Referat - Børne- og Uddannelsesudvalget den 8. april 2019

Mødefakta

Dato: Mandag den 8. april 2019
Mødetidspunkt: Kl. 14:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Gert Wahl (Ø)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Lisa Skov (C)
 • Sara Benzon (F)
 • Yasir Iqbal (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-04-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-04-2019

Administrationen orienterede om planlagt studietur til Oppegård for dagtilbudsledere som finder sted den 19.-21. juni 2019. Temaet er bæredygtighed i børnehøjde som falder fint i tråd med ét af de politiske pejlemærker på dagtilbudsområdet.

 

Udvalgsformanden bad administrationen om et oplæg til en studietur for udvalget til Tuusula primo 2020 med emner som angår både dagtilbuds- og skoleområdet.


3. Beslutning om tiltag til budgetoverholdelse på specialundervisningsområdet i 2019

Supplerende beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal beslutte hvilke tiltag, der skal iværksættes for at skabe balance i budgettet for det specialiserede område i 2019.

 

Den supplerende sagsfremstilling udfolder seks tiltag, der anbefales iværksat for at skabe balance.

 

På Økonomiudvalgsmødet den 18. marts 2019 blev det godkendt, at der, som del af budgetprocessen, igangsættes målrettet analysearbejde på folkeskolens specialundervisningsområde

Supplerende indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende tættere styring samt større fleksibilitet i visitationsprocessen (tiltag A).
 2. at godkende tilpasning af økonomi i egne specialundervisningstilbud (tiltag B).
 3. at godkende løbende kapacitetstilpasning i egne specialundervisningstilbud (tiltag C).
 4. at godkende oprettelse af ressourcegruppe på Gungehusskolen i tilknytning til E-klasserne (tiltag D).
 5. at godkende justering af inklusionsmodellen (tiltag E).
 6. at godkende omlægning af midler fra centrale puljer i Center for Skole og Uddannelse til specialundervisningsområdet (tiltag F).
 7. at godkende at økonomirapporteringerne til udvalget indeholder et særskilt afsnit om udviklingen på specialundervisningsområdet.

 

Denne supplerende indstilling erstatter indstillingen i den oprindelig sag.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-04-2019

Ad 2)

For: Gruppe A, O og F
Imod: Gruppe Ø
Undlod at stemme: Gruppe C, idet stillingtagen afventer Kommunalbestyrelsen

 

Anbefales godkendt.

 

Ad 3)
Imod: Gruppe A, O, F og Ø
Undlod at stemme: Gruppe C, idet stillingtagen afventer Kommunalbestyrelsen

 

Anbefales ikke godkendt.

 

Ad 4)

For: Gruppe A, O og F
Imod: Gruppe Ø
Undlod at stemme: Gruppe C, idet stillingtagen afventer Kommunalbestyrelsen

 

Anbefales godkendt.

 

Ad 5)

For: Gruppe A, O og F
Imod: Gruppe Ø
Undlod at stemme: Gruppe C, idet stillingtagen afventer Kommunalbestyrelsen

 

Anbefales godkendt.

 

Ad 6)

For: Gruppe A, O og F
Imod: Gruppe Ø
Undlod at stemme: Gruppe C, idet stillingtagen afventer Kommunalbestyrelsen

 

Anbefales godkendt.

 

Ad 7)

For: Gruppe A, O og F
Imod: Gruppe Ø
Undlod at stemme: Gruppe C, idet stillingtagen afventer Kommunalbestyrelsen

 

Anbefales godkendt.

 

Ad 8)

For: Gruppe A, O og F
Imod: Gruppe Ø
Undlod at stemme: Gruppe C, idet stillingtagen afventer Kommunalbestyrelsen

 

Anbefales godkendt.

 

Supplerende sagsfremstilling

Nedenstående beskrivelse udfoldelser tiltag, som administrationen anbefaler iværksættes, med henblik på at skabe balance i budgettet på specialundervisningsområdet.

 

De enkelte tiltag er knyttet op på beslutningsindstillingerne, og står i samme rækkefølge som indstillingerne.

 

Udfoldelse af tiltag

Den oprindelige sag opstiller fem tiltag til at skabe balance. Den supplerende sagsfremstilling er blevet udvidet med yderligere et tiltag, for at sikre større gennemskuelighed i sagsfremstillingen. De anbefalede tiltag er nedenstående:

 

 1. Tættere styring, samt større fleksibilitet i den samlede visitationsproces
 2. Tilpasning af økonomi i egne specialundervisningstilbud
 3. Løbende kapacitetstilpasning i egne specialundervisningstilbud
 4. Oprettelse af ressourcegruppe på Gungehusskolen i tilknytning til E-klasserne
 5. Justering af inklusionsmodellen
 6. Omlægning af midler fra centrale puljer i Center for Skole og Uddannelse til specialområdet

 

Ad A) Tættere styring samt større fleksibilitet i den samlede visitationsproces (Investeringstiltag)

Der skal arbejdes med tættere styring i forhold til at udvikle og sikre ensartethed af skolernes indstillinger til visitationen. Arbejdet har til formål at højne kvaliteten i det forebyggende arbejde, så det bliver tydeligere for den enkelte skole, hvilke muligheder der er for at inkludere det enkelte barn, så barnet kan bevare tilknytningen til sit nærmiljø. Derved bliver det også tydeligere for skolerne, hvornår et barn ikke længere profiterer af at være i et alment tilbud, men derimod har brug for et specialiseret undervisningstilbud.

 

Der skal arbejdes med muligheden for at skabe mere fleksible løsninger.

I den nuværende model kan PPR ikke yde økonomisk støtte til en skole, der ser et potentiale til at understøtte yderligere specialundervisningstiltag ind i almenområdet, med henblik på at bevare barnets tilknytningen til sin almenklasse. PPR har kun mulighed for at visitere til eksterne tilbud, enten i kommunens egne specialundervisningstilbud eller i tilbud uden for kommunen.

 

Fleksible løsninger kunne f.eks. være, at PPR understøtter, at der oprettes en lille gruppe for børn med samme udfordringer, eller tilbyde et enkelt barn særlig støtte i sin almenklasse, både i forhold til faglige eller sociale problemstillinger.

 

Ad B) Tilpasning af økonomi i egne specialundervisningstilbud

Hvidovre Kommune har en højere personalenormering i egne gruppeordninger, end de øvrige samarbejdskommuner i netværk 6 (Vestegnskommunerne) I Hvidovre Kommune er der i gruppeordningerne forudsat 7 elever, mens de øvrige kommuner har 8 elever, med den samme medarbejdernormering. Ved en opnormering af antallet af elever i egne tilbud, vil gruppeordningerne fortsat være af høj kvalitet. Der har gennem det seneste år været arbejdet med denne mulighed i kommunens egne tilbud. En permanent løsning vil imødegå en del af behovet for køb af pladser i eksterne specialundervisningstilbud.

 

Herudover forslår administrationen, at der indarbejdes en rammereduktion på kommunens egne gruppeordninger og specialtilbud på 2,5 mio. kr., hvilket svarer til en reduktion på 3,4 %. Den samlede ramme til kommunens egne tilbud udgør ca. 73,5 mio. kr. Det foreslås, at udmøntningen af besparelsen sker i tæt samarbejde med skolelederne, således at besparelsen berører eleverne mindst muligt. Beløbet er nedjusteret fra 3,81 mio. kr. til 2,5 mio. kr., som følge af udsættelse af sagen.

 

Ad C) Løbende kapacitetstilpasning i egne specialundervisningstilbud (investeringstiltag)

Kapacitetstilpasningen skal fremadrettet kunne foregå hurtigere og dermed sikre større fleksibilitet i henhold til oprettelse eller nedlæggelse af grupper. Den løbende kapacitetstilpasning skal ligeledes sikre, at tildelingen af midler svarer til det aktuelle børnetal. I dag fortages kapacitetstilpasningen én gang om året.

 

Denne løsning betyder, at der hurtigere kan tilbydes lokale tilbud, således at kommunens børn og unge fortsat kan have en tilknytning til deres nærmiljø. Løsningen betyder ligeledes, at der kan oprettes ekstra grupper i tilknytning til en eksisterende gruppeordning, frem for at tilbyde pladser uden for kommunen, fordi egne tilbud er fyldt op.

 

Ved at kombinere fleksible løsninger og en løbende kapacitetstilpasning bliver det muligt at oprette små fleksible ordninger på skolerne, til børn med samme støttebehov, som derved kan få den rettet støtte i almenområdet.

 

Tiltaget finansernes af prisforskellen mellem et lokalt tilbud og et udenbys tilbud. De udenbys tilbud, der oftest visiteres til, ofte er private dagbehandlingstilbud til en pris der ligger væsentlig over prisen på egne tilbud. Samtidig reduceres udgifterne til kørsel.

 

Ad D) Oprettelse af ressourcegruppe på Gungehusskolen i tilknytning til E-klasserne (investeringstiltag)

I dag ses en stigning i antallet af børn og unge med autismespektrumforstyrrelser, der visiteres til tilbud uden for kommunen, hvilket i høj grad har været medvirkende til den store stigning i udgifterne på området.

 

Ved at oprette en ressourcegruppe i E-klasserne på Gungehusskolen, imødekommes de børn der i kortere eller længere perioder har behov for en ekstra indsats, ud over indsatsen i gruppeordningen. Det kan f.eks. være behov for solisttilbud i en periode. I dag visiteres denne børnegruppe til eksterne dagbehandlingstilbud. Erfaringer viser, at disse børn sjældent kommer tilbage til egne tilbud. Ved at oprette en ressourcegruppe, så vil disse børn stadig have en tilknytning til gruppeordningen, og samtidig få en større mulighed for at vende tilbage til deres gruppe og klassekammerater, når de kan profitere af det.

 

Oprettelsen af en ressourcegruppe vil i første omgang være en investering, da tilbuddets medarbejdere skal kompetenceudvikles, ligesom der skal tilføres flere faglige ressourcer f.eks. øget tilknytning af psykologbistand.

 

Tiltaget finansernes af prisforskellen mellem et lokalt tilbud og et udenbys tilbud. De udenbys tilbud, der oftest visiteres til, er ofte private dagbehandlingstilbud til en pris der ligger væsentlig over prisen på egne tilbud. Samtidig reduceres udgifterne til kørsel.

 

På nuværende tidspunkt udgør kørsel samlet ca. 6 mio. kr.

 

Ad E) Justering af inklusionsmodellen

Inklusionsøkonomiens incitamentsbeløb/medfinansiering på ca. 130.000 kr. årligt pr. ekskluderet elev foreslås udmøntet pr. den 1. i måneden efter eksklusion og ikke som nu, én gang årligt med udgangspunkt i antallet af ekskluderede elever pr. 5/9 året før.

 

Herved styrkes både den økonomiske effekt og synligheden af incitamentsbeløbet. Det foreslås herudover, at såfremt en elev hjemtages til almenskolen fra et specialundervisningstilbud i løbet af året, tilbageføres den forholdsmæssige andel af inklusionsmidlerne til den betalende skole.

 

Ad F) Omlægning af midler fra centrale puljer i Center for Skole og Uddannelse til specialområdet

Det tilføres specialundervisningsområdet 6 mio. kr. fra centrale puljer i Center for Skole og Uddannelse.

 

Det samlede specialiserede område

I budget 2019 blev der afsat 17,8 mio. kr. til inklusionsmidler, ud fra en forventning om, at kommunen i 2019 ville have ekskluderet 252 elever.

 

Af 5. september 2018 tallene fremgår det, at 275 elever er ekskluderet

 

Flere ekskluderede elever betyder, med den nuværende økonomimodel, at der udlægges 14,8 mio.kr til inklusion i stedet for de budgetterede 17,8 mio. kr. Det betyder en difference på 3 mio. kr., som automatisk vil tilflyde specialundervisningsområdet. Denne økonomimodel blev besluttet i 2012. Modellen har siden 2012 flyttet midler frem og tilbage mellem almenskolerne og specialundervisningsområdet i takt med udviklingen i antallet af ekskluderede elever.

 

Administrationen vil undersøge om der skal udarbejdes en ny økonomimodel for inklusionsmidler, der i højere grad tilgodeser inklusionsmidler lokalt.

 

Centrale udviklingsmidler i SKO

Der tilføres 3 mio. kr. fra Center for Skole og Uddannelses samlede udviklingsmidler.

 

Det betyder, at der er færre midler til efteruddannelse af bl.a. ledere, spydspidser, it-undervisning mm.

 

Midlerne kan disponeres til specialundervisningsområdet i 1 til 2 år. Derved bliver det muligt at omlægge området til fremadrettet at arbejde mere forebyggende, oprette flere lokale tilbud og generelt opbygge yderligere kompetencer lokalt, således at behovet for at sende børn og unge i tilbud uden for kommunen reduceres.

Supplerende økonomiske konsekvenser

De fremlagte tiltag vil reducerede det forventede merforbrug med 9,65 mio. kr.

 

Tiltag

Kr.

A)     Tættere styring samt større fleksibilitet i den samlede visitationsproces

 

0,5 mio. kr.

B)     Tilpasning af økonomi i egne specialundervisningstilbud.

 

2,5 mio.kr.

C)    Løbende kapacitetstilpasning i egne specialundervisningstilbud. (Investeringstiltag)

Finansernes af differensen mellem lokale tilbud og udenbys tilbud

 

0 kr.

D)    Oprettelse af ressourcegruppe (Investeringstiltag)

Finansernes af differensen mellem lokale tilbud og udenbys tilbud

 

0 kr.

E)     Justering i inklusionsmodellen.

 

0,65 mio. kr.

F)     Omlægning af midler fra centrale puljer i Center for Skole og Uddannelse.

 1. Fra det samlede specialiserede område
 2. Fra Centrale udviklingspuljer i SKO

 

 

3 mio. kr.

3 mio. kr.

I alt

9,65 mio. kr.

 

Med de nuværende kendte forudsætninger, vil der med det ovenstående forslag til nedbringelse af udgifter til specialundervisning, være et ikke finansieret forventet merforbrug på 2,35 mio.kr.

 

Administrationen følger udviklingen på området tæt, og det foreslås at der følges helt særskilt op på området i forbindelse med økonomirapporteringer pr. 31/3, 30/6, og 31/8.

Supplerende personalemæssige konsekvenser

En besparelse i Hvidovre Kommunes egne specialtilbud på i alt 2,5 mio. kr. svarer til

 

 • 4,5 fuldtidsstillinger, såfremt der regnes med speciallærerlønninger.
 • 5,9 fuldtidsstillinger, såfremt der regnes med pædagoglønninger.

 

Besparelsen svarer således til 5,1 fuldtidsstillinger, hvis der regnes med en vægtet gennemsnitsløn på 491.800 kr.

Beslutningstema

Både i Hvidovre og på landsplan er der sket en stigning i gruppen af børn med diagnoser, herunder inden for autismespektrumforstyrrelser.

 

I Hvidovre har stigningen medført et forventet merforbrug på knap 12 mio. kr. på specialundervisningsrammen i 2019. Merforbruget skyldes bl.a., at der købes flere dagbehandlingspladser i andre kommuner eller hos private tilbud.

 

Der er på den baggrund behov for at iværksætte en række tiltag, der kan skabe balance i budgettet på specialområdet i 2019.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende tiltagene til budgetoverholdelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende tiltag til budgetoverholdelse på specialundervisningsområdet i 2019 og fremadrettet.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-02-2019

For: Gruppe A

Undlod: Gruppe F, O, Cog Ø, idet stillingtagen afventer kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

 

Anbefales godkendt.

 

Henvendelse af 5. februar 2019 fra Hvidovre Lærerforening til Børne- og Uddannelsesudvalget indgik ved sagens behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2019

Sagen udsættes til politisk drøftelse.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

 

Forventet merforbrug på udgifter i 2019 og fremadrettet

En økonomisk fremskrivning af Hvidovre Kommunes specialundervisningsområde viser, at det vil være nødvendigt at foretage væsentlige tiltag for at sikre en overholdelse af budgettet for specialundervisning i 2019.Fremskrivningen viser et forventet merforbrug på knap 12 mio. kr. i 2019, såfremt der ikke foretages yderligere ændringer af indsatser på specialundervisningsområdet.

 

Baggrund for merforbrug

Både i Hvidovre og på landsplan er der sket en stigning i gruppen af børn med diagnoser inden for autismespektrumforstyrrelser (ASF) samt børn med andre psykiatriske diagnoser.

 

Forandringerne i målgruppen af børn med behov for specialundervisningstilbud, en ufleksibel tilbudsstruktur samt manglende styring af visitationsprocessen har betydet, at der de seneste år er sket en stigning i forbruget. Stigningen er blandt andet sket inden for køb af dagbehandlingspladser i andre kommuner eller hos private tilbud. Dette har medført et pres på rammen for specialundervisning.

 

Tiltag til budgetoverholdelse på specialundervisningsområdet i 2019 og fremadrettet

Der er fem overordnede tiltag, som kan sikre/bidrage til overholdelse af budgettet på området i 2019:

 

 1. Tættere styring samt større fleksibilitet i den samlede visitationsproces
 2. Tilpasning af økonomi i egne specialundervisningstilbud
 3. Løbende kapacitetstilpasning
 4. Oprettelse af ressourcegruppe i E-klasserne på Gungehusskolen
 5. Justeringer i inklusionsmodellen

 

Ad 1. Tættere styring samt større fleksibilitet i den samlede visitationsproces

Der skal sikres en tættere styring af området og en ensretning af indstilling til visitation. Samtidig skal der udvikles fleksible løsninger, der skal træde i stedet for visitation og bidrage til udviklingen af mindre indgribende indsatser.

 

Ad 2. Tilpasning af økonomi i egne specialundervisningstilbud

Den økonomiske ramme for kommunens egne specialundervisningstilbud tilpasses, så den er i overensstemmelse med det samlede budget for området.

 

Ad 3. Løbende kapacitetstilpasning

Kapacitetstilpasningen skal fremadrettet foregå hurtigere og sikre større fleksibilitet i henhold til oprettelse/nedlæggelse af grupper samt sikre, at tildeling af midler svarer til det aktuelle børnetal. I dag er der kapacitetstilpasning én gang om året.

 

Ad 4. Oprettelse af ressourcegruppe i E-klasserne på Gungehusskolen

Antallet af børn med autismespektrumforstyrrelser, der visiteres til dagbehandlingspladser uden for kommunen, skal reduceres. Dette skal ske ved at oprette en ekstra gruppe i E-klasserne på Gungehusskolen.

 

Ad. 5. Justeringer i inklusionsmodellen

Inklusionsøkonomiens incitamentsbeløb/medfinansiering på ca. 130.000 kr. årligt pr. ekskluderet elev foreslås udmøntet pr. den 1. i måneden efter eksklusion og ikke som nu én gang årligt med udgangspunkt i antallet af ekskluderede elever pr. 5/9 året før. Herved styrkes både den økonomiske effekt og synligheden af incitamentsbeløbet. Det foreslås herudover, at såfremt en elev hjemtages til almenskolen fra specialundervisningstilbud i løbet af året, tilbageføres den forholdsmæssige andel af inklusionsmidlerne til den betalende skole.

 

Foruden ovenstående tiltag udarbejdes der i foråret 2019 en strategi for specialundervisningsområdet, der skal omhandle hele 0-18 års området. Strategien skal sætte rammen for den fremadrettede udvikling af specialområdet.

Politiske beslutninger og aftaler

25. september 2012, punkt 9: Kommunalbestyrelsen godkendte Kvalitetsløftet i Hvidovre Kommunes folkeskoler. Et af de tre mål var en inklusionsprocent på 98%.

 

29. april 2014, punkt 3: Kommunalbestyrelsen godkendte en ændring af målsætningen til ”at niveauet for inklusionsgraden i Hvidovre ikke som mål overstiger den af regeringen fastsatte grænse på 96%, men at graden af inklusion i stedet baserer sig på, at samtlige børn i Hvidovre Kommune skal befinde sig i det skoletilbud, der bedst imødekommer barnets situation og tarv.”

 

11. marts 2014, punkt 18: Børne- og Undervisningsudvalget godkendte rammerne for inklusionsindsatsen i Hvidovre Kommune.

 

2. juni 2016, punkt 4: Børne- og Undervisningsudvalget blev orienteret om evalueringen af tildelingsmodellen.

 

24. oktober 2017, punkt 10: Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til ny budgettildelingsmodel for inklusion på almenområdet (Model 2) med virkning pr. 1. januar 2018.

 

20. juni 2017, punkt 9: Kommunalbestyrelsen godkendte, at et forventet merforbrug på specialundervisningsområdet kompenseres inden for almenskoleområdet i 2017 og 2018 ved først og fremmest at indhente de fornødne besparelser på Center for Skole og Uddannelses centrale skolekonti, hvor der i både 2017 og 2018 vil kunne spares op til 1 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

På specialundervisningsområdet kan der forventes merudgifter på knap 12 mio. kr. i 2019. Administrationen foreslår følgende indsatser for at nedbringe dette.

 

Tiltag

Beskrivelse

Forventet udgiftsreduktion

Tættere styring samt større fleksibilitet i den samlede visitationsproces

Tiltag, som vil bidrage til budgetoverholdelse på lang sigt, men som kan forventes at have effekt i 2019

0,50

Tilpasning af økonomi i egne specialundervisningstilbud

Tiltag der kan forventes at have effekt i 2019

3,81

Oprettelse af ressourcegruppe i E-klasserne på Gungehusskolen

Tiltag, som vil bidrage til budgetoverholdelse på lang sigt, men som kan forventes at have effekt i 2019

Forudsættes udgiftsneutralt i 2019

Justeringer i inklusionsmodellen

Tiltag der kan forventes at have effekt i 2019

0,65

Antallet af elever i segregeret undervisning pr. 5/9-18 er lavere end forudsat

Færre udlagte inklusionsmidler i 2019 end forudsat

3,00

Prioritering af bl.a. uddannelsesindsatser - særskilt i 2019

Færre ledere på Master/Diplom, uddannelse af spydspidser, it i undervisningen.
Der afholdes ikke forældretil-fredshedsundersøgelse i 2019

3,00

I alt

 

10,96

 

Det er administrationens vurdering, at budgettet på specialundervisningsområdet, med ovenstående tiltag, stort set kan overholdes. I lighed med tidligere følges udviklingen på områdets økonomi månedligt.

Retsgrundlag

Sagen tager afsæt i følgende lovgivning:

 

 • Folkeskolelovens § 3, stk. 2, og § 20, stk. 2 og stk. 5 (lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2017 med senere ændringer)
 • Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 3 (lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018 med senere ændringer)
 • Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (bekendtgørelse nr. 693 af 20. juni 2014)
 • Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder (bekendtgørelse nr. 702 af 23. juni 2014).

Høring

Denne sag omhandler primært en tilpasning af budgettet på specialundervisningsområdet.

 

Efter folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 1, træffer kommunalbestyrelsen beslutning om bevillinger til skolevæsenet og de økonomiske rammer for de enkelte skoler. Der er ikke krav om, at der indhentes udtalelser fra skolebestyrelserne, inden disse beslutninger træffes.

 

Efter folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 2, træffer kommunalbestyrelsen også beslutning om skolestrukturen, herunder om specialundervisning. Der er i dette tilfælde krav om, at der indhentes udtalelser fra skolebestyrelserne på de berørte skoler, inden der træffes beslutning. 

 

Da en afgrænset del af sagen omhandler skolestrukturen - i form af oprettelse af en ressourcegruppe i E-klasserne på Gungehusskolen – har administrationen anmodet skolebestyrelsen på Gungehusskolen om at afgive en udtalelse omkring dette forhold. Udtalelsen vil foreligge ved Børne- og Uddannelsesudvalgets behandling af sagen.

 

Sagen er i øvrigt sendt til Handicaprådet, som skal høres over alle initiativer af betydning for mennesker med handicap, jf. § 37 a, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (lovbekendtgørelse nr. 1064 af 21. august 2018 med senere ændringer).

 

De indkomne høringssvar fra henholdsvis skolebestyrelsen på Gungehusskolen og Handicaprådet vil blive ledsaget af administrationens eventuelle bemærkninger.

Personalemæssige konsekvenser

En besparelse i Hvidovre Kommunes egne specialtilbud på i alt 3,81 mio. kr. svarer til

 

 • 6,8 fuldtidsstillinger, såfremt der udelukkende regnes med speciallærerlønninger (gnsn.løn 2019 = 560.600 kr.) eller
 • 9 fuldtidsstillinger, såfremt der udelukkende regnes med pædagoglønninger (gnsn.løn 2019 = 423.000 kr.).

 

Besparelsen svarer således til 7,7 fuldtidsstillinger, hvis der regnes med en vægtet gennemsnitsløn på 491.800 kr.

Bilag

 1. Handicaprådets høringssvar om budgetoverholdelse specialundervisning (pdf)
 2. Administrationens bemærkninger til høringssvaret fra Handicaprådet (pdf)
 3. Høringssvar fra Gungehusskolens skolebestyrelse (pdf)
 4. Administrationens bemærkninger til høringssvaret fra Gungehusskolens skolebestyrelse (pdf)
 5. Henvendelse af 05.02.2019 fra Hvidovre Lærerforening til Børne- og Uddannelsesudvalget (pdf)

4. Beslutning om ansøgning til Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har indsendt en ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af læge- og sundhedshuse. Ældre- og Sundhedsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget bedes godkende ansøgningen, der er afsendt til Sundheds- og Ældreministeriet d. 20. marts 2019. Ansøgningen er afsendt med forbehold for endelig politisk godkendelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at drøfte perspektiverne i ansøgningen
 2. at godkende Hvidovre Kommunes ansøgning til Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-04-2019

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Anbefales godkendt overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-04-2019

Ad 1)

Drøftet.

 

Ad 2)

For: Gruppe A, O, Fog Ø
Undlod at stemme: Gruppe C, idet stillingtagen afventer Kommunalbestyrelsen


Anbefales godkendt.

 

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 08-04-2019

Ad 1)

Drøftet.

 

Ad 2)

For: Gruppe A, O, Fog Liste H
Undlod at stemme: Gruppe C, idet stillingtagen afventer Kommunalbestyrelsen

 

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Sundheds- og Ældreministeriet har i januar 2019 opslået en pulje til etablering af læge- og sundhedshuse.

 

Formål med puljen er at kommuner og regioner kan søge puljemidlerne til læge- og sundhedshuse, som har fokus på at sikre bedre lægedækning og den rette kvalitet i det nære sundhedsvæsen.

 

De ansøgte projekter skal have fokus på at understøtte, at flere praktiserende læger organiserer sig i flermandspraksis, samt at der generelt skabes bedre adgang for borgerne til praktiserende læge.

 

Hvidovre Kommune har udarbejdet en ansøgning til puljen. Ansøgningen er udarbejdet af kommunens fundraiser i samarbejde med Center for Sundhed og Ældre, Center for Børn og Familie, Center for Trafik og Ejendomme, Center for Handicap og Psykiatri, Center for Skole og Uddannelse og Center for Plan og Miljø.

 

Ansøgningen rummer konkret en sammen- og udbygning af det eksisterende Sundhedscenter og Børnesundhedshus. Der bygges en ny bygning, der binder de to eksisterende bygninger sammen, samt en ny etage på Børnesundhedshuset. Samlet set vil projektet skabe ca. 1400 nye m2.

 

Det nye Hvidovre Sundhedscenter forventes at komme til at rumme en række kommunale og regionale funktioner, samt private praksisydere. Udlejning til private aktører sker på markedsvilkår.

 

Formålet med at samle de forskellige funktioner i Hvidovre Sundhedscenter er at skabe rammer, der kan understøtte opgavevaretagelsen i fremtidens nære sundhedsvæsen. Både ved at understøtte bedre lægedækning i almen praksis og i forhold til løsningen af de nye opgaver, som omstillingen af dele af det specialiserede sundhedsvæsen hen imod det nære sundhedsvæsen, vil medføre.

 

Hvidovre Kommune vil således med ansøgningen sikre fysiske rammer, der kan være medvirkende til at løfte det fælles ansvar for borgernes sundhed, både fysisk, mentalt og socialt, i relation til sundhedsområdet, psykiatriområdet (både børn, unge og voksenpsykiatrien) og socialområdet.  

 

De kommunale funktioner, der ønskes samlet i Hvidovre Sundhedscenter, er eksisterende funktioner, der samles med henblik på synergi i opgaveløsningen. Der er således ikke tale om at der oprettes nye kommunale funktioner.

 

På samme måde overtager Hvidovre Kommune ikke opgaveansvaret i forhold til eventuelle regionale funktioner, der vil blive placeret i Hvidovre Sundhedscenter. Potentialet ligger i at have fremskudte lokale funktioner. Det sikrer, at opgaveløsningen varetages tæt på borgernes hverdag som muligt og i sammenhæng med øvrige kommunale og regionale funktioner.

 

Ansøgningen er en beskrivelse af, hvordan Hvidovre Sundhedscenter kunne se ud og hvilke funktioner det vil kunne rumme.

 

Såfremt Hvidovre Kommune modtager midler fra puljen, igangsættes en proces med de relevante parter, hvor projektet skal konkretiseres. Herunder skal det afklares hvilke specifikke funktioner, der skal have plads i huset. Både PLO-Hvidovre og Region Hovedstaden har stillet sig positive i forhold til ansøgningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede budget er på 46.386.000 kr. Hvidovre Kommune skal medfinansiere med 25 % svarende til 11.596.000 kr.

 

Sundheds- og Ældreministeriet ansøges således om 34.789.500 kr.

 

Hvidovre Kommunes medfinansiering foreslås afsat på forslag til investeringsoversigt 2020 – 2023. Afledt drift indregnes i budget 2020 – 2023.

Retsgrundlag

Sundhedslovens § 119, hvor det er bestemt, at kommunen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne (lovbekendtgørelse nr. 1286 af 02-11-2018).

Høring

Der er høringspligt i denne sag. Dagsordenspunktet skal i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

Notat med administrationens vurdering af høringssvar vil foreligge på mødet

Personalemæssige konsekvenser

Såfremt der opnås midler, vil nuværende funktioner skulle flytte til det nye Hvidovre Sundhedshus. Der vil i begrænset omfang ske nyansættelser i forbindelse med projektet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Det nye Hvidovre Sundhedscenter vil give nye samarbejdsmuligheder på tværs af sundheds-, ældre- handicap-, psykiatri-, social- og børneområdet.

Bilag

 1. Ansøgning fra Hvidovre Kommune til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse - Hvidovre Kommune Ansøgning til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse.pdf (pdf)
 2. Ældrerådets høringssvar til Ansøgning fra Hvidovre Kommune til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (pdf)
 3. Handicaprådets høringssvar til Nyt læge- og sundhedshus (pdf)
 4. Forklæde vedr. Handicaprådets høringssvar angående Beslutning om ansøgning til Pulje til etablering (pdf)

5. Godkendelse af fremrykket sprogvurdering og tilbud om sprogvurdering af alle børn

Beslutningstema

I Hvidovre Kommune arbejder dagtilbuddene med at styrke sprogindsatsen over for børnene. Det sker bl.a. som led i implementering af kommunens kvalitetsstrategi på området ”For Fremtiden”.

 

I medfør af dagtilbudsloven skal dagtilbuddene lave en sprogvurdering, når barnet er omkring 3 år, hvis der er en formodning om, at barnet kan have behov for sprogvurdering. Kommunalbestyrelsen har mulighed for at fremrykke denne sprogvurdering et år, så den sker når barnet er omkring 2 år med henblik på en tidlig opsporing og indsats i forhold til de børn, der har behov for særlig støtte i sprogudviklingen.

 

For at styrke den tidlige sproglige indsats foreslår administrationen, at sprogvurderingen i dagtilbuddene fremrykkes, så den sker når barnet er omkring 2 år i stedet for når barnet er omkring 3 år. Det indebærer samtidigt, at den obligatoriske sprogvurdering af børn, der ikke går i dagtilbud, også fremrykkes til 2 års alderen.

 

Desuden foreslår administrationen, at der gives et obligatorisk tilbud om sprogvurdering af alle børn både i 2 års alderen og i 4 års alderen. En vurdering af barnets sproglige udvikling ved 4 års alderen giver mulighed for at lave en målrettet sprogindsats inden overgang til SFO/skole.

 

Børne- og Uddannelsesudvalget skal godkende at sprogvurderingen fremrykkes fra 3 års alderen til 2 års alderen, og at der tilbydes sprogvurdering af alle børn omkring 2 års alderen og 4 års alderen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 1. at godkende at sprogvurderingen fremrykkes fra 3 års alderen til 2 års alderen
 2. at der tilbydes sprogvurdering af alle børn omkring 2 års alderen og 4 års alderen.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-04-2019

Ad 1-2)Godkendt med bemærkning om, at udvalget ønsker en evaluering efter 1 år.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Dagtilbuddene arbejder med børnenes sproglige udvikling som en del af hverdagen i dagtilbuddet og i samarbejdet med forældrene. Sprog og kommunikation er også et af de obligatoriske temaer i den pædagogiske læreplan for dagtilbuddenes arbejde, som er lovfæstet i dagtilbudsloven.

 

I dag gennemfører dagtilbuddene sprogvurdering ved 3 års alderen, som det også beskrives i dagtilbudsloven. Der er ikke en fælles metode og praksis for denne opgave.

 

Derudover gennemfører Center for Børn og Familier i medfør af dagtilbudsloven en sprogvurdering af de børn i 3 års alderen, der ikke går i dagtilbud. Hvis sprogvurderingen viser, at barnet har behov for sprogstimulering, skal forældrene acceptere en plads til barnet i kommunens sprogtilbud Aladdin, der er en del af dagtilbuddet Solstien.

 

Via kommunens kvalitetsstrategi på området ”For Fremtiden” ønsker kommunen at sætte yderligere fokus på sprogindsatsen. Forskningen viser bl.a., at sproglige og kommunikative kompetencer er væsentlige for barnets udvikling og trivsel. Det er også alment anerkendt, at de tidlige sproglige kompetencer har betydning for barnets senere læring i skolen og efterfølgende uddannelse, og at en kvalificeret indsats vil have en større virkning i barnets tidlige år end senere i barnets liv.

 

Derfor foreslås det at fremrykke den sprogvurdering, der sker ved 3 års alderen, så den i stedet gennemføres i 2 års alderen.

 

Den fremrykkede sprogvurdering vil understøtte en systematisk og tidlig opsporing af de børn, der har behov for yderligere støtte til den sproglige udvikling. Det obligatoriske tilbud om sprogvurdering af alle børn, vil samtidigt give dagtilbuddene et godt udgangspunkt for at styrke det daglige arbejde med sprog.

 

Det obligatoriske tilbud om sprogvurdering i 4 års alderen vil give grundig viden om hvilke områder, dagtilbuddene skal støtte barnet i at udvikle frem mod skolestart. Her gælder det tilsvarende, at resultaterne samlet set giver dagtilbuddene et godt udgangspunkt for at styrke det daglige arbejde med sprog.

 

Administrationen bemærker, at en fremrykket sprogvurdering fra 3 til 2 år i dagtilbuddene rent lovgivningsmæssigt skal følges af en tilsvarende fremrykning af sprogvurderingen, af de børn, der ikke går i dagtilbud.

 

To nye sprogvurderingsredskaber i dagtilbuddene

En arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. en række dagtilbudsledere, afdelingslederen for logopæderne (tale-hørekonsulenterne) og konsulenter fra Børn og Familier har fokus på at udvikle sprogindsatsen. Arbejdsgruppen har bl.a. arbejdet med at udvælge to nye sprogvurderingsredskaber og planlægge implementeringen af dem.

 

Sprogvurderingsredskabet ”Sprogtrappen”

Det obligatoriske tilbud om sprogvurdering i 2 års alderen sker ved hjælp af vurderingsredskabet ”Sprogtrappen”. Dette er ikke en test af barnet.

En pædagogisk medarbejder med godt kendskab til barnet foretager vurderingen, hvilket erfaringsmæssigt tager 5-7 minutter. Vurderingen registreres i it-systemet Hjernen og Hjertet, som dagtilbuddene i forvejen anvender til at lave TOPI-trivselsvurderinger.

 

Resultatet af sprogvurderingen i ”Sprogtrappen” viser, med hvilke opmærksomhedspunkter de pædagogiske medarbejdere i samarbejde med forældrene skal understøtte barnets sproglige udvikling.

 

Sprogvurderingsredskabet ”Sprogvurdering 3-6 år”

Det obligatoriske tilbud om sprogvurdering i 4 års alderen sker ved hjælp af redskabet ”Sprogvurdering 3-6 år”.

 

”Sprogvurdering 3-6 år” er en test, som en pædagogisk medarbejder med godt kendskab til barnet laver sammen med barnet, samt en pædagogisk vurdering af barnet. Erfaringsmæssigt tager det 30-35 minutter at gennemføre en ”sprogvurdering 3-6 år”. Resultatet registreres også i Hjernen og Hjertet, og viser om og på hvilke områder indenfor sprogstimuleringen, dagtilbuddet i samarbejde med forældrene skal arbejde videre med at understøtte barnets sprog frem til skolestart.

 

”Sprogvurdering 3-6 år” kan også anvendes til den sprogtest, som skal foretages i 0. klasse. Her er der tale om en udvidet, alderstilpasset version af testen. Center for Skole og Uddannelse er pt. i færd med at afsøge om ”Sprogvurdering 3-6 år” imødekommer de krav, som kommunen har til sprogtesten i 0. klasse.

 

Implementering af de nye sprogvurderinger

De to obligatoriske tilbud om sprogvurderinger implementeres fra 3. kvartal 2019 og frem mod 1. januar 2021, hvor den nye praksis vil være fuldt implementeret i alle dagtilbud.

Politiske beslutninger og aftaler

Det daværende Børne- og Undervisningsudvalg godkendte den 9. marts 2017, punkt 3 ”For Fremtiden – kvalitetsstrategi for 0-6 årsområdet i Hvidovre Kommune”. Af kvalitetsstrategien fremgår det bl.a., at vi i Hvidovre Kommune vil ”arbejde ud fra en fælles metode til obligatorisk, systematisk sprogvurdering”. Det skal bl.a. give mulighed for at vurdere og følge det enkelte barns sproglige udvikling, og medvirke til at skabe sammenhæng i overgangen til skolen.

 

Den fremrykkede sprogvurdering skal endvidere ses som et led i kommunens fokus på tidlig indsats på børne- og ungeområdet. Det fremgår bl.a. af ”Vores by – vores børn”, som er kommunens overordnede børne- og ungepolitik 2012-2019, at ”vi vil sikre en tidlig indsats i forhold til de børn og unge, der vækker bekymring.”

 

Den tidlige opsporing og indsats af børn med behov for hjælp og støtte er også et væsentligt element i Hvidovre Kommunes faglige strategi på området for udsatte børn og unge ”Lige Muligheder”, der er godkendt i det daværende Børne- og Undervisningsudvalg den 6. november 2014, punkt 10.

Økonomiske konsekvenser

De to sprogvurderingsmoduler har en årlig udgift til licens på hver 45.644 kr. Licensudgiften finansieres indenfor egen ramme.

 

Den fremrykkede sprogvurdering fra 3 år til 2 år vil have som konsekvens, at de børn, der henvises til kommunens sprogstimuleringstilbud kaldet Aladdin, fremover henvises når børnene er omkring 2 år, fremfor når de er omkring 3 år. Denne ændring kan rummes indenfor tilbuddets nuværende økonomiske ramme.

Retsgrundlag

Efter dagtilbudslovens § 11, stk. 1 (Lovbekendtgørelse nr. 176 af 25. februar 2019 med senere ændringer) har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

 

Efter dagtilbudslovens §11, stk. 2 har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af alle børn i alderen omkring 3 år, der ikke er optaget i et dagtilbud.

 

Efter dagtilbudslovens § 11, stk. 4 kan kommunalbestyrelsen beslutte, at sprogvurderingen efter stk. 1 og 2 fremrykkes til børn i alderen omkring 2 år. Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med sprogvurderingen i alderen omkring 2 år inddrage andre forhold end sprog hos barnet.

 

Af skrivelse nr. 9598 af 16. maj 2017 fra Børne- og Socialministeriet fremgår det videre, at såfremt kommunen beslutter at fremrykke tidspunktet for sprogvurdering til 2-års-alderen, omfatter beslutningen alle børn i 2-års-alderen, der er optaget i et dagtilbud samt alle børn i 2-års-alderen, der ikke er optaget i et dagtilbud. Det vil sige, at den sprogvurdering, der foretages af børn, der ikke går i dagtilbud efter dagtilbudslovens § 11, stk. 2, også skal gennemføres, når barnet er omkring 2 år.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.


6. Orientering om ansøgning til Nordea-fonden om projekt om sundere hyggekultur i børnefamilierne

Beslutningstema

Sundhedsplejen og Tandplejen er indgået i et partnerskab med Fødevareinstituttet ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) om en ansøgning til Nordea-fonden om støtte til et projekt, ”Ta’ det søde med det sunde”, som skal forsøge at ændre børnefamiliernes hyggekultur i en mere sund retning.

Projektet skal afprøve involverende og engagerende metoder og strategier for sundhedsfaglige kommunale medarbejdere i at vejlede børnefamilier om indtagelse af sødt i forbindelse med hygge. Der skal findes 100 forsøgsfamilier i Hvidovre Kommune blandt familier med børn i 0. til 3. klasse.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal tage orientering om projektets idé, aktiviteter og budget til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 1. at tage orienteringen om ansøgning om projekt ”Ta’ det søde med det sunde” til efterretning

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-04-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Sundhedsplejen og Tandplejen har samarbejdet med DTU Fødevareinstituttet om en ansøgning til Nordea-fonden. Der ansøges om godt 12 mio. kr. til et fireårigt projekt. Heraf skalgodt 1 mio.kr. bruges til aktiviteter i Hvidovre Kommune. Ambitionen er gennem en evidensbaseret indsats at skabe en varig ændring af børn og unges søde vaner og fremme deres sundhed. Udover DTU Fødevareinstituttet og Sundhedsplejen og Tandplejen indgår også kommunikationsbureauet Friday og spil-firmaet Serious Games Interactive.

DTU har fremsendt ansøgningen i december 2018 og der forventes svar på ansøgningen i slutningen af februar måned.

 

Baggrunden for projektet er, at 6 ud af 10 børn (og 4 ud af 10 voksne) i Danmark får for meget sukker. Børnene får op til 5 gange så meget sukker, som der er plads til i en sund kost. Særligt fredag og i weekenderne indtager børn og børnefamilierne meget slik, kage og søde drikke.

 

Målinger af børns risikomarkører for hjerte-karsygdomme og diabetes om mandagen viser, at de er 1/3 højere end om fredagen. I øvrigt medfører sukkerindtaget risiko for mangel på vigtige næringsstoffer, overvægt og hermed for tidligt død og risiko for huller i tænderne.

 

Projektets mål er at udarbejde:

 • Fagligt funderede retningslinjer og tommelfingerregler for det søde til familier med børn i 0.-3. klasse
 • Et ”katalog” af virksomme handlemuligheder til at ”Ta’ det søde med det sunde” ved at inddrage børnefamilier i idégenereringen
 • Nye, engagerende og afprøvede materialer til børnefamilier, som Sundheds- og Tandplejen kan bruge i vejledningen overfor familierne, så de får en sund hyggekultur, hvor samvær, sjove konkurrencer og leg delvist erstatter indtag af søde sager i hyggesituationerne.

 

Aktiviteter i projektet

 

Vejledning og involvering: familierne skal opnå viden om, hvor meget sødt, der er plads til i sund kost. Det skal involveres gennem forskellige medier som Facebook og Instagram og udlevering af hyggematerialer.

 

Undersøgelse: forskerne skal gennem workshops og interviews undersøge vaner, motivation og barrierer for at ændre på vaner, og på baggrund af undersøgelsen udvikle forslag til handlemuligheder.

 

Udvikling: partnerne i ansøgningen skal udvikle et katalog af virksomme handlemuligheder, som kan hjælpe familierne med en sundere hyggekultur.

Sundheds- og Tandplejens praksis og undervisningsmaterialer omkring børnefamilier og søde sager vil blive afdækket og udviklet.

 

 

Projektaktiviteter i Hvidovre Kommune:

Sundhedsplejen og Tandplejen rekrutterer en indsatsgruppe bestående af 100 børnefamilier med børn i 0.-3. klasse. Indsatsgruppen sammenlignes med 100 sammenlignelige familier uden indsats. Indsatsfamilierne forpligter sig til at deltage i en 30 dages familie-udfordring i en lukket Facebookgruppe og at komme til et udvidet besøg hos tandlægen og et udvidet besøg i sundhedsplejen. Sundheds- og Tandplejen indhenter de fornødne samtykkeerklæringer fra både indsatsgruppe og kontrolgruppe af hensyn til overholdelse af databeskyttelsesreglerne

 

Der afholdes åbne workshops og gennemføres interviews med børnefamilierne. Herefter inviterer influencers (kendte personer som påtager sig at være medie/budbringer), børnefamilierne til at udvikle og dele gode ideer via Facebook og Instagram. De bedste ideer udvælges til videre kvalificering.

 

Sundheds- og Tandplejen vil bruge de nyudviklede undervisningsmaterialer, de vil gennemføre vejledning tilpasset den enkelte families hyggevaner/søde vaner. Familierne vil få en ”hyggekurv” med hjem med fx forandringsspil, og målebæger til bland-selv-slik.

For den enkelte familie er afprøvningsperioden 4 måneder.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019-2022 vedtaget af Ældre- og Sundhedsudvalget den 21. november 2018, punkt 8, har Mad og Måltider som ét blandt fem andre fokusområder. Ifølge denne politik skal der være fokus på både individuel vejledning og bredere indsatser, hvilket dette projekt vil bidrage til.

Økonomiske konsekvenser

Projektets budget er i alt 12.122.188 kr.

Heraf skal 1.172.518 kr. bruges til aktiviteter i Hvidovre Kommune

Hvidovre Kommune skal bidrage med en egenfinansiering på 83.545 kr. i form af arbejdstid for især ledelsen i Tandplejen og Sundhedsplejen. Egenbetalingen finansieres indenfor den eksisterende ramme i Center for Børn og Familier.

 

Hvis ansøgningen imødekommes, opnår Hvidovre Kommune støtte fra Nordea-fonden på 1.088.973 kr. fordelt på årene 2020 og 2021 til ansættelse af ekstra medarbejdere i Tand- og Sundhedsplejen til varetagelse af de forsøgs- og indsatsaktiviteter, som indgår i projektet. Der vil bliv fremlagt en særskilt bevillingssag, hvis ansøgningen imødekommes.

Retsgrundlag

Ansøgningen om støtte fra Nordea-fonden til projekt ”Ta’ det søde med det sunde” er et bidrag til, at Hvidovre Kommune efterlever Sundhedslovens § 119 om etablering af forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne, og Sundhedslovens § 120 om at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for livslang sundhed (lovbekendtgørelse nr. 1286 af 2. november 2018 med senere ændringer).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag

Personalemæssige konsekvenser

Projektets budget skal finansiere ansættelse af i alt et årsværk i Sundhedsplejen og et andet årsværk i Tandplejen i årene 2020 og 2021.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Tand- og Sundhedsplejens undervisningsmaterialer og -praksis vil blive udviklet til et højere niveau. Det kan medføre større effekt end i dag på at holde niveauet for børnefamiliernes sukkerindtag på et sundt niveau.

Indsatsfamilierne vil opnå en sundere hyggekultur med kortere eller længere virkningstid.

Bilag

 1. Ansøgning om Projekt Ta' det sunde med det søde (pdf)
 2. Budget_TA DET SØDE MED DET SUNDE_01_2019 med ny milepælsplan (pdf)

7. Orientering om nyt familieretsligt system

Beslutningstema

Med denne sag orienteres Børne- og Uddannelsesudvalget om det nye familieretslige system og herunder Lov om Familieretshuset samt dennes betydning for Hvidovre Kommune.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 1. at tage orientering om nyt familieretsligt system til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-04-2019

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

 

Regeringen er sammen med alle Folketingets partier blevet enige om et nyt familieretligt system, hvor hensynet til barnet er altafgørende. Det familieretlige system er blevet vedtaget i Folketinget i december 2018 og træder i kraft 1. april 2019. Med det nye system nedlægges Statsforvaltningen. I stedet oprettes Familieretshuset og Familieretten.

 

Fokusområder

Det nye system kan inddeles i følgende fem overordnede fokusområder:

 

 1. Familieretshuset - ny administrativ myndighed, som er indgangen til systemet
 2. Familieretten - her træffer en dommer afgørelse i komplekse sager
 3. Børneenheden - ny enhed, som tager hånd om barnets trivsel
 4. Refleksionsperiode på 3 måneder - obligatorisk for alle ægtefæller med børn
 5. Ligeværdigt forældreskab - enige forældre skal f.eks. fremoverkunne dele barnets bopæl imellem sig

 

Familieretshuset

Familieretshuset er den nye administrative myndighed og indgangen til systemet. Det er her, alle sager bliver screenet og på den baggrund visiteret til det rigtige sagsforløb, så familiernes behov mødes på den rigtige måde.

 

Screeningen sker automatisk i forbindelse med ansøgningen om skilsmisse, hvor svarene på en række spørgsmål viser, hvilke problemer og behov familien har. Screeningen er grundlag for den efterfølgende visitation, som Familieretshusets medarbejdere foretager. Til brug for visitationen kan Familieretshuset indhente oplysninger i kommunen om hvorvidt, der er iværksat støtte til barnet efter kapitel 11 i Serviceloven, eller om der er iværksat eller gennemført en børnefaglig undersøgelse.

 

For at sikre, at systemet tilpasser sig familiernes behov for en forskellig tilgang til og behandling af deres uenigheder, oprettes der tre sagsbehandlingsspor:

 

 • Grønt spor: De enkle sager, hvor familien har så godt som ingen eller kun begrænset behov for, at myndighederne involveres (§5-sager).
 • Gult spor: De mindre enkle sager med familier, som har behov for hjælp ved rådgivning til at dæmpe en konflikt, som endnu ikke er fastlåst, og først, hvis det ikke lykkes en afgørelse (§6-sager).
 • Rødt spor: De røde sager, som afgøres i Familieretten, er familier med behov for omfattende involvering af myndigheder for at sikre barnets trivsel (§7-sager).

Kommunens involvering

I de røde sager skal Familieretshuset hurtigst muligt og så vidt muligt inden 5 hverdage kontakte kommunen for at afdække, om der skal indledes et samarbejde.

 

Herudover kan kommunen, i helt særlige situationer, selv indlede en sag i Familieretshuset, hvis det må antages, at en afgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær kan forhindre en umiddelbart forestående anbringelse uden samtykke. Familieretshuset skal i så fald holde kommunen orienteret om sagen og afgørelser i sagen.

 

Familieretten

Den anden del i det nye system er Familieretten. Den ligger i byretterne, her træffer en dommer afgørelse i komplekse sager, hvor konfliktniveauet er stort, og hvor der er flere problemstillinger på spil samtidig som f.eks. vold eller misbrug. Familieretten vil også tage sig af de sager, hvor der ikke kan findes en løsning i Familieretshuset.

 

Børneenheden

For at sikre fokus på barnets trivsel gennem hele skilsmisseforløbet oprettes en særlig børneenhed, som tager hånd om barnet og sørger for, at barnet altid har en voksen at snakke med eller spørge til råds, hvis barnet er ked af det eller har spørgsmål. I enheden er der børnesagkyndige, der sørger for, at børnene bliver inddraget tidligt og så skånsomt som muligt.

 

Børneenheden varetager bl.a. følgende opgaver:

 • At udpege en børnesagkyndig medarbejder som kontaktperson for et barn
 • At yde støtte til, at et barn får en bisidder
 • At tilbyde børnesagkyndig rådgivning til børn
 • At støtte børn gennem en rådgivningslinje
 • At støtte børn gennem deltagelse i børnegrupper

 

I de gule og røde sager skal Børneenheden hurtigst muligt, og så vidt muligt inden 7 dage udpege eller tilbyde at udpege en kontaktperson for barnet.

 

Refleksionsperiode

Af hensyn til børnene indføres en refleksionsperiode på 3 måneder for ægtefæller med børn, som er enige om at blive skilt. I den periode sikres forældrene tid til eftertanke. I refleksionsperioden tilbydes forældrene og barnet rådgivning, ligesom der vil være et tilbud om en målrettet rådgivnings- og afklaringssamtale, der skal give forældrene viden om bruddets betydning for barnet og den bedste måde at støtte barnet på i situationen. Samtidig skal forældrene gennemføre et digitalt forløb, som ligeledes skal give viden bl.a. om barnets reaktion i brudsituationen, så forældrene bedst muligt kan støtte det.

 

Tilbuddet om en målrettet samtale gives også til ugifte forældrepar med fællesbørn, der bryder med hinanden.

 

Ligeværdigt forældreskab

Enige forældre skal fremover have mulighed for at dele barnets bopæl mellem sig, så barnet har bopæl hos dem begge. Samtidig skal reglerne om delte børnefamiliers økonomi afspejle den måde, familierne indretter sig på. Derfor skal forældre med fælles forældremyndighed fremover i udgangspunktet modtage halvdelen af børne- og ungeydelsen hver. Forældre i delte familier modtager således også halvdelen af ydelsen hver. Socialministeriet har igangsat en analyse af delte børnefamiliers økonomi, som skal belyse reglerne om offentlige tilskud til barnet nærmere.

 

Administrationen er på nuværende tidspunkt ved at klarlægge, hvilken betydning det nye familieretslige system kan få for Hvidovre Kommunens egne tilbud til skilsmissefamilier, herunder undersøges det, om der er behov for justeringer af tilbuddene.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Retsgrundlag

Lov om Familieretshuset (Lov nr. 1702 af 27. december 2018 med senere ændringer) ligger til grund for denne sag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Lov om Familieretshuset (pdf)

8. Orientering om tilsyn med Hvidovre Kommunes døgninstitutioner på børne- og familieområdet i 2018

Beslutningstema

Tilsynet med Hvidovre Kommunes døgninstitutioner for børn og unge føres af Socialtilsyn Hovedstaden vedrørende Porten og af Socialtilsyn Syd vedrørende Behandlingshjemmet Hvidborg.

 

Udvalget er blevet orienteret om rapporterne fra tilsynene siden socialtilsynenes oprettelse i januar 2014.

 

I denne sag bedes udvalget tage orientering om Socialtilsyn Hovedstadens tilsynsrapport om anmeldt tilsyn på Porten og tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Syd om henholdsvis et anmeldt og et uanmeldt tilsyn på Behandlingshjemmet Hvidborg til efterretning. Desuden bedes orientering om magtanvendelser udført på Porten og Behandlingshjemmet Hvidborg taget til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 1. at tage orientering om tilsyn med Hvidovre Kommunes døgninstitutioner for børn og unge til efterretning.
 2. at tage orientering om magtanvendelse på Hvidovre Kommunes døgninstitutioner for børn og unge til efterretning

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-04-2019

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Taget til efterretning.

 

Udvalget bad administrationen om at tilføje det manglende bilag i form af tilsynsrapport fra Porten til sagen.

Sagsfremstilling

 Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

I 2018 er der gennemført et anmeldt tilsyn på Porten og to tilsyn på Behandlingshjemmet Hvidborg, et anmeldt og et uanmeldt.

 

Porten 

Porten er en døgninstitution, der organisatorisk er en del af Hvidovre Ungecenter.

 

Porten har 2 afdelinger. En unge-afdeling med plads til 12 unge mellem 12 og 18 år, hvor 2 af pladserne er i en udslusningsafdeling og en familieafdeling med to pladser til familier med børn primært i alderen 0-3 år, hvor man er bekymret for forældre-barn-relationen. Endvidere er de to pladser godkendt til gravide, hvor man er bekymret for den vordende mors forældreevne.

 

Porten får henvist unge både fra Hvidovre Kommune og andre kommuner. Porten har en visitationsprocedure, således at akutanbringelser mindskes mest muligt. Pladserne på Familieafdelingen bruges fortrinsvis af Hvidovre Kommune, men de ville kunne indskrive en familie fra en anden kommune.

 

Socialtilsyn Hovedstaden har aflagt Porten et anmeldt tilsynsbesøg den 18. juni 2018.

 

Samlet vurdering af det anmeldte tilsyn

Socialtilsynets samlede vurdering er at begge afdelinger er godkendt.

 

Socialtilsynet vurderer, at Portens ledelse er kompetent og relevant sammensat, og at medarbejderne har de rette kompetencer. De unge mødes på en anerkendende og respektfuld måde, som sikrer deres trivsel og udvikling.

 

Opmærksomhedspunkter

Socialtilsynet har et opmærksomhedspunkt under den samlede vurdering.

 

Socialtilsynet bemærker, at de ved fremtidige tilsynsbesøg vil have en opmærksomhed på, hvorledes de fysiske rammer understøtter de unges trivsel og udvikling, herunder fungerer som de unges hjem.

 

Porten har siden Socialtilsynets besøg forbedret de fysiske rammer i form af ombygning, maling af vægge, indkøb af nye møbler og inventar såsom planter og billeder.

 

Tilsynets gennemgang

I henhold til socialtilsynsloven vurderes Portens kvalitet inden for en samlet vurdering af følgende temaer:

 

 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed og relationer
 • Målgrupper, metode og resultater
 • Sundhed og trivsel
 • Organisation og ledelse
 • Kompetencer
 • Økonomi
 • Fysiske rammer

 

Som det fremgår af rapporten, er hvert tema inddelt i kriterier og indikatorer, der bedømmes på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst.

 

Udviklingspunkter

Rapporten har to udviklingspunkter.

 

Under ” Sundhed og trivsel” anbefaler Socialtilsynet, at tilbuddets ledelse sikrer implementering af Lov om Voksenansvar i medarbejdergruppen, således at det sikres, at alle ansatte har den fornødne viden herom.

 

Porten har siden Socialtilsynets besøg afsat en hel dag, hvor en jurist fra Socialtilsynet har undervist personalegruppen i voksenansvarsloven.

 

Under ”Fysiske rammer” bemærker Socialtilsynet, at fysiske rammer generelt, herunder istandsættelse og indretning/udsmykning også har en effekt på, hvordan unge opfører sig og trives. Socialtilsynet vurderer, at Porten har et udviklingspotentiale og en opgave i at understøtte, at anbragte unge får mulighed for at leve et liv under forhold, der er tidssvarende og som fremstår hyggelige og hjemmelige.

 

Porten har siden Socialtilsynets besøg forbedret de fysiske rammer (se afsnit om opmærksomhedspunkter).

 

 

Behandlingshjemmet Hvidborg

Hvidborg er en døgninstitution under LIVSVÆRK, som har tilknyttet 17 institutioner. Hvidborg har driftsoverenskomst med Hvidovre Kommune.

 

Hvidborg har 2 døgnafdelinger:

 

 • Kilden, hvor der er plads til 12 børn og unge mellem 5 og 14 år. Kilden tilbyder intensiv døgnbehandling i en afgrænset periode

 

 • Barndomshjemmet Det Hvide Hus har døgnplads til 7 børn og unge og 2 pladser til aflastningsophold. Det Hvide Hus er beregnet til børn og unge, som skal være anbragt uden for hjemmet i en længere periode.

 

Hvidborg har herudover en intern skole samt Børnefamiliehuset Kimen, der er et forebyggende og kompenserende tilbud, som har til formål at undgå anbringelse uden for hjemmet af børnene.

 

Socialtilsyn Syd har den 15. maj 2018 været på et anmeldt besøg i Barndomshjemmet Det hvide hus og samme dag aflagde de uanmeldt tilsyn på Kilden. Yderligere har Socialtilsyn Syd været på uanmeldt besøg på Hvidborg den 9. oktober 2018.

 

Samlet vurdering af tilsynet den 15. maj 2018

Socialtilsynets samlede vurdering er at tilbuddet er godkendt. Af rapporten fremgår det, at Hvidborg er godkendt, idet tilbuddet har den fornødne kvalitet.

 

Opmærksomhedspunkter

Der er et opmærksomhedspunkt i rapporten.

 

Socialtilsynet bemærker, at ledelsen bør sikre, at registrering og indberetning, herunder fuldstændig udfyldelse af skemaer og indberetning inden for de fastsatte frister, sker i overensstemmelse med § 22 i bekendtgørelse om voksenansvar over for anbragte børn og unge.

 

Hvidborg oplyser, at de har en procedure for at indberette magtanvendelsesepisoder inden for de fastsatte frister. I perioden omkring tilsynet, trådte den nye datalovgivningen i kraft. Dette fik desværre den effekt, at de ikke kunne åbne magtanvendelsesskemaet i dagbogsprogrammet. Da programmet virkede igen, blev magtanvendelserne straks indberettet.

 

Tilsynets gennemgang

Tilsynene er foretaget efter samme fremgangsmåde som tilsynet med Porten.

 

Udviklingspunkter

Rapporten har ét udviklingspunkt.

 

Under ”Sundhed og trivsel” anbefaler socialtilsynet, at tilbuddet reflekterer over, hvordan den pædagogiske praksis kan tilrettelægges, så vold og overgreb borgerne imellem i højere grad undgås (se tiltag under udviklingspunkter ved tilsynet den 9. oktober).

 

 

Samlet vurdering af tilsynet den 9. oktober 2018

Socialtilsynets samlede vurdering er at tilbuddet er godkendt. Af rapporten fremgår det, at Hvidborg er godkendt, idet tilbuddet har den fornødne kvalitet.

 

Opmærksomhedspunkter

Der er et opmærksomhedspunkt i rapporten.

 

Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet fremadrettet bør indberette magtanvendelser, der sker på den interne skole, så vidt det drejer sig om børn anbragt på stedet

 

Siden tilsynet har Hvidborg indberettet alle magtanvendelser, der er lavet i den interne skole på de børn, der bor på døgnafdelingen, til socialtilsynet. Hvidborg var af det opfattelse, at disse kun skulle indberettes til anbringende kommune og skoleafdelingen i Hvidovre kommune. Dette er der nu rettet op på. I dag bliver alle magtanvendelser lavet på de 12 døgnanbragte børn indberettet til socialtilsynet, anbringende kommune og Hvidovre kommune uanset, om de er lavet i skolen eller på døgnafdelingen.

 

 

Tilsynets gennemgang

Tilsynene er foretaget efter samme fremgangsmåde som tilsynet med Porten.

 

Udviklingspunkter

Rapporten har to udviklingspunkter.

 

Under ”Fysiske rammer” anbefaler tilsynet, at Hvidborg undersøger muligheden for støjreduktion mellem de to afdelinger på Kilden, idet der er meget lydt imellem de to afdelinger.

 

Hvidborg har i sommeren 2018 fået lavet støjreduktion mellem de to afdelinger på Kilden. Der er bygget gangparti/døre mellem de to etager, som reducerer støjen markant.

 

Under ”Sundhed og trivsel” anbefaler socialtilsynet fortsat, at tilbuddet reflekterer over, hvordan den pædagogiske praksis kan tilrettelægges, så vold og overgreb borgerne imellem i højere grad undgås.

 

Hvidborg har iværksat følgende indsatser, som skal reducere vold og overgreb borgerne imellem:

 • De bruger dialog- og evalueringsredskabet FIT i alle sager. Metoden kan bruges til at forebygge vold og magtanvendelser, da metoden styrker dialogen mellem pædagog og barn/familie. Yderligere opleves det, at brugen af metoden har ført til en kulturændring hos personalet i forhold til at lytte til barnets/familiens stemme

 

 • De uddanner alle pædagoger i Marte Meo-metoden og arbejder med implementering af denne aktivt i hverdagen, hvormed de får et styrket blik på det, der virker hos barnet. Det opleves, at analyser af hverdagens episoder gennem video har styrket kontakten mellem barn/familie og pædagog

 

 • Som en del af kompetenceudvikling i forbindelse med projekt Lige muligheder har døgnpersonalet været igennem en uddannelse i den løsningsfokuserede og narrative tænkning, som har styrket deres blik for positive afvigelser og de gode historier. Dette har også virket forebyggende i forbindelse med at reducere vold og magtanvendelser på Kilden.

 

 

Magtanvendelser

Magtanvendelse skal registreres og indberettes til barnets eller den unges handlekommune. Kommunen kan herved vurdere, om barnet eller den unge er velplaceret i tilbuddet, og om tilbuddet leverer den ønskede og relevante ydelse.

 

Herudover skal indberetningerne sendes til socialtilsynet og driftsherren.

 

Socialtilsynet giver ikke tilbagemelding til tilbuddet om den enkelte magtanvendelse, men ser på det samlede magtanvendelsesmønster.

 

Hvis socialtilsynet finder, at der er grund til bekymring eller kritik af magtanvendelsesområdet, vil de rette henvendelse til tilbuddet og sædvanligvis også til driftsherren.

 

Socialtilsynet kan give påbud til tilbuddet om at rette op på bekymrende forhold.

 

Porten

Porten har ikke haft magtanvendelser i 2018.

 

Hvidborg

Hvidborg har haft 74 tilladte magtanvendelser i 2018, hvilket er et meget højt antal sammenlignet med tidligere. Ud af disse har 33 været på ét enkelt barn.

 

I 2017 havde Hvidborg 32 magtanvendelser.

 

Administrationen har den 1. oktober 2018 afholdt møde med Hvidborg om det øgede antal magtanvendelser.

 

Det omtalte barn blev anbragt på Hvidborg den 15. marts 2018 efter to tidligere mislykkede anbringelser. Hvidborg oplyser, at barnet har en voldsom baggrund og ofte griber til vold over for andre børn. Når dette forsøges forhindret, bliver barnet også voldelig over for pædagogerne og i mange tilfælde også til fare for sig selv.

 

Hvidborg har over for anbringende kommune allerede inden anbringelsen antaget, at barnet kunne komme ud for magtanvendelser.

 

Hvidborg gør sig stor umage for at få barnet i god trivsel og som led i at skabe tryghed for barnet, har det fået nyt værelse tættere på centrum i afdelingen, hvilket også har hjulpet betydeligt.

 

Det ses af den statistik, der er udført vedrørende magtanvendelserne, at det ofte er de samme pædagoger, der udfører dem. Det skyldes, at mændene ofte er nødt til at intervenere i magtanvendelserne, idet barnet tager fat i kvindernes hår eller river dem voldsomt.

 

Både Socialtilsynet og Livsværk selv har været opmærksom på det stigende antal magtanvendelser, der som ovenfor beskrevet, i høj grad skyldes det omtalte barn og ikke en stigning i Hvidborgs brug af magtanvendelse i almindelighed.

 

Ledelse og medarbejdere på Hvidborg gør et stort stykke arbejde for at undgå magtanvendelser og har haft følgende initiativer på baggrund af det øgede antal magtanvendelser:

 

 • Afdelingslederen samarbejder tæt med medarbejderne og tager hånd om, at alle magtanvendelser bliver gennemgået med henblik på læring af situationerne
 • Alle magtanvendelser gennemgås på personalemøder ligeledes for, at alle kan lære af dem
 • De Psyko-Fysiske Konsulenter har været på Hvidborgs personalemøde med henblik på at styrke personalets færdigheder i at forebygge og håndtere truende og voldsomme konflikter med bevarelse af respekt og omsorg for børnene
 • Det er også planen, at konsulenterne skal komme på Hvidborgs interne skoles personalemøde

 

Administrationen er løbende dialog med Hvidborg om brugen af magtanvendelser.

 

Som tidligere nævnt har socialtilsynet drøftet magtanvendelserne med Hvidborg i forbindelse med tilsynene.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Socialtilsynsloven

Formålet med lov om socialtilsyn (lovbekendtgørelse nr. 42 af 19. januar 2018 med senere ændringer) er ifølge lovens § 1, at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service og kapitel 40 i sundhedsloven. Formålet er at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene på en systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent måde.

 

Ifølge samme lovs § 2 har Socialtilsyn Hovedstaden ansvaret for at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbud i Region Hovedstaden undtagen med tilbud beliggende i Frederiksberg Kommune, da Socialtilsyn Hovedstaden er beliggende her. Det er Socialtilsyn Syd, der godkender og føre driftsorienteret med tilbud beliggende i Frederiksberg Kommune. Da LIVSVÆRK er beliggende i Frederiksberg Kommune, er det Socialtilsyn Syd, der fører tilsyn med Hvidborg.

 

Voksenansvarsloven

Voksenansvarsloven (lovbekendtgørelse nr. 178 af 26. februar 2019 med senere ændringer) trådte i kraft den 1. januar 2017.

 

Af lovens § 1 fremgår, at loven fastsætter rammer for plejefamiliers og personalets adgang til, som led i den daglige omsorg, at anvende magt og andre indgreb i børns og unges selvbestemmelsesret og samtidig sikre børnenes og de unges retssikkerhed.

 

Af § 2 fremgår det, at bestemmelserne i loven finder anvendelse over for børn og unge, der er anbragt på et anbringelsessted.

 

Indberetningsskemaerne, som beskriver magtanvendelserne skal, i henhold til § 21 i samme lov, sendes til anbringende kommune, socialtilsynet og den kommunale eller regionale driftsherre.

Høring

Porten har ikke udfærdiget høringssvar til rapporten.

 

Hvidborg har udfærdiget høringssvar til rapporten vedrørende tilsynet den. 15. maj 2018, men ikke til rapporten vedrørende tilsynet den. 9. oktober 2018.

 

Af Hvidborgs høring fremgår det dels, at der er nogle faktiske fejl i rapporten, og dels kommenterer Hvidborg på nogle af observationerne (se bilag).

 

Socialtilsynet har tilrettet rapporten og medtaget relevante kommentarer fra høringen.

Bilag

 1. Tilsynsrapport vedr. tilsyn på Hvidborg den. 15. maj 2018 (pdf)
 2. Høringssvar fra Hvidborg vedr. tilsyn den 15. maj 2018 (pdf)
 3. Tilsynsrapport vedr. tilsyn på Hvidborg den 9. oktober 2018 (pdf)
 4. Ungecenter Porten - endelig Tilsynsrapport - anmeldt tilsyn 18.6.2018 (pdf)

9. Orientering om tilsyn med Hvidovre Kommunes misbrugsbehandlingstilbud, Pulsen, 2018

Beslutningstema

Hvidovre Kommunes misbrugsbehandlingstilbud, Pulsen, tilbyder misbrugsbehandling til unge under 30 år. Pulsen er godkendt til 32 pladser.

 

Børne- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om tilsynsrapport fra Pulsen foretaget af Socialtilsyn Hovedstaden i 2018.

Tilsynsrapporterne fra Socialtilsyn Hovedstaden er blevet forelagt udvalgene til orientering siden socialtilsynenes oprettelse i 2014.

Det indstilles til udvalgene at tage orientering om tilsynsrapporten til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage orientering om tilsyn af Hvidovre Kommunes misbrugsbehandlingstilbud, Pulsen, til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-04-2019

Taget til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-04-2019

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Center for Børn og familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Pulsen er et rådgivnings- og behandlingstilbud til unge med stof- og alkoholproblematikker.

 

Pulsen er en afdeling af Ungekontakten, som organisatorisk er placeret i Hvidovre Ungecenter.

 

Tilbuddet har dels til opgave at tilbyde unge, der har et overforbrug af rusmidler et behandlingstilbud, dels at forebygge unges brug af rusmidler.

 

Pulsen begyndte sine aktiviteter den 1. marts 2014 med en midlertidig godkendelse fra Socialtilsyn Hovedstaden og i oktober 2014 fik Pulsen sin endelige godkendelse.

 

Pulsen får henvist unge under 18 år fra Familierådgivningen og unge mellem 18 og 30 år fra Voksenrådgivningen. De unge kan også selv henvende sig, ligesom deres forældre kan henvende sig for at få råd og vejledning.

 

Pulsen er oprettet i henhold til servicelovens § 101, som omfatter behandling af stofmisbrug og sundhedslovens § 141, som omfatter behandling af alkoholmisbrug.

 

Socialtilsyn Hovedstaden var på anmeldt tilsynsbesøg i Pulsen den 25. september 2018.

 

Samlet vurdering af Pulsen

Af den samlede vurdering fremgår, at Pulsen er godkendt.

 

Det fremgår af vurderingen, at borgerne udtrykker stor tilfredshed med den hjælp og støtte, de modtager.

 

Det er socialtilsynets vurdering, at de metoder og den tilgang, der beskrives, stemmer overens med den praksis socialtilsynet ser udøvet i tilbuddet, samt at metoderne i høj grad bidrager til positive resultater for de unge/borgerne.

 

Pulsen har en faglig tilgang, som er narrativ, systemisk løsningsfokuseret, kognitiv og anerkendende. Pulsens metoder er defineret som motiverende samtale og jeg-støttende samtale. Herudover er en medarbejder mindfulnessinstruktør, og det er tanken at der på et tidspunkt skal laves gruppeforløb med mindfulness.

 

Opmærksomhedspunkter

Der er ingen opmærksomhedspunkter under den samlede vurdering i rapporten.

 

Tilsynets gennemgang

I henhold til socialtilsynsloven vurderes Pulsens kvalitet inden for en samlet vurdering af følgeren temaer:

 

 1. Uddannelse og beskæftigelse
 2. Selvstændighed og relationer
 3. Målgrupper, metode og resultater
 4. Sundhed og trivsel
 5. Organisation og ledelse
 6. Kompetencer
 7. Økonomi
 8. Fysiske rammer

 

Som det fremgår af rapporten er hvert tema inddelt i kriterier og indikatorer, der bedømmes på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst.

 

Udviklingspunkter

Rapporten fra 2018 har ingen anførte udviklingspunkter.

 

I tilsynsrapporten fra 2017 fremgik et udviklingspunkt under temaet ”kompetencer”.  Her anbefalede Socialtilsynet, at lederen af Pulsen understøttede en forventningsafstemning hos personalegruppen, og at faglige tilgange og metoder blev drøftet, så der blev sikret en fælles forståelse af tilbuddets faglige rammer og arbejdets tilrettelæggelse.

 

I rapporten fra 2018 fremgår det, at Socialtilsynet bemærker, at lederen af Pulsen har understøttet dels fælles drøftelser af faglige tilgange og metoder, der er med til at sikre fælles forståelse for tilbuddets faglige ramme og udfoldelsen heraf, og dels har biddraget til, at der i tilbuddet er skabt en kultur, hvor man spørger ind til hinandens faglige valg. Medarbejderne vurderer, at dette understøtter en åbenhed i dialogen, som i sidste ende kommer borgeren til gode.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede at etablere et rusmiddelbehandlingstilbud til de unge i forbindelse med budget 2014.

 

Den aktuelle rusmiddelhandleplan er godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget den 4. september 2014, punkt 19.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Retsgrundlag

Serviceloven

Af servicelovens § 101, stk. 1 og 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018 med senere ændringer, fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere, og at behandlingen skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen.

 

Sundhedsloven

Af sundhedslovens § 141, stk. 1 og 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 1286 af 2. november 2018 med senere ændringer, fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere, og at behandlingen skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen.

 

Socialtilsynsloven

Formålet med lov om socialtilsyn (lovbekendtgørelse nr. 42 af 19. januar 2018 med senere ændringer) er ifølge lovens § 1, at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service og kapitel 40 i sundhedsloven. Formålet er at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene på en systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent måde.

 

Af lovens § 4 fremgår det, at socialtilsynet skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med stofmisbrugsbehandlingssteder efter servicelovens § 101 og alkoholbehandlingssteder efter sundhedslovens § 141.

Høring

Pulsen har ikke udfærdiget høringssvar til rapporten.

Bilag

 1. Tilsynsrapport vedr. tilsyn i Pulsen den 25. september 2018 (pdf)

10. Orientering om status på kvalitetsstrategien på dagtilbudsområdet 2017-2020 "For Fremtiden"

Beslutningstema

Dagtilbuddene i Hvidovre Kommune arbejder ud fra en fælles kvalitetsstrategi kaldet ”For Fremtiden”. Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres i denne sag om status på arbejdet med kvalitetsstrategien.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 1. at tage orienteringen om status på ”For Fremtiden” – kvalitetsstrategi 2017-2020 til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-04-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Kvalitetsstrategien ”For Fremtiden” indeholder fire fokusområder, som dagtilbuddene og Center for Børn og Familier i fællesskab har vurderet er væsentlige for at videreudvikle kvaliteten:

 • Ledelse
 • Læringsmiljøer, herunder læringsmiljøer hele dagen samt en styrket sprogindsats
 • Forældresamarbejde
 • Sundhed

 

Hertil kommer, at der i kvalitetsstrategien er et stærkt fokus på at skabe en kontinuerlig evaluerings- og refleksionskultur, fordi det er alment anerkendt at netop kontinuerlig evaluering og refleksion over egen pædagogisk praksis, er afgørende for at styrke kvaliteten. Dette fokus kobler sig i høj grad til intentioner og indhold i den nye, styrkede pædagogiske læreplan, som skal implementeres som led i den nye dagtilbudslov.

 

Derudover har særligt fokusområderne om læringsmiljøer og forældresamarbejde en tæt sammenhæng med kommunens egne politiske pejlemærker på dagtilbudsområdet.

 

Samlet set vurderer administrationen, at kvalitetsstrategien er med til at skabe sammenhæng og fælles retning i de forskellige typer af målsætninger, som der arbejdes med i kommunen.

 

Status på arbejdet med strategien

Dagtilbuddene har arbejdet med kommunes kvalitetsstrategi på dagtilbudsområdet 2017-2020 ”For Fremtiden” i godt to år, og de konkrete indsatser, der indgår i strategien, er enten i drift, under implementering eller står foran implementering:

 • Modellen for tidlig opsporing og indsats, TOPI, som alle dagtilbud arbejder med
 • Kompetenceudviklingsforløbet ”Sammen om Barnet” med fokus på forældresamarbejde, som dagtilbuddene løbende starter op på
 • Den fælles metode til sprogvurdering, som forventeligt implementeres med start i 3. kvartal 2019
 • De officielle anbefalinger fra Fødevarestyrelsen til mad i dagtilbud, som alle dagtilbud er i gang med at implementere.

 

På udvalgsmødet uddybes status på arbejdet med strategien ved hjælp af korte filmklip, der dels eksemplificerer arbejdet med de fire fokusområder i dagtilbuddene, dels viser eksempler på den evaluerings- og refleksionskultur, som dagtilbuddene arbejder med at skabe.

Politiske beslutninger og aftaler

Det daværende Børne- og Undervisningsudvalg godkendte den 9. marts 2017, punkt 3 ”For Fremtiden – kvalitetsstrategi for 0-6 årsområdet i Hvidovre Kommune”. Af strategien fremgår det, at det politiske fagudvalg orienteres om status på arbejdet med kvalitetsstrategien årligt.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen har i medfør af dagtilbudsloven (Lovbekendtgørelse nr. 176 af 25. februar 2019 med senere ændringer) ansvaret for dagtilbud, og skal fastsætte og offentliggøre kommunens rammer for dagtilbud, herunder eventuelle prioriterede indsatser på området, jf. lovens § 3a.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


11. Orientering om status på brugen af retten til frit valg af tandpleje for børn under 16 år

Beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres om status på brugen af retten til frit valg af tandpleje for børn under 16 år efter genindførelsen af denne i Sundhedsloven pr. 1. januar 2018.

 

 

Frit valg på børnetandplejeområdet blev indført i 2004. Ordningen blev ophævet i 2013 og siden genindført i 2018.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 1. at tage orientering om status på brugen af retten til frit valg af tandpleje for børn under 16 år til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-04-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Indtil den 1. januar 2018 foregik tandbehandling af børn under 16 år på Hvidovre Kommunes tandplejecentre.

 

Den 1. januar 2018 blev det igen muligt for forældre til børn under 16 år frit at vælge tandbehandling hos den kommunale tandpleje, hos anden kommunal tandplejeklinik eller hos privatpraktiserende tandlæger.

 

Ifølge bekendtgørelsen om tandpleje, kan forældre få et kommunalt tilskud på 65 %, hvis de vælger behandling hos en privatpraktiserende tandlæge. Tilskuddet beregnes på grundlag af takster fastsat i overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år indgået mellem KL og Tandlægeforeningen.

 

Hvis forældre vælger en anden kommunal tandklinik, der er dyrere end den i bopælskommunen, kan behandlerkommunen opkræve en egenbetaling hos bopælskommunen. Egenbetalingen svarer til forskellen mellem den gennemsnitlige udgift pr. barn i den kommunale tandpleje i de to kommuner.

 

Pr. december 2018 var der i alt 10.492 børn under 16 år i Hvidovre, som var omfattet af den kommunale tandpleje. Nedenfor ses en opgørelse over, hvor mange af disse, der har valgt enten en anden kommunal tandpleje eller en privatpraktiserende tandlæge.

 

Antal børn, der har valgt en anden kommunal tandpleje

Pr. december 2018 var der i alt fem børn under 16 år med bopæl i Hvidovre, som havde valgt en anden kommunal tandpleje. Heraf havde tre børn valgt en tandpleje i en anden kommune i 2018 og to børn var allerede tilknyttet en tandpleje i en anden kommune (tidligere uden refusion, da der ikke var frit valg)

 

Pr. 31. december 2018 var der et barn, som var bosiddende i en anden kommune, der var tilknyttet den kommunale tandpleje i Hvidovre.

 

Antal børn, der har valgt en privatpraktiserende tandlæge

Pr. december 2018 var der i alt syv børn under 16 år med bopæl i Hvidovre, som havde valgt en privatpraktiserende tandlæge. Heraf havde tre børn valgt en anden tandlæge i 2018 og fire børn var allerede tilknyttet en privatpraktiserende tandlæge (tidligere uden refusion, da der ikke var frit valg).

 

Til sammenligning gik 4 børn i Hvidovre i december 2017 til privat tandbehandling uden refusion. Inden fritvalgsaftalen blev afskaffet pr. 1. januar 2013, benyttede 23 børn sig af tilbuddet om behandling hos privatpraktiserende tandlæge.

Politiske beslutninger og aftaler

Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 8. februar 2018, punkt 5, hvor orientering om retten til frit valg af tandpleje for børn under 16 år og for brugere af omsorgstandplejen blev taget til efterretning.

 

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den. 14. marts 2018, punkt 4, hvor orientering om retten til frit valg af tandpleje for børn under 16 år og for brugere af omsorgstandplejen blev taget til efterretning.

 

Social- og arbejdsmarkedsudvalgets møde den 21. marts 2018, punkt 5, hvor orientering om retten til frit valg af tandpleje for børn under 16 år og for brugere af omsorgstandplejen blev taget til efterretning.

 

Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. april 2015, punkt 4, hvor indstillingen om, at alle omsorgstandplejepatienter skal behandles på tandklinikker og selv skal betale transporten hertil, blev godkendt. Ligeledes blev indstilling om at flytte visitationen fra Udføreenheden til Visitationen i Sundheds- og Bestillerafdelingen godkendt.

 

Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. marts 2013, punkt 10, hvor orientering om afskaffelse af frit valg i børnetandplejen og omsorgstandplejen blev taget til efterretning.

 

Socialudvalgets møde den 3. juni 2003, punkt 3, hvor orientering om indførelse af frit valg i børnetandplejen blev taget til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommune er pr. 1. januar 2018 kompenseret med 10.000 kr. via lov- og cirkulæreprogrammet.

 

Regnskab 2018 viser et forbrug på 5.600 kr. til frit valg for børn under 16 år.

Retsgrundlag

Retten til frit valg af tandpleje for børn under 16 år fremgår af sundhedslovens § 129, jf. lovbekendtgørelse nr. 1286 af 2. november 2018 med senere ændringer.

  

Bekendtgørelse om tandpleje (nr. 1658 af 22. december 2017) beskriver de nærmere regler for den offentlige tandpleje, herunder den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag


12. Orientering om status for TUBA

Beslutningstema

Med denne sag orienteres om status på det forebyggende tilbud TUBA Hvidovre.

 

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på et udvalgsmøde i november 2014 at etablere et samarbejde med TUBA.

 

I denne sag bedes udvalget tage orienteringen om TUBA Hvidovre til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 1. at orienteringen om TUBA Hvidovre tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-04-2019

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede i november 2014 at etablere tidligt forebyggende tilbud, herunder at indgå samarbejde med tilbuddet TUBA, som tilbyder rådgivning og behandling af børn og unge, der er vokset op i familier med alkohol- eller stofproblemer. Børn og Velfærd indgik således pr. 1. januar 2015 en samarbejdsaftale med TUBA om at etablere en lokalafdeling i Hvidovre, som blev indviet d. 20. marts 2015.

 

TUBA Hvidovre er et anonymt og gratis tilbud. Det er muligt for alle borgere mellem 14 og 35 år at henvende sig direkte til TUBA for at få rådgivning eller terapeutisk behandling.

 

Ifølge kontrakten skal TUBA i Hvidovre oppebære 24 løbende behandlingspladser. I det følgende redegøres for TUBA Hvidovres brugersammensætning i 2018, fordelt på alder.

 

TUBA arbejder med forskellige terapeutiske forløb herunder både individuelle forløb og gruppeforløb.

 

TUBA Hvidovres aktiviteter i 2018

Tabellen nedenfor viser antal og aldersfordelingen for unge i terapeutisk forløb samt for unge, der har været på venteliste i TUBA Hvidovre, men endnu ikke har fået plads i et terapeutisk forløb for henhodsvis 2018 og 2017 (til sammenligning).

 

 

Aldersfordeling af unge i terapeutisk forløb 2018

Aldersfordeling

0-13 år

14-17 år

18-24 år

25-35 år

Total

Antal unge

-

1

12

22

35

På venteliste ved årsskiftet i 2018

Aldersfordeling   

0-13 år

14-24 år

18-24 år

25-35 år

total

Antal unge

-

-

3

3

6

 

Aldersfordeling af unge i terapeutisk forløb 2017

Aldersfordeling 

0-13 år

14-17 år

18-25 år

25-35 år

total

Antal unge

1

1

18

24

44

På venteliste ved årsskiftet i 2017

Aldersfordeling

0-13

14-17

18-24

25-35

Total

Antal unge

0

1

2

2

5

 

 

Det fremgår af ovenstående tabel, at det hovedsageligt er den ældre målgruppe, der benytter tilbuddet.

    

TUBA Hvidovre deltager løbende i Sundhedsplejens sundhedseksperimentarier, og har holdt oplæg på alle Hvidovre kommunes folkeskoler i samarbejde med Hvidovre Kommunes misbrugsbehandlingstilbud, Pulsen. Som noget nyt i 2018 har TUBA og Pulsen i samarbejde afholdt en alkoholfri morgenfest på Hvidovre Gymnasium. Eventet skabte opmærksomhed om målgruppen i dagspressen.

  

Evaluering af indsatsen

TUBA anvender både start- og slutevalueringer i forbindelse med effektmålinger af behandlingsforløb, udfyldt af de unge.

 

Startevalueringen indeholder bred information om den unges baggrund. Slutevalueringen indeholder de unges vurderinger af de forandringer, de har oplevet gennem forløbet, som de unge svarede på i startevalueringen.

 

For at sikre optimal brugerinddragelse bruger TUBA FIT (Feedback InformedTreatment).

 

I 2018 viser evalueringerne, at 69 % af i alt 16 respondenter oplever en forbedring i forholdet til dem selv, og 87% oplever, at de er blevet bedre til at håndtere konflikter.

 

TUBA har fokus på at forbedre de unges muligheder for at tage en uddannelse og gå på arbejde. Her viser evalueringen fra 2018, at 67 % af 12 respondenter oplever en forbedret evne til at gå på uddannelse eller arbejde.

 

TUBA måler også på de unges belastninger og symptomer før og efter behandlingen. Målingerne tager udgangspunkt i fem parametre; psykiske belastninger, depressive symptomer, hverdagsbelastning, posttraumatisk stress og trivsel. Det fremgår af målingerne fra 2018, at TUBA Hvidovre opnår effekt af behandlingen på alle fem parametre. 

 

Politiske beslutninger og aftaler

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede d. 6. november 2014, punkt 10, at etablere forebyggende tilbud i forbindelse med vedtagelsen af faglig strategi for udsatte børn og unge. Børn og Velfærd indgik således pr. 1. januar 2015 en samarbejdsaftale med TUBA om at etablere en lokal afdeling i Hvidovre.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommune har i budget 2019 afsat 0,45 mio. kr. til driftstilskud til TUBA Hvidovre.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne sag.


13. Eventuelt

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-04-2019

Intet at bemærke.

 


14. Beslutning om dispensation fra reglerne om frit skolevalg

Lukket sag