Referat - Børne- og Uddannelsesudvalget den 19. august 2019

Mødefakta

Dato: Mandag den 19. august 2019
Mødetidspunkt: Kl. 14:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Lisa Skov (C)
 • Sara Benzon (F)
 • Yasir Iqbal (A)

Fraværende med afbud

 • Gert Wahl (Ø)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 19-08-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Indstilling

Meddelelse om ansøgning af puljemidler til flere pædagoger i institutioner med mange udsatte børn.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 19-08-2019

Direktøren orienterede om ansøgning af puljemidler til flere pædagoger i institutioner med mange udsatte børn, jf. notat af den 10. juli 2019.

 

Direktøren orienterede om en regnefejl i den nye budgettildelingsmodel for skolernes almenområde som kommunalbestyrelsen har godkendt den 25. juni 2019. Der udarbejdes notat til kommunalbestyrelsen om ændret fordeling mellem skolerne.

 

Direktøren orienterede om, at dagsordenens punkt 7 – hvis sagen ønskes fremmet – skal forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse, da der er tale om en justering i forhold til delegationsplanen.

Bilag

 1. Meddelelse om ansøgning af puljemidler til flere pædagoger i institutioner med mange udsatte børn (pdf)

3. Økonomirapportering pr. 30. juni 2019 - Børne- og Uddannelsesudvalget

Beslutningstema

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2019 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område og økonomirapportering forelægges udvalget til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 1. at tage økonomirapportering pr. 30. juni 2019 til efterretning

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 19-08-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet indstillingen.

 

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2019.

 

Vurderingen er foretaget uafhængigt af overførsel af budgetmidler fra år 2018.

 

Kommunalbestyrelsen har behandlet forventet merforbrug på specialundervisningsområdet hen over foråret 2019.

 

Med de seneste vurderinger skønnes merforbruget til specialundervisning at blive ca. 4 mio. kr. med de indarbejdede omkostningsnedbringende tiltag. Det forventede merforbrug skyldes, at antallet af elever, der modtager ekskluderende undervisning er steget yderligere i forhold til den vurdering, som lå til grund for sagen, der blev behandlet på udvalgets møde i februar. Antallet af elever, der modtager specialundervisning, er steget med ca. 40 siden 5. september 2018.

 

Med de kendte forudsætninger for anbringelser af handicappede børn og unge forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 5 mio. kr.

 

Børne- og elevtallet forventes at være lavere svarende til i alt 5,5 mio. kr. end forudsat ved budgetlægningen for 2019.

 

De samlede merudgifter udgør således i alt ca. 3,8 mio. kr. på udvalgets område.

 

Tre af de almene skoler kom ud af regnskab 2017 med store underskud. Centerchefen for Skole og Uddannelse udarbejdede en overordnet afviklingsplan for hver af de tre skoler, således at Avedøre skole og Engstrandskolen skal have afviklet skolernes underskud ved udgangen af 2020, mens Langhøjskolens underskud skal være fuldt afviklet i 2019. Alle tre skoler følger de lagte afviklingsplaner. 

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev der indarbejdet en reduktionsramme på 2,5 mio. kr. til senere udmøntning, som tog udgangspunkt i forventning om, at kommunen ville modtage midler fra Finansloven for 2019 på udvalgets område. Der er endnu ikke afklaring på, om Hvidovre Kommune vil modtage andel af disse midler i 2019, dette forventes i løbet af september.

Politiske beslutninger og aftaler

I henhold til kommunens ”Regulativ for økonomistyring” (KB 14/12-2010 pkt. 8) udarbejder administrationen økonomirapportering til fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

 

Afrapporteringen til udvalget indgår i Økonomiudvalgets samlede afrapportering af kommunens halvårsregnskab og forventede regnskab 2019 til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er på nuværende tidspunkt forventede merudgifter på 3,8 mio. kr. på udvalgets område.

 

Der udestår fortsat afklaring af udmøntning af rammereduktion på 2,5 mio. kr. på udvalgets område (Finanslovsmidler for 2019).

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse § 42 Stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.


4. Beslutning om Børne- og Uddannelsesudvalgets studietur til Tuusula, Finland primo 2020

Beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget har bedt administrationen om at udarbejde et forslag til indhold for en studietur til Tuusula, Finland. Udvalget ønsker at få inspiration til udvikling af daginstitutioner og skoler. Kommunalbestyrelsen skal godkende studieturen, herunder forslag til deltagerkreds, studieobjekter og budget.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at

 1. godkende at medlemmerne af Børne- og Uddannelsesudvalget og tre repræsentanter fra administrationen tager på studietur til Tuusula primo 2020
 2. godkende forslag til studieobjekter for studietur til Tuusula
 3. godkende budget for studietur

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 19-08-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt med den ændring, at administrationen også bedes undersøge, om det er relevant at lade specialundervisning indgå blandt studieobjekterne.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Formålet med studieturen er blandt andet at undersøge, hvordan daginstitutioner og skoler i Tuusula samarbejder for at skabe et sammenhængende læringsforløb for børnene/eleverne.

 

Finland er kendt for at fokusere på, at børn er skoleparate, når de starter i skole. Finske børn har længe scoret meget højt i internationale undersøgelser af børns læsefærdigheder (PISA mm). Flere faktorer indvirker på dette, og et fokus for studieturen kunne være at undersøge, om Hvidovre Kommune kunne inspireres til tiltag, som kan styrke børns læsning og et sammenhængende læringsforløb fra institutionsstart til ungdomsuddannelse.

 

Tuusula arbejder med en ny type organisering på årgangene, hvor man gør op med hjemklasseprincippet. Klasserne deles om undervisningslokaler, der hver især er indrettet til forskellige fag med de undervisningsmaterialer, der er relevante for undervisning i det pågældende fag.

 

I Danmark har skolerne siden den nye folkeskolelov været optagede af, hvordan man kan sikre bevægelse i løbet af skoledagen, da forskning viser, at bevægelse og fysisk aktivitet understøtter børnenes læring. Det vil være relevant at undersøge, hvordan man i Tuusula arbejder med at udvikle miljøer – både inde og ude – som understøtter bevægelse og fysisk aktivitet i løbet af skoledagen.

 

I og med at Tuusula driver institutioner for børn og unge på mange forskellige alderstrin, er der et særligt fokus på overgangene mellem de forskellige alderstrin/institutioner og på, at der er sammenhæng mellem de forskellige enheders læringsmiljøer.

 

Center for Skole og Uddannelse har etableret et samarbejde med Tuusula om venskabsklasser på tværs af landegrænser. I efteråret 2019 kommer en gruppe lærere, ledere og elever fra Tuusula på besøg i Hvidovre Kommune og skal besøge konkrete skoler i Hvidovre. Center for Skole og Uddannelse arbejder på et genbesøg for Hvidovre-klasser i Tuusula i 2020.

 

Forslag til deltagerkreds

Administrationen foreslår, at Børne- og Uddannelsesudvalgets syv medlemmer, en direktør og centercheferne for Børn og Familier og Skole og Uddannelse deltager i studieturen til Tuusula og dermed bliver inspireret til udvikling af rammer og styring af daginstitutions- og skoleområdet i Hvidovre Kommune.

 

Forslag til studieobjekter for turen

Forslag til indhold af turen er foreløbigt, da der endnu ikke er indgået konkrete aftaler. Det afventer, at der er truffet beslutning om, at studieturen bliver gennemført. En skolekonsulent i Tuusula har givet tilsagn om at hjælpe med at udarbejde et program for turen, som kunne indeholde:

 

Forholdet til og samarbejdet om pædagogik og læringsmiljøer – også for børn med specialbehov - i henholdsvis daginstitution og skole. Herunder fokus på overgange mellem de forskellige institutionstyper.

 

Arbejdet med ny organisering af undervisning i faglokaler (i modsætning til hjemklasselokaler), baggrund for initiativet, implementering og resultater.

 

Besøg på et eller to dagtilbud og besøg på en lille og en større skole. Om muligt både i gamle og nye bygninger.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Studieturen finansieres af Økonomiudvalgets konto til rejser og repræsentation under Kommunalbestyrelsen.

Budgettet for studieturen vil under forudsætning af 10 deltagere udgøre ca. 76.000 kr. Der er tale om et prisoverslag, idet der ikke er indhentet konkrete tilbud endnu.

 

Aktivitet

Pris pr. deltager

Pris ved 10 deltagere

Flyrejse

2.000  

20.000

Transport under opholdet, offentlig transport eller taxa

1.000

10.000

2 overnatninger på hotel inkl. morgenmad

3.000

30.000

Diæter

1.300

13.000

Gaver til værterne

 

3.000

I alt

 

76.000

 

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne sag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


5. Beslutning om bevilling fra Socialstyrelsens pulje om afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler for børn og unge med handicap

Beslutningstema

Center for Børn og Familier har ansøgt og fået bevilliget midler fra Socialstyrelsen til afprøvning af en model for én koordinerende sagsbehandler for børn og unge med handicap på ca. 2,8 mio. kr.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende indtægts- og udgiftsbevillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende Socialstyrelsens bevilling af puljemidler til afprøvning af model for én koordinerende sagsbehandler for børn og unge med handicap på 2.820.460 kr.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 19-08-2019

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet sagen.

 

Hvidovre Kommune har fra 2015 til december 2017 deltaget i et partnerskab med

Socialstyrelsen. Det lokale udviklingsarbejde er blevet kaldt Lige Muligheder og havde til formål at sikre en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for børn og unge i Hvidovre Kommune. Den faglige strategi er fortsat gældende efter partnerskabets afslutning i 2017.

 

Børnehandicapområdet var ikke en del af partnerskabsprojektet. Administrationen ønsker derfor at indlede et nyt samarbejde med Socialstyrelsen. Dette for at opnå tilsvarende bedre sammenhæng, koordination, større fleksibilitet i indsatsen, og en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats på børnehandicapområdet.

 

Formålet er med afsæt i en model kaldet ”Sammen om familien”, at afprøve og få erfaring med én koordinerende sagsbehandler til familier til børn og unge med handicap, som modtager flere typer af hjælp og støtte. Således at flere børn og unge med handicap og deres familier på kort sigt oplever bedre sammenhæng og koordinering samt større fleksibilitet i mødet med vores myndighedsafdeling i Hvidovre, og på længere sigt får en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats.

 

Målgruppen er børn og unge med betydelig og varig nedsat kognitiv og fysisk funktionsevne, som har behov for tværgående og sammensatte indsatser. Som eksempler kan nævnes opmærksomhedsforstyrrelser, udviklingshæmning, syns- eller hørehandicap, autisme eller hjerneskade.

 

Arbejdet med modellen, ”Sammen om familien”, gennemføres i tre hovedspor i perioden august 2019 til udgangen af december 2021.

 

Hovedspor 1: Sagsforløbet

Aktiviteter i hovedspor 1 handler om inddragelse af familien og implementering af:

 • Opstartssamtale samt børnesamtale/observation af barnet
 • Systematisk og hyppig opfølgning hver 3. måned i sager med kompensation eller støtte og hver 6. uge i sager med børnefaglig undersøgelse, derudover løbende tilgængelighed for familien efter behov
 • Det fælles målbillede (som indebærer, at familie og fagpersoner har en fælles forståelse af, hvad der er målet for indsatsen, og hvordan de involverede fagpersoner kan understøtte familien i at spille en aktiv rolle i varetagelsen af barnets behov)
 • Styrket tværgående samarbejde
 • Systematisk overlevering/overgang til voksenområdet.

 

Hovedspor 2: Kapacitetsopbygning og implementeringsstøtte

Aktiviteter i hovedspor 2 handler om kapacitetsopbygning og implementeringsunderstøttelse, herunder implementering af:

 • Faste teamaktiviteter: Sagsmøder i en fast kadence, løbende afholdelse af halvdagsmøder og ”Makkerskaber” på komplekse sager
 • Implementeringsunderstøttelse: Opbygning af en fælles faglighed gennem teametablering og kompetenceudvikling, løbende inddragelse af medarbejderne, faglig refleksion og fokus på individuelle læringsmål og til sidst fokus på kontinuerlig ledelsesopbakning og -prioritering af udviklingsarbejdet.

 

Hovedspor 3: Dokumentation, evaluering og forankring på tværs af hovedspor 1 og 2.

Politiske beslutninger og aftaler

Børne- og Uddannelsesudvalget blev orienteret mundtligt på møde den 13. maj 2019 punkt 2, om ansøgning om økonomisk støtte fra Socialstyrelsens pulje om afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler for børn og unge med handicap.

 

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte på møde den 4. september 2014 punkt 8

indstillingen om deltagelse i Projekt Partnerskab.

 

Der blev bevilget penge fra Socialstyrelsen til projekt ”Lige Muligheder” 2015-2017. Sagen blev godkendt i Børne- og Undervisningsudvalget den 13. april 2015, pkt. 5.

Økonomiske konsekvenser

Socialstyrelsen har givet samlet bevilling på 2.820.460 kr.

 

Bevillingen fordeler sig med 704.922 kr. i 2019, med 1.251.221 kr. i 2020 og 864.317 kr. i 2021.

Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

 

Bevillingen dækker over delfinansiering af løn til projektleder, timer til en administrativ medarbejder samt en opnormering med to årsværk i Familierådgivningen.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om ansøgningspulje til afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler til børn og unge med handicap (bekendtgørelse nr. 222 af 7. marts 2019).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Tilsagnsbrev (pdf)

6. Beslutning om høring vedrørende fremtidens skolestruktur i Hvidovre Kommune

Beslutningstema

I denne sag fremlægges forslag til ny fremtidig skolestruktur i Hvidovre Kommune, der har til formål at sikre pædagogisk, fagligt og økonomisk bæredygtige skoler, som er forberedte til at imødekomme den fremtidige udvikling samt de udfordringer, det medfører, i form af:

 

-         Stigende elevtal

-         Flere børn med særlige behov

-         Forskelligartet socioøkonomisk grundlag for skolerne

-         Skæve søgemønstre til folkeskolen

 

Forslaget er tænkt som en helhedsplan for fremtidens skolevæsen i Hvidovre Kommune.

 

Børne- og Uddannelsesudvalget skal godkende, at helhedsplanen sendes i høring hos skolebestyrelser, faglige organisationer og Hvidovre Handicapråd.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 

 1. at godkende, at helhedsplanen sendes i høring hos skolebestyrelser, faglige organisationer og Hvidovre Handicapråd.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 19-08-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Administrationen har på baggrund af de sidste års skoleprognoser og tendenser på skoleområdet identificeret en række udfordringer, som Hvidovre Skolevæsen forventes at stå med i de kommende 10 år. Udfordringerne er:

 

 • Ca. 600 flere elever frem mod 2030
 • Stigning i antallet af elever, der får diagnose
 • En skæv fordeling af henholdsvis ressourcesvage og –stærke familier i de enkelte skoledistrikter
 • En markant forskel i elevernes søgemønstre til distriktsskolen

 

Udfordringerne og mulige virkemidler har været fremlagt og drøftet på temamøder for Kommunalbestyrelsen henholdsvis den 28. januar 2019 og den 25. juni 2019.

 

Administrationen har udarbejdet en samlet helhedsplan for området, der har til hensigt at imødekomme de identificerede udfordringer i de kommende 10 år. Helhedsplanen bygger på en overordnet bæredygtig tilgang i forhold til både pædagogiske og faglige tilbud på skolerne samt kommunens økonomiske ramme, således at der fortsat sikres skoler af høj faglig kvalitet, samtidig med at der tænkes inden for kommunens økonomiske ramme. Helhedsplanen er uddybet i bilaget ”Helhedsplan for fremtidens skolestruktur i Hvidovre Kommune”.

 

Alle ni folkeskoler bliver 3-sporede

På baggrund af arealanalyser af kommunens skoler, vil det være muligt at rumme de forventede flere elever ved på sigt at udvide alle kommunens ni folkeskoler til tre spor. Dette vil kræve, at Præstemoseskolen udvides med ét spor, samt at der foretages justeringer af funktionerne på Engstrandskolen, således at 10. klassecenteret rykkes til Enghøjhuset og placeres under Ungdomsskolens ledelse og administration. Derved frigives der plads på Engstrandskolen til et ekstra spor.

 

Ved at fastholde ni selvstændige folkeskoler i Hvidovre, vil der fremadrettet være behov for løbende at lave distriktsændringer for derigennem at sikre bæredygtige skoler, for så vidt angår størrelse og elevsammensætning.

 

Samling af ungetilbud i Enghøjhuset

Det anbefales, at der etableres et samlet ungetilbud for Hvidovres unge, bestående af 10. klassecenter, Ungdomsskolen, Ungekontakten og UU i Enghøjhuset. Hvis man politisk vælger at oprette en lokal STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) i kommunen, vil dette med fordel også kunne placeres i Enghøjhuset. Derved er der mulighed for at skabe et ungdomsmiljø til gavn for elever i både Ungdomsskolen, 10. klasse og evt. STU.

 

En samling af ungetilbuddene vil betyde, at der er endnu bedre mulighed for at skabe samarbejdsrelationer mellem de fagprofessionelle til gavn for både de elever, der følger et almindeligt undervisningsforløb, og de unge der har brug for en mere helhedsorienteret indsats.

 

En organisering med et samlet 10. klasse- og ungdomsskoletilbud praktiseres allerede i dag med succes i en lang række af kommuner.

 

Specialskole på Sønderkær

Kommunens specialskole Sporet er i dag placeret i Enghøjhuset. Sporet har i dag elever på alle klassetrin. For at skabe plads til et samlet ungetilbud i Enghøjhuset, er der behov for at flytte Sporet. Det anbefales, at Sporet flyttes til Sønderkær, da bygningen har alle de nødvendige faciliteter, som en specialskole har brug for, herunder faglokaler.

 

En flytning af kommunens specialskole giver mulighed for at udvikle og udvide tilbuddet, så der skabes et styrket pædagogisk og fagligt undervisningstilbud. Ved en flytning af Sporet til Sønderkær tænkes tilbuddet udviklet, så eleverne fra gruppe 1 og 2 fra Holmegårdsskolen med fordel kan flyttes til specialskolen. Udviklingen og udvidelsen af kommunens specialskole gør det muligt at lave et fleksibelt tilbud, hvor læringsmiljøet tilpasses det enkelte barn.

 

En samling af tilbuddene vil styrke det pædagogiske og faglige miljø i tilknytning til specialundervisningstilbuddet, der derved ikke vil være så sårbart over for sygdom eller eventuelle opsigelser.

 

Ændring af søgemønstre ved oprettelse af eliteklasser og profilskoler

I dag er en række af kommunens skoler udfordret på elevsammensætningen. På disse skoler ses det, at andelen af ressourcesvage og tosprogede elever stiger, mens de ressourcestærke familier i distriktet vælger deres distriktsskole fra. En undersøgelse viser, at for disse skoler er den største udfordring søgemønstrene til skolen, frem for sammensætningen af distriktet. For at ændre søgemønstrene kan der arbejdes med henholdsvis eliteklasser og profilskoler.

 

Eliteklasser er et tilbud på en skole, hvor elever fra hele kommunen kan søge optagelse. Lovgivningen giver mulighed for at oprette eliteklasse i henholdsvis idræt og musik. Desuden har Esbjerg Kommune fået dispensation til at oprette en elitedramalinje. I dag har Hvidovre Kommune en eliteidrætslinje på Engstrandskolen. Det anbefales, at der oprettes en elitelinje på Gungehusskolen, og at der igangsættes en afdækning af, hvad indholdet i en sådan elitelinje skal være.

 

En profilskole er en folkeskole, der har en særlig profil. Det kan være science, musik, idræt mm. En profilskole er for distriktets elever, og elever fra andre skoledistrikter kan kun optages efter gældende regler for frit skolevalg. Profilskoler kan være med til at øge interessen for distriktsskolen. Det vil kræve en afdækning i tæt samarbejde med de enkelte skoler for at undersøge, om det vil være meningsgivende at gøre nogle af kommunens skoler til profilskoler.

 

Udvidelse af gruppeordning på Præstemoseskolen

I forbindelse med en udvidelse af Præstemoseskolen anbefales det, at de nuværende tilbud til børn med indlæringsvanskeligheder samles på Præstemoseskolen. Tilbuddet vil omfatte målgruppen til henholdsvis Huset på Avedøre Skole og C-klasserækken på Præstemoseskolen. Da funktionsniveauet for de to grupper er meget forskelligt, vil der fortsat være behov for at skabe rammer, hvor der kan arbejdes med elevgrupper i forhold til deres behov. Dette kan eksempelvis være en afdeling/et afsnit for målgruppen for Husets elever og en for målgruppen for C-klasserne. Ved at samle dem på en almenskole, vil begge målgrupper få mulighed for at have andre elever at spejle sig i.

 

En samling af tilbuddene vil styrke det faglige miljø i tilknytning til specialundervisningstilbuddet, der derved ikke vil være så sårbart over for sygdom eller eventuelle opsigelser.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

På nuværende tidspunkt er der ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

 

På sigt vil de økonomiske konsekvenser af de syv tiltag foreløbigt kunne opgøres således:

 

Beslutningspunkt

Tiltag

Pris

1)

Alle skoler bliver 3-sporede

 

 • Indretning af læringsmiljøer for det 3. spor på Engstrandskolen

Ca. 100.000 kr. Afholdes inden for egen ramme

2)

Udbygning af Præstemoseskolen

 

 • Bygning af ét spor på Præstemoseskolen

 

 • Ca. 100 mio. kr.

 

 

 

3)

Flytning af 10. klassecenteret

 • 10. klassecenter til Enghøjhuset. Flytning og indretning af læringsmiljøer

 

 • 10. klassecenteret lægges under Ungdomsskolens ledelse og administration
 • Ca. 200.000 kr. Afholdes inden for egen ramme

 

 

 • Driftsmidlerne til 10. klassecenteret flyttes til Ungdomsskolen

4)

Sporet flyttes til Sønderkær

 

Gr. 1 og 2 flyttes til Sporet på Sønderkær

 • Sporet til Sønderkær. Flytning og indretning af læringsmiljøer

 

 • Gr. 1 og 2 flyttes til Sporet
 • Ca. 400.000 kr. Afholdes inden for egen ramme

 

 • Driftsmidlerne til gruppe 1 og 2 flyttes til Sporet

 

5)

 

 • Løbende distriktsændringer, når der er behov for at sikre bæredygtige skoler

 

 • Fremlægges i selvstændige sager, når distriktsændring er nødvendig

6)

 

 • Elitelinje på Gungehus
 • Fremlægges til selvstændig sag i midten af skoleåret 19/20

7)

 • Oprettelse af profilskoler
 • Fremlægges til selvstændig sag, når afdækning er afsluttet

8)

 • Sammenlægning af Huset og C-klasserækken på Præstemoseskolen
 • Fremlægges til selvstændig sag, når afdækning er afsluttet

 

Retsgrundlag

Efter folkeskoleloven § 40 stk. 2 (lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2017 med senere ændringer), beslutter kommunalbestyrelsen skolestrukturen, herunder antallet af skoler og hver enkelt skoles omfang med hensyn til klassetrin, specialundervisning og specialpædagogisk bistand efter § 3, stk. 2, og § 4, stk. 2, undervisning i fritiden efter § 3, stk. 6, og skolefritidsordning efter § 3, stk. 7. Beslutningerne træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Høring

Materialet sendes i høring hos skolebestyrelser på alle skoler i kommunen, de faglige organisationer og Hvidovre Handicapråd.

Bilag

 1. Helhedsplan for fremtidens skolestruktur i Hvidovre Kommune (pdf)

7. Beslutning om procedure ved ekstraordinære behov for skoleskift

Beslutningstema

Enkelte børn i kommunen kan have behov for en ekstra hurtig afklaring, når der søges dispensation til optag på en skole, hvor der ikke er plads. Det kan eksempelvis dreje sig om anbragte børn eller børn i specialundervisningstilbud, der har behov for et nyt skoletilbud.  

 

Administrationen foreslår en smidigere procedure, hvor formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget træffer beslutning i samråd med chefen for Center for Skole og Uddannelse ved ekstraordinære behov for skoleskift.

 

Børne- og Uddannelsesudvalget skal godkende administrationens forslag til en ny procedure.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 

 1. at godkende administrationens forslag til en ny procedure i forbindelse med ekstraordinære behov for skoleskift.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 19-08-2019

Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende administrationens forslag til en ny procedure i forbindelse med ekstraordinære behov for skoleskift med den ændring, at bemyndigelsen til at dispensere gives til udvalgets formand og næstformand i forening, og at proceduren evalueres af udvalget efter 1 år.

 

Sagen forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse, da der er tale om en justering i forhold til delegationsplanen.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Alle børn har krav på at blive optaget på deres distriktsskole, men der er også mulighed for optag på andre folkeskoler, såfremt der er plads.

 

I Hvidovre Kommune kan man søge dispensation hos Børne- og Uddannelsesudvalget, hvis der ikke er plads på den ønskede skole.

Ekstraordinære behov for andet skoletilbud

I kommunens specialundervisningstilbud arbejdes der løbende på at gøre det muligt for eleverne at vende tilbage til almenområdet - såfremt det vurderes at være muligt og til gavn for eleverne.

 

Det hænder eksempelvis også, at børn anbringes på et opholdssted for børn og unge, og at de i den forbindelse har behov for en frisk start på en ny skole.

 

Fælles for disse tilfælde er, at eleverne har et særligt behov for tryghed og støtte i forbindelse med skoleskift. Derfor går administrationen og involverede skoler ofte sammen om at finde det helt rigtige skoletilbud, så eleverne kan få så vellykket en opstart og skolegang som overhovedet muligt.

Plads på anden skole end distriktsskolen

Sommetider er distriktsskolen ikke det mest egnede skoletilbud for eleverne. Det kan eksempelvis skyldes trivselsmæssige udfordringer i de relevante klasser, eller at andre skoler i kommunen har et mere indgående kendskab til lige præcis de udfordringer, eleverne har.   

 

Er der ikke plads på den skole, der vurderes at være det mest egnede skoletilbud, skal der søges dispensation hos Børne- og Uddannelsesudvalget. Denne proces er forholdsvis lang, da der både skal indhentes skoleudtalelser, partshøres og udarbejdes et politisk dagsordenspunkt, inden sagen kan blive behandlet.

 

Samtidig har der i mange tilfælde allerede været drøftelser mellem forældre, administration og relevante skoler om mulighederne for overlevering og opstart, og den skole, der vurderes at være mest egnet, har måske tilmed sagt ja til at tage imod eleven.

 

Administrationen vurderer, at der af hensyn til barnets tarv og trivsel er behov for en smidigere procedure ved disse særlige behov for skoleskift, så indslusningen i de nye skoletilbud hurtigere kan påbegyndes.

Forslag til ny procedure

Administrationen foreslår en procedure, hvor formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget træffer beslutning i samråd med chefen for Center for Skole og Uddannelse ved særlige behov for skoleskift.

 

Forældre eller værger inddrages naturligvis i processen, inden der træffes beslutning.  

 

Børne- og Uddannelsesudvalget vil efterfølgende blive orienteret om de beslutninger, der er truffet.

 

I langt størstedelen af de dispensationsansøgninger, som administrationen modtager, er det forældrene, der af forskellige årsager ønsker skoleskift for deres børn. I disse sager vil det fortsat være det samlede Børne- og Uddannelsesudvalg, der træffer beslutning.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. marts 2018, punkt 12, at grænsen for optag af elever fra andre distrikter og kommuner pr. årgang fastsættes til:

 

1 spor: 24 elever

2 spor: 48 elever

3 spor: 72 elever

4 spor: 96 elever

 

Børne- og Uddannelsesudvalget kan dog dispensere fra ovenstående regler, når optag på anden skole end distriktsskolen vurderes at være hensigtsmæssigt for eleven.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Rammerne for klassedannelse fastsættes i henhold til folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 5 (lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2017 med senere ændringer).

Høring

Der er ingen høringsforpligtelse i forbindelse med beslutninger truffet efter folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 5. 


8. Orientering om børneterapi på folkeskolerne

Beslutningstema

Center for Skole og Uddannelse vil i samarbejde med Børneterapien iværksætte et pilotprojekt på to skoler, Engstrandskolen og Langhøjskolen, i skoleåret 2019/2020.

 

Børneterapeuter skal deltage i undervisningen i indskolingen og påvirke læringsmiljøet, således at flere elever inkluderes i almenskolen, og antallet af omgængere mindskes.

 

Børne- og Uddannelsesudvalget skal orienteres om det nye projekt.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 

 1. at tage orienteringen om børneterapi på folkeskolerne til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 19-08-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Om Børneterapien

Børneterapien er forankret i Sundhedsplejen i Center for Børn og Familier. Børneterapien arbejder bl.a. med børn med sansemotoriske udfordringer, og deres fokus udvikler sig i retning af mere forebyggelse og tidligere indsats.

 

Børneterapien har på nuværende tidspunkt et etableret samarbejde med daginstitutionerne i Hvidovre. Den gode indsats, de gør for børn med sansemotoriske udfordringer, ophører dog, når børnene starter i skole. Det vil dette pilotprojekt søge at ændre på. Børneterapien ser derfor et udviklingspotentiale i at indgå et samarbejde med Center for Skole og Uddannelse om børn med særlige behov i indskolingen.

 

Børneterapien har erfaret, at de vanskeligheder, børn har med at deltage og følge med i skoledagen, ofte relaterer sig til sansesystemet. Disse udfordringer kan i nogle tilfælde imødekommes ved at tilpasse læringsmiljøet i skoledagen.

 

Formål

Formålet med pilotprojektet er overordnet at forebygge eksklusion og sikre, at antallet af omgængere falder. Pilotprojektet vil betyde, at gode indsatser i dagtilbud ikke tabes på gulvet ved overgang til skole.

 

Fokusområdet i det børneterapeutiske tilbud vil være at bidrage med forslag til kompenserende indsatser og strategier for at regulere barnet og tilpasse læringsmiljøet til det enkelte barns sansemotoriske system.

 

Ud fra observationer i skolen vil børneterapien bidrage med forslag til læringsmiljøet. Nogle børn har behov for at få tilført sensoriske stimuli, mens andre børn har behov for at blive skærmet for sensoriske stimuli for at kunne deltage i skoledagen.

 

En præmis for projektet er, at børneterapeuten får mandat til at ”forstyrre” underviserne, og det er vigtigt, at lærere og pædagoger er klar til at blive skubbet til.

 

Plan for indsatsen

August/september 2019

Opstart: Møde med skoleleder, relevante lærere og ressourceteam om mål/formål, teori om sanserne/regulering af sanseinput i læringsmiljø samt proces for projektet.

 

September 2019 – juni 2020

Børneterapeuten vil være fysisk til stede i indskolingen én dag om ugen i en periode på 8 uger. Terapeuten udfører i samarbejde med børn og lærere observationer af barnet i skolehverdagen og er efterfølgende tilgængelig for sparring, råd og vejledning, opfølgning samt evt. deltagelse i netværksmøder om barnet.

 

Juni 2020

Opsamling og evaluering af projektet i samarbejde mellem Børneterapien og Center for Skole og Uddannelse.

 

Praktisk

Projektorganisering fastlægges i samarbejde mellem Center for Skole og Uddannelse og Børneterapien.

 

Der evalueres ved afslutningen af pilotprojektet og evt. midtvejs.

Politiske beslutninger og aftaler

Der er ingen forudgående politiske beslutninger og aftaler, da der er tale om et pilotprojekt på skoleområdet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

 

Børneterapeuterne skal bruge seks timer om ugen på pilotprojektet. Disse findes ved at reducere med tre timer i Huset på Avedøre Skole, mens de resterende tre timer dækkes af Center for Skole og Uddannelse inden for egen ramme.

Retsgrundlag

Fysioterapi og ergoterapi er ikke specifikt nævnt i folkeskoleloven, men hører under anden specialpædagogisk bistand.

 

Til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, kan der efter folkeskolelovens § 3, stk. 2, gives anden specialpædagogisk bistand (lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2017 med senere ændringer).

 

Specialpædagogisk bistand til elever omfatter bl.a. undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af psykiske, fysiske, sproglige eller sensoriske funktionsvanskeligheder (Bekendtgørelse nr. 693 af 20. juni 2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, § 1, nr. 4).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


9. Eventuelt

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 19-08-2019

Lisa Skov (C) spurgte til beredskab omkring elevfordeling, hvis Hvidovre Privatskole må lukke grundet manglende lokaler. Administrationen svarede på mødet.

 

Lisa Skov (C) spurgte til eventuelle ændringer i søgemønsteret på institutionsområdet efter åbningen af Tumlehuset. Administrationen udarbejder notat.


10. Orientering om beslutninger om skoleskift truffet i sommeren 2019

Lukket sag