmeste leder og har samtidig den administrative tilsynsforpligtelse med skolernes virksomhed. Derfor er centerchefen nærmeste sparringspartner for skolelederne f.eks. vedrørende beslutninger om, hvilke ledelseskompetencer der er relevante i forhold til ledelsesopgaven, eller hvorvidt der i en ledelsesorganisering er behov for få fuldtidsansatte ledere eller flere kombinationsansatte ledere. Det er således centerchefen, der i samarbejde med skolelederen sikrer, at de rette ledelsesmæssige kompetencer er til stede, således at ledelsesopgaven kan løses så kvalificeret som muligt.

 

Proces for udmøntning af besparelsen på de enkelte skoler

Det forventes, at skolelederen løbende drøfter, hvordan der fortsat kan drives folkeskole af høj kvalitet inden for de rammer og principper, der er fastsat af Kommunalbestyrelsen og den enkelte skolebestyrelse. Drøftelserne skal ske i både det lokale MED-udvalg og med skolebestyrelsen, således at skolelederens beslutninger bliver kvalificeret af medarbejderne og forældrene.

 

Frem til nu har alle skolelederne drøftet besparelsen på skoleledelse i de respektive Lokal-MED på baggrund af den fælles formulering, der blev lavet mellem HLF, BUPL, PMF og skolelederforeningen. Den fælles formulering var beskrevet således:

 

Udmøntningen af lederbesparelsen på de enkelte skoler skal drøftes i de lokale MED-udvalg på skolerne i begyndelsen af 2019. Dermed sikres en åben dialog om, hvordan den lokale udmøntning bliver realiseret, inden selve opgave- og arbejdsfordelingen påbegyndes. For at sikre opfølgning på udmøntningen aftales det, at der skal være yderligere drøftelser i de lokale MED-udvalg, efter udmøntningen er blevet iværksat. Dermed sikres en åben dialog om effekten af udmøntningen.

 

Administrationen anbefaler, at der fortsat tages udgangspunkt i ovenstående fælles formulering, og at der generelt set er et udpræget fokus på den gode og konstruktive dialog mellem skolelederen, skolebestyrelsen og medarbejderne. Dette vil skabe rammen for, at såvel forældre som medarbejdere vil kunne kvalitetssikre skolelederens beslutninger.

Politiske beslutninger og aftaler

I forbindelse med budget 2019-2022 blev der besluttet en besparelse på 2,3 mio. kr. i 2019 og 4,6 mio. kr. fra 2020 på skolernes ledelse.

 

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. april 2019, punkt 5, blev der fremlagt medlemsforslag fra grupperne A, O, F og Liste H om, at der til skoleområdet skulle oprettes en driftspulje på 4 millioner i budgetår 2019. Medlemsforslaget blev godkendt.

 

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. juni 2019, punkt 18, blev administrationens forslag om udmøntning af puljen på 4 mio. kr. til udvikling af specialområdet og skolelederbesparelse godkendt.

Økonomiske konsekvenser

Overordnet set er der ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, idet besparelsen på skoleledelse på 4,6 mio. kr., som træder i kraft pr. 1. januar 2020, er indarbejdet i budgetforslag 2020-2023.

 

Fordelingen af besparelsen beregnes ud fra skolernes samlede elevtal, hvilket differentierer besparelsen mellem de skoler, der har et højt elevtal og de skoler, der har et lavere elevtal.

Retsgrundlag

Udmøntningen af lederbesparelsen følger bestemmelserne i folkeskolelovens § 45, stk. 1 og 2 (lovbekendtgørelse nr. 823 af 15. august 2019 med senere ændringer):

 

Stk. 1. […] Skolens leder har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens virksomhed over for skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Skolelederen leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte […].

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag. Skolebestyrelser og medarbejdere vil dog blive inddraget i forbindelse med realiseringen af udmøntningen på den enkelte skole.

Personalemæssige konsekvenser

En besparelse i en kontraktstyret organisation vil i de fleste tilfælde medføre et behov for omfordeling og omprioritering af eksisterende arbejdsopgaver for både ledere og medarbejdere.

 

Af budget 2019 fremgår det, at der er politisk enighed om at højne kvaliteten i folkeskolen ved at arbejde med optimerede vikarløsninger på skolerne, således at fastansatte lærere, som en del af deres årsnorm, dækker vikartimer frem for timelønnede vikarer. I dag har alle skoler ved skoleårets start kendt fravær blandt medarbejderne svarende til 1½ - 2 stillinger (årsværk) pga. kurser, 6. ferieuge, omsorgsdage, seniordage m.m.

 

Ved at planlægge med, at fastansatte lærere dækker ind for kolleger ved kendt fravær, vil besparelsen på ledelse ikke resultere i en reduktion af fastansatte medarbejdere.


6. Godkendelse af udkast til Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed

Beslutningstema

Embedsmandsudvalget for sundhed har formuleret et udkast til Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed for kommunerne i Region Hovedstaden og et tilhørende inspirationskatalog. Strategien og inspirationskataloget udspringer af ét af de tre fælleskommunale KKR-mål for sundhed, der handler om ”Bedre fysisk og mental sundhed hos de unge”.

 

Udkast til Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed og tilhørende inspirationskatalog skal drøftes politisk med henblik på godkendelse samt med henblik på eventuelle høringsbemærkninger.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende udkast til Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed for kommunerne i Region Hovedstaden
 2. at drøfte inspirationskatalog med henblik på om udvalget ønsker at afgive høringsbemærkninger
 3. at drøfte hvordan inspirationskatalog bedst kan bruges i samarbejdet med ungdomsuddannelsesinstitutionerne for at fremme unges fysiske og mentale sundhed

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2019

Ad 1.  Anbefales godkendt.

 

Ad 2.  Drøftet. Udvalget bemærker, at det er nogle gode indsatser, som den fælles strategi påpeger. Samtidig påpeger udvalget vigtigheden af, at KKR følger op på effekterne af indsatserne.

 

Ad 3.  Drøftet.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 07-10-2019

Ad 1.

Anbefales godkendt.

 

Ad 2.

Drøftet med bemærkning om, at det i tilbagemeldingen til Embedsmandsudvalget for Sundhed under KKR Hovedstaden bør indgå, at ”ensomhed” indarbejdes i den fælles strategi.

 

Ad 3.

Drøftet.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-10-2019

Ad 1.

Anbefales godkendt.

 

Ad 2.

Drøftet med bemærkning om, at det i tilbagemeldingen til Embedsmandsudvalget for Sundhed under KKR Hovedstaden bør indgå, at ”ensomhed” indarbejdes i den fælles strategi.

 

Ad 3.

Drøftet.

 

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre, Center for Skole og Uddannelse og Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Baggrund

KKR Hovedstaden afholdt i 2016 en række dialogmøder for politikere fra sundheds- og psykiatriudvalgene samt kommunernes administrationer, hvor fælleskommunale udfordringer og ønsker til fælles handling på sundhedsområdet blev drøftet. Dette arbejde resulterede i tre fælleskommunale KKR-mål for sundhed. Der kan læses mere om KKR-målene på www.fks-h.dk.

 

Det ene af disse mål er "Bedre fysisk og mental sundhed hos de unge". Heraf fremgår, at KKR skal:

 

-          Etablere en fælles strategi for fremme af fysisk og mental sundhed på tværs af kommuner og ungdomsuddannelser.

-          Udarbejde et idékatalog med konkrete eksempler.

 

Udkast til Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed og Inspirationskatalog

Embedsmandsudvalget for Sundhed har nu udarbejdet første udkast til strategi og inspirationskatalog, hvor gennemgående temaer er at fremme lokalt samarbejde og videreformidle inspiration til både større og mindre kommuner.

 

Strategien har fokus på mental sundhed, alkohol, stoffer og tobak. Årsagen til dette er at vaner og adfærd, som påvirker vores sundhed, ofte skabes i ungdomsårene, hvor mange unge eksperimenterer med alkohol, tobak og stoffer. Samtidig angiver hver femte ung at have dårlig mental sundhed, svarende til ca. 41.000 unge i hovedstadsområdet.

 

De unge går på ungdomsuddannelser (Fx gymnasier, erhvervsskoler og FGU), som ofte går på tværs af kommunegrænser. Derfor skal løsninger på udfordringerne ofte være tværkommunale og udvikles i dialog med skolerne. For at kunne gennemføre strategien anbefaler strategien at kommunerne involverer ungdomsuddannelserne ved at:

 

–   Indlede samarbejde med ungdomsuddannelserne og indbyde til partnerskaber om unges mentale sundhed samt brug af alkohol, stoffer og tobak

–   Lægge vægt på strukturelle indsatser i samarbejde med ungdomsuddannelserne

–   Målrette kommunale indsatser til alle unge på ungdomsuddannelserne uanset hvor stor en andel, der kommer fra andre kommuner

–   Etablere de nødvendige interne kommunale fora for udveksling af viden om unges sundhed og koordinering af sundhedsindsatser

–   Danne tværkommunale samarbejder omkring ungdomsuddannelser, der har matrikler i flere kommuner

–   Gå i dialog med rektorforeningerne om at styrke unges fysiske og mentale sundhed

 

Inspirationskataloget indeholder eksempler på konkrete indsatser inden for mental sundhed, alkohol, stoffer og tobak, hvor kommunerne kan hente inspiration til at få strategiens vision og principper omsat til virkelighed.

 

Den videre proces

Efter høringsperiodens udløb den 21. oktober 2019 vil Embedsmandsudvalget for Sundhed behandle de indkomne input med henblik på, at KKR Hovedstaden kan godkende strategi og inspirationskatalog primo 2020.

 

Herefter vil den endeligt vedtagne strategi blive udsendt til kommunerne med henblik på at styrke samarbejdet lokalt og gensidig inspiration.

Politiske beslutninger og aftaler

KKR-mål for sundhed blev godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 25. april 2017, punkt 17

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

 

Det bemærkes, at såfremt Hvidovre Kommune skal indfri ambitionerne i strategien, kan det afføde et behov for midler til konkrete indsatser. De konkrete indsatser vil i givet fald blive forelagt udvalgene på et senere tidspunkt.

Retsgrundlag

Sundhedslovens kapitel 36, som fastslår kommunens pligt til at tilbyde forebyggende sundhedsydelser til unge (lovbekendtgørelse 1286 af 02/11/2018.

Servicelovens § 46 som fastslår, at kommunen skal yde særlig støtte til unge der har særlig behov herfor, for at sikre at disse unge kan få samme muligheder for personlig udvikling og sundhed som deres jævnaldrende (lovbekendtgørelse 798 af 07/08/2019.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Formålet med strategi- og inspirationskataloget er at understøtte kommunernes arbejde med at fremme unges sundhed, særligt indenfor mental sundhed, alkohol, stoffer og tobak.

Bilag

 1. Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed - for kommunerne i Region Hovedstaden (pdf)
 2. Inspirationskatalog - Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed for kommunerne i Region Hovedstaden (pdf)
 3. Følgebrev til høring af KKR-mål strategi for unges sundhed (pdf)

7. Eventuelt

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-10-2019

Lisa Skov (C) spurgte til eventuel overbelægning på daginstitutionerne. Administrationen svarede på mødet.

 

Lisa Skov (C) spurgte til rådgivningen af forældre i forhold til integrerede institutioner. Administrationen svarede på mødet.