Referat - Børne- og Uddannelsesudvalget den 9. september 2019

Mødefakta

Dato: Mandag den 9. september 2019
Mødetidspunkt: Kl. 14:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Gert Wahl (Ø)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Lisa Skov (C)
 • Sara Benzon (F)
 • Yasir Iqbal (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-09-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-09-2019

Sagsfremstilling

 • Tilpasning af driften i Ungekontakten og på Poppelgården

Bilag

 1. Oprettelse af prioriteret venteliste på Poppelgården og i Ungekontakten (pdf)

3. Beslutning om hvornår og hvor Børne- og Uddannelsesudvalgets møder skal afholdes i 2020

Beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, hvor og hvornår de ordinære møder i Børne- og Uddannelsesudvalget skal afholdes i 2020.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 1. at godkende, at Børne- og Uddannelsesudvalgets ordinære møder i 2020 afholdes på følgende dag kl. 14.00:
  • mandag den 13. januar 2020
  • mandag den 3. februar 2020
  • mandag den 9. marts 2020
  • mandag den 30. marts 2020
  • mandag den 11. maj 2020
  • mandag den 8. juni 2020
  • mandag den 17. august 2020 (budgetmøde)
  • mandag den 7. september 2020
  • mandag den 5. oktober 2020
  • mandag den 9. november 2020
  • mandag den 30. november 2020

 

 1. at godkende, at Børne- og Uddannelsesudvalgets ordinære møder i 2020 afholdes på Hvidovre Rådhus, medmindre andet aftales.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-09-2019

Ad 1.

For: Gruppe A, O og Ø

Imod: Gruppe F og C

 

Godkendt.

 

Ad 2.

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Børne- og Uddannelsesudvalget skal beslutte dato og klokkeslæt for Børne- og Uddannelsesudvalgets ordinære møder i 2020, og at møderne afholdes på Hvidovre Rådhus, medmindre andet aftales.

 

Udkast til den samlede mødeplan for 2020 er vedlagt som bilag.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter forbundet med møderne afholdes indenfor den allerede afsatte økonomiske ramme.

Retsgrundlag

Efter styrelseslovens § 20, stk. 1, 2. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019

træffer hvert af de stående udvalg årligt en beslutning om, hvor og hvornår de ordinære udvalgsmøder skal afholdes. Efter § 20, stk. 1, 3. pkt., skal møderne afholdes i så god tid inden møder i kommunalbestyrelsen, at eventuelle udvalgserklæringer kan udsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer senest fire hverdage før møder i kommunalbestyrelsen, jf. samme lovs § 8, stk. 4.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Mødeplan 2020 - UDKAST (pdf)

4. Godkendelse af udvidelse af Familiekontakten

Beslutningstema

Familiekontakten (tidligere Mor/barn-afdelingen) er et tilbud til sårbare gravide og forældre med børn i alderen 0-3 år. Målet er at sikre nyfødte og småbørn med meget sårbare forældre den bedst mulige start på livet gennem en tidlig forebyggende indsats.

 

Center for Børn og Familier oplever en markant stigning i antallet af meget sårbare gravide kvinder. Der er som følge af stigningen opstået en akut situation, da nogle af de berørte kvinder allerede har født, og andre føder henover sommeren/efteråret 2019. Det har med Familiekontaktens hidtidige kapacitet ikke været muligt at tilbyde kvinderne den indsats, de har behov for, idet tilbuddet har kørt med overbelægning.

 

Med denne bedes Børne- og Uddannelsesudvalget godkende, at administrationen grundet den aktuelle situation har udvidet tilbuddet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 

 1. at godkende udvidelsen af Familiekontakten

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-09-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Udvidelsen

Familiekontakten er normeret til fem årsværk og har hidtil haft plads til ti familier/gravide årligt (to i døgntilbuddet og otte i det ambulante forløb). Grundet en stigning i antallet af meget sårbare gravide kvinder blev Familiekontakten udvidet med én døgnplads pr. 1. juli 2019 svarende til to årsværk ekstra samt en mindre ombygning.

 

Om Familiekontakten

Familiekontakten har eksisteret siden 1. august 2018 og er et samarbejde mellem familieafdelingen i Hvidovre Ungecenter og Sundhedsplejen. Familiekontaktens primære målgruppe er spæd- og småbørnsfamilier samt gravide, hvor der er bekymring for forælder-barn-relationen, enten begrundet i barnets udvikling og trivsel, og/eller begrundet i forældrenes udfordringer og trivsel. Det kan dreje sig om meget unge forældre, forældre med tidligere misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer, psykisk sårbare forældre mv.

 

Tilbuddet består af to sammenhængende indsatser. Det ene er et ambulant tilbud til sårbare gravide og forældre med børn i alderen 0-3 år. Målet er at sikre nyfødte og småbørn den bedst mulige start på livet. Den anden del er et døgntilbud for de familier, hvor der ved indskrivning er en alvorlig bekymring fra Familierådgivningens side. De to sideløbende tilbud har fælles arbejdsopgaver. Dette betyder, at det tilknyttede personale fra både familieafdelingen i Hvidovre Ungecenter og Sundhedsplejen kan varetage opgaver ind i begge indsatser.

 

Det aktuelle behov

Center for Børn og Familier oplever en markant stigning i antallet af meget sårbare gravide kvinder, og det kan dokumenteres, at behovet er fordoblet siden sidste år. En optælling fra juni 2019 viste, at der var 13 gravide tilhørende tilbuddets målgruppe med termin frem til først i november måned 2019.

 

For at undgå anbringelse af barnet uden for hjemmet vurderer Center for Børn og Familier, at kvinderne/familierne har brug for et tidligt, forebyggende, højt specialisereret og rettidigt tilbud, og Hvidovre Kommune er lovmæssigt forpligtiget til at handle i de konkrete sager. Med udvidelsen af Familiekontakten er der en intention om at yde en tidlig indsats i Hvidovre Kommunes eget regi frem for at købe et tilbud hos en privat leverandør.

Politiske beslutninger og aftaler

Børne- og Uddannelsesudvalget blev den 1. november 2018, punkt 7 orienteret om det nye tværfaglige samarbejde mellem Sundhedsplejen og Familieafdelingen med fokus på tidlig forebyggende indsats for sårbare gravide og familier med spædbørn (Familiekontakten).

 

Familiekontaktens indsats ligger i tråd med Hvidovre Kommunes Børne- og ungepolitik, som bl.a. har fokus på trivsel og sundhed.

 

Den sammenhængende Børne- og ungepolitik fra 2012-2016 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 25. september 2012, punkt 5.

 

Børne- og ungepolitikken blev forlænget fra 2016 til udgangen af 2019 af Kommunalbestyrelsen d. 29. november 2016, punkt 17, hvor det samtidig blev besluttet at ændre navnet på politikken til ”Vores by- vores børn”.

Økonomiske konsekvenser

År

2019

2020

2021

2022

2013

Udgift

1 mio.

1,2 mio.

1,2 mio.

1,2 mio.

1,2 mio.

Indhold

lønudgift 01.07.2019 – 31.12.2019 (500.000 kr.) samt ombygning (500.000 kr.)

 

2x årsværk

2x årsværk

2x årsværk

2x årsværk

 

Omlægningen sker inden for familieområdets eksisterende ramme.

Retsgrundlag

Af bekendtgørelse nr. 1344 af 3. december 2010 om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge fremgår det af § 16, jf. § 12, at gravide med særlige behov, kan tilbydes en særlig indsats, herunder øget rådgivning, bistand samt eventuelt yderligere undersøgelser ved en læge eller sundhedsplejerske. Heraf følger muligheden for at tilbyde graviditetsbesøg i hjemmet ved en sundhedsplejerske og styrket samarbejde mellem jordemoder, læge og sundhedsplejerske for gravide med særlige behov.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


5. Orientering om ny sammenhængende ungeindsats i Hvidovre Kommune

Beslutningstema

Hvidovre Kommune er i gang med at implementere en sammenhængende ungeindsats som konsekvens af ny lovgivning.

 

Børne- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal orienteres om status for implementering af den sammenhængende ungeindsats i Hvidovre Kommune.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

 1. at tage orientering om implementering af ny sammenhængende ungeindsats til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-09-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Hvidovre Kommune er forpligtet til at tilbyde en sammenhængende ungeindsats for unge mellem 15-25 år jf. den nye Lov om kommunal indsats for unge under 25 år, som trådte i kraft den 1. august 2019.

 

På baggrund af drøftelser og udviklingsarbejde i organisationen er der udarbejdet en struktur for samarbejdet omkring ungeindsatsen, se vedhæftede bilag ”Hvidovre Kommunes model for en sammenhængende ungeindsats”. Den sammenhængende ungeindsats er beskrevet og lagt på kommunens hjemmeside, som loven foreskriver.

 

Modellen beskriver den struktur, som administrationen anvender, når der er behov for indsatser fra flere af kommunens afdelinger og koordinering mellem dem for at sikre, at en ung kommer i uddannelse eller job.

 

De væsentligste elementer i den nye struktur er:

 

 • et Ungekoordinatornetværk, som rådgiver kommunens eksisterende centre om en tværfaglig og koordineret indsats
 • tværfaglige samarbejdskonstellationer på tværs af centre afhængigt af den unges behov
 • én kontaktperson for den unge til at guide gennem indsatsen.

 

De konkrete arbejdsgange i forbindelse med modellen skal udvikles løbende og af de medarbejdere, som er involveret i arbejdet.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. november 2018, pkt. 13 modellen for organiseringen af en sammenhængende ungeindsats, samt at UU organisatorisk og fysisk placeres i Center for Beskæftigelse, Ungeindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Den sammenhængende ungeindsats finansieres inden for den – til formålet – afsatte ramme.

Retsgrundlag

 

Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal indsats for unge under 25 år) nr. 746 af den 8. juni 2018, kap. 1 d.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Hvidovre Kommunes model for en sammenhængende ungeindsats (pdf)

6. Beslutning vedrørende genhusning af Hvidovre Pensionistforening

Beslutningstema

Hvidovre Pensionistforening har brugsret over en række kommunalt ejede lokaler på Risbjerggård. Grundet den planlagte etablering af den kommende bymidte, skal dele af Risbjerggård nedrives og istandsættes, hvorfor foreningen skal genhuses fra den 1. januar 2020.

 

Administrationen har i dialog med foreningen udarbejdet et scenarie for genhusning i Sønderkærbygningen.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende forslag til genhusning, samt at udgifter forbundet med genhusningen m.v. på 65.000 kr. ekstraordinært finansieres af Ældre- og Sundhedsudvalgets ramme til aktiviteter for frivillige i 2019. Kommunalbestyrelsen skal ligeledes beslutte, hvorvidt Hvidovre Pensionistforening skal tilbydes adgang til Musikskolens store koncertsal til brug for foreningens faste festarrangementer på enten fredage eller onsdage.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende genhusning af Hvidovre Pensionistforening i Sønderkærbygningen
 2. at godkende, at genhusningen foretages ud fra administrationens foreslåede scenarie
 3. at beslutte, hvorvidt Hvidovre Pensionistforening skal tilbydes adgang til Musikskolens store koncertsal til brug for foreningens faste festarrangementer på enten fredage eller onsdage
 4. at godkende, at udgifter forbundet med genhusningen m.v. på 65.000 kr. ekstraordinært finansieres af Ældre- og Sundhedsudvalgets ramme til aktiviteter for frivillige i 2019

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-09-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

 

Ad 2. Anbefales godkendt.

 

Ad 3. Gruppe A og O anbefaler, at Hvidovre Pensionistforening tilbydes adgang til Musikskolens store koncertsal på onsdage til brug for foreningens faste festarrangementer. Gruppe F afventer kommunalbestyrelsen.

 

Ad 4. Anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-09-2019

Ad 1.

Anbefales godkendt.

 

Ad 2.

Anbefales godkendt.

 

Ad 3.

Gruppe A, O og Ø anbefaler, at Hvidovre Pensionistforening tilbydes adgang til Musikskolens store koncertsal til brug for foreningens faste festarrangementer på onsdage.

 

Gruppe F og C afventer Kommunalbestyrelsen.

 

Ad 4.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Hvidovre Pensionistforening, der består af ca. 250 medlemmer, skal genhuses fra den 1. januar 2020. Foreningen har pt. brugsret over en række lokaler på Risbjerggård, som grundet den planlagte etablering af den kommende bymidte delvist skal nedrives og istandsættes.

 

Foreningen har på Risbjerggård været enebrugere af et samlet areal på ca. 278 m² bestående af to opholdsrum (i alt ca. 107 m²), to spiserum (i alt ca. 66 m²) og et køkken (ca. 38,4 m²) i stueetagen samt kontor- og mødefaciliteter (i alt ca. 64 m²) på 1. sal. Herudover har foreningen til festbrug haft lejlighedsvis adgang til salen i stueetagen (ca. 188 m²). I alt har foreningen dermed haft adgang til ca. 466 m² lokalearealer på Risbjerggård (ekskl. toiletter og gangarealer). En plantegning over de berørte lokaler findes som bilag til sagen.

 

Foreningens aktiviteter tæller billard, dart, underholdning og socialt samvær. Foreningen afholder fast fællesspisning (”lørdagsspisninger”) for ca. 50 medlemmer hver anden lørdag. Derudover afholdes fest (”onsdagsfester”) hver tredje onsdag i måneden, hvor der gennemsnitligt deltager ca. 100 medlemmer.

 

Løsningsforslag
Administrationen har udarbejdet et løsningsforslag, der indebærer, at Hvidovre Pensionistforening genhuses i kommunalt ejede forenings- og institutionslokaler i Sønderkærbygningen (den gamle Sønderkær skole).

 

Hovedparten af de berørte lokaler benyttes i dag af gymnastikforeningen HVG37, mens enkelte lokaler anvendes af Hvidovre Musikskole, og løsningsforslaget vil derfor involvere sambrug af lokalerne. Sambrugen muliggøres af, at pensionistforeningens lokalebehov normalvis kun skal dække aktiviteter frem til senest kl. 17:00, mens HVG37 og musikskolen først skal anvende lokalerne om eftermiddagen og om aftenen.

 

Pensionistforeningen har godkendt administrationens forslag, og både HVG37 samt musikskolen har indvilget i at stille de berørte lokaler til rådighed for sambrug med pensionistforeningen.   

 

Lokaleanvendelse
Administrationens udarbejdede scenarie indebærer, at pensionistforeningen afholder daglige sociale aktiviteter i HVG37’s to klubrum (i alt ca. 84 m²) i kælderetagen, der i dag benyttes som opholdslokaler. Samtidig får pensionistforeningen adgang til HVG 37’s køkkenfaciliteter (ca. 17 m²) og toilet, der ligeledes er placeret i kælderetagen.

 

Billard- og dartaktiviteter foreslås afholdt i et opdelt afsnit af et stort undervisningsrum i kælderetagen, der i dag anvendes et par gange om ugen af musikskolen til større musikhold. For at foretage en fysik opdeling af lokalet; herunder sikre de forskellige brugeres inventar, foreslås det at opsætte en mobil skillevæg i lokalet. Pensionistforeningens del af undervisningsrummet vil ifølge det foreslåede scenarie herefter udgøre ca. 70 m². I kælderetagen vil pensionistforeningen desuden få råderet over et depotrum (ca. 15 m²); herudover forventes behov for opsætning af yderligere skabe til inventaropbevaring (ca. 5 m²). 

 

Pensionistforeningens bestyrelsesmøder o.l. foreslås afholdt i et undervisningsrum (ca. 48 m²) i stueetagen. Musikskolen anvender selv lokalet til mødebrug o.l., og det er aftalt, at pensionistforeningen reserverer lokalet gennem musikskolen.

 

Pensionistforeningens lørdagsspisninger og onsdagsfester foreslås placeret i musikskolens store koncertsal (ca. 203 m²) på første sal, hvortil foreningen også vil have adgang til tilhørende køkkenfaciliteter (ca. 15 m²).

 

Det foreslåede scenarie indebærer, at Hvidovre Pensionistforening får adgang til i alt ca. 457 m² lokalearealer (ekskl. gangarealer og toiletter). En plantegning over de berørte lokaler findes som bilag til sagen.

 

Hovedadgang til de nævnte lokaler foreslås placeret via Musikskolens hovedindgang i stueetagen, da tilgængelighed og adgangsforhold er optimale her grundet et fåtal af trapper.

 

Problemstillinger forbundet med genhusningen
Genhusningen af Hvidovre Pensionistforening via administrationens foreslåede scenarie indebærer en række problemstillinger.

 

Hvor pensionistforeningen på Risbjerggård hidtil har haft adgang til to toiletter, får foreningen i det foreslåede scenarie som udgangspunkt kun adgang til ét enkelt toilet i kælderetagen. For at imødekomme dette forhold forslår administrationen, at pensionistforeningen fra juni 2020 desuden får adgang til Hvidovre Privatskoles toiletfaciliteter (ligeledes beliggende på Sønderkærbygningens kælderetage), da Privatskolen på dette tidspunkt fraflytter det nuværende lejemål.

 

Det vurderes at være nødvendigt at etablere gelændere ved trappearealer mm. for at forbedre tilgængeligheden for Pensionistforeningen, da flere foreningsmedlemmer er gangbesværede.

 

Det vurderes desuden at være nødvendigt at etablere skabe til opbevaring af pensionistforeningens inventar og materialer. I kælderetagen forventes der således at kunne etableres ca. 5 skabe, der vil frigive i alt ca. 5 m² opbevaringsareal.

 

Afholdelse af festarrangementer i koncertsalen

Pensionistforeningen afholder i dag faste festarrangementer (”onsdagsfester”) hver tredje onsdag i måneden; i alt 8 gange om året. Da Musikskolens lungekor (koraktivitet for KOL-ramte) har faste hold i koncertsalen om onsdagen, vil begge aktiviteter ikke kunne afholdes i koncertsalen om onsdagen. Administrationen har derfor været i dialog med pensionistforeningen om muligheden for fremadrettet at placere foreningens festarrangementer om fredagen, hvor koncertsalen er ubenyttet, hvilket pensionistforeningen dog ikke ønsker.

 

Hvis pensionistforeningen fortsat skal kunne afholde fester om onsdagen skal lungekorets aktiviteter på de pågældende 8 årlige datoer derfor flyttes. Flytningen er logistisk ladsiggørligt, men vil potentielt kræve omlægninger i Musikskolens samlede holdplanlægning og dermed være ubelejligt for både brugere og undervisere.

 

Administrationen indstiller på denne baggrund til kommunalbestyrelsen at beslutte, hvorvidt pensionistforeningen skal tilbydes adgang til Musikskolens store koncertsal til brug for foreningens faste festarrangementer på enten fredage eller onsdage.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. februar 2017 en helhedsplan for fremtidens Hvidovre Bymidte ved rådhuset, Medborgerhuset, Sundhedscentret og Risbjerggård.

 

Ombygningen af Risbjerggård forventes igangsat den 1. januar 2020 og forventes afsluttet ultimo 2022.

Økonomiske konsekvenser

Etablering af skabe til inventaropbevaring, montering af gelændere ved trappearealer samt opsætning af mobile skillevægge til brug for opdeling af lokaler samt flytteomkostninger vil medføre estimerede omkostninger på i ca. 65.000 kr.

 

Center for Økonomi og Analyse foreslår, at disse midler ekstraordinært finansieres af Ældre- og Sundhedsudvalgets ramme til aktiviteter for frivillige, idet der her vurderes at være ledige midler i denne størrelsesorden i 2019.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne giver kommuner mulighed for at støtte foreningsaktiviteter, herunder at stille lokaler til rådighed for lokale foreninger.

Høring

Administrationen har været i dialog med både Hvidovre Pensionistforening, Hvidovre Musikskole samt gymnastikforeningen HVG37 omkring det skitserede scenarie for genhusningen.

Personalemæssige konsekvenser

Den kommunale rengøring vil fra den 1. januar 2020 rengøre de lokaler i Sønderkærbygningen, som Hvidovre Pensionistforeningen foreslås råderet over.

Arbejdstimerne til dette arbejde vil modsvare de arbejdstimer, der skulle være brugt på rengøring af foreningens nuværende lokaler på Risbjerggård, og der vil således ikke forekomme merudgifter til rengøring efter pensionistforeningens genhusning på Sønderkær.

 

 

Sundhedsmæssige konsekvenser

 

 

 

Miljømæssige konsekvenser

 

 

 

Bilag

 1. Plantegning over Sønderkær (pdf)
 2. Plantegning over Risbjerggård (pdf)

7. Eventuelt

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-09-2019

Sara Benzon (F) spurgte til status på vedligeholdelsesplaner for skolerne. Administrationen svarede på mødet.

 


8. Beslutning om dispensation fra reglerne om frit skolevalg

Lukket sag

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-09-2019

Børne- og Uddannelsesudvalget giver ikke dispensation fra reglerne om frit skolevalg i den konkrete sag.